uwaga zmiana terminu składania ofet

Komentarze

Transkrypt

uwaga zmiana terminu składania ofet
ZESPÓŁ SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNY
W ŚWIERZAWIE
59-540 Świerzawa, ul. Dworcowa 3
INGK.Zp.271.9. 17.2016
Świerzawa, dnia 08.07.2016r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przygotowanie, dostawa i wydawanie
posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej w espole
Szkolno – Przedszkolnym w Świerzawie, Szkole podstawowej w Sokołowcu oraz
Gimnazjum w Świerzawie”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm) informuje o zmianie SIWZ w
następującym zakresie:
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 11.07.2016r. na dzień 15.07.2016r.
W związku z powyższym zmianie ulegają odpowiednio następujące zapisy części I SIWZ
– Instrukcja dla Wykonawców: pkt. 15.1.1, 15.3.1, oraz 14.11.1.
2. Wykreśla się z części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców następujące punkty:
9.2.5, 9.2.6, 9.7.1.3, 9.7.2.
3. W miejsce zapisu pkt. 18.3.2.1. o treści:
„18.3.2.1. Za wartość brutto wsadu do kotła uważa się sumę jednostkowych wsadów do kotła za 1
porcję każdego rodzaju wycenianego posiłku, wskazanego w formularzu ofertowym w pkt. 4., tj.
Wartość wsadu do kotła badanej oferty = wartość brutto wsadu do kotła za posiłek przedszkolny
+ wartość brutto wsadu do kotła za posiłek szkolny + wartość brutto wsadu do kotła za posiłek
szkolny na wynos”
Wprowadza się zapis o treści:
„18.3.2.1. Za wartość brutto wsadu do kotła uważa się sumę jednostkowych wsadów do kotła za 1
porcję każdego rodzaju wycenianego posiłku, wskazanego w formularzu ofertowym w pkt. 4., tj.
Wartość wsadu do kotła badanej oferty = wartość brutto wsadu do kotła za posiłek przedszkolny
+ wartość brutto wsadu do kotła za posiłek szkolny naprzemienny + wartość brutto wsadu do
kotła za posiłek szkolny naprzemienny na wynos”
4. W części IV SIWZ – Przedmiot zamówienia w miejsce zapisu pkt. 4.5 o treści:
„Każdy posiłek szkolny i przedszkolny powinien składać się, co najmniej z zupy i chleba,
drugiego dania, napoju w postaci kompotu lub soku”
Wprowadza się zapis o treści:
„Każdy posiłek:
przedszkolny powinien składać się z : śniadania, obiadu (zupy i chleba, drugiego dania,
napoju w postaci kompotu lub soku) i podwieczorka,
szkolny powinien składać się z : naprzemiennie z zupy i chleba lub drugiego dania z
napojem w postaci kompotu lub soku”
5.
W części IV SIWZ – Przedmiot zamówienia w miejsce zapisu pkt. 4.19. o treści:
„Posiłki będą przygotowywane w kuchni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świerzawie lub dowożone transportem własnym Wykonawcy do punktu wydawczego
i wydawane w ustalonych godzinach. Dopuszcza się dowóz, w specjalnych termosach,
posiłków do przedszkola i szkoły podstawowej bezpośrednio przed ich wydawaniem.”
Wprowadza się zapis o treści:
„Posiłki będą przygotowywane w kuchni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świerzawie lub dowożone transportem własnym Wykonawcy do punktu wydawczego
i wydawane w ustalonych godzinach. Dopuszcza się dowóz, w specjalnych termosach,
posiłków do przedszkola i szkoły podstawowej bezpośrednio przed ich wydawaniem: Szkoła
Podstawowa w Sokołowcu odległość dowozu: 6 km, Gimnazjum w Świerzawie ok. 2 km.”
6. Wykreśla się z części IV SIWZ – Przedmiot zamówienia punkt : 5.1.2.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERZAWIE
/-/ mgr Czesław Leśniak
Sprawę prowadzi: Witold Sikora tel./fax. 0757135360, wew. 34, e-mail: [email protected]