Nowi sędziowie w Trybunale Sprawiedliwości iw Sądzie

Transkrypt

Nowi sędziowie w Trybunale Sprawiedliwości iw Sądzie
CJE/07/1
12 stycznia 2007 r.
Kontakty z Mediami i Informacja
KOMUNIKAT PRASOWY nr 01/07
12 stycznia 2007 r.
***
Nowi sędziowie w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
Uroczyste posiedzenie w dniu 12 stycznia 2007 r.
W związku z przystąpieniem w dniu 1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej Republiki
Bułgarii i Rumunii, przedstawiciele rządów państw członkowskich Unii Europejskiej
mianowali sędziami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: Alexandra
Arabadjieva - na okres od dnia 12 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2012 r. i Camelię
Toader - na okres od dnia 12 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2009 r. Sędziami Sądu
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zostali mianowani: Teodor Tchipev, na okres od
dnia 12 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., i Valeriu Ciucă, na okres od dnia 12
stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Dziś w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich odbyło się uroczyste
posiedzenie z okazji złożenia ślubowania oraz podjęcia obowiązków przez czterech nowych
członków.
Alexander Arabadjiev
urodzony w 1949 r.; studia prawnicze (uniwersytet St Kliment Ohridski, Sofia); sędzia w
sądzie pierwszej instancji w Blagoevgradzie (1975-1983); sędzia w sądzie okręgowym w
Blagoevgradzie (1983-1986); sędzia Sądu Najwyższego (1986-1991); sędzia Trybunału
Konstytucyjnego (1991-2000); członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (1997-1999);
członek Konwentu Europejskiego w sprawie przyszłości Europy (2002-2003); poseł (20012006); obserwator w Parlamencie Europejskim; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia
12 stycznia 2007 r.
Camelia Toader
urodzona w 1963 r.; absolwentka prawa (1986 r.), doktor nauk prawnych (1997 r.)
(uniwersytet w Bukareszcie); asesor sądowy w sądzie pierwszej instancji, Buftea (19861988); sędzia w V wydziale sądu pierwszej instancji w Bukareszcie (1988-1992);
wykładowca (1992-2005), następnie profesor (2005-2006) prawa cywilnego i europejskiego
prawa zobowiązań na uniwersytecie w Bukareszcie; studia doktoranckie i badania naukowe
w instytucie prawa prywatnego międzynarodowego Maxa Plancka w Hamburgu (pomiędzy
1992 r. a 2004 r.); dyrektor departamentu integracji europejskiej w ministerstwie
sprawiedliwości (1997-1999); sędzia w wysokim sądzie kasacyjnym i sprawiedliwości
(1999-2006); profesor wizytujący na uniwersytecie w Wiedniu (2000 r.); wykładowca prawa
wspólnotowego w krajowym instytucie sądownictwa (2003 r. i 2005-2006); członek komitetu
redakcyjnego wielu przeglądów prawniczych; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 12
stycznia 2007 r.
Teodor Tchipev
urodzony w 1940; studia prawnicze na uniwersytecie St Kliment Ohridski w Sofii (1961 r.);
doktor nauk prawnych (1977); adwokat (1963-1964); radca prawny w państwowym
przedsiębiorstwie międzynarodowego transportu drogowego (1964-1973); odpowiedzialny za
badania w instytucie prawa bułgarskiej akademii nauk (1973-1988); wykładowca
postępowania cywilnego na wydziale prawa na uniwersytecie St Kliment Ohridski w Sofii
(1988-1991); arbiter w trybunale arbitrażowym izby przemysłowo-handlowej (1988-2006);
sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1991-1994); profesor stowarzyszony na uniwersytecie
Paissiy Hilendarski w Plovdiv (luty 2001-2006); minister sprawiedliwości (1994-1995);
wykładowca postępowania cywilnego na nowym uniwersytecie bułgarskim w Sofii (19952006); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 stycznia 2007 r.
Valeriu M. Ciucă
urodzony w 1960 r.; absolwent prawa (1984 r.), doktor nauk prawnych (1997 r.) (uniwersytet
Alexandre Jean Cuza w Iaşi); sędzia w sądzie pierwszej instancji, Suceava (1984-1989);
sędzia wojskowy w sądzie wojskowym, Iaşi (1989-1990); profesor na uniwersytecie
Alexandre Jean Cuza w Iaşi (1990-2006); stypendium w zakresie specjalizacji w prawie
prywatnym na uniwersytecie w Rennes (1991-1992); wykładowca na uniwersytecie Petre
Andrei w Iaşi (1999-2002); profesor stowarzyszony na uniwersytecie Littoral Côte d’Opale
(LAB. RII) (2006 r.); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 stycznia 2007 r.
Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób
Trybunału Sprawiedliwości.
Dostępne wersje językowe: wszystkie
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z Ireneusz Kolowcą
Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053
Nagranie wideo z uroczystego posiedzenia jest dostępne przez EbS “Europe by Satellite”,
serwis prowadzony przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Prasy i Komunikacji,
L-2920 Luksemburg, tel. (00352) 4301 35177 faks (00352) 4301 35249
lub B-1049 Bruksela, tel. (0032) 2 2964106 faks (0032) 2 2965956