Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

Transkrypt

Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów
egzemplarz bezpłatny
03 /kwiecie 2015
Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów
ISSN 1 427-81 38
Kwitnąca współpraca Baborowa i Hradca nad Moravicą
Partnerstwo pomiędzy Baborowem
a Hradcem nad Moravicą trwa od
1998r.
W związku z wyborami
samorządowymi, które odbyły się
jesienią 2014r. w Czechach
i w Polsce oraz obchodami 25-lecia
Samorządności w Polsce, partnerzy
postanowili uczcić te wydarzenia,
realizując wspólny projekt. W lutym
2015 r. w zakresie Funduszu
Mikroprojektów z Euroregionu
Silesia w ramach Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013
złożono wniosek na dofinansowanie
projektu pt. „Kwitnąca współpraca
Baborowa i Hradca nad Moravicą”.
W dniu 03.04.2015 r. podpisaliśmy
umowę
na
dofinansowanie
w wysokości 5 164,27 euro,
stanowiącą 95 % całości projektu.
W ramach projektu, w dniu 30
marca, odbyło się spotkanie nowo
wybranych rad miejskich obu gmin,
burmistrza Baborowa i starosty
Hradca
n.Moravicą
oraz
przedstawicieli gminnych jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury,
podczas którego: nauczyciel ZSP
p.Cezary Wanat opowiedział o 25latach Samorządności w Polsce,
dyrektor ZSP p.Alicja Szuba
przedstawiła historię
dotych-czasowej współpracy między
szkołami gmin partnerskich, prezes
OSP w Baborowie p.Andrzej Baran
przedstawił historię współpracy
między jednostkami OSP Baborowa
i Hradca n.Moravicą oraz określono
Echo Baborowa
nowe, wspólne cele oraz inicjatywy
przyszłej współpracy. Zaproszeni
goście zwiedzili kościół św. Józefa
oraz złożyli kwiaty i znicze na
grobach Edwarda Gorczyńskiego –
pierwszego burmistrza Baborowa
w Odrodzonej Polsce oraz Stanisława
Tokarza, który zainicjował i aktywnie
wspierał współpracę Baborowa
i Hradca n.Moravicą. Następnie
uczestnicy posadzili 25 drzew
upamiętniających
25-lecie
Samorządności w Polsce. Posadzono
15 drzew przy szkole, na ul.
Wiejskiej, które utworzyły miniogród botaniczny; pozostałych 10
1
drzew posadzono na placu zabaw
przy ul. Opawskiej. Jedno z drzewek,
lipę
drobnolistną,
specjalnie
oznakowano i otoczono stalową
osłoną na pamiątkę owego projektu
i 25-lecia Samorządności w Polsce.
Warto zaznaczyć, ze w spotkaniu brali
udział m.in. starosta Hradca nad
Moravicą Josef Vicha i radna
Wiesława
Wójtowicz-Bunczek,
którzy w 1998 roku podpisali
porozumienie o współpracy obu gmin
( p.W.Wójtowicz- Bunczek była
wówczas burmistrzem Gminy
Baborów).
Do tej pory nasze partnerstwo
polegało na współpracy: urzędów
gmin, szkół, jednostek ochotniczej
straży pożarnych oraz parafii.
Chcielibyśmy, aby rozwinęła się
również współpraca ogrodników,
sadowników, działkowiczów, którzy
w obu gminach stanowią dość duże
grupy z kilkudziesięcioletnimi
tradycjami. W związku z tym w maju,
w ramach projektu, przewidziano
również spotkanie przedstawicieli
działkowiczów, producentów rolnych,
które będzie- miejmy nadzieję dobrym wstępem do rozwoju dalszej
współpracy.
Ponadto 21 maja planowana jest msza
święta, która związana jest
z realizacją ubiegłorocznego projektu
realizowanego również w ramach
współpracy Transgranicznej RCZ-PL
„Szlakiem zabytków sakralnych
Gminy Baborów i Hradca nad
Moravicą”. Msza święta, na którą już
serdecznie zapraszamy, zostanie
odprawiona o godzinie 14.00 przy
kapliczce w Sułkowie, przy udziale
zaproszonych gości z Czech oraz
wszystkich chętnych parafian
z Gminy Baborów.
Ilona Kuszarecka,
Elżbieta Kielska
Wyjazd do Jakubcovic k. Hradca nad Moravicą
9 kwietnia 2015 r., w ramach realizowanego projektu współpracy pt.
„Kwitnąca współpraca Baborowa
i Hradca nad Moravicą”, odbył się
wyjazd z Baborowa do Jakubcovic,
wsi położonej w sąsiedztwie Hradca
nad Moravicą. Głównym celem
Echo Baborowa
spotkania w Jakubcovicach było nawiązanie współpracy działkowiczów
i ogrodników z obu partnerskich
gmin, dlatego członkami grupy polskiej byli m.in.: prezes oddziału
gminnego Stowarzyszenia Ogródków
Działkowych p.Ryszard Lechoszest
oraz członkini zarządu p.Bernadeta
Suchanek. Przedstawicielem baborowskich ogrodników była p. Jagoda
Kałwa. Uczestnicy spotkania brali
udział w obsadzeniu drzewami jaworowymi alei okalającej wieś; następnie obejrzeli budynek i wyposażenie
2
tamtejszej OSP i odremontowany
kościół. Wszyscy wspięli się na wieżę
widokową i posłuchali historii
związanych z usytuowanymi tam
szańcami. Podsumowaniem wizyty
było spotkanie w domu kultury, gdzie
rozmawiano m.in. o problemach
donice, które zostaną zawieszone na
działkowiczów i ogrodników.
Kolejny wyjazd w ramach słupach latarni wokół czerwonego
realizowanego projektu, odbędzie się zamku w Hradcu.
29 kwietnia do Hradca nad Moravicą,
gdzie uczniowie z Polski i Czech
odwiedzą gospodarstwo ogrodnicze
Elzbieta Kielska
i będą wspólnie obsadzali kwiatami
Aktywne przedszkolaki
Wiosna zachęca do podejmowania
zdrowej aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu. Każdy odnajduje w sobie
pokłady energii, które tylko czekają, aby
dać o sobie znać.
17 kwietnia przedszkolaki z grupy
Krasnali (oddział V przy ul. Powstańców)
wybrały się na stadion miejski, aby dać
upust przepełniającej je energii. Miały
okazję zobaczyć jak wyglądają szatnie
sportowców oraz podziwiać wszystkie
zgromadzone
puchary.
Jednak
z największym entuzjazmem powitały
piłki treningowe, z którymi wybiegły na
główną płytę boiska. Niespożyta energia
dzieci pozwoliła im jeszcze na
spróbowaniu swoich sił w wyścigach na
bieżni – był to pierwszy wiosenny trening
przed biegami Baborowa.
Dziękujemy Panu Janowi Klima-szewskiemu za miłe przyjęcie.
Edyta Hołownia
Nie – dla dotacji dla PKS Głubczyce
PKS głubczycki zwrócił się do Gminy Baborów z prośbą
o partycypowanie w kosztach przewozów pasażerskich
linii Głubczyce- Racibórz w kwocie 2 500 zł miesięcznie
(30 tyś zł rocznie). Odmówiłam dofinansowania, ponieważ zadanie to, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy
z dnia 6 czerwca1998r. o samorządzie powiatowym należy do Powiatu, a nie Gminy.
Na moją decyzję miał wpływ dodatkowy czynnik: niegospodarność w zakresie gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach
Sp. z o.o. Między innymi, uważam, że wynagrodzenie
prezesa jest niewspółmiernie wysokie do zakresu obowiązków – w 2014r. wyniosło 81 593,52 zł, wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2014rok wyniosły
razem 72 000 zł, gdy np. wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej naszej spółki ZUK wyniosły za 2014r. - 19
200 zł. Wiemy, że przeprowadzane kontrole działalności
Echo Baborowa
głubczyckiego PKS wykazują ogromne nieprawidłowości. Można zapoznać się z protokołem pokontrolnym
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 2014r.,
w którym RIO nakazuje PKS Głubczyce zwrócenie
Urzędowi Marszałkowskiemu ponad 2 milionów bezpodstawnie uzyskanych dopłat! (http://bip.rio.opole.pl/
339/wystapienia-pokontrolne2014rok.html?hc_location=
ufi).
Mając na uwadze powyższe, jak również wdrożone przeze mnie na początku 2011 roku standardy oszczędnościowe polegające m.in. na zmniejszeniu wynagrodzeń,
zmniejszeniu wydatków bieżących a przede wszystkim
mając na uwadze to, że muszę wartościować szereg zadań oraz potrzeb podlegających zaspokojeniu społeczności gminy, w chwili obecnej nie mogę pozwolić na
współfinansowanie zadania wykraczającego poza zakres
działania gminy.
Elzbieta Kielska
3
Harcerstwo lekarstwem na problemy młodzieży
Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej napisał „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”. Mimo, że od śmierci szlachcica minęły ponad cztery wieki to jego słowa nie utraciły na
aktualności.
Obecnie młodzi ludzie, bardziej niż w przeszłości, są narażeni na różne bodźce zewnętrzne będące poza
kontrolą rodziców i opiekunów. Wyniki badań wskazują, że największy wpływ na współczesną młodzież wywierają
przede wszystkim różnego rodzaju media, następne jest środowisko rówieśnicze, dopiero później rodzina, szkoła
i na końcu Kościół. Co w takim razie można uczynić, aby nie stracić wpływu na przyszłe pokolenia?
Rozwiązaniem może być stworzenie środowiska rówieśniczego, które siłą swojego oddziaływania mogłoby
konkurować z innymi, niepożądanymi bodźcami.
Ponad 100 lat temu brytyjski generał Robert Baden Powell zapoczątkował ruch, który w bardzo krótkim
czasie trafił na grunty krajów całego świata. W 1907 r. zorganizował pierwszy obóz skautowy, na którym chłopcy
zostali podzieleni na pięcioosobowe zastępy, uczynieni odpowiedzialnymi za samych siebie, obdarzeni zaufaniem.
Trzy lata później Polak, Andrzej Małkowski, uznał, że ruch skautowy połączony z ideą niepodległościową idealnie
pasuje do warunków polskich. We wszystkich zaborach zaczęły powstawać drużyny skautowe, których członkowie
czynnie włączyli się w odzyskiwanie, a następnie odbudowywanie Polski.
Błędem jest myślenie, że wychowanie harcerskie jest nieaktualne. Zadaniem ruchu harcerskiego jest
wytworzenie społeczeństwa obywatelskiego w pełnym tego słowa znaczeniu – ludzi silnych moralnie
i współodpowiedzialnych za swoje otoczenie, którzy znają i rozumieją istotę wszechstronnego rozwoju, zarówno
duchowego, jak intelektualnego i fizycznego. Fundamentem harcerskiego systemu wartości jest chrześcijaństwo
i patriotyzm.
Jednym z celów przyświecających gen. Baden Powellowi była chęć wyrwania młodych ludzi
z robotniczych dzielnic wielkich miast i przeniesienie ich na łono przyrody. Czy dziś, podobnie jak przed wiekiem,
nie powinniśmy zabiegać o kontakt młodzieży z przyrodą? Historia zatoczyła koło, tyle, że przemysłową dżunglę
zastąpiła dżungla Internetu.
Wiosna to dobry czas, aby zainteresować się dostępnymi propozycjami aktywności dla młodzieży.
Harcerstwo ma tę wyższość nad wieloma propozycjami zajęć pozaszkolnych, że nie oferuje jedynie kółek
zainteresowań pozalekcyjnych, a jest prawdziwą kuźnią charakterów, szkołą życia.
Aktualnie na terenie Polski działa wiele organizacji uznawanych za harcerskie i skautowe. Tą odwołującą się
do harcerstwa przedwojennego i odcinającą od wpływów PRL jest powstały w 1989 r. Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
Główną przeszkodą w rozbudowywaniu struktury naszej organizacji jest brak odpowiednich liderów
środowiskowych, wodzów będących autorytetami wskazującymi właściwą drogę młodym chłopcom i dziewczętom.
W związku z powyższym Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR zaprasza do współpracy wszystkich, którzy
akceptują system wychowawczy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i chcieliby, aby w ich miejscowości powstało
środowisko harcerskie. Organizujemy kursy i szkolenia instruktorskie dla osób 15. roku życia. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod adresami: [email protected] oraz [email protected].
Przyszłość Polski prędzej czy później spocznie w rękach dzisiejszych nastolatków. Już teraz zadbajmy,
aby byli do tego przygotowani jak najlepiej.
Marcin Żukowski (tel. 792 856 108), Michał Markowicz (tel. 506 977 300)
Echo Baborowa
4
W tym roku obchodzimy 25 rocznicę
odrodzenia samorządu terytorialnego
- 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił
ustawę o samorządzie terytorialnym,
a w maju 1990r. odbyły się pierwsze,
w pełni wolne, wybory samorządowe.
Otworzyło to drogę do tego, by to
obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Poniżej
składy Rady Miejskiej Gminy Baborów wszystkich kadencji ostatniego
25-lecia:
I Kadencja 1990-1994: burmistrz
Edward Gorczyński, radni: Adaszyński Jan, Dolipski Krystian, Fryzel Zenon, Hoffmann Józef, Kobylański
Józef, Kolisz Krzysztof, Kołodziejczyk Leon, Majchrzak Jerzy, Malina
Rajnhard, Mazurkiewicz Edward,
Migdał Piotr, Nowak Norbert, Pieniążek Andrzej, Pohl Konrad, Preisner
Jan, Rudnicki Zenon, Rzeźnik Bronisław, Taratuta Tadeusz, Tomczyk Jerzy, Wręczycki Bogdan, Wolski
Edward.
II Kadencja 1994-1998 : burmistrz
Edward Gorczyński (1994-1997),
burmistrz Wiesława WójtowiczBunczek (1997-1998), radni: Adaszyński Jan, Baran Andrzej, Bliźnicki
Marian, Fryzel Zenon, Staroń Jan,
Gabryel Jan, Górski Lesław, Gorski
Stanisław, Hoffmann Józef, Kaczmarczyk Zbigniew, Kanas Bronisław,
Kacprzak Waldemar, Kolisz Krzystof,
25 lat Samorządności w Polsce
Lenartowicz Michał, Mucha Dieter,
Nowak Norbert, Pieniążek Andrzej,
Pietrucha Dariusz, Ripa Edmund,
Rzeźnik Bronisław, Taratuta Tadeusz.
III Kadencja 1998-2002: burmistrz
Krystian Dolipski, radni: Bliźnicki
Marian, Cymbaluk Maria, Dolipski
Krystian, Enden Alojzy, Gębuś Franciszek, Gnot Andrzej, Górski Lesław,
Hoffmann Józef, Jankowska Danuta,
Kacprzak Waldemar, Kaczmarczyk
Zbigniew, Kanas Bronisław, Elżbieta
Kielska (rezygnacja w 1999r.
w związku z objęciem funkcji dyrektora szkoły), Michał Gorzelak, Kolisz
Krzysztof, Łysakowski Marek, Ripa
Edmund, Skórzyński Jerzy, Tomaszewski Marek, Waga Eugeniusz,
Weidler Emanuel.
IV Kadencja 2002-2006: burmistrz
Eugeniusz Waga, radni: Bliźnicki
Marian, Gorzelak Michał, Górski
Lesław, Hoffmann Józef, Hołownia
Waldemar, Jankowska Danuta, Kacprzak Waldemar, Kanas Bronisław,
Konik Stanisław, Mika Beata, Prygoń
Piotr, Tomczyk Jerzy, Tomaszewski
Marek, Wanat Cezary, Waga Eugeniusz (wygaśnięcie mandatu radnego
w związku z wyborem na burmistrza), Kuczera Maria.
V Kadencja 2006-2010: burmistrz
Eugeniusz Waga, radni: Bednarz
Piotr, Dolipski Krystian, Górski Lesław, Hołownia Waldemar, Hończak
Mieczysław, Jasion Jan, Kacprzak
Waldemar, Kanas Bronisław, Kowalczykowska Jadwiga, Linczewski
Grzegorz, Ronczka Jarosław, Rydzik
Anna, Wanat Cezary, Wierzbicki
Franciszek, Wójcik – Knapik Magdalena.
VI Kadencja 2010-2014: burmistrz
Elżbieta Kielska, radni: Bielski Stanisław, Dolipski Krystian, Harnyś
Bronisława, Jasion Jan, Kielska Elżbieta( wygaśnięcie mandatu radnego
w związku z wyborem na burmistrza), Śliwiński Wojciech, Knapik
Magdalena, Kowalczykowska Jadwiga, Nasieniak Janusz, Nowak Joanna,
Rydzik Anna, Szwagrzyk Marek, Tokarz Krzysztof, Tomczyk Jerzy, Waliduda Witold (rezygnacja z mandatu
radnego), Wołk Teresa, Wanat
Cezary.
VII Kadencja 2014-2018: burmistrz
Elżbieta Kielska, radni: Bliźnicki
Marian, Bradel Magdalena, Fitzoń
Dorota, Jankowski Mariusz, Kobierska- Mróz Anna, Kostrzewa Monika,
Kostyk Mariusz, Kuśnierz Tadeusz,
Mordel Grażyna, Ronczka Jarosław,
Rydzik Anna, Tokarz Krzysztof,
Wierzbicki Franciszek , Wołk Teresa,
Wójtowicz-Bunczek Wiesława.
Elżbieta Kielska
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie serdecznie zapraszają, wszystkich do
uczestnictwa w imprezie biegowej XXVII Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego, która odbędzie się 23 maja
2015r.na Stadionie Miejskim oraz ulicach Miasta Baborowa. Oprócz zawodów biegowych oferujemy stoiska
promujące zdrową żywność oraz produkty lokalne. Dla dzieci przewidziano konkurs plastyczny i wspaniałą zabawę
na dmuchańcach.
UWAGA!!!
Gminny Ośrodek Kultury informuje mieszkańców Baborowa, iż w dniu 23.05.2015r. w związku z przeprowadzeniem
imprezy biegowej w godz. od 10:30 do 14:30 zostaną zamknięte następujące ulice:
- Powstańców ( odcinek od Cukrowni do skrzyżowania z ul. Moniuszki).
- Moniuszki.
Jednostronne zwężenie pasa ruchu na ulicy Dąbrowszczaków (od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z
ulicą Moniuszki). Uprasza się mieszkańców miasta zamieszkałych na terenie, gdzie będą ograniczenia w ruchu
kołowym o wcześniejsze wyprowadzenie pojazdów z miejsc garażowania.
Echo Baborowa
5
Gmino DAJ!
O złym stanie technicznym odcinka
powiatowego ulicy Powstańców
w Baborowie może przekonać się
każdy, próbując nim przejechać od
skrzyżowania przy kaplicy pw. Serca
Jezusowego w stronę Dzielowa. Już
trzecią kadencję starosta J.Kozina
obiecuje remont tej części ulicy
Powstańców, obecnie chce, by to
Gmina Baborów pokryła część
kosztów remontu tej ulicy
POWIATOWEJ. Dodam, że w 2009r.
Gmina Baborów wyremontowała
odcinek GMINNY ul. Powstańców
i ul. Moniuszki bez proszenia
starostwa
o
partycypowanie
w kosztach remontu.
Pomoc finansowa w remontach dróg
jest stosowana w bogatych gminach,
o dużych dochodach, gdzie
zaspokojono już potrzeby remontowe
dot. dróg gminnych. Gmina Baborów
jest gminą biedną, o niskich
dochodach, wciąż spłacającą kredyty
i odsetki od nich. W naszej gminie
mamy niezrealizowanych wiele
potrzeb mieszkańców np. konieczna
jest budowa ulicy Rzemieślników.
W 2011r. zwróciłam się z prośbą do
starosty głubczyckiego o remont ulicy
Powstańców. Odpowiedziano, że
remont nastąpi po wymianie przez
gminę Baborów starej nitki
wodociągowej. Pomimo szczególnie
trudnej sytuacji finansowej, w jakiej
znajdowała się wtedy gmina,
wymieniliśmy wodociąg z żeliwnego
na PCV. W miejscu wykopu Gmina
Baborów
musiała
odtworzyć
nawierzchnię asfaltową, jakie było
nasze zaskoczenie, gdy starostwo
nakazało nam położyć DWIE
WARSTWY asfaltu, mimo, ze „stara’
nawierzchnia składa się tylko z jednej
warstwy. Mimo moich próśb
o
zmianę
warunków
odtworzeniowych, starosta głubczycki
pozostał niewzruszony i położyliśmy
dwie warstwy asfaltu, co podniosło
dodatkowo koszty o ok. 50 000 zł.
Takie było zrozumienie naszej trudnej
sytuacji finansowej przez starostę
J.Kozinę.
Teraz starosta J.Kozina mówiwyremontujemy ulicę Powstańców,
gdy gmina Baborów wesprze
finansowo tę inwestycję. Czy mam
poczuć się winna, że – nie dotując
Powiat w tym zadaniu – ulica
Powstańców DALEJ nie będzie
remontowana?
Na ostatniej sesji odpowiedziałam
staroście Kozinie, że nie po to
wprowadziliśmy w 2011r. program
działań oszczędnościowych w gminie
w każdym obszarze działalności, by
teraz, z zaoszczędzonych pieniędzy,
wspomagać Powiat w wykonywaniu
jego obowiązków. Dla zobrazowania
wskazałam koszt rady miejskiej
w Baborowie za 2014r. - ok. 51 tyś zł
i koszt rady powiatu i zarządu
powiatu za 2014r. – ok. 264 tyś zł!
Wynagrodzenie burmistrza gminy
Baborów wynosi brutto: 7560 zł przy braku zastępcy; wynagrodzenie
starosty powiatu Głubczyckiego
wynosi brutto: 10 980 zł, a
wynagrodzenie wicestarosty wynosi
brutto: 8000zł (czy jest potrzebny
wicestarosta?).
Jak widać w Gminie Baborów
zarządza się OSZCZĘDNIE.
Czy te oszczędności mamy
zainwestować w zadania własne czy
zadania Powiatu?
Dodam, że Gmina Baborów,
w ubiegłych latach udzieliła dotacji:
do zakupu aparatu USG szpitalowi
powiatowemu (SPZOZ), do zakupu
kamery termowizyjnej i zakupu
samochodu Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, na
dodatkowe patrole – Komendzie
Powiatowej Policji, a więc
wspieraliśmy Powiat mimo, że nie
mieliśmy takiego obowiązku.
Elżbieta Kielska
IV Maraton Fitness w
Baborowie
Większość ludzi wie dokładnie, że sport
to zdrowie. Aktywność fizyczna i ćwiczenia przyczyniają się do poprawy kondycji i wydolności organizmu.
Systematyczne ćwiczenia fizyczne chronią serce, zapobiegają otyłości, budują
tężyznę i poprawiają samopoczucie. Korzyści zdrowotne i estetyczne z regularnego uprawiania sportu są ogromne.
Mieszkańcy Baborowa mieli możliwość
sprawdzić swoją kondycję podczas Maratonu Fitness zorganizowanego przez
instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.
Echo Baborowa
6
16 kwietnia 2015 od godziny 1600 na sali
gimnastycznej przy ul. Opawskiej gościło
kilkadziesiąt zwolenniczek zdrowego stylu życia.
Zaczęliśmy od rozgrzewki, serii prostych
ćwiczeń fizycznych o narastającej intensywności
służącej rozgrzaniu, uelastycznieniu mięśni
i przygotowaniu organizmu do wysiłku.
Następnie Fit Ball ćwiczenia wymagające
umiejętności utrzymania równowagi, więc
i napinania różnych mięśni. Później skoczne
Latino Dance, czyli ćwiczenia z elementami
tańca, a po wzmocnieniu mięśni nóg, brzucha
i ramion wszyscy z ochotą przystąpili do energetycznej
Zumby. Zumba to fitness dobry dla każdego. Taniec, luz
i spalanie kalorii, porywająca, latynoska muzyka
sprawia, iż nikt nie czuje, że zumba wyciska z niego
ostatnie poty. Bawiąc się jak dziecko, gubimy nadwagę
i modelujemy sylwetkę. Na koniec stretching, którego
celem było rozluźnienie mięśni po intensywnym wysiłku.
Prawie wszyscy dotrwali do końca, z czego bardzo się
cieszymy. Zapraszamy na nasze cotygodniowe zajęcia
różnorodnych form fitness we wtorki i czwartki
w godzinach 17 00 – 18 30 na salę gimnastyczną przy ul.
Opawskiej oraz w środy od 1000 do 1200 na salę
widowiskową przy ul. Rynek 9.
Dziękuję instruktorom: Joannie Kowalczyk-Klimczak,
Grzegorzowi Sumik oraz stażystce Magdalenie Sycz za
profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie
tegorocznego Maratonu Fitness.
Lidia Piecha
Siatkarski Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
W sobotę 18 kwietnia na sali
gimnastycznej w Baborowie odbył się
kolejny
Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn o Puchar Burmistrza Gminy
Baborów. W zawodach wystąpiły
drużyny:
AMBIT Pawłowiczki, Gryf Kietrz
i MUKS-AMATOR Baborów. Nie
dojechała drużyna z Czech TJ
Stepankowice ( wypadek samochodowy
i kontuzje zawodników ).
Wyniki spotkań:
AMBIT – GRYF 3:0
GRYF – MUKS
1:2
MUKS – AMBIT 1:2
I miejsce AMBIT Pawłowiczki
II miejsce MUKS-AMATOR Baborów
III miejsce GRYF Kietrz
w Pawłowiczkach i Kietrzu. W imieniu występujących
w Turnieju drużyn oraz Zarządu MUKS
„Jedynka” Baborów składamy serdeczne podziękowania
Pani Burmistrz Gminy Elżbiecie Kielskiej za wsparcie
Główne trofeum – Puchar Burmistrza Gminy Baborów finansowe i patronat nad Turniejem Siatkarskim.
zdobyła drużyna AMBITU Pawłowiczki.
Podziękowania składamy również wolontariuszom
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został zawodnik naszego Klubu za sędziowanie i sprawne
AMBITU – Tomasz Wołkowiecki, który otrzymał przeprowadzenie imprezy.
pamiątkowa paterę. W trakcie zawodów zawodnicy
skorzystali z poczęstunku i napojów chłodzących
Zarząd Klubu
zakupionych ze środków finansowych naszej Gminy.
Zawody przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze,
a zawodnicy umówili się na kolejne spotkania
Echo Baborowa
7
Melpomena da się lubić!
20 marca, już po raz drugi w tym
roku szkolnym, biblioteka ZSP
i Biblioteka Miejska zorganizowały
wyjazd do Gliwickiego Teatru
Muzycznego. Po romantycznych
„Dźwiękach muzyki” przyszła kolej
na
demoniczną
„Rodzinę
Adamsów”. Jak wynika ze słów
uczniów, „teatr da się polubić”
i można w nim całkiem miło
spędzić
piątkowy
wieczór,
zwłaszcza, kiedy króluje tam piękna
i zimna jak sopel lodu Morticia
i obdarzonym iście hiszpańskim
temperamentem jej mąż Gomez.
Poznajemy także Wednesday, ich
córkę, wiecznie smutną i pochmurną
nastolatkę, która zakochuje się
w
zupełnie
normalnym
i niepasującym do rodziny, chłopaku.
Jest również słodki, słodyczą Kuby
Rozpruwacza, Pugsley Adams,
którego ulubioną rozrywką są
tortury. Osoby znające komiks
Charlesa
Adamsa,
będący
pierwowzorem
inscenizacji,
domyślają się, że na scenie pojawi
się także Babcia, czarownica, która
nigdy nie przestała być hippiską,
Wuj Fester, walczący z drzemiącymi
w nim zabójczymi instynktami
i kamerdyner Lurch – Golem
o gołębim sercu. Wspaniała,
energetyczna muzyka, oddające
klimat dekoracje i kostiumy
dopełniły całości. Mnóstwo czarnego
humoru, gra słów, aluzje do
współczesności i nawiązania do
kultowych tytułów sprawiły, że trzy
godziny spędzone w teatrze minęły
bardzo szybko.
Mam nadzieję, że wielbicieli
Melpomeny w ZSP w Baborowie
będzie ciągle przybywać!
Anna Rozłucka-Jankowska
Echo Baborowa
8
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego
W każdym roku szkolnym w Publicznym Gimnazjum w Baborowie organizowane są liczne konkursy. W roku szkolnym 2014/15 w etapie szkolnym
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego uczestniczyli uczniowie klas trzecich gimnazjum. Do dalszego etapu zakwalifikowało się 2 uczniów, którzy
w
etapie miejsko-gminnym zajęli:
1 miejsce - Wiktoria Podstawka (kl.3b) i 3 miejsce
- Kacper Szuniewicz (kl.3a) .
Wiktoria uzyskała bardzo dobry wynik - udzielając
93% poprawnych odpowiedzi i jako jedyna z powiatu głubczyckiego zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego.
W ostatnim etapie konkursu uczestniczyło 25
uczniów z całego województwa opolskiego.
Uczennica naszego gimnazjum odpowiedziała poprawnie na 95% zadań, co dało jej trzeci wynik
w województwie. Dzięki temu Wiktoria Podstawka
uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego nadany przez Opolskiego Kuratora
Oświaty.
Z tytułem wiążą się również przywileje : zwolnienie z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
przy jednoczesnym uzyskaniu z tej części egzaminu maksymalnej ilości punktów, jak również pierwszeństwo w przyjęciu do dowolnego liceum.
Jest to ogromne wyróżnienie poparte wieloletnią,
systematyczną pracą, nie tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale przede wszystkim samokształceniową. Gratulujemy Wiktorii i jej rodzicom tego
wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów również
poza naszą szkołą.
Nauczyciel biologii- Halina Antonik
XV Festiwal Kultury Powiatowej
Rusza kolejna edycja Festiwalu Kultury Powiatowej,
w tym roku głównym organizatorem jest Gmina Branice.
W Baborowie odbędzie się konkurs plastyczny „Wiosenne
inspiracje” w formie warsztatowej na sali widowiskowej 14
maja od godziny 1000. Dzieci i młodzież z Gminy Baborów
rokrocznie zdobywają czołowe miejsca podczas
poszczególnych konkursów, które przedstawiamy w terminarzu
poniżej.
Lidia Piecha
Remont przepustu w Dziećmarowie
Trwają prace remontowe dużego przepustu
w Dziećmarowie. Remont wykonuje
Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych Adriana
Bąka z Głubczyc za kwotę 68 998,76 zł. Rolnicy
czekali wiele lat na remont przepustu, który
został źle wyremontowany ok. 30 lat temu i nie
odbierał wód opadowych, powodując zalania
olbrzymich powierzchni gruntów ornych.
Obecnie średnica wlotu rury poliestrowej wynosi
2 metry, tyle, ile było w wybudowanym przed
wojną przepuście.
Echo Baborowa
Elżbieta Kielska
9
Ogólnopolskie Wybory Książek w Baborowie
Statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są
dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają
za obowiązkowymi lekturami, dlatego redakcja
miesięcznika "Biblioteka w Szkole" postanowiła
zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i
dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami
zainteresowani. Patronami akcji zostali: miesięcznik
„Biblioteka w Szkole”, Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkól Polskich, redakcja „Biblioteki
szkolne online, Minister Edukacji Narodowej. Główne
cele, jakie przyświecają organizatorom to:
•
Poznanie i upowszechnienie faktycznych
zainteresowań czytelniczych uczniów.
•
Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do
zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży.
•
Promocja czytelnictwa.
•
Promocja bibliotek szkolnych w środowisku
szkolnym i lokalnym.
•
Kształtowanie postaw obywatelskich.
•
Upowszechnienie zasad organizacji wyborów
Miejsce drugie, różnicą zaledwie jednego głosu, zajęła
J.K. Rowling i cykl powieści o przygodach Harrego
Pottera, a miejsce trzecie przypadło „Opowieściom z
Narnii” S.C. Lewisa. Wymienianych pozycji było bardzo
dużo, wszystkie zostały skrupulatnie spisane i wysłane w
sprawozdaniu zbiorczym do organizatorów. Należy
również zwrócić uwagę na różnorodność wymienianych
tytułów począwszy od „Baśni Andersena”, „Dziennika
cwaniaczka” i serii „Biuro detektywistyczne Lassego i
Mai” królujących w szkole podstawowej, poprzez
powieści uwielbiane w gimnazjum takie jak „Dary
anioła”, „Igrzyska śmierci” czy też „Gwiazd naszych
wina” do „ciężkiej” post apokaliptycznej prozy np.
Dimitrija Głuchowskiego. Z przeprowadzonej akcji
wynika, że jest grupa dzieci i młodzieży, która
systematycznie czyta i ma swoje konkretne
zainteresowania czytelnicze, co bardzo cieszy
organizatorów ankiety.
Anna Rozłucka-Jankowska
Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Baborowie włączyła się również do akcji, w której
wzięło udział 246 uczniów. W wyniku
przeprowadzonego 18 lutego 2015r. głosowania pierwsze
miejsce zajął Marcin Pałasz i jego seria książek o Elfie.
Pan Pałasz już trzykrotnie gościł w Baborowie na
spotkaniach autorskich i może właśnie, dlatego nasi
uczniowie tak dobrze znają i lubią jego twórczość.
Program edukacyjny „Bezpieczniki
TAURONA” – w naszej szkole
13 kwietnia 2015r Pani Elżbieta Niemczycka - pracownik
punktu energetycznego w Głogówku spotkała się z uczniami
klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baborowie,
którzy po raz drugi uczestniczyli w programie edukacyjnym
„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”,
opracowanego przez TAURON Dystrybucja i Fundację
TAURON. Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego
korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych,
a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury
energetycznej. W ramach programu zajęcia prowadzone były
w grupach wiekowych. W zajęciach uczestniczyło 130
uczniów. Były one kontynuacją a zarazem rozszerzeniem
i ujednoliceniem wiadomości i zachowań gwarantujących
bezpieczeństwo dzieci w kontakcie z urządzeniami
energetycznymi.
Nasz gość w sposób fachowy i wyczerpujący udzielał
odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Uczniowie
Echo Baborowa
10
aktywnie zostali włączeni
w zajęcia poprzez badanie
przepływu prądu w różnych
miejscach i sytuacjach.
Szczególną
sympatią
obdarzono
maskotkę
Tauronika, która była przyjazna
i pomocna w poglądowym
doświadczaniu
i uzmysłowieniu jak, gdzie
i kiedy płynie prąd a kiedy
prądu niema w danym
urządzeniu.
Uczniowie
wychodzili ze spotkania nie
tylko
z
nowymi
doświadczeniami
i wiadomościami, ale też
z małym upominkiem, który
ufundowała
TAURON
Dystrybucja S.A. Nasza szkoła
otrzymała certyfikat „Szkoły
Bezpiecznej Energii”. Nasze
dzieci to nasza przyszłość. Od
ich bezpieczeństwa, a naszej
wiedzy i umiejętności zależy,
w jaki świat wejdą będąc
dorosłymi.
Koordynator programu
Bożena Lenartowicz
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do
sprzedaży
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2014r. poz.518 z dnia 2
kwietnia 2014r.), podaje do
publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości
stanowiących
własność
gminy
Baborów
przeznaczonych do sprzedaży:
- działka nr 422/6 o pow. 0.0025 ha,
obręb
Raków,
KW
OP1G/00021229/1. Zgodnie ze
„Studium
Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Gminy Baborów”
przyjętego
Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren
położony na obszarze sołectwa
Echo Baborowa
Raków obejmujący działkę nr 422/6 ma
następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego: obszar obejmujący działkę
nr 422/6 oznaczony symbolem 10 RAMNUI stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na
zagospodarowanie
nieruchomości
przyległej na rzecz właściciela sąsiedniej
nieruchomości.
Wartość nieruchomości 1.630,00 zł.
Nieruchomość nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie
ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu
nią.
- działka nr 422/5 o pow. 0.0061 ha,
obręb Raków, KW OP1G/00021229/1.
Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Gminy
Baborów” przyjętego Uchwałą Rady
Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca
2011 r. teren położony na obszarze
sołectwa Raków obejmujący działkę
nr 422/5 ma następujący kierunek
zagospodarowania przestrzennego: obszar
obejmujący działkę nr 422/5 oznaczony
symbolem 10 RA-MNUI stanowi tereny
zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej
i usługowej.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na
zagospodarowanie
nieruchomości
przyległej na rzecz właściciela sąsiedniej
nieruchomości.
Wartość nieruchomości 5.435,00 zł.
Nieruchomość nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie
ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu
nią. Zbycie nieruchomości następuje
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości
i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 12 maja 2015 roku, upływa
termin do złożenia wniosku przez osobę,
której
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej
ustawy tj. osobie, której przysługuje
roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim
właścicielem zbywanej nieruchomości
pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia
1990, albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni
tj. do dnia 21 kwietnia 2015 roku.
Wszelkie informacje udzielone będą pod
nr tel.: 77/4036918.
11
Drużynowe mistrzostwa o Puchar Miast i Gmin w pool bilardzie
12 kwietnia br. zakończyły się rozgrywki
drugiej edycji turnieju bilardowego
o Puchar Miast i Gmin. Impreza
zadebiutowała w 2014 roku i na stałe
wpisała się w kalendarz imprez
organizowanych w naszym mieście przez
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie.
W tegorocznej edycji udział wzięły cztery
drużyny z: Baborowa, Głubczyc,
Krapkowic oraz ze Zdzieszowic. Naszą
drużynę reprezentowali: Mieczysław
Hończak (kapitan), Bolesław Mucha,
Mateusz Kurnyta i Marcin Czechowicz.
Cały turniej składał się z cyklu sześciu
spotkań w systemie gry każdy z każdym.
Rozgrywki odbywały się w siedzibie klubu Playmaker
w Baborowie. Nasza drużyna we wszystkich meczach,
pomimo wielu zaciętych pojedynków, wychodziła
zwycięską ręką. Ostatni mecz pomiędzy drużynami
z Baborowa i Krapkowic był niezwykle wyrównany
i przy wyniku 2:2 potrzebna była dogrywka. Decydująca
w meczu okazała się ostatnia partia, która rozstrzygnięta
została na korzyść gospodarzy. Uroczystego wręczenia
pamiątkowego pucharu i medali dokonała Burmistrz
Gminy Baborów Pani Elżbieta Kielska. Pragnę
podziękować wszystkim uczestnikom turnieju za
stworzenie miłej atmosfery i walki fair play na wysokim
poziomie. Wielkie podziękowania należą się
Echo Baborowa
organizatorom w osobach: Pani Dyrektor GOK
w Baborowie – Lidii Piecha oraz Prezesa Playmaker
Club – Mieczysława Hończaka, a w szczególności Pani
Burmistrz za ufundowanie okazałego pucharu i objęcie
swoim patronatem turnieju. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców do wspólnych treningów oraz aktywnego
włączenia się w życie naszego stowarzyszenia
bilardowego. Poniżej wyniki:
I miejsce – Baborów (3 zwycięstwa)
II miejsce – Głubczyce (2 zwycięstwa)
III miejsce – Krapkowice (1 zwycięstwo)
IV miejsce – Zdzieszowice (0 zwycięstw)
Marcin Czechowicz -członek PlaymakerClub
12
Szkoła promująca zalecenia "Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie od dawna promujemy zdrowy styl życia. Biorąc pod uwagę fakt,
że obecnie naszym najistotniejszym problemem zdrowia stają się nowotwory złośliwe, włączyliśmy się do
realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem". Projekt
ten realizowany jest przez Opolskie Centrum Onkologii we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W naszym społeczeństwie obserwujemy wydłużenie
się wieku przeżywania ludności, co niestety wiąże się z pojawieniem różnych dolegliwości. Największym
wyzwaniem w dziedzinie zdrowia jest zapobieganie i leczenie nowotworów złośliwych, będących główną
przyczyną przedwczesnych zgonów Polaków przed 65 rokiem życia. Na szczęście i w tej dziedzinie dokonał się
olbrzymi postęp, dlatego dzięki wiedzy i możliwościom medycyny mamy duży wpływ na zachorowanie. Okazuje
się, bowiem, iż sami możemy zapobiec 1/3 przypadków zachorowań na nowotwory, 1/3 przypadków możemy
wyleczyć pod warunkiem szybkiego wykrycia, a w 1/3 zachorowań możemy polepszyć standard życia pacjentów
z rakiem. Mając taką wiedzę, sami powinniśmy zadbać o swoje zdrowie. Staramy się to robić poprzez edukację
społeczności, głównie na poziomie szkolnym. Chcemy wśród dzieci i młodzieży zmienić i utrwalić postawy
i zachowania prozdrowotne, aby te dobre wzorce były powielane również przez ich rodziców. Te działania wiążą
się nie tylko z poprawą ogólnego stanu zdrowia, ale są również podstawą profilaktyki przeciwnowotworowej.
Zasady prawidłowego postępowania zawiera Europejski Kodeks Walki z Rakiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
Wystrzegaj się otyłości.
Codziennie bądź aktywny ruchowo.
Spożywaj więcej warzyw i owoców /min.5x dziennie/, ogranicz tłuszcze zwierzęce.
Nie pij alkoholu lub ogranicz jego spożycie: mężczyźni do 2 porcji, a kobiety do 1 porcji dziennie.
Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońce.
Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Uczestnicz w programach ochrony zdrowia – w badaniach przesiewowych:
- kobiety i mężczyźni po 50 r.ż. w kierunku raka jelita grubego,
- kobiety po 25 r.ż. w kierunku raka szyjki macicy,
- kobiety po 50 r.ż. w kierunku raka piersi.
Korzystajmy z tego kodeksu, stosujmy zasady zdrowego stylu życia i określone nawyki, a wtedy z pewnością
zminimalizujemy ryzyko pojawienia się nowotworów i długo będziemy cieszyli się zdrowiem.
Halina Antonik
Echo Baborowa
13
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
„Strauss” nie jest nam obcy
Miesiąc marzec upłynął w Gminie Baborów w świetle
Wyborów do Rad Sołeckich i Sołtysów. Mieszkańcy
11 sołectw wybrali członków Rad Sołeckich na czele,
których stoją Sołtysi. Wyborom przewodniczyła
osobiście Pani Burmistrz - Elżbieta Kielska. W wyniku
przeprowadzonych wyborów w niektórych sołectwach
doszło do radykalnych zmian, w związku, z czym
podajemy do informacji mieszkańców gminy składy
Rad Sołeckich oraz osoby pełniące funkcję Sołtysów:
Sołectwo Babice: Sołtys – Wioletta Linczewska, Rada
Sołecka: Adam Dańków, Rafał Śliwka, Ilona
Marcinowska, Anna
Czarnecka,
Sołectwo
Boguchwałów: Sołtys – Anna Bałuszyńska, Rada
Sołecka: Elżbieta Kosa, Barbara Gnot, Adam Gogolin,
Mieczysław Hanusek, Sołectwo Czerwonków: Sołtys
– Krzysztof Pilipczuk, Rada Sołecka: Adam Wsuł,
Magdalena Załuska, Cecylia Pankros, Marta
Janikowska, Sołectwo Dziećmarów: Sołtys – Józef
Śrutwa, Rada Sołecka: Dariusz Pietrucha, Łukasz
Ciecior, Eryka Kubanek, Adam Śrutwa, Sołectwo
Dzielów: Sołtys – Franciszek Wierzbicki, Rada
Sołecka: Ryszard Czach, Renata Kidziak, Anna Kiner,
Alicja Kołek Sołectwo Księże Pole: Sołtys – Zenon
Fryzel, Rada Sołecka: Sylwia Detko, Mateusz Gnot,
Aniela Dziadura, Marcin Dziadura, Sołectwo Raków:
Sołtys – Urszula Podolak, Rada Sołecka: Irena
Piechula, Bogusław Dzierża, Ludwik Gieron, Marian
Poliszuk Sołectwo Sucha Psina: Sołtys – Lidia
Nahaczewska, Rada Sołecka: Aniela Wołk, Barbara
Kopytyńska, Krystyna Kałkun, Lucyna Gronowicz,
Sołectwo Sułków: Sołtys – Jadwiga Kowalczykowska,
Rada Sołecka: Janina Pietrzkiewicz, Maria Furman,
Ewa Gawłowska, Bogumiła Polaczy; Sołectwo
Szczyty: Sołtys – Aneta Kierek, Rada Sołecka: Arnold
Grela, Piotr Krzykała, Krzysztof Dziezok, Tomasz
Łopata, Sołectwo Tłustomosty: Sołtys – Magdalena
Bradel, Rada Sołecka: Ewelina Jankowska, Janusz
Wieczorek, Kamil Bradel Paweł Majer.
Wszystkim członkom Rad Sołeckich jak również
Sołtysom życzymy owocnej współpracy a przede
wszystkim wielu sukcesów oraz powodzenia przy
realizacji zamierzonych celów!
Pełen wrażeń i emocji kwietniowy wieczór mogli spędzić
uczestnicy wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gliwicach.
„Zemsta nietoperza” to jedna z najbardziej znanych
operetek Johanna Straussa – syna, z porywającą muzyką
króla walca. Akcja utworu rozgrywa się u schyłku XIX
wieku w modnym kurorcie pod Wiedniem. Doktor Falke
ma cichą pretensję do zamożnego bankiera Gabriela von
Eisensteina, który w czasie ostatniego karnawału zmusił
go do powrotu do domu pieszo, ulicami Wiednia
w kostiumie nietoperza. Za to pośmiewisko Falke pragnie
się zemścić.
Wspaniały rozwój akcji, dialogi pełne humoru,
przezabawnych nieporozumień i ciętego dowcipu,
genialnie przetłumaczone przez Juliana Tuwima. „Zemsta
nietoperza" to po prostu arcydzieło operetki!
W Gliwickim Teatrze Muzycznym „Zemstę..."
wyreżyserował Jacek Chmielnik, doskonale znany
naszym widzom, jako reżyser, i jako aktor.
Tak w wielkim skrócie, to, co się działo na gliwickiej
scenie było niezapomnianym przeżyciem kulturalnym
oraz atrakcją dla mieszkańców Naszej Gminy.
Organizatorem wycieczki był Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie, w wyjeździe uczestniczyło ponad 50
zadowolonych, uśmiechniętych osób, wszystkim, którzy
byli razem z nami w Gliwicach serdecznie dziękujemy
i mamy nadzieję, iż planowany na jesień „kulturalny
wyjazd” spotka się z tak samo wielkim zainteresowaniem.
Lidia Piecha
Zajęcia na świetlicach wiejskich
Od 20 kwietnia 2015r., ruszają zajęcia na tych świetlicach
wiejskich, na których z powodu niskich temperatur zostały
zawieszone na okres zimowy.
Zapraszamy, więc zainteresowane dzieci i młodzież
w czasie wolnym od szkoły w godzinach popołudniowych
do świetlic wiejskich w: Babicach – poniedziałki 1645 18 45 , Boguchwałowie –wtorki 1430-1630, Czerwonkowie –
wtorki 1645 -18 45 , Dziećmarowie – środy15 00-19 00,
Dzielowie – czwartki 1430-1630. Na pozostałych
świetlicach zajęcia według stałych terminów. Instruktorzy
Gminnego Ośrodka Kultury zapełnią miłe chwile
Elżbieta Kielska różnorodnymi, atrakcyjnymi formami spędzania wolnego
Lidia Piecha
Agnieszka Kania - Kała czasu. Zapraszamy.
Echo Baborowa
14