OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR5002 Nazwa kursu: Ochrona

Transkrypt

OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR5002 Nazwa kursu: Ochrona
OPISY KURSÓW
Kod kursu: MCR5002
Nazwa kursu: Ochrona własności intelektualnych
Język wykładowy: polski
Forma kursu
Tygodniowa
liczba godzin
ZZU *
Semestralna
liczba godzin
ZZU*
Forma
zaliczenia
Punkty ECTS
Liczba godzin
CNPS
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
1
15
kolokwium
1
30
Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy
Wymagania wstępne:
Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Michał Lisowski, prof. dr hab. inż.
Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego:
1. Anna Kisiel, dr inż.
2. Jan Ziaja, dr inż,.
3. Krystian Krawczyk, mgr inż
Rok: ..III.. Semestr:..V...
Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy
Cele zajęć (efekty kształcenia):
Poznanie zasad prawnej ochrony własności intelektualnej w zakresie działalności
inżynierskiej, tj. przemysłowej i autorskiej. Poznanie zasad sporządzania opisów
patentowych i ochronnych.
Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna
Krótki opis zawartości całego kursu:
Podstawy prawne ochrona własności intelektualnej. Prawo własności przemysłowej.
Patenty i wzory użytkowe, sporządzenie opisu patentowego i formułowanie zastrzeżeń
patentowych. Prawo autorskie w zakresie działalności inżynierskiej. Prawna ochrona
programów komputerowych.
Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów
Liczba godzin
1. Podstawowe pojęcia prawa i ogólne wiadomości o prawie.
2
2. Pojęcie własności intelektualnej i podstawy prawne jej ochrony
2
3. Prawo własności przemysłowej i jego zakres
2
4. Patenty i wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe
2
5. Sporządzanie opisów patentowych i formułowanie zastrzeżeń patentowych
2
6. Prawo autorskie w zakresie działalności inżynierskiej
2
7. Prawna ochrona programów komputerowych
2
8. Kolokwium
1
Ćwiczenia - zawartość tematyczna:
Seminarium - zawartość tematyczna:
Laboratorium - zawartość tematyczna:
Projekt - zawartość tematyczna:
Literatura podstawowa:
1. Siuda W.: Elementy prawa dla ekonomistów. Wyd. SCRIPTUM, Poznań 2006.
2. Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i
wzorów użytkowych. Urząd Patentowy R.P. www.uprp.gov.pl .
3. Goliat R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. C.H. Beck 2006.
4. Ustawa z dn.4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 1994 r.
nr 24, poz.301 z późniejszymi zmianami.
5.Ustawa z dn. 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2001 r. nr 49, poz.
508 z późniejszymi zmianami.
6. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny. Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami.
Literatura uzupełniająca:
1. Zdziennicka-Kaczocha G.: Kodeks cywilny z komentarzem. Wzory umów.
cywilnoprawnych. Wyd. Sigma, 2006
2. Kuś. I., Senda Z.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Poradnik przedsiębiorcy.
www.parp.gov.pl/publikacja67.bhp .
3. Jażdżewska B.: Program komputerowy w prawie autorskim.
www.oeiizk.edu.pl/informa/jazdzewska/prawa.html
4. Dereń A.M., Gajek L., Zygadło J: Własność intelektualna i przemysłowa w prawie
międzynarodowym, europejskim i krajowym. Wyd. Beter Wrocław 1998.
Warunki zaliczenia: Zdanie z wynikiem pozytywnym kolokwium.
* - w zależności od systemu studiów