AVer MediaCenter

Komentarze

Transkrypt

AVer MediaCenter
AVer MediaCenter
Podręcznik użytkownika
ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko obrazy
przykładowe. Obrazy te mogą się różnić w zależności od wersji produktu i
oprogramowania. Informacje przedstawione w tej dokumentacji zostały starannie
sprawdzone pod kątem ich wiarygodności; jednakże, nie ponosi się
odpowiedzialności za ewentualne niedokładności. Informacje znajdujące się w tej
dokumentacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
PRAWA AUTORSKIE
© 2010 by AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej
z części tej publikacji nie można powielać, przenosić, przetwarzać, zapisywać w
systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na dowolne języki w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnego pozwolenia AVerMedia
TECHNOLOGIES, Inc.
Centrala międzynarodowa
Adres
Strona sieci web
Telefon
No. 135, Jian-Yi Road Chung-Ho City, Taipei Hsien Taiwan
www.avermedia.com
886-2-2226-3630
MCS-1.7.5
201008
Spis treści
Rozdział 1
Wprowadzenie ..................................................................... 1
1.1
Wymagania systemowe .................................................................................................. 2
1.2
Uaktywnienie aplikacji AVer MediaCenter .................................................................. 2
1.3
Omówienie programu AVer MediaCenter.................................................................... 3

Główny ekran................................................................................................................................. 3

Główne przyciski sterowania ......................................................................................................... 4

Drzewo nawigacji .......................................................................................................................... 5
1.4
Pierwsze uruchomienie AVer MediaCenter.................................................................. 6
Rozdział 2
ZACZYNAĆ ........................................................................ 8
2.1
Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa ..................................................................... 9

Oglądanie wideo z nośników zewnętrznych .................................................................................. 9

Regulacja głośności ......................................................................................................................11

Przechwytywanie obrazów ...........................................................................................................11

Bezpośrednie nagrywanie źródła wideo ...................................................................................... 12

Odtwarzanie Nagranego wideo .................................................................................................... 12
2.2
Video .............................................................................................................................. 13

Odtwarzanie plików video ........................................................................................................... 13
2.3
Muzyka .......................................................................................................................... 14

Dodawanie muzyki do playlisty .................................................................................................. 14

Odtwarzanie muzyki .................................................................................................................... 15
2.4
Obrazy ........................................................................................................................... 16

Oglądanie przechwyconych obrazów .......................................................................................... 16

Odtwarzanie pokazu slajdów ....................................................................................................... 16
Rozdział 3
Operacje zaawansowane .................................................... 17
3.1
Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa ................................................................... 18

Stosowanie funkcji TimeShi ........................................................................................................ 18
 Wyświetlanie obrazu z różnych źródeł (dostępne tylko w serii tunerów Multi-Source).............. 18
 Wyświetlanie wielu kanałów (Opcja dostępna wyłącznie dla użytkowników serii Multi-Card/Dual
Tuner) .................................................................................................................................................... 21
3.2
Video .............................................................................................................................. 23

Wyświetlanie Picture-in-Picture (PIP) / Picture-by-Picture (PBP) .............................................. 23
Rozdział 4
Dalsze ustawienia ................................................................ 24
4.1
Ustawienia ogólne ......................................................................................................... 25

Konfiguruj zapis .......................................................................................................................... 25

Konfiguruj zdjęcie ....................................................................................................................... 26

Urządzenie video (dostępne wyłącznie dla użytkowników Multi-Card) ..................................... 27

Dalsze opcje ................................................................................................................................. 28
4.2
Ustawienia telewizji ...................................................................................................... 29

Konfigurowanie Telewizji Analogowej  Konfigurowanie Nagrywania ...................................... 29

Konfiguracja źródła wejścia HD  Konfiguracja Nagrywania ...................................................... 33

Konfiguracja źródła HD  Konfiguruj Timeshift ...................................................................... 36

Więcej opcji telewizji .................................................................................................................. 36
4.3
Ustawienia video ........................................................................................................... 37
4.4
Ustawienia obrazu ........................................................................................................ 38
4.5
Informacje o .................................................................................................................. 39
Dodatek
40

Przyciski skrótów......................................................................................................................... 41

Słownik ........................................................................................................................................ 43
Rozdział 1
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakupienie programu AVer
MediaCenter. Ta aplikacja umożliwia
oglądanie telewizji, słuchanie radia,
tworzenie pokazów slajdów, nagrywanie
ulubionych programów i korzystanie z
innych funkcji na komputerze. Łatwy w
użyciu pilot zdalnego sterowania, zwiększa
możliwości wykorzystania komputera.
Możliwe jest teraz przekształcenie systemu
komputerowego w prawdziwe
multimedialne centrum rozrywki.
Ten rozdział umożliwia zapoznanie
użytkownika z ważnymi informacjami
dotyczącymi AVer MediaCenter. Rozdział
ten należy przeczytać przed użyciem tej
aplikacji.
Należy pamiętać, że funkcje i obrazy mogą
się różnić w zależności od zakupionego
produktu i miejsca zamieszkania
użytkownika.
Wymagania systemowe............................ 2
Uaktywnienie aplikacji AVer MediaCenter
................................................................... 2
Omówienie programu AVer MediaCenter3
Pierwsze uruchomienie AVer MediaCenter
................................................................... 6
1.1 Wymagania systemowe
Poniżej znajduje się szczegółowy opis wymagań systemowych. Przed użyciem AVer
MediaCenter należy sprawdzić, czy posiadany komputer spełnia te wymagania.

Do filmowania wideo SD

Intel Pentium 4 3.0 GHz (Hyper-wątkowanie)

AMD Athlon 64 3200+

Do filmowania wideo HD w czasie rzeczywistym (w formacie MPEG-2):

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

AMD Athlon 64x2 Dual Core 2.8 GHz

Do filmowania wideo HD w czasie rzeczywistym (w formacie H.264 ):
Intel Core i5 750 lub inny typu AMD








Karta VGA z DirectiveX9.0c lub lepsza
512 MB RAM
Gniazdo PCI-E
Karta dźwiękowa
System operacyjny Windows 7/ Vista/ XP (32/ 64-Bit)
Do filmowania wideo HD zalecana jest karta Stanalone graphics
Do filmowania wideo HD zalecane jest 2GB RAM
1.2 Uaktywnienie aplikacji AVer MediaCenter
Aby uruchomić aplikację, kliknij Start (Start), wskaż Programs (Programy), wybierz AVerMedia,
zaznacz AVer MediaCenter, a następnie kliknij AVer MediaCenter. Innym sposobem uruchomienia jest
dwukrotne kliknięcie ikony programu AVer MediaCenter “
” na pulpicie. Można także dwukrotnie
kliknąć ikonę programu startowego Quick TV (Szybkie uruchomienie TV) “
”, znajdującą się w
dolnym, prawym rogu ekranu.
Uwaga: AVerQuick pozwala na ustawienie fabryczne(standardowe), które umożliwia
wybór AVerTV 6 lub AVerMediaCenter jako źródłowe(standardowe) gdy podwójnie
klikniemy ikonę AVerQuick . W celu ustawienia kliknij prawym przyciskiem myszki
AVerQuick wybierz Ustawienia(Settings) i następnie preferowaną aplikację w Aplikacji
(Application).
Wprowadzenie
2
1.3 Omówienie programu AVer MediaCenter
Po uruchomieniu oprogramowania wyświetlone zostanie główne okno AVer MediaCenter, które zawiera opcje
“TV (Telewizja)”, “Radio”, “Video”, “Music (Muzyka)”, “Pictures (Obrazy)” i “Settings (Ustawienia)”. W tej
części znajduje się krótkie wprowadzenie do menu głównego, podmenu i elementów ustawień. Bardziej
szczegółowe informacje zawiera Rozdział 2.
 Główny ekran
Opis





Pasek tytułowy
Menu główne
Główne okno
Monitor TV i panel sterowania
Wyświetlanie czasu systemowego
 Uwaga: Monitor TV i panel sterowania nie jest wyświetlany przed wykonaniem skanowania kanałów TV.
Wprowadzenie
3
 Główne przyciski sterowania
Opis
Przejdź do menu głównego
Przejdź wstecz o jeden poziom
Otwórz podręcznik użytkownika
Minimalizuj aplikację
Przywróć poprzedni rozmiar
Zakończ aplikację
Opis
/
Przełącz z telewizji w czasie
rzeczywistym lub radia do trybu
TimeShift. / Wstrzymaj
tymczasowo odtwarzanie.
Zatrzymanie odtwarzania,
nagrywania, działania funkcji
TimeShift (Przełączanie czasu), itd.
Odtwórz wybrany plik
Nagraj bieżący program.
Odtwórz poprzedni/następny plik
playlisty.
Przejdź do tyłu lub do przodu w
określonych odstępach.
Przechwytywanie pojedynczego
obrazu lub kolejnych obrazów.
Włącz
funkcję
PIP
lub
wyświetlanie wielu kanałów.
Przełącz na równoczesne
wyświetlanie wszystkich
programów na tej samej
częstotliwości. (Ta funkcja jest
dostępna wyłącznie dla telewizji
cyfrowej.)
Przełącz różne współczynniki
proporcji.
Przejdź do następnego wyższego
lub niższego aktywnego kanału.
On / off (Włączanie/wyłączanie)
dźwięku.
Zwiększ lub zmniejsz głośność
dźwięku.
Przełączanie pomiędzy
dostępnymi językami.
Wprowadzenie
4
 Drzewo nawigacji
 Uwaga: Elementy mogą się różnić w zależności od używanego produktu i miejsca zamieszkania
użytkownika.
Wprowadzenie
5
1.4 Pierwsze uruchomienie AVer MediaCenter
Przy pierwszym uruchomieniu AVer MediaCenter, pojawi się automatycznie kreator ustawień, umożliwiający
wykonanie krok po kroku wszystkich niezbędnych ustawień.
1.
Po wyświetleniu okna dialogowego, kliknij
Yes (Tak).
2.
Wybierz podstawowe urządzenie lub tuner
do oglądania telewizji lub słuchania radia, a
następnie wybierz Next (Dalej) (zgodnie z
ilustracją po prawej). Następnie wybierz
opcje Next (następny).
3.
Wybierz kraj gdzie aktualnie znajdujesz się
oraz odpowiedni standard S-Video
oraz Composite Video. Następnie wybierz
Dalej
4.
Następnie kreator pokaże proces ustawień i
umożliwi ustawienie wszystkich
dostępnych źródeł sygnału (zgodnie z
ilustracją po prawej). Wybierz Next (Dalej)
w celu kontynuacji procesu lub wybierz
Skip (Pomiń), aby zignorować ustawienie.
5.
Określ źródło TV i wybierz Next (Dalej).
Wprowadzenie
6
6.
Wybierz AutoScan (Automatyczne
skanowanie) w celu uruchomienia
skanowania (zgodnie z ilustracją po
prawej). Po zakończeniu skanowania,
wybierz Next (Dalej), aby kontynuować
ustawienia innych źródeł sygnału, o ile są
dostępne.
7.
Po zakończeniu wszystkich ustawień,
wybierz Finish (Zakończ).
8.
Wybierz Dalej aby konfigurować inne
urządzenia jeśli są zainstalowane.
9.
Aby ponownie przekonfigurować wszystkie
ustawienia, przejdź na stronę główną i
wybierz “Selekt (Wybierz)” “General
(Ogólne)”  “Run Wizard Again
(Ponownie uruchom kreatora).”
Wprowadzenie
7
Rozdział 2
ZACZYNAĆ
Rozdział ten zawiera podstawy używania
programu AVer MediaCenter, włącznie z
programami do skanowania, odtwarzaniem
muzyki, nagrywaniem programu TV/ Radio,
itd.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest
zrozumienie wszystkich podstawowych
operacji opisanych w tym rozdziale:
Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa9
Video ....................................................... 13
Muzyka ................................................... 14
Obrazy .................................................... 16
2.1 Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa
 Oglądanie wideo z nośników zewnętrznych
Po podłączeniu urządzenia z nośnikiem wideo (rejestrator kamery, gry wideo, odtwarzacze
VCR/VCD/DVD), możesz oglądać wideo na swoim komputerze.
1.
Wejdź na stronę TV, gdzie zobaczysz
okno podglądu, w prawej części ekranu.
2.
Aby przejść z podglądu do trybu
pełnego ekranu, wybierz Live [Na żywo]
3.
Jeśli chcesz powrócić do trybu
podglądu, wybierz
w prawym, górnym
rogu ekranu.
ZACZYNAĆ
9
 Uwaga: Aby uzyskać podgląd źródła HDMI z kodowaniem HDCP (High-Bandwidth Digital Content
Protection - Ochrona Zawartości Cyfrowej Szerokiego Pasma), które wykorzystywane jest przez
program ochrony kopii o specyfikacji HDMI, twoje urządzenia wyświetlające HDMI/DVI muszą być
kompatybilne z HDCP.
Jeśli twój monitor nie obsługuje HDCP, pojawi się powiadomienie (wyglądające, jak poniżej):
Pamiętaj, że zawartość HDMI z kodowaniem HDCP nie może być nagrywana.
ZACZYNAĆ
10
 Regulacja głośności
W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności podczas oglądania telewizji, naciśnij
w panelu sterowania.
sterowania lub kliknij
W celu wyłączenia dźwięku programu, naciśnij
na pilocie zdalnego
na pilocie zdalnego sterowania lub kliknij
na
pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij ponownie ten sam przycisk w celu włączenia dźwięku.
 Przechwytywanie obrazów
Podczas oglądania na monitorze komputera telewizji cyfrowej lub nagranego video, można zastosować
aplikację do przechwytywania obrazów do dokumentu, prezentacji lub strony sieci web.
1.
2.
3.
Wybierz “Telewizja”.
Naciśnij
na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz
w panelu sterowania, aby przechwycić
nieruchome zdjęcie. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby przechwycić inne zdjęcie.
Aby obejrzeć przechwycone obrazy, przejdź z powrotem do menu głównego i wybierz opcję menu
głównego “Pictures (Obrazy)”. Wszystkie obrazy są wymienione na liście w prawej części ekranu.
 Uwaga: Szczegółowe informacje zawiera część pod tytułem “Pictures (Obrazy)” w Rozdziale 2.
ZACZYNAĆ
11
 Bezpośrednie nagrywanie źródła wideo
Aby nagrać jakiś program,
Kiedy oglądasz wideo, wybierz
wybierz
, aby nagrać program natychmiast. Aby zatrzymać nagrywanie,
.
 Uwaga:
1. Pamiętaj, że zawartość HDMI z kodowaniem HDCP nie może być nagrywana.
2. Kiedy nagrywamy z wejścia danego komponentu, zawartość o chronionych prawach autorskich nie
może być nagrana.
 Odtwarzanie Nagranego wideo
1.
Wybierz“TV”  “Recorded Files
[Nagrane pliki]”.
2.
Wszystkie nagrane pliki znajdują się w tym
katalogu.
3.
Pliki te możesz przeglądać wg daty, tytułu i
statusu.
4.
5.
Wybierz pożądany plik.
Jeśli chcesz usunąć wszystkie nagrane
pliki, kliknij przycisk Remove All [Usuń
Wszystkie] i potwierdźYes [Tak].
6.
7.
Wybierz Play [Odtwarzaj].
Aby przejść do pełnego ekranu, kliknij dwa
razy mały monitor TV.
8.
Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie,
wybierz
wybierz
. Aby zatrzymać nagrywanie,
.
 Uwaga: Odnośnie potrzebnych informacji patrz “Wideo” “Odtwarzanie Plików Wideo” w
Rozdziale 2.
ZACZYNAĆ
12
2.2 Video
Dzięki tej funkcji, można oglądać nagrane programy lub inne pliki video.
 Odtwarzanie plików video
1.
2.
Wybierz “Video”.
Z prawej strony ekranu wyświetlane są nagrane
pliki video. Aby wybrać inne foldery można
także wybraćWięcej plików video.
3.
4.
Wybierz wymagany plik.
Wybierz
w panelu sterowania, aby
zatrzymać odtwarzanie i powrócić do
programu na żywo. Aby wstrzymać
odtwarzanie, naciśnij
na pilocie
zdalnego sterowania lub wybierz
w
panelu sterowania.
ZACZYNAĆ
13
2.3 Muzyka
W programie AVer MediaCenter można utworzyć bibliotekę z muzyką i korzystać z muzyki.
 Dodawanie muzyki do playlisty
Dodaj ulubioną muzykę do playlisty muzyki programu AVer MediaCenter a przy następnym uruchomieniu
będzie można odtwarzać muzykę z playlisty.
5.
Wybierz “Muzyka”  “Dodaj muzykę”, a
następnie wybierz wymagany folder.
6.
Wybierz ścieżki, które mają zostać
odtworzone. Naciśnij
na pilocie
zdalnego sterowania lub przycisk Space
(Spacja) na klawiaturze, aby potwierdzić
wybrany plik lub folder.
7.
Wybierz OK, aby cofnąć się o jeden poziom
8.
Następnie dodane pliki zostaną wyświetlone
w prawej części ekranu.
9.
Użyj
, aby usunąć jedną ścieżkę lub
wybierz Remove All (Usuń wszystko), aby
usunąć wszystkie ścieżki playlisty.
ZACZYNAĆ
14
 Odtwarzanie muzyki
Aby odtworzyć muzykę:
1.
2.
Wybierz “Music (Muzyka)”.
Włącz Sequential (Kolejne), aby odtwarzać
kolejne ścieżki lub Random (Losowe) w celu
ustawienia przypadkowej kolejności.
3.
Aby kontynuować odtwarzanie wszystkich
ścieżek, wybierz okno opcji Loop (Pętla).
4.
Użyj
do określenia kolejności ścieżek
playlisty.
5.
Następnie wybierz
, aby rozpocząć
słuchanie muzyki.
6.
Użyj następujących przycisków do sterowania
odtwarzaniem.
Przesunięcie
przodu.
odtwarzania
do
Przewijanie odtwarzania.
Odtwórz następną ścieżkę.
Odtwórz poprzednią ścieżkę
Unieruchamianie
odtwarzania..
Zakończ odtwarzanie
ZACZYNAĆ
15
2.4 Obrazy
Część ta zawiera opis metod uzyskiwania widoku obrazów i odtwarzania pokazów slajdów.
 Oglądanie przechwyconych obrazów
1.
2.
Wybierz “Pictures (Obrazy)”.
Miniaturki przechwyconych obrazów są
wyświetlane w prawej części ekranu.
3.
Poprzez kliknięcie miniaturek, można
uzyskać widok obrazów na pełnym
ekranie.
4.
Wybierz More Pictures (Więcej
obrazów), aby znaleźć folder, który
zawiera wymagane obrazy, jeśli obrazy
nie są zapisane w domyślnym folderze.

Uwaga: Możliwe jest jednoczesne oglądanie miniaturek i oglądanie telewizji na żywo/słuchanie radia lub
muzyki.
 Odtwarzanie pokazu slajdów
1.
2.
Wybierz “Pictures (Obrazy)”.
Wybierz Play Slide Show (Odtwórz pokaz
slajdów), aby rozpocząć pokaz slajdów.
3.
Aby zatrzymać pokaz slajdów i przejść do
poprzedniej strony, naciśnij przycisk
.
ZACZYNAĆ
16
Rozdział 3
Operacje
zaawansowane
Do czego jeszcze można wykorzystać
program AVer MediaCenter oprócz
podstawowego użycia? W rozdziale tym
znajdują się informacje następnego poziomu
i objaśnienie zaawansowanych funkcji tej
aplikacji.
Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa
................................................................. 18
Video ....................................................... 23
3.1 Telewizja analogowa / Telewizja cyfrowa
 Stosowanie funkcji TimeShi
Funkcja odtwarzania w czasie nagrywania służy do nagrywania w tle programu telewizyjnego, pozwalając
użytkownikowi na oglądanie dowolnej części zarejestrowanego programu. Podczas odtwarzania nagrania
kontynuowane jest rejestrowanie dalszej części programu telewizyjnego, dzięki czemu użytkownik może
obejrzeć całość tego programu. Możliwe jest także przewijanie do przodu w celu pominięcia reklam, jak
również ponowne odtwarzanie wcześniej obejrzanych scen.
1.
2.
Wybierz “Telewizja”.
Na tej stronie, można wybrać funkcję TimeShift, w tym celu naciśnij
sterowania lub wybierz
na pilocie zdalnego
w panelu sterowania. Następnie w prawym, górnym rogu głównego ekranu
wyświetlony zostanie czas nagrywania w tle i czas bieżący.
3.
Wybierz
w celu przesunięcia do tyłu w stałych odstępach czasu, aż do osiągnięcia miejsca, które
zostanie opuszczon.
4.
W celu przejścia do przodu i pominięcia niektórych części nagrania, wybierz
w celu przesunięcia
do przodu w stałych odstępach czasu.
5.
Aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie, naciśnij
na pilocie zdalnego sterowania lub wybrać
na pilocie zdalnego sterowania. W celu wznowienia, wybierz
6.
Aby powrócić do programu w czasie rzeczywistym, wybierz
.
. Powoduje to wyłączenie funkcji
TimeShift i powrót do programu na żywo.

Uwaga: Po przygotowaniu dla programu funkcji TimeShift, aplikacja utworzy tymczasowy plik nagrania.
Plik ten zostanie usunięty po wybraniu
.
 Wyświetlanie obrazu z różnych źródeł (dostępne tylko w serii
tunerów Multi-Source)
Posiadając PIP/PBP podczas korzystania z serii tunerów Multi-source (np. AVerTV CaptureHD) możesz
oglądać obrazy z różnych źródeł w tym samym czasie (np. Program TV i obraz z zew. odtwarzacza video).
Aby to zrobić, proszę wykonać co nastepuje:
Operacje zaawansowane
18
1.
2.
Wybierz “Telewizja”.
Wybierz z listy rozwijanej typ źródła
video.
3.
Na tej stronie, naciśnij
na pilocie
zdalnego sterowania lub użyj
w
panelu sterowania. W dolnym, prawym
rogu ekranu wyświetlane są ikony TV
.
W tym przykładzie, dwie
wyświetlane ikony TV wskazują dwa
źródła video.
4.
Kliknij
i wybierz typ źródła video z
listy rozwijanej (analogowy, DVB-T,
Composite, S-Video).
5.
Kliknij
i wybierz typ źródła video z
listy rozwijanej (Komponent, HDMI).
6.
Możesz wybrać jedną
lub
aby przełączać się pomiędzy różnymi
źródłami wideo.
7.
Następnie, aby wyświetlić wszystkie
dostępne źródła video jednocześnie,
wybierz Live.
8.
Wybierz kilkakrotnie
lub
, aby
przełączyć pomiędzy trybem Full screen
(Pełny ekran), trybem PIP i trybem PBP
(Tryb Pełny ekran)
(zgodnie z ilustracją po prawej).
Operacje zaawansowane
19
(Tryb PIP)
(Tryb PBP)
9.
Aby zmienić źródła video, kliknij
prawym klawiszem myszy na wybranym
ekranie. Gdy pojawi się wyskakujące
menu, wskaż polecenie SOURCE i
wybierz typ źródła video wolisz.
10. W celu zmiany rozmiaru ekranu PIP w
trybie PIP, naciśnij najpierw
na
pilocie zdalnego sterowania. Następnie
użyj
lub użyj
w celu zmniejszenia obrazu
w celu powiększenia
obrazu. Aby opuścić tryb ustalania
rozmiaru PIP, naciśnij ponownie
.
 Note: Funkcja nagrywania nie jest dostępna w trybie PIP / PBP.
Operacje zaawansowane
20
 Wyświetlanie wielu kanałów (Opcja dostępna wyłącznie dla
użytkowników serii Multi-Card/Dual Tuner)
Po zainstalowaniu w komputerze dwóch lub więcej kart tunera TV lub urządzeń, funkcja ta umożliwia
oglądanie w tym samym czasie wielu kanałów.
1.
2.
Wybierz “TV (Telewizja)”.
Na tej stronie, naciśnij
na pilocie
zdalnego sterowania lub użyj
w
panelu sterowania. W dolnym, prawym
rogu ekranu wyświetlane są ikony TV
. W tym przykładzie, wyświetlone
dwie ikony TV wskazują dwa urządzenia
zainstalowane w komputerze.
3.
W celu przełączenia pomiędzy różnymi
sygnałami TV, można wybrać
4.
lub
Aby wyświetlić wszystkie dostępne
sygnały TV, wybierz Live (Na żywo).
5.
Wybierz kilkakrotnie
lub
, aby
przełączyć pomiędzy trybem Full screen
(Pełny ekran), trybem PIP i trybem PBP
(zgodnie z ilustracją po prawej).
6.
(Tryb Pełny ekran)
W celu przełączenia i słuchania dźwięku
innego sygnału TV, wystarczy użyć
przycisków strzałek  , wybierając
ekran PIP/PBP.
(Tryb PIP)
(Tryb PBP)
Operacje zaawansowane
21
7.
W celu zmiany rozmiaru ekranu PIP w
trybie PIP, naciśnij najpierw
na
pilocie zdalnego sterowania. Następnie
w celu zmniejszenia obrazu
użyj
w celu powiększenia
lub użyj
obrazu. Aby opuścić tryb ustalania
rozmiaru PIP, naciśnij ponownie
8.
.
Aby przesunąć ekran PIP, naciśnij
na
pilocie zdalnego sterowania, a następnie
, aby wyregulować
użyj
pozycję. W celu zakończenia trybu
ustalania pozycji PIP, naciśnij ponownie
.
Operacje zaawansowane
22
3.2 Video
 Wyświetlanie Picture-in-Picture (PIP) / Picture-by-Picture (PBP)
Dzięki funkcji PIP/PBP, można odtworzyć nagrane pliki video i w tym samym czasie ogladać telewizję na żywo.
1.
2.
Wybierz “Video”.
Na tej stronie wybierz wymagany plik. Lub
w celu odszukania innych plików video
wybierz More Videos (Więcej video).
3.
Podczas odtwarzania pliku video, naciśnij
na pilocie zdalnego sterowania lub
użyj
w panelu sterowania, aby
(Tryb Pełny ekran)
włączyć funkcję PIP.
4.
Wybierz powtarzająco
lub
w
celu przełączenia pomiędzy trybem Full
screen (Pełny ekran), trybem PIP i trybem
PBP (zgodnie z ilustracją po prawej).
5.
Domyślnie, na głównym ekranie jest
(Tryb PIP)
odtwarzany, nagrany plik, a obraz
telewizyjny na żywo na ekranie PIP/PBP.
6.
Do przełączenia i słuchania dźwięku
telewizyjnego na żywo, wystarczy użyć
przycisków strzałek  , aby wybrać
ekran PIP/PBP.
7.
W międzyczasie przyciski sterowania na
(Tryb PBP)
ekranie mogą się zmieniać w zależności od
wybranego trybu ekranu.
8.
W celu zmiany rozmiaru ekranu PIP w
na
trybie PIP, naciśnij najpierw
pilocie zdalnego sterowania. Następnie
w celu zmniejszenia obrazu
użyj
w celu powiększenia
lub użyj
obrazu. Aby opuścić tryb ustalania
rozmiaru PIP, naciśnij ponownie
9.
.
Aby przesunąć ekran PIP, naciśnij
na
pilocie zdalnego sterowania, a następnie
, aby wyregulować
użyj
pozycję. W celu zakończenia trybu
ustalania pozycji PIP, naciśnij ponownie
.
Operacje zaawansowane
23
Rozdział 4
Dalsze ustawienia
Przed skanowaniem kanałów, nagrywaniem
programów lub przechwytywaniem obrazów
należy sprawdzić stronę ustawień, aby
sprawdzić, czy są one zgodne z
wymaganiami. Dzięki objaśnieniom
znajdującym się w tym rozdziale, można
łatwo dostosować wszystkie ustawienia
programu AVer MediaCenter.
Ustawienia ogólne .................................. 25
Ustawienia telewizji ............................... 29
Ustawienia video .................................... 37
Ustawienia obrazu ................................. 38
Informacje o ........................................... 39
4.1 Ustawienia ogólne
W tym miejscu można wybrać folder docelowy do zapisywania nagranych plików, określić czas nagrania i
rozmiar pliku, przydzielić liczbę obrazów do przechwycenia, ustawić opcje zasilania Windows, itd.
 Konfiguruj zapis
1.
Wybierz “Ustawienia”  “Ogólne” 
“Konfiguruj zapis”.
2.
Użyj domyślny folder do zapisywania nagranych
3.
Lub wybierz
4.
Na następnej stronie, można użyć
plików
w celu wyszukania
wymaganego foldera.
, aby
przejść w górę o jeden poziom w celu wyszukania
innych folderów lub wybrać Change Disk
(Zmień dysk), aby wybrać inne dyski twarde.
5.
Następnie wybierz OK, aby potwierdzić wybór.
6.
Określ długość czasu nagrania, w przeciwnym
7.
razie system nagra najdłuższy klip jaki może
pomieścić dysk twardy.
Aplikacaj ta umożliwia dzielenie plików nagrania
na części w celu nagrania na wymienne nośniki
optyczne, takie jak dyski CD (650 MB) i DVD
(4096 MB). Włącz opcję Split File Size (Podziel
rozmiar pliku) i wybierz z rozwijanej listy
odpowiedni rozmiar pliku video tak, aby każdy z
plików video nie przekraczał określonego limitu.
Można także wybrać Custom (Niestandardowy),
8.
aby przydzielić własny rozmiar pliku.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia
lub wybierz Cancel (Anuluj), aby usunąć bez
zapisywania. Aby przywrócić ustawienia
fabryczne, wybierz Default (Domyślne).
Dalsze ustawienia
25
 Konfiguruj zdjęcie
1.
2.
Wybierz “Ustawienia”  “Ogólne” 
“Konfiguruj zdjęcie”.
W oknie Number of Pictures (Liczba
obrazów), przydziel liczbę obrazów do
przechwycenia.
3.
W oknie Interval Time (Czas odstępu),
określ odstęp pomiędzy kolejnymi
przechwyceniami. Na przykład, po
ustawieniu 10 sekund, obraz będzie
przechwytywany co 10 sekund.
4.
Wybierz żądany format do zachowania
5.
Użyj domyślnego foldera do zapisywania
6.
Lub wybierz
7.
Na następnej stronie, można użyć
zrzutów ekranu.
obrazów.
w celu wyszukania
wymaganego foldera.
, aby
przejść w górę o jeden poziom w celu
wyszukania innych folderów lub wybrać
Change Disk (Zmień dysk), aby wybrać
inne dyski twarde.
8.
9.
Wybierz OK, aby potwierdzić wybór.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać
ustawienia lub wybierz Cancel (Anuluj),
aby usunąć bez zapisywania. Aby
przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz
Default (Domyślne).
Dalsze ustawienia
26
 Urządzenie video (dostępne wyłącznie dla użytkowników
Multi-Card)
Jeśli w komputerze zainstalowane są dwa lub więcej urządzenia, na przykład AVerTV GO 007 Plus (M15C) i
AVerTV Hybrid+FM Cardbus (E506R), wymagane jest określenie, które urządzenie będzie używane do
oglądania telewizji, słuchania radia i do innych funkcji multimedialnych. Użytkownicy serii z dwoma tunerami
mogą także określać, którego tunera używać do oglądania TV.
1.
Wybierz “Ustawienia”  “Ogólne” 
“Urządzenie video”.
2.
Wybierz podstawowe urządzenie z listy
3.
Do użycia funkcji Multi-Channel Display
rozwijanej.
(Wyświetlanie wielu kanałów), wymagane jest
wybranie dodatkowych urządzeń. (Dalsze
szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji,
można uzyskać w części “Multi-Channel
Display (Wyświetlanie wielu kanałów)” w
rozdziale 3)
4.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia
lub wybierz Cancel (Anuluj), aby usunąć bez
zapisywania.
5.
To, czy posiadany produkt AVerMedia
obsługuje funkcję wielu kart, można sprawdzić
na stronie sieci web AVerMedia.
Dalsze ustawienia
27
 Dalsze opcje
Na tej stronie można ustawić tryb zasilania. Następnie można ustawić przechodzenie, w czasie oddalenia od
komputera, przechodzenie do trybu Stand By (Oczekiwanie), Hibernate (Hibernacja) lub do innych trybów.
1.
2.
3.
Wybierz “Ustawienia”  “Ogólne” 
“Więcej opcji”.
Z rozwijanej listy Language (Jezyk) można
wybrać wymagany język UI.
Domyślnie, system jest ustawiony na wybór
Enable Stand By / Hibernate Support (Włącz
oczekiwanie / Obsługa hibernacji).
4.
W drugiej fazie ustal funkcje spania i wybierz
oszczędne korzystanie z energii włączając Exit,
Stang by, Hibernate and Power Off.
5.
Segreguj funkcje spania, po zamknięciu
aplikacji TV sprawdź pudełko do umożliwienia
funkcji.
6.
7.
Segreguj preferowane video z dolnej listy.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia
lub wybierz Cancel (Anuluj), aby usunąć bez
zapisywania. Aby przywrócić ustawienia
fabryczne, wybierz Default (Domyślne).
 Uwaga:
1. Jeśli pojawia się problem z wychodzeniem komputera z trybu Stand By (Oczekiwanie) lub Hibernate
(Hibernacja), usuń opcję Enable Stand By / Hibernate Support (Włącz oczekiwanie / Obsługa hibernacji).
2. Dla zapewnienia lepszej synchronizacji w Windows Vista jest dostarczany Enhanced Video Renderer
(EVR). (Domyślnie w Windows XP jest wybrany Overlay Mixer oraz Enhanced Video Renderer w Windows
Vista).
Dalsze ustawienia
28
4.2 Ustawienia telewizji
Część ta zawiera wszystkie wskazówki dotyczące ustawień telewizji.
 Konfigurowanie Telewizji Analogowej  Konfigurowanie
Nagrywania
W sekcji “Konfiguracja TV analogowej”
możesz wybrać format pliku no nagrania z
S-Wideo i skomponować źródła wejścia.
1.
Wybierz “Settings [Ustawienia]” 
“TV”  “Configure Analog TV
[Konfiguruj TV analogową]”
“Configure Recording [Konfiguruj
nagrywanie]”.
2.
Wybierz format domyślny z listy
rozwijanej Record Format [Format
nagrywania] (MPEG-2, AVI, DVD, WAV,
WMA, WMV, , H.264, iPod).
3.
Jeśli chcesz nagrać program w
formacie MPEG-4, musisz najpierw
ściągnąć kodek ze strony
internetowej. Zalecane jest
ściągnięcie kodeka DivX ze strony
www.divx.com lub kodeka XviD ze
strony www.xvid.org. Następnie
zainstaluj go.
Dalsze ustawienia
29
4.
Niektóre formaty pozwalają na wybranie
Edit [Edytuj], aby utworzyć swój własny
format pliku (dla zaawansowanych).
5.
Podczas instalacji, w 3 kroku wybierz AVI
jako własny Format nagrywania
następnie wybierz Edit [Edytuj], pojawi
się nowo dodany kodek pojawi się na
liście rozwijanej Video Encoder [Kodek
wideo] .
6.
Wybierz Save [Zachowaj], aby
zachować ustawienie lub wybierz Cancel
[Zaniechaj], aby wyjść bez
zachowywania.
Poniższa lista zawiera obsługiwane formaty w sekcji “Configure Analog TV” [Konfiguruj TV
analogową] (nagrywanie z S-Video oraz kompozytowych źródeł wejścia):
Format
nagrywania
Szacowany rozmiar
pliku
(w godzinach)
Opcja*
(dla zaawansowanych)
Rozmiar wideo
1.
Jakość wideo
MPEG-2
2.3G
Częstotliwość próbkowania
audio
Jakość audio
2.
AVI
Kodek wideo
Rozmiar pliku różni Rozmiar wideo
się w zależności od
wybranego formatu. Kodek audio
Atrybut audio
Rozmiar wideo
3.
DVD
Jakość wideo
3.6G
Częstotliwość próbkowania
audio
Jakość audio
4.
5.
6.
7.
Kodek audio
WAV
620MB
WMA
60MB
Format Windows Media
WMV
900MB
Format Windows Media
Atrybut audio
Profil
Poziom
H.264
1G
Rozmiar wideo
Tryb entropii
Bity/sek. dla wideo
Dalsze ustawienia
30
Częstotliwość próbkowania
audio
Bity/sek. dla audio
8.
iPod
Żaden
350MB
 Uwaga: Powyższy rozmiar pliku obliczono przy ustawieniach domyślnych, tylko dla przykładu.
Faktyczny rozmiar pliku będzie zależał od twojej konfiguracji.
*Oto list krótkich opisów powyższych opcji zaawansowanych (dla zaawansowanych):
Opcja*
Kodek wideo
Rozmiar wideo
Jakość wideo
Opis
Narzędzie kompresji wideo. Lepszy kodek wideo
umożliwia wyższą rozdzielczość przy mniejszych
zniekształceniach i mniejszym rozmiarze.
Tutaj możesz wybrać rozmiar wyświetlania
nagrywanego pliku wideo. Im większy rozmiar wideo,
tym większy rozmiar pliku i lepsza jakość. Niektóre
odtwarzacze nie obsługują dużych rozmiarów wideo.
Wybierz w zależności od swoich potrzeb.
Regulacja jakości
. Wyższe liczby są
równoznaczne z lepszą jakością i większym
rozmiarem.
Bity/sek. dla wideo
Bity/sek odznacza ilość bitów na sekundę. Im wyższa
wartość bitów/sek, tym większy rozmiar pliku i
zasadniczo lepsza jakość.
Tryb entropii
CALVC lub CABAC są dwoma trybami kodowania
entropii, programu do kompresji dla H.264. CAVLC,
obsługiwany we wszystkich profilach H.264, oznacza
niższą jakość, ale łatwiejsze dekodowanie. CABAC
umożliwia wyższą jakoś wideo i bardziej efektywnie
kompresuje dane niż CAVLC ale bardziej angażuje
procesor podczas dekodowania. CABAC nie jest
obsługiwany w Baseline i profilach rozszerzonych.
Profil
Poziom
Format Windows Media
Profil określa konfiguracje kodowania plików.
Poziom określa limit zmiennych, jak rozdzielczość i
ilość danych/sek.
Format Windows Media oznacza typ kompresji
opracowany przez Microsoft.
Kodek audio
Narzędzie kompresji wideo. Lepszy kodek wideo
umożliwia wyższą rozdzielczość przy mniejszych
zniekształceniach i mniejszym rozmiarze.
Atrybut audio
Atrybut audio zawiera tryb kodowania, tępo
próbkowania, liczbę kanałów i poziom rozmiaru.
Dalsze ustawienia
31
Częstotliwość
próbkowania audio
Jakość audio
Bity/sek. dla audio
Częstotliwość próbkowania oznacza ile razy na
sekundę sygnał analogowy jest próbkowany podczas
konwersji na cyfrowy. Wyższe liczby są równoznaczne
z lepszą jakością audio i większym rozmiarem pliku.
Wybieramy z menu jakość. Wyższe liczby są
równoznaczne z lepszą jakością i większym
rozmiarem pliku audio.
Bity/sek odznacza ilość bitów na sekundę. Im wyższa
wartość bitów/sek, tym większy rozmiar pliku i
zasadniczo lepsza jakość.
Dalsze ustawienia
32
 Konfiguracja źródła wejścia HD  Konfiguracja Nagrywania
W sekcji “Konfiguracja źródła wejścia HD”
możesz skonfigurować format pliku dla
nagrywania z HDMI i oraz źródła wejścia
komponentów.
1.
Wybierz “Settings [Ustawienia]” 
“TV”  “Configure HD Input Source
[Skonfiguruj źródło wejścia HD]”
“Configure Recording [Konfiguruj
nagrywanie]”.
2.
Wybierz format domyślny pliku (MPEG-2,
H.264, iPod) z listy rozwijanej Record
Format [Format nagrywania].
3.
Potem możesz wybrać Edit [Edytuj],
aby utworzyć swój własny format pliku
(dla zaawansowanych).
4.
Wybierz Save [Zachowaj], aby
zachować ustawienie lub wybierz Cancel
[Zaniechaj], aby wyjść bez
zachowywania.
Dalsze ustawienia
33
Oto lista obsługiwanych formatów nagrywania w “Configure HD Input Source” (Nagrywanie z HDMI
oraz źródeł wejścia komponentów):
Format
nagrywania
Szacowany rozmiar pliku
(w godzinach)
Opcja*
(dla zaawansowanych)
Rozmiar wideo
1.
Jakość wideo
MPEG-2
14G
Częstotliwość próbkowania
audio
Jakość audio
Profil
Poziom
Rozmiar wideo
2.
H.264
Tryb entropii
6G
Bity/sek. dla wideo
Częstotliwość próbkowania
audio
3.
4.
Bity/sek. dla audio
iPod
350MB
Żaden
AVI
450G*
Żaden
*Przy rozdzielczości 1080i, rozmiar pliku może osiągnąć 450G.
 Uwaga: Powyższy rozmiar pliku obliczono przy ustawieniach domyślnych, tylko dla przykładu.
Faktyczny rozmiar pliku będzie zależał od twojej konfiguracji.
Oto list opisów powyższych opcji zaawansowanych (dla zaawansowanych):
Opcja*
Kodek wideo
Rozmiar wideo
Jakość wideo
Bity/sek. dla wideo
Tryb entropii
Opis
Narzędzie kompresji wideo. Lepszy kodek wideo
umożliwia wyższą rozdzielczość przy mniejszych
zniekształceniach i mniejszym rozmiarze.
Tutaj możesz wybrać rozmiar wyświetlania
nagrywanego pliku wideo. Im większy rozmiar wideo,
tym większy rozmiar pliku i lepsza jakość. Niektóre
odtwarzacze nie obsługują dużych rozmiarów wideo.
Wybierz w zależności od swoich potrzeb.
Regulacja jakości
. Wyższe liczby są
równoznaczne z lepszą jakością i większym
rozmiarem.
Bity/sek odznacza ilość bitów na sekundę. Im wyższa
wartość bitów/sek, tym większy rozmiar pliku i
zasadniczo lepsza jakość.
CALVC lub CABAC są dwoma trybami kodowania
entropii, programu do kompresji dla H.264. CAVLC,
Dalsze ustawienia
34
obsługiwany we wszystkich profilach H.264, oznacza
niższą jakość, ale łatwiejsze dekodowanie. CABAC
umożliwia wyższą jakoś wideo i bardziej efektywnie
kompresuje dane niż CAVLC ale bardziej angażuje
procesor podczas dekodowania. CABAC nie jest
obsługiwany w Baseline i profilach rozszerzonych.
Profil
Poziom
Format Windows Media
Profil określa konfiguracje kodowania plików.
Poziom określa limit zmiennych, jak rozdzielczość i
ilość danych/sek.
Format Windows Media oznacza typ kompresji
opracowany przez Microsoft.
Kodek audio
Narzędzie kompresji wideo. Lepszy kodek wideo
umożliwia wyższą rozdzielczość przy mniejszych
zniekształceniach i mniejszym rozmiarze.
Atrybut audio
Atrybut audio zawiera tryb kodowania, tępo
próbkowania, liczbę kanałów i poziom rozmiaru.
Częstotliwość
próbkowania audio
Jakość audio
Bity/sek. dla audio
Częstotliwość próbkowania oznacza ile razy na
sekundę sygnał analogowy jest próbkowany podczas
konwersji na cyfrowy. Wyższe liczby są równoznaczne
z lepszą jakością audio i większym rozmiarem pliku.
Wybieramy z menu jakość. Wyższe liczby są
równoznaczne z lepszą jakością i większym
rozmiarem pliku audio.
Bity/sek odznacza ilość bitów na sekundę. Im wyższa
wartość bitów/sek, tym większy rozmiar pliku i
zasadniczo lepsza jakość.
Dalsze ustawienia
35
 Konfiguracja źródła HD  Konfiguruj Timeshift
1.
Wybierz “Ustawienia”  “TV”
“Konfiguracja źródła HD” 
“Konfiguruj Timeshift”.
2.
Wybierz jakość Normalną, Dobrą lub
Najlepsze dla opcji Timeshift. (Domyślna
opcja może być różna w zależności od
mocy procesora.)
3.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać
ustawienia lub wybierz Cancel (Anuluj),
aby usunąć bez zapisywania.
 Więcej opcji telewizji
1.
Wybierz “Ustawienia”  “Telewizja” 
2.
Jeśli po skanowaniu nie zostały wykryte
“Więcej opcji telewizji”.
żadne kanały należy sprawdzić, czy są
prawidłowe ustawienia kraju lub regionu.
3.
Po podłączeniu do zewnętrznego
urządzenia video, niezbędne jest wybranie
właściwego standardu video.
4.
Po podłączeniu do urządzenia HD, musisz
5.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać
wybrać odpowiednie źródło HD.
ustawienia lub wybierz Cancel (Anuluj),
aby usunąć bez zapisywania.
Dalsze ustawienia
36
4.3 Ustawienia video
1. Wybierz “Ustawienia”  “Video”.
2. Użyj domyślnego foldera do zapisania
nagranego pliku video.
3.
Lub wybierz
4.
Na następnej stronie, można użyć
w celu wyszukania
wymaganego foldera.
, aby
przejść w górę o jeden poziom w celu
wyszukania innych folderów lub wybrać
Change Disk (Zmień dysk), aby wybrać
inne dyski twarde.
5.
Następnie wybierz OK, aby potwierdzić
6.
Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać
wybór.
ustawienia lub wybierz Cancel (Anuluj),
aby usunąć bez zapisywania. Aby
przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz
Default (Domyślne).
Dalsze ustawienia
37
4.4 Ustawienia obrazu
Przed rozpoczęciem odtwarzania pokazu slajdów należy najpierw sprawdzić ustawienia i ocenić, czy spełniają
one wymagania.
1.
2.
Wybierz “Ustawienia”  “Obraz”.
Z rozwijanej listy Play Settings (Ustawienia
odtwarzania), wybierz Sequential (Kolejne),
aby odtworzyć pokaz slajdów w ustalonej
kolejności lub wybierz Random (Losowe), aby
ustawić przypadkową kolejność.
3.
Wpisz wartość w oknie tekstowym Interval
Time (Czas odstępu) w celu określenia czasu
wyświetlania każdego z obrazów.
4.
Wybierz z rozwijanej listy Transition Effect
5.
Lub wybierz
6.
Na następnej stronie, można użyć
(Efekt przejścia) wymagany efekt przejści
w celu wyszukania
wymaganego foldera.
, aby
przejść w górę o jeden poziom w celu
wyszukania innych folderów lub wybrać
Change Disk (Zmień dysk), aby wybrać inne
dyski twarde.
7.
Następnie wybierz OK, aby potwierdzić wybór.
8.
Aby utworzyć pokaz slajdów z użyciem
wszystkich obrazów w bieżącym folderze i
podfolderze, wybierz okno opcji Including
Sub-Folder Pictures (Włącznie z obrazami w
podfolderach).
9.
Wybierz okno opcji Hide video windows when
playing slide show (Ukryj okna video
podczas odtwarzania pokazu slajdów), aby
oglądać obrazy bez okien video.
10. Wybierz Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia
lub wybierz Cancel (Anuluj), aby usunąć bez
zapisywania. Aby przywrócić ustawienia
Dalsze ustawienia
38
fabryczne, wybierz Default (Domyślne).
4.5 Informacje o
Aplikacja AVerTV udostępnia wygodne narzędzie, które umożliwia użytkownikom łatwe zadawanie pytań
poprzez stronę sieci web AVerMedia.
1.
2.
Wybierz “Ustawienia”  “Informacje o”.
Upewnij się,że jesteś podłączony do internetu i
wciśnij informacje produktu do ujrzenia strony
informacje produktu. lub kliknij wsparcie
techniczne do podłączenia strony technicznego
wsparcia.
3.
Aby można było skutecznie pomóc w
rozwiązaniu problemu, wprowadź na naszej
stronie sieci web, wersję produktu i wersję
sterownika.
Dalsze ustawienia
39
Dodatek
Rozdział ten zawiera dalsze wskazówki i
objaśnienia.
Przyciski skrótów ................................... 41
Słownik.................................................... 43
 Przyciski skrótów
Przycisk skrótu
Opis
Strzałka w górę/w dół/w
lewo/w prawo
Zakładka
Przyciski numeryczne
Przesuń w górę, w dół, w lewo, w prawo w celu wyboru wymaganego
elementu.
Przejdź do następnego elementu.
Użyj PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH do bezpośredniego
wprowadzania numerów kanałów telewizyjnych/radiowych.
Potwierdzanie wybranych ścieżek lub folderów w menu głównym Music (Muzyka).
Kanał w górę/kanał w dół
Otwórz podręcznik użytkownika.
Off / On (Wyłączanie/włączanie) dźwięku.
Zwiększenie głośności
Zmniejszenie głośności
Cofnij do poprzedniej strony
Wybór pomiędzy dostępnymi językami..
Zmień współczynnik proporcji
Wyświetl numer kanału
Przejdź do tyłu w określonych odstępach czasu
Skrót do menu głównego -- “Video”.
Skrót do menu głównego -- “Radio”
Przejdź do przodu w określonych odstępach.
Podgląd informacji EPG.
Skrót do menu głównego --“Pictures (Obrazy)”.
Skrót do menu głównego --“Music (Muzyka)”.
Przechwycenie obrazu lub ciągłej, serii obrazów.
Odtwórz następny plik playlisty
Widok listy nagranych plików
Wstrzymaj tymczasowo odtwarzanie.
Odtwórz wybrany plik.
Odtwarzanie poprzedniego pliku z playlisty.
Włączenie funkcji TimeShift (Przełączanie czasu).
Skrót do menu głównego -- “TV”.
Pokaż TV/programy video na pełnym ekranie
Przejdź do strony głównej programu AVer MediaCenter
Przejdź do poprzednio wykorzystywanego kanału TV/Radio.
Nagraj bieżący program.
Odtwórz poprzedni plik playlisty
Widok informacji teletekstu
Przejdź do niebieskiej strony teletekstu
Przejdź do zielonej strony teletekstu
Przejdź do czerwonej strony teletekstu
Przejdź do żółtej strony teletekstu
Ustawienie czasu przechodzenia komputera do trybu Stand By/Hibernate
(Oczekiwanie/Hibernacja), zakończenie aplikacji lub wyłączenie
komputera.
Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany rozmiaru PIP.
Włączanie/wyłączanie funkcji zmiany pozycji PIP.
Spacja
Strona w górę/w dół
F1
F8
F9
F10
Cofnij
Ctrl + A
Ctrl + Shift + A
Ctrl + D
Ctrl + Shift + D
Ctrl + E
Ctrl + F
Ctrl + Shift + F
Ctrl + G
Ctrl + I
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + Shift + N
Ctrl + O
Ctrl + P
Ctrl + Shift + P
Ctrl + S
Ctrl + Shift + S
Ctrl + T
Ctrl + Shift + T
Alt + Home
Ctrl + L
Ctrl + R
Ctrl + Shift + R
Alt + T
Alt + B
Alt + G
Alt + R
Alt + Y
Alt + Shift + S
Alt + S
Alt + P
Dodatek
41
Alt + M
Ctrl + Shift + C
Uaktywnienie funkcji Picture in Picture (PIP).
Przełączanie pomiędzy dostępnymi źródłami sygnału
Dodatek
42
 Słownik
AVI
Jest to najczęściej stosowany format pliku wideo do odtwarzania na komputerze. Plik AVI może być zapisany w
nieskompresowanej formie, jeżeli konieczne jest uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Można także dokonać
kompresji materiału wideo za pomocą jednego z dostępnych kodeków, co spowoduje zminimalizowanie
wielkości pliku. Kodek można wybrać z listy rozwijanej Encoder.
Współczynnik proporcji
Współczynnik proporcji oznacza stosunek szerokości obrazu do jego wysokości. Dwa najbardziej popularne w
domowych systemach video współczynniki proporcji to 4:3 i 16:9.
DVD
Wybranie tego formatu sprawi, że zarejestrowany plik wideo będzie zapisywany w formacie MPEG-2 zgodnym
ze standardami DVD. Standardowa wielkość ramki DVD i szybkość odtwarzania wynosi 720 x 480 pikseli przy
29,97 klatkach na sekundę (NTSC) lub 720 x 576 przy 25 klatkach na sekundę (PAL).
DXVA
DXVA oznacza DirectX Video Acceleration (Akceleracja video DirectX), czyli API (application programming
interface [interfejs programowania aplikacji]) zdefiniowany przez Microsoft. Umożliwia on dekoderom
bezpośrednią akcelerację odtwarzania video przez procesory graficzne zamiast przez główny procesor
komputera. Oznacza to, że technologia DxVA zmniejsza obciążenie procesora CPU.
Hibernacja
Hibernacja to stan, w którym komputer jest wyłączany w celu oszczędzania energii, ale wcześniej wszystkie dane
zapisywane są na dysku twardym.
MPEG-1
Format MPEG-1 należy wybrać dla plików wideo, które będą odtwarzane na komputerze z płyty CD-ROM bądź są
przeznaczone do transmisji poprzez Internet. Ten format umożliwia kompresję plików i zapewnia jakość obrazu
zbliżoną do jakości VHS. Praktycznie każdy komputer może odtwarzać pliki MPEG-1 bez dodatkowego
oprogramowania lub sprzętu.
MPEG-2
Pliki wideo skompresowane zgodnie ze standardem MPEG-2 mają bardzo wysoką jakość obrazu, a dźwięk ma
jakość zbliżoną do płyty CD. Format MPEG-2 należy wybrać dla plików wideo, które będą odtwarzane z płyty
DVD-ROM bądź jeżeli konieczne jest uzyskanie jakości telewizyjnej.
Dodatek
43
PIP (Picture in Picture)
PIP umożliwia jednoczesne oglądanie dwóch lub więcej źródeł video, poprzez nakładanie małych ekranów z
obrazem na główny ekran.
PBP (Picture by Picture)
PBP umożliwia oglądanie na wyświetlaczu obok siebie dwóch lub więcej źródeł video, co zapewnia
widoczność wszystkich kanałów.
Oczekiwanie
Oczekiwanie to stan, w którym wyłączany jest monitor i dyski twarde, w związku z czym, komputer zużywa mniej
energii.
SVCD
Wybranie tego formatu sprawi, że zarejestrowany plik wideo będzie zapisywany w formacie MPEG-2 zgodnym
ze standardami SVCD. Standardowa wielkość ramki SVCD i szybkość odtwarzania wynosi 480 x 480 pikseli
przy 29,97 klatkach na sekundę (NTSC) lub 480 x 576 przy 25 klatkach na sekundę (PAL).
VCD
Wybranie tego formatu sprawi, że zarejestrowany plik wideo będzie zapisywany w formacie MPEG-1 zgodnym
ze standardami VCD. Standardowa wielkość ramki SVCD i szybkość odtwarzania wynosi 352 x 240 pikseli
przy 29,97 klatkach na sekundę (NTSC) lub 352 x 288 przy 25 klatkach na sekundę (PAL).
WAV
Format pliku audio powszechnie stosowany w komputerach Windows. Został utworzony przez firmę
Microsoft i stał się standardowym formatem komputerowych plików audio.
www.avermedia.com
Dodatek
44