Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Od redakcji…………………………………………………………………………….....
9
ARTYKUŁY
Andrzej Bogusławski
Leon Zawadowski. Szkic z perspektywy osobistej ………………………..…..……… 15
Leon Zawadowski. A Draft Portrait from a Personal Perspective
Zuzanna Topolińska
Co łączy obcego z obecnym?................................................................................... 29
Semantic Evolution of Polish obcy and obecny
Joanna Zaucha
Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy …………….…………………………………………………….. 35
Fiction and Falsehood. Sematic and Syntactic Features of Polish Predicates fikcyjny
and fałszywy
Dorota Kruk
A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. Ile jednostek języka reprezentuje
kształt dojrzeć? .……………………………...……………………………..…………... 53
A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. How Many Units of Language Are There in
the Form of dojrzeć?
Agnieszka Cejmer
O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć .................................……….… 69
On Ditransitive Units of Language with the Sequence czuć [feel]
Natalia Żochowska
Mimo woli i mimowolnie jako wykładniki relacji umysł – ciało ……....….…….......… 87
Mimo woli and mimowolnie as the exponents of relation mind – body
Anna Bulińska
Jednostki języka fundowane na kształcie góra ………………………………………. 99
Units of Language Based on the Shape góra
Simona Kranjc, Andreja Žele
Borrowed Lexicon and Neologisms between Standard Language and Sociolects
(the Case of Slovenian) ………………………………………………………………. 113
Prevzeta leksika in novotvorjenke med jezikovnim standardom in sociolekti (na primeru slovenščine)
Jacek Perlin, Agnieszka Mielczarek
Kategoria płci w języku polskim …………………………………………………........ 131
The Category of Gender in Polish
Joanna Kamper-Warejko
Historia polskich nazw roślin występujących w poradniku
P. Krescencjusza ………………………………………………………………………. 143
The History of Polish Names of Plants Appearing in P. Crescentius’s Manual
Lucyna Agnieszka Jankowiak
Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimach głównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii
lekarskiej polskiej) …………………………………………………………………….
159
Share of Borrowed Medical Terms in the 19th Century Main Synonyms (on the base
Of the names of diseases from the Dictionary of Polish Medical Terminology)
Janina Mołczanow, Richard Wiese
Rhythm is in the mind of the beholder. Remarks on the nature of linguistic
rhythm ……………………………………………………………………………..….… 169
Rytm tkwi w umyśle. Uwagi na temat rytmu w języku
Marek Ruszkowski
Eufonia a frekwencja wariantywnych form fleksyjnych …...................................... 183
Euphony with Regard to Frequency of Variable Inflected Forms
Robert Skoczek
Standaryzacja wymowy polskich nazw własnych w niemczyźnie
ponadregionalnej w świetle współczesnych badań mowoznawczych.
Założenia i koncepcje prac kodyfikacyjnych ………………………………..……… 193
Standardization of Polish Proper Name Pronunciation in the Supra-regional
German Language in the View of the Contemporary Speech Competence Research
Adam Pawłowski
The Origins of Polish Language Policy: De linguarum in genere tum
Polonicae seorsim praestantia et utilitate oratio and Other Writings
by Jan Rybiński (Ioannis Rybinii) ………..…………………………………………… 211
U źródeł polskiej polityki językowej: De linguarum in genere tum Polonicae
seorsim praestantia et utilitate oratio oraz inne pisma Jana Rybińskiego (1560–1621)
Magdalena Makowska
Duftende Texte. Über die Spuren des Olfaktorischen in literarischen Texten
am Beispiel von Patrick Süskinds Das Parfum ……………………………….......
231
Fragrant Texts. On Traces of Olfactory Sensations in Literary Texts by the Example
of ”Perfume: The Story of a Murderer’’ by Patrick Süskind
Informacje o autorach artykułów ………………………………………..…...…..… 245
Informacje dla autorów …………………………………………………………….…. 247