opis techniczny - BIP

Transkrypt

opis techniczny - BIP
3
OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie
I. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie inwestora:
GMINA TARŁÓW
ul. Rynek 2
27-515 Tarłów
1.2. Projekt budowlany branży technologicznej.
1.3. Projekt budowlany branży konstrukcyjnej.
1.3. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego pod budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie
opracowana przez Invest-Eko w lutym 2010r.
1.4. Obowiązujące przepisy i normy.
II. Warunki gruntowo-wodne.
Podłoże pod projektowane obiekty inżynierskie reprezentowane jest przez grunty spoiste
– brązowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL = 0,2.
Na terenie całej inwestycji w nawierconych otworach do głębokości 3,5m pod poziomem
terenu woda gruntowa nie występuje. Poziom wody może jednak ulegać zmianom
w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pór roku, w okresach intensywnych opadów
atmosferycznych lub gwałtownych roztopów wiosennych.
III. Opis konstrukcji.
3.1. Budynek technologiczny.
Fundamenty żelbetowe w postaci ław o wymiarach bxh=40x30cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojonych stalą kl. A-I (St3SY-b500) i A-IIIN (B500SP) posadowione na betonie podkładowym B10.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 25cm na zaprawie cementowej M5.
Ściany parteru z pustaków ceramicznych 29cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5
ocieplonych styropianem 10cm.
Stropodach żelbetowy o grubości płyty 15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalą
kl. A-I (St3SY-b500) i A-IIIN (B500SP). Pokrycie papą na szlichcie ze spadkiem 6%.
Ocieplenie styropianem 10cm.
Wieniec żelbetowy z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalą kl. A-I (St3SX) i A-IIIN
(B500SP).
Nadproże na drzwiami wejściowymi do budynku z belek prefabrykowanych typu „L”.
3.2. Odstojnik.
Konstrukcja odstojnika żelbetowa w postaci zbiornika dwukomorowego posadowionego
w gruncie. Ściany i dno odstojnika z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalą kl. A-I (St3SYb500) i A-IIIN (B500SP).
Barierki stalowe z rur okrągłych Ø30,0x2,9mm spawanych ze sobą wg rys. NR K2.
Tymczasowe przekrycie odstojnika z desek drewnianych o grubości 6cm.
4
3.3. Fundament F-1 pod zbiorniki wodociągowe.
Fundament F-1 zaprojektowano jako płytę fundamentową żelbetową monolitycznie
wylewaną gr. 25cm o wymiarach w rzucie BxL = 825x1500cm z betonu C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa kl. A-IIIN (B500SP). Płytę posadowić na betonie podkładowym B10.
Na płycie fundamentowej wykonać kolebę betonową zbiornika z betonu B25 o konsystencji gęstoplastycznej.
IV. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Wszelkie elementy stalowe barierek oraz stopnie złazowe w odstojniku oczyścić
do II-go stopnia czystości i pomalować 1x farbą podkładową i 1x farbą ogólnego stosowania.
Wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem należy posmarować warstwą ochronną
(Superflex 10).
V. Wykonawstwo i odbiór robót.
Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory należy prowadzić zgodnie z aktualnie
obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”.
Opracował:
mgr inż. Łukasz Kosecki
Projektował:
mgr inż. Nai Van Hoang
upr. KL 199/86