Treść informacji - plik PDF 0,15 MB

Transkrypt

Treść informacji - plik PDF 0,15 MB
Dębica
Znak: BZP. 341-2-6/ 10
Dębica 11-02-2010
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasto Dębica, działając w oparciu o Art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje,
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na następujące zadanie inwestycyjne:
Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 12
przy ul. Cmentarnej w Dębicy
na wykonawcę wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlane ELBUD Szymański
28-200 Staszów, ul. Oględowska 19 a.
Wartość wybranej oferty: 211 874,18 zł brutto.
Oferta te spełnia warunki zawarte w specyfikacji i kryterium najniŜszej ceny.
Lista Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu:
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Punktacja przyznana
ofercie w kryterium
cena 100 %
1.
Przedsiębiorstwo Budowlane ELBUD Szymański
28-200 Staszów, ul. Oględowska 19 a
2.
Usługi Remontowo-Budowlane „ROGOWSKI”
28-220 Oleśnica, Strzelce 19
85,86 pkt
3.
Zakład Usługowo-Budowlany „KRAKBUD”
39-200 Dębica, ul. Batalionów Chłopskich 10
79,61 pkt
4.
ECORESBUD Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23
76,98 pkt
5.
F.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki
35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18
77,24 pkt
6.
P.P.H.i U. BUDOIMEX Sp. z o.o.
39-218 Straszęcin 295D
66,34 pkt
7.
Przedsiębiorstwo Budowlane „PRZEMBUD”
39-200 Dębica, Nagawczyna 406
82,17 pkt
8.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „MRYCZKO” Joanna Mryczko
39-200 Dębica, ul. Krakowska 75
67,08 pkt
GMINA MIASTO DĘBICA
39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2, tel. 014 683-81-00, fax: 014 683-81-61
100,00 pkt
9.
Firma Budowlana „FRYZ” Adam Kostyra
39-200 Dębica, ul. 1 Maja 1
87,73 pkt
Zakład Usługowo-Budowlany Piotr Kapusta
87,31 pkt
10. 28-130 Stopnica, ul. Dr. Piotrowskiego 41
Firma „SOŁOWIEJ” Handel i Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sołowiej
88,51 pkt
11. 23-400 Biłgoraj, ul. Chłodna 34
“FLIS” Marcin Flis
87,27 pkt
12. 23-300 Janów Lubelski, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123
Spółdzielnia Rzemieślnicza WielobranŜowa
13. 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22
96,62 pkt
Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „BUD-MIX” s.c. Daniel Stusowicz,
14. Robert Jedziniak
39-200 Dębica, ul. Drogowców 10
98,53 pkt
BUD-PIS Piskor Paweł
-----------------
15. 39-300 Mielec, ul. Targowa 8
Konsorcjum Firm:
16. -Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12
85,09 pkt
-Zakład Budowlano-MontaŜowy, inŜ. Ryszard Gawlik, 39-200 Dębica, ul. Krucza 7
P.H.U. „ELBUD” Zenon Matłok
97,83 pkt
17. 39-200 Dębica, ul. Wielopolska 199c
Zakład Remontowo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot
71,87 pkt
18. 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3
FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j
85,03 pkt
19. 36-130 RaniŜów, ul. Wolska 2
ROBMAR Usługi remontowo-budowlane Król Robert
87,36 pkt
20. 38-126 Markuszowa 105
CEES Budownictwo
89,99 pkt
21. 39-200 Dębica, ul. Gumniska 9A
Zastępca Burmistrza
mgr inŜ. Mariusz Trojan
GMINA MIASTO DĘBICA
39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2, tel. 014 683-81-00, fax: 014 683-81-61