DR-1 - Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Slesin

Komentarze

Transkrypt

DR-1 - Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Slesin
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
2. Nr dokumentu
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 114/XIII/11
z dnia 29.11.2011 r.
…………………………………………………………………………
DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok
………………………………….
Podstawa
Składający:
prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 , ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin
składania:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81§ 2 ustawy Ordynacja
podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej
Stan obowiązywania na dzień ( nabycia, sprzedaży, posiadania, zmiany informacji)………………………………………
Jeżeli nieruchomość została nabyta aktem notarialnym proszę podać Repertorium A numer-……………………..
C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
7. Nazwa pełna * / Nazwisko **
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
8. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **
9. Identyfikator REGON
10. Numer PESEL **
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna .
12. Imię ojca
11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
13. Imię matki
.................................................................
C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj
17. Gmina
21. Miejscowość
15. Województwo
16. Powiat
18. Ulica
19. Nr domu
22. Kod pocztowy
20. Nr lokalu
23. Poczta
DR-1
(1)
1/5
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
D. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE –
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
D.1. GRUNTY ORNE
Klasa
Powierzchnia w ha
Przelicznik
a
b
24.
I
1,80
,
,
1,65
28.
1,50
30.
,
31.
,
1,25
32.
,
33.
,
1,00
34.
IVb
,
29.
,
IVa
,
27.
II
IIIb
c
25.
26.
IIIa
Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
,
35.
,
0,75
,
D.2. ŁĄKI I PASTWISKA
36.
I
37.
,
1,60
38.
II
,
1,35
40.
III
,
41.
,
1,15
42.
IV
,
39.
,
43.
,
0,70
,
D.3. SADY
44.
I
45.
,
1,80
46.
II
III
IIIa
,
1,65
48.
IV
IVa
,
1,50
,
51.
,
1,25
52.
,
53.
,
1,00
54.
IVb
,
49.
50.
IIIb
,
47.
,
55.
,
0,75
,
D.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
56.
I
57.
,
1,80
58.
II
,
1,65
60.
IIIa
,
1,50
,
1,25
,
65.
,
1,00
66.
IVb
,
63.
64.
IVa
,
61.
62.
IIIb
,
59.
,
67.
,
0,75
,
DR-1
(1)
2/5
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
D.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)
Klasa
68.
I
,
70.
II
,
72.
III
,
74.
IV
,
Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
Przelicznik
1,60
1,35
1,15
0,70
69.
,
71.
,
73.
,
75.
,
D.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne
76.
I
77.
,
1,80
78.
II
,
1,65
80.
IIIa
,
1,50
,
1,25
,
85.
,
1,00
86.
IVb
,
83.
84.
IVa
,
81.
82.
IIIb
,
79.
,
87.
,
0,75
,
D.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- łąki i pastwiska
88.
I
1,60
89.
1,35
91.
1,15
93.
0,70
95.
,
90.
II
,
,
92.
III
,
,
94.
IV
,
,
,
D.8. ROWY-grunty orne
96.
I
97.
,
1,80
98.
II
,
1,65
100.
IIIa
,
1,50
,
1,25
,
105.
,
1,00
106.
IVb
,
103.
104.
IVa
,
101.
102.
IIIb
,
99.
,
107.
,
0,75
,
D.9. ROWY- łąki i pastwiska
108.
I
109.
1,35
111.
1,15
113.
0,70
115.
,
110.
II
,
,
112.
III
,
,
114.
IV
1,60
,
,
,
DR-1
(1)
3/5
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
D.10. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
116.
1,0
,
D11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb
117.
118.
0,20
,
,
D12. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
119.Powierzchnia w ha fizycznych (Suma z części od D.1 do D.11 oraz z
poz.132,134,134)
120. Powierzchnia w ha przeliczeniowych(Suma z części od D.1 do D.12 kol.c)
,
,
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
121.
Należy wpisać powierzchnie z poz.120.
Stawka podatku
122.
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)3
123.
,
zł,
gr
zł
F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
124. Powierzchnia w ha
3
125.
,
126. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)
zł,
gr
zł
G. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
G.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
127.
G.2 . TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. własność
5. współużytkowanie wieczyste
2. współwłasność
3. posiadanie samoistne
4. użytkowanie wieczyste
6. posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
G.1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
128. Nr Działki
G.2. KSIĘGA WIECZYSTA LUB ZBIÓR DOKUMENTÓW
129. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
130. Nazwa sądu
H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Zwolnienia dotyczące gruntów rolnych na
podstawie
a) art.12 i 13 ustawy o podatku rolnym
c) inne ustawy
c) Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Tytuł prawny zwolnienia
artykuł, ustęp, punkt, paragraf
Powierzchnia w ha fizycznych
131.
132.
133.
134.
135.
136.
DR-1
(1)
4/5
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
I. RATY PODATKU W ROKU………………
15.03
15.05
15.09
15.11
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
137. Informacje i uwagi mające wpływ na opodatkowanie podatkiem rolnym
138. Imię
139. Nazwisko
140. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
141. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)
J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
142. Uwagi organu podatkowego
143. Data (dzień - miesiąc - rok)
144. Podpis przyjmującego formularz
***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 Nr 229,
poz. 1954, ze zm.).
1) Należy podać z dokładnością
2) Niepotrzebne skreślić.
do czterech miejsc po przecinku.
3) Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych
DR-1
(1)
5/5

Podobne dokumenty