Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczecinek, dnia 27 lutego 2014r.
SG. 271.1.7.2014.AG
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: zmówienia publicznego pn.
„Dostawa wraz z montażem sześciu lamp hybrydowych”
Gmina Szczecinek na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Dostawa wraz z montażem sześciu lamp hybrydowych”
wybrana została oferta:
1. Nazwa firmy/wykonawcy: MODERN HST M.P. Prytulak Spółka jawna
2. Adres wykonawcy: ul. Postępu 21, 02-876 Warszawa
3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami
określonymi w SIWZ.
4. Nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy
Liczba punktów
kryterium - cena
– 100 %
Łączna
punktacja
Solar Solution M. Kozak Spólka jawna, ul. Żarska, 6871,21
71,21
100 Żagań
MODERN HST M.P. Prytulak spółka jawna, Żerań
100,00
100,00
Duży 3B, 07 - 415 Olszewo - Borki
PROJPRZEM EKO Spółka za o.o., Zamość ul.
60,78
60,78
Osiedlowa 1, 89-200 Szubin
Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp.j., ul.
63,49
63,49
Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno
DOPELTECH Spółka z o.o., ul. Borowskiego 2, 03-475
93,58
93,58
Warszawa
Euroledlighting Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 23/24,
47,22
47,22
76-200 Słupsk
Roos-Polska Aleksandra Dominik, ul. Krakusa 110, 4484,65
84,65
217 Rybnik
JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45,
75,12
75,12
05-220 Zielonka
RE Solar Energy Power Spółka z o.o., ul. Krzywoustego
87,43
87,43
22/6, 70-314 Szczecin
WIDAR Spółka z o.o., ul. Al. Monte Cassino 6, 75 - 412
62,27
62,27
Koszalin
5. Gmina Szczecinek na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z
montażem sześciu lamp hybrydowych” wykluczeni zostali n/w wykonawcy:
a) EON Szymon Nowak, ul. Przyjaciół Żołnierza 44/9, 71-670 Szczecin
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych, wyklucza się w/w wykonawcę z postępowania - do oferty nie dołączono listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że oferent nie należy do
grupy kapitałowej
b) "SUNTHERM" Zakład Usługowy Jarosław Markanycz, Gwda Mała 50, 78-400
Szczecinek
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych, wyklucza się w/w wykonawcę z postępowania - do oferty nie dołączono listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że oferent nie należy do
grupy kapitałowej
6. Gmina Szczecinek informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem sześciu lamp hybrydowych” odrzucone zostały
oferty n/w wykonawców:
a) EON Szymon Nowak, ul. Przyjaciół Żołnierza 44/9, 71-670 Szczecin
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo zamówień publicznych - oferta została złożona przez wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
b) "SUNTHERM" Zakład Usługowy Jarosław Markanycz, Gwda Mała 50, 78-400
Szczecinek
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo zamówień publicznych - oferta została złożona przez wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Termin podpisania umowy - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Z poważaniem
Wójt Gminy Szczecinek - Janusz Babiński