Nasza Gmina czerwiec 2014

Transkrypt

Nasza Gmina czerwiec 2014
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Nr 6 (213)
Rok XIX
ISSN 14-26-1472
Czerwiec 2014
Egz. bezpłatny
Udanane Dni Gminy za nami!
Uwaga Mieszkańcy!
W związku z wprowadzeniem nowych, obniżonych stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, prosimy o niezwłoczne złożenie deklaracji śmieciowych do Urzędu Gminy
Wejherowo, os. Przyjaźni 6. Są one dostępne w siedzibie Urzędu, jak i do pobrania ze
strony: www.ug.wejherowo.pl. Szczegóły pod nr tel. (58) 677 97 06.
NASZA GMINA
Galeria Jubilatów
Anna Dopke, 93 lata, Zbychowo
Elżbieta Krause, 93 lata, Zbychowo
Leokadia Błacha, 93 lata, Kąpino
Marian Obzejta, 90 lat, Bolszewo
Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji pierwotnej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina, że gospodarstwa działające na rynku spożywczym w powiecie
wejherowskim:
1. prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego (np. gospodarstwa rolne, sadownicy, plantatorzy),
2. prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich (gospodarstwa prowadzące sprzedaż swoich surowców np. w swoim
gospodarstwie, na targowiskach, straganach lub dostarczający je do lokalnych sklepów lub zakładów gastronomicznych),
3. prowadzące gospodarstwa agroturystyczne,
mają obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3,
tel. (58) 677-79-01.
Rejestracja jest bezpłatna i dokonywana na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć
osobiście. Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów można pobrać w sekretariacie stacji lub ze strony internetowej www.psse-wejherowo.pl.
Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
OGŁOSZENIE
Do 30 lipca bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne
osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych. Formularz
można pobrać na stronie internetowej gminy Wejherowo, tj. www.ug.wejherowo.pl. Poprawnie wypełniony wniosek
należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu, Wejherowo, os. Przyjaźni 6, w poniedziałek od godz. 7.30 – 16.30, od wtorku
do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, natomiast w piątek od 7.30 do 14.30.
2 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 6 (213)
Europoseł Jarosław Wałęsa w gościnnych progach Gminy!
G
mina Wejherowo od kilku lat rozwija się coraz prężniej, doganiając
czołowe w dziedzinie infrastruktury czy gospodarki przestrzennej
samorządy. Jej dynamiczny rozwój i wzorowe wykorzystywanie możliwości jakie dają ku temu m.in. środki unijne zauważalne są także dla
zewnętrznych obserwatorów. Nieprzeciętny potencjał wykorzystywany
coraz śmielej przez Gminę docenił Poseł do Parlamentu Europejskiego
pan Jarosław Wałęsa, który 20 maja zawitał w naszych progach. Podczas wizyty Europoseł wraz z Posłem na Sejm Jerzym Budnikiem oraz
gospodarzem Wójtem Henrykiem Skwarło i Zastępcą Maciejem Milewskim odwiedzili najważniejsze obiekty powstałe przy udziale środków
unijnych, w tym m.in. Gminny Ośrodek Kultury „Dworek Drzewiarza”,
nowy filia SSP Bolszewo, ArtPark w Bolszewie, a także będące jeszcze
w realizacji: strefę rekreacyjno – sportową przy ul. Drzewiarza w Gościcinie oraz filię Gminnej Biblioteki Publicznej. Podczas wizyty rozmawiano o istotnych zmianach jakie zachodzą na terenie Gminy oraz kierunkach jej rozwoju. Ważnym elementem była także kwestia środków
finansowych przeznaczanych na modernizację regionu. Gmina Wejhe-
Goście odwiedzili także powstającą filię biblioteki publicznej Gminy Wejherowo.
rowo wzorowo spisuje się w kwestii pozyskiwania funduszy zewnętrznych czego dowodzą realizowane nieprzerwanie inwestycje, nie tylko
te, jakie goście mieli okazję zobaczyć podczas wizyty.
3 mln ze schetynówek na ul. Południową
R
uszyła budowa ul. Południowej łączącej Gościcino (w części Zibertowa) z ul. Sucharskiego w Wejherowie. 29 maja w Dworku Drzewiarza w Gościcinie doszło do podpisania umowy na dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.”schetynówek”) pomiędzy Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło a Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim w obecności Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke.
Tego samego dnia podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji
firmą Kruszywo Sp. z o. o. Panem Jackiem Wickim na budowę ok. 1 km
drogi gminnej (przedłużenia ulicy Południowej w Gościcinie w stronę
Wejherowa), przebudowę istniejącego fragmentu drogi powiatowej
w Wejherowie wraz z wykonaniem skrzyżowania w formie ronda.
Ponadto budowę ciągów pieszo-rowerowych do ulicy Kotłowskiego
w Wejherowie i w kierunku centrum miasta, a także budowę przystanków wraz z zatokami i oświetlenia. Obecnie mieszkańcy Gościcina, żeby
dotrzeć do Wejherowa muszą przejechać przez dwa przejazdy kolejowe
i ruchliwe skrzyżowania. Alternatywna trasa umożliwi uniknięcie przejazdu do Wejherowa krajową szóstką i skróci czas przejazdu. Zakończenie budowy przewidywane jest na 20 października bieżącego roku.
Budowa ul. Długiej w Sopieszynie.
Obecnie na terenie gminy Wejherowo trwają inwestycje drogowe
związane z wykonywaniem nakładek asfaltowych na ulicach: Grabowej
w Zbychowie, Wejhera w Gniewowie, Gościcińskiej w Gowinie, Sołec-
W podpisaniu
uczestniczyli od lewej:
Jacek Wicki, Wójt
Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło,
Wojewoda Pomorski
Ryszard Stachurski,
Starosta Wejherowski
Józef Reszke.
kiej w Bieszkowicach i Długiej w Sopieszynie. Prace wykonuje przedsiębiorstwo Pol Dróg z Lęborka i trwać one będą do 30 czerwca br.
Co więcej, w środę 4 czerwca przekazano place budowy na kolejnych
trzech ulicach. Nakładki asfaltowe wykonane zostaną przez firmę Eurovia Polska S. A. na ul. Jeziornej w Bieszkowicach, Jeziornej w Gowinie
i na drodze w Pętkowicach. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony
przetarg na utwardzenie ul. Łąkowej w Orlu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, w sprawie planowanego na rok 2014
podziału środków budżetu województwa pomorskiego związanego
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Gminie Wejherowo przyznano dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł na to zadanie.
W ramach programu przebudowy dróg Gminy Wejherowo płytami IOMB, kostką brukową i brukiem zostaną utwardzone kolejne drogi
gminne. Firma Usługi Ogólno-Sprzętowo-Transportowe Teresa Groth w
ramach zawartej w tym miesiącu umowy wykona zmianę nawierzchni
ul. Waryńskiego i Ogrodniczej w Bolszewie, zjazd w Warszkowie, utwardzenie wjazdu w Zbychowie, ul. Prostą, Dożynkową i Sosnową w Gościcinie, ul. Pomorską w Orlu, remont ul. Świerkowej w Łężycach, drogi
wewnętrzne w Reszkach oraz ul. Handlową i Brzozową w Gościcinie.
Koszt wykonania tych dróg to 482 740 zł. Natomiast firma KUNIK Ludwik Kunikowski wykona zmianę nawierzchni ul. Jagodowej, Robotniczej w Bolszewie oraz ul. Akacjowej, Orzechowej i Konwaliowej w Gościcinie za kwotę 297 753,98 zł.
Łącznie w technologii nakładek asfaltowych i utwardzeń płytami
IOMB, kostką brukową i brukiem przebudowanych zostanie ponad
3,7 km dróg gminnych.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 3
NASZA GMINA
Gmina z 8 strefami rekreacyjnymi!
12
czerwca dokonano uroczystego otwarcia dwóch nowych stref
rekreacyjno-sportowych: w Gościcinie przy ul. Drzewiarza i w
Gowinie. Koszt pierwszej inwestycji wykonanej przez Zakład budowlany Rafał Lehmann z Kiełpina wyniósł 658 924,11 zł brutto z czego
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 418 850 zł. Jest to jedna z najokazalszych
stref, jakie powstały w Gminie, a składają się na nią: plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną, o powierzchni 273,46 m² z siedmioma urządzeniami zabawowymi o konstrukcji ze stali nierdzewnej, zawierający
m.in.: dwie wieże, ślizg, dwie drabinki, ściankę wspinaczkową, bujak na
sprężynie, huśtawka równoważnia, karuzela, huśtawka ptasie gniazdo,
huśtawka wagowa umożliwiająca huśtanie w pozycji stojącej a także
huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa. Ponadto na kompleks składa
się wielofunkcyjne boisko o wymiarach 28,4x15,0 m o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem w kosze i sprzęt do siatkówki, siłownia
zewnętrzna o nawierzchni syntetycznej o powierzchni 212 m² wraz z 6
kompletami urządzeń fitness, piłkochwyt wysokości 4m na odcinku 29
m, a także ławki, parking, budynek gospodarczy i oświetlenie. Należy
zaznaczyć, że w II etapie prac strefa powiększy się m.in. o profesjonalne boisko do gry w piłkę nożną. Wykonawcą budowy strefy rekreacyjno-sportowej w Gowinie była natomiast firma JMZ Zieleniewski. Koszt
tej inwestycji to ponad 274 166,00 zł, z czego kwota dofinansowania
to 173.519,00 zł. Zakres prac objął budowę placu zabaw o nawierzchni z piasku drobnoziarnistego (powierzchnia 151,5 m2) z czterema
urządzeniami zabawowymi o konstrukcji stalowej, w tym: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa.
Ponadto na strefę składają się także urządzenia fitness takie jak: biegacz, wioślarz, motyl, twister i wahadło, parking z płytek betonowych
o powierzchni 630,0 m2, oświetlenie (8 lamp), nasadzenia (14 drzew)
i chodniki. Podczas realizacji zadania dokonano także oczyszczenia istniejącego stawu. W uroczystym otwarciu obu stref uczestniczyli uczniowie szkół z terenów gminnych, które będą najaktywniejszymi użytkownikami obiektów. W Gościcinie były to dzieci ze szkoły podstawowej,
natomiast w Gowinie ich nieco młodsi koledzy z oddziału przedszkolnego. Wójt Henryk Skwarło zaprosił reprezentantów najmłodszych gości do uroczystego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu uczestniczyli także:
przedstawiciel wykonawcy, Zastępca Wójta Maciej Milewski, Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma, oraz radni: Bożena Reszke, Janusz
Daniszewski, Krzysztof Seroczyński, Wojciech Kuziel, Janusz Gafka, Józef Formella i Tomasz Bujak. Poświęceń obiektów dokonali zaś: ks. kan.
Stanisław Bach i ks. kan. Jan Gabański. Oddanie do użytku kolejnych
stref rekreacyjno- sportowych doprowadziło do półmetku planów budowy podobnych obiektów we wszystkich 16 sołectwach Gminy. Już
dzisiaj można wspomnieć, że 9 czerwca podpisano umowę na budowę
następnej z zaplanowanych stref, tym razem w Zbychowie.
Do uroczystego otwarcia
strefy Wójt Gminy
zaprosił najmłodszych,
którym dedykowany jest
obiekt.
Strefa rekreacyjno –
sportowa w Gościcinie
jest jednym
z najokazalszych tego
rodzaju obiektów
w okolicy.
Dzieci z Gowina niemal
od razu przetestowały
nowy sprzęt.
Absolutorium przyznane
S
prawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 Wójt Gminy Henryk
Skwarło przedłożył Wysokiej Radzie 25 marca. Budżet Gminy Wejherowo na rok 2013 po dodatkowych zmianach ustalono na poziomie:
67 569 892 zł (planowane dochody) oraz 87 014 021 zł (planowane
wydatki). Dochody zrealizowano w wysokości 68 301 218,75 zł, co stanowi 101,08% planu. Jest to kwota o ok. 1,3 mln większa niż w roku
2012 i wynika praktycznie wyłącznie z pozyskanych większych dotacji
zewnętrznych uwzględnionych w dochodach majątkowych. Wydatki
natomiast zostały wykonane w kwocie 80 974 549, 68 zł, co stanowi
93,06%. Dla porównania, w roku 2012 wyniosły one 71 652 415,75 zł.
Zwiększone wydatki mają swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. Wydatki majątkowe wyniosły w 2013 roku 19 278 663, 00
zł, co stanowi 95,2% planu. Oznacza to w porównaniu z rokiem poprzednim zrealizowanie inwestycji o wartości wyższej o ok. 5,55 mln zł
i jest to najwyższa wartość inwestycji zrealizowanych odnotowana
w ostatnim dziesięcioleciu, a być może w historii Gminy. Skupiając się
na wydatkach, warto podkreślić, że nie osiągnięcie poziomu 100% wy4 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nikające z racjonalizacji działań, oszczędności i efektów konkurencyjnego wyłaniania dostawców i wykonawców należy uznać za zjawisko korzystne. Ważne jest, by wszystkie zadania bieżące oraz zaplanowane
inwestycje były zrealizowane i służyły mieszkańcom. Co do wydatków
w poszczególnych działach, warto przyjrzeć się w jaki sposób kształtowały się podczas omawianego roku. Suma przeznaczona na sektor
oświaty i wychowania wyniosła 34 295 138, 91 zł i stanowiła 42.34%
wydatków całkowitych. Złożyły się na nią przede wszystkim koszta szkół
podstawowych, gimnazjum, przedszkola gminnego oraz przedszkoli
niepublicznych, a także koszta dowozu uczniów do szkół. Na inwestycje
oświatowe w roku 2013 wydatkowano natomiast ok. 6,2 mln zł. Wartość ta objęła: adaptację budynku komunalnego na potrzeby klas I – III
SSP Bolszewo, budowę sali gimnastycznej przy SSP Góra, rozbudowę
SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, a dodatkowo także wykonanie
placu zabaw oraz parkingu przy szkole w Orlu i ogrodzenia przy szkole
w Gowinie. 14,9% wydatków gminnych objęło zadania z zakresu świadczeń pomocy społecznej, które wyniosły 12 091 720,37 zł. Należy zwró-
nr 6 (213)
Absolutorium Wójta zostało przyjęte przez
Radę Gminy Wejherowo jednogłośnie.
cić uwagę na zwiększającą się w tym dziale różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami pokrywaną z budżetu gminy. W 2013 r. wartość ta
przekroczyła 2 mln zł. Wydatki zakwalifikowane do działu gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 9 749 303,19 zł i obejmują
m.in.: budowę filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo oraz realizację stref rekreacyjno – sportowych w większości sołectw gminnych, takich jak: Orle, Łężyce, Nowy Dwór, Ustarbowo (wraz z odwodnieniem)na etapie projektowania; Zbychowo – będące w budowie; oraz
Gościcino, Gowino, Kąpino, Kniewo – gdzie inwestycje zostały zrealizowane. Do ostatniej z grup zaliczyć należy także miejsca rekreacji z przystaniami w Warszowie i Orlu, a także ArtPArk w Bolszewie. Trzeba nadmienić, że wszystkie zadania zrealizowano z dofinansowaniem
zewnętrznym. Warto zwrócić też uwagę na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej. Pomimo wybudowania i włączenia do sieci
w roku 2013 aż 99 nowych punktów oświetlenia, koszty zakupu energii
na oświetlenie ulic wyniosły 582 757 zł (przy 674 954 zł za rok 2012).
Koszt zakupu energii ujęty w pozostałej działalności wyniósł 16 932 zł
przy 32 736 zł w 2012 r. Łączna wymierna oszczędność z tego tytułu
wynosząca ponad 100 000 zł jest efektem udziału we wspólnym postępowaniu przetargowym w ramach Forum „Norda”. Kolejny ważny dział
z wydatkami wynoszącymi 9 465 322,16 zł to transport i łączność, gdzie
dotacje do przewozów pasażerskich wyniosły 2 287 224 zł, czyli o 81
000 zł w stosunku do roku poprzedzającego. Na bieżące utrzymanie
dróg wydatkowano kwotę 2 284 052 zł, zaś na przebudowę dróg gminnych, w ramach systematycznie realizowanego programu aż 1 937 501
zł. W technologii nakładek asfaltowych wykonano ok 1,8 km dróg, natomiast płytami IOMB utwardzono ok 1, 26 km. Odrębne zadania stanowiły: droga do Kąpina od str. Piaśnicy (380 mb) o wartości 984 663 zł
oraz ul. Ks. Heyke w Nowym Dworze, koszt – 528 447 zł. Ponadto dofinansowano kwotą ok. 190 000 zł. realizację przez Powiat Wejherowski
ostatniego już odcinka drogi Kniewo – Warszkowo. W Kniewie wykonano także prace za 30 000 zł pozwalające na użytkowanie ul. Polnej.
W ramach bieżącego utrzymania dróg równaniem objęto ponad 123
km, wbudowano 4 278 ton kruszywa kamiennego, 7 314 ton kruszywa
betonowego i 225 ton pospółki. W roku 2013, tak jak w latach poprzednich, realizowano oświetlenie drogowe za łączną kwotę 395 902 zł
z czego środki z budżetu gminy stanowią 285 172 zł, a pozostałe to
udział Zakładu Oświetlenia z Sopotu oraz lokalnych stowarzyszeń. Podsumowując te wydatki przypomnieć trzeba, że postawiono aż 99 nowych nowych lamp praktycznie we wszystkich sołectwach. Poza ogólnie
omawianymi inwestycjami drogowymi i oświatowymi, należy dodatkowo wyróżnić zrealizowane w 2013 roku przedsięwzięcia, takie jak: Art
Park w Bolszewie (wartość inwestycyjna: ponad 2,3 mln zł, dofinansowanie: ponad 1.3 mln zł); plac zabaw przy SSP Orle (wartość: 181 tys. zł,
dofinansowanie: 91 tys. zł.); miejsca rekreacji z przystaniami – Warszkowo (wartość: 325 tys. zł, dofinansowanie: 145 tys. zł) i Orle (wartość:
460 tys. zł, dofinansowanie: 205 tys. zł); czy choćby strefa rekreacyjno
– sportowa w Kąpinie (wartość: 766 741 tys. zł, dofinansowanie: 448
tys. zł). W 2013 roku zawarto ponadto szereg umów na wykonanie prac
projektowych na kolejne inwestycje planowane na najbliższy okres, takie jak: rozbudowa SSP Bolszewo, rozbudowa OSP Gościcino, czy świetlica w Ustarbowie. Dokumentacyjne i formalno – prawne przygotowanie inwestycji jest bowiem warunkiem aplikowania o środki unijne.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w roku 2013 ilość projektów, które
zakwalifikowały się do dofinansowania wyniosła 8, o łącznej wartości
wsparcia 9 030 138 zł. Część złożonych wówczas wniosków w dalszym
ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie. Ponadto w roku 2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymano dofinansowanie w wys. 5361498 zł na projekt realizowany aktualnie przez PEWIK
Gdynia, obejmujący głównie budowę kanalizacji w Gościcinie (z częścią
Bolszewa). Co do kanalizacji, należy zauważyć, że w 2013 roku skupiono
się głównie na pracach projektowych i regulowaniu spraw formalno –
prawnych. Wdrożono także realizację kanalizacji sanitarnej w Bolszewie
w obrębie ul. Zamostna – Strażacka – Leśna. Wykonano także prace
uzupełniające, a były to m.in. 2 odcinki sieci w ul. Wiejskiej i Klimka.
Ponadto rozbudowano sieć wodociągową w Gowinie, wybudowano kolejną studnię na ujęciu w Reszkach, przeprowadzono remont ujęcia
w Kąpinie oraz wykonano prace remontowe przy hydrofonii w Łężycach. Do ważniejszych odnotowanych zadań zaliczyć należy wdrożenie
nowego systemu gospodarki odpadami. Przyjętych i wpisanych do bazy
zostało 5370 deklaracji od mieszkańców. Co do danych statystycznych,
na dzień 31 grudnia 2012 r. gminny zasób nieruchomości wynosił
574,3718 ha natomiast dokładnie rok później 588,4872 ha. Tak więc
w wyniku nabycia 130 oraz zdobycia 8 działek, zasób gminny powiększył
się o 14,1154 ha. Od Skarbu Państwa pozyskano nieodpłatnie grunty
o pow. 6,5505 ha, natomiast od innych właścicieli nieruchomości o pow.
7414 m2. Rok 2013 rozpoczęliśmy w Gminie z liczbą 21745 osób zameldowanych na stałe, zaś na koniec roku było to 22356. Referat spraw
osobowych wydał 2302 dow. osobiste. Odnotowano 297 urodzeń, przy
czym liczba dziewcząt była o 5 większa. Nastąpiło 100 zgonów a 262
osoby zawarły związek małżeński. W 2013 r w dzienniku korespondencji
wpływającej zarejestrowano 23202 pisma i 4047 faktur. Daje to średnią
miesięczną ok. 2270 dokumentów (za rok 2012 średnia wynosiła 1292).
w 2013 roku Wysoka Rada odbyła 10 sesji, podejmując 134 uchwały.
Podsumowując, warto podkreślić, że miniony rok był czasem intensywnej pracy radnych, urzędu i jego jednostek. Pracy, której efekty są widoczne i dobrze służą mieszkańcom. Maksymalnie starano się wykorzystać wszystkie możliwości nakierowane na rozwój Gminy oraz poprawę
jakości i warunków życia, czego dowodzić może zrealizowany w 2013
roku historyczny budżet Gminy Wejherowo. Historyczny, bowiem najwyższy ze wszystkich dotychczasowych, tak po stronie dochodów, jak
i wydatków, w tym głównie inwestycyjnych.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 5
NASZA GMINA
Kanalizacja na półmetku
Na
półmetku są już intensywne prace w zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej
w Bolszewie. Przedsiębiorstwo
Drewa HYDROINSTAL wykonało
ponad połowę planowanego zakresu i możliwe będzie szybsze
niż zakładane (na koniec listopada 2014 r.) zakończenie robót.
Wartość tej inwestycji to ponad
3 mln 258 tys. zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi prawie 1,35 mln zł.
Niedługo półmetek osiągną
także roboty budowlane zwią-
zane z kanalizacją sanitarną
w Gościcinie, które są realizowane przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński’’ z Sierakowic. 15
listopada 2013 r. odbyło się formalne przekazanie placu budowy
wykonawcy. Umowa dotycząca
budowy kanalizacji sanitarnej
w Gościcinie obejmuje wybudowanie 17,6 km sieci sanitarnej
w Gościcinie (w ulicach: Słonecznej, Bajkowej, Księżycowej, Cichej, Wąskiej, Prostej, Zbożowej,
Dożynkowej, Jęczmiennej, Pszenicznej, Żniwnej, Torowej, Nadrzecznej, Polarnej, Kosmicznej,
Grzybowej, Osiedlowej, Podgórnej, Okrężnej, Miodowej, Robakowskiej, Wrzosowej, Szlacheckiej, Hetmańskiej, Kasztelańskiej,
Poprzecznej, Łukowej, Dworskiej,
Ziemskiej, Gwiezdnej, Planetarnej, Satelitarnej, Żurawiej),
a także jednej przepompowni
w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Ponadto podpisany kontrakt obejmuje budowę 4 km kanalizacji
sanitarnej finansowanej w ramach środków własnych PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o. Wartość netto zaplanowanych robót wynosi
blisko 13 mln zł. Dodatkowo na
wniosek mieszkańców Łężyc zlecono wybudowanie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej. Wykonania tego zadania
podjęło się przedsiębiorstwo
Drewa HYDROINSTAL.
Budowa kanalizacji polepszy warunki życia mieszkańców,
przyczyni się do poprawy stanu
środowiska, a także wpłynie na
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Dla użytkowników sieci
kanalizacyjnej istotną korzyścią
będzie przede wszystkim zmniejszenie opłat za odprowadzanie
ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.
Kaszubskie Zielone Świątki
– jak co roku w Zbychowie
Zielone Świątki w Zbychowie połączone z festynem rozpoczęły się
uroczystą, polową Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza parafii
z Nowego Dworu Wejherowskiego, ks. Jana Czarneckiego. Tuż po niej
głos zabrał główny organizator uroczystości, radny Alojzy Formella. Ze
słowami powitania zwrócił się Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który podkreślił znaczenie pielęgnowanej w Zbychowie tradycji. Witając uczestników festynu z uznaniem mówili o pracy rolników poseł na
Sejm RP Jerzy Budnik i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wejherowo
- Krzysztof Seroczyński, którzy w swoich wystąpieniach życzyli obfitych
zbiorów, a wszystkim przybyłym udanej zabawy.
Niedzielne uroczystości, w iście wakacyjnej aurze, wzbogaciła gra
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Powodzeniem cieszyły się występy
regionalnych zespołów, m.in. „Kaszëbsczé Psotë” i kapeli „Kurde Mol”
Sztruman – symbol biedy tradycyjnie spalany przez rolników podczas
Zielonych Świątek.
Z
ielone Świątki, obchodzone w niedzielę Zesłania Ducha Świętego,
wpisały się na stałe w kalendarz świąt Gminy Wejherowo. Tym razem przypadły one na 8 czerwca i tradycyjnie odbyły się w Zbychowie.
Na wspólne świętowanie przybyli Kaszubi z całego powiatu wejherowskiego, by wspólnie modlić się o obfite zbiory i biesiadować. Wśród
uczestników tegorocznych wydarzeń był poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, Asystent Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła na Sejm RP
Kazimierza Plocke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Zastępca
Wójta Maciej Milewski, Przewodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz
Okrój, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Redy Jan Lica oraz radni i sołtysi z terenu gminy Wejherowo.
6 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
W wydarzeniu co roku uczestniczą przedstawiciele władz,
doceniający ciężką pracę rolników.
nr 6 (213)
oraz gawędziarzy kaszubskich, którzy skutecznie zachęcali do wspólnej zabawy i tańców. Imprezę poprowadził dobry duch tego miejsca
– radny Alojzy Formella oraz kaszubski gawędziarz Adam Hebel. Oprócz
występów na scenie, na starszych i młodszych, czekała masa atrakcji
w postaci dmuchanych zamków, strzelnicy, kramów i przygotowanych
pyszności.
W trakcie zabaw plenerowych, w których udział wzięły całe rodziny,
przyszła pora na główny punkt programu, czyli spalenie słomianej kukły. Zgodnie z kaszubskim zwyczajem palenie „Sztrumana” - słomianego
chłopa mającego symbolizować biedę - ma zapewnić urodzaj na polach,
nadejście bogactwa i czas obfitych zbiorów. Obrzęd ten kultywowany
w Zbychowie jest najstarszym i jedynym tego typu zjawiskiem etnograficznym zachowanym na Pomorzu.Nad atrakcyjnością Kaszubskich Zielonych Świątek w Zbychowie czuwali organizatorzy tego święta: Wójt
Gminy Wejherowo, radny Alojzy Formella, rada sołecka i OSP Zbychowo.
Na Zielone Świątki przybywają nie tylko mieszkańcy Gminy,
ale także goście z całego powiatu.
Chór Żeński Gaudeamus na rozśpiewanej majówce!
Ż
Chórzystki koncertowały w kościołach, a po liturgiach niejednokrotnie
promowały kaszubskie pieśni
eński Chór Gaudeamus działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Gościcinie weekend majowy spędził w Licheniu i Uniejowie. Od
1 do 3 maja chórzystki relaksowały się i koncertowały w sanktuarium
i jego okolicach. W trakcie wyjazdu zadbały o oprawę muzyczną liturgii
Mszy św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu
Starym, w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu
oraz w kościele p.w. św. Floriana w Uniejowie. Ponadto Panie z ochotą
promowały kulturę kaszubską wykonując regionalne pieśni przed zaangażowaną publiką. Warto nadmienić, że podczas występów akompaniował im uzdolniony muzyk z terenów Gminy – Artur Sychowski.
W trakcie pobytu chór znalazł także czas na odrobinę relaksu korzystając z kąpieli w 35 stopniowej solance, a nawet płatkach róż. Do
wyjazdu nie doszłoby bez wsparcia ze strony Gminy Wejherowo, która
zadbała m.in. o autokar dla chóru. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne
koncerty chóru, które odbędą się na terenie Gminy.
II Rodzinny Rajd Rowerowy w Święto Malców
1
czerwca o godz. 10.00 z ArtParku w Bolszewie wyruszył II Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Bolszewski Klub
Rowerowy „Cyklista”. Patronat nad Rajdem objął Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Na starcie stawiło się ponad stu uczestników, w tym, jak na Dzień Dziecka przystało, spora grupa dzieci
w różnym wieku. Te najmłodsze były wiezione przez rodziców.
Tegoroczna trasa wiodła z Bolszewa, brzegiem jeziora Orle, do
Kniewa. Bezpieczny przejazd zapewniała policja wraz z członkami
BKR „Cyklista”.
Na miejscu czekało już ognisko przygotowane przez radnego Józefa Prangę oraz sołtys Warszkowa Dorotę Formele. Po wspólnym
pieczeniu kiełbasek odbyły się gry i konkursy dla uczestników. Było
przeciąganie liny dla rodziców i dzieci jak i wiele innych konkurencji
sprawnościowych. Strażacy z Kniewa przygotowali pokaz sprawności i sprzętu, co podobało się szczególnie najmłodszym uczestnikom
rajdu. Pomocy w przeprowadzeniu konkursów dla dzieci udzielili
cyklistom BGŻ oddział w Wejherowie.
tekst: Wojciech Kuziel
Nie lada atrakcją była maskotka wiewiórki, której dzieci nie
odstępowały na krok
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 7
NASZA GMINA
Przedszkolaki świętują z najbliższymi!
P
rzedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Gościcinie ani przez
chwilę nie zapominają o swoich najbliższych. Pod koniec maja,
z myślą o swoich mamach, wszystkie grupy przygotowały wspaniałe
występy, które, sądząc po wykonaniu, jak i po kostiumach, wymagały
sporego zaangażowania zarówno dzieci, jak i Pań opiekujących się nimi.
Przedstawienie najstarszej grupy dotyczyło tematyki podróżniczej. Maluszki przeniosły wszystkich we wspaniały świat morskich opowieści,
a na końcu podzieliły się ze swoimi mami przygotowanymi przez siebie
prezentami. Wzruszające spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla
całych rodzin.
Kilka dni po święcie wszystkich mam, w przedszkolu odbył się tradycyjny już Festyn Rodzinny, podczas którego całe rodziny mogły pobawić
się z przybyłymi specjalnie dla nich animatorami. Wszyscy posilili się też
grillowaną kiełbaską i słodkimi smakołykami, a najmłodsi tradycyjnie
mieli okazję do poddania się przyjemnemu zabiegowi malowania twarzy. Rozbawione rodziny odwiedził również Wójt Henryk Skwarło oraz
radni z Gościcina.
Przedszkolaki podczas występu z okazji Dnia Matki.
Gminne obchody Dnia Dziecka
z rekordową frekwencją!
Gminne obchody Dnia Dziecka odbyły się 1 czerwca
w ArtParku w Bolszewie. Do tej największej w naszej
gminie strefy rozrywki zawitało kilkaset osób, które
przez kilka godzin korzystały z przygotowanych dla całych rodzin atrakcji.
Dzieci bawiły się wyśmienicie podczas tańców karaibskich.
W tegorocznych obchodach Dnia Dziecka udział wzięła
rekordowa liczba mieszkańców.
8 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
A tych na pewno tego dnia nie brakowało. Najwięcej tradycyjnie działo się na scenie, na której zaprezentowali się m.in. aktorzy
z Teatru Kurtyna z Krakowa, Pan Baj, instruktorki tańców karaibskich, do których chętnie włączali się milusińscy, dzieci ze scholi
działającej przy bolszewskiej parafii, kościelny chór Calasanz z Bolszewa, a na zakończenie także folkowy zespół FUCUS z Wejherowa.
Na scenie również dokonano wręczenia nagród w konkursach
sprawnościowych, prowadzonych na terenie ArtParku przez radnych z Bolszewa. W rolę sędziów wcielili się zatem tego dnia radni
Urszula Block, Hubert Toma, Janusz Daniszewski i Wojciech Kuziel.
Natomiast dla dzieci lubiących zadania plastyczne, zorganizowano
również konkurs na najpiękniejszy portret Jana Pawła II. Należy bowiem zaznaczyć, że właśnie papież patronował temu radosnemu
wydarzeniu.
Poza uciechami duchowymi, na wszystkich czekał też darmowy
poczęstunek w postaci bigosu, przygotowanych przez Panie z KGW
Bolszewo, „papieskich” kremówek, a także popcornu i waty cukrowej.
Wszystko to oraz stałe atrakcje ArtParku, wymarzona pogoda
i wyśmienite humory, sprawiło, że ten dzień, zwłaszcza dla najmłodszych gości, był naprawdę wyjątkowy. Do tego wszystkiego
przyczynili się liczni organizatorzy: Wójt Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, Kolegium Zakonu Pijarów z Bolszewa, Radni z Bolszewa,
Gminny Ośrodek Kultury oraz Strażacy z OSP Bolszewo.
nr 6 (213)
Dzieci z Karaibów
30
czerwca w Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu hucznie
uczczono jedno z najważniejszych, a z pewnością najprzyjemniejszych, świąt w roku. Dzień Dziecka, bo o nim mowa zorganizowano
przy współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. W tym roku całość zaaranżowana została w klimacie‚ „morskich
opowieści”. Nie zabrakło zatem poszukiwań złota, pirackich charakteryzacji i szanty. Każda z klas za zadanie miała zresztą przedstawić wybraną
piosenkę żeglarską, co sprawiło dzieciom mnóstwo radości. Uśmiech
na twarzach wywołał także serdeczny gest ze strony dyrekcji i rady rodziców, którzy ten wyjątkowy dzień uczynili jeszcze wspanialszym dla
niepełnosprawnego Michałka, któremu wręczono prezent w formie
niezbędnych leków i słodkości. Te ostatnie przygotowano zresztą dla
każdego ucznia. Ponadto wszystkie dzieci bez końca mogły oddawać się
zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach. Miejmy nadzieję, że ta wspaniała tradycja będzie kontynuowana w szkole przez lata.
Każda z klas zaprezentowała ulubioną marynarską piosenkę
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Samorządowej
Szkole Podstawowej Gościcinie wyróżnione
cy plastycznej w formie kolażu, przedstawiającego wizytówkę Polski. Celem zadania było przedstawienie Polski
dzieciom z innych krajów i pokazanie najbardziej charakterystycznych elementów naszej kultury, obyczajów
czy krajobrazu. Jury konkursu nagrodziło 11 placówek.
Jedno z wyróżnień otrzymała grupa dzieci z oddziału
przedszkolnego w Gościcinie, pod kierunkiem wychowawczyni- Magdaleny Reszke. Nad pracą konkursową
dzieci pracowały miesiąc. Wizytówkę Polski wykonały
w taki sposób, jak chciałyby zaprezentować ją innym narodowościom. Podczas jej wykonania przedszkolaki miały
okazję czerpać radość z wzajemnej współpracy i rozwijać
swoje zdolności artystyczne. Powstało wspólne dzieło,
które w rezultacie miało wymiary 150cm x 100cm. WszyPrzedszkolaki prezentują swoją wyróżnioną pracę.
scy z niecierpliwością czekali na wyniki konkursu. I udało
się. Dzieci wraz wychowawczynią są bardzo wdzięczne za
kademia Misia Haribo to długoletni projekt edukacyjno-społeczny, skierowany do uznanie i wspaniałe nagrody, tym bardziej, iż w tej edycji
nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który inspiruje dzie- konkursu wzięło udział aż 2400 placówek.
ci do odkrywania świata i pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin m.in ekologii, przyrody
Autror: Magdalena Reszke
i muzyki. W tegorocznej edycji konkursu Miś Haribo zachęcał dzieci do stworzenia pra-
A
II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy
„Méster Bëlnégò Czëtaniô” rozstrzygnięty!
7
czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie został rozstrzygnięty II Powiatowo - Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Członkami Komisji
Konkursowej byli Wanda Lew-Kiedrowska - Prezes Stowarzyszenia nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë, Anna Dunst - Dyrektor
Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Adam Hebel - poeta
i działacz kaszubski; ks. kanonik Stanisław Bach - Prezes gościcińskiego
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
W finale uczestniczyło łącznie 11 uczestników. Organizatorzy konkursu przygotowali dla każdej kategorii wiekowej zestawy tekstów, które
każdy z uczestników zaprezentował przed komisją konkursową.
Najmłodsi uczestnicy konkursu zmagali się z wybranymi wierszami
Juliana Tuwima opublikowanymi w tomiku Nôsnôżniészé wiérztë dlô
dzecy. Natomiast gimnazjaliści mieli za zadanie zinterpretować fragmenty legend Janusza Mamelskiego ze zbioru Legendy kaszubskie/
Kaszëbsczé legeńdë. Uczestnicy z kategorii przeznaczonej dla uczniów
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 9
NASZA GMINA
ze szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić wybrane
fragmenty epopei Adama Mickiewicza Pón Tadeùsz z ksiąg Domôctwò,
Zómk i fragmenty części III powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé
i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło. Wyzwaniem dla osób dorosłych była interpretacja etiud Tomasza Fopke opublikowanych w zbiorze
W jãzëk zgëldzony lëteracczé etiudë oraz fragmentów części III powieści
Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło.
W podsumowaniu, przewodnicząca komisji konkursowej Wanda
Lew-Kiedrowska dziękując wszystkim za udział w konkursie podkreśliła, iż „poziom konkursu był wysoki, a o przyznaniu tytułów mistrzów
w poszczególnych kategoriach wiekowych decydowały niuanse”. W odpowiedzi na sugestie płynące ze strony komisji konkursowej wystosowano pismo skierowane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku o wpisanie
konkursu do kalendarza roku szkolnego.
Po zakończeniu zmagań konkursowych podziwiano jedyną w swoim
rodzaju wystawę fotograficzną Bogumiły i Stanisława Składanowskich
„Magiczny Gdańsk II”.
Janina Borchmann
Mistrzowie pięknego czytania w języku kaszubskim z komisją konkursową.
Angielski dla najmłodszych w SSP Bolszewo
D
nia 28 maja 2014 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Bolszewie odbył się konkurs znajomości języka angielskiego
dla uczniów klas III szkół Gminy Wejherowo. Inicjatorkami konkursu
były nauczycielki Aleksandra Kryża i Ilona Szukieć. Jego celem było
doskonalenie znajomości języka angielskiego uczniów oraz motywowanie ich do rozwoju własnych umiejętności, a także pogłębienie współpracy między szkołami Gminy Wejherowo oraz promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
Laureaci otrzymali dyplomy i upominki z rąk Pani dyrektor Elżbiety Landowskiej oraz pana Krzysztofa Sapiehy- Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wejherowo.
Lista nagrodzonych:
I miejsce Zuzanna Rosenkranz i Szymon Drogosz z SSP w Gościcinie
II miejsce Zofia Pałasz i Kamila Wołoszyn z SSP w Orlu
III miejsce Adrianna Klinkosz i Michał Kopczyński z SSP w Bolszewie
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów.
Najmłodsi znawcy języka angielskiego w naszej Gminie!
Również dziękujemy za udział w konkursie i przygotowanie uczniów
Paniom: Katarzynie Bury- Stolzenburg, Lidii Hasske, Lucynie Kosznik,
Aleksandrze Liśniewskiej- Stępień, Justynie Miotk, Wiolecie Tobjasz.
Autor: Ilona Szukieć
Biblioteka Publiczna na 80-lecie Gminy!
B
Laureataci konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”.
10 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
iblioteka Gminna silnie zaangażowała się w tegoroczny Jubileusz 80-lecia
istnienia Gminy. Z tej okazji dyrektor Janina Borchman zorganizowała szereg konkursów skierowanych nie tylko do czytelników biblioteki. Były to m.in.:
konkurs plastyczny: „Najpiękniejszy zakątek Gminy Wejherowo”; konkurs historyczny „Czy znasz Gminę Wejherowo?”; otwarty konkurs literacki „O złote pióro
Wójta Gminy Wejherowo”, IX Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny. Ponadto w bibliotece przeprowadzono lekcje o Gminie Wejherowo i zainspirowno
malarzy do malowania urokliwych miejsc w Gminie Wejherowo, co zaowocowało kolekcją 24 obrazów. W siedzibie odbyła się także sesja popularno-naukowa
pt. „80 lat książki w Gminie Wejherowo”. Podsumowując w jubileusz obchodów
80.lecia Gminy Wejherowo bibliotece udało się zaangażować aż 200 osób. Nagrody dla 40 laureatów sponsorowali: Starostwo Wejherowskie i Gmina Wejherowo. Organizatorami konkursu fotograficznego byli: Starosta Wejherowski
i Wójt Gminy Wejherowo, a honorowy patronat nad imprezami 80.lecia sprawował Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo.
Oprac. Janina Borchmann
nr 6 (213)
Warsztaty regionalne i język kaszubski dla
dorosłych stałą propozycją biblioteki!
11
czerwca odbyło się zakończenie projektu „Kaszuby moje miejsce
na ziemi ”, którego uczestnikami byli uczniowie Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Warsztaty poprowadziła doświadczona regionalistka Teresa Szczodrowska, a opiekę nad dziećmi sprawowali
nauczyciele: Beata Brylowska i Marek Czoska. W trakcie roku szkolnego
2013/2014 dzieci zapoznały się z tematyką. Udział w warsztatach wzięło
37 dzieci. Dzieci otrzymały podziękowania w formie dyplomu, a najaktywniejsze upominki w postaci książek.
Także swój mały jubileusz, bo „roczek” obchodzili uczestnicy warsztatów z języka angielskiego: „Na naukę języka angielskiego nigdy nie jest za
późno!” - zajęcia odbywają się systematycznie w bibliotece dla osób 50+
dla trzech grup 2 x w tygodniu.
KGW Bolszewo poleca:
Rogaliki bez jaj
1 kg mąki krupczatki
2 kostki margaryny
20 dkg drożdży
4 łyżki cukru
8 łyżek mleka
1/2kg marmolady lub
jabłka
ciasto posolić
W ramach warsztatów dzieci wykonały przepiękne wianki!
Mąkę i drożdże pokruszyć,
margarynę pokroić w kawałki, dodać pozostałe produkty.
Wszystkie produkty wyrobić
w misce na gładką masę. Ciasto
podzielić na 6 równych porcji,
następnie wywałkować krążek.
Z krążka zrobić 8 trójkątów, na
każdy trójkąt wyłożyć marmoladę np. różaną i zawijać rogaliki. Piec w gorącym piekarniku.
Rogaliki polukrować.
Przepis pani Gabrysi Lejk
Rajd rowerowy do leśnictwa Kępino
zakończony sukcesem
17
maja o godz. 10.00 z miejsca startu: Bolszewo - „ArtPark” liczna
grupa rowerzystów ruszyła w stronę leśnictwa Kępino. Rajd rowerowy zorganizowano z okazji przypadających w maju dwóch ważnych
świąt: Dnia Bibliotekarza i Dnia Samorządowca. Organizatorami przedsięwzięcia była Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista”
oraz Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Na miejscu
na strudzonych uczestników czekała grochówka i konkursy z nagrodami.
Rywalizacja zmobilizowała kilka grup do udziału w różnych konkurencjach
sportowych przygotowanych przez organizatorów. Nagrody ufundowała
Gmina Wejherowo wspólnie z biblioteką. Drużynowym nagrody wręczali:
Henryk Skwarło – wójt Gminy Wejherowo, Janina Borchmann – dyrektor
biblioteki, Edmund Bianga – prezes Bolszewskiego Klubu Rowerowego
i Wojciech Kuziel – radny z Bolszewa. Uczestnikami konkursów byli pracownicy biblioteki, Koło Poezji „Lira”, Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Bolszewa, Stowarzyszenie
„Cyklistów” i samorządowcy. Uczestnicy mieli ponadto okazję obejrzeć
pokazy strażackie i inne pokazy sprawnościowe oraz posłuchać bębniarzy
i zespołu „Kolibers”. Niespodzianką były także słodkie upominki, wśród
których szczególnym uznaniem cieszyły się gorące pączki.
Oprac. Janina Borchmann
W rajdzie
uczestniczyli
zawodowcy
z bolszewskiego
klubu „Cyklista”
oraz amatorzy –
miłośnicy dwóch
kółek
Nawet przy najbardziej wymagających konkurencjach sprawnościowych
Panie nie zamierzały dać za wygraną.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 11
NASZA GMINA
Tłumy na III Dniach Gminy Wejherowo
I deszcz i słońce towarzyszyły nam podczas tegorocznych Dni Gminy Wejherowo 14 i 15 czerwca. Ich program
również przewidywał wiele niespodzianek, które zachwyciły zarówno dzieci, jak i nieco starszych.
Uczestnicy najmłodszej kategorii zasłużyli sobie na równorzędne wyróżnienia.
Wspólne świętowanie rozpoczęło się sobotnim pokazem
talentów w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gościcinie. Przybyło na
nie kilkadziesiąt osób – solistów,
duetów i różnorodnych grup prezentujących zdolności muzyczne,
aktorskie, taneczne i wiele innych. Najstarszym uczestnikiem
był Pan Józef Gniech, który pokazał swoje zdumiewające umie-
jętności hafciarskie. Mimo towarzyszącej przeglądowi mżawki
i lekkiego chłodu, atmosfera na
scenie i widowni była naprawdę
gorąca! Ostatecznie obiektywne
jury uznało, że pierwsze miejsce
w kategorii wiekowej 10 – 14 lat
należało się wokalistce Adriannie
Klinkosz, II miejsce zdobyła grupa teatralna JBT junior, a trzecie
grupa taneczna Drapieżne Laski.
W grupie wiekowej od 15 lat
wzwyż bezkonkurencyjna okazała się grupa teatralna JBT, drugie miejsce zdobył Dawid Pieper
grający na keybordzie, a trzecie
akordeonista Radosław Milewski.
Wyróżnienie otrzymał natomiast
Pan Józef Gniech. Po wspaniałych
prezentacjach na scenie zaprezentował się Zespół Kameralny
z GOK-u, a tuż po nim zebraną
Kabaret Noc
zaprezentował swoje
najlepsze numery.
Niezastąpione Panie z KGW Bolszewo, jak zawsze –
na stanowisku!
12 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Zespół Babylon z wielkimi przebojami Boney M!
publiczność rozgrzewał zespół
Babylon, który zaprezentował
nieśmiertelne przeboje zespołu
Boney M.
Drugi dzień minął pod znakiem wspaniałej pogody i takiej samej zabawy. Tym razem
odbywała się ona w ArtParku
w Bolszewie, a zainaugurował ją
koncert Orkiestry Dętej Gminy
Wejherowo z kapelmistrzem Tomaszem Winczewskim na czele.
Potem na scenie pojawiła się grupa Mix Blue z przedstawieniem
„Moralność Pani Dulskiej”, rockowy zespół Smoki, widowiskowe
Lady Gaga cover show i kabaret
Noc. Na koniec wspaniałej zabawy wystąpiła znana wszystkim kapela Golden Life, z którą
prawdziwe tłumy śpiewały ich
największe przeboje. Podczas
całego dnia wielu atrakcji smakołyków dostarczały wszystkim Panie z KGW Bolszewo i gościnnie
również z KGW Perlino. Warto
również nadmienić, że przy okazji wielkiego święta Gminy, w hali
widowiskowo – sportowej w Bolszewie odbywały się Mistrzostwa
Polski w Baszka Master Sport, dla
niewtajemniczonych – jest to gra
karciana, w której udział wzięło
ok. 150 zawodników. Wśród nich
znalazł się też Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który
uplasował się w połowie klasyfikacji, a także radni gminy Wejherowo – Alojzy Formella i Stanisław Bieszk.
Pierwszego dnia zawodnicy
rywalizowali w parach. Tu najlepsi okazali się zawodnicy z drużyny
FBR Gostomski Libusz. Drugiego
dnia, podczas którego frekwencja była znacznie wyższa, każdy
walczył już na własny rachunek.
Po kilkugodzinnych zmaganiach,
najlepszym zawodnikiem okazał
się Franciszek Kortas z Chojnic.
Nagrody laureatom na scenie
ArtParku wręczył Wójt Gminy
Wejherowo Henryk Skwarło wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Wejherowo Hubertem Tomą
oraz pozostałymi reprezentantami naszej Gminy, a także przed-
nr 6 (213)
stawicielami Polskiej Federacji
Baszka KOP z Mirosławem Ugowskim. Głównym organizatorem
imprezy była Gmina Wejherowo
z Wojciechem Kuzielem i Arturem
Kankowskim. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!
Serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Gminy, które odbędą się
już w przyszłym roku!
Rozdanie nagród w Mistrzostwach
Polski Baszka Master Sport.
Każdy chciał dostać plakat z podpisem Lady Gagi... z Polski.
Do ArtParku przybyły prawdziwe tłumy!
Gra w Baszkę wymaga prawdziwego skupienia.
Na święcie Gminy nie mogło zabraknąć gminnej orkiestry!
Gminne świętowanie zwieńczył występ
zespołu Golden Life.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 13
NASZA GMINA
Gminne zawody pożarnicze w Redzie
Aż
26 drużyn pożarniczych wzięło w tym roku udział w sportowo –
pożarniczych Gminy Wejherowo, które wyjątkowo odbyły się na
terenie stadionu MOSIR w Redzie. Tradycyjnie składały się one z dwóch
części – ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej, w których udział wzięły
drużyny chłopców i dziewcząt w kategorii 12-15 lat, jak i kobiet, mężczyzn i oldbojów.
Ostatecznie wyniki plasują się następująco:
Chłopcy 12-15 lat: I – Bolszewo, II – Gościcino, III Gniewowo
Dziewczyny 12-15 lat: I – Zbychowo, II – Gościcino, III – Nowy Dw. Wejh.
Kobiety: I – Orle, II – Gościcino, III – Kniewo
Mężczyźni: I – Gowino, II – Bolszewo, III – Orle II
Oldboje: I – Wejherowo
W zadaniu bojowym liczy się spryt i precyzja.
Kąpinówka w rodzinnej atmosferze!
P
ogoda do tego typu imprez
była wręcz wymarzona, co
poza licznymi atrakcjami, zdecydowało o tak dużym powodzeniu
imprezy. Wszyscy, którzy na nią
dotarli, skorzystać mogli m.in.
z darmowych przejażdżek bryczką i na kucyku, dmuchanej zjeżdżalni, mogli też poczęstować się
łakociami, a przede wszystkim
wziąć udział w licznych konkursach, w których trzeba było wykazać się wiedzą o ekologii, znajomością gminy Wejherowo czy
Ważnym punktem imprezy były liczne quziy sprawdzające m.in.
wiedzę o ekologii i Gminie Wejherowo
Nie tylko dzieci chętnie
korzystały z atrakcji, na zdjęciu
waleczne Panie w konkurencji
sprawnościowej
muzyki z polskich i zagranicznych
kreskówek. Dla dzieci lubiących
ruch, wspaniałe animatorki przygotowały również konkurencje
sprawnościowe, zaś starsi mogli
rywalizować m.in. w konkurencji rzutu beretem. W trakcie zabawy można było też sprawdzić
poziom cukru i ciśnienia w specjalnie przygotowanym namiocie
medycznym. Te i wiele innych
atrakcji „Kąpinówki” przygotowali
wspólnymi siłami pani sołtys wraz
z radą sołecką oraz członkowie
stowarzyszenia „ECO - Kąpino”.
Bolszewskie Koło Gospodyń na wagę szmaragdów!
7
maja odbył się finał konkursu o certyfikat marki lokalnej „Kaszubskie
Szmaragdy” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Kaszubska
Droga. Była to już druga edycja wydarzenia mającego na celu promocję regionalnych specyfików. Zgłoszenia do konkursu obejmowały trzy
kategorie: lokalne smaki Kaszub, sztuka na Kaszubach oraz inicjatywa
lokalna. W dwóch z nich Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa okazało
się bezkonkurencyjne. Panie z terenów Gminy zdobyły certyfikaty w ka14 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
tegorii lokalne potrawy regionu (pani Ludwika Śliwicka oraz wyróżnienie
pani Teresa Groth), lokalne napoje regionu (pani Grażyna Starba) oraz
inicjatywa lokalna ( Kółko Rolnicze – Koła Gospodyń Wiejskich). Poza
otrzymaniem certyfikatów, zwycięstwa pogratulował Paniom także poseł na Sejm Jerzy Budnik. Wójt Gminy Wejherowo przekazał natomiast
zwycięskiej drużynie upominki rzeczowe. Uroczystość zakończyła się
degustacją zwycięskich potraw i wspólną biesiadą. Warto wspomnieć,
nr 6 (213)
że Koło Gospodyń z Bolszewa jest jednym z najprężniej działających kół
w Gminie Wejherowo. Gospodynie czynnie wspierają wiele lokalnych
inicjatyw dbając niezmiennie o poczęstunki czy degustacje. Ponadto prowadzą także zajęcia manualne, gdzie przekazują zainteresowanym kobietom tajniki robótek ręcznych a nawet decoupage’u. Niedawno dzielne
kobiety postanowiły wziąć sprawy we własne ręce i zdobyły dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup strojów z kaszubskimi akcentami,
w których godnie reprezentują Gminę. Wszystkim Paniom raz jeszcze serdecznie gratulujemy zarówno wygranej jak i wszelkich dotychczasowych
osiągnięć!
Jerzy Budnik osobiście pogratulował Gospodyniom zwycięstwa.
Żeglarskie sukcesy załogi gminy Wejherowo
P
ierwszy start i od razu tak wysoka lokata! Gmina Wejherowo jako
debiutant wzięła udział w prestiżowych IV Samorządowych Regatach Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława
Struka, jakie po raz czwarty odbywały się na Zatoce Puckiej.
W regatach wzięło udział 19 załóg. Pierwsze miejsce zajęła załoga samorządowców z Gniewina, drugie gmina Krokowa, a trzecie gmina Kosakowo. Załoga samorządowców Gminy Wejherowo walczyła w składzie Andrzej Hoszko, Maciej Milewski i Marcin Toczek, a płynęła łodzią
z nr 25 z wywieszonymi na wantach banderami Gminy Wejherowo…
i Jolly Roger’em.
Przed regatami i w trakcie wiał silny wiatr, 5 w skali Beauforta,
w porywach nawet 7 i część załóg odstąpiła od zaplanowanego startu.
Po zawodach, odczytaniu wyników i wręczeniu przez organizatorów
nagród, podczas tradycyjnego poczęstunku bigosem, samorządowcy
mieli możliwość wymiany praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie
tworzenia wodnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Większość załóg będąc z obszarów nadmorskich ma na swoich terenach tego typu
rozwiązania np. przystanie kajakowe nad jeziorami i rzekami. Ponadto,
Gmina Wejherowo, członek Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, poprzez udział w regatach, mocno (IV miejsce)
zaznaczyła swoją obecność w środowisku żeglarskim. Liczymy, że przełoży się to na nabycie doświadczenia, które pomoże nam stworzyć na
naszym terenie nowe miejsca do uprawiania sportów wodnych. Zwycięskiej drużynie
serdecznie gratulujemy, a w przyszłym roku ponownie trzymamy
kciuki!
Drużyna gminy Wejherowo udowodniła, że nie tylko nadmorskie
samorządy mogą odnosić sukcesy w sportach wodnych!
Śmierć błogosławionej
S
iostra Alicja Kotowska od 1934
roku była przełożoną Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
i dyrektorką Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum w Wejherowie.
W 1939 roku, jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej,
s. Alicja była na Kongresie Eucharystycznym w Gdyni, zorganizowała uroczystość poświęcenia
dobudowanej szkoły, przyjmowała
matkę generalną zgromadzenia
Teresę Kalkstein, odwiedziła rodziców w podwarszawskim Cieksynie, pojechała na krótki wypoczynek i rekolekcje do Kęt, w drodze
powrotnej do Wejherowa zatrzymała się na Jasnej Górze.
Cztery dni przed wybuchem
wojny wysłała list do matki generalnej przebywającej w Stanach
Zjednoczonych:
„Przeżywamy
teraz ważne i decydujące chwile
– pisała – rozstrzygające o wojnie
lub pokoju dla Polski i całego świata”.
Kiedy na początku września
1939 roku Niemcy wtargnęli do
Wejherowa, poleciła woźnemu
szkoły Franciszkowi Prandze zakopać w ogrodzie skrzynkę z cennymi przedmiotami liturgicznymi.
Niedługo potem hitlerowcy przeprowadzili na terenie klasztoru
rewizję i znaleźli schowek. Rozwścieczeni, grozili przełożonej
aresztowaniem, ale wtedy jeszcze
groźby nie spełnili. O tym co się
działo w klasztorze, Niemcy dowiadywali się od Prangi, który okazał się donosicielem i zdrajcą.
Pod koniec drugiego miesiąca
okupacji, 23 października do s. Ali-
cji przyszła matka jednej z uczennic, Anna Scheibe. Jej mąż, właściciel tartaku, więzień zakładnik,
wyszedł właśnie z wejherowskiego
więzienia. Widział nazwisko siostry na liście osób, które mają być
aresztowane. Kobieta namawiała
przełożoną, by ratowała się ucieczką, ale zakonnica zdecydowanie
odmówiła. Nie chciała narażać
sióstr na dodatkowe cierpienia,
ratować się cudzym kosztem.
Nazajutrz rano, we wtorek
24 października była na mszy św.
w kościele parafialnym. Po mszy
podeszła do konfesjonału, w którym spowiadał proboszcz ks.
Edward Roszczynialski. Według
naocznych świadków, zakonnica
tego dnia bardzo długo rozmawiała z proboszczem, którego niecały
tydzień później Niemcy areszto-
wali i wkrótce skrycie zamordowali w zagajniku w Cewicach pod
Lęborkiem.
Pò przyjściu z kościoła siostra
przełożona po raz ostatni zjadła
z zakonnicami obiad i spędziła czas
przeznaczony na wypoczynek.
O trzeciej po południu, gdy zmartwychwstanki poszły na modlitwę
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 15
NASZA GMINA
do kaplicy, usłyszały hałas dobiegający od drzwi wejściowych. To
gestapowcy przyszli po siostrę
Alicję. Wychodząc z domu zakonnego pod eskortą uzbrojonych
żandarmów, nie pożegnała się
z siostrami, tylko spojrzała na nie
i powiedziała: „Wszystko wybaczam Franciszkowi”.
Znalezione podczas rewizji
ukryte przedmioty liturgiczne
mogły być z pewnością pretekstem do aresztowania przełożonej
zmartwychwstanek. Dla hitlerowców ważne jednak były jej aktywność społeczna, manifestowanie
patriotyzmu, przywiązanie do
polskości, honorowe członkostwo
w Polskim Związku Zachodnim.
Jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się, że hitlerowcy
przetrzymują zakonnicę w wejherowskim więzieniu, była Magdalena Zygmanowska. Podczas
odwiedzin powiedział jej o tym
uwięziony mąż, Wacław, którego
Niemcy zatrudnili jako tłumacza.
Trzy dni po aresztowaniu s. Alicji,
żona Zygmanowskiego wysłała do
więzienia córkę Wandę z paczką
dla zakonnicy.
„Bóg cię zesłał!” – powiedziała na powitanie zakonnica, podziękowała za paczkę i wręczyła
liścik, prosząc o oddanie w klasztorze. Pozdrawiając siostry prosiła, by wstawiły się za nią u biskupa
gdańskiego Carla Spletta.
Zakonnice pojechały do
Gdańska, ale nie wpuszczono ich
do biskupa. Interweniowały także u wpływowych wejherowskich
Niemców, takich jak graf Heinrich
von Keyserlingk czy pastor Jan Syring. Wszyscy zgodnie twierdzili,
że sprawa jest bardzo trudna i nie
są w stanie pomóc siostrze przełożonej. W sobotę 11 listopada
Niemcy wywieźli do Lasu Piaśnickiego 300 osób. Wśród nich była
s. Alicja Kotowska. Aleksander
Jankowski, więzień pracujący
w wejherowskim areszcie jako kucharz, widział ją tego dnia na dziedzińcu więziennym. Podbiegła
do gromadki żydowskich dzieci
i zaczęła je przytulać. Spacerująca w pobliżu córka Jankowskiego,
Irena, uczennica gimnazjum
zmartwychwstanek, także spostrzegła ją wśród gromadki dzieci
żydowskich, ale już w samochodzie ciężarowym wyjeżdżającym
z bramy więzienia. Długa kolumna
aut jechała w kierunku krokowskiej szosy.
Jeszcze podczas wojny matka generalna zmartwychwstanek
zwróciła się do samego Hitlera
z zapytaniem, gdzie jest siostra
przełożona domu wejherowskiego. Z Berlina nadeszła odpowiedź,
że „zginęła podczas działań wojennych”. Po wojnie do wejherowskiego domu zgromadzenia zaczęli
przychodzić świadkowie: Irena
i Aleksander Jankowscy, Anna Scheibe. Ich relacje zaczęły się układać
w ciąg zdarzeń doprowadzających
do pewności: siostra Alicja została
zamordowana w Lesie Piaśnickim.
Podczas ekshumacji pomordowanych w Piaśnicy zakonnice miały
nadzieję, że znajdą zwłoki siostry
przełożonej. Nie znaleziono nawet
szczątków ofiary.
Podczas wizyty w Polsce 11
czerwca 1999 roku w Warszawie,
Jan Paweł II beatyfikował 108
męczenników Kościoła z okresu II
wojny światowej. W gronie błogosławionych znalazła się zmartwychwstanka s. Alicja Kotowska.
Właśnie od tego czasu mija 15 lat.
Stanisław Janke
Urzędnicze szkiełko i oko (8)
W
epoce informatyzacji, wiele spraw możemy i chcemy załatwiać
drogą elektroniczną. Jak pisaliśmy w części 5 zwolennicy zwykłej poczty elektronicznej powinni jednak wiedzieć, że tylko oficjalna
skrzynka elektroniczna na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) gwarantuje otrzymanie potwierdzenia i pewność otrzymania wniosku przez UG.
Przykładowo, nie można składać zwykłą pocztą elektroniczną deklaracji
śmieciowych, gdyż w sprawach urzędowych, wymagane jest (i słusznie)
potwierdzenie tożsamości. Nie wszyscy mają natomiast kosztowny podpis elektroniczny.
Dlatego też, funkcjonuje inny, darmowy sposób zastąpienia podpisu kwalifikowanego – PROFIL ZAUFANY. Profil zaufany to bezpłatna
metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in.
ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić
sprawy administracyjne drogą elektroniczną, przez całą dobę. Co ważne,
nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania do obsługi profilu
zaufanego.
Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy: założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl; złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego;
udać się do jednego z wybranych urzędów państwowych: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do
systemu.
W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje
dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po
pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu
osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.
Jeszcze raz podkreślam, że podań, deklaracji, skarg nie wnosimy
zwykłą pocztą elektroniczną. W najlepszym przypadku, składający podanie będzie wzywany do uzupełnienia swojego wniosku, co kosztuje i czas
i pieniądze. Bardzo często nasze maile w ogóle nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i zgodnie z zasadami kpa pozostają bez
rozpatrzenia. Warto poświęcić godzinę lub dwie i uzyskać profil zaufany.
Będziemy mogli większość spraw załatwiać elektronicznie.
Więcej informacji można uzyskać na stronach http://www.cpi.gov.
pl/profil_zaufany,164.html lub http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
Podziękowanie
Państwu Iwonie i Tadeuszowi Oziębło z synami za bezpłatne przekazanie książek
do biblioteki szkolnej, serdeczne podziękowania składa
Henryk Miotk
Dyrektor SSP w Nowym Dworze Wejherowskim
16 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 6 (213)
Najpiękniejsze wsie i posesje wybrane!
N
ajpiękniejsze wsie, posesje nierolnicze i rolnicze również i w tym
roku poddane zostały ocenie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Józefa Prangi, Alojzego Formelli i Jana Konkola. Tak
jak w latach ubiegłych, rozstrzygnięto bowiem gminną edycję konkursu
„Piękna Wieś” . Spośród zgłoszonych przez sołtysów posesji i wsi wybrano te, które wyróżniają się wyjątkowo wysoką estetyką i porządkiem. W wyniku obrad komisji, zdecydowano, iż wyniki powinny kształtować w następujący sposób:
WIEŚ:
I – Orle i Góra
II – Warszkowo
III – Zbychowo
Posesja Państwa Pranga z Bolszewa.
ZAGRODA ROLNICZA:
I – Andrzej Glama, Kniewo
II – Maria Stuba, Nowy Dwór Wejherowski
III – Anita Nowak, Ustarbowo
ZAGRODA NIEROLNICZA:
I – Katarzyna i Roman Pranga, Bolszewo
II – Krystyna Sielczak, Orle
III – Ewelina i Leszek Górzyńscy, Nowy Dwór Wejherowski
Posesja Andrzeja Glamy z Kniewa.
„Młodzi odkrywcy na tropie historii Polski i Pomorza”
H
Uczestnicy projektu z nauczycielami i rodzicami.
istorii uczyć się można w przeróżny sposób. Od 12 lat udowadniają tego uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, regularnie uczestnicząc zarówno w wyjazdowych lekcjach historii
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, jak i goszcząc przedstawiciele tej instytucji u siebie. W ramach projektu uczniowie przygotowali różnorodne prace, m.in. „Pocztówka z kraju nad
Wisłą”, „Z południa na północ – szlakiem najpiękniejszych zabytków
Polski” – oferty wycieczek, opracowywali mapy, na których prezentowali atrakcje Gminy Wejherowo. Pokłosie swojej pracy zaprezentowali
podczas lekcji otwartej. Uczestniczyli także w obchodach Europejskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego 2013 pn. „Nie od razu Polskę zbudowano”. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów klas IV-VI. Podsumowanie
tych niezwykłych warsztatów odbyło się na początku czerwca w wejherowskim muzeum, gdzie podziękowano zarówno dyrektorowi Muzeum
– Tomaszowi Fopke za niezwykła otwartość i gościnność oraz Pani kustosz – Joannie Cichockiej za opiekę merytoryczną i koordynację.
Cała Polska biega!
O
d 23 do 25 maja w całej Polsce ponad 130 tysięcy osób uczestniczyło w specjalnie przygotowanych na ten czas biegach. Wszystko z okazji kolejnej już
edycji „Polska Biega”. Był to 10 weekend miłośników joggingu organizowany na
taką skalę. W Gminie Wejherowo nie mogło zabraknąć atrakcji z tej okazji. W piątek w kompleksie sportowym gminnego gimnazjum grono gimnazjalistów wystartowało w dwóch kategoriach. Pogoda nie zawiodła i to z pewnością przełożyło się
na zadowalającą frekwencję. Wszystkich uczestników obdarowano pamiątkowymi
dyplomami. Co więcej, Gmina Wejherowo zapewniła także słodkie upominki dla
biegających.
Uczestnicy wystartowali w dwóch kategoriach - dla dziewcząt
i chłopców – różniących się dystansami
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
NASZA GMINA
Skorzystaj z Ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny!
27
maja 2014r. Rząd przyjął program dla rodzin wielodzietnych,
w ramach którego zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla
rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane
przez podmioty prywatne. Posiadacze Kart Dużej Rodziny będą mieli
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny pozwoli na obniżanie kosztów comiesięcznych wydatków dużych rodzin
i umożliwi im aktywne spędzanie czasu.
Z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą
mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci
niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie
o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności karta wydawana jest na czas ważności orzeczenia. O przyznanie karty mogą
ubiegać się także rodziny zastępcze.
Aktualny katalog ulg i zniżek oraz dodatkowe informacje na temat
programu dla rodzin wielodzietnych będą na bieżąco aktualizowane
i publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wejherowie
oraz na stronie i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie.
Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków i niezbędnych dokumentów udzieli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wejherowie, pod nr tel. (58) 677 64 35.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać od dnia
16 czerwca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie, na Osiedlu Przyjaźni 1B
Nowy Dwór Wejherowski
na rodzinnym festynie
N
awet kapryśna pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom Nowego Dworu Wejherowskiego we wspólnym spotkaniu z okazji Dnia Dziecka na
rodzinnym festynie. Wszyscy, którzy dotarli w minioną niedzielę na przyszkolne boisko, skorzystać mogli z wielu atrakcji przygotowanych przez
Panią sołtys Bożenę Holkę i radę sołecką. Największą popularnością cieszyła się foto budka, w której przebrani mieszkańcy robili sobie zabawne,
pamiątkowe zdjęcia. Poza tym na dzieci czekały darmowe przejażdżki na
kucyku i malowanie twarzy. Dla wszystkich przygotowano ciepły posiłek
w postaci tradycyjnej grochówki, kiełbasek i swojskiego chleba ze smalcem. Moc wrażeń zapewniły liczne konkursy i konkurencje sprawnościowe, a na ich zwycięzców czekały wspaniałe nagrody. Ostatecznie, w słonecznej aurze fantastyczną zabawę zagwarantował także zespół muzyczny
i prowadzący imprezę Adam Hebel. Z tych i wielu innych atrakcji festynu
korzystali zarówno ci najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy sołectwa.
Zdjęcia w zabawnych nakryciach głowy były prawdziwym hitem imprezy.
18 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Sport to zdrowie, każdy
maluch Ci to powie!
29
maja w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie odbyła się kolejna, trzecia już edycja imprezy „Zdrowy Maluch”. Jest to wydarzenie mające na celu promocję zdrowego trybu życia wśród najmłodszych.
O tym jak ważne jest zaszczepianie pasji sportowych zapewniała organizatorka wydarzenia – pani Beata Brzoskowska – Markiewicz. Poglądy te
podzielają z pewnością dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenów Gminy
Wejherowo i opiekunowie przybyli wraz z reprezentacjami najmłodszych
klas. Drużyny z klas I, II i III SSP z Nowego Dworu, Góry, Gowina, Gościcina
i Orla stanęły tego dnia do rywalizacji sportowej, choć podkreślano, że nie
miejsca na podium, lecz dobra zabawa są najważniejsze. Poza udziałem
w konkurencjach, dzieci odtańczyły także taniec radości oraz obdarowane
zostały słodkimi upominkami.
KLASA I: I miejsce: Nowy Dwór / II miejsce: Góra / III miejsce: Gowino
IV miejsce: Gościcino / V miejsce: Orle
KLASA II: I miejsce: Orle / II miejsce: Nowy Dwór / III miejsce: Góra
IV miejsce: Gowino / V miejsce: Gościcino
KLASA III: I miejsce: Orle II miejsce: Nowy Dwór III miejsce: Gościcino
IV miejsce: Gowino / V miejsce: Góra
Dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowane konkurencje,
wszystkie szkoły zadbały nawet o drużyny dopingujące.
nr 6 (213)
Uczyć i bawić!
Czyli rozwijamy zdolności manualne i lingwistyczne
20
maja młodzież szkół podstawowych Gminy Wejherowo oraz Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie walczyła o nagrody w Międzyszkolnym konkursie:
British Symbols in Art konkurs plastyczno - językowy. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w postaci malowidła luźnego skojarzenia z Wielką Brytanią oraz dołączenie
do pracy sloganu w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów. Wśród zwycięzców byli: wyróżnieni - Marta Janca, Anita Budnik, Kornelia Rutkowska, którzy dzięki
Pizzerii Venezia z Wejherowa wybiorą się na pizzę. Nagrody
główne otrzymali - Treder Kamila z SSP Orle nagrodzona
wybuchową grą Jenga za III miejsce, Grzegorz Serafin z SGB
za II miejsce otrzymał deskorolkę - obie nagrody ufundował
Wójt Gminy Wejherowo. Pierwsze miejsce i Tablet Manta
ufundowany przez firmę Hewelt Nieruchomości wymalowała sobie uczennica ze szkoły podstawowej z Orla - Maja
Brzeska. Wśród sponsorów znaleźli się również Hotel Victoria, który ufundował vouchery na bowling, wydawnictwo Pearson Polska zasponsorowało opowiadania w języku
angielskim, finansowo wsparła konkurs też Apteka Arnica.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie,
natomiast chcących zobaczyć ulotne efekty prac malowanych kredą odsyłają na profil British Symbols in Art konkurs
plastyczno - językowy.
Zarys pracy Mai Brzeskiej.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 19
NASZA GMINA
Miejsce na Twoją
reklamę!
20 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie
umożliwiać umieszczenie w niej
przesyłki listowej opakowanej
w kopertę formatu C4 (229 mm
x 324 mm). Pojemność skrzynki
powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o
ie wszystkim jest znany obowiązek posiadania skrzynki
pocztowej, dlatego też w tym
miesiącu przestawię podstawowe zagadnienia z tym związane.
Właściciel lub współwłaściciele
nieruchomości gruntowych, na
których znajduje się budynek
mieszkalny oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość są obowiązani
umieścić oddawczą skrzynkę
pocztową. Powyższy obowiązek
uważa się za zrealizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej
przed drzwiami wejściowymi
do budynku lub w ogólnie
dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie
dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych
skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie
samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym
przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
Skrzynka nie może być dowolna.
Minister właściwy do spraw łączności nie wydał jednak jeszcze
odpowiedniego rozporządzenia
w tej sprawie, co należy uznać
za niepoważne po 14 miesiącach
od wejścia w życie nowej ustawy
prawo pocztowe. W myśl „starych” przepisów, skrzynka powinna spełniać wymagania:
Wielkość skrzynki powinna
umożliwiać umieszczenie w niej
przesyłki listowej opakowanej
w kopertę formatu C4 (229 mm
x 324 mm). Pojemność skrzynki
powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o
umieszczenie skrzynki nie spełniającej wymagań zagrożony jest
karą od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości
Urzędnicze szkiełko i oko (6)
N
łącznej grubości co najmniej 60
mm. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:
szerokość: nie mniej niż 230 mm
i nie więcej niż 280 mm - w przypadku skrzynek, w których
przesyłki listowe umieszczane
są krótszą krawędzią przesyłki,
nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku
skrzynek, w których przesyłki
listowe umieszczane są dłuższą
krawędzią przesyłki; wysokość nie mniej niż 20 mm i nie więcej
niż 40 mm. Konstrukcja otworu
wrzutowego skrzynki powinna
zabezpieczać przed wyjęciem
przesyłki listowej.
Brak skrzynki pocztowej lub
umieszczenie skrzynki nie spełniającej wymagań zagrożony jest
karą od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości
sprawie oddawczych skrzynek
pocztowych.
nr
nr 1
6 (208)
(213)
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
czynu. Niejako „przy okazji” informacji o obowiązku posiadania
skrzynek pocztowych, przypominamy o konieczności oznaczenia
nieruchomości numerem, gdyż
firma zajmująca się wywozem
odpadów ma problemy ze znalezieniem konkretnych adresów,
rozwożeniem nowych harmonogramów a szczególnie z szybką
i sprawną realizacją reklamacji.
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1529) - art. 40 i 127 oraz
nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 września 2003 r. w
sprawie oddawczych skrzynek
pocztowych.
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
1000 mm
docieplenia, elewacje
podbitki, deski elewacyjne
tynki maszynowe
płoty
prace brukarskie
adaptacja poddaszy, płyty G-K
szpachlowanie, malowanie
tel. 503 917 430
2000 mm
Miesięcznik Samorządowy
Samorządowy Gminy
Gminy Wejherowo
Wejherowo || 21
17
Miesięcznik
NASZA GMINA


WESELA,PRZYJĘCIA ORAZ INNE
IMPREZY OKLICZNOŚCIOWE

18
22 || Miesięcznik
Miesięcznik Samorządowy
Samorządowy Gminy
Gminy Wejherowo
Wejherowo
nr 1
6 (208)
(213)
Miesięcznik
Miesięcznik Samorządowy
Samorządowy Gminy
Gminy Wejherowo
Wejherowo || 19
23
NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo: Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel./fax 58 677 96 05, e-mail: [email protected]
Łamanie i druk: CARO DESIGN GROUP, 84-230 Rumia, Chełmońskiego 15, tel./fax 58 727 96 97, e-mail: [email protected]
Olga Niemc
Redagują: OlgaRedaguje:
Niemc, Wiesława
Waldowska
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Podobne dokumenty

Nasza Gmina marzec 2015

Nasza Gmina marzec 2015 PEWIK GDYNIA, działając w porozumieniu z Gminą, złożył kolejny wniosek o dofinansowanie budowy około 7 km kanalizacji sanitarnej w Bolszewie. Koszt inwestycji netto – 3,3 mln zł. Nasza aplikacja zo...

Bardziej szczegółowo

Nasza Gmina Wrzesień 2013

Nasza Gmina Wrzesień 2013 ończy się budowa drogi dojazdowej do Kąpina, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 218 do ulicy Parkowej w Kąpinie. Nowa ulica o długości ponad 500 m budowana jest w technologii nawierzchni asfaltow...

Bardziej szczegółowo