pobierz pdf

Transkrypt

pobierz pdf
TOUROPERATORZY
WYDANIE SPECJALNE
16-30 CZERWCA 2007
Stawiamy na nowe technologie
Thomas Cook to jeden z najwi´kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl´dem wielkoÊci jest trzecim biurem podró˝y w skali Êwiatowej. Specjalnie dla
„WiadomoÊci Turystycznych” wywiadu udzieli∏ dr Peter Fankhauser,
cz∏onek zarzàdu Thomas Cook AG, nadzorujàcy sprzeda˝ g∏ównych
produktów m.in. w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce.
Peter Fankhauser: Rozwój biznesu turystycznego zale˝y od sy tuacji ekonomicznej
kraju. JeÊli Polacy b´dà zarabiaç wi´cej, to b´dà wi´cej wydawaç na wakacje
Przysz∏oÊç nale˝y do seniorów
Sektor biur podró˝y od kilka lat prze˝ywa powa˝nà ewolucj´, a proces ten
nie jest z ca∏à pewnoÊcià zakoƒczony. Powodów jest co najmniej kilka.
Po pierwsze, zmianie uleg∏y zachowania i potrzeby
klientów, w tym radykalne
odejÊcie od masowej konsumpcji ofert standaryzowanych (pakietowych). Po
drugie, pojawienie si´ tanich linii lotniczych zwi´kszy∏o dost´pnoÊç ekonomicznà podró˝y lotniczych, a internet sta∏ si´
dla wielu groênà platformà konkurencji, marketingu i komercjalizacji („woj-
4
Bart∏omiej Walas:
Analiza biur
podró˝y jest
trudna, uzale˝niona od rynku,
tradycji i zachowaƒ
konsumentów
Globalna konsolidacja
jest nieunikniona
7
na cenowa” i kontakt
z klientem „na wprost”).
Gdy do tego dodaç skutki
wprowadzenia cen netto
przez linie lotnicze, ch´ç
poszerzania ochrony konsumenta i granic odpowiedzialnoÊci biur podró˝y,
zjawisko parakomercjalizacji, problemy z podatkiem
VAT, konsekwencje dyrektywy Bolkensteina, to lansowana przez wielu analityków teza, i˝ za kilka lat
Polska. Kto wi´kszy,
ten lepszy
7
Thomas Cook AG w liczbach
WiadomoÊci Turystyczne: Mo˝e Pan
powiedzieç, w jaki sposób Thomas
Cook trafia ze swojà ofertà do klienta? Prosz´ wymieniç metody stosowane przez firm´.
Peter Fankhauser: Prowadzimy wielokierunkowà strategi´, co znaczy, ˝e
oferujemy produkty takie, jakich
oczekujà nasi klienci. Thomas Cook przy tworzeniu strategii marketingowej skupia si´ na wykorzystaniu najnowszych osiàgni´ç technicznych i medialnych, myÊl´ tu g∏ównie
o wykorzystaniu narz´dzi e-marketingowych.
E-commerce to jeden z naszych kana∏ów sprzeda˝y, który z roku na
rok staje si´ coraz wa˝niejszy.
W plan wpisane sà tak˝e wirtualne
biura podró˝y. Zwi´ksza si´ liczba
agentów sprzedajàcych nasze oferty
drogà internetowà. Mamy tak˝e
stron´ internetowà www.thomascook.de, na której dzia∏amy jako niezale˝ne biuro podró˝y sprzedajàce
tylko wycieczki organizowane przez
koncern Thomas Cook. To nasza
odpowiedê na tego typu agencje, jak
Expedia, Opodo i OTAs. OczywiÊcie
nie zapominamy o sprawdzonych
klasyczna dotychczas funkcja agencji
podró˝y zniknie wraz z cz´Êcià z nich,
wcale nie jest abstrakcyjna. Stàd te˝
rynek jest w fazie przekszta∏ceƒ,
zarówno w∏asnoÊciowych, jak i w sferze produkcji oraz kana∏ów dystrybucji. Poszukiwania rozwiàzaƒ adaptujàcych si´ do nowych warunków dotykajà touroperatorów, agencje
podró˝y oraz regulacje prawne i organizacj´ samorzàdu gospodarczego.
Konsument i jego ochrona
Wszystkie analizy popytu wskazujà, ˝e
podstawowym turystà w najbli˝szych
dziesi´cioleciach b´dzie senior ze Êrodowisk miejskich. WÊród trendów po
stronie popytu obserwuje si´ wyjazdy
cz´stsze, krótsze, bli˝sze i taƒsze.
strona 8
E-turystyka.
Internet to koniecznoÊç
• Firma numer dwa na europejskim
rynku wyjazdów turystycznych
• 7,8 mld euro spreda˝y
• 19 775 pracowników
• 33 marki
• 2 400 agencji turystycznych
metodach reklamy, czyli o prowadzeniu marketingu bezpoÊredniego
oraz docieramy do klientów poprzez
radio, telewizj´ oraz pras´ i magazyny bran˝owe.
WT: Czy Thomas Cook zamierza
promowaç nowe destynacje?
PF: Staramy si´ utrzymaç dotychczasowe trendy, ale z drugiej strony
jesteÊmy elastyczni i staramy si´
podbijaç nowe rynki, które cieszà si´
zainteresowaniem klientów. Opinia
i zadowolenie naszych klientów jest
dla nas kluczowà i najwa˝niejszà
sprawà. Kiedy obieramy nowy kierunek, najpierw prowadzimy bacznà obserwacj´ miejsca, nast´pnie
szybko dzia∏amy, by zdobyç zmieniajàce si´ kierunki.
WT: Co mo˝e Pan powiedzieç na temat bran˝y turystycznej. Jak b´dzie
ona wyglàdaç w niedalekiej przysz∏oÊci?
strona 4
Co nas cieszy,
co nas martwi
mówià touroperatorzy
str. 10
TOP 15
najwi´ksi
w liczbach
23
str. 16
Rozwój technologii
podró˝y wg Amadeusa
2
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
3
16-30 CZERWCA 2007
4
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Stawiamy na nowe technologie
Ciàg dalszy ze strony 1
PF: Biznes turystyczny wcià˝ ewoluuje. Nowa konkurencja wchodzàca na
rynek pod postacià internetowych
biur podró˝y, linii lotniczych lub hotelarzy, którzy sprzedajà swoje oferty
przez internet, pozwoli∏a popatrzeç
na naszà strategie zupe∏nie z innej
strony. Tak zmieniajàcy si´ rynek stawia przed nami nowe zadania. Jak
mówi∏em wczeÊniej, wykorzystywanie
nowych mediów jest odpowiedzià naszej firmy na zmieniajàce si´ trendy,
chcemy utrzymaç swojà pozycj´ i nie
mo˝emy pozwoliç, by przeros∏y nas
biura, które wykorzystujà innowacyjne rozwiàzania. Szybko reagujemy
i dlatego jesteÊmy najlepsi. Uwa˝am,
˝e oferty wycieczkowe sà bardzo wa˝ne, ale sposób dotarcia z nimi do
klienta i droga sprzeda˝y jest najwa˝niejsza i dlatego wcià˝ b´dà si´ one
zmieniaç, co pozwoli na wzrost
zw∏aszcza przez wykorzystanie technologii i cyberprzestrzeni.
WT: W takim razie, co mo˝e Pan powiedzieç o zmianach na rynku europejskim?
PF: Rynek turystyczny w Europie jest
zró˝nicowany. Na rynku niemieckim
jest du˝a konkurencja, przez co rynek si´ nasyci∏, powodujàc du˝y popyt w odró˝nieniu do rynków
wschodnich, gdzie wcià˝ ten wskaênik roÊnie. Ten wzrost jest zauwa˝alny przez koncern i na pewno zamierzamy to wykorzystaç.
Dr Peter Fankhauser, urodzi∏
si´ 18.11.1960
roku. Cz∏onkiem
zarzàdu koncernu
Thomas
Cook AG zosta∏
w maju 2001
roku. Odpowiada za sprzeda˝
g∏ównych produktów firmy na terenie Europy.
Ukoƒczy∏ studia na wydziale Stosunków Mi´dzynarodowych. W 1986 roku otrzyma∏ tytu∏ doktora. Peter Fankhauser od 1981 do
1985 pracowa∏ jako nauczyciel w Gewerbliche Berufsschule w St. Gallen. Prowadzi∏ zaj´cia pt. „Kursy i konferencje”. W styczniu
1989 roku rozpoczà∏ prac´ w Reisebüro Kuoni AG w Zurychu, gdzie by∏ pierwszym zarzàdzajàcym. Rok póêniej zosta∏ dyrektorem
do spraw sprzeda˝y i marketingu na rynku
szwajcarskim. W 1994 roku objà∏ funkcj´
CEO w Kuoni Fernreisen GmbH we Frankfurcie w Niemczech, gdzie tworzy∏ projekt joint
venture. W 1995 roku objà∏ stanowisko dyrektora generalnego Kuoni Reisen Holding Zurichu w Szwajcarii. W 1999 roku przeszed∏
do LTU Group z siedzibà w Düsseldorfie
w Niemczech. Tam pracowa∏ do 2001 roku.
WT: Jak b´dzie wyglàdaç przysz∏oÊç
Thomasa Cooka po po∏àczeniu si´
z MyTravel?
PF: To trudne pytanie, do fuzji jeszcze nie dosz∏o. Nie mog´ powiedzieç,
co si´ zmieni, to sà nasze plany na
najbli˝szych kilka miesi´cy. Kiedy
dojdzie do po∏àczenia, wtedy b´d´
w stanie odpowiedzieç na to pytanie.
WT: Czy mo˝e udzieliç Pan rad polskim touroperatorom, w jaki sposób
mogà efektywnie sprzedawaç swojà
ofert´?
PF: Rozwój biznesu turystycznego
zale˝y od sytuacji ekonomicznej kraju. Nie powiem tu nic odkrywczego,
zauwa˝ajàc, ˝e jeÊli Polacy b´dà zarabiaç wi´cej, to b´dà wi´cej wydawaç na wakacje. Touroperatorzy powinni przyglàdaç si´ potrzebom
klientów i dodawaç nowe oferty do
folderu. Lepiej eksponowaç swoje
propozycje i dbaç o jak najlepsze zaprezentowanie ich agentom, którzy
potem efektywnie sprzedadzà je
klientowi.
WT: A jakie sà plany na przysz∏oÊç?
PF: Sà one zwiàzane z fuzjà, czeka
nas du˝o pracy zwiàzanej z tym
wa˝nym dla naszej firmy przedsi´wzi´ciem.
WT: Czy by∏ Pan kiedyÊ w Polsce?
PF: OczywiÊcie, odwiedza∏em wasz
kraj podczas wyjazdów biznesowych.
Jestem zaskoczony zmianami, jakie
nastàpi∏y w Polsce w ostatnich latach.
mi∏ych i przyjaznych ludzi.
WT: Co mo˝e Pan powiedzieç na temat polskiego rynku turystycznego?
PF: Biznes turystyczny w Polsce
wcià˝ si´ rozwija. JesteÊmy bardzo
zadowoleni z tego faktu oraz z tego,
˝e nasza pozycja na nim jest bardzo
mocna.
WT: Dokàd najch´tniej wybiera si´
Pan na wakacje?
PF: Bardzo lubi´ zwiedzaç i poznawaç nowe miejsca. JeÊli mam okazj´
i czas, wybieram ka˝dà mo˝liwà ofert´. Nie mam specjalnie ulubionych
miejsc. Je˝d˝´ tam, gdzie spotkam
WT: Co Pan lubi robiç w czasie wolnym?
PF: Sp´dzam ka˝dà wolnà chwil´
z najwa˝niejszymi osobami w moim
˝yciu, z mojà rodzinà.
WT: Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´
Rozmawia∏a Sara Charafeddine
Globalna konsolidacja jest nieunikniona
Fuzja Thomas Cook z MyTravel oraz TUI z First Choice oznacza
dla bran˝y turystycznej wzrost konkurencji. Aby si´ przed nià broniç,
firmy jeszcze intensywniej b´dà si´ ∏àczyç, równie˝ w Polsce.
Wkrótce na rynku europejskim zostanà sfinalizowane dwie bardzo
wa˝ne dla bran˝y turystycznej fuzje.
Pierwsza to po∏àczenie niemieckiej
firmy Thomas Cooka z brytyjskà
MyTravel. Komisja Europejska ju˝
zaakceptowa∏a to przedsi´wzi´cie.
W efekcie powstanie Thomas Cook
Group, która pod wzgl´dem przychodów ze sprzeda˝y w wysokoÊci
12 mld euro zbli˝y si´ do TUI, Êwiatowego lidera bran˝y turystycznej.
Thomas Cook z MyTravel
W Polsce Thomas Cook reprezentowany jest przez spó∏k´ Neckermann
Polska Biuro Podró˝y. Czy jego po∏àczenie z MyTravel wp∏ynie na nasz
rynek?
– Sposób prowadzenia biznesu nie
ulegnie istotnej zmianie. Mo˝na si´
natomiast spodziewaç istotnego poszerzenia naszej oferty. Przede
wszystkim mam na myÊli baz´ hotelowà, ale nie tylko. W wyniku po∏àczenia Thomas Cook z MyTravel
uzyskamy nieograniczony dost´p do
16-30 CZERWCA 2007
bazy ofert nowego koncernu.
W efekcie klienci b´dà mogli skorzystaç z jeszcze wi´kszej liczby us∏ug
– mówi Krzysztof Piàtek, prezes
Neckermann Polska Biuro Podró˝y.
Dodaje, ˝e Thomas Cook dominuje
w krajach Europy kontynentalnej,
a MyTravel w Wielkiej Brytanii
i Skandynawii, co oznacza, ˝e jest to
przede wszystkim po∏àczenie firm
dzia∏ajàcych na odr´bnych rynkach.
TUI z First Choice
Kolejna du˝a fuzja obejmie niemieckie TUI z brytyjskim First Choice.
Zdaniem analityków, to po∏àczenie
jest odpowiedzià na powstanie koncernu Thomas Cook Group. Mened˝erowie TUI, obawiajàc si´ w przysz∏oÊci utraty pozycji lidera, równie˝
postanowili wzmocniç swojà pozycj´. W∏aÊnie w tym celu przej´li First
Choice, który specjalizuje si´ w turystyce luksusowej i wypoczynku
aktywnym. TUI dzia∏a nad Wis∏à
pod dwiema markami: Scan Holiday i TUI. Czy poza rozszerzeniem
oferty produktowej zajdà w jego
polskim reprezentancie jakieÊ wi´ksze zmiany, na razie nie wiadomo.
Warto te˝ pami´taç, ˝e w przypadku TUI i First Choice nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej, która bada wp∏yw fuzji na konkurencyjnoÊç bran˝y turystycznej w Unii Europejskiej. Dopóki jej nie b´dzie
trudno oczekiwaç jakichkolwiek informacji dotyczàcych szczegó∏ów
po∏àczenia.
B´dà kolejne fuzje
Konsolidacja, do której dochodzi na
rynku globalnym, mo˝e spowodowaç, ˝e i polski rynek zostanie w∏àczony w ten proces. Czy krajowe firmy b´dà si´ ∏àczyç?
– Wszystko jest mo˝liwe. Zagraniczne firmy mogà przejmowaç polskich
touroperatorów. Prawdopodobna
jest te˝ konsolidacja krajowych firm.
DziÊ trudno jednak powiedzieç, kiedy ten proces nastàpi. Nie mo˝na te˝
wykluczyç, ˝e nasz rynek jeszcze
d∏ugo pozostanie rozdrobniony
– uwa˝a Krzysztof Piàtek.
– Konsolidacja to normalne zachowanie rynku. Dzi´ki niej dochodzi
do zwi´kszenia kapita∏ów nowej fir-
my i rozszerzenia oferty. Z jednej
strony daje mo˝liwoÊç poprawienia
sprzeda˝y, a z drugiej obni˝enia
kosztów. W swoich dzia∏aniach dà˝ymy do konsolidacji oraz wspólnych dzia∏aƒ z biurami podro˝y.
Przyk∏adem tego jest chocia˝by nasza firma – twierdzi Artur Matiaszczyk, prezes Trade & Travel Company, Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y.
Poufne rozmowy
Analitycy zauwa˝ajà, ˝e do czasu
zawarcia ostatecznej umowy o po∏àczeniu firm lub ich sprzeda˝y, wszelkie rozmowy majà charakter poufny. Tym samym rynek zazwyczaj nie
wie, jakie przedsi´biorstwa przymierzajà si´ do konsolidacji. Pozostajà
zatem jedynie spekulacje. WÊród
firm do przej´cia, przynajmniej teoretycznie, sà touroperatorzy z polskim kapita∏em. Jednak ci, w wi´kszoÊci, coraz lepiej radzà sobie na
rynku i nie majà specjalnych powodów, aby sprzedawaç prowadzony
biznes.
Tomasz Furman
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
5
16-30 CZERWCA 2007
6
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
7
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
E-turystyka
Sprzeda˝ us∏ug turystycznych za poÊrednictwem internetu kwitnie. Co
roku przybywa osób, które decydujà si´ na takà form´ zakupów i doceniajà zalety rezerwacji on-line. Choç Polsce daleko jeszcze do takich
gigantów internetowych, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, to
jednak odsetek polskich internautów stale roÊnie, a wraz z nim dynamicznie rosnà te˝ obroty rodzimych touroperatorów dzia∏ajàcych w sieci.
Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych
w ubieg∏ym roku przez NetTrack
SMG/KRC z internetu korzysta ponad 37 proc. Polaków, z czego na razie zaledwie jedna czwarta robi zakupy w sieci. Z roku na rok liczba ta
jest jednak wi´ksza: w 2005 r. zakupy deklarowa∏o 17,47 proc. internautów, w 2006 r. ju˝ 24,51 proc.
Z us∏ug turystycznych via internet
skorzysta∏o w ub.r. 2,9 proc. polskich internautów. Z pozoru niewiele, ale jest to jednak o 100 proc. wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. Sàdzàc po
tym, jak dynamicznie rozwija si´ e-turystyka na ca∏ym Êwiecie, Êmia∏o
mo˝na przypuszczaç, ˝e i u nas b´-
Dynamiczne Wakacje
Dynamik´ rozwoju polskiej e-turystyki znakomicie ilustrujà te˝ wyniki osiàgane w ostatnich latach przez portal
Wakacje.pl:
• 2004 r.: liczba klientów – 8500; obrót (tylko ze sprzeda˝y wycieczek)
– 16 757 000
• 2005 r. (analogicznie): 16954;
28 600 000
• 2006 r. (analogicznie): 28500;
51 700 000.
W tym roku firma przewiduje obs∏u˝enie 40 tys. klientów.
dzie podobnie. W 2004 r. obroty
z nià zwiàzane wynosi∏y w Wielkiej
Brytanii ok. 6,6 mld dol., a w 2006 r.
ju˝ 10,7 mld dol. (Marcussen &
Phocus Wright). Najbardziej pr´˝ny
pod tym wzgl´dem jest bez wàtpienia rynek amerykaƒski. W 2005 r.
w USA sprzeda˝ us∏ug turystycznych przez internet reprezentowa∏a
42 proc. ca∏kowitej sprzeda˝y, w Europie zaÊ tylko ok. 15 proc. Szacuje
si´, ˝e w 2008 r. a˝ 60 proc. us∏ug turystycznych w Stanach Zjednoczonych b´dzie sprzedawanych on-line,
a europejski wskaênik zwi´kszy si´
do 41 proc.
Znaczny ruch w interesie odnotowujà te˝ polskie portale turystyczne,
wykorzystujàc wzrost zainteresowania handlem internetowym wÊród
Polaków oraz o˝ywienie w turystyce wyjazdowej. Z us∏ug Travelplanet.pl skorzysta∏o w 2006 r. ponad
52 tys. klientów, a wartoÊç sprzeda˝y
wynios∏a 74 mln z∏ i by∏a o 95 proc.
wi´ksza ni˝ w roku poprzednim (38
mln). Portal BlizejSlonca.pl w 2006
r. zwi´kszy∏ sprzeda˝ o 214 proc.
(w stosunku do 2005 r.), obs∏ugujàc
ponad 10 tys. klientów. Podobnymi
wynikami mo˝e si´ poszczyciç Traveliada.pl. Sprzeda˝ w 2006 r. wzros∏a tu o 210 proc., liczba klientów
o 150 proc. Easygo.pl przyznaje si´
do ponad 150-proc. wzrostu sprzeda˝y ofert w 2006 r. (w porównaniu
z 2005 r.), a poniewa˝ ceny imprez
turystycznych pozosta∏y na podobnym poziomie, w tych samych proporcjach wzros∏a równie˝ liczba
klientów obs∏u˝onych drogà internetowà.
Transakcje dokonywane on-line stanowià coraz wi´kszà cz´Êç biznesu
turystycznego. Jak wynika z danych
Komisji Europejskiej, ju˝ ok. 40
www sprzeda˝ to koniecznoÊç
Jak b´dzie si´ zmienia∏ rynek turystyczny pod
wp∏ywem rosnàcej sprzeda˝y on-line, mówi
Miros∏aw Nalazek, wyk∏adowca w Wy˝szej
Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie,
specjalista z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w turystyce.
– Rozwój sprzeda˝y us∏ug turystycznych
przez internet jest oczywiÊcie nieunikniony.
Na podstawie tendencji na najbardziej rozwini´tych rynkach zagranicznych mo˝emy
przewidywaç, co czeka nas w Polsce i w jaki sposób proces ten b´dzie oddzia∏ywa∏ na
rynek turystyczny. Wzrost sprzeda˝y przez
internet na pewno wp∏ynie na zmniejszenie
si´ liczby tradycyjnych agencji turystycznych. Mo˝na to ju˝ wyraênie zaobserwowaç
w USA, gdzie w ciàgu ostatnich pi´ciu lat
liczba ta zmniejszy∏a si´ o blisko 30 proc.
Podobny proces ma miejsce w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Szybko zwi´kszajà udzia∏ w rynku turystycznym poÊrednicy nowego typu, wykorzystujàcy najnowsze technologie – internetowe biura podró˝y, takie jak Expedia i Travelocity
oraz specjalistyczne wyszukiwarki turystyczne, takie jak www.kayak.com i www.side-
Kto wi´kszy, ten lepszy
Sytuacja na rynku biur podró˝y w Polsce zmienia si´ jak w kalejdoskopie. Przez kilka ostatnich lat przychody biur podró˝y ros∏y, ale
w 2005 r. zanotowano nag∏y spadek i to od razu o 17,4 proc. (do poziomu 5,2 mld z∏). Wed∏ug tegorocznego raportu Instytutu Turystyki
w 2006 r. bran˝a powróci∏a na Êcie˝k´ wzrostu i osiàgn´∏a przychody
w wysokoÊci oko∏o 5,7 mld z∏ (wzrost o 9,6 proc.).
Od kilku lat liczba biur podró˝y
spada∏a, mo˝na wi´c przypuszczaç,
˝e firmy, które pozosta∏y na rynku,
zarabiajà wi´cej i sà w lepszej kondycji finansowej. Dziesi´ç lat temu
funkcjonowa∏o w Polsce 507 biur zatrudniajàcych wi´cej ni˝ 10 osób.
Obecnie jest ich tylko 99. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e w 1997 r. ponad
500 biur generowa∏o przychody na
poziomie 1,4 mld z∏, a w 2005 r. tylko sto biur – na poziomie 2,8 mld z∏.
Najwi´cej (507) podmiotów turystycznych dzia∏a na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Wynika to
zarówno z atrakcyjnoÊci sto∏ecznego rynku, jak i z faktu, ˝e wiele biur
podró˝y otwiera swoje przedstawicielstwa w Warszawie, nawet jeÊli
prowadzà dzia∏alnoÊç w innym mieÊcie. Na drugim miejscu pod wzgl´dem liczby podmiotów turystycznych jest województwo Êlàskie (358),
kolejne to ma∏opolskie (322) i dolnoÊlàskie (235). W tych czterech województwach dzia∏a ponad po∏owa
wszystkich biur podró˝y w Polsce.
W ostatnim roku wi´kszoÊç woje-
proc. biur turystycznych i 62 proc.
hoteli w UE oferuje swe us∏ugi przez
internet. Wygoda rezerwacji internetowych, dost´pnoÊç 24 godziny na
dob´ i ∏atwoÊç porównywania ofert
w sieci to najwa˝niejsze atuty dla
klientów. Firmy turystyczne natomiast mogà w ten sposób znacznie
zmniejszyç koszty zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci. Przysz∏oÊç
bran˝y bez wàtpienia wpisana jest
w strony www.
Dominika Gasik
wództw odnotowa∏a wzrost liczby
podmiotów turystycznych, podczas
gdy jeszcze rok wczeÊniej (mi´dzy
styczniem 2005 a styczniem 2006)
sytuacja wyglàda∏a odwrotnie. Prawie we wszystkich województwach
liczba biur podró˝y spad∏a. W 2006
r. najwi´kszy wzrost by∏ w województwie lubuskim (o 17,9 proc.).
Spadek zaÊ nastàpi∏ tylko w pi´ciu
województwach, najwi´kszy w opolskim – o 4,8 proc.
Wi´kszoÊç biur podró˝y funkcjonujàcych na polskim rynku stanowià
ma∏e firmy zatrudniajàce do 9 osób.
Jednak to nie one generujà najwi´ksze przychody. Chocia˝ liczba Êrednich i du˝ych biur podró˝y systematycznie spada, ich przychody zdecydowanie rosnà. W 2000 r. Êredni
przychód na biuro zatrudniajàce mi-
step.com. Turystyczny rynek internetowy b´dzie si´ rozwija∏, ale prawdopodobnie nie
wsz´dzie równie intensywnie. W najbli˝szych
latach nale˝y si´ spodziewaç, ˝e tempo
wzrostu na rynkach, gdzie osiàgnà∏ ju˝ znaczàcy udzia∏, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy i kraje skandynawskie, b´dzie
maleç. Szybkiego tempa wzrostu mo˝na natomiast oczekiwaç na mniej rozwini´tych
rynkach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce.
Coraz wi´kszà rol´ odgrywaç b´dà równie˝
wszelkiego rodzaju blogi, grupy dyskusyjne
itp., umo˝liwiajàce u˝ytkownikom internetu
dzielenie si´ opiniami, zdj´ciami, a nawet
krótkimi filmami wideo, w tym równie˝ z obszaru turystyki. Jak wskazujà badania, konsumenci wierzà znacznie bardziej innym konsumentom ni˝ przekazom reklamowym dostarczanym przez producentów us∏ug turystycznych oraz poÊredników. Najwi´kszy
serwis tego typu – Tripadvisor.com ma ju˝
ok. 7 mln wpisów dotyczàcych praktycznie
wszystkich krajów i regionów. Tak wi´c jesteÊmy Êwiadkami zmiany ról – u˝ytkownicy
internetu sà nie tylko konsumentami informacji, ale równie˝ jej dostawcami.
nimum 10 osób wynosi∏ 12,3 mln z∏,
w 2004 r. – 25,3 mln z∏, a w 2005 r.
ju˝ 28,2 mln z∏. WÊród ma∏ych
przedsi´biorstw Êredni przychód
w 2000 r. wynosi∏ 546,8 tys. z∏,
w 2004 r. – 634,8 tys. z∏, a w 2005 r.
spad∏ do 478,9 tys. z∏.
Dane za rok 2006 r. pokazujà dalszy
wzrost przychodów w bran˝y, tym
razem o 9,6 proc. Korzystna sytuacja ekonomiczna dotyczy jednak
g∏ównie Êrednich i du˝ych biur podró˝y, których przychody wynios∏y
w ubieg∏ym roku ok. 3,1 mld z∏, co
stanowi wzrost o 10,7 proc.
(ab)
Opracowano
na podstawie
publikacji
„Raport. Biura
podró˝y 2007”
przygotowanej
przez Instytut
Turystyki i redakcj´
„WiadomoÊci
Turystycznych”
16-30 CZERWCA 2007
8
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Przysz∏oÊç nale˝y do seniorów
Wielkomiejscy klienci „przysz∏oÊci” poszukujà kontaktu z naturà
Ciag dalszy ze strony 1
Modne jest poszukiwanie oryginalnego
produktu, kontaktu z naturà i odwiedzanà ludnoÊcià. Istotne sà te˝ mo˝liwoÊç porównywania ofert (zjawisko
zapppingu), rezerwacja przez internet,
podejmowanie decyzji o wyjeêdzie
w ostatniej chwili oraz przyk∏adanie
uwagi do bezpieczeƒstwa zakupu
(marki sprzedawcy) i pobytu, a nawet
ch´ç unikania poÊrednictwa w zakupie.
Nast´puje wi´c indywidualizacja potrzeb, co wymusza na organizatorze
podró˝y zmian´ podejÊcia do tworzonych ofert, sposobu dotarcia do klienta i jego obs∏ugi.
Liczne zagro˝enia (katastrofy, epidemie) podczas podró˝y i pobytu, a tak˝e sprzeda˝y (overbooking) spowodowa∏y, ˝e Komisja Europejska zamierza modyfikowaç dyrektyw´ o podró˝ach przy okazji zmian praw dotyczàcych ochrony konsumenta.
Spowodowaç to b´dzie musia∏o tak˝e zmian´ dyrektyw o time sharingu
oraz sprzeda˝y na odleg∏oÊç. Tymczasem na rynku europejskim zarysowujà si´ dwie koncepcje kulturowe funkcjonowania segmentu biur podró˝y,
dzielàc Europ´ na kraje pó∏nocne
i po∏udniowe. W krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Austrii i
Niemczech nie obowiàzuje prawo o licencjonowaniu biur podró˝y w przeciwieƒstwie do prawa francuskiego,
belgijskiego, hiszpaƒskiego, w∏oskiego, a tak˝e polskiego i w´gierskiego.
O ile ca∏a bran˝a uwa˝a, ˝e klient jest
zbytnio chroniony przez dyrektyw´
z 1990 roku, o tyle zdania sà ju˝ podzielone co do wspólnej strategii. Pó∏noc chce wi´cej liberalizmu, a po∏udnie ochrony prawnej konsumenta.
T´ odmiennoÊç kulturowà widaç tak˝e w podejÊciu do klienta. Katalog
handlowy i umowa z klientem w takich
krajach, jak Niemcy i Holandia bazujà
na maksymalizacji przekazywanych informacji majàcych wp∏yw na odpowiedzialnoÊç biura (nazywana logikà kon16-30 CZERWCA 2007
traktu). Natomiast w Hiszpanii lub
W∏oszech informacje wynikajàce
z umowy opierajà si´ na zaufaniu i domniemanym profesjonalizmie biura
(logika honoru).
Linie lotnicze
Swoiste trz´sienie ziemi w bran˝y zapoczàtkowa∏y w∏aÊnie linie lotnicze,
anulujàc stosowane dotychczas taryfy
brutto dla agencji, dla których sprzeda˝ biletów stanowi∏a Êrednio 60 proc.
obrotów. Coraz wi´ksza ekspansja tanich linii lotniczych doprowadzi∏a do
tego, i˝ wed∏ug szacunków w 2004 roku na rynku wewnàtrzeuropejskim
mia∏y one 22 proc. rynku, a w 2010 b´dà obs∏ugiwaç 33 proc. rynku [1]. Na
razie, w odró˝nieniu od rynku azjatyckiego, tanie linie w Europie nie proponujà lotów d∏ugodystansowych, lecz to
jest mo˝liwe. W kontekÊcie sprzeda˝y
biletów lotniczych modyfikacji muszà
ulec GDS-y, w celu wi´kszej przejrzystoÊci i dost´pnoÊci do ró˝norodnych
taryf. Konflikt sektora biur podró˝y
z liniami lotniczymi jest jednak znacznie g∏´bszy.
Strategie i koncentracja
touroperatorów
Rynek touroperatorski „starej Europy”
nie podlega porównaniom z sytuacjà
w Polsce. Jest on wyraênie podzielony
na producentów (hurtowników i detalistów) i poÊredników dystrybutorów.
Ci ostatni sà po∏àczeni w sieci lub stanowià agencje niezale˝ne. Do tego podstawowego podzia∏u trzeba jeszcze dodaç specjalistów podró˝y autokarowych, agencje rynku MICE oraz turystyki przyjazdowej. Specyficzni touroperatorzy-hurtownicy
turystyki
grupowej wyró˝niajà si´ kalkulacjà
opartà na cenach netto (a nie w oparciu o prowizj´), marketingiem bezpoÊrednim wobec potencjalnego klienta
(stàd nie sà to marki powszechnie znane turyÊcie indywidualnemu), niejednokrotnie brakiem katalogu lub kata-
logiem tylko grupowym. G∏ównà specjalizacjà tego typu producentów sà
podró˝e d∏ugodystansowe ze wzgl´du
na zachowanie konkurencyjnoÊci cenowej przy wi´kszej wartoÊci dodanej.
Odnotowujà oni bardzo dobre wyniki
handlowe, a poziom mar˝y znacznie
wzrós∏ w stosunku do klasycznych producentów indywidualnych. G∏ównà ich
si∏à jest umiej´tnoÊç negocjacji taryf
lotniczych i zakupu czarterów, gdy˝ linie lotnicze z zasady nie lubià turystyki
grupowej ze wzgl´du na fakt, i˝ jest
ona niskobud˝etowa (z wyjàtkiem incentive), co nie pozwala na zarzàdzanie w oparciu o yield management.
Analiza biur podró˝y jest doÊç trudna,
uzale˝niona od warunków rynkowych,
tradycji, zachowaƒ konsumentów itp.
Jednym s∏owem, rynek rynkowi nie jest
równy, o czym Êwiadczy chocia˝by zjawisko silnej konsolidacji wyst´pujàce
na rynkach ju˝ mocno skoncentrowanych, takich jak niemiecki i brytyjski,
w przeciwieƒstwie do innych (Francja,
Polska) charakteryzujàcych si´ atomizacjà tego segmentu. To zró˝nicowanie
jest widoczne tak˝e na bazie niektórych
wskaêników. Liczba touroperatorów i agencji w Niemczech si´ga 17
000, w Wielkiej Brytanii 6598, w Hiszpanii 5015, a w Szwajcarii 2200. Zatrudnienie jest natomiast najwi´ksze
w Wielkiej Brytanii (130 000 pracowników), dalej w Niemczech (73 600),
Hiszpania (54261) i Francji (30 000) [2].
KoniecznoÊç adaptacji organizacyjnej
wydaje si´ oczywista, jeÊli weêmiemy
pod uwag´, ˝e w Niemczech 31,9 proc.
turystów korzysta z poÊrednictwa biur
podró˝y, w Wielkiej Brytanii
25,9 proc., a przyk∏adowo we Francji
ten wskaênik wynosi zaledwie
11,9 proc. Tak˝e wskaênik wyjazdów za granic´ na co najmniej 4 doby
jest zró˝nicowany (w Niemczech wynosi 64 proc., w Wielkiej Brytanii
58,6 proc. a we Francji jedynie
17,1 proc.) i uzasadnia ró˝nice w strukturach organizacyjnych przemys∏u turystycznego [3].
TrudnoÊç wyst´puje tak˝e w ocenie
skutecznoÊci ekonomicznej sektora,
gdy˝ obroty przestajà byç wskaênikiem
podstawowym rentownoÊci. Porównanie wyników z roku 2005 czo∏owych
touroperatorów europejskich wskazuje,
i˝ wielkoÊç obrotów i zysku przed opodatkowaniem i amortyzacjà nie idzie
w parze ze wspó∏czynnikiem rentownoÊci. Dominujàcy TUI osiàgnà∏ rentownoÊç rz´du 2,6 proc., a drugi najwi´kszy Thomas Cook 2,5 proc. Liderami rentownoÊci sà natomiast Iberostar (4,2 proc.), First Choise (3,5 proc.)
czy Kuoni (3,3 proc.), przy obrotach
kilkakrotnie mniejszych ni˝ dwa cytowane giganty [4]. W zwiàzku z tym co-
raz cz´Êciej wskazuje si´ na tzw. ROI
(return on investment) jako najskuteczniejszy wskaênik ekonomiczny.
Od lat post´puje proces integracji
poziomej (konsolidacji), która z∏ama∏a klasyczny model kana∏u dystrybucji (producent – poÊrednik
– klient), przy czym proces ten uleg∏
przyÊpieszeniu na skutek rezygnacji
przez linie lotnicze z taryf brutto.
Integracja spowodowa∏a, i˝ na rynku irlandzkim nie ma ju˝ agencji
niezale˝nych, a w Niemczech stanowià one jedynie 10 proc. rynku poÊredników. W Norwegii nastàpi∏a fuzja samorzàdu agencji niezale˝nych
z sieciami sprzeda˝y, natomiast
w USA 40 proc. agencji dysponujàcych licencjà ARC (odpowiednik
IATA) znikn´∏o z rynku w ciàgu
dwóch lat, co wymusi∏o koncentracj´ dystrybucji. Nawet na rynku niemieckim odnotowano w roku ubieg∏ym znikni´cie z rynku 770 punktów sprzeda˝y, chocia˝ sprzeda˝
wzros∏a [5].
Gdy przyjrzeç si´ segmentacji rynku, mo˝na wyró˝niç cztery grupy:
1. touroperatorzy niskobud˝etowi
(jak E. Leclerc Voyages, Sunstart,
Reisen Netto i Neckermann), których produkty sà tanie i majà ma∏à
mar˝´,
2. touroperatorzy o dobrej relacji ceny do jakoÊci produktu (jak TUI,
First Choice, Hotelplan) dysponujàcy du˝ym segmentem rynku, silnie
konkurencyjni, z du˝ym wachlarzem
kana∏ów dystrybucji,
3. touroperatorzy wysokobud˝etowi
(jak Airtours, Kuoni, Robinson,
Donatello) o wy˝szej mar˝y, ale
i wy˝szym standardzie us∏ug,
4. touroperatorzy-specjaliÊci (jak
The Cruise Store, Voyageurs du
Monde, Neilson) oferujàcy produkt
poszerzony, z ma∏à przejrzystoÊcià
ceny i du˝ym przywiàzaniem klientów do marki.
Poprzez proces integracji nast´puje
budowa silnych marek (jak w przypadku TUI, Kuoni i MyTravel) i ∏atwo rozszyfrowaç kierunki realizowanej strategii, polegajàcej na wyraênej dywersyfikacji i kontroli
touroperatorów z ka˝dego z powy˝szych segmentów. MyTravel bowiem
pod swà markà kontroluje mi´dzy
innymi Airtous, Cresta oraz Aspro
Holidays, a Kuoni niskobud˝etowego Reisen Netto i Helvetic Tours,
Frantour, a tak˝e specjalistyczny
Privat Safaris.
Strategie zintegrowanych touroperatorów bazujà wi´c na jasnym i czytelnym
pozycjonowaniu wobec segmentu rynku celem optymalizacji kosztów marketingu, rozwoju segmentu turystyki
przyjazdowej, rozwoju kana∏ów dystrybucji online oraz rozwoju programów
lojalnoÊciowych, w tym wobec sieci
sprzeda˝y (w ramach strategii B2B2C).
9
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Dystrybucja
Agencje sprzeda˝y sieciowe lub niezale˝ne sà najbardziej dotkni´te aktualnymi zjawiskami. Niemniej dysponujàc bazami danych klientów, coraz cz´Êciej zaczynajà same zajmowaç si´ produkcjà „na ˝yczenie”.
Z kolei touroperatorzy rozpoczynajà
zacieÊnianie wi´zów handlowych
z agencjami poprzez specjalistyczne
portale B2B, programy lojalnoÊciowe i nowe instrumenty zarzàdzania
(CRM) majàce tak˝e na celu podniesienie skutecznoÊci sprzeda˝y. KompleksowoÊç poszukiwanych przez
klientów produktów wywo∏uje potrzeb´ doradztwa, b´dàcego jednym
z najbardziej prawdopodobnych kierunków zmian dzia∏alnoÊci agencji
podró˝y.
Nowe technologie
Aby oceniç dynamik´ rozwoju internetu, wystarczy zwróciç uwag´ na
fakt, i˝ e-turystyka wygenerowa∏a
w Wielkiej Brytanii w 2004 roku obroty rz´du 6,6 mld dol., a w 2006 ju˝
10,7 mld dol. (w Niemczech w analogicznym okresie 3,55 mld dol. i 6,89
mld dol.) [6]. W roku 2005 w USA
sprzeda˝ us∏ug turystycznych przez
internet stanowi∏a 42 proc., a w Europie tylko 15 proc. Szacuje si´, ˝e
w roku 2008 amerykaƒski rynek e-tuR
E
K
L
A
M
rystyki b´dzie sprzedawaç 60 proc.
us∏ug, a w Europie wskaênik ten
zwi´kszy si´ do 41 proc. RównoczeÊnie ch´ç poszukiwania i porównywania ofert rozwija specjalistyczne portale porównawcze. Rozbudowywane
sà równie˝ portale B2B s∏u˝àce komunikacji producenta z poÊrednikiem i wreszcie powoli touroperatorzy uruchomiajà on-line swe katalogi
handlowe adresowane do konsumenta, majàce docelowo zastàpiç oferty
drukowane.
Zestawienie zjawisk, choç niepe∏ne,
sk∏ania do wniosku, ˝e ze wzgl´du na
poszukiwanie wzrostu udzia∏u w rynku i nowych form komercjalizacji
dalszemu przyspieszeniu ulegnà procesy integracji poziomej i pionowej
wÊród producentów us∏ug turystycznych. Nastàpi wzrost mi´dzynarodowej konkurencji poprzez cen´ na rynku masowych produktów pakietowych (o ile te produkty nie zostanà
zmonopolizowane przez zintegrowanych touroperatorów), dalszej ewolucji zostanà poddane sieci dystrybucji,
w tym w kierunku doradztwa i mikroprodukcji na zlecenie. Ewolucji
ulegnà strategie marketingowe,
w których coraz wi´kszà rol´ odgrywaç b´dzie komunikacja B2B
i B2B2C.
Na tle takich procesów kierunek
Klient dobrze zarzàdzany
WÊród nowoczesnych technologii s∏u˝àcych
zarzàdzaniu powszechnà karier´ robi system
CRM (Customer Relationship Management),
który s∏u˝y do przetwarzania danych klientów oraz sprzedawców. Mo˝liwoÊci tego typu
narz´dzia pozwalajà na gromadzenie i zarzàdzanie informacjami w trzech fazach: przed,
w trakcie oraz po sprzeda˝y. Pozwala tak˝e
na zarzàdzanie wewn´trzne s∏u˝àce zwi´kszeniu wydajnoÊci i obni˝ce kosztów. Narz´dzie CRM zaczyna byç coraz cz´Êciej wykorzystywane przez klasycznych touroperatorów dla zarzàdzania wspó∏pracà z agentami.
Ma ono jednak dobre i z∏e strony. KorzyÊci
to: mo˝liwoÊç Êledzenia dotychczasowych
kontaktów i rezultatów handlowych, lepsza
zmian w polskim sektorze mo˝e mieç
na razie tylko charakter postulatywny. Nie nale˝y si´ bowiem spodziewaç
w najbli˝szych latach powa˝niejszych
procesów integracji kapita∏owej, lecz
co najwy˝ej w formie konsorcjów, ze
wzgl´du na niewielki (chocia˝ rosnàcy) rynek turystyki wyjazdowej, rozdrobnienie bran˝y i s∏aboÊç ekonomicznà. Wydaje si´, ˝e szybciej mogà
nastàpiç procesy, które i tak sà nieuniknione, a mianowicie zmiana charakteru i struktury samorzàdu gospodarczego, powstanie instytucji ubezpieczeƒ wzajemnych, wprowadzanie
nowoczesnych form zarzàdzania oraz
powstanie klasycznych sieci sprzeda˝y. Zmieni si´ prawdopodobnie sys-
informacja „po sprzeda˝y”, szybsza informacja o potrzebach wsparcia sprzeda˝y (np.
podró˝e studyjne), komunikacja skierowana
do odpowiednich grup docelowych (newslettery), korzyÊci technologiczne (druk przez
agenta dokumentu podró˝y z w∏asnym logo),
mo˝liwoÊç samokszta∏cenia si´ agenta na
temat nowych produktów i destynacji. Do
s∏abych stron (dla agentów) zaliczyç mo˝na
pe∏nà przejrzystoÊç ewolucji sprzeda˝y pozwalajàcà na zwi´kszenie wymagaƒ wobec
sprzedawcy. W konsekwencji mo˝e doprowadziç do rezygnacji z niektórych agentów,
motywowania do sprzeda˝y innych i wreszcie wyró˝nienia najlepszych sprzedawców.
Nawet je˝eli tak si´ nie stanie, to z ca∏à pewnoÊcià nale˝y si´ spodziewaç zró˝nicowanych prowizji.
tem kszta∏cenia i zatrudniania kadr,
wzroÊnie tak˝e znaczenie samorzàdu
regionalnego i lokalnego w dynamizacji przemys∏u turystycznego miejsca docelowego (w tym decentralizacja zarzàdzania i promocji, a mo˝e
i powstawanie DMC).
Bart∏omiej Walas
[1] dane za Marcer Management Consulting,
2005
[2] www.ectaa.org
[3] Le Quotidien du Tourisme, nr. 2871,
z 5.04.2007.
[4] TO européens: choix stratégiques face á la nouvelle donne, Marcer Management Consulting, 2006
[5] wypowiedê Klausa Laepple, prezydenta DRV
[6] Marcussen&Phocus Wright
A
PODRÓ˚E NA 7 KONTYNENTÓW 2007
• BOTSWANA-NAMIBIA
• EGIPT
• ETIOPIA
• KENIA-TANZANIA
(+ZANZIBAR)
• LIBIA
• MADAGASKAR-MAURITIUS
• MAROKO
• NAMIBIA-BOTSWANAZIMBABWE-ZAMBIA
• RPA-SWAZILAND
• RPA-ZIMBABWE-ZAMBIA
(+OPCJA MAURITIUS)
• ARGENTYNA-URUGWAJBRAZYLIA
• BRAZYLIA
• CHILE
(+WYSPA WELKANOCNA)
-ARGENTYNA-BRAZYLIA
• KUBA
• MEKSYK z Jukatanem
• MEKSYK-GWATEMALA
• MEKSYK-KUBA
• PERU-BOLIWIA
• WENEZUELA-EKWADOR
(+GALAPAGOS)
• WENEZUELA-TRYNIDAD
& TOBAGO
• KANADA
• USA (ró˝ne trasy)
• AUSTRALIA-NOWA ZELANDIA
• NOWA ZELANDIA-FIJI-KOREA
• BHUTAN-NEPAL-TYBET
• BORNEO-BRUNEI
• CHINY (ró˝ne trasy)
• EMIRATY ARABSKIE
• INDIE-NEPAL
• INDIE (Ladakh)
• INDONEZJA
• IRAN
• IZRAEL
• JAPONIA
• JEMEN
• NEPAL
(trekking do bazy Annapurna)
• SRI LANKA
• SYRIA-JORDANIA
• TAJLANDIA-MALEZJA
-SINGAPUR
• UZBEKISTAN
• ALBANIA
• GRUZJA
• ISLANDIA
• ROSJA (Bajka∏)
• ROSJA (Moskwa-St.Petersburg)
• TURCJA
Wycieczki i wczasy w Europie
SKANDYNAWIA, IRLANDIA,
UKRAINA, CZECHY, FRANCJA,
BU¸GARIA, CHORWACJA,
POLSKA, S¸OWACJA, S¸OWENIA,
W¸OCHY
www.logostour.pl
Warszawa
Poznaƒ
Katowice
Kraków
(022) 397 52 00
(061) 847 90 94-95
(032) 253 78 58
(012) 633 12 57
Lublin
¸ódê
Olsztyn
Rzeszów
(081) 533 00 77
(042) 636 21 12
(089) 527 73 20
(017) 852 04 29
Wroc∏aw
Nowy Sàcz
Gdaƒsk
(071) 322 98 22
(018) 443 58 50
(058) 301 05 13
16-30 CZERWCA 2007
10
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Co nas cieszy, co nas martwi
Ma∏o zasobni klienci
Remigiusz Talarek, sales & marketing manager Rainbow Tours SA
W Polsce panuje ogromna
tak jak grupy niemieckich
biurokracja i niewydolemerytów je˝d˝àce po
noÊç aparatu paƒstwowePolsce albo wypoczywajàgo. Dla przyk∏adu, na doce na Majorce lub Costa
kumenty ZUS E 101 dla
del Sol w Hiszpanii? Dorezydentów (uprawniajàce
piero zwi´kszenie zasobdo korzystania z pomocy
noÊci portfela polskich
medycznej w krajach Remigiusz Talarek
konsumentów pozwoli na
Unii) czekaliÊmy ponad
znaczne zwi´kszenie kiemiesiàc, choç powinny byç wydane runków turystycznych, w tym
w ciàgu siedmiu dni. A to tylko je- przede wszystkim wyjazdów egzoden z przyk∏adów. Generalnie za∏a- tycznych (Karaiby, Azja, daleka
twienie jakiejkolwiek sprawy w urz´- Afryka). W bran˝y turystycznej najdzie bez stosu zaÊwiadczeƒ, drucz- wy˝ej ceni´ Jensa Brochnera, za∏oków i potwierdzeƒ jest po prostu nie- ˝yciela Scan Holiday. Cz∏owieka,
mo˝liwe. Krajowy rynek turystycz- który nauczy∏ wszystkich na polny ró˝ni si´ od rynków zaawan- skim rynku, jak nale˝y robiç czartesowanych przede wszystkim zasob- rowe wakacje. Szkoda, ˝e od kilku
noÊcià portfela konsumenta. Z wa- lat jest na emeryturze. Z kolei wÊród
kacji zorganizowanych korzysta agencji turystycznych (poza naszyu nas stosunkowo niewielka grupa mi w∏asnymi biurami) od trzech lat
osób o dochodach co najmniej Êred- najlepszym agentem sà Wakacje.pl
nich. Czy widzia∏ ktoÊ np. zorgani- – portal turystyczny. To jeden
zowane grupy polskich emerytów z dwóch czo∏owych portali turyje˝d˝àcych choçby na nasze Kresy, stycznych, od lat specjalizujàcy si´
R
E
K
L
A
M
w sprzeda˝y oferty on-line i poprzez
call center. Tygrysem polskiej turystyki nazwa∏bym tanie linie lotnicze,
a szczególnie Ryanair, które stosujàc doÊç zaskakujàce reklamy
(w tym porównawcze), zdecydowanà polityk´ cenowà i wyloty praktycznie ze wszystkich polskich lotnisk, zdoby∏y w krótkim czasie bardzo du˝y kawa∏ek polskiego rynku.
Koszty niestety rosnà
Waldemar Glaubitz, kierownik centrali w Szczecinie Jet Touristic Poland Sp. z o.o.
Utrudnienia w prowadzerynek turystyczny w Polniu firmy turystycznej na
sce nie ma jeszcze ugrunpolskim rynku zwiàzane
towanej tradycji i kultury
sà przede wszystkim
podró˝owania, jak ma to
z konkurencjà i rosnàcymi
miejsce w Niemczech i we
kosztami prowadzonej
Francji. Klienci szukajà
dzia∏alnoÊci. Wzrost cen
g∏ównie ofert, które popaliw, równie˝ op∏at lotni- Waldemar Glaubitz
zwolà im sp´dziç jak najskowych przyczyni si´ do
lepszy urlop za jak najni˝podro˝enia przelotów czarterowych. sza kwot´. W efekcie krajowe proFirmy ubezpieczeniowe za˝àda∏y do- dukty zazwyczaj nie sà tak wyszukadatkowych zabezpieczeƒ przy pro- ne jak w krajach wysoko rozwini´wadzeniu dzia∏alnoÊci turystycznej. tych. Wspó∏praca z wieloma firNiektóre biura podró˝y zani˝ajà ce- mami z bran˝y turystycznej, m.in.
ny i wprowadzajà swoich klientów Nowà Itakà, Alfa Starem, Triadà,
w b∏àd, nie informujàc ich o dodat- oraz Exim Tours, uk∏ada nam si´
kowych op∏atach, które sà pobierane dobrze. Podobnie jest z agencjami.
w miejscu wypoczynku. Co wi´cej, Bardzo dobrze wspó∏pracuje nam
A
WCZASY W HOTELU
autokarem:
Czarnogóra – Ulcinj
W∏ochy – Varcadoro
Bu∏garia – Z∏ote Piaski
Hiszpania – Lloret de Mar
Grecja – Leptokaria
samolotem:
Bu∏garia – Z∏ote Piaski
WCZASY NA CAMPINGU
Hiszpania – Blanes
W∏ochy – Sycylia
Grecja – Wyspa Thassos
OBOZY M¸ODZIE˚OWE
autokarem:
W∏ochy – Sycylia
Hiszpania – Blanes
Grecja – Wyspa Thassos
Grecja – Leptokaria
Bu∏garia – Z∏ote Piaski
Czarnogóra – Ulcinj
samolotem:
Bu∏garia – Z∏ote Piaski
Biuro Turystyczne OLIMP
– Centrum Promocji i Last Minute
31-019 Kraków, Floriaƒska 24
31-105 Kraków, Zwierzyniecka 25
tel./fax 0048 012 422-80-44;
012 423-18-61; 012 429-55-88
Zapraszamy na:
www.olimp.travel.pl
16-30 CZERWCA 2007
11
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
– mówià touroperatorzy
si´ z wieloma tego typu firmami.
W efekcie niesprawiedliwe by∏oby
szczególne wyró˝nienie
z agencji turystycznych.
którejÊ
Euro ustabilizuje bran˝´
Jaros∏aw Jeschke, pe∏nomocnik zarzàdu Biura Podró˝y Triada Sp. z o.o.
W skali mikro, czyli dotylatach doÊwiadczeƒ wyczàcej bran˝y turystyczpracowaliÊmy, we wspó∏nej, spotykamy si´ z dwopracy z bankami metody
ma podstawowymi prozabezpieczajàce Triad´
blemami, które doskwieprzed du˝ymi wahni´ciarajà nam od lat. Pierwszy
mi kursowymi. Korzystato niepewnoÊç kursowa
my z nich na bie˝àco.
z∏otówki do walut ob- Jaros∏aw Jeschke
TrudnoÊci kursowe raz na
cych. Nadmieni´, ˝e ok.
zawsze mo˝e jednak roz90 proc. kosztów przy rozliczaniu wiàzaç jedynie szybkie wejÊcie Polpakietu turystycznego wyjazdowe- ski do strefy euro. Kolejna kwestia
go, to koszty euro i dolara amery- to brak stabilizacji na rynku przekaƒskiego. Owszem, po wejÊciu do wozów lotniczych w Polsce. HistoUE z∏otówka sta∏a si´ bardziej sta- ria pokazuje, ˝e praktycznie co robilnym pieniàdzem, jednak˝e ciàg∏e ku organizatorów turystyki zagrazmiany o 10-15 proc. (zarówno nicznej (wylotowej) dotyka ten prow gór´, jak i w dó∏) powodujà, ˝e blem. Upadki WEA, Air Polonia,
zawsze ktoÊ traci. Przy du˝ych wo- Fischer Air Polska (spó∏ka obecnie
lumenach sà to powa˝ne kwoty. JeÊli wychodzi na prostà) i doÊç niepewzatem firma nie trafi z prognozà wa- na sytuacja dotyczàca polityki czarlutowà, a chce byç konkurencyjna terowej w Centralwings pokazujà,
na rynku, to musi traciç. Po wielu jak wiele jest tu jeszcze do zrobieR
E
K
L
A
M
nia. Równie˝ w skali makro wcià˝
mamy do czynienia z dwoma podstawowymi problemami. Cz´sto niemo˝liwe do zastosowania w praktyce sà nieprecyzyjne uregulowania
prawne, spisywane i poprawiane
przez ludzi niezwiàzanych z bran˝à
turystycznà, a co wi´cej, bez konsultacji z bran˝à. Druga trudnoÊç to
ogólna biurokracja, na którà napotyka ka˝dy przedsi´biorca niezale˝nie od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci. DziÊ rynki zaawansowane od
rynku polskiego ró˝ni m.in. brak
wymienionych problemów, czyli stabilizacja kursowa, stabilizacja na
rynku przewozów lotniczych i przejrzyste regulacje prawne.
Czartery wysokiego ryzyka
Andrzej Studnicki, dyrektor Centrum Turystyki Wyjazdowej Orbis Travel Sp. z o.o.
Organizacja imprez czarterów, które zabezpieczajà
rowych zarówno na rynklientów od ewentualnych
kach europejskich, jak
skutków ich bankructwa,
i w Polsce jest dzia∏alnopo drugie, kapita∏ zak∏aÊcià o wysokim stopniu rydowy firm touroperatorzyka. W zwiàzku z tym
skich musi byç odpowiedw Niemczech, Francji lub
nio wysoki. Dzisiaj w PolWielkiej Brytanii touropesce wycieczki czarterowe
Andrzej Studnicki
ratorom czarterowym stamo˝e organizowaç firma
wiane sà znacznie wy˝sze wymagania z kapita∏em 50 tys. z∏. Tymczasem
ni˝ firmom organizujàcym np. tury- wyczarterowanie jednego samolotu
styk´ autokarowà. Rozwiàzania idà na jeden rejs to koszty rzàdu 40-50
w dwóch kierunkach. Po pierwsze, tys. dol. Firmy touroperatorskie mapoprzez ubezpieczenia touroperato- jà w sezonie po kilka ∏aƒcuchów, a
A
16-30 CZERWCA 2007
12
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
13
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
ka˝dy sk∏adajàcy si´ z 15, 18, 20 rejsów. Ogromna rozbie˝noÊç pomi´dzy
kapita∏em zak∏adowym firm a zaanga˝owaniem finansowym niezb´dnym do prowadzenia dzia∏alnoÊci nie
s∏u˝y wiarygodnoÊci bran˝y. Po˝àdane wydaje si´ wprowadzenie w Polsce
przepisów podobnych do tych, które
obowiàzujà na zachodzie Europy, by
kapita∏ zak∏adowy firm specjalizujàcych si´ w organizacji imprez czarterowych zabezpiecza∏ realizacje zobowiàzaƒ finansowych tych firm. Powinien on wynosiç kilka milionów z∏otych. Przy czym nie mo˝e to byç kapita∏ wirtualny. Struktura rynku
w Polsce ró˝ni si´ od struktury na
rynkach zachodnich. W Niemczech
lub we Francji konkuruje ze sobà kilku solidnych touroperatorów czarterowych, a ma∏e biura podró˝y sà touroperatorami niszowymi. W Polsce
powinno byç podobnie. Oprócz kilku – kilkunastu stabilnych finansowo
touroperatorów czarterowych powinno dzia∏aç wiele mniejszych firm specjalizujàcych si´ w turystyce autokarowej i kwalifikowanej. Unikn´liby-
Êmy wtedy spektakularnych bankructw. JesteÊmy pod wra˝eniem dynamiki rozwoju internetowych biur
podró˝y. Oprócz najwi´kszych portali turystycznych, takich jak Wakacje.pl i Travelplanet.pl, istnieje du˝a
grupa innych portali, które z sukcesem zdobywajà rynek, jak np.
Vtrip.pl, Easygo.pl, Travelone.pl.
Z du˝ym uznaniem przypatrujemy
si´ równie˝ mniejszym biurom podró˝y dzia∏ajàcym regionalnie, które potrafià utrzymaç doskona∏y kontakt
z klientami, osiàgajàc przy tym Êwietne efekty sprzeda˝owe. WÊród agentów sprzedajàcych ofert´ Orbis Travel szczególnie chcielibyÊmy wyró˝niç (kolejnoÊç alfabetyczna): ABC
Poznaƒ Sp. z o.o., APiT Holidays
Wies∏aw Nichwiedowicz Gdaƒsk,
Biuro Podró˝y Eurotop Leszno, Euro
Pol Travel Iwona J´drzejewska Warszawa, Holiday Travel BPP Bia∏ystok,
Lexan Anna i Aleksander ¸astowscy,
Mag Mar Marek Kamieƒski Warszawa, Travel Market Norbert Adamski
Kraków i Wellkomm Polska Sp. z o.o.
Kraków.
Du˝o nowych kierunków
skiej turystyki zas∏ugujà linie lotnicze Prima Charter, które wydosta∏y
si´ z gigantycznego zad∏u˝enia spowodowanego dzia∏alnoÊcià Open
Travel Group. W obecnej chwili kon-
traktowane sà dwa nowe samoloty
i myÊl´, ˝e nasz 40-milionowy kraj
zas∏uguje na to, aby mieç przynajmniej jednego dobrego prywatnego
przewoênika.
Wolny, konkurencyjny rynek
Krzysztof Piàtek, prezes Neckermann Polska Biuro Podró˝y Sp. z o.o.
Z ogólnych uwarunkowaƒ
ski, kierujàcy Polish Tradzia∏alnoÊci naszej firmy
vel Quo Vadis, oraz Daw Polsce jestem zadoworiusz Maciejewski, dyreklony. Mamy pe∏nà swobotor generalny Happy
d´ konkurencyjnà, co poEvents Grupa Aktywna
woduje, ˝e wszyscy sà
za seri´ pla˝owych imkreatywni. Jedyne, co mi
prez wakacyjnych na polprzeszkadza, to postawa
skim wybrze˝u. WÊród
Krzysztof Piàtek
cz´Êci mediów, które na
najlepszych agentów sà:
poczàtku roku poruszajà temat: jak Biuro Podró˝y „Dziennika Polskiesi´ nie daç oszukaç biurom podró- go” Jagielonia z Krakowa, TAU
˝y. Pod wzgl´dem jakoÊci oferty czy Agencja Turystyczna z Warszawy,
te˝ stosowanej technologii krajowy Bis Biuro Turystyczne z ¸odzi,
rynek turystyczny nie odbiega dziÊ Agencja Turystyczna Sigma z Kielc,
od rynków w pe∏ni rozwini´tych. Biuro Podró˝y Ercom z Poznania,
Jest jedynie bardziej rozdrobniony Blue Sky Travel z Poznania, Biuro
i nie ma stabilnych podwykonaw- Podró˝y Mayerpol równie˝ z Poców, a wÊród nich przede wszystkim znania, PTH Supertour z Warszaprzewoêników czarterowych. Na wy i wspomniany wczeÊniej Polish
szczególne uznanie, g∏ównie za roz- Travel Quo Vadis. Z kolei na miano
wój nowych technologii, zas∏uguje tygrysa polskiej turystyki zas∏uguje
Dariusz Pa∏ecki i Dariusz Litwiƒ- Triada.
Piotr ¸ab´dowicz, dyrektor marketingu Exim Tours Sp. z o.o.
Przeszkód w prowadzeniu
nie czartery do krajów eginteresów w Polsce jest
zotycznych: Brazylia, Kukilka. Do najwa˝niejszych
ba, Tajlandia itp. Najwynale˝à: brak dobrych
˝ej w bran˝y ceni´ inweprzewoêników czarterostora linii lotniczej Prima
wych, przyzwyczajenie
Charter pana Krzystofa
naszych klientów do kupMoska. Jest to osoba,
na ofert last minute, podktóra wraz ze swoimi inPiotr ¸ab´dowicz
czas gdy to w∏aÊnie first
westorami uratowa∏a linie
minute powinno byç najbardziej lotnicze Fischer Air. Najlepszym
atrakcyjne. Przysz∏oÊç polskiej tury- agentem jest Wakacje.pl i Internetostyki to coraz wi´cej kierunków we Biuro Podro˝y Lastminute-oferz lotnisk lokalnych oraz bezpoÊred- ty.pl. Z kolei na miano tygrysa polR
E
K
L
A
M
Brak lokalnego przewoênika
Sylwester Strzylak, wspó∏w∏aÊciciel BP Alfa Star spó∏ka jawna
Ogólnie interesy w Polsce
prowadzi si´ nam dobrze.
Przez lata zdà˝yliÊmy si´
ju˝ przyzwyczaiç do biurokracji i wyd∏u˝onych
procedur albo oczekiwania np. na kredyt bankowy. Doskwiera nam jedynie brak konkurencji
Sylwester Strzylak
w zakresie zawierania
umów na ubezpieczenia
turystów. W krajach o lepiej rozwini´tej gospodarce jest wi´ksza liczba gospodarstw domowych
z dost´pem do internetu,
w których dokonuje si´
zakupu tego typu us∏ug
A
16-30 CZERWCA 2007
14
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
on-line. Ten kana∏ dystrybucji staje
si´ coraz bardziej popularny
i w przysz∏oÊci rozwinie si´ na wi´kszà skal´, co widaç porównujàc nasze wyniki sprzeda˝y on-line z ostatnich lat. Na polskim rynku brak jest
wystarczajàcej liczby przewoêników
lokalnych do obs∏ugi lotów czarterowych. OczywiÊcie nie narzekamy,
poniewa˝ dajemy sobie z tym rad´,
ale mamy ÊwiadomoÊç, ˝e touroperatorzy z innych krajów w wi´kszoÊci korzystajà z lokalnych przewoêników. Samolot w wyjazdach zagranicznych jest jednak najpopularniejszym Êrodkiem transportu (ponad
50 proc.), dlatego czekamy na lokal-
nego przewoênika, z którego us∏ug
nasze biuro b´dzie mog∏o w przysz∏oÊci korzystaç. Ogólnie cenimy
sobie konkurencj´, którà podpatrujemy i od której du˝o si´ uczymy.
Trudno kogokolwiek w tym momencie wymieniaç, chocia˝by dlatego, aby kogoÊ nie pominàç. Naszym
najlepszym agentem jest biuro Wakacje.pl. Bardzo dobrze uk∏ada si´
nam wspó∏praca. Z roku na rok
wzrasta liczba umów zawieranych
przez Wakacje.pl. To solidny partner z bardzo dobrze przeszkolonà
za∏ogà. Sàdzàc po liczbie wys∏anych
turystów, w 2006 roku na miano tygrysa bran˝y zas∏uguje Triada.
Trudne, póêne rezerwacje
Aleksandra Olechnowicz, marketing & PR director Ecco Holiday Sp.
z o.o.
Najwi´ksze k∏opoty nautrudnia zarzàdzanie proszej firmy wià˝à si´ z póêduktem w sposób efeknymi rezerwacjami, czyli
tywny, a tak˝e przeszkatzw. late booking market.
dza w podà˝aniu za oczeW dalszym ciàgu zbyt
kiwaniami rynku. Klient,
ma∏e grono osób planuje
podejmujàc
decyzj´
urlop z du˝ym wyprzew ostatnim momencie, ma
dzeniem, co dzia∏a zarówograniczony wybór hoteli.
Aleksandra Olechnowicz
no na niekorzyÊç organiW sezonie mo˝e zdarzyç
zatora wypoczynku, jak i samego si´ nawet sytuacja, ˝e w ogóle nie
klienta. Taka sytuacja znacznie b´dzie miejsc na wybranym kierunR
E
K
L
A
M
A
16-30 CZERWCA 2007
ku. Polski rynek jest bardzo specyficzny, a polski klient wymagajàcy,
ale raczej konserwatywny. W kraju
wcià˝ niewielki jest popyt na produkty top-end (super luksusowe),
mimo i˝ mo˝na je znaleêç w ofercie
polskich touroperatorów. Naszym
zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy klient odkryje w sobie nowe potrzeby, te najwy˝szego rz´du. Oczekujemy na rynku takich klientów
i ju˝ poszerzamy dla nich ofert´. Nie
mamy swojego idola wÊród konkurencji. OczywiÊcie obserwujemy
i doceniamy dzia∏ania konkurencji
na rynku, gratulujemy dobrych pomys∏ów, ale i uczymy si´ na cudzych
b∏´dach. Z kolei wÊród agentów wiele osób i firm zas∏uguje na miano
najlepszego, bo nie tylko dobre wyniki w sprzeda˝y kwalifikujà do bycia najlepszym. Dobra znajomoÊç
produktu, terminowe regulowanie
nale˝noÊci, dzia∏ania marketingowe,
czujnoÊç, zaanga˝owanie, a przede
wszystkim wk∏adanie w prac´ kawa∏ka serca tworzy wizerunek najlepszego.
Turystyka warta priorytetu
Piotr Henicz, dyrektor sprzeda˝y i marketingu Itaka
Obecnie firmy dzia∏ajàce
w bran˝y turystycznej nie
napotykajà zbyt wielu
problemów. Z drugiej
strony nie sà adresatem
jakichkolwiek u∏atwieƒ.
Instytucje
paƒstwowe
prawie nic nie robià, aby
poprawiç status bran˝y. Piotr Henicz
Tymczasem w wielu krajach turystyka jest traktowana zdecydowanie bardziej priorytetowo
ni˝ u nas. W Polsce dla wielu osób
biuro podró˝y kojarzy si´ z brakiem
wiarygodnoÊci i nierzetelnoÊcià.
W Unii Europejskiej biuro podró˝y to okreÊlona
marka, a osoby zatrudnione w takiej firmie sà
zdecydowanie lepiej postrzegane ni˝ nad Wis∏à.
Byç mo˝e zmieni si´ coÊ
w tej materii po nowelizacji Ustawy o us∏ugach turystycznych. Niezale˝nie
od tego ju˝ dziÊ polska turystyka
doÊç szybko Êciga kraje rozwini´te.
Wystarczy zauwa˝yç, ˝e na Zachodzie rezerwacja ofert touroperatorów jest dokonywana z pó∏rocznym,
15
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
a nawet rocznym wyprzedzeniem.
Równie˝ w naszym kraju takie zachowania sà coraz cz´stszym zjawiskiem. Nowa Itaka do koƒca maja
sprzeda∏a ponad 75 proc. swojej
oferty. Dzi´ki temu mamy du˝o
czasu, aby przygotowaç nowe produkty ju˝ na 2008 r. W bran˝y tu-
rystycznej jest niezmiernie trudno
wskazaç jakieÊ autorytety, chocia˝by z tego wzgl´du, ˝e w naszym
kraju to poj´cie zdewaluowa∏o si´.
Z kolei agentów, którzy najlepiej
prowadzà swój biznes, jest oko∏o
stu. Zaliczamy ich do tzw. agentów
presti˝owych.
UproÊciç i obni˝yç podatki
Artur Matiaszczyk, prezes Trade & Travel Company – Konsorcjum
Polskich Biur Podró˝y
W prowadzeniu interemi si´, ˝e na miano tysów nad Wis∏à najbargrysa polskiej turystyki
dziej przeszkadzajà mi
zas∏uguje kilka biur poniestabilne
przepisy
dró˝y o kapitale krajoprawne, a wÊród nich
wym. Trudno w tym
przede wszystkim te domiejscu wyró˝niç kogoÊ
tyczàce opodatkowania
z nazwy. Podobnie jest
prowadzonej dzia∏alnoÊci
z naszymi agentami.
Artur Matiaszczyk
oraz bardzo wysokie
Wszyscy z którymi
koszty pracy. Pewne trudnoÊci wià- wspó∏pracujemy
sà
dobrzy.
˝à si´ równie˝ z rozchwianym kur- W przeciwnym razie nie wspó∏prasem obcych walut, w tym zw∏asz- cowalibyÊmy z nimi. Z imienia
cza dolara amerykaƒskiego. Mimo i nazwiska mog´ za to wyró˝niç
to polski rynek turystyczny w ni- panià Ma∏gorzat´ Chechliƒskà,
czym nie odbiega od rynków roz- w∏aÊcicielk´ Biura Podró˝y Trip
wini´tych. Co wi´cej w niektórych oraz hoteli Belweder, Litwor
dziedzinach jesteÊmy nawet lepsi i Czarny Potok w Zakopanem. Jest
ni˝ niejedno paƒstwo Europy Za- to osoba, którà szczególnie ceni´
chodniej. Z tego powodu wydaje w bran˝y turystycznej.
R
E
K
L
A
M
Polska ma∏o stabilna
Irfan Kilic, dyrektor generalny Pegas Touristik Sp. z o.o.
W prowadzeniu interesów najbardziej przeszkadza mi to, ˝e rynek polski
jest ma∏o stabilny. Ci´˝ko
jest w tej sytuacji podejmowaç d∏ugoterminowe
plany bàdê przedsi´wzi´cia. Co wi´cej, brakuje na
Irfan Kilic
nim krajowych przewoêników. TuryÊci ch´tnie korzystajà
z rodzimych linii lotniczych, a ta-
kich jest w Polsce bardzo
ma∏o. W bran˝y najwy˝ej
ceni´ panià Julit´ Boçwiƒskà z biura Alfa Travel. Moim zdaniem, na
miano tygrysa polskiej
turystyki zas∏uguje Alfa
Star. Z kolei najlepszym
agentem sà Wakacje.pl.
Ich pracownicy majà niezwyk∏y potencja∏ sprzeda˝y.
Klient mniej doÊwiadczony
Kaan Ergun, dyrektor generalny Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.
Dla naszej firmy najborze produktu lub us∏uwi´ksze trudnoÊci w progi podejmujà bardziej
wadzeniu
interesów
Êwiadomie. Tamtejszy tuw Polsce wià˝à si´ ze
rysta poszukuje i zbiera
zmieniajàcymi si´ kursakomentarze oraz informi obcych walut. Przede
macje od tych, którzy
wszystkim chodzi tu
mieli ju˝ mo˝liwoÊç skoo ciàg∏e przeliczanie kurrzystania z danego roKaan Ergun
su euro i dolara amerydzaju oferty. Dzi´ki temu
kaƒskiego. Polski rynek od rynków ma szersze spojrzenie na produkty
rozwini´tych odró˝nia te˝ doÊwiad- i us∏ugi, które kupuje.
czenie turystów w podró˝owaniu.
Na Zachodzie klienci decyzj´ o wy-
A
16-30 CZERWCA 2007
16
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
TOP 15 najwi´ksi w liczbach*
Alfa Star
W∏aÊciciele: Izabela Strzylak i Sylwester Strzylak
W∏adze: wspólnicy spó∏ki
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Lidia Armendowicz, koordynator sprzeda˝y agencyjnej, [email protected],
tel. (0 48) 384 55 11
Rok powstania: 1995
Krótka historia firmy: Firma polska, za∏o˝ona 12 lat
temu w Radomiu przez rodzeƒstwo Izabel´ i Sylwestra Strzylaków. Swojà dzia∏alnoÊç rozpocz´li w lokalu o powierzchni 30 m2 od organizacji wyjazdów do
Egiptu, Maroka i Tajlandii, wysy∏ajàc miesi´cznie od
30 do 50 osób. Z roku na rok ta liczba si´ zwi´ksza∏a. Teraz miesi´cznie obs∏ugujà od 3500 do 9500 turystów. Dzi´ki swej atrakcyjnoÊci produktem bazowym sta∏ si´ Egipt. Biuro wys∏a∏o w 2005 r. najwi´cej,
bo ponad 45 000 turystów, spoÊród wszystkich touroperatorów, co zosta∏o potwierdzone certyfikatem
nadanym przez Ambasad´ Republiki Egiptu. Dla turystów, którzy zaufali marce Alfa Star, touroperator rokrocznie uruchamia nowe popularne kierunki, zyskujàce rzesze zwolenników. Alfa Star kojarzone jest te˝
poprzez siatkówk´. Po raz kolejny otrzyma∏o tytu∏
Sponsora Ligi Âwiatowej w Polsce w 2007 r.
Kapita∏ zak∏adowy: b.d.
Obroty w 2006: 128 954 364 z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 1
Liczba agentów: ponad 2500
WysokoÊç prowizji dla agentów: 10-15 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 72 000
G∏ówne kierunki w ofercie: Egipt, Turcja (Turcja
Egejska, Riwiera Turecka, Bodrum), Tunezja, Bu∏garia, Cypr, Mauritius, Senegal, Jordania/Izrael
NowoÊci w ofercie 2007: Tunezja i Turcja – Bodrum
Katalogi wydane w 2007: Egipt + Senegal, Turcja,
Bu∏garia, Tunezja
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
38 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
Przy za∏o˝eniach, ˝e rezerwacja zosta∏a za∏o˝ona
0-14 dni przed terminem wylotu – 15 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: b.d.
Segment rynku: 64 proc.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Certyfikat Ambasady
Republiki Egiptu za najwi´kszà liczb´ klientów wys∏anych do Egiptu w 2005 roku; Z∏ota Malwa 2006
w kategorii Biura Podro˝y; Tytu∏ Operatora Roku zima 2005/2006 w V Edycji Programu „Latam z Katowic”; I miejsce w programie premiowym dla touroperatorów „Zima 2006/2007” zorganizowanym
przez port lotniczy we Wroc∏awiu.
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): w 2006 r. – 1,7 proc. (rezerwacje on-line
dokonane przez klienta indywidualnego)
Almatur
W∏aÊciciel: osoby fizyczne
W∏adze: Miros∏aw Sikorski, prezes zarzàdu,
S∏awomir Czarnecki, wiceprezes, Wies∏aw Krawczyƒski, wiceprezes
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Wies∏aw Krawczyƒski – wiceprezes,
tel. (0 22) 826 43 72
Rok powstania: 1956
Krótka historia firmy: Almatur powsta∏ w 1956 r.
jako biuro wyspecjalizowane w obs∏udze ruchu turystycznego Êrodowiska akademickiego. Do dziÊ g∏ównymi klientami naszego biura jest m∏odzie˝ szkolna
i studencka, chocia˝ w swojej ofercie mamy oczywiÊcie propozycje dla wszystkich. W roku 2007 weszliÊmy z ofertà, która zaspokoi marzenia wszystkich
16-30 CZERWCA 2007
tych, którzy studentami b´dà, sà lub byli, niezale˝nie
od wieku i sposobu sp´dzania wolnego czasu. Podró˝ujàc z nami, b´dziecie Paƒstwo mieli szans´ prze˝ycia niezapomnianych wra˝eƒ w doborowym towarzystwie i wybranym, wed∏ug Paƒstwa upodobaƒ, miejscu. Propagujemy aktywny sposób wypoczynku,
choç nie brakuje imprez o innym charakterze, tak aby
sprostaç najbardziej wyszukanym gustom i upodobaniom naszych klientów. Oprócz oferty typowo turystycznej mo˝emy Paƒstwu zaproponowaç równie˝:
wyjazdy do pracy, kursy j´zykowe i szko∏y oraz praktyki studenckie za granicà, bilety lotnicze w specjalnych taryfach dla m∏odzie˝y i studentów, mi´dzynarodowe legitymacje zni˝kowe z ubezpieczeniem.
Kapita∏ zak∏adowy: 1 mln z∏
Obroty w 2006: 63 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 20
Liczba agentów: 1500
WysokoÊç prowizji dla agentów: do 12 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 52 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Polska
NowoÊci w ofercie 2007: Obozy m∏odzie˝owe:
Kazimierz Dolny, akademia taƒca, warsztaty artystyczne; rejs po Zatoce Gdaƒskiej; Gozdawa, szlak
Piastowski; Bochnia, kolonia profilaktyczna; Góry
Âwi´tokrzyskie, obóz przygodowy; Hiszpania, nurkowanie; Francja, tenis; S∏owacja, Liptowski Mikulasz,
pi∏ka no˝na; Czarnogóra, obóz rekreacyjno-sportowy;
Szkocja, Edynburg, kurs j´zykowy. Nowe wycieczki
objazdowe – Bohemia Tour, Trzy stolice, Slovakia Tour, Hungaria Tour, Germania Tour – czyli po krajach
sàsiadujàcych z Polskà. Nowe wycieczki po Europie
– Pod niebem Toskanii, Tour de France, Akropolis Tour, Orient Ekspres, Norwegia w pigu∏ce. Nowe wyprawy podró˝ników – Brytyjskie per∏y, Hej soko∏y. Nowe
imprezy wypoczynek i zwiedzanie – Okolice Istrii
i Egejska przygoda. Nowe imprezy wypoczynkowe
– Grecja Chalkidiki, Chorwacja Crikvenica;
Katalogi wydane w 2007: Przebojowe wakacje
– obozy m∏odzie˝owe, Wypoczynek i zwiedzanie,
Podró˝uj z ISIC – obozy studenckie i programy edukacyjne.
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
10 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
20 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa:
kursy j´zykowe, praktyki studenckie za granicà,
programy typu Work & Travel
Segment rynku: dzieci i m∏odzie˝, doroÊli, studenci
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
PIT, WYSETC, IATA
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Z∏ota Polisa od Signal Iduna
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, sprzeda˝ przez stron´ www.almatur.pl, 10-15 proc.
Ecco Holiday
W∏aÊciciel: Sp. z o.o.
W∏adze: Zarzàd: Inga Rosiak, Karol Marciƒczak,
Leszek Deneka
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Dariusz Przyby∏, dyrektor ds. sieci sprzeda˝y,
[email protected], tel. (0 61) 647 46 61
Rok powstania: 2002
Krótka historia firmy: JesteÊmy organizatorem
wycieczek czarterowych dzia∏ajàcym na polskim rynku ju˝ od ponad czterech sezonów. Naszym pierwszym Klientom w listopadzie 2002 r. zaproponowaliÊmy egzotyczne wycieczki do Tajlandii i innych krajów Dalekiego Wschodu. Jako pierwsi na polskim
rynku zaoferowaliÊmy wakacje czarterowe w tak odleg∏ych miejscach. Od tamtej pory systematycznie
poszerzamy wachlarz naszych us∏ug, stajàc si´ liderem na rynku samolotowych wycieczek czarterowych. Biuro podró˝y Ecco Holiday jako organizator
wypoczynku oferuje g∏ównie wyjazdy czarterowe do
krajów basenu Morza Âródziemnego i na Wyspy Kanaryjskie. Sà to najcz´Êciej tygodniowe lub dwutygodniowe wycieczki pobytowe. W trosce o bezpieczeƒstwo naszych klientów latamy renomowanymi liniami
lotniczymi. Gwarantujemy tym samym najwy˝szà jakoÊç przelotu oraz pe∏en komfort podró˝y.
Kapita∏ zak∏adowy: 9 mln z∏
Obroty w 2006: 131 170 000 z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 3, licencje: 20, patronackie: 28
Liczba agentów: 2915
WysokoÊç prowizji dla agentów: 7-11 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
ok. 60 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Bu∏garia, Chalkidiki,
Costa del Sol, Hurghada, Gran Canaria, wyspy
greckie (Korfu, Kos, Kreta, Rodos) Majorka, Portugalia, Sycylia, Teneryfa, Tunezja
NowoÊci w ofercie 2007: nowe hotele; wycieczki objazdowe na Kos (Island Hopping), w Egipcie (Âladami
faraonów) i na Sycylii (Gwiazdy Sycylii), wakacje ∏àczone Rodos i Symi; wprowadzenie hoteli o najwy˝szym standardzie i oznaczenie ich piktogramem Ecco
Exclusive; wprowadzenie opcji All Inclusive Light
– ograniczona forma All Inclusive, obejmujàca tylko
napoje alkoholowe i bezalkoholowe;
Katalogi wydane w 2007: Smak Lata, w toku praca
nad katalogiem: Egzotyka Âwiata
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: wycieczki
objazdowe (Âladami faraonów, Rejs po Nilu, Kos
– Island Hopping, Gwiazdy Sycylii, Objazdówka po
Tunezji), szko∏y j´zykowe (Majorka, Teneryfa, Malaga), szko∏y nurkowe (Egipt, Kreta, Rodos, Teneryfa.
Gran Canaria), Ecco Active (oferta specjalna dla
aktywnych na wakacjach: spa wellness, fitness,
nurkowanie, surfing, golf, jazda konna, quady i jeepy), Ecco Exclusive (oferta specjalna obejmujàca
luksusowe hotele o najwy˝szym standardzie)
Segment rynku: osoby w wieku 30-40 lat, z dzieçmi
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: brak
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Wyró˝nienie: Malwa
2006, Dyplom: STO Najlepszych Firmy Wielkopolski
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, 10 proc.
Exim Tours
W∏aÊciciel: Mohammed Ellili
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Rafa∏ Wasiak, dzia∏ marketingu, tel. 609 200 124
Rok powstania: B.P. Exim Tours istnieje na rynku
polskim od 1996 r.
Krótka historia firmy: Mamy zezwolenie nr 374
na prowadzenie dzia∏alnoÊci turystycznej wydane
przez wojewod´ mazowieckiego. JesteÊmy cz∏onkiem Polskiej Izby Turystycznej (PIT) oraz GórnoÊlàskiej Izby Turystyki (GIT). Zgodnie z Ustawà o us∏ugach turystycznych mamy gwarancj´ ubezpieczeniowà wystawionà przez Signal Iduna. Wszelkie dokumenty znajdujà si´ na stronie www.eximtours.pl
„Rzeczpospolità” rankingu najwi´kszych biur podró˝y.
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): 15 proc.
Jet Touristic
W∏aÊciciel: Ekmel Akdeniz, Ayhan Aydin
W∏adze: prezes Ekmel Akdeniz,
wiceprezes Ayhan Aydin
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Waldemar Glaubitz, kierownik siedziby w Szczecinie, [email protected]
Rok powstania: 1997
Krótka historia firmy: Biuro podró˝y Jet Touristic
Poland jest touroperatorem specjalizujàcym si´ na
rynku polskim w organizacji turystyki czarterowej do
Turcji. W bie˝àcym sezonie 2007 rozpoczynamy dziesiàty rok na rynku polskim i ten okres to czas wyt´˝onej pracy oraz ciàg∏e ulepszanie oferty turystycznej, która pozwala nam realizowaç wszystkie ˝yczenia klientów. Wiele satysfakcji daje nam ciàg∏e dà˝enie do tego, aby ich najwspanialsze dni w roku by∏y
jeszcze pi´kniejsze, przyjazne i wcià˝ pe∏ne radoÊci
i uÊmiechu. Dlatego te˝ jako cz∏onek Polskiej Izby Turystyki gwarantujemy, ˝e nasze biuro to najlepszy wybór.
Kapita∏ zak∏adowy: 380 tys. z∏
Obroty w 2006: b.d.
Liczba oddzia∏ów w∏asnych:
siedziba: al. Niepodleg∏oÊci 22, 70-412 Szczecin
2 salony sprzeda˝y:
– ul. Marsza∏kowska 99/101, 00-693 Warszawa
– ul. Woêna 21, 61-779 Poznaƒ
Liczba agentów: ponad 2 500
WysokoÊç prowizji dla agentów: 15 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
ponad 19 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Turcja: Riwiera Turecka,
Wybrze˝e Egejskie – Marmaris, Bodrum
NowoÊci w ofercie 2007: Region Bodrum
Katalogi wydane w 2007: w formie gazetek, prezentujà ofert´ z regionów Riwiery Tureckiej, Marmaris
i Bodrum.
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
b.d.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
b.d.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: b.d.
Segment rynku: b.d.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
cz∏onek PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Statuetka Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal
Iduna „Najlepszy Turoperator sprzeda˝y ubezpieczeƒ turystycznych 2000”, Wyró˝nienie w konkursie „Gepardy Biznesu 2007” za lata od 2004 do
2006
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak
Kapita∏ zak∏adowy: 600 tys. z∏
Obroty w 2006: 112 767 912 z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 13
Liczba agentów: ok. 3 tys.
WysokoÊç prowizji dla agentów: 11,5 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 80 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Tunezja, Egipt, Turcja,
Kreta, Majorka, Rodos, Brazylia, Kuba, Wenezuela
NowoÊci w ofercie 2007: Turcja
Katalogi wydane w 2007: 3 katalogi
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
65 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa:
Segment rynku: Klient z ka˝dego segmentu rynku.
Oferta dostosowana do potrzeb wielu klientów.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: Polska
Izba Turystyki (PIT), GórnoÊlàska Izba Turystyki
(GIT)
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Certyfikat egipskiego
ministerstwa turystyki dla Exim Tours jako sprawdzonego i zaufanego touroperatora na polskim rynku turystycznym z wyÊmienità ofertà promujàcà
Egipt jako wspania∏e miejsce wypoczynku; Odznaka
Honorowa dla Prezesa firmy Exim Tours za liczne
zas∏ugi i bogaty wk∏ad dla turystyki nadana przez
Ministerstwo Gospodarki; V Miejsce pod wzgl´dem
liczby wys∏anych klientów w opublikowanym przez
Neckermann
W∏aÊciciel: Neckermann Polska jest samodzielnà
Sp. z o.o., która nale˝y do mi´dzynarodowego koncernu Thomas Cook AG.
W∏adze: prezes Krzysztof Piàtek
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Dzia∏ wspó∏pracy agencyjnej i franchisingowej:
Region Polski centralnej i wschodniej: area sales
manager El˝bieta Antosiak, e-mail: [email protected], region Polski pó∏nocnej i zachodniej: area sales manager Renata ¸àtka, e-mail: [email protected], region Polski po∏udniowej: area sales manager Rafa∏ Buczak, e-mail: [email protected]
Rok powstania: 1997
Krótka historia firmy: Neckermann Polska nale˝y do
najwi´kszych koncernów turystycznych w Europie
– Thomas Cook AG, który szczyci si´ ponad 160-letnià tradycjà. Firma rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1997 r.,
17
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
wprowadzajàc na rynek imprezy samolotowe z wylotem z Warszawy w trzech kierunkach: Hiszpania, Grecja, Tunezja oraz imprezy z dojazdem w∏asnym.
W bie˝àcym roku jest to 26 kierunków i wyloty z lotnisk w Warszawie, Krakowie, Wroc∏awiu, Katowicach, Gdaƒsku i Poznaniu, a tak˝e 14 krajów, które
mo˝na odwiedziç, podró˝ujàc w∏asnym transportem.
Firma stale powi´ksza liczb´ klientów – w 1997 r. wyjecha∏o z Neckermannem 3 tys. osób, w 2006 roku –
123 tys. ¸àcznie w ciàgu 10 lat, które firma hucznie
Êwi´tuje w tym roku, wyjecha∏o z nami 708 583 klientów. Kierujàc si´ has∏em: „Neckermann – na ca∏ym
Êwiecie w dobrych r´kach”, biuro tworzy ofert´, starajàc si´ spe∏niç najwy˝sze oczekiwania swych klientów.
Kapita∏ zak∏adowy: 4 874 000 z∏
Obroty w 2006: 246 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 36 biur
(w tym 16 w∏asnych i 20 franchisingowych)
Liczba agentów: 400
WysokoÊç prowizji dla agentów: 8-13,11 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 123 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: 26 kierunków lotniczych
i 14 z w∏asnym dojazdem, m.in.: Hiszpania, Grecja,
W∏ochy, Malta, Cypr, Portugalia, Tunezja, Egipt,
Maroko, Bu∏garia, Turcja, Chorwacja i inne
NowoÊci w ofercie 2007: Nowe kierunki: Costa Brava
z mo˝liwoÊcià zwiedzania Barcelony; zabytkowe Paphos na Cyprze; zwi´kszyliÊmy tak˝e siatk´ po∏àczeƒ
do Tunezji i w tym sezonie latamy na D˝erb´, do Tunisu i Monastyru. NowoÊcià b´dà tak˝e prezenty jubileuszowe, o których mowa by∏a wczeÊniej. Nowe imprezy – wycieczka objazdowa po Andaluzji. Bardzo
popularne sà polskie animacje w hotelach, dlatego
du˝ym zainteresowaniem wÊród naszych klientów
cieszy si´ Klub Aktywnego Wypoczynku – Happy
Events s∏ynàcy z polskich animacji, który obejmie
w tym roku a˝ 10 kierunków i hoteli rodzinnych. Dla
wygody klientów na wakacje b´dzie mo˝na wylecieç
z 6 miast Polski: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wroc∏awia, Katowic i Gdaƒska. Przy ofercie z w∏asnym
dojazdem zadbaliÊmy tak˝e o ofert´ hoteli po drodze.
Ciekawa cenowo oferta hoteli w Pradze i Bratys∏awie
Katalogi wydane w 2007: Katalog Lotniczy – s∏oƒce
i pla˝a – Lato 2007, Katalog z w∏asnym dojazdem
– Europa – Lato 2007, Katalog HIT – czyli propozycja taƒszych wakacji
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
b.d.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
ok. 10 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: kursy
j´zykowe, turystyka kwalifikowana, wellness &
spa; imprezy objazdowe, rejsy, turystyka motorowa
Segment rynku: Rodziny z dzieçmi, pary, single,
seniorzy; wiek 25-55 lat. Klient: wymagajàcy produktów i us∏ug wysokiej jakoÊci; nowoczesny i ciekawy zmian w otaczajàcym Êwiecie; ceniàcy bezpieczeƒstwo i komfort; Êmia∏y i pewny siebie;
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
PIT, Agencje IATA
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Srebrne God∏o – Marka Godna Zaufania 2006 r.
w VI edycji badania konsumenckiego The Most Trusted Brand organizowanego przez europejskie edycje miesi´cznika „Reader's Digest”. Najwy˝sze notowanie we wszystkich kryteriach.
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, b.d.
Nowa Itaka
W∏aÊciciel: Mariusz Jaƒczuk, Leszek Szagdaj
W∏adze: Zarzàd: Mariusz Jaƒczuk, Leszek Szagdaj,
Piotr Henicz, Micha∏ Wróbel
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Koodynatorzy sieci agencyjnej: Tomasz Borychowski – (0 77) 442 92 47, Wojciech Kowalski – (0 77)
449 92 53
Rok powstania: 1989
Krótka historia firmy: Biuro podró˝y jest liderem
w sprzeda˝y wycieczek objazdowych na polskim rynku. Firma oferuje autokarowe i samolotowe wycieczki objazdowe oraz wakacje czarterowe. W lipcu 2001
roku nastàpi∏o po∏àczenie z Biurem Podró˝y Ving.
W paêdzierniku 2003 r. Biuro Podró˝y Itaka powróci∏o w polskie r´ce, do pierwotnych w∏aÊcicieli.
W 2004 roku czytelnicy dziennika „Rzeczpospolita”
uznali Itak´ za „najbardziej godne polecenia i najch´tniej wybierane przez klientów polskie biuro podró˝y”.
Itaka otrzyma∏a równie˝ w 2004 roku certyfikat jako-
Êci za „profesjonalizm i najwy˝szà jakoÊç us∏ug turystycznych opartych na bogatej ofercie programowej
dostosowanej”, a tygodnik „Wprost” przyzna∏ certyfikat turystyczny.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): Oasis Tours On-line, poprzez zalogowanie do systemu rezerwacji, ok. 50 proc.
Kapita∏ zak∏adowy: 3 250 tys. z∏ (w pe∏ni op∏acony)
Obroty w 2006: 180 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 43
Liczba agentów: 600
WysokoÊç prowizji dla agentów: 9-15 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 70 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Turcja, Grecja, Hiszpania, W∏ochy
NowoÊci w ofercie 2007: Wyspy Kanaryjskie (Lanzarote, Fuertaventura), Kuba, Meksyk, Turcja (Kusadasi), Grecja (Lesbos), Madera, Sri Lanka, Gambia
Katalogi wydane w 2007: Itaka Lato 2007 (Egipt,
Turcja, Bu∏garia, Tunezja), Itaka Lato 2007 (Grecja,
Cypr, Hiszpania, Portugalia, Sycylia, Bali), Itaka Lato 2007 (wycieczki), Itaka Lato 2007 (nowoÊci), Itaka Zima Goràce Marzenia 2007/2008
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
30-35 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
10 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: b.d.
Segment rynku: klasa Êrednia i Êrednia plus
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Europrodukt, Laur Klienta
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak
Oasis Tours
W∏aÊciciel: prezes Ziad Zghal
W∏adze: Marek Amrosz – dyrektor generalny, Riadh
Zarouk – dyrektor finansowy
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
S∏awomir Pawliczak – koordynator ds. biur podró˝y
i przedstawicieli regionalnych;
e-mail: [email protected]
Rok powstania: 1993
Krótka historia firmy: Na rynku polskim dzia∏amy ju˝
ponad czternaÊcie lat, b´dàc cz∏onkiem Polskiej Izby
Turystyki. Co roku z naszych us∏ug korzysta kilkadziesiàt tysi´cy klientów, co stawia biuro na pozycji lidera poÊród touroperatorów specjalizujàcych si´ w wyjazdach do Tunezji i Egiptu. JesteÊmy organizatorem
turystyki, numer zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci turystycznej wydane przez wojewod´ mazowieckiego 535. Zgodnie z Ustawà o us∏ugach turystycznych mamy gwarancj´ ubezpieczeniowà
w zwiàzku z prowadzonà przez nas dzia∏alnoÊcià, wystawionà przez Signal Iduna Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ SA. Dzia∏amy w ramach grupy Thalassa
Group, b´dàcej w posiadaniu siedmiu hoteli w Tunezji oraz udzia∏ów w agencjach nieruchomoÊci i bankach. W oparciu o d∏ugoletnie doÊwiadczenie w bran˝y turystycznej, przy wykorzystaniu korzyÊci z przynale˝noÊci do silnej grupy, dok∏adamy wszelkich staraƒ, aby w jak najpe∏niejszym zakresie spe∏niç oczekiwania klientów dotyczàce udanego wyjazdu. Przyk∏adamy szczególnà wag´ do tego, aby oferowane
przez nas us∏ugi by∏y najwy˝szej jakoÊci, przy zachowaniu odpowiednich standardów. Troszczymy si´
o to, by pracownicy naszego biura podró˝y byli dobrze wyszkoleni i s∏u˝yli fachowà pomocà w ka˝dej
sytuacji, zarówno w fazie planowania wakacji, jak
i podczas pobytu za granicà.
Kapita∏ zak∏adowy: 1,1 mln z∏
Obroty w 2006: b.d.
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: Katowice,
ul. KoÊciuszki 5/4
Liczba agentów: wspó∏praca z wybranymi biurami
podró˝y (do 2 tys. biur rocznie), co roku przyznawane umowy
WysokoÊç prowizji dla agentów: 13 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 39 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Tunezja, Egipt: Hurghada,
Sharm El Sheikh
NowoÊci w ofercie 2007: nowe produkty hotelowe
Katalogi wydane w 2007: Lato 2007
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
30 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
60 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: rejsy
po Nilu
Segment rynku: 25-55 lat
Orbis Travel
W∏aÊciciel: 95,08 proc. udzia∏ów Orbis SA
W∏adze: prezes – Ma∏gorzata Miazek, wiceprezes
– Jerzy Su∏owski, cz∏onek zarzàdu – Piotr Gliƒski
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Lilianna Kasprzak, kierownik ds. sprzeda˝y, tel.
(0 22) 529 03 21, e-mail: [email protected]
pbp.com.pl
Rok powstania: 1993
Krótka historia firmy: Biuro Podró˝ Orbis Sp. z o.o.
powsta∏o we Lwowie 26 kwietnia 1920 r. Poczàtkowo
zakres dzia∏alnoÊci firmy obejmowa∏ organizowanie
wycieczek, podró˝y naukowych, rezerwacje pokoi
hotelowych. Pod koniec lat 30. Orbis posiada∏ 30 placówek i cieszy∏ si´ du˝à renomà. W 1933 r. biuro
otrzyma∏o znak firmowy i przenios∏o swojà siedzib´
do Warszawy. Po 1945 r. Orbis by∏ przedsi´biorstwem paƒstwowym. W jego ofercie obok turystyki
i obs∏ugi instytucji znalaz∏y si´ us∏ugi hotelarskie
i transportowe oraz organizacja kongresów. W 1991r.
PBP Orbis przekszta∏cono w jednoosobowà spó∏k´
skarbu paƒstwa, Orbis SA. W lipcu 1993 r. wyodr´bniono z niej dwie firmy: Orbis Travel oraz Orbis Transport. W obydwu Orbis SA ma znaczàce udzia∏y.
Kapita∏ zak∏adowy: 16 453 900 z∏
Obroty w 2006: 215 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 20 oddzia∏ów,
43 punkty sprzeda˝y
Liczba agentów: 1 600 biur
WysokoÊç prowizji dla agentów: od 13 do 18 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 50 tys.
osób z oferty w∏asnej Orbis Travel Âwiat Wakacji,
Travel Time, Familiada, Panoramic
G∏ówne kierunki w ofercie: Grecja, Hiszpania, Bu∏garia, Turcja, Portugalia, Egipt, Chiny, Tajlandia, Kuba
NowoÊci w ofercie 2007: Malta
Katalogi wydane w 2007: Orbis Travel Âwiat Wakacji wycieczki lotnicze Lato 2007; Orbis Travel Âwiat
Wakacji Âwiat dooko∏a 2007; Orbis Travel Âwiat
Wakacji Autokarem po Europie 2007; Orbis Travel
Âwiat Wakacji Drogami Europy 2007; Travel Time
Lato 2007; Familiada Rodzinny Wypoczynek Lato
2007; Panoramic podró˝e lotnicze Lato 2007;
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
30 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
25 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: sprzeda˝
biletów komunikacyjnych, ubezpieczeƒ, rent a car,
us∏ugi dla firm
Segment rynku: oferta dla klienta masowego
– 80 proc. i grupa premium – 20 proc.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
PIT, IATA, ASTA
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
The Most Trusted Brand w kategorii Biura Podró˝y
w polskiej edycji plebiscytu Eauropean Trusted
Brands organizowanego przez przeglàd „Reader’s Digest”
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): bilety lotnicze – tak, oferta turystyczna
– nie
Pegas Touristik
W∏aÊciciel: Ramazan Akpinar
W∏adze: prezes zarzàdu – Ramazan Akpinar,
dyrektor generalny – Irfan Kilic
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Ewa Witkowska – marketing manager, Katarzyna
Lewandowska – sales manager
Rok powstania: 1999
Krótka historia firmy: Pegas Touristik specjalizuje si´
w organizowaniu imprez na Riwier´ Tureckà oraz do
Egiptu. Z roku na rok z us∏ug firmy Pegas Touristik korzysta coraz wi´cej klientów, wi´kszoÊç z nich to
klienci zadowoleni z poziomu i rzetelnoÊci us∏ug,
Êwiadomie ju˝ wybierajàcy ofert´ tego samego biura.
Pegas Touristik oferuje swoim potencjalnym klientom
bardzo bogatà ofert´ – jest z czego wybieraç, zarówno z punktu widzenia lokalizacji, ceny, jak i standardu.
Macierzyste biuro aktywnie dzia∏a niemal na wszystkich rynkach europejskich, a skala dzia∏alnoÊci jest
ogromna – dzi´ki temu firma Pegas Touristik mo˝e
oferowaç zdecydowanie ni˝sze ceny na ten sam produkt, co jest jej g∏ównym atutem.
Kapita∏ zak∏adowy: 215 tys. z∏
Obroty w 2006: b.d.
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 1
Liczba agentów: ok. 1 500
WysokoÊç prowizji dla agentów: od 10 do 15 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
ok. 14 200
G∏ówne kierunki w ofercie: Turcja, Egipt
NowoÊci w ofercie 2007:
Bogata oferta na ekskluzywne hotele
Katalogi wydane w 2007: Turcja/Egipt 2007
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
30 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
70 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa:
Segment rynku: bardzo ró˝norodna oferta,
zró˝nicowani klienci
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Nagrody od Signal Iduna oraz miasta Alanya dla
jednego z najlepszych touroperatorów
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): nie, sprzeda˝ przez system rezerwacyjny on-line
Rainbow Tours
Zarzàd: prezes Grzegorz Baszczyƒski, wiceprezes
Remigiusz Talarek oraz Tomasz Czapla
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Aleksandra Kosmala – spec. ds. marketingu (0 42)
680 38 60, Andrzej Tokarczyk – przedstawiciel regionalny na pó∏nocnà Polsk´ – 607 144 450, Wojciech Potaƒski – przedstawiciel regionalny na po∏udniowa Polsk´ – 601 081 404
Rok powstania: 1990
Krótka historia firmy: Firma rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
od sprzeda˝y biletów lotniczych oraz prowadzenia
mi´dzynarodowej komunikacji autokarowej. Turystyczne imprezy autokarowe by∏y w pierwszych latach najsilniejszym atutem. Od tego czasu firma intensywnie si´ rozwija, poszerzajàc swoja ofert´ i obs∏ugujàc coraz wi´kszà liczbà klientów. Na poczàtku
2007 r. uruchomiliÊmy portal turystyczny www.rainbowtours.pl, który zajmuje si´ sprzeda˝à ofert nie tylko Rainbow Tours, ale tak˝e innych touroperatorów,
oraz otworzyliÊmy nowà spó∏k´ pod nazwà Rainbow
Tours Ukraine – biuro turystyczne dzia∏ajàce w Kijowie i organizujàce wyjazdy zagraniczne dla obywateli
Ukrainy. W kolejnych latach planowany jest rozwój
biura.
Kapita∏ zak∏adowy: 1 mln z∏
Obroty w 2006: 109 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 19
Liczba agentów: ok. 900
WysokoÊç prowizji dla agentów: 9-12 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
ok. 70 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Europa, Azja, Afryka
NowoÊci w ofercie 2007: Chorwacja samolotem,
Turcja, Zakynthos
Katalogi wydane w 2007: lato 2007 + planowane:
egzotyka 2007/2008 i zima 2007/2008
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
25 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
20 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: grupy
incentive, wyjazdy motywacyjne i lojalnoÊciowe,
sprzeda˝ biletów lotniczych i autokarowych
Segment rynku: Egzotyka (Kenia, Tajlandia, Kuba,
rejsy po Karaibach, Meksyk, Indie, Chiny – ok. 15
proc.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
PIT, IATA
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, ok. 8 proc.
16-30 CZERWCA 2007
18
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Obroty w 2006: 80 234 470 z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 3 i 20 franchisingowych
Liczba agentów: 1270
WysokoÊç prowizji dla agentów:
przewozy 12-18 proc., turystyka 6-11,5 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
przewozy autokarowe: 542 499, imprezy: 8040
Selectours & Telemac Sigma Travel
W∏aÊciciel: Zouhaier Attia, Sami Baklouti
W∏adze: zarzàd
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
˚aneta Czy˝ – 603 676 005
Rok powstania: 1991
Krótka historia firmy: Biuro podró˝y Selectours & Telemac Sp. z o.o. jest jednym z najwi´kszych organizatorów wycieczek zagranicznych na polskim rynku. Od
poczàtku swojego istnienia specjalizuje si´ w wyjazdach do Tunezji i Egiptu. RzetelnoÊç us∏ug oraz rozsàdne ceny pozwoli∏y zdobyç szerokie grono sta∏ych
klientów. Majàc to na uwadze, biuro ca∏y czas stara
si´ poszerzaç swojà ofert´ o nowe kierunki, takie jak
Kreta, Cypr, Djerba, Teneryfa i absolutna nowoÊç na
polskim rynku – Jordania z Izraelem. SolidnoÊç biura
potwierdza cz∏onkostwo w Warszawskiej Izbie Turystyki oraz w Polskiej Izbie Turystyki. Biuro ma koncesj´ na dzia∏alnoÊç touroperatorskà wydanà przez
Urzàd Kultury Fizycznej i Turystyki o numerze 0379.
Od odpowiedzialnoÊci cywilnej organizatora turystyki
w stosunku do uczestników firm´ ubezpiecza Signal
Iduna Polska, Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA. Klienci,
decydujàc si´ na zakup oferty biura Selectours, majà
mo˝liwoÊç skorzystania z us∏ug biur agencyjnych
bàdê te˝ biur w∏asnych – salonów sprzeda˝y, których
obecnie Selectours ma siedem. Oprócz wyjazdów indywidualnych Selectours organizuje tak˝e imprezy dla
firm i instytucji, gwarantujàc im profesjonalnà obs∏ug´
i wspania∏à atmosfer´. O wysokim poziomie Êwiadczonych us∏ug mogà zaÊwiadczyç cz∏onkowie Âlàskiego Oddzia∏u Polskiej Izby Turystyki, którzy ju˝ wielokrotnie korzystali z naszych us∏ug, w 2007 r. zaÊ kolejny raz zwrócili si´ do Selectours o organizacj´ dorocznej konferencji, tym razem na Cyprze.
Kapita∏ zak∏adowy: 75 tys z∏
Obroty w 2006: 8-cyfrowe
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 7
Liczba agentów: 3 tys., czynnych 1200
WysokoÊç prowizji dla agentów: 11-15 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 30 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Egipt, Tunezja, Cypr, Teneryfa
NowoÊci w ofercie 2007: Jordania, Izrael
Katalogi wydane w 2007: Lato 2007, 3w1 Jordania-Izrael-Egipt
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
15 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
25 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: rejsy
wycieczkowe po Nilu, wyjazdy biznesowe
Segment rynku: rodziny z dzieçmi, m∏ode
ma∏˝eƒstwa, osoby w Êrednim wieku, studenci, incentive, kolonie, emeryci
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
Polska Izba Turystyki, Warszawska Izba Turystyki
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Certyfikat Signal Iduna, Odznaka Honorowa za zas∏ugi dla turystyki
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, 3 proc.
W∏aÊciciel: polski prywatny
W∏adze: Wies∏aw Chmielewski – prezes
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Barbara Znaleêniak, st. spec. ds. turystyki, [email protected]
Rok powstania: 1989
Krótka historia firmy: b.d.
Kapita∏ zak∏adowy: 50 tys. z∏
Obroty w 2006: 28 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 1
Liczba agentów: ponad 300
WysokoÊç prowizji dla agentów: od 75 do 490 z∏
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 24 500
G∏ówne kierunki w ofercie: Chiny, Meksyk, Ameryka
Po∏udniowa, Europa
NowoÊci w ofercie 2007: Indonezja, Brazylia,
Czechy, Tajlandia
Katalogi wydane w 2007: 1 ca∏oroczny
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
0
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
0
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: b.d.
Segment rynku: b.d.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: nie
Nagrody i wyró˝nienia w 2006: Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, 30 proc.
G∏ówne kierunki w ofercie: Hiszpania, Chorwacja,
Bu∏garia, Grecja
NowoÊci w ofercie 2007: wycieczki objazdowe
po Europie
Katalogi wydane w 2007: Katalog Wczasów i Wycieczek Objazdowych, Katalog Wycieczek Szkolnych,
Katalog Turystyki Przyjazdowej
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
22 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
12 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: imprezy
sportowe, mi´dzy innymi wyjazdy na mecze pi∏karskie oraz F1
Segment rynku: b.d.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, IATA
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Oficjalny Przewoênik Autokarowy Miss Word 2006,
Gazela Biznesu 2006, Medal Europejski dla Us∏ug
2006, pierwsze trzy miejsca w teÊcie ADAC mi´dzynarodowych przewoêników autokarowych
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): nie
Trade & Travel
Sindbad
W∏aÊciciel: Ryszard Wójcik
W∏adze: Ryszard Wójcik – w∏aÊciciel, Bogdan Kurys
– dyrektor ds. turystyki i marketingu, Maksymilian
Gigiel – kierownik dzia∏u przewozów
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
∏àcznie 12 osób w zale˝noÊci od regionu
tel. (0 77) 402 15 11-14
Rok powstania: 1983
Krótka historia firmy: Prywatne Biuro Podró˝y Sindbad jest jednym z najstarszych prywatnych biur podró˝y w Polsce. W przysz∏ym roku obchodziç b´dzie
25-lecie dzia∏alnoÊci, a obecnie zatrudnia prawie 300
pracowników. JesteÊmy jednà z najwi´kszych firm
przewozowych w tej cz´Êci Europy, a w Polsce zdecydowanym liderem wÊród przewoêników autokarowych realizujàcych po∏àczenia mi´dzynarodowe. Mamy 62 w∏asne komfortowe autokary marki Setra,
których Êredni wiek nie przekracza 3 lat. Naszà g∏ównà dzia∏alnoÊcià sà mi´dzynarodowe przewozy autokarowe, obs∏ugujemy rocznie ponad pó∏ miliona pasa˝erów. Ponadto firma jest touroperatorem na takich
kierunkach, jak Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Bu∏garia, organizujemy te˝ imprezy objazdowe, grupy incentive, imprezy sportowe. Od 2004 roku Sindbad to
równie˝ platforma przewozowa skupiajàca poza Sindbadem tak˝e innych przewoêników.
Kapita∏ zak∏adowy: kapita∏ fundusz w∏asny
20 288 296 z∏
W∏aÊciciel: spó∏ka z o. o.
W∏adze: prezes Artur Matiaszczyk
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
dyrektor generalna Barbara Lad˝yƒska
Rok powstania: 1993
Krótka historia firmy: Firma Trade & Travel Company
Sp. z o.o. Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w 1993 roku. Ma ona Koncesj´ Organizatora Turystyki nr 6, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych
poz. Nr 001, a tak˝e Polis´ OdpowiedzialnoÊci Cywilnej wydanà przez Signal Iduna Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ SA. Od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci jest
ona cz∏onkiem Polskiej Izby Turystyki oraz Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Kapita∏ zak∏adowy: 60 tys. z∏
Obroty w 2006: 35 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 1 (Warszawa)
Liczba agentów: oko∏o 2 500 w ca∏ej Polsce
WysokoÊç prowizji dla agentów:
od 12 proc. do 235 dol. od osoby
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 6 200
G∏ówne kierunki w ofercie: pe∏na oferta egzotyczna
(ok. 100 kierunków w ofercie podstawowej)
NowoÊci w ofercie 2007: Wycieczki objazdowe po
Afryce ∏àczàce kilka krajów, wycieczki objazdowe po
Chinach wraz z wypoczynkiem na wyspie Hainan, wycieczki autokarowe oraz Fly & Drive po USA i Kanadzie
(wraz z Alaskà)
Katalogi wydane w 2007: Chiny, Powitanie z Afrykà,
USA i Kanada (wycieczki autokarowe), USA i Kanada (Fly & Drive), Indonezja
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
30 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
5 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: rezerwacja
rejsów na ca∏ym Êwiecie, sprzeda˝ hoteli na ca∏ym
Êwiecie poprzez system rezerwacyjny (oko∏o 35 tys.
hoteli na ca∏ym Êwiecie), wynaj´cie samochodów,
rezerwacja atrakcji turystycznych w wielu miastach
Êwiata
Segment rynku: obs∏uga grup incentive
oraz klientów indywidualnych
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
PIT, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, ASTA, PARP
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
nagrody na targach turystycznych
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, 35 proc.
Triada
W∏aÊciciel:
Zarzàd: prezes zarzàdu – Piotr Jan Zawistowski,
wiceprezes zarzàdu – Marek Robert Markiewicz, wiceprezes zarzàdu – Maciej Witold Truskolaski
W∏adze: j.w.
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Tomasz Wtulich – kierownik dzia∏u agencyjnego
i windykacji, [email protected]
Rok powstania: 1991
Krótka historia firmy: 25 czerwiec 1991 – rejestracja
Biuro Podró˝y Triada s.c.; 1994 – stworzenie w∏asnego dzia∏u transportu; 1995 – pierwszy profesjonalny
katalog z ofertà na Lato 1995; 1997 – utworzenie
Centrum Kszta∏cenia Triada; 1998 – otwarcie siedziby
BP Triada przy ul. Nowogrodzkiej 42; 2001 – pozycja
lidera rynku turystycznego – wysy∏amy na imprezy turystyczne najwi´cej Polaków; Biuro Podró˝y Triada
jest od 5 lat liderem rynku turystycznego. Âwiadczy
o tym rosnàca z roku na rok liczba klientów wysy∏anych na imprezy turystyczne, publikacje i rankingi na
temat bran˝y turystycznej w mediach oraz otrzymane
przez Triad´ nagrody. Triada dzia∏a na polskim rynku
turystycznym od 1991 r. i obs∏uguje sektor wyjazdów
zagranicznych: lotniczych, autokarowych i z dojazdem
w∏asnym. Firma opiera si´ na polskim kapitale i zarzàdzana jest przez trzech absolwentów SGH, b´dàcych
jednoczeÊnie w∏aÊcicielami firmy. Podczas ponad 14
lat dzia∏alnoÊci marka Triada zdoby∏a liczne grono sta∏ych i lojalnych klientów, a co za tym idzie, pozycj´
najwi´kszego touroperatora na rynku polskim. T´ pozycj´ firma zawdzi´cza przede wszystkim nieustannym wysi∏kom w zrozumieniu potrzeb swoich klientów oraz klarownej polityce cenowej, oferujàcej wyjazdy o korzystnym stosunku ceny do jakoÊci. Triada
ma zezwolenie na dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
organizowania wyjazdów zagranicznych i wpisana jest
do Rejestru Organizatorów Turystyki i PoÊredników
Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr
416. Od roku 1995 Biuro Podró˝y Triada nale˝y do
Warszawskiej Izby Turystyki, organizacji regionalnej
skupiajàcej w swoich szeregach wiarygodne i sprawdzone biura podró˝y z terenu Mazowsza. Firma Triada
oprócz typowej dzia∏alnoÊci biura podró˝y Êwiadczy
szereg komplementarnych us∏ug turystycznych.
Kapita∏ zak∏adowy: 8 275 000 z∏
Obroty w 2006: 184 288 300 z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 49 biur w∏asnych
i franchisingowych
Liczba agentów: 713 biur agencyjnych
WysokoÊç prowizji dla agentów: 11 proc.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006:
ok. 162 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Bu∏garia, Chiny, Cypr, Do-
R E K L A M A
Prenumerata egzemplarzy drukowanych: www.eurosys.pl
16-30 CZERWCA 2007
19
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
minikana, Egipt, Grecja (Kreta, Rodos, Zakhyntos,
Chalkidiki), Hiszpania, Indie, Kuba, Madera, Maroko, Meksyk, Portugalia, Tajlandia, Tunezja, Turcja,
Wenezuela, W∏ochy, Wyspy Zielonego Przylàdka
NowoÊci w ofercie 2007: NowoÊci z katalogu Lato
2007: Cypr z regionem Paphos, Bu∏garia, Portugalia
z regionem Algarve, Sycylia, Program: Tunezja + Algieria, Program: Turcja + Syria; Nowy katalog Egzotyka z kierunkami: Kuba, Meksyk, Wenezuela, Dominikana, Tajlandia, Indie, Chiny, Madera, Wyspy Zielonego Przylàdka;
Katalogi wydane w 2007: Katalog Lato 2007 – I i II
edycja, Katalog Egzotyka; Planowane: Katalog Lato
2007 – III edycja Katalog Egzotyka – II edycja, Katalog Zima 2007/2008
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
b.d.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
b.d.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: BP Triada
wydaje specjalny katalog: Obozy m∏odzie˝owe i kursy j´zyków. Obs∏uguje te˝ imprezy specjalne typu
incentive. Pracujemy dla najwi´kszych firm i najwi´kszych mediów. Biuro Podró˝y Triada posiada
5 autokarów marki Solaris, na wyposa˝eniu których
znajdujà si´: cafe-bar, toaleta, odtwarzacz video
i DVD, wygodne regulowane fotele, klimatyzacja.
Posiadamy te˝ w∏asnà szko∏´ turystycznà – Szko∏´
Pilotów Triada, majàcà ju˝ bardzo dobrà renom´
i trwa∏e miejsce w bran˝y turystycznej. Szko∏a od
kilku lat organizuje kursy pilotów wycieczek, naszà
ofert´ poszerzyliÊmy tak˝e o kursy rezydentów i kursy animatorów czasu wolnego. Wielu absolwentów
kursów znalaz∏o bardzo interesujàcà prac´ w Biurze
Podró˝y Triada.
Segment rynku: Obs∏ugujemy wszystkie grupy
wiekowe, poczàwszy od m∏odzie˝y (obozy m∏odzie˝owe i kursy j´zykowe), poprzez rodziny, a˝ do emerytów, którzy najcz´Êciej korzystajà z imprez zwiedzanie Europy.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych:
Od roku 1995 Biuro Podró˝y Triada nale˝y do Warszawskiej Izby Turystyki organizacji regionalnej,
skupiajàcej w swoich szeregach wiarygodne
i sprawdzone biura podró˝y z terenu Mazowsza.
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
„Z∏ota Polisa Signal Iduna 2006” – nagroda przyR
E
K
L
A
M
znawana przez towarzystwo ubezpieczeniowe
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak, sprzeda˝ internetowà wprowadziliÊmy jako pierwsze w Polsce biuro podró˝y. Ok. 2
proc. oferty sprzedajemy przez Internet.
Liczba agentów: 400
WysokoÊç prowizji dla agentów:
zale˝na od obrotów, 10-14 proc. (progresywnie)
¸àczna liczba klientów w 2006: 130 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Turcja, Tunezja, szeroko
rozbudowana oferta rodzinna (kluby FanScan), dalekie kraje: Karaiby, Meksyk, Argentyna, Brazylia,
Peru, Chiny, Tajlandia, Indonezja, Mauritius, Kenia,
Indie. Bogata oferta z dojazdem w∏asnym, najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ Chorwacja, W∏ochy,
Austria i Bu∏garia. NowoÊci w ofercie 2007: Peloponez, Chania na Krecie, Bodrum w Turcji, Cyklady
a la Carte, Wyspy Zielonego Przylàdka, Tybet, Wenezuela, nowa destynacja w Tajlandii
Katalogi wydane w 2007: ∏àcznie 6 katalogów:
„Egzotyczne podró˝e”; „Grecja, Cypr, W∏ochy”;
„Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko”; „Hiszpania, Portugalia”, „W∏ochy, Chorwacja” oraz „Scan Holiday –
Lato 2007”
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
40 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
15 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: TUI jest
zdecydowanie nr 1 w Polsce pod wzgl´dem organizowania wyjazdów golfowych. Szeroka oferta odnowy biologicznej, specjalne podró˝e np. do Indii z by∏ym ambasadorem Polski w Indiach itp.
Segment rynku: m.in. oferta rodzinna, oferta dla
grupy premium, wakacje we dwoje, aktywny wypoczynek, wycieczki objazdowe
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): tak
TUI
W∏aÊciciel: TUI
W∏adze: Fritz Baumgartner – dyrektor generalny
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
Pawe∏ ¸´cki, dyrektor sprzeda˝y
tel. (0 22) 874 36 94
Rok powstania: 1997
Krótka historia firmy: TUI Poland dzia∏a na polskim
rynku turystycznym od 10 lat, aczkolwiek brand TUI
znany jest polskim klientom od ponad 15 lat. TUI Poland wchodzi w sk∏ad najwi´kszej w Europie grupy turystycznej World of TUI. Od 2001 roku TUI Poland
operuje na polskim rynku turystycznym dwoma markami: TUI i Scan Holiday. TUI Poland ma wszystkie
wymagane ustawà o turystyce zabezpieczenia prawne
i finansowe i od lat gwarantuje niezmiennie wysokà jakoÊç us∏ug. Âwiadczà o tym otrzymane liczne nagrody i wyró˝nienia (dla marki Scan Holiday), mi´dzy innymi: Reader's Digest European Trusted Brand 2003
i 2005, Certyfikat JakoÊci Unii Wielkopolan. Najwi´kszymi atutami firmy sà: szeroko rozbudowana oferta,
dba∏oÊç o ka˝dy element tworzàcy pakiet wyjazdowy
– od doboru hotelu przez szeroki wachlarz wycieczek
fakultatywnych, po opiek´ polskich rezydentów i profesjonalny serwis w biurach podró˝y. Bardzo du˝y
wybór hoteli od klasy Êredniej 3-gwiazdkowych do
komfortowych klasy 4-gwiazdkowych oraz szeroki
wybór hoteli najwy˝szej kategorii Premium.
Kapita∏ zak∏adowy: 2 tys. z∏
Obroty w 2006: 300 mln z∏
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: TUI i ScanHoliday
∏àcznie 50
WEZYR
W∏aÊciciel: Ayhan Bektas, Coskun Yurt
W∏adze: dyrektor generalny Adil Kaan Ergun
Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami:
dzia∏ marketingu
Rok powstania: 1999
Krótka historia firmy: Wezyr Holidays zosta∏
stworzony przez jednego z liderów na rynku tureckim
pod wzgl´dem wielkoÊci sprzeda˝y – biuro Odeon
Tours. Wezyr Holidays ma w swojej ofercie
najpopularniejsze kurorty i regiony Turcji. W ciàgu
minionych 7 lat biuro obs∏u˝y∏o blisko 150 tys.
klientów. W zwiàzku z rosnàcymi potrzebami turystów
i popularnoÊcià Turcji jako kierunku wakacyjnego,
Wezyr Holidays co roku poszerza swojà ofert´
i obecnie obs∏uguje swoich klientów z wi´kszoÊci
polskich portów lotniczych.
Kapita∏ zak∏adowy: 50 tys.
Obroty w 2006: b.d.
Liczba oddzia∏ów w∏asnych: 1
Liczba agentów: 2 tys.
WysokoÊç prowizji dla agentów: b.d.
¸àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 40 tys.
G∏ówne kierunki w ofercie: Turcja
NowoÊci w ofercie 2007: b.d.
Katalogi wydane w 2007: Turcja
Procent sprzeda˝y oferty first minute (oferta lato 2007):
40 proc.
Procent sprzeda˝y oferty last minute (oferta lato 2006):
60 proc.
Oferty niszowe, dzia∏alnoÊç dodatkowa: b.d.
Segment rynku: b.d.
Przynale˝noÊç do organizacji turystycznych: PIT
Nagrody i wyró˝nienia w 2006:
Z∏ota Polisa Signal Iduna, dyplom GTL
Podzi´kowanie za udzia∏ w piàtej edycji Latam z
Katowic 2006
Sprzeda˝ przez stron´ www (tak/nie, procent sprzeda˝y
ca∏ej oferty): nie
oprac. msz
* Firmy w porzàdku alfabetycznym. Publikowane
informacje opracowano na podstawie danych
dostarczonych przez touroperatorów.
A
Orlando Travel, 32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popie∏uszki 11, tel. (0048 12) 276 24 39, 276 64 79
tel./faks (0048 12) 291 05 05, [email protected], www.orlando.com.pl
Laureat Nagrody GLOBUS 2005 oraz SUPER ODYS 2004, ODYS 2003, ODYS 2002
VIVA ESPANA, OLE!
ZAPRASZAMY PA¡STWA
NA NIEZAPOMNIANY WYPOCZYNEK W UROKLIWEJ HISZPANII
•
•
•
•
•
GWARANTUJEMY:
SPRAWDZONE ELEGANCKIE HOTELE
MO˚LIWOÂå REZERWACJI ON-LINE
BOGATE WY˚YWIENIE - SZWEDZKI STÓ¸
KOMFORTOWE, NOWOCZESNE AUTOKARY MARKI MAN
PROFESJONALNÑ OBS¸UG¢
(ROK PRODUKCJI 2006 i 2007)
16-30 CZERWCA 2007
20
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
21
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Wspó∏praca nie zawsze idealna
SONDA
R
E
K
L
A
M
Adrian Szymula, dyrektor biura podró˝y
Bli˝ejs∏oƒca.pl, Jelenia Góra
Pawe∏ Pacyga, dyrektor biura podró˝y
Superwakacje.pl, Poznaƒ
D∏ugoletnia praca w bran˝y turystycznej pozwoli∏y mi zapoznaç si´
ze specyfikà pracy w tym zawodzie.
Sama wybieram touroperatorów,
z którymi wspó∏pracuj´. Wiem, ˝e
informacje zawarte w folderach i na
stronach internetowych sà aktualne.
Niestety, nie zawsze by∏am zadowolona z pracy oraz podejÊcia do klienta jednego z organizatorów, z którym poczàtkowo pracowa∏am. Prezentacje produktów zamieszczone
na stronie internetowej by∏y b∏´dne,
a ceny wycieczek zani˝ano. Cz´sto
klienci dzwonili do mnie z pretensjami, wspó∏prac´ musia∏am przerwaç
dla dobra firmy i moich klientów.
Krzysztof Janus, dyrektor biura podró˝y
JanusTravel, Warszawa
Anna Dziel´dziak, kierownik biura Startravel,
Bielsko-Bia∏a
Pytamy agentów, jak wyglàda ich wspó∏praca z organizatorami wycieczek. Nad czym nale˝y jeszcze popracowaç
i co pomog∏oby zmotywowaç agentów do lepszej pracy i sprzeda˝y oferty touroperatorów.
Wspó∏prac´ z touroperatorami oceniam dobrze. Nie mia∏em nigdy sytuacji, w której klient skar˝y∏ si´ na nieaktualnà ofert´ lub cen´ biletów.
W przypadku wyjazdów szkoleniowych du˝o si´ zmieni∏o. KiedyÊ tego
typu imprezy by∏y bezp∏atne, obecnie
study tour kosztuje tyle samo co wycieczka. Szkolenia powinny mieç ni˝szà cen´, to motywuje agenta do wyjazdów studyjnych. Dostajemy newslettery o najnowszych i najciekawszych ofertach, ale prac´ u∏atwi∏oby
z pewnoÊcià umieszczenie tej propozycji w naszym systemie wyszukiwania, to pozwoli∏oby na szybsze dzia∏anie i sprzeda˝ ofert klientowi.
Moje doÊwiadczenia z organizatorami sà bardzo dobre, mam jedynie zastrze˝enia do osób pracujàcych
w call center. Nie zawsze sà to kompetentni pracownicy, którzy znajà
dobrze ofert´. Ostatnio mieliÊmy nieprzyjemnà sytuacj´ zwiàzanà z all inclusive. PoinformowaliÊmy klienta
o darmowym korzystaniu z aquaparku znajdujàcego si´ na terenie hotelu, zawa˝y∏o to na wyborze tego
konkretnego obiektu. Po dokonaniu
transakcji touroperator oÊwiadczy∏,
˝e ta atrakcja nie jest wliczona w pakiet. W efekcie agent ponosi finansowe konsekwencje, w tym przypadku wina by∏a po stronie call center.
Kiedy stawia∏em pierwsze kroki
w bran˝y turystycznej, myÊla∏em, ˝e
internet i internetowe systemy rezerwacyjne pomogà w organizacji pracy.
Niestety, organizatorzy majà wcià˝
problemy z programami rezerwacyjnymi, np. cz´sto zmieniajà godziny
odlotu tu˝ przed wyjazdem. Nasze
biuro korzysta z systemu Amadeus,
który oceniam bardzo dobrze. Touroperatorzy, z którymi wspó∏pracuj´,
majà dobry system motywacyjny, dla
najlepszych agentów przygotowujà
nagrody rzeczowe lub wyjazdy studyjne, które sà dla mnie bardzo wa˝ne,
gdy˝ lepiej mog´ zapoznaç si´ z ofertà, którà potem sprzedaj´.
A
16-30 CZERWCA 2007
22
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
23
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y
Rozwój technologii podró˝y
W ciàgu najbli˝szych pi´tnastu lat przewoênicy b´dà stosowaç obecne i nowe technologie ukierunkowane na klienta w celu optymalizacji
wszystkich etapów podró˝y konsumentów, od rezerwacji a˝ do przylotu na miejsce docelowe. *
Humanizacji technologii
Technologia informacyjna przysz∏oÊci to cz´sto wizja rodem z literatury popularnonaukowej – absolutnie
bezproblemowa i wydajna, lecz nieprzyjazna dla u˝ytkownika. W czasach, gdy podró˝ujàcy pragnà zwi´kszonego poziomu kontroli, komfortu, bezpieczeƒstwa i personalizacji,
technologia ma mo˝liwoÊç zapewnienia czegoÊ wi´cej – zach´cajàcej
i przyjaznej dla cz∏owieka interakcji
z klientem. Zyskujemy obecnie dost´p do technologii, która jest w stanie zidentyfikowaç i intuicyjnie dostosowaç si´ do indywidualnych potrzeb ludzi. Taka humanizacja technologii umo˝liwi w przysz∏oÊci przewoênikom zaoferowanie klientom
wyjàtkowych doÊwiadczeƒ.
Chodzi tutaj tak˝e o zapewnienie jak
najprostszych i wolnych od k∏opotów podró˝y. Dzisiejsza bran˝a turystyczna koncentruje si´ na doÊwiadczonych podró˝nych i do nich si´ dostosowuje. Przy przewidywanym
wzroÊcie liczby podró˝y oraz rosnàcej globalizacji podró˝owania i turystyki podró˝owanie by∏oby bardziej
satysfakcjonujàce, gdyby opiera∏o si´
na prostszych i bardziej przyjaznych
dla podró˝nych procedurach.
Gdy na przyk∏ad podró˝ujàcy w interesach spóêni si´ na samolot, doceni mo˝liwoÊç szybkiej zmiany rezerwacji na najbli˝szy dost´pny lot.
Kiedy dziecko leci bez opieki, rodzice chcieliby wiedzieç, czy wszystko
jest w porzàdku. Gdy turysta nie
mo˝e znaleêç drogi na zagranicznym
lotnisku, potrzebuje wskazówek. Zapewnienie takich us∏ug i zhumanizowanie technologii podró˝y jest mo˝liwe ju˝ dzisiaj.
Kluczowe obszary
rozwoju technologii
Pod wzgl´dem ocieplenia kontaktów
z klientami w ciàgu najbli˝szych pi´tnastu lat przewidujemy rozwój technologii w nast´pujàcych czterech
kluczowych obszarach:
• Cyfrowe to˝samoÊci (szczegó∏owe
informacje o kliencie w formie cyfrowej, a zatem ∏atwo i szybko dost´pne), które umo˝liwià o wiele bardziej
spersonalizowanà obs∏ug´.
• Zintegrowane systemy informacyjne
∏àczàce informacje z ró˝nych êróde∏.
• Dostarczanie informacji klientom
Wiarygodna to˝samoÊç cyfrowa
Nowe technologie umo˝liwià natychmiastowà identyfikacj´ turysty,
co u∏atwi podró˝owanie *
W ciàgu najbli˝szych kilku lat
Us∏ugi spersonalizowane
i programy lojalnoÊciowe
Mo˝liwoÊç przechowywania szczegó∏owych informacji o pasa˝erach
umo˝liwi przewoênikom dopasowanie us∏ug do indywidualnych potrzeb klienta na ka˝dym etapie podró˝y. Podczas odprawy pasa˝era
lub przy zmianie planu podró˝y
analiza szybkiej i inteligentnej bazy danych umo˝liwi natychmiastowe i dok∏adne zrozumienie bie˝àcych mo˝liwoÊci finansowych
i przysz∏ego potencja∏u danego
klienta. Przewoênicy b´dà mogli
wtedy dopasowaç us∏ugi do indywidualnych potrzeb danego klienta
i stosownie do tego budowaç wzajemne relacje.
Spersonalizowane
informacje o celu podró˝y
Wraz z rozwojem coraz bardziej z∏o˝onych systemów zbierania informacji o klientach, uwzgl´dniajàcàce ich
indywidualne potrzeby, przewoênicy b´dà mogli dostosowywaç swoje
oferty do oczekiwaƒ podró˝nych.
PrzenoÊny dost´p
do to˝samoÊci cyfrowych
¸atwe rozpoznanie klientów poprzez urzàdzenia umo˝liwiajàce dost´p do danych osobowych – dokument to˝samoÊci o rozmiarze karty
kredytowej, na karcie SIM lub
w urzàdzeniach mobilnych, zawierajàcy informacje takie, jak dane biometryczne i szczegó∏y trasy podró˝y, status wizowy oraz chip PNR.
Da to pasa˝erom poczucie kontroli
nad sytuacjà, a przewoênikom po-
w czasie rzeczywistym stosownie do
ich potrzeb i lokalizacji.
• Cz´stszy kontakt z klientem poprzez
komunikacj´ internetowà. Przewidujemy tak˝e wi´kszy udzia∏ komunikacji
multimedialnej wraz ze spadkiem cen
i rosnàcym zaawansowaniem technologii multimedialnych.
Powy˝sze zmiany technologiczne
wspiera ciàg∏y post´p w dziedzinie
mocy obliczeniowej, zapewniajàcy
coraz wi´ksze mo˝liwoÊci przenoÊnych urzàdzeƒ komunikacyjnych.
Rozwój architektury systemów
otwartych i aplikacji internetowych
po raz pierwszy umo˝liwia przewoênikom niejako pod∏àczenie klienta
do wszystkich systemów.
OczywiÊcie, wiele z powy˝szych technologii ju˝ istnieje lub sà w opracowaniu. Oczekujemy, ˝e w przysz∏oÊci
zacznà odgrywaç wiodàcà rol´ oraz
stanà si´ po prostu wszechobecne,
chocia˝ ich rozpowszechnienie b´dzie zale˝a∏o od regionu i segmentu
rynku.
Zmiany w obs∏udze klienta
od rezerwacji po odbiór baga˝u
Post´p w ww. dziedzinach technologii b´dzie mia∏ g∏´boki wp∏yw na
wszystkie kluczowe etapy podró˝y
klienta: rezerwacj´, odpraw´ pasa˝erskà, lot oraz odbiór baga˝u. Raport
„The Future Traveller Tribes” opra-
zwoli zoptymalizowaç i spersonalizowaç podró˝e. B´dzie mo˝liwe bezpoÊrednie przetwarzanie rezerwacji
poprzez bezpiecznà wymian´ danych pomi´dzy stronami internetowymi wiarygodnych partnerów biznesowych; kontrola bezpieczeƒstwa
oraz dost´p do wczeÊniej zakupionych us∏ug b´dà szybsze i wygodniejsze.
W perspektywie
d∏ugoterminowej
Maksymalna identyfikacja
biometryczna
Rozwój biometrii pomo˝e w stworzeniu „podró˝y naszych marzeƒ”
poprzez wykorzystanie mniej ucià˝liwych i bardziej dyskretnych metod
kontroli. Przy pomocy kamer obs∏uga lotniska b´dzie mog∏a przeszukiwaç t∏um i rozpoznawaç wszystkich
podró˝nych, eliminujàc potrzeb´
wyczerpujàcych procedur odpraw
pasa˝erów.
Zarzàdzanie cyfrowà pami´cià
Technologia masowego przechowywania i indeksowania danych umo˝-
cowany przez firm´ badawczà Henley Centre Headlight Vision i Amadeus prezentuje innowacje w powy˝szych kwestiach, dodatkowo w rozdzia∏ach poÊwi´conych poszczególnym grupom podró˝nych omówiono
innowacje w szczególnoÊci dotyczàce
danych grup.
Co jest potrzebne,
aby urzeczywistniç t´ wizj´
Podstawà humanizacji technologii
jest z∏o˝ona to˝samoÊç cyfrowa ka˝dego podró˝nego, zdolna w elastyczny sposób wspó∏dzia∏aç z systemami
kontrolujàcymi wszystkie etapy podró˝y. Jednak˝e b´dzie to mo˝liwe
tylko wtedy, gdy uda si´ zintegrowaç
ró˝ne systemy informatyczne wykorzystywane przez przewoêników,
w tym linie lotnicze i obs∏ug´ lotnisk
na tyle, aby „mog∏y komunikowaç si´
ze sobà”.
Kwestià krytycznà jest, by ww. technologie zapewnia∏y infrastruktur´
op∏acalnà w implementacji i zarzàdzaniu, poniewa˝ naciski ekonomiczne w bran˝y lotniczej b´dà ros∏y.
Proces humanizacji technologii oferuje przygotowujàcym si´ na przysz∏oÊç przewoênikom wielkie mo˝liwoÊci w zakresie umocnienia relacji
z klientem. Dzi´ki zastosowaniu zintegrowanych i inteligentnych systemów informujàcych o potrzebach
klienta podczas podró˝y, przewoênicy b´dà mogli oferowaç us∏ugi, które
poprawià wra˝enia z podró˝y.
liwi podró˝nym przypomnienie sobie, co robili podczas podró˝y
w przesz∏oÊci, umo˝liwiajàc im powtórzenie wczeÊniejszych wra˝eƒ.
Zintegrowane
urzàdzenia kieszonkowe
Po∏àczenie paszportu biometrycznego z urzàdzeniami PNR nie tylko
umo˝liwià pasa˝erom szybkie poruszanie si´ pomi´dzy poszczególnymi
etapami podró˝y dzi´ki u˝yciu zbli˝eniowych „z∏otych kart bezpieczeƒstwa” w kolejnych punktach lub terminalach: ta sama karta w przysz∏oÊci mo˝e byç u˝ywana do otwierania
wynaj´tego samochodu lub zameldowania si´ we wczeÊniej zarezerwowanych pokojach hotelowych.
* Fragmenty raportu Traveller Tribes 2020
opracowanego przez firm´ Henley Centre
HeadlightVision
we wspó∏pracy z firmà Amadeus
www.amadeus.com.pl
Touroperatorzy - dodatek specjalny do dwutygodnika Wiadomosci Turystyczne (WT 138/2007)
Wydawnictwo: Eurosystem – Jaros∏aw Âleszyƒski, Wawelska 78, ap. 30 (wejÊcie od ul. Glogera 1), 02-034 Warszawa, tel.: (22) 822 20 16, faks: (22) 823 78 83, e-mail: [email protected] Opracowanie: Ma∏gorzata
Szerfer, Liliana Olchowik, Sara Charafeddine. Zespó∏: Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Markowska. Sk∏ad i ∏amanie: ArtMad Studio. Dwutygodnik dost´pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem
tel.: (22) 822 20 16, e-mail: [email protected], www.eurosys.pl. Nak∏ad 6000 egz.
16-30 CZERWCA 2007
24
16-30 CZERWCA 2007
WYDANIE SPECJALNE – T O U R O P E R AT O R Z Y

Podobne dokumenty