opis techniczny

Transkrypt

opis techniczny
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
1.0. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny
Obliczenia wykonano zgodnie z normami:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1-Oddziaływanie na konstrukcje
PN-82/B-02004- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami.
PN-EN-1991-1-3 - Obciążenie śniegiem
PN-EN-1991-1-4 - Obciążenie wiatrem
PN-2002/B-03264 - Konstrukcje żelbetowe
PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe
PN-B-03150- Konstrukcje drewniane.
PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli
Obciążenia:
przyjęto obciążenie zmienne według poniższej tabeli zgodnie z PN-EN-1991-1-1
Lp.
Przeznaczenie pomieszczeń
Pokoje biurowe
Przestrzeń komunikacyjna - klatki schodowe
Sala fitnes
Czytelnia
przyjęte obciążenie
obciążenie użytkowe 1,5kN/m2
oraz 2,0kN/m2 dla ścianek działowych
3,0kN/m2
4,5kN/m2
3,0kN/m2
Przemieszczenia dopuszczalne pod obciążeniem charakterystycznym
• Przemieszczenia pionowe - ugięcia
Podciągi i żebra stropów
L < 5 m l/250
5 < l < 7.5 m 25 mm
l > 7.5 m
l/300
stropy z płaską powierzchnią dolną
l < 6 m l/200
6,0 < l < 7.5 m 30 mm
l > 7.5 m
l/250
gdzie l jest odległością między podporami.
1.1. Budynek projektowany:
Projektowany budynek jest częściowo podpiwniczony, na części jednokondygnacyjny z poddaszem
użytkowym na części dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.
Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi (słupy, trzpienie,
belki), na których spoczywają stropy żelbetowe.
Posadowienie budynku stanowią ławy i stopy fundamentowe.
4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed działaniem eksploatacji górniczej
Na podstawie badań gruntu wykonanych w maju 2016r, stwierdzono występowanie następujących gruntów.
Wykonano cztery otwory badawcze :
Otwór nr 1 (146,09)
• 0,0-0,6m – nasyp niekontrolowany ziemny
• 0,6-1,8m – nasyp niekontrolowany z piasku drobnego w stanie średniozagęszczonym
• 1,8-2,0m – gleba czarna
• 2,0-3,2m – piasek drobny średniozagęszczony i zagęszczony
• 3,2-5,0m – piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym
Otwór nr 2 (144,81)
• 0,0-1,0m – nasyp niekontrolowany ziemny
• 1,0-1,2m – gleba czarna
• 1,2-2,8m – piasek drobny średniozagęszczony i zagęszczony
• 2,8-4,5m – piasek gruby,pylasty i drobny w stanie średniozagęszczonym
Otwór nr 3 (146,18)
• 0,0-0,9m – nasyp niekontrolowany ziemny
• 0,9-2,4m – nasyp niekontrolowany z piasku drobnego w stanie średniozagęszczonym
• 2,4-2,55m – gleba czarna
• 2,55-5,0m – piasek drobny średniozagęszczony i zagęszczony
Otwór nr 4 (143,68)
• 0,0-0,45m – gleba ciemnoszara
• 0,45-1,8m – piasek drobny średniozagęszczony
• 1,8-3,0m – piasek gruby średniozagęszczony
• 3,0-4,0m – pył jasnobrązowy w stanie twardoplastycznym
Wodę gruntową nawiercono na głębokości -142,20.
Nasyp niekontrolowany i gleba nie mogą stanowić podłoża do bezpośredniego posadowienia fundamentow
budynku. W pierwszej kolejności należy wykonać wykop pod posadowienie części podpiwniczonej budynku.
Wykop powinien być wykonany do poziomu występowania stropu gruntu rodzimego, to jest poniżej poziomu
zalegania gleby. Z dna wykopu dogęścić podłoże rodzime do stopnia zagęszczenia Id> 0,55. W przypadku
posadowienia fundamentow tej części budynku na poziomie wyższym od poziomu wybrania gruntow
nasypowych i gleby, należy wykonać nasyp z gruntu niespoistego z zagęszczeniem warstwami do stopnia
zagęszczenia Id > 0,55. Na powierzchni obejmującej posadowienie części budynku bez podpiwniczenia
należy wybrać grunt nasypowy do głębokości 0,5 m powyżej zalegania stropu gleby i z dna wykopu dogęścić
podłoże do do stopnia zagęszczenia Id > 0,55. Następnie wykonać nasyp z gruntu niespoistego do poziomu
posadowienia fundamentow z zagęszczeniem warstwami do stopnia zagęszczenia Id > 0,55. W tej części
budynku wykop pod wymianę gruntu musi być poszerzony o 1,5 m poza obrys zewnętrzny fundamentow
budynku, a zagęszczenie podłoża rodzimego i nasypu musi być wykonane na całej powierzchni wykopu.
Nasypy wykonywać warstwami 20-30cm.
Pachwiny obok fundamentow należy zasypać gruntem niespoistym z zagęszczeniem warstwami. Podobnie
przygotować podłoże pod posadzki budynku z zagęszczniem do stopnia zagęszczenia Id > 0,65.
Nad robotami ziemnymi musi być sprawowany nadzor geotechniczny przez
osobę uprawnioną, z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy.
Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. 463). Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną.
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy.
4.3. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród
budowlanych
Tolerancje
Dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzaju robót (murowych, żelbetowych oraz ciesielskich) należy
przyjąć zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych.
Ławy i stopy fundamentowe
Wylewane z betonu B20, zbrojone stalą A-IIIN -zbrojenie podłużne i stalą A-I –strzemiona. Ławy i stopy
posadowić na warstwie chudego betonu B10, grubości 10 cm. Ze względu na spadki terenu i częściowe
podpiwniczenie budynku należy wykonać uskoki w ławach fundamentowych.
Z ław i stóp wypuścić startery do żelbetowych rdzeni.
Pod scenę-amfiteatr zaprojektowano płytę fundamentową gr.20cm zbrojoną dołem i górą siatką #12co20cm.
Na granicy działki zaprojektowano ściany oporowe żelbetowe wylewane na budowie.
Ściana oporowa Sc1 dł.16,80m zabezpiecza działkę sąsiednią przed obsypywaniem sie gruntu z projektowanej
działki, na której poziom terenu jest około 1,0m wyżej.
Ściana wysokości 2,37m-1,57m.
Konstrukcja ściany żelbetowa monolityczna wylewana na budowie z betonu B25 zbrojona stalą AIIIN, AI.
Grubość ściany 25cm, płyta podstawy gr.30cm.
Zbrojenie #12co20cm, rozdzielcze #8co25cm.
Ściana posadowiona na gruncie nośnym (piaski drobne średniozagęszczone, piaski w stanie luźnym
dogęścić), lub nasypie budowlanym.
Ściana oporowa Sc2 dł.37,40m zabezpiecza projektowaną działkę przed obsypywaniem sie gruntu z działki
sąsiedniej , na której poziom terenu jest od 0 do 1,80m wyżej.
Ściana wysokości 3,18m-2,59m.
Konstrukcja ściany żelbetowa monolityczna wylewana na budowie z betonu B25 zbrojona stalą AIIIN, AI.
Grubość ściany 25cm, płyta podstawy gr.30cm.
Zbrojenie #12co20cm, rozdzielcze #8co25cm.
W ścianie oporowej zaprojektowano uskoki ze względu na spadki terenu.
Ściana podzielona na 2 segmenty, pomiędzy segmentami dylatacja na całej wysokości szer.2,0cm. Szczelinę
dylatacyjną wzmocnić pretami #20 co 50cm a wolną przestrzeń wypełnić materiałem sprężystym.
Ściana posadowiona na gruncie nośnym (piaski drobne średniozagęszczone, piaski w stanie luźnym
dogęścić), lub nasypie budowlanym.
Rysunki ścian oporowych w projekcie zagospodarowania terenu.
Fundamenty i ściany powinny być zabezpieczone przed podmakaniem i przemarzaniem.
Schody zewnętrzne, taras i pochylnie wylewane z betonu B20 gr. 15cm na gruncie zbrojone siatką
#8co20cm. Ścianki murowane z bloczków betonowych lub wylewane z betonu B20. Wierzchnią warstwę
humusu należy usunąć. Na tym wykonać nasyp budowlany.
Warstwa gruntu pod schodami i pochylniami powinna być zagęszczona warstwami 20-30cm do stopnia Is
>0,90.
Ściany fundamentowe
Murowane grubości 25 cm z bloczków betonowych (wytrzymałość na ściskanie 15 MPa) na zaprawie
cementowej. W ścianach fundamentowych należy osadzić rury osłonowe do prowadzenia instalacji w/g
projektów branżowych.
Ściany konstrukcyjne
Murowane grubości 25 cm z bloczków gazobetonowych (wytrzymałość na ściskanie 5MPa) na zaprawie
cementowo wapiennej.
Stropy
Strop nad piwnicą, parterem i piętrem wylewany, żelbetowy, wykonany z betonu B 25, zbrojony stalą A-IIIN, AI. Stropy grubości 16-20cm. Na poszczególnych rzutach konstrukcyjnych opisano pozycje poszczególnych
płyt. W płytach jednokierunkowo zbrojonych zagęścić zbrojenie pod słupkami poddasza.
Wieńce
Żelbetowe wylewne z betonu B 25, zbrojone podłużnie stalą A-IIIN, w sposób ciągły, zbrojenie poprzeczne:
stal A-I.
W1, W2- 25x25cm-zbrojenie podłużne 4#12 łączyć na zakład 50cm, strzemiona ∅ 6 co 30cm.
Nadproża i belki żelbetowe wylewane
Nadproża i belki wylewane projektuje się z betonu B 25 , zbrojone stalą A-III- zbrojenie główne i stalą A-I –
strzemiona.
Rdzenie i słupy
Zaprojektowano żelbetowe rdzenie z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN- zbrojenie główne i stalą
strzemiona. W ścianie kolankowej rdzenie 25x25cm co 1,5m.
A-I –
Klatka schodowa
Biegi i spoczniki wylewane projektuje się z betonu B 25 , zbrojone stalą A-IIIN- zbrojenie główne i stalą A-I –
rozdzielcze. Płyty biegów i spoczników gr. 16cm.
Szyb windowy
Zaprojektowano żelbetowy szyb z betonu B25, zbrojony stalą A-IIIN- zbrojenie główne i stalą A-I –
rozdzielcze. Szyb posadowiony na płycie fundamentowej grubości 40cm. Sciany żelbetowe grubości 20cm.
Dach
Na żelbetowym stropie konstrukcja dachu drewniana. Krokwie drewniane 8x20 co90cm. Krokwie narożne
2x5x20cm. Murłaty 14x14cm. Jętki 8x20. Słupki drewniane 16x16cm w rozstawie ok.3,0m, płatwie 16x20cm.
Murłata mocowana do wieńca kotwami #12 co~1,0m.
Drewno klasy C24. Maksymalna wilgotność drewna 15%.
Uwagi wykonawcze:
POSADOWIENIE
Wykopy należy wykonywać pod stałym nadzorem uprawnionego inżyniera geotechnika. Należy dokonać
protokolarnego odbioru podłoża. Fundamenty należy posadowić na nośnym gruncie. Usunięty grunt
należy zastąpić pospółką zagęszczając do Is>0,90. Nasyp budowlany wykonywać warstwami 20-30cm
• Do zasypywania budynku należy stosować piaski średnioziarniste lub pospółki odpowiednio
zagęszczając Is>0,90.
ZBROJENIE
•
•
•
Do zbrojenia konstrukcji należy stosować wkładki dystansowe z tworzywa sztucznego oraz typowe
stojaki
Do rysunków konstrukcyjnych dołączono wykazy stali profilowej i zbrojeniowej. Wykazy nie uwzględniają
pomocniczych elementów montażowych takich jak: stojaki pod siatki zbrojeniowe, zastrzały lub stężenia
montażowe itp. Wykazy nie obejmują elementów opisanych w niniejszym opisie, a nie pokazanych na
rysunkach konstrukcyjnych.
JAKOŚĆ POWIERZCHNI
•
•
•
nietynkowane elementy żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom dla lica starannego
powierzchnie dolne stropów przeznaczone do tynkowania powinny odpowiadać wymaganiom dla lica
zwykłego
powierzchnie górne stropów przeznaczone pod posadzki pływające powinny odpowiadać wymaganiom
powierzchni typowej
KOORDYNACJA ROBÓT
•
•
Należy wykonać wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych łącznie ze wzmocnieniami
zbrojenia. Otwory, przepusty i wnęki są wykonane według odpowiedniego rysunku, a w przypadku jego
braku, lub braku oznaczenia na rysunku na żądanie zainteresowanego podwykonawcy.
Należy wykonać zasklepienie otworów po przeprowadzeniu rur, kanałów, itd. - łącznie z wypełnieniem
otworów niewykorzystanych, z wyjątkiem tras kablowych.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
•
konstrukcji betonowych
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW STALOWYCH
•
•
Elementy stalowe należy malować zestawem farb poliuretanowych; stopień oczyszczenia powierzchni
według wymagań producenta.
Warstwy powłoki antykorozyjnej należy nakładać według instrukcji producenta. Kolor powłoki malarskiej
dostosować do wymagań architekta.
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW DREWNIANYCH
•
•
Elementy należy malować zestawem impregnatów
zabezpieczenie przeciw-pożarowe konstrukcji
Wszelkie zabezpieczenia wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie zabezpieczeń ppoż. i wytycznymi
podanymi na rysunkach. Ponieważ większość elementów konstrukcyjnych jest zabezpieczonych poprzez
zwiększenie otuliny prętów zbrojeniowych należy zwrócić szczególną uwagę na dotrzymanie wymaganych otulin.
Uwagi końcowe:
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,
a w szczególności:
•
•
•
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych",
z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa

Podobne dokumenty