Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 30.07.2012

Transkrypt

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 30.07.2012
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
___________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Część I Dostawa aparatów do badania zdolności wypiekowej mąki oraz do przemiału zbóŜ
Wymagania ogólne
LP
1.
Wymagania zamawiającego
(opis, parametry urządzenia)
Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niŜ w
2012roku.
Instrukcje obsługi dla wszystkich elementów systemu w języku angielskim i polskim,
dostarczone wraz z urządzeniem.
2.
3.
Szkolenie, dla co najmniej 3 osób w trakcie uruchamiania sprzętu w siedzibie
Zamawiającego.
4.
Dostawa, instalacja, uruchomienie w siedzibie UŜytkownika
5.
Po instalacji w siedzibie uŜytkownika urządzenie będzie kompletne i gotowe do pracy.
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
1. Urządzenie słuŜące do pomiaru odporności ciasta mącznego na stałe, mechaniczne
ścinanie - z komputerową interpretacją wyników – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Zestaw kompletny: napęd + głowica pomiarowa (miesiarka) + termostat.
2.
Zgodny z ISO oraz PN –ISO 5530-1
3.
Przedstawianie wyników testów w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym
standardem ICC/ISO/PN-ISO.
4.
Całkowicie automatyczny podział wykresu na poszczególne elementy, przy
zadanych parametrach analizy pozwalający na określenie pojedynczych czynników,
które odzwierciedlają rzeczywistą charakterystykę technologiczną mąki pszennej,
takich jak:
• Konsystencji
• Wodochłonności w %
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
• Wzrostu ciasta w jednostce czasu (minutach)
• Stałości w minutach
• Rozmiękczenia
• Liczby jakościowej
Zakres obrotów: 0-200 rpm
Zasilanie 230 V, 1f, 50 Hz
Sterowanie urządzeniem przy pomocy oprogramowania na zewnętrznym
komputerze PC w środowisku Professional Windows XP do 7, złącze USB
Program komputerowy do sterowania urządzeniem i do obróbki danych
Urządzenie powinno być wyposaŜone w zintegrowany, termostatowany zbiornik i
automatyczny system dozowania wody do miesiarki
Temperatura wody dozowanej stale monitorowana przez system czujników.
Dodatkowy czujnik do monitorowania temperatury płaszcza miesiarki lub ciasta
12.
Parametry operacyjne urządzenia wyświetlane są na funkcjonalnym wyświetlaczu
zintegrowanym z obudową
13.
Zakres operacyjny systemu wagowego minimum 20 Nm,
14.
15.
Głowica mieszająco - pomiarowa do przygotowania ciasta i otrzymania krzywej
miesienia
Kalibrowana, z ostrzami typu sigma wykonanymi ze stali nierdzewnej
16.
Pojemność czaszy miksującej 300 g.+/- 5 g
17.
WyposaŜona w porty do pomiaru temperatury oraz do dozowania wody.
18.
Wyjmowane ostrza
19.
Termostat cyrkulacyjny, o objętości łaźni 3-4 l
20.
zewnętrzny komputer PC minimum: Kompatybilny z PC, napęd CD, porty USB ,
środowisko Professional Windows XP do 7, kolorowa drukarka.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Termin dostawy - Max 80 dni od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
21.
22.
23.
24.
25.
2. Urządzenie do określania właściwości reologicznych ciasta mącznego w procesie jego
rozciągania - z komputerową interpretacją wyników – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
2
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
1.
Urządzenie do określania właściwości reologicznych ciasta mącznego w procesie
jego rozciągania - z komputerową interpretacją wyników
2.
Podstawowe elementy wyposaŜenia:
• homogenizator ciasta z kontrolowaną temperaturą
• obrotowy cylinder do formowania ciasta w kształcie walca
• komory relaksacyjne z kasetami pomiarowymi
• urządzenie rozciągające z elektronicznym systemem pomiaru momentu oporu
przekazującym informacje do zewnętrznego komputera PC pracującego w
środowisku Windows
zgodny z ISO 5530-2 oraz PN-ISO 5530_2
MoŜliwość uzyskania trzech profili rozciągania tej samej próby ciasta dających
następujące informacje przy róŜnych czasach relaksacji:
- rozciągliwość ( mm)
- opór w określonej fazie rozciągania ( jednostki umowne)
- energia = powierzchnia pod krzywą ( cm³)
- maksimum oporu
Program komputerowy do sterowania urządzeniem i do obróbki danych
MoŜliwość wprowadzania oraz przechowywania mierzonych w trakcie testu
wartości oraz ich przedstawianie w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym
standardem ICC/AACC/ISO.
Termostat cyrkulacyjny, o objętości łaźni 3-4 l
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Termin dostawy - Max 12 tygodnie od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
3. Specjalistyczny instrument do pomiaru i zapisu charakterystyki kleikowania skrobii
wodnych zawiesin mąk pszennych i Ŝytnich w funkcji czasu i temperatury– w ilości
1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Specjalistyczny instrument do pomiaru i zapisu charakterystyki kleikowania skrobii
wodnych zawiesin mąk pszennych i Ŝytnich w funkcji czasu i temperatury
2.
Aparat złoŜony z następujących elementów:
Podstawy z umieszczonym na niej statywem z opuszczaną wielozakresową głowicą
wyposaŜoną w precyzyjny tensometr o czułości nominalnej 700cmg
Wbudowanego w głowicę, zanurzanego w zawiesinie czujnika temperatury typu
PT-100.
Montowanego na głowicy, zanurzanego w zawiesinie elementu pomiarowego
Płaszcza grzejnego z grzałkami elektrycznymi sterowanymi programowanym
kontrolerem temperatury
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
3
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
3.
Elementu chłodzącego zawiesinę wraz z elektrozaworem sterującym i rotametrami
Napędzanego silnikiem, obrotowego, podgrzewanego elektrycznie naczynia
pomiarowego
Oprogramowania PC (język angielski i niemiecki)
MoŜliwość uzyskiwania parametrów, co najmniej:
o temperatura początkowa kleikowania,
o temperatura końcowa kleikowania
o maksimum (wysokość krzywej ) podawana w jednostkach umownych .
4.
Wielkość badanej próbki nie wiecej niŜ 110 ml
5.
Rejestracja oporu stawianego przez kleikującą zawiesinę oraz sterowanie
temperaturą badanej substancji z poziomu komputera PC poprzez port USB
6.
MoŜliwość wprowadzania oraz przechowywania mierzonych podczas testu
parametrów oraz ich przedstawiania w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym
standardem ICC/AACC/ISO/PN-ISO.
MoŜliwość dostosowanie parametrów testu do indywidualnych wymagań
uŜytkownika, jak np. inne zakresy temperatur, masa próbki, szybkość
podgrzewania, szybkości schładzania
7.
8.
Program komputerowy do sterowania urządzeniem i do obróbki danych
9.
Analiza uzyskanej krzywej lepkości z wyznaczeniem jej punktów
charakterystycznych.
10.
Pomiar charakterystyki lepkościowej w procesie kontrolowanego schładzania
skleikowanej substancji.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Termin dostawy - Max 80 dni od dnia podpisania umowy
11.
12.
13.
14.
15.
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
4. Śrutownik młotkowy – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1
2.
3.
4.
5.
Spełnia wymagania normy PN-ISO 3093 dla przygotowania próby ziarna do
oznaczania liczby opadania oraz wymagania norm ICC 155, ICC 158 oraz PN-EN
ISO 21415-2:2008
Wydajność 200-300 g/min
Układ odpylający (filtrocyklon)
Podwieszany pod cyklonem metalowy odbieralnik śruty
Obudowa wyłoŜona od wewnątrz materiałem pochłaniającym dźwięk
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
4
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
6.
7.
8.
9.
10.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Termin dostawy - Max 12 tygodnie od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
5. Aparat do oznaczania liczby opadania wg Hagberga-Pertena – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Automatyczne aparat do oznaczania aktywności alfa-amylazy w pszenicy, Ŝycie
oraz ich przetworach metodą pomiaru liczby opadania wg Hagberga-Pertena
2.
Automatyczne podjęcie mieszadła, mieszanie, zwolnienie mieszadła oraz detekcja
zakończenia analizy z wyświetleniem oraz wydrukiem wyników
3.
Automatyczna kalkulacja składu mieszanki o wymaganej liczbie opadania
4.
Aparat musi spełniać wymagania norm AACC, ICC, ISO oraz Polskiej Normy PN ISO 3093
Aparat wyposaŜony w komplet oryginalnych probówek wiskometrycznych oraz
precyzyjne mieszadło
5.
6.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
7.
8.
9.
10.
Termin dostawy - Max 80 dni od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
6. Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Analizator objętości
2.
Pomiar przez ruch laserowego sensora wokół obracającego się wokół własnej osi
produktu
3.
wbudowaną wagą do pomiaru masy produktu
4.
czas analizy w zakresie 10-60 s, dostosowany do potrzeb uŜytkownika
5.
wymiary obiektu mierzonego – obiekt nie większy niŜ KULA o promieniu 15 cm
6.
automatyczne obliczanie gęstości
7.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
5
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
8.
9.
10.
11.
Termin dostawy - Max 80 dni od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
7. Wagosuszarka przystosowana do równoczesnego pomiaru wilgotności co najmniej
10 próbek – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Automatyczny tester wilgotności przystosowany do równoczesnego pomiaru
wilgotności co namniej10 próbek
2.
Pamięć krzywych suszenia,
3.
Wbudowany mikrokomputer do pełnej obróbki danych.
Zakres temperatury: do 200°C
4.
5.
Element wagowy: tensometryczny
6.
Dokładność < 0,1% zawartości wody
7.
Zakres 0,1 -100% zawartości wody
8.
9.
10.
11.
Zintegrowany komputer:
Windows CE z portami USB i Ethernet
Dotykowy wyświetlacz LCD
12.
Gwarancja - Min 18 miesięcy
13.
14.
15.
16.
Termin dostawy - Max 12 tygodnie od dnia podpisania umowy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nieodpłatna instalacja, szkolenie obsługi
Naczyńka pomiarowe stalowe 30 sztuk
Część II - Dostawa młyna laboratoryjnego
Wymagania ogólne
LP
1.
2.
Wymagania zamawiającego
(opis, parametry urządzenia)
Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niŜ w
2012roku.
Nieodpłatne szkolenie, dla co najmniej 3 osób w trakcie uruchamiania sprzętu w
siedzibie Zamawiającego.
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
6
Znak sprawy: KZp-2730-25/Dz.I.1/2012
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
____________________________________________________________________________________________________
3.
Dostawa, instalacja, uruchomienie w siedzibie UŜytkownika
4.
Po instalacji w siedzibie uŜytkownika urządzenie będzie kompletne i gotowe do pracy.
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
1. Młyn laboratoryjny – w ilości 1szt.
LP
Minimalne wymagania podstawowe
1.
Młyn laboratoryjny duŜej wydajności składający się z dwu głowic 4 walcowych
oraz odsiewacza płaskiego
2.
MoŜliwość uzyskania do 4 produktów przemiału równocześnie,
3.
4.
Wydajność: 8-10 kg/h
Wyciągi: 65-75%, zakres popiołu: 0.45-0.65% s.m.
Zasilanie: 380V 3fazowe, 50hz
Gwarancja - Min 18 miesięcy
Instrukcja w języku polskim
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Termin dostawy - Max 150 od dnia podpisania umowy
5.
6.
7.
8.
9.
Projekt „Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego” finansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz z budŜetu państwa
7