Kielce, dn. 21.06.2006 r. Znak: WK – 60/2194/2005 Pan

Komentarze

Transkrypt

Kielce, dn. 21.06.2006 r. Znak: WK – 60/2194/2005 Pan
Kielce, dn. 21.06.2006 r.
Znak: WK – 60/2194/2005
Pan Henryk Konieczny
Wójt Gminy Fałków
Wystąpienie pokontrolne
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w okresie 28 marca - 1 czerwca 2006 roku
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Fałków za okres 2005 roku.
W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które
powstały na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby
odpowiedzialne za gospodarkę finansową Gminy.
Przedstawiając ustalenia kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na
podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich
wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej
przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu
niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności
statutowej Gminy.
1. Nierzetelnie sporządzono sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia 2005
roku poprzez zaniżenie skutków w kolumnie:
- obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych odpowiednio o kwotę 384
zł i 775 zł, w wyniku niewykazania kwoty będącej skutkiem obniżenia tych stawek od dwóch
autobusów szkolnych zwolnionych z opodatkowania stosowną uchwałą Rady Gminy,
- udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od środków transportowych odpowiednio o
kwotę 1.500 zł i 3.000 zł, w wyniku niewykazania kwoty będącej skutkiem zwolnienia z
opodatkowania dwóch autobusów szkolnych.
Stwierdzona nieprawidłowość narusza § 10 ust. 1 oraz § 7 ust. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 9
i pkt 10 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.) obowiązującego
do sporządzania sprawozdań za I półrocze 2005 roku, zaś w zakresie sporządzania
sprawozdań za 2005 roku narusza § 9 ust. 1 oraz § 7 ust. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 9 i pkt
10 załącznika Nr 32 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2005 roku w
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).
W czasie trwania kontroli gmina sporządziła „skorygowane” sprawozdania, w których
wykazała prawidłowe dane, wynikające z ustaleń kontroli.
Odpowiedzialność merytoryczną za powyższą nieprawidłowość ponosi inspektor
księgowości podatkowej oraz z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy i Wójt Gminy.
2
Wniosek pokontrolny Nr 1
W sprawozdaniu Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych gminy wykazywać w kolumnie:
- „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”
rzeczywiste kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać
stosując górne stawki podatku od środków transportowych, a dochodami jakie wynikają z
zastosowanych niższych stawek uchwalonych przez Radę Gminy (również w przypadku
pojazdów zwolnionych z opodatkowania),
- „Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień...” rzeczywiste kwoty stanowiące
skutki finansowe zwolnień od podatku od środków transportowych udzielonych przez Radę
Gminy, zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia.
2. Zarządzeniem Nr 17/2004 Wójta Gminy Fałków z dnia 22 czerwca 2004 roku powołano
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cztery osoby wchodzące w
skład Komisji nie posiadają przeszkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, co narusza art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr
147, poz. 1231 z późn. zm.).
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Wójt Gminy.
Wniosek pokontrolny Nr 2
Przeszkolić członków Komisji
alkoholowych.
w
zakresie
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
3. Wykaz z nieruchomością gruntową położoną w miejscowości Olszamowice, przeznaczoną
do sprzedaży w drodze przetargu wywieszono na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
przy jednoczesnym zaniechaniu podania informacji o fakcie wywieszenia wykazu w prasie
lokalnej, co narusza art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zgodnie z
którym wójt sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu,
a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Nadto ustalono, że ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości podano
do publicznej wiadomości na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, co narusza § 6
pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108), zgodnie z którym wójt podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu
co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Odpowiedzialność merytoryczną za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi inspektor ds.
Gospodarki Ziemią oraz Wójt Gminy z tytułu nadzoru.
Wniosek pokontrolny Nr 3
3.1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podawać do publicznej
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.
3.2. Informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży podawać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej.
3.3. Ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych podawać do publicznej
wiadomości na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
3
Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) wnosi o
podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
i oczekuje od Pana Wójta informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach
ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń w formie
pisemnej i elektronicznej na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tut.
Kolegium za pośrednictwem Prezesa Izby w formie pisemnej i elektronicznej w terminie 14
dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Henryk Rzepa
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy.