Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze

Transkrypt

Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze
Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w
kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.
§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania i zasady oceniania gospodarstw
ekologicznych w ramach wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu.
3. Kierownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu może
na potrzeby realizacji konkursu współpracować z wszystkimi wykonawcami
określonymi w zadaniu 1 w Planie Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa
w Polsce na lata 2007 – 2013.
§ 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium 16 województw w dwóch kategoriach
„ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.
§ 3. W konkursie może brać udział rolnik:
a) w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29
września 2003 r., któremu został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
b) który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr
2092/91” i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę
certyfikującą
c) który spełnienia wymogi wzajemnej zgodności wymienione w Załączniku nr 1;
§ 4. Rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie w jednej lub w dwóch kategoriach, o
których mowa w § 2.
§ 5.1. Kierownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu podaje
do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CDR w Brwinowie oddział w
Radomiu informację o możliwości zgłaszania do udziału w konkursie.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się zgodnie z ust 1 w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenia dokonuje rolnik lub dowolna organizacja w jego imieniu i za jego zgodą.
4. Termin składania wniosków o udział w konkursie upływa z dniem 15 sierpnia 2008
roku.
§ 7. 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się na formularzu określonym w Załączniku
nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Do zgłoszenia o udział w konkursie dołącza się kopię ważnego certyfikatu zgodności
potwierdzającego produkcję zgodnie z Rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz
znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.
§ 8. 1. Złożone zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym.
2. Kierownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu lub
wyznaczona przez niego osoba powołuje w każdym województwie komisję
konkursową, która ocenia poprawne formalnie zgłoszenia.
3. W ocenie o której mowa w ust 2 zawiera się wizytacja wszystkich gospodarstw oraz
ocena gospodarstw zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 3.
4. Po dokonaniu oceny wyłaniany i ogłaszany jest zwycięzca konkursu w danym
województwie w każdej z kategorii. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia
dla innych uczestników konkursu.
5. Zwycięzca konkursu w danej kategorii w danym województwie zgłaszany jest przez
wojewódzką komisję konkursową do etapu krajowego.
6. Zgłoszenie do etapu krajowego przekazuje się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 zawiera zdjęcia i opis gospodarstwa oraz
formularz oceny gospodarstw zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku 2.
Załącznik nr 1
Wymogi wzajemnej zgodności:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wymogi w zakresie ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
Wymogi zgodności
1.
Przestrzega się zakazu umyślnego chwytania lub zabijania ptaków podlegających
ochronie.
2.
Przestrzega się zakazu umyślnego niszczenia gniazd lub płoszenia ptaków objętych
ochroną.
3.
Przestrzega się zakazu umyślnego zrywania, zbierania i niszczenia roślin objętych
ochroną.
4.
Przestrzega się zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Wymogi w zakresie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez
niektóre substancje niebezpieczne
Wymogi zgodności
1.
Miejsca składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska zabezpieczają przed
bezpośrednim lub pośrednim wprowadzaniem tych substancji do wody gruntowej.
2.
Opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywane są w sposób
zabezpieczający przed wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód gruntowych.
3.
Środki ochrony roślin są przechowywane w magazynie lub innym wydzielonym
miejscu.
4.
Wszystkie znajdujące się aktualnie w magazynie (miejscu składowania) środki
ochrony roślin posiadają etykiety producenta i są przechowywane w oryginalnych
opakowaniach zgodnie z etykietą-instrukcją.
ZDROWIE PUBLICZNE LUDZI, ZDROWIE ZWIERZĄT I ZDROWOTNOŚĆ
ROŚLIN ORAZ IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT
Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Wymogi zgodności
1
Posiadacz zwierząt ma nadany numer identyfikacyjny producenta.
2
Nadany jest numer siedziby stada.
BYDŁO
3
W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są oznakowane zgodnie z przepisami.
4
W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszport.
5
Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia
objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni .
6
Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu.
7
Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji
bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.
8
W przypadku prowadzenia księgi rejestracji w postaci elektronicznej dokonywane są
wydruki zgromadzonych danych przynajmniej co 6 miesięcy.
9
OWCE I KOZY
W siedzibie stada wszystkie sztuki kóz/owiec są oznakowane zgodnie z przepisami.
10
Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia
objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.
11
Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu.
12
W przypadku prowadzenia księgi rejestracji w postaci elektronicznej dokonywane są
wydruki zgromadzonych danych przynajmniej co 6 m-cy.
13
Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji
owiec/kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.
14
Posiadacz zwierząt przechowuje dokumenty przewozowe owiec/kóz przez okres 3
lat od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.
15
16
Posiadacz zwierząt prowadzi spis owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12
miesięcy.
ŚWINIE
W siedzibie stada wszystkie zakupione świnie są właściwie oznakowane, tzn.
posiadają założony na lewej małżowinie usznej kolczyk z numerem
identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikat kolczyka lub
wytatuowany numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego.
17
Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia
objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.
18
Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu.
19
W przypadku prowadzenia księgi rejestracji w postaci elektronicznej dokonywane
są wydruki zgromadzonych danych przynajmniej co 6 m-cy.
20
Spełniony jest obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji
świń przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.