Tax Alert - EY

Komentarze

Transkrypt

Tax Alert - EY
Tax Alert
Numer 143
Kwiecień 2004
OPODATKOWANIE DYWIDEND WYPŁACANYCH PRZEZ SPÓŁKI
POWIĄZANE Z NIEKTÓRYCH KRAJÓW UE
Od 1 maja 2004 r. zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania płatności dywidend pomiędzy
spółkami powiązanymi z Polski i Unii Europejskiej. Między innymi, dywidendy otrzymane przez
spółki „matki” mające co najmniej 25% udział w kapitale spółki „córki” przez okres co najmniej 2
lat, będą zwolnione z podatku u źródła. Warunki zwolnienia mogą różnić się w zależności od
prawodawstwa kraju spółki „córki” (Polska przyjęła w prawie wewnętrznym warunki maksymalne,
tzn. 2 lata i 25% udziałów). Poniżej przedstawiamy skutki zmian dla opodatkowania dywidend
płaconych pomiędzy Polską i niektórymi krajami UE.
Holandia
Do 1 maja 2004 r. holenderskie spółki „matki” rozporządzające przynajmniej 25% udziału polskiej
spółki „córki” są zwolnione z podatku od dywidend (w tym także w razie umorzenia udziału lub
likwidacji spółki „córki”).
Po 1 maja holenderskie spółki „matki” mogą utracić prawo do zwolnienia z polskiego podatku od
dywidend wypłacanych w związku z umorzeniem udziałów, zbyciem udziałów w celu umorzenia i
likwidacją polskiej spółki „córki”. Co więcej, zwolnienie z podatku od dywidend zostanie
uzależnione od warunku posiadania 25% udziału przez okres nie krótszy niż 2 lata.
Zmiany te wynikają z dostosowania polskich przepisów do prawa UE. Według obowiązujących do 1
maja 2004 r. przepisów przejściowych do traktatu o unikaniu podwójnego opodatkowania między
Polską a Holandią (wszedł w życie 1 stycznia 2004 r.), zwolnienie przysługuje bez konieczności
utrzymywania udziałów przez okres 2 lat. W tej sytuacji polskie spółki „córki” planujące wypłatę
zysków holenderskim spółkom „matkom” w związku umorzeniem udziałów lub likwidacją, bądź też
nie spełniające warunku minimalnego okresu utrzymywania udziałów przez spółkę „matkę” powinny
rozważyć możliwość wypłaty zysków przed 1 maja 2004 r.
Irlandia
§
§
§
Warszawa
tel: 022 557 70 00, fax: 022 557 70 01
Kraków
tel: 012 431 12 20, fax: 012 431 12 51
Katowice
tel: 032 760 77 00, fax: 032 760 77 10
§
§
Wrocław
tel: 071 375 10 00, fax: 071 375 10 10
Poznań
tel: 061 856 29 00, fax: 061 856 30 00
Alert Nr 143
Polska co do zasady stosuje metodę kredytu podatkowego jako metodę unikania podwójnego
opodatkowania dochodów z dywidend. Jednakże w niektórych traktatach o unikaniu podwójnego
opodatkowania Polska zobowiązała się do stosowania metody zwolnienia. Dotyczy to np. Irlandii. Z
uwagi na niższą stawkę podatku dochodowego od spółek (12,5%) i brak podatku u źródła, dochód z
udziału w zysku spółki irlandzkiej może być w niektórych wypadkach opodatkowany korzystniej niż
dochód uzyskany od polskiej spółki „córki”.
W przypadku wypłaty dywidend do spółek irlandzkich traktat o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawarty między Polską i Irlandią daje prawo do zwolnienia z podatku od dywidend
w przypadku posiadania 25% udziału w spółce „córce”, bez względu na okres posiadania udziału i
źródło finansowania (powiązanie wypłat z ewentualnym umorzeniem udziałów lub likwidacją spółki
wypłacającej). Zasada ta będzie obowiązywać także po 1 maja 2004 r. Przepisy polskiej ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujące surowsze warunki skorzystania ze
zwolnienia (tj. utrzymywanie udziałów przez okres co najmniej 2 lat i źródło finansowania inne niż
umorzenie udziałów bądź likwidacja polskiej spółki „córki”) nie powinny więc mieć zastosowania.
Dania
Traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarty między Polską i Danią przyznaje zwolnienie
z podatku u źródła na dywidendy spółkom „matkom” pod warunkiem posiadania 25% udziału w
kapitale spółki wypłacającej dywidendę przez okres nie krótszy niż 1 rok i zadeklarowania dywidend
w tym okresie. Zwolnienie obejmuje również dywidendy wypłacane w związku z umorzeniem
udziałów, zbyciem udziałów w celu umorzenia i likwidacją.
Zasada ta będzie obowiązywać nadal po 1 maja 2004 r. w stosunku do wypłat dywidend z Polski do
duńskich spółek „matek”, mimo że przepisy polskie przewidują surowsze warunki.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z menadżerem z Działu Podatkowego Ernst & Young
obsługującym Państwa firmę.
Informacje zawarte w Alertach Ernst & Young mają na celu jedynie zasygnalizowanie określonych kwestii i/lub zmian w legislacji.
Przed podjęciem konkretnych decyzji zalecamy skonsultowanie ich z Państwa doradcą podatkowym.
2