interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15

Transkrypt

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15
interpretacja indywidualna
Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15-2/AS Data 2015.08.25
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz
przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły znajdującej się na terenie
Gminy. Usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę prowadzoną przez
Zespół Szkół na rzecz przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie należy
uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi
i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Przedmiotowe usługi wyżywienia
mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku
do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która to
działalność stanowi świadczenie główne, przy czym ich głównym celem nie
jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Zespół Szkół.
W konsekwencji usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku
od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770,
z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz.
643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że
stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25
maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od
towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży
posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla
uczniów innej szkoły znajdującej się na terenie Gminy.
Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem
dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Zespół Szkół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Usługi w zakresie przygotowania posiłków dla własnych uczniów korzystały ze zwolnienia w
zakresie podatku VAT, jako usługi klasyfikowane jako PKWiU ex 80 - „Usługi w zakresie edukacji”
oraz w obecnym stanie prawnym korzystają jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą,
w formach i zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o
systemie oświaty.
Natomiast przygotowywanie posiłków na rzecz innej szkoły, tj. uczniów tej szkoły
korzystających z posiłków odpłatnie oraz uczniów objętych dożywianiem w ramach przepisów o
pomocy społecznej, korzysta ze zwolnienia jako usługi świadczone pomiędzy jednostkami
budżetowymi.
A więc wszystkie usługi w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej podlegały i podlegają
zwolnieniu od podatku VAT.
Od 1 września 2015 r. Stowarzyszenie, które prowadzi przedszkola na terenie Gminy,
chciałoby kupować posiłki dla dzieci. Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie realizują
zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze
w zakresie dożywiania, co według art. 43 ust. 1 pkt 24, podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Jednak w związku z tym, że nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej, będzie
korzystać z posiłków sprzedawanych przez Zespół Szkół, w której taka stołówka funkcjonuje i
która przygotowuje posiłki także dla innej placówki oświatowej.
Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie są jednostkami budżetowymi, a więc nie
będą korzystały ze zwolnienia w zakresie podatku VAT jako usługi świadczone pomiędzy
jednostkami budżetowymi.
Jednak art. 43 ust. 1 pkt 24 litera a zwalnia usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz dostawę
towarów ściśle z tymi usługami związaną, w formach i na zasadach określonych w zasadach
określonych w przepisach o pomocy społecznej i przepisach o systemie oświaty.
Art. 67a pkt 3 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej
określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym, realizuje przygotowywanie
posiłków nie tylko dla własnych uczniów, ale uczniów innej szkoły, w której nie funkcjonuje
stołówka oraz przygotowywałby posiłki dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez
Stowarzyszenie, co określałaby umowa zawarta pomiędzy Zespołem a Stowarzyszeniem, co
dawałoby podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.
Zespół Szkół nie prowadzi ewidencji usług stołówkowych poprzez kasy rejestrujące, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - załącznik poz. 45 -dotyczy stołówek
szkolnych.
W związku z tym, że przygotowanie posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez
Stowarzyszenie byłoby na rzecz dzieci, korzystałoby też ze zwolnienia ewidencjonowania
sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie wchodzą w skład Zespołu Szkół.
Stołówka jest integralną częścią Zespołu Szkół.
Zespół Szkół prowadzi stołówkę dla własnych uczniów, a także przygotowuje posiłki dla uczniów
innej szkoły, która nie przygotowuje posiłków, a jedynie wydają dowożone posiłki z Zespołu.
Zespół prowadzi stołówkę w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Nabywcą posiłków w przypadku przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie będzie
Stowarzyszenie, które przedstawi listy dzieci, dla których zamawia posiłki w Zespole. Wpłaty za
sprzedaż posiłków zamawianych dla dzieci przez Stowarzyszenie będą dokonywane za
pośrednictwem banku. Dokumentem do zapłaty będzie rachunek wraz z listą dzieci.
Zespół będzie sprzedawał posiłki dla dzieci przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania posiłków: tj. media i
wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnej).
Stołówka w Zespole funkcjonuje od marca 1994 r. Nie prowadzi innej sprzedaży poza posiłkami
dla uczniów i nauczycieli.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy sprzedaż posiłków przez Zespół Szkół dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi przygotowywania posiłków na rzecz dzieci z przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie, są usługami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT,
jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi, i jako jedna z form opieki określonej w ustawie o
systemie oświaty art. 67a oraz opieki określonej w przepisach o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie
postacie energii.
Przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także
działalność osób wykonujących wolne zawody.
Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu
towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15
ust. 2 ustawy).
Z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art.
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31
grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art.
109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów usług, jak i w przepisach
wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi
lub zwolnienie od podatku.
Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia
usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie
opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami
związane, wykonywane:
a. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o
systemie oświaty,
b. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28,
29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle
związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18,
18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z
takiego zwolnienia.
W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
W art. 2 ustawy o systemie oświaty został określony zamknięty katalog (lista) podmiotów
podlegających tej ustawie i działających według jej przepisów.
Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje szkoły.
Przepis art. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa
bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.
Zgodnie natomiast z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie
oświaty).
Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cytowanej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie
przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Powołane przepisy o systemie oświaty wskazują na możliwość prowadzenia m.in. przez szkoły
publiczne stołówek.
Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale
wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach
realizacji przez te jednostki funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla
zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie
zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest
ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających tym podmiotom zysk lub refundację kosztów,
których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.
Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek służy zapewnieniu prawidłowej realizacji
zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, dzieci, do których jednostki te są między innymi powołane.
Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla
uczniów innej szkoły. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów
objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Od września 2015 r.
Stowarzyszenie, które prowadzi przedszkola chce kupować posiłki od Zespołu. Przedszkola
prowadzone przez Stowarzyszenie będą realizować zadania oświatowe określone w ustawie o
systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze w zakresie dożywiania, co według art. 43
ust. 1 pkt 24 podlega zwolnieniu od podatku VAT. Jednak w związku z tym, że nie posiada w
swojej placówce stołówki szkolnej, korzystałoby ze stołówki innej placówki oświatowej, w której
taka stołówka funkcjonuje, i która przygotowuje posiłki także dla innej placówki oświatowej.
Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie są jednostkami budżetowymi.
Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym realizuje przygotowywanie
posiłków nie tylko dla własnych uczniów, ale uczniów innej szkoły, w której nie funkcjonuje
stołówka oraz przygotowywałby posiłki dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez
Stowarzyszenie, co określałoby również porozumienie bądź umowa zawarta pomiędzy Zespołem
a Stowarzyszeniem, co dawałoby podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem
VAT.
Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie wchodzą w skład Zespołu Szkół.
Stołówka jest integralną częścią Zespołu Szkół. Zespół Szkół prowadzi stołówkę dla uczniów
Zespołu, a także przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły, które nie przygotowują posiłków, a
jedynie wydają dowożone posiłki z Zespołu. Zespół prowadzi stołówkę w oparciu o art. 67a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zespół będzie sprzedawał posiłki dla dzieci przedszkolnych w prowadzonej przez
Stowarzyszenie stołówce po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania
posiłków: tj. media i wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnej). Zespół nie będzie naliczał
żadnych dodatkowych kwot. Koszt posiłku będzie taki sam, jak w przypadku obciążeń innych
placówek, np. Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku dzieci objętych pomocą socjalną
korzystających z posiłków w szkołach prowadzonych przez Gminę. Rodzice dzieci wpłacają za
posiłek zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 67a tylko za sam „wsad do kotła”. Natomiast
pozostałe koszty obciążają przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie.
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa
możemy stwierdzić, że usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę prowadzoną przez Zespół
Szkół na rzecz przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie należy uznać za usługi ściśle
związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu.
Przedmiotowe usługi wyżywienia mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku
do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która to działalność stanowi
świadczenie główne, przy czym ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu
przez Zespół Szkół.
W konsekwencji usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od
uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.