Wolumen 3 - opis techniczny

Transkrypt

Wolumen 3 - opis techniczny
2. Spis treści
1. Strona tytułowa.
1a. Klauzula.
1b. Uprawnienia projektowe. Zaświadczenie o przynależności do MIIB.
2. Spis treści.
3. Zestawienie rysunków.
4. Opis techniczny.
5. Obliczenia techniczne.
6. Zestawienie podstawowych materiałów.
3. Zestawienie rysunków:
Nr 1 - Schemat główny zasilania odbiorów węzła cieplnego.
Nr 2 - Schemat zasilania odbiorów węzła kompaktowego.
Nr 3 - Schemat sterowania pompami c.o. z naprzemienną pracą pomp.
Nr 4 - Schemat sterowania pompą c.w.
Nr 5 - Schemat połączeń urządzeń automatycznej regulacji temperatury c.o.i c.w.
Nr 6 - Rozdzielnica RW węzła kompaktowego. Widok. Szafka automatyki.
Nr 7 - Wykaz urządzeń rozdzielnicy RW węzła.
Nr 8 - Rozdzielnica RWC węzła. Widok. Specyfikacja aparatów.
Nr 9 - Plan instalacji elektrycznych w węźle.
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
7
4. Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznych siły, oświetlenia, automatyki dla modernizowanego kompaktowego węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej i przedszkola w Warszawie, ul.
Wolumen 3.
4.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora (ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Warszawa,
ul. Grębałowska 23/25),
b) projektu instalacji sanitarnych węzła cieplnego c.w. opracowanego przez Biuro Projektowe
/2009,
„INPRO” w grudniu 2009, uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/
c) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnień ID/
/2009,
d) projektu węzła kompaktowego nr ECWS-P-W-80/110, opracowanego przez
“ELEKTROTERMEX” - Ostrołęka,
e) wytycznych SPEC,
f) obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN).
4.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle:
- zasilanie projektowanego węzła cieplnego,
- ochronę przeciwprzepięciową II0,
- pomiar energii elektrycznej zużywanej w węźle,
- instalację siłową odbiorów węzła (pompy c.o., c.w., wentylator),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o. i c.w.,
- sygnalizację pracy pomp c.o. i c.w.,
- instalację oświetlenia 230V,
- instalację gniazda 1-faz.,
- instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w. „SAMSON”,
- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
4.3. Wyposażenie węzła
Modernizowany kompaktowy, dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.w. produkcji
“ELEKTROTERMEX” typu ECWS-P-W-80/110, zlokalizowany będzie w wydzielonym,
pomieszczeniu na poziomie piwnic. Po stronie odbiorów elektrycznych węzeł wyposażony
będzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.o. GRUNDFOS typu MAGNA 25-100, Pn = 0,01 - 0,185kW,
n = zmienne, In = 0,09 - 1,25A, Un = 230V,
b) jedną pompę cyrkulacyjną c.w. GRUNDFOS typu ALPHA2 25-60N,
Pn = 0,005 - 0,045kW, n = zmienne, In = 0,05 - 0,38A, Un = 230V,
c) automatykę ciepłowniczą c.o. i c.w. f - my „SAMSON”,
d) instalację oświetleniową, 1-faz. gniazdo 230V.
4.4. Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektrycznych w węźle.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w węźle stwierdzono:
- wlz zasilająca szafkową rozdzielnicę węzła wykonana przewodem 4 x ADY 4,0mm2,
- węzeł wyposażony jest w rozdzielnicę żeliwną 230/400V,
- zamontowane na ścianie 2 wyłączniki instalacyjne 1-faz. zabezpieczające pompy c.w.,
- w węźle brak instalacja połączeń wyrównawczych,
- zainstalowane gniazdo 24V,
- zainstalowane dwie pompy c.o. typu UPC32-60, dwie pompy c.t. typu UMC 40-60 i dwie
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
8
pompy c.w. typu UPS 25-40,
- zainstalowane instalacja automatyki pogodowej c.o. „DANFOSS”,
- instalacja oświetleniowa wykonana 8 oprawami żarowymi OS-100,
- przewody ułożone p/p i n/t.
Przewiduje się:
- demontaż istniejącej linii zasilającej węzeł (przewód 4 x ADY 4,0mm2),
- demontaż istniejącej rozdzielnicy żeliwnej węzła 230/400V,
- demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła z 2 wyłącznikami
oświetlenia,
- demontaż istniejącego gniazda 24V,
- demontaż istniejących pomp c.o., c.w. i c.t.,
- demontaż 2 wyłączników instalacyjnych 1-faz. zabezpieczających pompy c.w.,
- demontaż istniejących urządzeń automatyki pogodowej c.o. „DANFOSS”,
- montaż rozdzielnicy szafkowej węzła 230/400V RWC wg rys. nr 8,
- montaż rozdzielnicy szafkowej węzła kompaktowego 230/400V RW wg rys. nr 6 i 7,
- montaż instalacji oświetleniowej opisanej w p - cie 4.7.,
- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,
- pracę „non-stop” pompy c.w.,
- instalację gniazda 1-faz.,
- instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w. „SAMSON”,
Urządzenia automatyki pogodowej, pompy c.o., c.w., będą zasilane, zabezpieczone i
sterowane z rozdzielnicy węzła RW, dostarczanej przez “ELEKTROTERMEX”.
Rozdzielnica RW,
gniazdo 230V oraz oświetlenie, będą zasilane z projektowanej
rozdzielnicy RWC węzła.
4.5. Zasilanie, rozdzielnice RWC i RW, pomiar energii elektrycznej.
Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z istniejącej tablicy
administracyjnej budynku 230/400V Tadm., z wydzielonego, istniejącego pola. Linię
zasilającą węzeł przewiduje się wykonać przewodem kabelkowym YDY 5x6mm2. Linię na
poziomie piwnic układać w istniejącym kanale. Zabezpieczenie linii zasilającej istniejącymi
bezpiecznikami topikowymi 25A w tablicy administracyjnej Tadm. Lokalizację rozdzielnicy
RWC w węźle pokazano na rys. nr 9. Rozdzielnicę RWC węzła zaprojektowano w oparciu o
szafkę blaszaną posiadającą stopień ochrony IP55 z wyposażeniem zgodnie z rys. nr 8. W
rozdzielnicy należy umieścić odbitkę ksero schematu głównego wg rys. nr 1 i 2, lub jeden
egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla węzła cieplnego będzie
wspólny z pozostałymi odbiorami budynku (istniejący licznik budynku).
Uwaga: Rozdzielnica RW węzła kompaktowego, wg rys. nr 6 i 7, dostarczona będzie
razem z węzłem kompaktowym c.o. i c.w., przez producenta węzła kompaktowego !
4.6. Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp.
Instalację siłową do poszczególnych silników należy wykonać przewodami kabelkowymi
OWY3x1,5mm2. Odcinki instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi należy
chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych
silników chronić rurką Peschla.
Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. odbywać się będzie za pomocą czteropołożeniowych łączników G1 i G2, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki stycznika pompy).
Zastosowane łączniki umożliwiają sterowanie pompami c.o.:
a) ręczne (awaryjne),
b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednocześnie naprzemienne),
c) krótkotrwałe załączanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
9
Sterowanie automatyczne (położenie obu łączników G1 i G2 w pozycji + 450 „AUTO”),
odbywać się będzie poprzez styk regulatora pogodowego 5573 i jednocześnie przez styk
przekaźnika czasowego PC1, załączającego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 3). Położenie
obu łączników w poz.+ 900 "LATO", pozwala na krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie
przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego. Przy awarii aktualnie pracującej
pompy, druga załączy się trwale.
Sterowanie pompą c.w. odbywać się będzie za pomocą dwupołożeniowego łącznika G3
„załącz” - „wyłącz”. Schemat sterowania pompą c.w. - patrz rys nr 4.
Każdy z silników pomp c.o., c.w., zabezpieczony będzie od zwarć członem zwarciowym
wyłącznika silnikowego F1÷F3 (w RW). Silniki pomp zabezpieczone będą fabrycznie od
wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanów
silników pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przeciążeniowe
wykonane nastawialnym członem przeciążeniowym wyłącznika silnikowego F1÷F3. Pompy
zabezpieczone będą przed suchobiegiem za pomocą manometrów kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana będzie zieloną lampką.
4.7. Instalacja oświetlenia i gniazda 230V.
Istniejącą instalację oświetleniową pomieszczenia węzła, należy zdemontować. Projektowaną
instalację wykonać przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm2, n/t, z osprzętem szczelnym.
Zastosowano oprawy jarzeniowe IP65 typu OPK-240 ze świetlówkami 2x40(36)W.
Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 9. Gniazdo wtykowe 230V
zainstalowane będzie na rozdzielnicy. Łącznik oświetlenia mocować na wys. 1,4m od
podłogi. Instalację oświetleniową zasilić sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RWC,
zgodnie ze schematem rys. nr 1.
4.8. Instalacja automatyki c.o., c.w.
Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadążnej) i c.w. (stałowartościowej)
opracowano w oparciu o urządzenia firmy SAMSON. Układ automatycznej regulacji
temperatury c.o. i c.w. będzie zawierał następujące urządzenia firmy SAMSON:
- regulator elektroniczny typu TROVIS 5573,
- elektryczny siłownik liniowy c.o. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,
- elektryczny siłownik liniowy c.w. typu 5825-13 z zaworem typu 3222,
- 2 czujniki rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,
- 2 czujniki rezystancyjne wewnętrzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,
- czujnik rezystancyjny zewnętrzny Pt1000 typu 5227-2,
- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu 5343-4,
- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5345-2.
Wszystkie w/w elementy automatyki, zlokalizowane będą w węzłach kompaktowych c.o. i
c.w. (z wyjątkiem czujnika temperatury zewnętrznej). Niniejszy projekt obejmuje połączenia
elektryczne między w/w urządzeniami, które należy wykonać przewodami kabelkowymi
OWY4x1,0mm2, OWY3x1,0mm2 i OWY2x0,75mm2. Zasilanie regulatora z RW przewodem
kabelkowym OWY4x1,0mm2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został
pokazany na rys. nr 5. Kable połączeń elementów automatyki układać w korytkach lub
rurkach RVS, wykorzystując konstrukcję węzła kompaktowego.
Uwaga: Regulator 5475-2 mocowany na węźle kompaktowym, obok rozdzielnicy RW !
4.9. Ochrona od porażeń.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni:
- obudowa IP-55 rozdzielnic RWC i RW,
- izolacja przewodów.
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
10
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
realizowane przez:
- bezpieczniki topikowe,
- wyłączniki nadmiarowoprądowe,
- wyłączniki różnicowoprądowe.
Układ sieci w budynku i w węźle TN -S.
4.10. Instalacja uziemień ochronnych.
Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają:
- obudowy rozdzielnic RWC i RW, obudowa węzła kompaktowego,
- zacisk PE gniazda, STW, STB, oprawy oświetleniowe,
- silniki, manometry kontaktowe.
Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm,
układanym na wys. do 1,2m od podłogi. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki
metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w. Szynę wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją
uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. Zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 5-ą
żyłą przewodu zasilającego (żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. Żyłę
ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w tablicy administracyjnej Tadm. z zaciskiem
ochronno - neutralnym PEN. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE przewodów
zasilających silniki.
Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność
przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 124641.
5. Obliczenia techniczne.
5.1. Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń wlz
1. dwie pompy c.o.
2. pompa c.w.
3. gniazdo 1-faz
4. oświetlenie
5. automatyka
2x0,185kW
Łącznie
Moc szczytowa Ps = 2,3kW
= 0,37kW
0,05kW
1,5 kW
0,5 kW
0,1 kW
Pi = 2,5 kW
cosφ = 0,9
In = Ps : ( 1,73 x U x cosφ) = 2300 : (1,73 x 400 x 0,9) = 3,7A
Dla zasilania rozdzielnicy RWC węzła przyjęto przewód YDY 5x6,0mm2 o obciążalności
żył 40A. Ze względu na możliwość rozruchu po powrocie napięcia 2 silników oraz
selektywność zabezpieczeń, przyjmuje się w Tadm. zabezpieczenie 25A.
Spadek napięcia wlz < 2% ( przy l = 60m długości kabla).
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
11
5.2. Instalacja oświetlenia węzła.
Obliczenia natężenia oświetlenia dokonano wg programu „DIALUX”.
Powierzchnia oświetlana - Soświetl. ≈ 56,4m2.
Przyjęto 5 opraw jarzeniowych 2x36W
Natężenie średnie Eśr = 170lx
Wyniki obliczeń wg zbiorczego zestawienia - str. 13
6. Zestawienie podstawowych materiałów węzła
1. Rozdzielnica kompletna węzła RWC wg. rys. 8….. ...................................kpl 1
2. Oprawa jarzeniowa IP 65 typu OPK-240, 2 x 40(36)W…………………..szt 5
3. Wyłącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A typu 430..................................szt 1
4. Płaskownik FeZn 20x2.................................................................................mb 30
5. Przewód kabelkowy YDY 5x6,0mm2..........................................................mb 60
6. Przewód kabelkowy YDY 5x2,5mm2..........................................................mb 10
7. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2..........................................................mb 20
8. Przewód kabelkowy YDY 2x1,5mm2..........................................................mb 2
9. "
"
OWY 2x0,75mm2.........................................................mb 20
10. Rura winidurowa RVS28...........................................................................mb 60
11. Rura winidurowa RVS22...........................................................................mb 10
12. Rura winidurowa RVS18...........................................................................mb 20
13. Odgałęźnik n/t, 4-ro wylotowy..................................................................szt 5
Uwaga:
Zestawienie nie obejmuje:
1. rozdzielnicy RW (dostarczanej z węzłem kompaktowym),
2. materiałów okablowania pomp, manometrów i urządzeń automatyki
ciepłowniczej, montowanych w węźle kompaktowym
“ELEKTROTERMEX”, (z wyjątkiem przewodu do czujnika temperatury
zewnętrznej ).
Warszawa ul. Wolumen 3 - węzeł cieplny - instalacje elektryczne
12

Podobne dokumenty