RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa

Komentarze

Transkrypt

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
www.szpital.radom.pl; [email protected]
NIP: 796-00-12-187
tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84
REGON: 000315086
fax.: (048) 361-52-13
Centralny nr postępowania: …….
Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-22/…/08
Radom, dn. 2008.05.20
„Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma”
Al. Jerozolimskich 158
02-326 Warszawa
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. Euro na
zakup i dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Rozstrzygniecie protestu
z dnia 09.05.2008r. złożonego przez firmę „Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma”
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 158
Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1, na podst. rt. 183,
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr
223, poz. 1655), po rozpoznaniu Państwa protestu z dnia 09.05.2008r postanowił oddalić protest
w całości, jako niezasadny.
Uzasadnienie
1. Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia, a zestawienie preparatów o stężeniu 350-370
mgJ/ml i o stężeniu 400 mgJ/ml w jeden pakiet ma nie tylko głębokie uzasadnienie farmakologiczne,
ale przede wszystkim ekonomiczne. Kontrasty te mają być stosowane do podania śródnaczyniowego
za pomocą wstrzykiwaczy angiograficznych (w Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz w Pracowni
Tomografii Komputerowej). Stosowanie tego samego preparatu o różnych tylko stężeniach, umożliwia
uniknięcie wymiany strzykawki angiograficznej po każdej zmianie stężenia środka cieniującego.
Stężenie podawanego środka cieniującego zależy zarówno od tuszy pacjenta, jak i również od kalibru i
rodzaju badania u tego samego pacjenta. Stosowanie różnych preparatów wymuszałoby każdorazową
wymianę strzykawki angiograficznej i w konsekwencji znaczne podniesienie kosztów badania.
2. Argumentacja protestującego, można by uznać za zasadną, w przypadku ręcznego podawania
środka cieniującego strzykawkami jednorazowymi o stężeniu stałym dla indywidualnego pacjenta. Tu
zamawiający stosuje i zamierza nadal stosować różne preparaty (ale zawsze ten sam preparat dla
jednostkowego badania), od różnych producentów. Środki cieniujące do tych badań nie są jednak
objęte tym postępowaniem przetargowym
3. Protestujący domaga się wprowadzenia zapisu dopuszczającego dwa zakresy stężenia środków
cieniujących do podania donaczyniowego:
1. o stężeniu 350-370 mgJ/ml
2. o stężeniu 370-400 mgJ/ml
W obu zakresach mógłby więc być zaoferowany ten sam środek cieniujący o stężeniu 370 mgJ/ml, w
efekcie więc zamawiający pozbawiony byłby preparatów o różnym stężeniu jodu/ml.
4. Oczywiście nieprawdziwe jest stwierdzanie Protestującego o jednakowym zastosowaniu preparatów
o stężeniu 370 mgJ/ml i 400 mgJ/ml.
5. Opis przedmiotu zamówienia, w najmniejszym stopniu nie narusza zasad uczciwej konkurencji,
albowiem wielu oferentów jest w stanie spełnić wymagania specyfikacji zamówienia, szczególnie w
związku z dopuszczeniem przez zamawiającego realizacji poszczególnych części zamówienia przez
podwykonawców. Liczymy również na konkurencję cenową oferentów i w efekcie, na korzystną
cenowo ofertę.
W związku z powyższym Zamawiający uważa, jak na wstępie.
Pouczenie o środkach odwoławczych
O rozstrzygnięcia niniejszego protestu przysługuje Państwu odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu,
jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
Andrzej Pawluczyk
……………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządziła-Justyna Kapusta

Podobne dokumenty