katalog - Liqui Moly

Komentarze

Transkrypt

katalog - Liqui Moly
oleje dodatki
kosmetyki
samochodowe
KATALOG PRODUKTÓW
Te powyższe zagadnienia już dziś wpływają na niezależny rynek motoryzacyjny i bieżące funkcjonowanie warsztatów naprawy samochodów.
Firmy, które chcą sprostać nowym wyzwaniom muszą stale inwestować w narzędzia i sprzęt diagnostyczny, uzupełniać wiedzę i poszerzać
umiejętności swoich pracowników oraz dbać o odpowiednią komunikację marketingową z klientami. LIQUI MOLY, która w swojej strategii
koncentruje się właśnie na wsparciu warsztatów samochodowych
i motocyklowych, dokłada wszelkich starań, aby ułatwić rozwój swoich
partnerów. Oferujemy wysokiej jakości produkty, których stosowanie
ogranicza do minimum ryzyko reklamacji, ułatwia i skraca czas napraw
pojazdów oraz odpowiada na wymagania najnowszych rozwiązań
technicznych. Co roku do oferty wprowadzamy nowe produkty, które
są odpowiedzią na nowe potrzeby technologiczne w motoryzacji.
Wiele uwagi poświęcamy szeroko rozumianej kwestii edukacji w motoryzacji. To zadanie realizujemy nie tylko poprzez szkolenia dla pracowników warsztatów samochodowych, ale również w ramach współpracy
z uczelniami technicznymi, technikami i szkołami zawodowymi przekazujemy wiedzę tym, którzy pracę w motoryzacji rozpoczną w najbliższej
przyszłości. Współpracujemy również z prywatnymi firmami szkoleniowymi.
Dodatkowo, wspieramy warsztaty w pozyskaniu kapitału niezbędnego
do realizacji koniecznych inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, jak duże
znaczenie dla kierowców ma znajomość marki używanych produktów.
Dlatego systematycznie zwiększamy nakłady finansowe na realizację
projektów, które przyczyniają się do zwiększania świadomości marki
LIQUI MOLY.
Szanowni Państwo,
Postęp technologiczny w motoryzacji przyspiesza z każdym rokiem.
Kierowcy oczekują bezpieczniejszych, wygodniejszych i łatwiejszych
w eksploatacji pojazdów. Unia Europejska coraz bardziej restrykcyjnie
podchodzi do emisji spalin, wymuszając na producentach samochodów
stosowanie rozwiązań zmniejszających emisję tlenków węgla, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych.
Życząc Państwu powodzenia w biznesie, zachęcam do codziennego,
aktywnego kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi i działem
technicznym. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Z poważaniem,
Piotr Kasprzak
Prezes Zarządu
LIQUI MOLY Polska Sp. z o.o.
Sukces jest efektem zaufania,
jakości i ciężkiej pracy
spis treści
dodatki
6
dodatki do oleJÓW
dodatki do benzyny
dodatki do diesla
dodatki do chłodnic
8
9
10
11
środki smarne
12
oleje silnikowe do samochodów osobowych
14
technologia MoS2
SYNTETYCZNE
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
PÓŁSYNTETYCZNE
MINERALNE
14
14
14
16
17
OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
17
SYNTETYCZNE
PÓŁSYNTETYCZNE
MINERALNE
ATF
DO UKŁADU WSPOMAGANIA
17
18
18
18
19
OLEJE DO URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH
20
PŁYNY DO UKŁADU CHŁODZENIA
20
GAMA MOTOCYKLOWA
21
DODATKI
22
OLEJE SILNIKOWE 4T STREET PEŁNY SYNTETYK
23
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
mineralne
23
24
OLEJE SILNIKOWE 4T OFFROAD PEŁNY SYNTETYK
24
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
MINERALNE
24
25
OLEJE SILNIKOWE KART PEŁNY SYNTETYK
25
OLEJE SILNIKOWE ATV PEŁNY SYNTETYK
25
OLEJE SILNIKOWE 2T PEŁNY SYNTETYK
25
PÓŁSYNTETYK
MINERALNY
25
26
OLEJe SILNIKOWe 2T OFF ROAD pełny syntetyk
26
PÓŁSYNTETYK
26
OLEJE PRZEKŁADNIOWE PEŁNY SYNTETYK
26
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
MINERALNY
26
27
OLEJE DO FILTRÓW I TELESKOPÓW
27
KOSMETYKI I SMARY
28
PŁYNY HAMULCOWE
29
GAMA rowerowa
30
GAMA ROWEROWA
PRODUKTY SERWISOWE
SYSTEM OCZYSZCZANIA WTRYSKU PALIWA
SYSTEM OCZYSZCZANIA FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH
ŚRODKI SERWISOWE PRO-LINE
ODRDZEWIACZE I PENETRATORY
CZYŚCIWA, ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
PASTY
POZOSTAŁE ŚRODKI WARSZTATOWE
31
32
34
34
35
36
37
38
39
3
LIQUI MOLY:
Marka globalna
LIQUI MOLY:
Made in Germany!
Firma LIQUI MOLY powstała w Niemczech w 1957 roku.
W przypadku wysokozaawansowanych technologicznie
Historia zaczyna się od opatentowania metody pozyskiwania
produktów utrzymanie ciągłego postępu jest niezbędne.
dwusiarczku molibdenu, od którego pochodzi nazwa przed-
Tak samo jak nieodzowne jest rygorystyczne przestrze-
siębiorstwa. Opracowany na jego bazie dodatek do olejów
ganie norm jakościowych i kontroli już na etapie doboru
silnikowych przyczynił się do szybkiego sukcesu rynkowego
surowców. Przy produkcji naszych środków smarnych,
marki LIQUI MOLY. Dodany do oleju zdecydowanie polep-
dodatków, chemii warsztatowej i kosmetyków samocho-
szał jego właściwości smarne, wydłużał żywotność silnika
dowych stosujemy wyłącznie najlepsze komponenty. Nasi
i chronił go nawet w momencie braku smarowania przez
kontrolerzy jakości obecni są przy załadunku i rozładunku
olej. Produkt szybko docenili kierowcy na całym świecie.
surowców oraz przed uruchomieniem, w trakcie i po zakończeniu produkcji danej partii towaru. W międzyczasie
Dziś, po blisko 60 latach działalności, nasza oferta obejmuje
pobierane są i badane próbki tych produktów.
oleje silnikowe i przekładniowe do pojazdów silnikowych,
całą gamę dodatków do oleju, paliwa i układów chłodzenia
Oleje silnikowe LIQUI MOLY spełniają najwyższe aprobaty
oraz produkty warsztatowe, eksploatacyjne i pielęgnacyjne.
i wymagania producentów pojazdów, a także normy DIN
Są one dostępne w ponad 110 krajach na całym świecie.
ISO 9001 i DIN ISO 14001. Czując się odpowiedzialnym za
środowisko naturalne wdrażamy procesy produkcyjne po-
Liqui Moly Polska Sp. z o.o. funkcjonuje od 2004 roku.
zwalające na oszczędność energii oraz spełniające wszel-
Utworzone przedstawicielstwo miało niełatwe zadanie na
kie wymogi i kryteria ekologiczne.
rynku, na którym firmy konkurencyjne prowadziły aktywną
sprzedaż od ponad dekady. Czas pokazał, że ryzyko i odwaga
opłaciły się. Z roku na rok gama produktów LIQUI MOLY
oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów systematycznie się powiększa, w ostatnim czasie m.in. o produkty
do motocykli oraz zupełnie nową serię, przeznaczoną do
konserwacji i pielęgnacji rowerów.
4
LIQUI MOLY:
Badania i rozwój
LIQUI MOLY:
Wsparcie techniczne
Nie ma czegoś takiego jak skończony produkt. Przedstawi-
Nie wystarczy sprzedać produkt, trzeba jeszcze prze-
ciele LIQUI MOLY są w stałym kontakcie z producentami po-
kazać warsztatowcom fachową wiedzę jak właściwie go
jazdów i pracownikami warsztatów motoryzacyjnych, gro-
wykorzystać. LIQUI MOLY wspiera warsztaty nieustannie
madząc wszelkie opinie i sugestie, przekazywane następnie
szkoląc ich pracowników i dostarczając profesjonalne
inżynierom z Działu R&D. Dzięki temu wciąż rozwijamy gamę
rozwiązania, dzięki którym współpracujący z nami Klienci
produktową LIQUI MOLY tak, aby oferta firmy podążała za
osiągają wymierną przewagę konkurencyjną nad swoimi
dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku.
lokalnymi konkurentami.
LIQUI MOLY konsekwentnie inwestuje w sport motorowy,
W szkoleniach Akademii LIQUI MOLY kładziemy nacisk na
ponieważ tylko ekstremalne warunki pracy silników po-
identyfikację prawdziwych przyczyn usterek, bez usunię-
zwalają sprawdzić jakość oleju. Lubimy nowe wyzwania
cia których wymiana zepsutego elementu samochodu nie
i dlatego od 2015 roku LIQUI MOLY Team Engstler startuje
przyniesie oczekiwanego skutku. Przykładem takiego po-
w nowej serii wyścigowej – TCR International. Po tym, jak
dejścia jest stosowanie urządzenia Jet Clean Tronic, które
w 2014 Franz Engstler sięgnął po tytuł mistrzowski w kla-
dokładnie oczyszcza układ wtryskowy silnika, przywraca-
sie kierowców niezależnych WTCC, w pierwszym sezonie
jąc mu pełną sprawność.
TCR zawodnik naszego teamu zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Logo LIQUI MOLY widoczne jest także w czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, w której biorą
Kontynuujemy naszą obecność w kategorii MotoGP, wspie-
udział uczniowie najlepszych szkół samochodowych w Pol-
ramy w serii Moto2 Sandro Cortese i Jonasa Folgera. Je-
sce. Nagrodą dla najlepszej szkoły jest właśnie urządzenie
steśmy dumni, że od 2015 roku LIQUI MOLY Motorbike 4T
Jet Clean Tronic wraz z zapasem materiałów eksploatacyj-
Synth 5W-40 Street Race jest wyłącznym olejem silniko-
nych. Nasi technicy przeszkolą uczniów z jego obsługi.
wym dla zawodników ścigających się w Motocyklowych
Mistrzostwach Świata Moto2 i Moto3.
5
Dodatki do oleju silnikowego są
wlewane bezpośrednio do oleju
i czyszczą cały system olejowy oraz
redukują tarcie i zużycie
Dodatki do chłodnicy są
wlewane bezpośrednio do
płynu chłodniczego i czyszczą
cały układ chłodniczy lub
uszczelniają drobne wycieki.
Dodatki
ki mają
i
n
l
i
s
e
t
Czys
paliwa
e
i
c
y
ż
u
ez
mniejsz emisję CO 2
i niższą
6
Dodatki do paliwa mogą zostać
dostarczone do układu paliwowego
za pomocą urządzenia Jet Clean
Tronic w celu przeprowadzenia
intensywnego czyszczenia
Dodatki do oleju przekładniowego są
wlewane bezpośrednio do przekładni,
redukują jej zużycie i zapewniają łatwość
w zmianie biegów
Dodatki do paliwa mogą być dodane
bezpośrednio do baku i czyszczą cały
układ paliwowy i komorę spalania
Dodatki do oleju przekładniowego zapobiegają
zużyciu i zmniejszają tarcie
Dodatek do oleju przeciwko wyciekom
regeneruje uszczelniacze, przywraca im
elastyczność i zapobiega wyciekom oleju na
przekładni, tylnym moście i silniku
dodatki
6
dodatki do olejów
dodatki do benzyny
dodatki do diesla
dodatki do chłodnic
8
9
10
11
7
DODATKI
DODATKI
DODATKI
DODATKI
PRODUKT
OPIS
PPRODUKT
DDD
UUU
KKTKTT
OOPIS
PPIPSIISS
PRO
ROO
PR
OO
P
PDODATKI
RROODDUUKKTT DO
OOPPIISS
DODATKI
DOOLEJÓW
OLEI
DODATKI
DODATKI DO
DO OLEI
OLEI
DODATKI
DO
OLEI
CERA TEC
DODATKI
DO
OLEI
Cera
TecTEC
to nowoczesny modyfikator oleju który zmniejsza tarcie i obniża zużycie paliwa.
CERA
CERA
CERA
TEC
Cera
TecTEC
łączy
w sobie działanie
cząstek
aktywną
chemią
obniżającą
CERA
TEC
Ceratec
toTEC
nowoczesny
modyfikator
olejumechanicznych
który zmniejsza ztarcie
i obniża
zużycie
paliwa. tarcie.
Ceratec
CERA
Ceratec
modyfikator
oleju
zmniejsza
tarcie
Ceratec
CERA
CeratectoTEC
tonowoczesny
nowoczesny
modyfikator
olejuktóry
który
zmniejsza
tarcieiodporną
iobniża
obniżazużycie
zużyciepaliwa.
paliwa.
Ceratec
Ceratec
to
nowoczesny
modyfikator
oleju
który
zmniejsza
tarcie
iobniża
zużycie
paliwa.
Ceratec
Preparat
pokrywa
wszystkie
współpracujące
elementy
bardzo
powłoką,
która
przyłączy
w sobie
działanie
cząstek
mechanicznych
z aktywną
chemią
obniżającą
tarcie
. Preparat
Ceratec
to
nowoczesny
modyfikator
oleju
który
zmniejsza
tarcie
i
obniża
zużycie
paliwa.
Ceratec
Ceratec
to
nowoczesny
modyfikator
oleju
który
zmniejsza
tarcie
i
obniża
zużycie
paliwa.
Ceratec
łączy
w
sobie
działanie
cząstek
mechanicznych
z
aktywną
chemią
obniżającą
tarcie
.
Preparat
łączy
w
sobie
działanie
cząstek
mechanicznych
z
aktywną
chemią
obniżającą
tarcie
.
Preparat
czynia
do poprawy
mechanicznej
kondycji bardzo
wszystkich
współpracujących
Cera
łączy wsięwszystkie
sobie
działanie
cząstek mechanicznych
z aktywną
chemią
obniżającą
tarcie . Preparat
pokrywa
współpracujące
elementy
odporną
powłoką,
któraelementów.
przyczynia
się do
łączy
w sobie
działanie
cząstek
mechanicznych
z aktywną
chemią
obniżającą
tarcie . tworzy
Preparat
pokrywa
wszystkie
współpracujące
elementy
bardzo
odporną
powłoką,
która
sięsiędodo
pokrywa
wszystkie
współpracujące
elementy
bardzo
odporną
powłoką,
któraprzyczynia
przyczynia
Tec
możemechanicznej
być
stosowany
do silników,
skrzyńwspółpracujących
biegów
mostówpowłoką,
napędowych.
Dodatek
pokrywa
wszystkie
współpracujące
elementy
bardzo iodporną
któraCeratec
przyczynia
do
poprawy
kondycji
wszystkich
elementów.
możesiębyć
pokrywa
wszystkie
współpracujące
elementy
bardzo
odporną powłoką,
któraCeratec
przyczynia
siębyć
do
poprawy
mechanicznej
kondycji
wszystkich
współpracujących
elementów.
może
poprawy
mechanicznej
kondycji
wszystkich
współpracujących
elementów.
Ceratec
może
być
poprawy
mechanicznej
kondycji
wszystkich
współpracujących
elementów.
Ceratec
może
być
trwałą
powłokę
dzięki czemu
wystarcza
50.000
km. Pełny efekt
zastosowania
preparatu
stosowany
do silników,
skrzyń
biegów
i na
mostów
napędowych.
Dodatek
tworzy
trwałą
powłokę
poprawy
mechanicznej
kondycji
wszystkich
współpracujących
elementów.
Ceratec
może
być
poprawy
mechanicznej
kondycji
wszystkich
współpracujących
elementów.
Ceratec
może
być
stosowany
dodo
skrzyń
i iimostów
napędowych.
trwałą
powłokę
stosowany
dosilników,
silników,
skrzyńbiegów
biegów
mostów
napędowych.Dodatek
Dodatektworzy
tworzy
trwałą
powłokę
stosowany
silników,
skrzyń
biegów
mostów
napędowych.
Dodatek
tworzy
trwałą
powłokę
jest
odczuwalny
po przejechaniu
7.000
dzięki
czemudo
wystarcza
na
50.000
km. kilometrów.
Pełny
efektnapędowych.
zastosowaniaDodatek
preparatutworzy
jest odczuwalny
po
stosowany
silników,
skrzyń
biegów
i mostów
trwałą
powłokę
PPRZEZNACZENIE
RZEZNACZENIE
PPR
AAC
IEIIEE
PRZRZEZEZEZNZNN
ACZCZEZEN
ENN
PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIEE
Opakowanie wystarcza na 5 L oleju silnikowe-
Opakowanie
wystarcza napreparatu
5L
go. Okres oddziaływania
50.000 km.
Opakowanie
wystarcza
Opakowanie
wystarczanana
na55L5LL
oleju
silnikowego.
Opakowanie
wystarcza
Przed
użyciem
silnie wstrząsnąć.
Dodać do
Opakowanie
wystarcza
na
5
L
oleju
silnikowego.
oleju
silnikowego.
Opakowanie
wystarcza
na 5i Lrozgrzać silnik.
Okres
oddziaływania
preparatu
oleju
silnikowego.
świeżego
oleju
silnikowego
oleju
silnikowego.
Okres
preparatu
Okresoddziaływania
oddziaływania
preparatu
oleju
silnikowego.
50.000
km.
Okres
oddziaływania
preparatu
Okres
oddziaływania
preparatu
50.000
km.
50.000
km.
Okres
oddziaływania
preparatu
50.000 km.
km.
50.000
50.000
km.
poj. szt.
ww
opak.
nr
art.
poj.
szt.
opak. nr
nr
art.
poj.
ww
opak.
art.
poj.szt.
szt.
opak.
nr
art.
poj. szt.
szt. w
w opak.
opak.
nr art.
art.
poj.
nr
poj. szt. w opak.
nr art.
300 ml
0,3 L
0,3
0,3LLL
0,3
0,3
0,3
LL
6
7181
6
666
66
7181
7181
7181
7181
7181
7181
300
0,3ml
L
1212
1212
12
12
12
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
300
0,3ml
L
1212
1212
12
12
12
8345
8345
8345
8345
8345
8345
8345
0,3ml
L
300
0,3
0,3L L
0,3 L
0,3 L
2020
2020
20
20
2640
2640
2640
2640
2640
2640
0,3
LL
300
0,3ml
0,3 L
0,3 L
0,3 L
12
1212
12
12
12
2671
2671
2671
2671
2671
2671
0,3
0,3L L
300
0,3mlL
0,3 L
0,3 LL
0,3
12
1212
1212
12
2672
2672
2672
2672
2672
2672
20 g
2020g g
20 g
12
1212
12
1212
12
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
stosowany
dowystarcza
silników,
skrzyń
biegów
i Pełny
mostów
napędowych.
Dodatek
tworzy
trwałą
powłokę
dzięki
km.
efekt
zastosowania
preparatu
jest
popo
dziękiczemu
czemu
wystarczana
na50.000
50.000
km.Pełny
efekt
zastosowania
preparatu
jestodczuwalny
odczuwalny
dzięki czemu7.000
wystarcza
na 50.000 km. Pełny efekt zastosowania preparatu jest odczuwalny po
przejechaniu
kilometrów.
dzięki
czemu7.000
wystarcza
na 50.000 km. Pełny efekt zastosowania preparatu jest odczuwalny po
przejechaniu
przejechaniu
7.000kilometrów.
kilometrów.
przejechaniu 7.000 kilometrów.
przejechaniu 7.000 kilometrów.
DODATEK MoS2
DODATEK
MoS
Dodatek do oleju
silnikowego
z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2) zmniejsza tarcie dzięki cze2
DODATEK
DODATEKMoS
MoS
22
DODATEK
MoS
Dodatek
do oleju
silnikowego
z dwusiarczkiem
molibdenu
(MoS2)
zmniejsza
tarcie dzięki
mu
zapewnia
mniejsze
zużycie części
współpracujących
w silniku.
Dodatek
z dwusiarczkiem
DODATEK
MoS
22silnikowego
DODATEK
MoS
Dodatek
do
oleju
silnikowego
Dodatek
do
oleju
dwusiarczkiemmolibdenu
molibdenu(MoS2)
(MoS2)zmniejsza
zmniejszatarcie
tarciedzięki
dzięki
2
Dodatek do oleju silnikowegoz zzdwusiarczkiem
dwusiarczkiem
molibdenu
(MoS2)
zmniejsza
tarcie
dzięki
czemu
zapewnia
mniejsze
zużyciesmarowanie
części
współpracujących
w silniku.
Dodatek
z Dwusiarczkiem
molibdenu
doskonałe
nawetmolibdenu
w najtrudniejszych
warunkach
pracy dzięki
silDodatek
dozapewnia
oleju
silnikowego
dwusiarczkiem
(MoS2)
zmniejsza
tarcie
Dodatek
do
oleju
silnikowego
zzczęści
dwusiarczkiem
molibdenu
(MoS2)
zmniejsza
tarcie
dzięki
czemu
mniejsze
zużycie
w wsilniku.
z Dwusiarczkiem
czemuzapewnia
zapewnia
mniejsze
zużycie
częściwspółpracujących
współpracujących
silniku.Dodatek
Dodatek
z Dwusiarczkiem
czemu zapewnia
mniejsze
zużycie
części współpracujących
w silniku. warunkach
Dodatek z Dwusiarczkiem
molibdenu
zapewnia
doskonałe
smarowanie
nawet w najtrudniejszych
pracy silnika.
nika.
czemu
zapewnia
mniejsze
zużycie
części współpracujących
w silniku. warunkach
Dodatek
z Dwusiarczkiem
molibdenu
zapewnia
doskonałe
smarowanie
nawet
pracy
molibdenu
zapewnia
doskonałe
smarowanie
nawetw wnajtrudniejszych
najtrudniejszych
warunkach
pracysilnika.
silnika.
molibdenu zapewnia doskonałe smarowanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy silnika.
molibdenu zapewnia doskonałe smarowanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy silnika.
Zalecane dozowanie 3-5% dodatku do oleju
Zalecane
dozowanie
3-5%
dodatku
silnikowego.
Dodatek
jestdodatku
mieszalny
ze
Zalecane
dozowanie
3-5%
Zalecane
dozowanie
3-5%
dodatku
do
oleju silnikowego.
Dodatek
jest mieszalny
Zalecane
dozowanie
3-5%
dodatku
Zalecane
dozowanie
3-5%
dodatku
wszystkimi
dostępnymi
w dodatku
handlu
olejami
do
oleju
silnikowego.
Dodatek
jest
mieszalny
do
oleju
silnikowego.
Dodatek
jest
mieszalny
Zalecane
dozowanie
3-5%
zedo
wszystkimi
dostępnymi
do
oleju
silnikowego.
Dodatek
jest
mieszalny
oleju
silnikowego.
Dodatek
jest
mieszalny
ze
wszystkimi
dostępnymi
ze
wszystkimi
dostępnymi
silnikowymi.
Przed
użyciem
oleju
silnikowego.
Dodateksilnie
jest wstrząsmieszalny
wdo
handlu
olejami
silnikowymi.
ze
wszystkimi
dostępnymi
ze
wszystkimi
dostępnymi
wze
olejami
silnikowymi.
whandlu
handlu
olejami
silnikowymi.
Dodać
dodostępnymi
świeżego
oleju silnikowego
wszystkimi
wnąć.
handlu
olejami
silnikowymi.
w
handlu
olejami
silnikowymi.
wi rozgrzać
handlu olejami
silnik. silnikowymi.
Dodatekmożna
możnastosować
stosowaćwwdowolnym
dowolnym
WYCISZACZ POPYCHACZY
Dodatek
Dodatek
można
Dodatek
możnastosować
stosować
wdowolnym
dowolnym
okresie
eksploatacji,
apo
powdodaniu
dodaniu
należy
WYCISZACZ
POPYCHACZY
okresie
eksploatacji,
a
należy
Specjalistyczny
dodatek
do
oleju
silnikowego,
wycisza
hałas
wytwarzany
przez
hydrauliczne
Dodatek
można
stosować
w
dowolnym
WYCISZACZ
POPYCHACZY
Dodatek
można
stosować
w
dowolnym
WYCISZACZdodatek
POPYCHACZY
a po
dodaniu
należy
okresieeksploatacji,
eksploatacji,
a po
dodaniu
należy
Dodatek
można
stosować
wdodaniu
dowolnym
WYCISZACZ
POPYCHACZY
podgrzać
silnikna
nabiegu
biegu
jałowym,
żeby
Specjalistyczny
do oleju silnikowego, wycisza hałas wytwarzany przez hydrauliczne okresie
podgrzac
silnik
jałowym.
okresie
eksploatacji,
a
po
należy
WYCISZACZ
POPYCHACZY
okresie
eksploatacji,
a
po
dodaniu
należy
popychacze.
Specjalistyczny
dodatek
do
oleju
silnikowego,
wycisza
hałas
wytwarzany
przez
hydrauliczne
SpecjalistycznyPOPYCHACZY
dodatek do
do oleju
oleju silnikowego,
silnikowego, wycisza
wycisza hałas
hałas wytwarzany
wytwarzany przez
przez hydrauliczne
hydrauliczne podgrzac
silnik
nanabiegu
jałowym.
podgrzac
silnik
biegu
jałowym.
WYCISZACZ
okresie
eksploatacji,
a po
dodaniu
należy
żeby
zapewnić
długotrwały
efekt,
Specjalistyczny
dodatek
zapewnić
długotrwały
efekt.
Pożądane
jest
podgrzac
silnik
na biegu
jałowym.
popychacze.
Specjalistyczny
dodatek do
do oleju
oleju silnikowego,
silnikowego, wycisza
wycisza hałas
hałas wytwarzany
wytwarzany przez
przez hydrauliczne
hydrauliczne żeby
podgrzac
silnikdługotrwały
na biegu
biegu jałowym.
jałowym.
efekt,
żebyzapewnić
zapewnić
długotrwały
efekt,
Specjalistyczny
popychacze.
podgrzac
silnik
na
popychacze. dodatek
pożądane
jest
stosowanie
produktu
stosowanie
produktu
po każdej
żeby
zapewnić
długotrwały
efekt,wymianie
popychacze.
żeby
zapewnić
długotrwały
efekt,
pożądane
jest
produktu
pożądane
jeststosowanie
stosowanie
produktu
popychacze.
żeby
zapewnić
długotrwały
efekt,
po
każdej
wymianie
oleju.na
popychacze.
pożądane
jest
stosowanie
produktu
oleju.
300
ml
wystarcza
6
pożądane
jest
stosowanie
produktu
popokażdej
każdejwymianie
wymianieoleju.
oleju. L oleju.
0,3
0,3LLL
0,3
0,3
0,3
LL
0,3
0,3LLL
0,3
0,3
0,3
LL
pożądane
jest
stosowanie
produktu
300
ml wystarcza
na oleju.
6 L oleju.
po
każdej
wymianie
po
każdej
wymianie
300
mlmlwystarcza
nana
6oleju.
L oleju.
300
wystarcza
oleju.
po
każdej
wymianie
300
ml wystarcza
wystarcza
naoleju.
66LLLoleju.
oleju.
300
ml
na
6
300 ml wystarcza na 6 L oleju.
ENGINE FLUSH
FLUSH
ENGINE
ENGINE
FLUSH
ENGINE
FLUSH
Dodatek
do
oleju
którego
zadaniem
jest czyszczenie
elementów
układu smaroDodatek
doFLUSH
olejusilnikowego,
silnikowego,
którego
zadaniem
jest czyszczenie
elementów
układu
ENGINE
Dodatek
dodo
oleju
silnikowego,
którego
jest
czyszczenie
elementów
układu
Dodatek
oleju
silnikowego,
któregozadaniem
zadaniem
jest
czyszczenie
elementów
układu
ENGINE
FLUSH
wania
z typowych
zanieczyszczeń.
Regularne
stosowanie
Engine
Flush
zapobiega
smarowania
z oleju
typowych
zanieczyszczeń.
Regularne
stosowanie
Engine
Flushzapiekaniu
zapobiega
Dodatek
do
silnikowego,
którego
zadaniem
jest
czyszczenie
elementów
układu
Dodaćzawartość
zawartośćopakowania
opakowania przed
Dodac
Dodac
zawartość
opakowania
Dodac
zawartość
opakowania
przed
wymianą
uruchomić
wymianą
oleju,oleju,
uruchomić
silnik silnik
i pozostawić
Dodac
zawartość
opakowania
Dodac
zawartość
opakowania
przed
oleju,
uruchomić
silnik
przedwymianą
wymianą
oleju,
uruchomić
silnik
zawartość
opakowania
iDodac
pozostawić
pracujący
przez
10 min.
przed
wymianą
oleju,
uruchomić
silnik
pracujący
przez
10 min.
na biegu
jałowym.
przed
wymianą
oleju,
uruchomić
silnik
ina
pozostawić
pracujący
przez
10
i
pozostawić
pracujący
przez
10min.
min.
przed
wymianą
oleju,
uruchomić
silnik
biegu
jałowym.
Wymienić
olej
i
pozostawić
pracujący
przez
10
min.
Wymienić
olejpracujący
oraz
filtr
oleju olej
na
nowy.
Dodatek
do
oleju
silnikowego,
którego
zadaniem
jest
czyszczenie
elementów
układu
i
pozostawić
przez
10
min.
na
biegu
jałowym.
Wymienić
na
biegu
jałowym.
Wymienić
olej
smarowania
z
typowych
zanieczyszczeń.
Regularne
stosowanie
Engine
Flush
zapobiega
smarowania
z
typowych
zanieczyszczeń.
Regularne
stosowanie
Engine
Flush
zapobiega
Dodatek
do
oleju
silnikowego,
którego zadaniem
czyszczenie
elementów
układu
ina
pozostawić
pracujący
przez 10
min.
oraz
filtr oleju
na nowy.
się
pierścieni
biegu
jałowym.
Wymienić
olej
zapiekaniu
siętłokowych.
tłokowych.
smarowania
zpierścieni
typowych
zanieczyszczeń.
Regularnejest
stosowanie
Engine
Flush zapobiega
na
biegu
jałowym.
Wymienić
olej
filtrfiltroleju
oraz
olejunananowy.
nowy.
zapiekaniu
na
biegu
jałowym.
Wymienić
olej
zapiekaniusięsiępierścieni
pierścienitłokowych.
tłokowych.
smarowania
typowych
zanieczyszczeń. Regularne stosowanie Engine Flush zapobiega oraz
oraz
filtr oleju
oleju na
na nowy.
nowy.
oraz
filtr
zapiekaniu sięz pierścieni
tłokowych.
oraz
filtr
oleju
na
nowy.
zapiekaniu się pierścieni tłokowych.
STOP WYCIEKOM
WYCIEKOM OLEJU SILNIKOWEGO
STOP
STOP
OLEJU
STOPWYCIEKOM
WYCIEKOMwyciekom
OLEJUSILNIKOWEGO
SILNIKOWEGO
Środek
zapobiegający
oleju.
Przywraca
elastyczność
uszczelkom.
Preparat
miniSTOP
WYCIEKOM
OLEJU
SILNIKOWEGO
Środek
zapobiegający
wyciekom
oleju.
Przywraca
elastyczność
uszczelkom.
Preparat
minimalizuje
STOP
WYCIEKOM
OLEJU
SILNIKOWEGO
Środek
zapobiegający
oleju.
Przywraca
Środek zapobiegającywyciekom
wyciekom
oleju.
Przywracaelastyczność
elastycznośćuszczelkom.
uszczelkom.Preparat
Preparatminimalizuje
minimalizuje
malizuje
zużycie
oleju.wyciekom
Przeznaczony
do
wszystkich
silnikówuszczelkom.
benzynowych
iMożna
Diesla.
Można
Środek zapobiegający
zapobiegający
wyciekom
oleju.
Przywraca
elastyczność
uszczelkom.
Preparat
minimalizuje
zużycie
oleju.
Przeznaczony
do oleju.
wszystkich
silników
benzynowych
i Diesla.
stosować
Środek
Przywraca
elastyczność
Preparat
minimalizuje
Środek
wyciekom
Przywraca
elastyczność
uszczelkom.
Preparat
minimalizuje
zużycie
oleju.
Przeznaczony
dodo
wszystkich
silników
benzynowych
i iDiesla.
Można
stosować
zużyciezapobiegający
oleju.
Przeznaczony
dooleju.
wszystkich
silników
benzynowych
i Diesla.
Diesla.
Można
stosować
stosować
ze wszystkimi
dostępnymi
na
rynku
olejami
silnikowymi.
zużycie
oleju.
Przeznaczony
wszystkich
silników
benzynowych
Można
stosować
ze
wszystkimi
dostępnymi
na rynku
olejami
silnikowymi.
zużycie
oleju.
Przeznaczony
do
wszystkich
silników
benzynowych
i
Diesla.
Można
stosować
zużycie
oleju.dostępnymi
Przeznaczony
do
wszystkich
silników
benzynowych i Diesla. Można stosować
ze
olejami
zewszystkimi
wszystkimi
dostępnyminana
narynku
rynku
olejamisilnikowymi.
silnikowymi.
ze
wszystkimi
dostępnymi
rynku
olejami
silnikowymi.
ze
wszystkimi
dostępnymi
na rynku
rynku
olejami
silnikowymi.
ze
wszystkimi
dostępnymi
na
olejami
silnikowymi.
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
na 4 L oleju.
Jedno
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
4 L opakowanie
oleju.
Dolanie
może
nastąpić czasie.
Jedno
opakowanie
wystarcza
Dolanie
może
nastąpić
w dowolnym
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
4 L4 oleju.
Dolanie
może
nastąpić
na
Lopakowanie
oleju.
Dolanie
może
nastąpić
wystarcza
wJedno
dowolnym
czasie.
na
4
L
oleju.
Dolanie
może
nastąpić
na
oleju.należy
Dolanie
może nastąpić
nastąpić
Po
dolaniu
rozgrzać
silnik. Pełne
wPo
czasie.
wdowolnym
czasie.
na
44dowolnym
LL oleju.
Dolanie
może
dolaniu
należy
rozgrzać
silnik.
wuszczelnienie
dowolnym
czasie.
dowolnym
czasie.
Po
dolaniu
należy
rozgrzać
Po
dolaniu
należy
rozgrzać
uzyskuje
sięsilnik.
posilnik.
przejechaniu
ww
dowolnym
czasie.
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
się
Po
dolaniu
należy
rozgrzać
silnik.
Po
dolaniu
należy
rozgrzać
silnik.
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
sięsię
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
około
600-800
Po
dolaniu
należykm.
rozgrzać
silnik.
po
przejechaniu
około
600-800
km.
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
się
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
się
po
około
600-800
poprzejechaniu
przejechaniu
około
600-800
km.
Pełne
uszczelnienie
uzyskuje
siękm.
po
przejechaniu
około
600-800
km.
po
przejechaniu
około
600-800
km.
po przejechaniu około 600-800 km.
Do silników benzynowych i Diesla.
Do
silników
benzynowych
Diesla.
300 ml
Do
benzynowych
ii Diesla.
Dosilników
silników
benzynowych
Diesla.
300
ml
wystarcza
na 5 L oleju
silnikowego.
Do
silników
benzynowych
iiDiesla.
Diesla.
Do
silników
benzynowych
300
ml
wystarcza
5 L5silnikowego.
oleju
silnikowego.
300
ml
wystarcza
na
L oleju
silnikowego.
wystarcza
na
5 Lna
oleju
Po dodaniu
Do
silników
benzynowych
ii Diesla.
Po
dodaniu
należy
rozgrzać
silnik.
300
ml wystarcza
wystarcza
na
5 LL oleju
oleju
silnikowego.
300
ml
na
5
silnikowego.
Po
dodaniu
należy
rozgrzać
silnik.
Po
dodaniu
należy
rozgrzać
silnik.
należy
silnik.
można stoso300
ml rozgrzać
wystarcza
narozgrzać
5 Dodatek
L olejusilnik.
silnikowego.
Po
dodaniu
należy
Środek
do
zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
oleju
silnikowego.
Stabilizuje
Po
dodaniu
należy
rozgrzać silnik.
silnik.
bilizuje
ciśnienie
oleju
i minimalizuje
jego zużycie
poprzez
polepszenie
szczelności
trących
ciśnienie
oleju
i
minimalizuje
jego
zużycie
poprzez
polepszenie
szczelności
trących
części.
ciśnienie
oleju
i
minimalizuje
jego
zużycie
poprzez
polepszenie
szczelności
trących
części.
Środek
do
zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
oleju
silnikowego.
Stabilizuje
Po
dodaniu
należy
rozgrzać
ciśnienie
oleju dodawać
minimalizuje
jegoprzy
zużycie
poprzez
polepszenie
szczelności
trącychmiędzy
części. wać w dowolnym momencie eksploatacji.
Środek
należy
do oleju
jegopoprzez
nadmiernym
zużyciu
i w przerwach
ciśnienie
oleju
ii minimalizuje
jego
zużycie
polepszenie
szczelności
trących
części.
STABILIZATOR
STABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
STABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
STABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
STABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
Środek
do zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
olejuoleju
silnikowego.
Stabilizuje
Środek
zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
silnikowego.
StaSTABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
Środek
dodo
zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
oleju
Stabilizuje
Środek
do
zwiększenia
lepkości
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkości
olejusilnikowego.
silnikowego.
Stabilizuje
STABILIZATOR
LEPKOŚCI
OLEJU
ciśnienie
i minimalizuje
zużycie
poprzez
polepszenie
trącychStabilizuje
części.
Środek dooleju
zwiększenia
lepkości jego
oleju.
Zapobiega
obniżeniu
lepkościszczelności
oleju silnikowego.
części.
należy
dodawać
do oleju
przy
jego
nadmiernym
Środek
należy
dodawać
dodo
oleju
przy
jego
nadmiernym
zużyciu
i iiiwwwwprzerwach
przerwach
między
ŚrodekŚrodek
należy
dodawać
domineralnych,
oleju
przy
jego
nadmiernym
zużyciu
przerwach
między
ciśnienie
oleju
idodawać
minimalizuje
jego
zużycie
poprzez
polepszenie
szczelności
trącychmiędzy
części.
Środek
należy
oleju
przy
jego
nadmiernym
zużyciu
przerwach
między
wymianami.
Dodatek
do oleido
półsyntetycznych
i syntetycznych.
Środek
należy
dodawać
oleju
przy
jego
nadmiernym
zużyciu
przerwach
między
wymianami.
Dodatek
do
półsyntetycznych
iiisyntetycznych.
wymianami.
Dodatek
doolei
olei
mineralnych,
półsyntetycznych
isyntetycznych.
syntetycznych.
wymianami.
Dodatek
do
olei
mineralnych,
półsyntetycznych
Środek
należy
dodawać
domineralnych,
oleju
przy
jego
nadmiernym
zużyciu
ii ww przerwach
między
wymianami.
Dodatek
do
olei
mineralnych,
półsyntetycznych
syntetycznych.
wymianami.
Dodatek
do
olei
mineralnych,
półsyntetycznych
i
syntetycznych.
wymianami. Dodatek do olei mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych.
DODATEK
DO
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
DODATEK
DODATEK
DODATEKDO
DOOLEJU
OLEJUPRZEKŁADNIOWEGO
PRZEKŁADNIOWEGO
DODATEK
DO
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do oleiDO
przekładniowych
MoS2jest
jestprzeznaczony
przeznaczonydodomechanicznych
mechanicznychskrzyń
skrzyńbiegów,
biegów,
DODATEK
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do
przekładniowych
zz MoS
DODATEK
DO
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do
olei
dodomechanicznych
skrzyń
Dodatek
do
olei
przekładniowych
MoSjest
jestprzeznaczony
przeznaczony
mechanicznych
skrzyńbiegów,
biegów,
dyferencjałów.
podwyższazzniezawodność
eksploatacji
zmniejsza nieprzyjemny
hałas
Dodatek do oleiDodatek
przekładniowych
MoS22 2jest przeznaczony
doi mechanicznych
skrzyń biegów,
Dodatek
do olei
olei
przekładniowych
zniezawodność
MoS
doimechanicznych
skrzyń biegów,
biegów,
dyferencjałów.
Dodatek
podwyższa
niezawodność
eksploatacji
imechanicznych
nieprzyjemny
ha22 jest przeznaczony
dyferencjałów.
Dodatek
podwyższa
eksploatacji
zmniejsza
hałas
dyferencjałów.
Dodatek
podwyższa
niezawodność
eksploatacji
izmniejsza
zmniejszanieprzyjemny
nieprzyjemny
hałas
Dodatek
do
przekładniowych
do
skrzyń
2 jest przeznaczony
powoduje,
iż między
współpracujacymi
powierzchniami
skrzyni
biegów.
Zawartość
MoS2z MoS
dyferencjałów.
Dodatek
podwyższa
niezawodność
eksploatacji
i zmniejsza nieprzyjemny
hałas
powoduje,
iżiżiżmiędzy
współpracujacymi
powierzchniami
skrzyni
biegów.
Zawartość
MoS
powoduje,
międzywspółpracujacymi
współpracujacymi
powierzchniami
skrzyni
biegów.
Zawartość
MoS
powoduje,
między
powierzchniami
łas
skrzyni
biegów.
Zawartość
MoS
dyferencjałów.
Dodatek
podwyższa
niezawodność
eksploatacji
i zmniejsza nieprzyjemny
hałas
2 22 powoduje,
powstaje
bardzo trwały
film gwarantujący,
niski współczynnik
tarcia.
iż
między
współpracujacymi
powierzchniami
skrzyni
biegów.
Zawartość
MoS
2
2
powstaje
niski
tarcia.
powstajebardzo
bardzotrwały
trwałyfilm
filmgwarantujący,
gwarantujący,
niskiwspółczynnik
współczynnik
tarcia.
iżwspółczynnik
między współpracujacymi
powierzchniami
skrzyni
Zawartość
MoS
powstaje
bardzo
film
niski
tarcia.
2 powoduje,
powstajebiegów.
bardzo trwały
trwały
film gwarantujący
gwarantujący,
niskiwspółczynnik
tarcia.
powstaje bardzo trwały film gwarantujący, niski współczynnik tarcia.
8888
88
8
Zawartość pojemnika (20 g)
Zawartość
pojemnika
Zawartość
pojemnika
(20g)g)
g)wystarcza na
Zawartość
(20
wystarcza
na
1L oleju.(20
Zawartość
pojemnika
(20
g)
Zawartość
pojemnika
(20
g)
wystarcza
napojemnika
wystarcza
na1L1Loleju.
oleju.
Zawartość
(20
g)
1wystarcza
L oleju. Zawartość
opakowania
dodać do
wystarcza
na
1L
oleju.
na 1L
1L oleju.
oleju.
wystarcza na
oleju w przekładni.
20mlgg
30020
DODATKI
DODATKI
PPRODUKT
RODUKT
OPIS
OPIS
DODATKI DO
DODATKI
DOOLEJÓW
OLEI
STOP WYCIEKOM OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Środek
oleju w skrzyniach biegów.
STOP zapobiegający
WYCIEKOMprzeciekom
OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
Jest specjalną kombinacją
dodatków
do zwiększenia
szczelnościoleju
manualnych
skrzyńbiegów.
biegów,Jest
napędów
pomocniczych
Środek zapobiegający
przeciekom
w skrzyniach
specjalną
kombinacją
idodatków
mechanizmów
różnicowych.
Sprawia, że
uszczelki stają
się biegów,
znów elastyczne.
stosować
do zwiększenia
szczelności
manualnych
skrzyń
napędów Nie
pomocniczych
i mechanizmów
różnicowych.
Sprawia, że uszczelki stają się znów elastyczne. Nie stosować
w
automatycznych
skrzyniach biegów.
w automatycznych skrzyniach biegów.
PRODUKT
PPPRRROOODDDUUUKKKTTT
PDODATKI
RODUKT
OPIS
OOOPPPIISISS
OPIS
DO
OLEI
DODATKIDO
DOOLEI
OLEIDODATEK DO UKŁADÓW WSPOMAGANIA
DODATKI
DODATKI
DO
OLEI
DODATKI DO OLEI
DODATEK
ATFwyciekiOLEJU
Dodatek
w układzie
wspomagania spowodowane przez stwardniałe uszczelSTOP eliminuje
WYCIEKOM
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do
automatycznych
skrzyńPRZEKŁADNIOWEGO
biegów, który uszczelnia, zapobiega wyciekom i chroni
STOPWYCIEKOM
WYCIEKOM
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
STOP
niacze
i tworzywOLEJU
sztucznych.
STOP
WYCIEKOM
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Środekz gumy
zapobiegający
przeciekom
oleju w skrzyniach biegów. Jest specjalną kombinacją
STOP WYCIEKOM OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
elementy
przekładni.
ATF
ADDITIV
nieoleju
zagęszcza
oleju skrzyń
a jego
funkcja
polega
na działaniu
Środekzapobiegający
zapobiegający
przeciekom
oleju
skrzyniach
biegów.
Jest
specjalną
kombinacją
Środek
przeciekom
wwwskrzyniach
biegów.
Jest
specjalną
kombinacją
Środek
zapobiegający
przeciekom
oleju
biegów.
Jest
specjalną
kombinacją
dodatków
do zwiększenia
szczelności
manualnych
biegów,
pomocniczych
Środek
zapobiegający
przeciekom
oleju
w skrzyniach
skrzyniach
biegów.
Jestnapędów
specjalną
kombinacją
dozwiększenia
zwiększenia
szczelności
manualnych
skrzyń
biegów,
napędów
pomocniczych
dodatków
do
szczelności
manualnych
biegów,
pomocniczych
aktywnej
chemii,
która
delikatnie
spulchnia
gumowe
uszczelnienia
eliminując
tym
dodatków
do
zwiększenia
szczelności
manualnych
skrzyń
biegów,
napędów
pomocniczych
idodatków
mechanizmów
różnicowych.
Sprawia,
żewszystkie
uszczelkiskrzyń
stają
się
znów napędów
elastyczne.
Nie stosować
dodatków
do
zwiększenia
szczelności
manualnych
skrzyń
biegów,
napędów
pomocniczych
mechanizmów
różnicowych.
Sprawia,
że
uszczelki
stająsię
siępo
znów
elastyczne.
Niestosować
stosować
isamym
różnicowych.
uszczelki
stają
znów
elastyczne.
źródło wycieków.
PełneSprawia,
działanieże
preparatu
następuje
około
1000 km.Nie
iiwimechanizmów
mechanizmów
różnicowych.
Sprawia,
że
uszczelki
stają
się
znów
elastyczne.
Nie
stosować
automatycznych
skrzyniach
biegów.
mechanizmów
różnicowych.
Sprawia,
że
uszczelki
stają
się
znów
elastyczne.
Nie
stosować
wautomatycznych
automatycznych
skrzyniach
biegów.
wPreparat
biegów.
w
skrzyniach
biegów.
dodatkowoskrzyniach
wycisza pracę
układu wspomagania kierownicy, ułatwia zmianę przełożeń
w automatycznych
automatycznych
skrzyniach
biegów.
w automatycznej przekładni.
DODATEK ATF
DODATEK
DO
PŁUKANIA
ATF
Dodatek
do automatycznych
skrzyń
biegów, który uszczelnia, zapobiega wyciekom i chroni
DODATEK
ATF
Jest
to bardzoATF
skuteczny
płyn czyszczący przeznaczony do rozpuszczania uciążliwych osadów i
DODATEK
ATF Dodatek
DODATEK
DODATEK
ATF
Dodatek
do
automatycznych
skrzyń
któryoleju,
uszczelnia,
zapobiega
wyciekom
i chroni
elementy
przekładni.
ATF
niebiegów,
zagęszcza
a jego funkcja
polega
na działaniu
DODATEK
ATF
pozostałości
w
automatycznych
skrzyniach
Ma na celuzapobiega
zapewnićwyciekom
optymalną
Dodatek
do
automatycznych
skrzyń
biegów,biegów.
któryuszczelnia,
uszczelnia,
zapobiega
wyciekomi chroni
iwydajność
chroni
Dodatek do automatycznych skrzyń biegów,
który
Dodatek
do
automatycznych
skrzyń
biegów,
który
uszczelnia,
zapobiega
wyciekom
ii chroni
elementychemii,
ADDITIV
nie
zagęszcza
a jego funkcja
polega
na działaniu
aktywnej
któraATF
delikatnie
spulchnia
wszystkie
gumowe
uszczelnienia
eliminując
tym
Dodatek
doprzekładni.
automatycznych
skrzyń
biegów,
który oleju
uszczelnia,
zapobiega
wyciekom
chroni
przekładni
oraz
poprawić
zmiany
przełożeń.
Regularne
stosowanie
żywotność
elementyprzekładni.
przekładni.
ATFpłynność
ADDITIVnie
niezagęszcza
zagęszcza
oleju
jegofunkcja
funkcja
polegawydłuża
działaniu
elementy
ATF
ADDITIV
oleju
aaajego
polega
nanadziałaniu
elementy
przekładni.
ADDITIV
nie
zagęszcza
oleju
jego
funkcja
działaniu
aktywnej
chemii,
któraATF
delikatnie
spulchnia
wszystkie
gumowe
uszczelnienia
eliminując
tym
samym
źródło
wycieków.
Pełne
działanie
preparatu
następuje
po
okołopolega
1.000 na
km.
elementy
przekładni.
ATF
ADDITIV
nie
zagęszcza
oleju
a
jego
funkcja
polega
na
działaniu
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych
detergentów
i dodatków
dyspergujących
zostało
aktywnejchemii,
chemii,która
która
delikatnie
spulchniawszystkie
wszystkiegumowe
gumowe
uszczelnienia
eliminująctym
tym
aktywnej
delikatnie
spulchnia
uszczelnienia
eliminując
aktywnej
chemii,
która
delikatnie
spulchnia
wszystkie
gumowe
uszczelnienia
eliminując
tym
samym dodatkowo
źródło
wycieków.
Pełne
preparatu
następuje
po
około
1000
km. przełożeń
Preparat
wycisza
pracędziałanie
układu wspomagania
kierownicy,
ułatwia
zmianę
aktywnej
chemii,
która
delikatnie
spulchnia
wszystkie
gumowe
uszczelnienia
eliminując
tym
przetestowane
w
laboratorium
jak
również
w
czasie
praktycznych
prób
warsztatowych
pod
kątem
samym
źródło
wycieków.
Pełne
działanie
preparatu
następuje
po
około
1000
km.
samym
źródło
wycieków.
Pełne
działanie
preparatu
następuje
po
około
1000
km.
źródło
wycieków.
Pełne
działanie
następuje
po
1000
km.
Preparat
dodatkowo
wycisza
pracę
układupreparatu
wspomagania
kierownicy,
ułatwia
wsamym
automatycznej
przekładni.
samym
źródło
wycieków.
Pełne
działanie
preparatu
następuje
po około
około
1000zmianę
km. przełożeń
ich
zdolności
do rozpuszczania
osadów.
Produkt
ten może
być stosowany
wzmianę
każdej
przekładni
Preparat
dodatkowo
wyciszapracę
pracę
układu
wspomagania
kierownicy,
ułatwia
zmianęprzełożeń
przełożeń
Preparat
dodatkowo
wycisza
układu
wspomagania
kierownicy,
ułatwia
Preparat
dodatkowo
wycisza
w automatycznej
przekładni.
Preparat
dodatkowo
wycisza pracę
pracę układu
układu wspomagania
wspomagania kierownicy,
kierownicy, ułatwia
ułatwia zmianę
zmianę przełożeń
przełożeń
wautomatycznej
automatycznejprzekładni.
przekładni.
wautomatycznej.
w
automatycznej
przekładni.
w automatycznej przekładni.
DODATKI DO BENZYNY
DODATEK
DO PŁUKANIA
ATF
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
DODATEK
DO
PŁUKANIA
ATF przeznaczony do rozpuszczania uciążliwych osaJest
to bardzoDO
skuteczny
płyn czyszczący
DODATEK
DO
PŁUKANIA
ATFsilników
DODATEK
PŁUKANIA
ATF
Czyści
zabrudzone
układy płyn
wtryskowe
benzynowych,
usuwa osad uciążliwych
z elementówosadów
układu i
DODATEK
PŁUKANIA
ATF
Jesti topozostałości
bardzoDO
skuteczny
czyszczący
przeznaczony
do Ma
rozpuszczania
DODATEK
DO
PŁUKANIA
ATF
dów
w
automatycznych
skrzyniach
biegów.
na celu
zapewnić
optymalną
Jest
to
bardzo
skuteczny
płyn
czyszczący
przeznaczony
dorozpuszczania
rozpuszczania
uciążliwych
osadówii i
Jest
to
bardzo
skuteczny
płyn
czyszczący
przeznaczony
do
uciążliwych
osadów
Jest to bardzowtryskiwaczy
skuteczny płyn
czyszczący
przeznaczony
do
rozpuszczania
uciążliwych
osadów
paliwowego,
i zaworów
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
uniknąć
pozostałości w automatycznych skrzyniach biegów. Ma na celu zapewnić optymalną wydajność
Jest to bardzo
skuteczny
czyszczący
przeznaczony
do rozpuszczania
uciążliwych
osadów
wydajność
przekładni
orazpłyn
poprawić
płynność
zmiany
Regularne
stosowanie
wy- i
pozostałości
automatycznych
skrzyniach
biegów.
Maprzełożeń.
nacelu
celuzapewnić
zapewnić
optymalną
wydajność
pozostałości
automatycznych
skrzyniach
biegów.
Ma
na
optymalną
wydajność
problemów
zwwwuruchomieniem
silnika.
Zapewnia
równomierną
pracę
silnika,
lepsze
osiągi
pozostałości
skrzyniach
biegów.
na
celu
optymalną
wydajność
przekładni
oraz
poprawić
płynność
zmiany
przełożeń.
stosowanie
wydłuża
żywotność
pozostałości
w automatycznych
automatycznych
skrzyniach
biegów. Ma
MaRegularne
na
celu zapewnić
zapewnić
optymalną
wydajność
dłuża
żywotność
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych
detergentów
i
dodatków
dyspergująprzekładnioraz
orazpoprawić
poprawić
płynność
zmiany
przełożeń.
Regularne
stosowanie
wydłuża
żywotność
iprzekładni
zmniejsza
szkodliwość
spalin.
Zapewnia
optymalne
dozowanie
i rozpylanie
paliwa.
Przyczynia
się
przekładni
płynność
zmiany
przełożeń.
Regularne
stosowanie
wydłuża
żywotność
oraz
poprawić
płynność
zmiany
Regularne
stosowanie
wydłuża
żywotność
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych
detergentów
i dodatków
dyspergujących
zostało
przekładni
oraz
poprawić
płynność
zmiany przełożeń.
przełożeń.
stosowanie
wydłuża
żywotność
cych
zostało
przetestowane
wskutecznych
laboratorium,
jak
równieżRegularne
wiiczasie
praktycznych
prób warsztado
zmniejszenia
spalania
paliwa.
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych detergentów
detergentów
i dodatków
dodatków
dyspergujących
zostało
skrzyni.
Połączenie
bardzo
dyspergujących
zostało
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych
detergentów
dodatków
dyspergujących
zostało
przetestowane
w
laboratorium
jak
również
w
czasie
praktycznych
prób
warsztatowych
pod
kątem
skrzyni.
Połączenie
bardzo
skutecznych
detergentów
i
dodatków
dyspergujących
zostało
towych
pod kątem
ich zdolności
do
rozpuszczania
Produkt
tenwarsztatowych
może być stosowany
przetestowane
laboratorium
jak
również
czasieosadów.
praktycznych
prób
warsztatowych
podkątem
kątem
przetestowane
wwwlaboratorium
jak
również
wwwczasie
praktycznych
prób
pod
przetestowane
jak
również
praktycznych
prób
kątem
ich
zdolności
do
rozpuszczania
może być stosowany
w każdej pod
przekładni
przetestowane
w laboratorium
laboratorium
jakosadów.
również Produkt
w czasie
czasieten
praktycznych
prób warsztatowych
warsztatowych
pod
kątem
w
każdej
przekładni
automatycznej.
ich
zdolności
dorozpuszczania
rozpuszczania
osadów.Produkt
Produktten
tenmoże
możebyć
byćstosowany
stosowanywwwkażdej
każdejprzekładni
przekładni
ich
zdolności
do
osadów.
ich
zdolności
do
rozpuszczania
osadów.
Produkt
ten
może
być
stosowany
każdej
przekładni
automatycznej.
ich
zdolności do rozpuszczania osadów. Produkt ten może być stosowany w każdej przekładni
automatycznej.
automatycznej.
automatycznej.
automatycznej.
DODATKI
DO
BENZYNY
DODATKIDO
DOBENZYNY
BENZYNY
DODATKI
DODATKI
DODATKI
DO
BENZYNY
DODATKIDO
DOBENZYNY
BENZYNY
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
OCHRONA
UKŁADU
WTRYSKOWEGO BENZYNA
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
Czyści
zabrudzone
wtryskowe
benzynowych,
usuwa osadi oczyszczaniu
z elementów ukłaOCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
Środek
ochrony układy
systemu
zasilania. silników
Wysoka
w pielęgnacji
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
Czyści do
zabrudzone
układy
wtryskowe
silnikówskuteczność
benzynowych,
usuwa osad z elementówsilnika.
układu
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
PPRZEZNACZENIE
RZEZNACZENIE
poj. szt.
poj.
szt.wwopak.
opak.
Jedna tubka o pojemności 50 ml wystarcza
na 1 Ltubka
oleju.oPrzy
większej 50
objętości
Jedna
pojemności
ml oleju
w przekładni
tubki. Środek
wystarcza
na 1wykorzystać
L oleju. Przydwie
większej
można dodawać
dowolnymwykorzystać
momencie
objętości
oleju w wprzekładni
dwie
tubki. Środek
dodawać
eksploatacji.
W celumożna
osiągnięcia
lepszego
wefektu
dowolnym
eksploatacji.
zaleca momencie
się dodawać
ten środek przy
W
celu wymianie
osiągnięcia
lepszego
efektu
każdej
oleju
w przekładni.
zaleca się dodawać ten środek przy każdej
wymianie oleju w przekładni.
50 ml
50 ml
12
12
nr
nr art.
art.
1042
1042
DODATKI
DODATKI
DODATKI
DODATKI
PRZEZNACZENIE
PPPRRRZZZEEEZZZNNNAAACCCZZZEEENNNIIEIEE
PRZEZNACZENIE
Produkt należy dodać do zbiorniczka wyrównaw-
ATF
ADDITIV
nadaje się do 35
wszystkich
czego
układu kierowniczego.
ml wystarcza
Jedna tubka o pracujących
pojemności w
50środowisku
ml
mechanizmów
na
1 L tubka
oleju.
Nadaje
się doPrzy
wszystkich
Jedna
tubka
pojemności
50
ml układów
Jedna
ooo1pojemności
50
ml
Jedna
tubka
pojemności
50
ml
wystarcza
na
L
oleju.
większej
olejów
ATF
II
i
ATF
III.
Dodatek
należy
Jedna
tubka
o
pojemności
50
ml
wystarczana
na11które
1LLwLoleju.
oleju.
Przy
większej
wystarcza
Przy
wspomagania,
pracują
nawiększej
oleju
ATF II lub
wystarcza
na
oleju.
Przy
większej
objętości
oleju
przekładni
wykorzystać
wystarcza
na
1
L
oleju.
Przy
większej
dodawać
w
proporcji
1:32.
objętości
oleju
w
przekładni
wykorzystać
objętości
wwprzekładni
wykorzystać
ATF
orazoleju
naŚrodek
olejach
hydraulicznych.
objętości
oleju
przekładni
wykorzystać
dwieIII tubki.
można
dodawać
objętości
oleju
w na
przekładni
wykorzystać
250
ml
wystarcza
8
litrów
oleju.
dwie
tubki.
Środek
można
dodawać
dwie
tubki.
Środek
można
dodawać
dwie
tubki.
można
dodawać
w dowolnym
momencie
eksploatacji.
tubki. Środek
Środek
można
dodawać
wdowolnym
dowolnym
momencie
eksploatacji.
wwdwie
momencie
eksploatacji.
dowolnym
momencie
eksploatacji.
celu
osiągnięcia
lepszego
efektu
wW
dowolnym
momencie
eksploatacji.
Wcelu
celuosiągnięcia
osiągnięcia
lepszego
efektu
WW
lepszego
efektu
celu
osiągnięcia
lepszego
efektu
zaleca
się
dodawać
ten
środek
przy każdej
W
celu
osiągnięcia
lepszego
efektu
zaleca
się
dodawać
ten
środek
przykażdej
każdej
zaleca
się
dodawać
ten
środek przy
zaleca
się
dodawać
ten
wymianie
oleju
w przekładni.
zaleca
sięoleju
dodawać
ten środek
środek przy
przy każdej
każdej
wymianie
oleju
w
przekładni.
wymianie
w
przekładni.
wymianie
wymianie oleju
oleju ww przekładni.
przekładni.
Wlać zawartość opakowania do starego oleju w
automatycznej skrzyni biegów, olej w przekładni
powinien
byćnadaje
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
Dodatek ATF
się do
wszystkich
ATF ADDITIV
nadaje
się do w
wszystkich
silnik
i pozostawić
pracujący
przez
10 minut
mechanizmów
pracujących
środowisku
ATF
ADDITIV
nadaje
się
do
wszystkich
ATF
ADDITIV
nadaje
się
do
wszystkich
ATF
ADDITIV
nadaje
się
do
mechanizmów
pracujących
w należy
środowisku
(przekładnia
pozycji
Neutral).
Włączyć każdy
olejów
ATF IIwi nadaje
ATF
III.się
Dodatek
ATF
ADDITIV
dowwszystkich
wszystkich
mechanizmów
pracujących
środowisku
mechanizmów
mechanizmów
pracujących
wwwśrodowisku
środowisku
olejów
II ipracujących
ATF
III.1:32.
Dodatek
należy
zdodawać
biegówATF
co
najmniej
dwa
razy,
całą
procedurę
mechanizmów
pracujących
środowisku
wIIproporcji
300
ml
wystarcza
olejów
ATF
II
i
ATF
III.
Dodatek
należy
olejów
ATF
i
ATF
III.
Dodatek
należy
olejów
ATF
II
i
ATF
III.
Dodatek
należy
dodawać
wykonać
naw postoju.
Po1:32.
czyszczeniu
olejów
ATF
IIproporcji
i ATF III.
Dodatek
należynależy
na
8 L oleju.
dodawać
w
proporcji
1:32.
dodawać
w
proporcji
1:32.
dodawać
w
proporcji
1:32.
250 ml wystarcza
oleju. na nowy.
wymienić
olej
oraz na
filtr81:32.
wlitrów
przekładni
dodawać
w
proporcji
250mlmlwystarcza
wystarcza
na888litrów
litrówoleju.
oleju.
250
250
na
litrów
Oczyszczacz
możena
być
250 ml
ml wystarcza
wystarcza
na
8 stosowany
litrów oleju.
oleju.z dostępnymi
na rynku urządzeniami do czyszczenia przekładni
automatycznych.
Zawartość opakowania 300ml wystarcza na
6 – 9 L oleju przekładniowego ATF.
poj. szt. w opak.
poj.szt.
szt.wwwopak.
opak.
poj.
poj.
szt.
opak.
poj. szt. w opak.
nr art.
art.
nr
nrnrart.
art.
nr art.
0,3
L
50 ml
50mlml
50
50
50 ml
ml
35 ml
12
12
12
12
12
12
12
5135
1042
1042
1042
1042
1042
0,3mlL
300
6 12
12
12
12
12
12
2512
5135
5135
5135
5135
5135
5135
20
66
666
6
1971
2512
2512
2512
2512
2512
2512
0,3 L
0,3L L
0,3
0,3
0,3 LL
Wlać zawartość opakowania do starego oleju w
Wlaćzawartość
zawartośćopakowania
opakowania
dostarego
starego
olejuww
Wlać
do
oleju
Wlać
zawartość
opakowania
do
starego
oleju
automatycznej
skrzyni
biegów,
olej
w przekładni
Wlać
zawartośćskrzyni
opakowania
doolej
starego
oleju ww
automatycznej
skrzyni
biegów,
olej
wprzekładni
przekładni
automatycznej
biegów,
ww
automatycznej
skrzyni
biegów,
olej
przekładni
Wlać
zawartość
opakowania
do
starego
oleju
powinien
być
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
Stosować
w
celu
uniknięcia
problemów
automatycznej
skrzyni
biegów,
olej
w
przekładni
250
mlL
300
ml
powinien
byćwcześniej
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
powinien
być
rozgrzany.
Uruchomić
0,3
automatycznej
skrzyni
biegów,
olej
w przekładni
być
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
zwpowinien
rozruchem,
pracą
silnika,
utratą
silnik
i pozostawić
pracujący
przez
10
minut
powinien
byćnierówną
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
0,3LLL
0,3
0,3
silnik
i
pozostawić
pracujący
przez
10
minut
silnik
i
pozostawić
pracujący
przez
10
minut
powinien
być
wcześniej
rozgrzany.
Uruchomić
silnik
silnik
i
pozostawić
pracujący
przez
10
minut
osiągów
i
ze
zbyt
wysoką
szkodliwością
0,3
L
(przekładnia
w pozycji
Neutral).
Włączyć
każdy
silnik
i pozostawić
pracujący
przez
10 minut
i(przekładnia
pozostawić
pracujący
przez
10 mindziałanie
(przekładnia
wpozycji
pozycji
Neutral).
Włączyć
każdy
(przekładnia
Neutral).
każdy
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
pozycji
Neutral).
Włączyć
każdy
z(przekładnia
biegów
cowww
najmniej
dwa
razy,Włączyć
całą
procedurę
(przekładnia
pozycji
Neutral).
Włączyć
każdy
wbiegów
pozycji
Włączyć
każdy
z biegów
coprocedurę
zbiegów
biegów
conajmniej
najmniej
dwa
razy,
całąprocedurę
zdo
co
dwa
razy,
2.000Neutral).
km,
wystarcza
na
70
Lcałą
paliwa.
zzwykonać
co
najmniej
dwa
razy,
całą
procedurę
na
postoju.
Po
czyszczeniu
należy
biegów
co
najmniej
dwa
razy,
całąnależy
procedurę
najmniej
dwa
razy,
całą procedurę
wykonać
na
wykonać
na
postoju.
Po
czyszczeniu
należy
wykonać
na
postoju.
Po
czyszczeniu
wykonać
na
postoju.
Po
należy
wymienić
olej
oraz filtr
wczyszczeniu
przekładni
nowy.
wykonać
postoju.
Po
czyszczeniu
należy
postoju.
Po na
czyszczeniu
należy
wymienić
olejna
oraz
wymienićolej
olej
orazfiltr
filtrwwstosowany
wprzekładni
przekładni
na
nowy.
wymienić
oraz
na
nowy.
wymienić
olej
oraz
filtr
przekładni
na
nowy.
Oczyszczacz
może
być
z
dostępnymi
filtr
w przekładni
na
nowy.
Oczyszczacz
możenabyć
wymienić
olej
oraz
filtr
w
przekładni
nowy.
Oczyszczacz
możebyć
byćstosowany
stosowany
zdostępnymi
dostępnymi
Oczyszczacz
może
z
dostępnymi
Oczyszczacz
może
być
stosowany
z
na
rynku
urządzeniami
do
czyszczenia
przekładni
stosowany
z dostępnymi
na rynku
urządzeniami
do
Oczyszczacz
może
być
stosowany
z
dostępnymi
narynku
rynkuurządzeniami
urządzeniami
doczyszczenia
czyszczenia
przekładni
na
do
przekładni
na
rynku
do
przekładni
czyszczenia
przekładni automatycznych.
Zawartość
automatycznych.
na
rynku urządzeniami
urządzeniami
do czyszczenia
czyszczenia
przekładni
automatycznych.
automatycznych.
automatycznych.
opakowania
300
ml wystarcza
na 6 –wystarcza
9 L oleju na
Zawartość
opakowania
300ml
automatycznych.
Zawartość
opakowania
300ml
wystarcza
na
Zawartość
opakowania
300ml
wystarcza
przekładniowego
ATF.
Zawartość
opakowania
300ml
wystarcza
na
6 – 9 L oleju
przekładniowego
ATF. na
opakowania
300ml ATF.
wystarcza
na
6–––999LLLoleju
oleju
przekładniowego
ATF.
66Zawartość
przekładniowego
oleju
przekładniowego
ATF.
6 – 9 L oleju przekładniowego ATF.
1099
Przeznaczony
do silników benzynowych.
Stosować
Stosować ww celu
celu uniknięcia
uniknięciaproblemów
problemów
Zawartość
pojemnika
(300
ml)
wcelu
celu
uniknięcia
problemów
Stosować
ww
uniknięcia
problemów
zStosować
rozruchem,
nierówną
pracą
silnika,
celu
uniknięcia
problemów
zStosować
rozruchem,
nierówną
pracą
silnika,utratą
utratą
Stosować
w
celu
uniknięcia
problemów
wystarcza
na
75
L
benzyny.
zrozruchem,
rozruchem,
nierówną
pracą
silnika,utratą
utratą
zosiągów
rozruchem,
nierówną
pracą
silnika,
zzosiągów
nierówną
pracą
silnika,
i
ze
zbyt
wysoką
szkodliwością
i
ze
zbyt
wysoką
szkodliwością
sparozruchem,
nierówną
pracą
silnika, utratą
utratą
osiągów
i
ze
zbyt
wysoką
szkodliwością
osiągów
i
ze
zbyt
wysoką
szkodliwością
osiągów
ii ze
wysoką
szkodliwością
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
działanie
lin.
Zapewnia
długotrwałe
działanie
do 2.000
osiągów
ze zbyt
zbyt
wysoką
szkodliwością
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
działanie
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
działanie
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
do 2.000
km, wystarcza
na 70działanie
L paliwa.
km,
wystarcza
na
70 L paliwa.
Zawartość
spalin.
Zapewnia
długotrwałe
do2.000
2.000
km,wystarcza
wystarcza
na70
70Ldziałanie
paliwa.
do
km,
na
do
wystarcza
na
70
LLLpaliwa.
paliwa.
do 2.000
2.000 km,
km,
wystarcza
paliwa.
opakowania
należy
dolać na
do70
zbiornika
z pali-
300
ml
250ml
ml
250
250mlml
250
250
250 ml
ml
620
20
20
20
20
20
5108
1971
1971
1971
1971
1971
1971
Do silników 2-i 4-suwowych.
Przeznaczony
do silnikówsilników
benzynowych.
Nadaje
się do wszystkich
Oczyszczacz
należy
dodawać
do paliwa
Przeznaczony
dosilników
silników
benzynowych.
Przeznaczony
do
benzynowych.
Przeznaczony
silników
benzynowych.
Zawartość
pojemnika
(300
ml)przypadku
benzynowych
-do
w
Przeznaczony
doszczególnie
silników
benzynowych.
co
2.000
km,
300
ml
wystarcza
Zawartość
pojemnika
(300
ml)na 50 L paliwa.
Zawartość
pojemnika
(300
ml)
Zawartość
pojemnika
(300
ml)
wystarcza
na
75
L
benzyny.
nowych
pojazdów
produkt
Zawartość
(300należy
ml) stosować
wystarcza
na7575LLLbenzyny.
benzyny.
wystarcza
napojemnika
wystarcza
wystarcza na
na 75
75 L benzyny.
benzyny.
300
ml
300ml
ml
300
300mlml
300
300
300 ml
ml
206
6666
6
2642
5108
5108
5108
5108
5108
5108
Oczyszczacz dodawać przy każdym
150 ml
Dosilników
silników2-2-i
4-suwowych.
300 ml
Do
i 4-suwowych.
Oczyszczacz
tankowaniu
Do wszystkich
silników.
Dosilników
silnikówpaliwa.
2-i
4-suwowych.
Do
2-i
4-suwowych.
300mlml
Do
silników
2-i
4-suwowych.
300
300
Oczyszczacz
należy
dodawać do paliwa
300
Do
silników
2-i
4-suwowych.
150
ml
wystarcza
na
75
L
należy
dodawać
do
paliwa
cobenzyny.
2.000
km,
300 ml
ml
Oczyszczacz
należy
dodawać
do
paliwa
Oczyszczacz
należy
dodawać
do
paliwa
Oczyszczacz
należy
dodawać
do
paliwa
co
2.000
km,
300
ml
wystarcza
na
50
L
paliwa.
Oczyszczacz
dodawać
paliwa
300
ml
wystarcza
naml
50
Lwystarcza
paliwa.doZawartość
co2.000
2.000
km,należy
300
ml
na50
50LLLpaliwa.
paliwa.
co
km,
300
wystarcza
na
co
2.000
km,
300
ml
wystarcza
na
50
paliwa.
co
2.000
km,
300
ml
wystarcza
na
50
L
paliwa.
opakowania należy dolać do zbiornika z paliwem,
12
20
20
20
20
20
20
1014
2642
2642
2642
2642
2642
2642
du
paliwowego,
wtryskiwaczy
i zaworów
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
unikPrzeznaczony
do
wszystkich
wtrysku
paliwa
silników
benzynowych.
Czyści iuniknąć
chroni
Czyści
zabrudzone
układywtryskowe
wtryskowe
silników
benzynowych,
usuwa
osadzzzelementów
elementów
układu
Czyści
zabrudzone
układy
benzynowych,
usuwa
osad
układu
Czyści
zabrudzone
układy
wtryskowe
silników
benzynowych,
usuwa
osad
układu
paliwowego,
wtryskiwaczy
isystemów
zaworówsilników
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
Czyści
zabrudzone
układy
wtryskowe
silników
benzynowych,
usuwa
osad
z elementów
elementów
układu
przed
korozją,
osadami
i szkodliwymi
substancjami
znajdującymi
się
wdodatku
paliwie.
paliwowego,
wtryskiwaczy
zaworów
dolotowych.
Zastosowanie
pozwala
uniknąć
nąć
problemów
z uruchomieniem
silnika.
Zapewnia
równomierną
pracę
silnika,
lepsze
osiągi
paliwowego,
wtryskiwaczy
ii izaworów
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
uniknąć
paliwowego,
wtryskiwaczy
zaworów
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
uniknąć
problemów
z
uruchomieniem
silnika.
Zapewnia
równomierną
pracę
silnika,
lepsze
osiągi
paliwowego,
i zaworów
dolotowych.
Zastosowanie
dodatku
pozwala
uniknąć
problemów
uruchomieniem
silnika.Zapewnia
Zapewnia
równomierną
pracę
silnika,
lepsze
osiągi
zzzwtryskiwaczy
uruchomieniem
silnika.
pracę
silnika,
lepsze
osiągi
iproblemów
spalin.
optymalnerównomierną
dozowanie iirozpylanie
rozpylanie
paliwa.
Przyczyproblemów
silnika.
Zapewnia
równomierną
pracę
lepsze
osiągi
izmniejsza
zmniejszaszkodliwość
szkodliwość
spalin. Zapewnia
Zapewnia
optymalne
dozowanie
paliwa.
Przyczynia
się
z uruchomieniem
uruchomieniem
silnika. optymalne
Zapewnia
równomierną
pracę silnika,
silnika,
osiągi
izmniejsza
zmniejsza
szkodliwość
spalin.
Zapewnia
optymalnedozowanie
dozowanieiirozpylanie
irozpylanie
rozpylanie
paliwa.lepsze
Przyczynia
się
iiproblemów
zmniejsza
szkodliwość
spalin.
Zapewnia
paliwa.
Przyczynia
się
szkodliwość
spalin.
Zapewnia
optymalne
dozowanie
paliwa.
Przyczynia
nia
się
do
zmniejszenia
spalania
paliwa.
do
zmniejszenia
spalania
paliwa.
i zmniejsza szkodliwość spalin. Zapewnia optymalne dozowanie i rozpylanie paliwa. Przyczynia się
się wem, wymieszanie nastąpi samoczynnie.
dozmniejszenia
zmniejszeniaspalania
spalaniapaliwa.
paliwa.
do
do
do zmniejszenia
zmniejszenia spalania
spalania paliwa.
paliwa.
DODATEK
BENZYNY
OCHRONA
UKŁADU
WTRYSKOWEGO
OCHRONADO
UKŁADU
WTRYSKOWEGOBENZYNA
BENZYNA
OCHRONA
UKŁADU
WTRYSKOWEGO
BENZYNA
OCHRONA
UKŁADU
Przeznaczony
do
silników
zWTRYSKOWEGO
gaźnikiem.
Dodatek
tenBENZYNA
usuwa
osad
w komorze
w gaźniku,
Utrzymuje
czystości
i chroni
cały układ
paliwowy
przed zużyciem
i korozją.
Poprawia
pracę
OCHRONA
UKŁADU
WTRYSKOWEGO
BENZYNA
Środek dowochrony
systemu
zasilania.
Wysoka
skuteczność
w pielęgnacji
ispalania
oczyszczaniu
silnika.
OCHRONA
UKŁADU
WTRYSKOWEGO
BENZYNA
na
świecach
zapłonowych
i zaworach.
Utrzymuje
silnik
w czystości.
Regularne
stosowanie
Środek
doochrony
ochrony
systemu
zasilania.
Wysoka
skuteczność
pielęgnacji
ioczyszczaniu
oczyszczaniu
silnika.
Środek
systemu
zasilania.
Wysoka
skuteczność
wwwpielęgnacji
iioczyszczaniu
silnika
i do
zapobiega
wydajności.
Środek
do
ochrony
systemu
zasilania.
Wysoka
skuteczność
pielęgnacji
Przeznaczony
do spadkowi
wszystkich
systemów
wtrysku
paliwa
silników
benzynowych.
Czyści silnika.
isilnika.
chroni
Środek
do ochrony
systemu
zasilania.
Wysoka
w pielęgnacji
i oczyszczaniu
silnika.
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
wskuteczność
granicach
zgodnych
Przeznaczony
dowszystkich
wszystkich
systemów
wtrysku
paliwa
silników
benzynowych.
Czyściii ichroni
chroni
Przeznaczony
do
systemów
wtrysku
paliwa
silników
benzynowych.
Przeznaczony
do
wszystkich
systemów
wtrysku
paliwa
silników
Czyści
chroni
przed
korozją,
osadami
i szkodliwymi
substancjami
znajdującymi
się wz wymogami
paliwie.Czyści
Przeznaczony
do
wszystkich
systemów
wtrysku
paliwa
silników benzynowych.
benzynowych.
na
zawartość
CO
o długotrwałym
działaniu.
przed
korozją,
osadami
iszkodliwymi
szkodliwymi
substancjami
znajdującymi
sięwwwpaliwie.
paliwie.Czyści i chroni
przed
korozją,
osadami
iiszkodliwymi
substancjami
znajdującymi
się
2. Dodatek
przed
korozją,
osadami
substancjami
znajdującymi
się
paliwie.
przed korozją, osadami i szkodliwymi substancjami znajdującymi się w paliwie.
OCZYSZCZACZ
ZAWORÓW
DODATEK
DO
DODATEK
DOBENZYNY
BENZYNY
Usuwa
nagromadzony
na zaworach osad. Zapewnia czystość zaworów i optymalizuje moc
DODATEK
DO
BENZYNY
DODATEK
DO
BENZYNY
DODATEK
DO
BENZYNY
Przeznaczony
do
silników
z gaźnikiem.
Dodatek
osad w komorze
komorze spalania
spalania wwgaźniku,
gaźniPrzeznaczony
do
silników
gaźnikiem.
Dodatekten
tenusuwa
usuwa
DODATEK
DO
BENZYNY
silnika.
Zmniejsza
zużyciezzzgaźnikiem.
paliwa.
Doskonale
chroni
gniazda
oraz
zawory
przed
Przeznaczony
silników
gaźnikiem.
Dodatekten
tenusuwa
usuwa
osadwzaworowe
wkomorze
komorzespalania
spalania
gaźniku,
Przeznaczony
dodosilników
Dodatek
osad
wwgaźniku,
Przeznaczony
do
silników
gaźnikiem.
Dodatek
ten
usuwa
osad
w
komorze
spalania
w
nana
świecach
zapłonowych
zaworach.
Utrzymuje
silnik
w czystości.
Regularne
stosowanie
ku,
świecach
i zaworach.
Utrzymuje
silnik
w
czystości.
Regularne
stosowanie
Przeznaczony
dozapłonowych
silnikówizzizaworach.
gaźnikiem.
Dodatek
ten
usuwa
osad
w Regularne
komorze
spalania
w gaźniku,
gaźniku,
wypaleniem.
naświecach
świecachzapłonowych
zapłonowych
zaworach.
Utrzymuje
silnik
czystości.
Regularne
stosowanie
na
Utrzymuje
silnik
wwwczystości.
stosowanie
na
świecach
zapłonowych
iiizaworach.
Utrzymuje
silnik
Regularne
stosowanie
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
granicach
zgodnych
wymogami
gwarantuje
szkodliwych
substancji,
www
granicach
zgodnych
z zwymogami
na zawarna
świecachusunięcie
zapłonowych
zaworach.
Utrzymuje
silnik
w czystości.
czystości.
Regularne
stosowanie
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
granicach
zgodnych
z
wymogami
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
w
granicach
zgodnych
z
wymogami
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
w
na zawartość
CO2.oDodatek
o długotrwałym
działaniu.
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
w granicach
granicach zgodnych
zgodnych zz wymogami
wymogami
długotrwałym
działaniu.
tość
CO2. Dodatek
nazawartość
zawartość
CO. Dodatek
. Dodatek
długotrwałym
działaniu.
na
CO
o odługotrwałym
działaniu.
profilaktycznie. Testowany w silnikach z katalizatorem i turbosprężarką. Produkt należy
dodać do zbiornika z paliwem. Zawartość
opakowania wystarcza na 75 L paliwa. Efekt
utrzymuje się do 2.000 km.
wymieszanie nastąpi samoczynnie.
na
na zawartość
zawartość CO
CO2222.. Dodatek
Dodatek oo długotrwałym
długotrwałym działaniu.
działaniu.
9
OCZYSZCZACZ ZAWORÓW
OCZYSZCZACZ
ZAWORÓW
OCZYSZCZACZ
ZAWORÓW
OCZYSZCZACZ
ZAWORÓW
Usuwa
nagromadzony
na zaworach osad. Zapewnia czystość zaworów i optymalizuje moc
Oczyszczacz dodawać przy każdym
Oczyszczaczpaliwa.
dodawać
przykażdym
każdymsilników.
Oczyszczacz
dodawać
Oczyszczacz
dodawać
przy
każdym
tankowaniu
Doprzy
wszystkich
Oczyszczacz
dodawać
przy
każdym
tankowaniu
paliwa.
Do
wszystkich
silników.
tankowaniu
paliwa.
Do
wszystkich
silników.
tankowaniu
paliwa.
Do
wszystkich
silników.
150
ml wystarcza
na
75
L benzyny.
150 ml
150mlml
150
150
150 ml
ml
12
12
12
12
12
9
1014
1014
1014
1014
1014
Przeznaczony do silników z gaźnikiem. Dodatek ten usuwa osad w komorze spalania w gaźniku,
na świecach zapłonowych i zaworach. Utrzymuje silnik w czystości. Regularne stosowanie
gwarantuje usunięcie szkodliwych substancji, w granicach zgodnych z wymogami
na zawartość CO2. Dodatek o długotrwałym działaniu.
Oczyszczacz należy dodawać do paliwa
co 2.000 km, 300 ml wystarcza na 50 L paliwa.
DODATKI
PRODUKT
OPIS
DODATKI DO benzyny
OCZYSZCZACZ ZAWORÓW
Usuwa
nagromadzony
na zaworach osad. Zapewnia czystość zaworów i optymalizuje moc
OCZYSZCZACZ
ZAWORÓW
Usuwa nagromadzony
na zaworach
osad. Zapewnia
zaworów i optymalizuje
moc
silnika.
Zmniejsza zużycie
paliwa. Doskonale
chroni czystość
gniazda zaworowe
oraz zawory przed
silnika. Zmniejsza zużycie paliwa. Doskonale chroni gniazda zaworowe oraz zawory przed
wypaleniem.
wypaleniem.
PRZEZNACZENIE
Oczyszczacz dodawać przy każdym tankowa-
Oczyszczacz
dodawać
przy silników.
każdym 150 ml
niu paliwa. Do
wszystkich
tankowaniu paliwa. Do wszystkich silników.
wystarcza na 75 L benzyny. Zawartość opa150 ml wystarcza na 75 L benzyny.
poj.
150 ml
150
ml
szt. w opak.
1212
nr art.
1014
1014
kowania należy dolać do zbiornika z paliwem,
wymieszanie nastąpi samoczynnie.
DODATKI
DODATKI
PPRROODDUUKKTT
OOPPIISS
P
R
PDODATKI
RO
OD
DU
UK
KTT DO DIESLAO
OP
PIIS
S
DODATKI
DODATKI DO
DO DIESLA
DIESLA
DODATKI DO DIESLA
DODATEK DO COMMON RAIL
Środek
do ochrony
systemu paliwowego.
DODATEK
DO
RAIL
DODATEK
DO COMMON
COMMON
RAIL Chroni cały układ paliwowy (Common Rail Diesel)
DO
RAIL
iDODATEK
pompowtryskiwacze
przed korozją
i zużyciem.
Podwyższa
i zapewnia
DODATEK
DO COMMON
COMMON
RAIL
Środek
do
systemu
paliwowego.
Chroni
cały
paliwowy
Rail
Diesel)
Środek
do ochrony
ochrony
systemu
paliwowego.
Chroni
cały układ
układniezawodność
paliwowy (Common
(Common
Raillepsze
Diesel)
Środek
do
systemu
paliwowego.
Chroni
cały
paliwowy
(Common
Rail
Diesel)
smarowanie.
Rozpuszcza
tłuszcze
i smary
znajdujące
w oleju
napędowym.
Środek
do ochrony
ochrony
systemu
paliwowego.
ChroniPodwyższa
całysięukład
układ
paliwowy
(Common
Raillepsze
Diesel)
ii pompowtryskiwacze
przed
korozją
ii zużyciem.
niezawodność
ii zapewnia
pompowtryskiwacze
przed
korozją
zużyciem.
Podwyższa
niezawodność
zapewnia
lepsze
iismarowanie.
pompowtryskiwacze
przed
korozją
ii zużyciem.
Podwyższa
niezawodność
ii zapewnia
pompowtryskiwacze
przed
korozjąii smary
zużyciem.
Podwyższa
niezawodność
zapewnia lepsze
lepsze
Rozpuszcza
tłuszcze
znajdujące
się
napędowym.
smarowanie.
Rozpuszcza
tłuszcze
smary
znajdujące
się ww oleju
oleju
napędowym.
smarowanie.
smarowanie. Rozpuszcza
Rozpuszcza tłuszcze
tłuszcze ii smary
smary znajdujące
znajdujące się
się w
w oleju
oleju napędowym.
napędowym.
DODATEK DO OCHRONY FILTRA DPF
Dodatek
do ochrony
filtra DPF zapobiega
powstawaniu
DODATEK
DO
FILTRA
DPF
DODATEK
DO OCHRONY
OCHRONY
FILTRA
DPF sadzy, wydłuża żywotność filtra cząstek
DODATEK
DO
FILTRA
stałych.
doskonałym
rozwiązaniem
dlaDPF
wszystkich
użytkowników
pojazdów
silnikami
DODATEK
DO OCHRONY
OCHRONY
FILTRA
DPF
Dodatek
do
filtra
zapobiega
powstawaniu
sadzy,
wydłuża
filtra
DodatekJest
do ochrony
ochrony
filtra DPF
DPF
zapobiega
powstawaniu
sadzy,
wydłuża żywotność
żywotność
filtrazcząstek
cząstek
Dodatek
do
filtra
DPF
zapobiega
powstawaniu
sadzy,
wydłuża
żywotność
filtra
cząstek
Diesla,
pojazdy
się w
ruchu
miejskim
i są
narażone
na przedwczesne
zaDodatek
do
ochrony
filtraporuszają
DPF
zapobiega
powstawaniu
sadzy,
wydłuża
żywotność
filtra
cząstek
stałych.
Jest
doskonałym
rozwiązaniem
dla
wszystkich
użytkowników
pojazdów
zz silnikami
Diesla,
stałych.których
Jestochrony
doskonałym
rozwiązaniem
dla
wszystkich
użytkowników
pojazdów
silnikami
Diesla,
stałych.
Jest
doskonałym
rozwiązaniem
dla
wszystkich
użytkowników
pojazdów
zz zapchanie
silnikami
Diesla,
pchanie
filtra
cząstek
stałych.
powoduje
mniejszej
ilości
sadzy, dlatego
stałych.
Jest
doskonałym
rozwiązaniem
dla
wszystkich
użytkowników
pojazdów
silnikami
Diesla,
których
poruszają
się
ruchu
ii są
narażone
na
wczesne
filtra
których pojazdy
pojazdy
poruszają
się wwDodatek
ruchu miejskim
miejskim
sąpowstawanie
narażone
na przed
przed
wczesne
zapchanie
filtra
których
pojazdy
poruszają
się
w
ruchu
miejskim
i
są
narażone
na
przed
wczesne
zapchanie
filtra
też
regularne
stosowanie
zwiększa
niezawodność
obniża
eksploatacji.
których
pojazdy
poruszają
się w ruchu
miejskim i mniejszej
są oraz
narażone
na koszty
przed
filtra
cząstek
stałych.
Dodatek
powstawanie
ilości
sadzy,
dlatego
też
cząstek
stałych.
Dodatek powoduje
powoduje
powstawanie
mniejszej
ilości
sadzy,wczesne
dlatego zapchanie
też regularne
regularne
cząstek
stałych.
Dodatek
powoduje
mniejszej
ilości
cząstek
stałych.
Dodatek
powoduje powstawanie
powstawanie
mniejszej
ilości sadzy,
sadzy, dlatego
dlatego też
też regularne
regularne
stosowanie
zwiększa
niezawodność
oraz
eksploatacji.
stosowanie
zwiększa
niezawodność
oraz obniża
obniża koszty
koszty
eksploatacji.
stosowanie
stosowanie zwiększa
zwiększa niezawodność
niezawodność oraz
oraz obniża
obniża koszty
koszty eksploatacji.
eksploatacji.
PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIEE
P
PR
RZZEEZZN
NA
AC
CZZEEN
NIIEE
Do wszystkich silników Diesla z systemem
poj.
poj. szt.
szt. ww opak.
opak.
poj.
poj. szt.
szt. w
w opak.
opak.
250 ml
Common Rail i pompowtryskiwaczy.
Do
Do wszystkich
wszystkich silników
silników Diesla
Diesla
250
250 ml
ml
(250
ml) wystarcza
na 75 L paliwa.
Do
wszystkich
silników
Diesla
zPojemnik
Common
Rail
ii pompowtryskiwaczy.
z systemem
systemem
Common
Rail
pompowtryskiwaczy.
250
Do
wszystkich
silników
Diesla
250 ml
ml
zzPojemnik
systemem
Common
Rail
ii pompowtryskiwaczy.
Zawartość
opakowania
należy
dolać
(250
ml)
na
75
Pojemnik
(250
ml) wystarcza
wystarcza
na
75 Ldo
L paliwa.
paliwa.
systemem
Common
Rail
pompowtryskiwaczy.
Pojemnik
ml)
na
LL paliwa.
zbiornika z(250
paliwem,
wymieszanie
Pojemnik
(250
ml) wystarcza
wystarcza
na 75
75nastąpi
paliwa.
6
66
66
nr
nr art.
art.
nr
nr art.
art. 9
2185
2185
2185
2185
2185
samoczynnie.
Do silników Diesla wyposażonych w filtr czą-
250 ml
Do
wyposażonych
filtr
Do silników
silników
Diesla
wyposażonych
filtr cząstek
cząstek 250
stek
stałych Diesla
pod
warunkiem,
że niewwposiadają
250 ml
ml
Do
silników
wyposażonych
w
250
Do
silników
Diesla
wyposażonych
w filtr
filtr cząstek
cząstek
stałych
pod
warunkiem,
że
posiadają
one
stałych
podDiesla
warunkiem,
że nie
niedawkującego
posiadają
one
one
elektronicznego
systemu
250 ml
ml
stałych
pod
warunkiem,
że
nie
posiadajądodatek,
one
stałych
pod
warunkiem,
żedawkującego
nie
one
elektronicznego
systemu
elektronicznego
systemu
dawkującego
dodatek,
dodatek,
którego
zadaniem
jestposiadają
regeneracja
elektronicznego
systemu
dawkującego
dodatek,
elektronicznego
dawkującego
którego
jest
DPF.
którego
zadaniem
jest regeneracja
regeneracja
filtra
DPF.
filtra
DPF.zadaniem
250 mlsystemu
dodatku
wystarczyfiltra
nadodatek,
którego
jest
regeneracja
filtra
DPF.
którego
zadaniem
jest
regeneracja
filtra
DPF.
250
dodatku
na
LL paliwa.
250- ml
ml zadaniem
wystarczy
na 50
50 -70
-70
paliwa.
50
70
Ldodatku
paliwa wystarczy
co
2.000
km.
250
ml
dodatku
wystarczy
na
50
-70
L
paliwa.
250 ml dodatku wystarczy na 50 -70 L paliwa.
6
2650
66
66
2650
2650
2650
2650
250
250
ml
250 ml
ml
250 ml
ml
250
5 L55 LL
55 LL
12
12
12
12
412
44
44
8343
8343
8343
8343
8343
5140
5140
5140
5140
5140
DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO
DODATEK
OLEJU
NAPĘDOWEGO
DODATEK DO
DO
OLEJU
NAPĘDOWEGO
Wielofunkcyjny
dodatek
do oleju
napędowego. Przeznaczony jest do oleju napędowego z małą
DODATEK
DO
OLEJU
NAPĘDOWEGO
DODATEK
DOdodatek
OLEJU
NAPĘDOWEGO
Wielofunkcyjny
do
Wielofunkcyjny
dodatek
do oleju
oleju napędowego.
napędowego. Przeznaczony
Przeznaczony jest
jest do
do oleju
oleju napędowego
napędowego zz małą
małą
Do wszystkich silników Diesla, w samocho-
DODATEK SMARUJĄCY DO DIESLA
DODATEK
SMARUJĄCY
DO
DIESLA
DODATEK
SMARUJĄCY
DOsystemu
DIESLAwtrysku. Chroni pompy wtryskowe przed zuŚrodek
do smarowania
dieslowego
DODATEK
SMARUJĄCY
DO
DIESLA
DODATEK
SMARUJĄCY
DOsystemu
DIESLA
Środek
dieslowego
wtrysku.
Środek do
do smarowania
smarowania
dieslowego
systemu
wtrysku. Chroni
Chroni pompy
pompy wtryskowe
wtryskowe przed
przed zużyciem.
zużyciem.
150
ml
150
preparatu
wystarcza
150 ml
mlpreparatu
preparatuwystarcza
wystarcza na 80 L oleju
150
ml
wystarcza
napędowego.
Dodawać
przy tankowaniu,
na
oleju
na 80
80
oleju napędowego.
napędowego.
150
mlLLpreparatu
preparatu
wystarcza
na
80
Dodawać
przy
tankowaniu,
Dodawać
przy
tankowaniu,
dolewając
do napędowego.
paliwa.
na
80 LL oleju
oleju
napędowego.
Dodawać
przy
tankowaniu,
dolewając
do
dolewającprzy
do paliwa.
paliwa.
Dodawać
tankowaniu,
dolewając
dolewając do
do paliwa.
paliwa.
150
ml
150 ml
ml
150
150 ml
ml
12
12
12
12
12
5122
5122
5122
5122
5122
Do
Do wszystkich
wszystkich silników
silników Diesla.
Diesla.Jedno opakoDo
wszystkich
silników
Jedno
opakowanie
Jedno
opakowanie
wystarcza
Do
wszystkich
silników
Diesla.
wanie
wystarcza
nawystarcza
70 Diesla.
L paliwa.
Jedno
na
na 70
70Lopakowanie
L paliwa.
paliwa. wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
na 70
70 LL paliwa.
paliwa.
500
ml
500 ml
ml
500
500
500 ml
ml
12
12
20
12
12
2666
2666
2666
2666
2666
150
obliczone
jest
na
50
150 ml
mlpreparatu
preparatuobliczone
obliczonejest
jestna
na50
50LLLoleju
150
preparatu
obliczone
jest
na
50
LL
oleju
(proporcja
1:333).
olejuml
napędowego
(proporcja
1:333).
150
mlnapędowego
preparatu
obliczone
jest
na
50zawarnapędowego
(proporcja
1:333).
Wlać
oleju
napędowego
(proporcja
1:333).
Wlej
zawartość
puszki
do
baku
Wlej
zawartość
puszki
do
baku
oleju
napędowego
(proporcja
1:333).
tość puszki
do baku
przed
tankowaniem.
Wlej
zawartość
puszki
do
baku
Dodatek,
który
zmniejsza
emisję
zanieczyszczeń
silników
Diesla.
Zapobiega
powstawaniu
przed
tankowaniem.
Dodatek,
który
zmniejsza
emisję
zanieczyszczeń
silników
Diesla.
Zapobiega
powstawaniu
przedzawartość
tankowaniem.
garów,
zmniejsza
ilość
sadzy
w układzie
wydechowym
i usuwa
nieprzyjemny
zapach
spalin.
puszki do baku
nagarów,
zmniejsza
ilość
sadzy
ww układzie
wydechowym
ii usuwa
nieprzyjemny
zapach
spalin.
nagarów,
zmniejsza
ilość
sadzy
układzie
wydechowym
usuwa
nieprzyjemny
zapach
spalin. Wlej
nagarów,
zmniejsza
ilość
sadzy
w
wydechowym
ii usuwa
nieprzyjemny
spalin.
przed tankowaniem.
tankowaniem.
nagarów,
zmniejsza
ilość środowiska
sadzy
w układzie
układzie
wydechowym
usuwa
nieprzyjemny
zapach
spalin. przed
Środek
sprzyja
ochronie
środowiska
naturalnego.
Pomaga
utrzymać
silnik
iizapach
wtryskiwacze
Środeksprzyja
sprzyja
ochronie
środowiska
naturalnego.
Pomaga
utrzymać
silnik
wtryskiwacze
Środek
ochronie
naturalnego.
Pomaga
utrzymać
silnik
i wtryskiwacze
150
150 ml
ml
150 ml
150
150 ml
ml
12
12
12
12
12
8340
8340
8340
8340
8340
250
250 ml
ml
250
250 1ml
ml
1 LL
20
20
20
20
66
8344
8344
8344
8344
1878
1878
Do
silników
typu
Do wszystkich
wszystkich
silników
typu Diesel,
Diesel,
dach
osobowych,
ciężarowych,
traktorach,
Do
wszystkich
typu
ww samochodach
osobowych,
samochodach
osobowych,
Do
wszystkich silników
silników
typu Diesel,
Diesel,
maszynach
budowlanych.
Do zastosowania
w
samochodach
osobowych,
ciężarowych,
traktorach,
maszynach
traktorach,
maszynach
wciężarowych,
samochodach
osobowych,
zawartością siarki. Gwarantuje czystość silnika i zapobiega powstawaniu osadów w systemie
w
agregatach traktorach,
prądotwórczych,
silnikach wyWielofunkcyjny
dodatek
do
napędowego.
Przeznaczony
jest
oleju
napędowego
zz małą
maszynach
budowlanych.
Do
Wielofunkcyjny
dodatek
do oleju
olejuczystość
napędowego.
Przeznaczony
jest do
do substancji,
oleju osadów
napędowego
małą ciężarowych,
budowlanych.
Do zastosowania
zastosowania
ciężarowych,
traktorach,
maszynach
zawartością
siarki.
Gwarantuje
silnika
ii zapobiega
powstawaniu
ww systemie
zawartościąRegularne
siarki.
Gwarantuje
czystość
silnika
zapobiega
powstawaniu
osadów
systemie
paliwowym.
stosowanie
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
w granicach
budowlanych.
Do zastosowania
zastosowania
sokoprężnych
żeglugi
rzecznej i rybołówstwie.
zawartością
siarki.
Gwarantuje
czystość
silnika
ii zapobiega
powstawaniu
osadów
w granicach
systemie
w
w agregatach
agregatach prądotwórczych,
prądotwórczych,
Do
zawartością
siarki.
Gwarantuje
czystość
silnikausunięcie
zapobiega
powstawaniu
osadów ww
systemie budowlanych.
paliwowym.
Regularne
stosowanie
gwarantuje
szkodliwych
substancji,
paliwowym.
Regularne
stosowanie
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji,
granicach
.
Dodatek
o
długotrwałym
działaniu.
Efekt:
zwiększezgodnych
z
wymogami
na
zawartość
CO
w
agregatach
prądotwórczych,
Należy
dodawać
do zbiornika
co 2.000
km.
wysokoprężnych
żeglugi
rzecznej
silnikach
wysokoprężnych
żeglugi
rzecznej
paliwowym.
Regularne
usunięcie
szkodliwych
substancji,
wsilnikach
agregatach
prądotwórczych,
paliwowym.
Regularne stosowanie
stosowanie
gwarantuje
usunięcie
szkodliwych
substancji, w
w granicach
granicach silnikach
oo długotrwałym
działaniu.
zgodnych
na
CO
Dodatek
długotrwałym
działaniu.
zgodnych zz wymogami
wymogami
na zawartość
zawartośćgwarantuje
CO222.. Dodatek
wysokoprężnych
i250
i rybołówstwie.
rybołówstwie.
nie
mocy
silnika,
zmniejszenie
stuków,
praca,
lekki start,
całkowite
i efektywne
wysokoprężnych
żeglugi
rzecznej
ml dodatku
wystarcza żeglugi
na
75 L rzecznej
paliwa.
oo długotrwałym
działaniu.
zgodnych
zz wymogami
zawartość
CO
Dodatek
długotrwałym
działaniu.
22.. Dodatek
zgodnych
wymogami
nasilnika,
zawartość
COrównomierna
Efekt:
zwiększenie
mocy
zmniejszenie
stuków,
równomierna
praca,
lekki
całkowite
Efekt:
zwiększenie
mocyna
silnika,
zmniejszenie
stuków,
równomierna
praca,
lekki start,
start,
całkowite isilnikach
rybołówstwie.
Należy
dodawać
do
zbiornika
Należy
dodawać
do
zbiornika
i
rybołówstwie.
Efekt:
zwiększenie
mocy
silnika,
zmniejszenie
stuków,
spalanie
paliwa
dzięki
podwyższeniu
liczby cetanowej.
Efekt:
zwiększenie
mocy
silnika,
zmniejszenie
stuków,
równomierna
praca, lekki
lekki start,
start, całkowite
całkowite Należy
ii efektywne
spalanie
paliwa
dzięki
podwyższeniu
liczby
cetanowej.
Należy
dodawać
doml
zbiornika
efektywne
spalanie
paliwa
dzięki
podwyższeniu
liczbyrównomierna
cetanowej. praca,
co
km.
dodatku
co 2.000
2.000
km. 250
250
ml
dodatku
dodawać
do
zbiornika
ii efektywne
efektywne spalanie
spalanie paliwa
paliwa dzięki
dzięki podwyższeniu
podwyższeniu liczby
liczby cetanowej.
cetanowej.
co
2.000
250
dodatku
wystarcza
na
paliwa.
wystarcza
na 75
75
paliwa.
co
2.000 km.
km.
250LLml
ml
dodatku
wystarcza
na
75
L
paliwa.
wystarcza na 75 L paliwa.
życiem.
Po wprowadzeniu
ubogiegosystemu
w siarkęwtrysku.
oleju napędowego
pojawiły
się problemy
z odŚrodek
do
dieslowego
Chroni
wtryskowe
przed
Środek
do smarowania
smarowania
dieslowego
systemu
wtrysku.
Chroni pompy
pompy
wtryskowe
przed zzużyciem.
zużyciem.
Po
ubogiego
ww siarkę
oleju
napędowego
pojawiły
się
Po wprowadzeniu
wprowadzeniu
ubogiego
siarkę
oleju
napędowego
pojawiły
się problemy
problemy
z
powiednim
smarowaniem.
Dodatek
ten oleju
wydłuża
żywotność pojawiły
delikatnych
układu wtryPo
wprowadzeniu
ubogiego
w
siarkę
napędowego
się
problemy
Po
wprowadzeniu
ubogiego
wDodatek
siarkę
oleju
napędowego
pojawiły
sięczęści
problemy
odpowiednim
smarowaniem.
ten
żywotność
delikatnych
części
odpowiednim
smarowaniem.
Dodatek
ten wydłuża
wydłuża
żywotność
delikatnych
częścizz układu
układu
skowego.
odpowiednim
odpowiednim
smarowaniem. Dodatek
Dodatek ten
ten wydłuża
wydłuża żywotność
żywotność delikatnych
delikatnych części
części układu
układu
wtryskowego.
wtryskowego. smarowaniem.
wtryskowego.
wtryskowego.
OCZYSZCZACZ
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
DIESEL
OCZYSZCZACZWTRYSKIWACZY
WTRYSKIWACZYDIESEL
DIESEL
Oczyszczacz
wtryskowych
Diesla.
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
DIESEL
OCZYSZCZACZ
WTRYSKIWACZY
DIESEL
Oczyszczacz
układów
wtryskowych
silnikach
Diesla.
większości
przypadków
jedno
Oczyszczacz układów
układów
wtryskowych www silnikach
silnikach
Diesla.WW
Wwiększości
większościprzypadków
przypadkówjedno
jedno
Oczyszczacz
układów
wtryskowych
w
silnikach
W
większości
przypadków
jedno
oczyszczanie
tego
dodo
zanieczyszczony
Oczyszczacz
układów
wtryskowych
w przywraca
silnikach
Diesla.
Wnawet
większości
przypadków
jedno
oczyszczanie
za
pomocą
tego
dodatku
przywraca
pracy
nawet
bardzo
zanieczyszczony
oczyszczanieza
zapomocą
pomocą
tegododatku
dodatku
przywracaDiesla.
dopracy
pracy
nawetbardzo
bardzo
zanieczyszczony
oczyszczanie
za
tego
dodatku
przywraca
do
pracy
bardzo
zanieczyszczony
układ
Oczyszczanie
miejsce
przeglądu
lub
oczyszczanie
za pomocą
pomocą
tego powinno
dodatku mieć
przywraca
dopodczas
pracy nawet
nawet
bardzo
zanieczyszczony
układ
wtryskowy.
Oczyszczanie
mieć
miejsce
podczas
przeglądu
lub
jako
układwtryskowy.
wtryskowy.
Oczyszczanie
powinno
mieć
miejsce
podczas
przeglądu
lubjako
jakoprofilaktyukład
wtryskowy.
Oczyszczanie
powinno
mieć
miejsce
podczas
przeglądu
lub
jako
układ
wtryskowy.
Oczyszczanie
miećdomiejsce
przeglądu
lub
profilaktyka
co
km.
Produkt
można
wlać
do
zbiornika
zz paliwem,
do
nowego
filtra
profilaktyka
co każde
każde
5000
km. powinno
Produktwlać
można
wlać
dopodczas
zbiornika
paliwem,
dojako
nowego
filtra
ka
co każde
5.000
km.5000
Produkt
można
zbiornika
z paliwem,
do nowego
filtra paliwa
profilaktyka
każde
5000
km.
Produkt
można
wlać
do
zbiornika
profilaktyka
coniektórych
każde
5000
km.uruchomić
Produkt
można
do"z"z
zbiornika
paliwem, do
do nowego
nowego filtra
filtra
paliwa
lub
przypadkach
uruchomić
puszki"
paliwa
lub wwco
niektórych
przypadkach
uruchomić
silnik
puszki" zz paliwem,
lub
w niektórych
przypadkach
silnik wlać
“zsilnik
puszki”.
paliwa
paliwa lub
lub w
w niektórych
niektórych przypadkach
przypadkach uruchomić
uruchomić silnik
silnik "z
"z puszki"
puszki"
STOP
STOP
DYMIENIU
STOPDYMIENIU
DYMIENIU
STOP
DYMIENIU
Dodatek,
który
emisję
zanieczyszczeń
silników
Diesla.
Zapobiega
powstawaniu
naSTOP
DYMIENIU
Dodatek,
który
zmniejsza
emisję
zanieczyszczeń
silników
Diesla.
Zapobiega
powstawaniu
Dodatek,
któryzmniejsza
zmniejsza
emisję
zanieczyszczeń
silników
Diesla.
Zapobiega
powstawaniu
Środek
sprzyja
ochronie
środowiska
naturalnego.
Pomaga
Środek
sprzyja
ochronie
środowiska
naturalnego.
Pomaga utrzymać
utrzymać silnik
silnik ii wtryskiwacze
wtryskiwacze
ww czystości,
zapobiega
zatykaniu
ii korozji
końcówek
czystości,
zapobiega
zatykaniu
korozji
końcówek wtryskiwaczy.
wtryskiwaczy.
w
wtryskiwaczy.
w czystości,
czystości, zapobiega
zapobiega zatykaniu
zatykaniu ii korozji
korozji końcówek
końcówek wtryskiwaczy.
w
w czystości,
czystości, zapobiega
zapobiega zatykaniu
zatykaniu ii korozji
korozji końcówek
końcówek wtryskiwaczy.
wtryskiwaczy.
10
DEPRESATOR
DEPRESATOR
DEPRESATOR
150
150 ml
ml dodatku
dodatku wystarcza
wystarcza na
na 50
50 LL paliwa.
paliwa.
150
dodatku
wystarcza
na
Aby
preparat
zapobiegał
paliwa
Abyml
preparat
zapobiegał
zgęstnieniu
paliwa
150
ml
dodatku
wystarczazgęstnieniu
na 50
50 LL paliwa.
paliwa.
Aby preparat zapobiegał zgęstnieniu paliwa
STOP DYMIENIU
Dodatek, który zmniejsza emisję zanieczyszczeń silników Diesla. Zapobiega powstawaniu
nagarów, zmniejsza ilość sadzy w układzie wydechowym i usuwa nieprzyjemny zapach spalin.
Środek sprzyja ochronie środowiska naturalnego. Pomaga utrzymać silnik i wtryskiwacze
w czystości, zapobiega zatykaniu i korozji końcówek wtryskiwaczy.
PRODUKT
OPIS
DODATKI DO DIESLA
DEPRESATOR
Dodatek
zapobiegający łączeniu się kryształków parafiny w dieslu, co może w okresie zimoDEPRESATOR
wym
doprowadzić
do zgęstnienia
oleju
napędowego
i zablokowania
filtra
paliwa,
jak i przewoDodatek
zapobiegający
łączeniu się
kryształków
parafiny
w Dieslu, co
może
w okresie
zimowym
dów
paliwowych.
Preparat poprawia
właściwości oleju
napędowego
do paliwa,
-31o C. jak i przewodów
doprowadzić
do zgęstnienia
oleju napędowego
i zablokowania
filtra
paliwowych. Preparat poprawia właściwości oleju napędowego do -31 0C.
oleju napędowego (proporcja 1:333).
Wlej zawartość puszki do baku
przed tankowaniem.
DODATKI
PRZEZNACZENIE
150 ml dodatku wystarcza na 50 L paliwa.
Aby
zapobiegał
zgęstnieniu
paliwa
150 preparat
ml dodatku
wystarcza
na 50 L paliwa.
Aby preparat
zapobiegał
należy
go zastosować
w zgęstnieniu
temperaturzepaliwa
należy go0ozastosować
w temperaturze
powyżej
C.
powyżej 0 0C.
1 L koncentratu wystarcza na 1000 L paliwa.
1 L koncentratu
wystarczazgęstnieniu
na 1000 litrów
Aby
preparat zapobiegał
paliwa
paliwa.go
Aby
preparat zapobiegał zgęstnieniu
należy
zastosować
paliwa
należy
go
zastosować
w temperaturze powyżej 0o0C.
w temperaturze powyżej 0 C.
PPPRRROOODDDUUUKKKTTT
OOOPPPIIS
ISS
10DODATKI
DODATKIDO
DODIESLA
DIESLA
DODATKI
DO
DIESLA
MODYFIKATOR PALIWA DIESEL
Wielozadaniowy
dodatek
uszlachetniający
MODYFIKATOR
PALIWA
DIESEL
MODYFIKATOR
PALIWA
DIESELpaliwo,
MODYFIKATOR
PALIWA
DIESEL
do zastosowania w silnikach Diesla. Do
Wielozadaniowy
dodatek
paliwo,
do
silnikach
typu
oczyszczania
i smarowania
wtryskiwaczy, zaworów,
cylindrowychww
iwtłoków.
Zapewnia
doWielozadaniowy
dodatekuszlachetniający
uszlachetniający
paliwo,tulei
dozastosowania
zastosowania
silnikach
typuDiesel.
Diesel.
Wielozadaniowy
dodatek
uszlachetniający
paliwo,
do
zastosowania
silnikach
typu
Diesel.
Do
iiismarowania
wtryskiwaczy,
tulei
iiitłoków.
Zapewnia
skonałe
smarowanie
precyzyjnych
elementówzaworów,
układu paliwowego,
rozpuszcza
i usuwa
osady
Dooczyszczania
oczyszczania
smarowania
wtryskiwaczy,
zaworów,
tuleicylindrowych
cylindrowych
tłoków.
Zapewnia
Do
oczyszczania
smarowania
wtryskiwaczy,
zaworów,
tulei
cylindrowych
tłoków.
Zapewnia
doskonałe
smarowanie
precyzyjnych
elementów
rozpuszcza
iiiusuwa
osady
w
pompie wtryskowej,
wtryskiwaczach,
usuwaukładu
sadzepaliwowego,
ipaliwowego,
nagary w komorze
spalania
silnika.
doskonałe
smarowaniena
precyzyjnych
elementów
układu
rozpuszcza
usuwa
osady
doskonałe
smarowanie
precyzyjnych
elementów
układu
paliwowego,
rozpuszcza
usuwa
osady
wwwpompie
wtryskowej,
na
usuwa
sadze
iiinagary
komorze
spalania
silnika.
Poprawia
spalania
oleju
napędowego
i polepsza
gwarantupompieproces
wtryskowej,
nawtryskiwaczach,
wtryskiwaczach,
usuwa
sadzezdolności
nagarywwwrozruchu
komorzesilnika,
spalania
silnika.
pompie
wtryskowej,
na
wtryskiwaczach,
usuwa
sadze
nagary
komorze
spalania
silnika.
Poprawia
proces
spalania
oleju
jąc
jego cichą
i regularną
Poprawia
proces
spalaniapracę.
olejunapędowego
napędowegoiiipolepsza
polepszazdolności
zdolnościrozruchu
rozruchusilnika,
silnika,gwarantując
gwarantując
Poprawia
proces
spalania
oleju
napędowego
polepsza
zdolności
rozruchu
silnika,
gwarantując
jego
jegocichą
cichąiiiregularną
regularnąpracę.
pracę.
jego
cichą
regularną
pracę.
DODATKI
DO
CHŁODNIC
DODATKIDO
DOCHŁODNIC
CHŁODNIC
DODATKI
DODATKI
DO
CHŁODNIC
OCZYSZCZACZ CHŁODNICY
Usuwa
typowe zanieczyszczenia
z układu chłodzenia, które ograniczają jego wydajność. UsuOCZYSZCZACZ
CHŁODNICY
OCZYSZCZACZ
CHŁODNICY
OCZYSZCZACZ
CHŁODNICY
Usuwa
typowe
zanieczyszczenia
zzzukładu
chłodzenia,
Usuwa
typowe
zanieczyszczenia
układu
chłodzenia,które
któreograniczają
ograniczająjego
jegowydajność.
wydajność.
wa
wapienne
osady
oraz pozostałości
oleju.
Usuwa
typowe
zanieczyszczenia
układu
chłodzenia,
które
ograniczają
jego
wydajność.
Usuwa
Usuwawapienne
wapienneosady
osadyoraz
orazpozostałości
pozostałościoleju.
oleju.
Usuwa
wapienne
osady
oraz
pozostałości
oleju.
USZCZELNIACZ CHŁODNICY
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
Chroni
komorę spalania
przed przenikaniem do niej płynu chłodzącego, uszczelnia wszelkie
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
Chroni
spalania
przed
do
chłodzącego,
uszczelnia
Chronikomorę
komorę
spalania
przedprzenikaniem
przenikaniem
doniej
niejpłynu
płynu
chłodzącego,
uszczelnia
wszelkie
pęknięcia
i otwory
w systemie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przeciekiwszelkie
i szczeliChroni
komorę
spalania
przed
przenikaniem
do
niej
płynu
chłodzącego,
uszczelnia
wszelkie
pęknięcia
iiiotwory
wwwsystemie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przecieki
iii
pęknięcia
otwory
systemie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przecieki
pęknięcia
otwory
systemie
chłodzenia.
hermetyzuje
drobne
przecieki
ny,
powstające
w wyniku
uderzenia
kamieniaCałkowicie
lub porowatości
w miejscu
spawania.
Inteligenszczeliny,
powstające
w
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w
miejscu
spawania.
szczeliny,
powstające
w
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w
miejscu
spawania.
szczeliny,
powstające
w reagują
wyniku na
uderzenia
kamienia
lub porowatości
w miejscu
spawania.
tne
cząsteczki
polimerowe
różnice
ciśnień
i
tworzą
elastyczną
warstwę,
która
trwale
Inteligentne
Inteligentnecząsteczki
cząsteczkipolimerowe
polimerowereagują
reagująna
naróżnice
różniceciśnień
ciśnieńiiitworzą
tworząelastyczną
elastycznąwarstwę,
warstwę,
Inteligentne
cząsteczki
polimerowe
na
różnice
tworzą
elastyczną
warstwę,
wypełnia
nieszczelności.
Nie zapycha reagują
układu
chłodzenia
i ciśnień
zapobiega
odkładaniu
się kamienia.
która
trwale
wypełnia
nieszczelności.
Nie
zapycha
układu
chłodzenia
i
zapobiega
która
trwale
wypełnia
nieszczelności.
Nie
zapycha
układu
chłodzenia
i
zapobiega
która trwale wypełnia nieszczelności. Nie zapycha układu chłodzenia i zapobiega
odkładaniu
odkładaniusię
siękamienia.
kamienia.
odkładaniu
się
kamienia.
poj.
20
20
66
11
1
DODATKI
DODATKI
PPPRRRZZZEEEZZZNNNAAACCCZZZEEENNNIIEIEE
Do wszystkich silników Diesla, do samocho-
Do
silników
typu
Dowszystkich
wszystkich
silników
typuDiesel,
Diesel,
dów
osobowych,
ciężarowych,
traktorów,
Do
wszystkich
silników
typu
Diesel,
do
osobowych,
dosamochodów
samochodów
osobowych,
maszyn
budowlanych,
do zastosowania
do
samochodów
osobowych,
ciężarowych,
traktorów,
maszyn
ciężarowych,
traktorów,
maszyn
ciężarowych,
maszynsilnikach
w
agregatach traktorów,
prądotwórczych,
budowlanych,
budowlanych,do
dozastosowania
zastosowania
budowlanych,
do
zastosowania
żeglugi
rzecznej,
rybołówwwysokoprężnych
silnikach
wagregatach
agregatachprądotwórczych,
prądotwórczych,
silnikach
w
agregatach
prądotwórczych,
silnikach
stwie.
Należy dodawać
dorzecznej,
zbiornika.
25 ml
wysokoprężnych
żeglugi
wysokoprężnych
żeglugi
rzecznej,
wysokoprężnych
żeglugi
rzecznej,
–rybołówstwie.
nakrętka wystarczy
na
10 L paliwa.
rybołówstwie.
do
Należydodawać
dodawać
dozbiornika.
zbiornika.
rybołówstwie. Należy
Należy
dodawać
do
zbiornika.
25
25ml
ml---nakrętka
nakrętkawystarczy
wystarczyna
na10
10LLLpaliwa.
paliwa.
25
ml
nakrętka
wystarczy
na
10
paliwa.
Należy wlać oczyszczacz przed wymianą
Należy
wlać
oczyszczacz
przed
wymianą
Należy
wlać
oczyszczacz
przed10-30
wymianą
iNależy
pozwolić
pracować
silnikowi
min.
wlać
oczyszczacz
przed
wymianą
iiipozwolić
pracować
silnikowi
10-30
min.
pozwolićzlać
pracować
silnikowi
10-30
min.
pozwolić
pracować
silnikowi
10-30
min.
Następnie
cały płyn
chłodniczy
z układu
Następnie
zlać
cały
płyn
chłodniczy
Następnie
zlać
cały
płyn
chłodniczy
Następnie
zlać300
cały
chłodniczywystarcza
nowy.
mlpłyn
oczyszczacza
zizzzalać
układu
i
zalać
nowy.
układu
i
zalać
nowy.
układu
i zalaćchłodniczego.
nowy.
na
10
Loczyszczacza
płynu
300
ml
wystarcza
300
ml
oczyszczacza
wystarcza
300
ml
oczyszczacza
wystarcza
na
na10
10LLLpłynu
płynuchłodniczego.
chłodniczego.
na
10
płynu
chłodniczego.
150 ml wystarcza na 10 litrów płynu
250 ml
250 ml
1 L1 L
5 L5 L
20 L
szt. w opak.
150
150ml
mlwystarcza
wystarczana
na10
10litrów
litrówpłynu
płynu
150
ml
wystarcza
litrów
płynu
chłodniczego.
Dolaćna
do10
płynu,
uruchomić
silnik
chłodniczego.
chłodniczego.Dolać
Dolaćdo
dopłynu,
płynu,uruchomić
uruchomić
Dolać
do
płynu,
uruchomić
ichłodniczego.
pozwolić
mu pracować
przez
około
10około
min.
silnik
i
pozwolić
mu
pracować
przez
silnik
i
pozwolić
mu
pracować
przez
około
silnik i pozwolić mu pracować przez
około
Celem
uzyskania
lepszej
skuteczności
10
Celem
uzyskania
lepszej
10minut.
minut.
Celem
uzyskania
lepszejnależy
10
minut.
Celem
uzyskania
lepszej
skuteczności
należy
wcześniej
oczyścić
wcześniej
oczyścić
układ
chłodniczy
preparatem
skuteczności
należy
wcześniej
oczyścić
skuteczności
należy
wcześniej
oczyścić
układ
chłodniczy
preparatem
układ
chłodniczy preparatem
preparatem
nr
art. chłodniczy
2699.
układ
nr
art.
2699.
nr art.
art. 2699.
2699.
nr
20 L
1
poj.
poj. szt.
szt.wwwopak.
opak.
poj.
szt.
opak.
1L
111LLL
6
nr art.
8344
8344
1878
1878
5132
5132
5133
5133
nr
nrart.
art.
nr
art.
2663
666
2663
2663
2663
300 ml
300
300ml
ml
300
ml
12
12
12
12
2699
2699
2699
2699
150
ml
150
150ml
ml
150
ml
12
12
12
12
8347
8347
8347
8347
11
Oleje hydrauliczne do wspomagania
układu kierowniczego,
hydropneumatyki i do mechanizmu
składania dachu w kabrioletach
Oleje silnikowe do wszystkich
samochodów spełniające wszystkie
aktualne aprobaty
Środki smarne
QUI MOLY
erowana przez LI
of
a
cj
ep
nc
ko
na
ejów.
Innowacyj
i 2 x 60 litrów ol
w
ró
lit
20
x
8
iejscu
– szafa na
hodu w jednym m
oc
m
sa
o
eg
żd
ka
dpowiedni olej do
O
12
Oleje do przekładni manualnych
i automatycznych
Przekładniowe oleje hipoidalne
do dyferencjałów z i bez blokady
mechanizmu różnicowego
Smary do łożysk
i przegubów
Pasta montażowa do opon
występująca również w aerozolu
Smar silikonowy do długotrwałego
smarowania prowadnic
Środki smarne do zawiasów, prowadnic
i systemów zamykających
środki smarne
12
oleje silnikowe do samochodów osobowych
14
technologia MoS2
SYNTETYCZNE
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
PÓŁSYNTETYCZNE
MINERALNE
14
14
14
16
17
OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
17
SYNTETYCZNE
PÓŁSYNTETYCZNE
MINERALNE
ATF
DO UKŁADU WSPOMAGANIA
17
18
18
18
19
OLEJE DO URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH
20
PŁYNY DO UKŁADU CHŁODZENIA
20
13
ŚRODKI SMARNE
PRODUKT
OPIS
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – TECHNOLOGIA MOS2
MoS2 LEICHTLAUF 10W-40
Olej półsyntetyczny MoS2 Leichtlauf zawiera formułę powodującą osadzanie się warstwy dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach podlegających procesowi tarcia. Zmniejsza
zużycie paliwa, utrzymuje lepkość i jest odporny na starzenie się. Całoroczny olej do silników
benzynowych i Diesla. Zapewnia szczególną ochronę części przed ich zużyciem i dużymi obciążeniami oraz zapewnia równomierną pracę przy minimalnym współczynniku tarcia.
MoS2 LEICHTLAUF 15W-40
Olej mineralny MoS2 Leichtlauf zawiera formułę powodującą osadzanie się warstwy dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach podlegających procesowi tarcia. Zmniejsza
zużycie paliwa, utrzymuje lepkość i jest odporny na starzenie się. Całoroczny olej do silników
benzynowych i Diesla. Zapewnia szczególną ochronę części przed ich zużyciem i dużymi obciążeniami oraz zapewnia równomierną pracę przy minimalnym współczynniku tarcia.
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – SYNTETYCZNE
SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
Olej lekkiego biegu do nowoczesnych silników. Redukuje zużycie paliwa i oleju. Zapewnia optymalne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Zapewnia stabilną lepkość w bardzo
szerokim zakresie temperatur. Najlepsze smarowanie zostaje zachowane nawet w skrajnych
temperaturach. Zapewnia optymalne osiągi silnika i znakomitą ochronę. Przetestowany w silnikach z turbodoładowaniem.
DIESEL SYNTHOIL 5W-40
Olej syntetyczny o obniżonym tarciu wewnętrznym. Opracowany specjalnie do silników wysokoprężnych samochodów osobowych. Doskonała płynność zapewnia skuteczne smarowanie
w warunkach niskotemperaturowych i znakomitą ochronę silnika. Spełnia wymagania dotyczące pracy w dużych obciążeniach termicznych i w wysokich ciśnieniach wtrysku panujących w silniku z pompowtryskiwaczami. Zaawansowana technologia wpływa na redukcję
zużycia oleju. W celu utrzymania wysokiej jakości wyrobu należy unikać mieszania z innymi
olejami.
SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60
Syntetyczny olej silnikowy do samochodów sportowych. Lepkość oleju 10W-60 HD gwarantuje niezawodne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji i przy bardzo
wysokiej temperaturze. Posiada wysoką stałość temperaturową, optymalizuje moc silnika
i zmniejsza jego zużycie. Gwarantuje momentalne smarowanie podczas zimnego startu silnika.
SYNTHOIL LONGTIME 0W-30
Najnowocześniejszy energooszczędny olej silnikowy typu „long life”, jest połączniem
najnowocześniejszej w pełni syntetycznej bazy olejowej w połączeniu z zawansowanymi
technologicznie dodatkami, gwarantuje niską lepkość oraz wysoką stabilność. Zapobiega tworzeniu się niekorzystnych osadów, doskonale chroni przed tarciem oraz zapewnia optymalną
ochronę silnika.
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
TOP TEC 4100 5W-40
Nowoczesny olej silnikowy typu „lekki bieg” do całorocznego zastosowania. Kombinacja
niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi dodatkami gwarantuje znakomitą ochronę przed zużyciem trących części,
zapewni mniejsze zużycie paliwa i oleju oraz szybkie dotarcie oleju do wszystkich części podczas „zimnego startu”. Zgodnie z zaleceniem producenta samochodu interwał wymiany tego
oleju do 30.000 km.
14
PRZEZNACZENIE
poj.
szt. w opak.
nr art.
Do samochodów z silnikami benzynowymi
i Diesla.
1L
12
2626
4L
4
6948
5L
4
2184
20 L
1
1089
60 L
1
1090
205 L
1
1094
1L
12
2570
4L
4
6931
5L
4
2571
20 L
1
2572
60 L
1
2573
205 L
1
2574
1L
12
1855
4L
4
2194
Do samochodów z silnikami benzynowymi
i Diesla.
Do silników benzynowych i Diesla. Szczególnie nadaje się do wysokich obciążeń.
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
które wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami i aprobatami:
ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SM; BMW
Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00; VW
505 00
Całoroczny olej do nowoczesnych silników
Diesla (turbodiesel, bezpośredni wtrysk, TDI).
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
które wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami i aprobatami: ACEA B4; API CF; BMW
Longlife-98; MB 229.3; VW 505 00
Olej całoroczny do silników benzynowych,
Diesla (turbo, wielopunktowy wtrysk). LIQUI
MOLY rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami:
ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SL
Całoroczny olej do silników benzynowych
oraz Diesla. Szczególnie do pojazdów
z wydłużonym interwałem między wymianami
oleju. LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami: ACEA A3; ACEA
B4; API CF; API SM; BMW Longlife-98; MB
229.3; VW 502 00; VW 505 00
Optymalny do silników benzynowych i Diesla
także z turbodoładowaniem. Szczególnie
nadaje się do pojazdów spełniających normę
EURO IV. LIQUI MOLY rekomenduje ten olej
do silników, które wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami i aprobatami: ACEA A3/B4/
C3; API SN/CF; VW 500.00,502.00,505.01
BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A MB
229.31; Porsche A40; VW 502.00/505.00;
Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat
9.55535-S2; Renault RN 0700, RN 0710.
5L
4
1856
20 L
1
1308
60 L
1
1309
205 L
1
1311
1L
6
1340
5L
4
1341
20 L
1
1342
60 L
1
1343
205 L
1
1344
1L
6
8908
5L
4
8909
20 L
1
1392
60 L
1
1393
205 L
1
1394
1L
6
8976
5L
4
8977
20 L
1
1173
60 L
1
1174
205 L
1
1175
1L
6
9510
4L
4
2195
5L
4
9511
20 L
1
3702
60 L
1
3703
205 L
1
3704
ŚRODKI SMARNE
PRODUKT
OPIS
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
TOP TEC 4200 5W-30
Top TEC 4200 jest nowoczesnym całorocznym olejem typu „lekki bieg”. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi dodatkami gwarantuje doskonałą ochronę przed zużyciem, zmniejszenie zużycia paliwa oraz oleju i szybki opływ oleju w silniku. Jeżeli istnieją stosowne dopuszczenia producenta
samochodu można wydłużyć interwał wymiany tego oleju do 50.000 km.
TOP TEC 4300 5W-30
Jest to ubogi w popioły olej typu “ lekki bieg” do zastosowania całorocznego. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z najnowszymi dodatkami gwarantuje doskonałą ochronę przed tarciem, obniżenie zużycia paliwa i oleju
oraz błyskawiczne dotarcie oleju w czasie rozruchu do wszystkich elementów podlegających
smarowaniu.
TOP TEC 4400 5W-30
Olej do nowoczesnych silników Renault wyposażonych w filtr cząstek stałych. Stosowanie
tego oleju poza oczywistymi zaletami, takimi jak mniejsza zawartość szkodliwych substancji w spalinach czy utrzymanie silnika w doskonałej czystości, przyczynia się dodatkowo do
mniejszego zużycia paliwa.
TOP TEC 4500 5W-30
Top Tec 4500 5W-30 to olej dedykowany do samochodów marki Mazda, Mitsubishi wyposażonych w filtr cząstek stałych. Olej jest produktem o obniżonym wskaźniku HTHS. Przyczynia
się do mniejszego zużycia paliwa, doskonale chroni silnik nawet w najcięższych warunkach
pracy, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.
TOP TEC 4600 5W-30
Nowoczesny olej silnikowy do samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF. Połączenie niekonwencjonalnej bazy olejowej wykorzystującej technologię syntetyczną z najnowocześniejszymi dodatkami gwarantuje optymalną ochronę silnika nawet w trudnych warunkach.
LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40
Nowoczesny uniwersalny olej przeznaczony zarówno do silników Diesla jak i benzynowych.
Zależnie od zaleceń producenta olej ten może być wymieniany nawet co 40.000 km.
SPECIAL TEC F 5W-30
Olej do samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych, które wymagają oleju o obniżonym wskaźniku HTHS. Dzięki dodatkom najwyższej jakości oraz optymalnie dobranej bazie
olejowej produkt ten doskonale chroni silnik.
PRZEZNACZENIE
Optymalny do silników benzynowych i Diesla
także z turbodoładowaniem. Nadaje się do
silników Diesla z filtrem cząstek stałych, jak
również wydłużonym interwałem wymiany.
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami: ACEA A3-04/
B4-04/C3-04; BMW Longlife-04; MB 229.51;
VW 504.00/507.00; API SM/CF; BMW
Longlife-01/Longlife-01 FE;
Fiat 9.55535-S1; MB 229.31; Porsche C30;
Peugeot Citroën (PSA) B 712290
Optymalny do nowoczesnych silników Diesla
i benzynowych w technologii wielozaworowej
i z turbo oraz z filtrem cząstek stałych (DPF).
Obok zastosowania w pojazdach z fabryk
Peugeot, Citroën, Honda, Toyota i Fiat. LIQUI
MOLY rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA A1-04/A5-04/B1-04/B5-04/C2-04; API
SM/CF; Fiat 9.55535-S1; Honda; ILSAC GF-3;
Peugeot Citroën (PSA) B 712290; Toyota
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami: ACEA C4-08
Renault RN 0720
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
które wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami i aprobatami: ACEA C1-08;
Ford WSS-M2C 934-B; JASO DL-1
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami: ACEA C3; API
CF; API SN; BMW Longlife-04; GM dexos2™;
MB-Freigabe 229.31; MB-Freigabe 229.51;
MB-Freigabe 229.52; VW 502 00; VW 505
00; VW 505 01; ACEA A3; ACEA B4; Ford
WSS-M2C 917-A; Opel GM-LL-A-025; Opel
GM-LL-B-025
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami: ACEA A3; ACEA
B4; API CF; API SN; BMW Longlife-01; MB-Freigabe 229.5; Porsche A40; Renault RN
0700; Renault RN 0710; VW 502 00; VW 505
00; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535-M2; Fiat
9.55535-N2; Opel GM-LL-B-025; Peugeot
Citroën (PSA) B71 2294; Peugeot Citroën
(PSA) B71 2296
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
które wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami i aprobatami: ACEA A5; ACEA B5; Ford
WSS-M2C 913-D; Fiat 9.55535-G1; Ford
WSS-M2C 913-A; Ford WSS-M2C 913-B;
Ford WSS-M2C 913-C
poj.
szt. w opak.
nr art.
1L
6
8972
4L
4
3715
5L
4
8973
20 L
1
3708
60 L
1
3709
205 L
1
3711
1L
6
2323
5L
4
2324
20 L
1
3742
60 L
1
3743
205 L
1
3744
1L
6
2319
5L
4
2322
20 L
1
3752
60 L
1
3753
205 L
1
3754
1L
6
2317
5L
4
2318
20 L
1
3731
60 L
1
3732
205 L
1
3733
1L
6
2315
5L
4
2316
20 L
1
3757
60 L
1
3758
205 L
1
3759
1L
6
2327
4L
4
2595
5L
4
2328
20 L
1
3867
60 L
1
3868
205 L
1
3869
1L
6
2325
5L
4
2326
20 L
1
3854
60 L
1
3856
205 L
1
3857
15
ŚRODKI SMARNE
PRODUKT
OPIS
PRZEZNACZENIE
Nowoczesny olej silnikowy typu “lekki bieg”. Połączenie niekonwencjonalnej bazy olejowej
wytworzonej w technologii syntetycznej oraz najnowocześniejszych dodatków gwarantuje
utrzymanie silnika w czystości oraz zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem. Stosowanie
tego oleju może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa. Testowany w silnikach z turbodoładowaniem oraz wyposażonych w katalizator.
Całoroczny olej do silników benzynowych
i Diesla. LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do
silników, które wymagają oleju z poniższymi
specyfikacjami i aprobatami:
ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SL; BMW
Longlife-01; MB-Freigabe 229.5; VW 502
00; VW 505 00; Opel GM-LL-A-025; Opel
GM-LL-B-025
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
SPECIAL TEC LL 5W-30
SPECIAL TEC 5W-30
Jest całorocznym HC-syntezowanym olejem typu „lekki bieg”. Olej ten został stworzony
specjalnie do pojazdów wymagających specyfikacji ACEA A1 lub B1. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej z dodatkami wysokiej jakości gwarantuje niską lepkość, wysoką
stabilność filmu olejowego, zapobieganie powstawaniu osadów i doskonałą ochronę silnika.
SPECIAL TEC V 0W-30
Najnowocześniejszy energooszczędny olej silnikowy do samochodów marki Volvo. Połącznie
najnowocześniejszej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie dodatkami gwarantuje niską lepkość oraz wysoką stabilność. Zapobiega tworzeniu się niekorzystnych osadów, doskonale chroni przed tarciem oraz zapewnia
optymalną ochronę silnika.
SPECIAL TEC AA 5W-20
Nowoczesny olej silnikowy klasy premium, który został opracowany specjalnie do samochodów amerykańskich oraz azjatyckich. Dzięki połączeniu niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej oraz najnowocześniejszych dodatków zapewnia wyjątkową
ochronę silnika przed zużyciem, przyczynia się do mniejszego zużycia paliwa i utrzymuje silnik
w czystości.
SPECIAL TEC F ECO 5W-20
Nowoczesny olej silnikowy zapewniający optymalne smarowanie w każdych warunkach pracy. Doskonale chroni silnik przed zużyciem. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej bazy
olejowej oraz dodatków uszlachetniających. Niska lepkość zapewnia małe zużycie paliwa.
LONGTIME HIGH TECH 5W-30
Nowoczesny olej silnikowy typu „lekki bieg” o najwyższej klasie do zastosowania całorocznego. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej
i najnowszych dodatków gwarantuje silnikowi znakomitą ochronę przed zużyciem, minimalizuje zużycie paliwa i oleju oraz zapewnia szybki opływ oleju.
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – PÓŁSYNTETYCZNE
SUPER LEICHTLAUF MOTORÖL 10W-40
Olej półsyntetyczny typu „lekki bieg”. Oszczędza paliwo (zgodnie z API-Sequence VI), skutecznie chroni silnik przed zużyciem. Zapewnia błyskawiczne smarowanie przy zimnym rozruchu
silnika. Sprawdzony w silnikach z turbodoładowaniem i katalizatorem. Zabezpiecza czystość
silnika i nie dopuszcza do powstawania czarnego szlamu.
16
Zalecany przede wszystkim do różnych
typów silników benzynowych i Diesla. LIQUI
MOLY rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA A1; ACEA B1; API SL; Ford WSS-M2C
912-A1; Ford WSS-M2C 913-A; Ford WSS-M2C 913-B; ILSAC GF-2; Fiat 9.55535-G1
Całoroczny olej do silników benzynowych
oraz Diesla samochodów marki Volvo.
Szczególnie do pojazdów z wydłużonym
interwałem między wymianami oleju. LIQUI
MOLY rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA A5; ACEA B5; API CF; API SL; ILSAC
GF-3; Volvo
Idealny do silników samochodów amerykańskich oraz azjatyckich. LIQUI MOLY
rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami
i aprobatami:
API SN; ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395;
Daihatsu; Ford WSS-M2C 925-A; Ford WSS-M2C 930-A; Ford WSS-M2C 945-A; GM;
Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Nissan;
Subaru; Suzuki; Toyota; Mitsubishi
Olej przeznaczony do samochodów marki
Ford wymagających oleju o specyfikacji
WSS-M2C948-B, Ford rekomenduje
stosowanie tego oleju do pojazdów, które
wymagają oleju o specyfikacji:
WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C925-B
Optymalny do nowoczesnych silników
benzynowych i Diesla w technologii wielozaworowej, z i bez turbodoładowania. LIQUI
MOLY rekomenduje ten olej do silników, które
wymagają oleju z poniższymi specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA C3; API CF; API SN; BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.51; VW 505 00; VW 505
01; VW 502 00; ACEA A3; ACEA B4; Ford
WSS-M2C 917-A; MB 229.31
Do silników benzynowych, Diesla
z turbodoładowaniem i bez.
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej
do silników, które wymagają oleju
z poniższymi specyfikacjami i aprobatami:
ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SL; MB-Freigabe 229.1; VW 501 01; VW 505 00;
Peugeot Citroën (PSA) B71 2294; VW 500 00
poj.
szt. w opak.
nr art.
1L
6
2447
4L
4
2339
5L
4
2448
20 L
1
1194
60 L
1
1195
205 L
1
1196
1L
6
9508
5L
4
9509
20 L
1
1181
60 L
1
1168
205 L
1
1094
1L
6
2852
5L
4
2853
1L
6
7657
5L
4
7532
20 L
1
3834
60 L
1
3835
1L
6
3840
5L
4
3841
20 L
1
3842
60 L
1
3843
205
1
3844
1L
12
9506
5L
4
9507
20 L
1
1138
60 L
1
1139
205
1
1140
1L
12
9503
4L
4
9504
5L
4
9505
20 L
1
1304
60 L
1
1302
205 L
1
1303
SUPER LEICHTLAUF MOTORÖL 10W-40
Olej półsyntetyczny typu „lekki bieg”. Oszczędza paliwo (zgodnie z API-Sequence VI), skutecznie
chroni silnik przed zużyciem. Zapewnia błyskawiczne smarowanie przy zimnym rozruchu silnika.
Sprawdzony w silnikach z turbodoładowaniem i katalizatorem. Zabezpiecza czystość silnika
i nie dopuszcza do powstawania czarnego szlamu.
PRODUKT
OPIS
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – PÓŁSYNTETYCZNE
OPTIMAL 10W-40
Całoroczny półsyntetyczny
OPTIMAL
10W-40 olej silnikowy do pojazdów starszej generacji. Zapewnia optymalną
ochronę silnika
w różnych olej
warunkach
pracy.
Całoroczny
półsyntetyczny
silnikowy
do pojazdów starszej generacji. Zapewnia optymalną
ochronę silnika w różnych warunkach pracy.
z turbodoładowaniem i bez.
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej
do silników, które wymagają oleju
z poniższymi specyfikacjami i aprobatami:
API SL / CF; ACEA A3-04 / B3-04,
MB 229.1; Peugeot Citroen (PSA) B 712294
4L
5L
20 L
60 L
205 L
4
4
1
1
1
ŚRODKI SMARNE
PRZEZNACZENIE
Optymalny do silników benzynowych
Optymalny
silnikówwielozaworowej,
benzynowych i Diesla
i Diesla w do
technologii
z i bez
wturbodoładowania.
technologii wielozaworowej, z i bez
turbodoładowania.
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
LIQUI
rekomenduje
ten olej dospecyfikasilników,
któreMOLY
wymagają
oleju z poniższymi
które
oleju z poniższymi
cjamiwymagają
i aprobatami:
specyfikacjami
i aprobatami:
API SL/CF; ACEA
A3-04/ B4-04 MB 229.3;
API
SL/CF;
ACEA A3-04/
B4-04/505.00
MB 229.3;
BMW
Longlife-98;
VW 502.00
BMW Longlife-98; VW 502.00 /505.00
poj.
2625
2654
1304
1302
1303
szt. w opak.
1L
1L
44LL
6
6
44
nr art.
3929
3929
3930
3930
ŚRODKI
SMARNE
ŚRODKI
ŚRODKI SMARNE
SMARNE
P
PR
RO
OD
DU
UK
KTT
O
OP
PIIS
S
PRODUKT
OPIS
16OLEJE
PRODUKSILNIKOWE
T
ODO
PIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
OLEJE
PÓŁSYNTETYCZNE
OLEJE SILNIKOWE
SILNIKOWE DO
DO SAMOCHODÓW
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
OSOBOWYCH --- PÓŁSYNTETYCZNE
PÓŁSYNTETYCZNE
OLEJE SILNIKOWE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
LEICHTLAUF
PERFORMANCE
10W-40 - PÓŁSYNTETYCZNE
Całoroczny
półsyntetyczny
olej silnikowy.
Zapewnia optymalną ochronę silnika w różnych waLEICHTLAUF
PERFORMANCE
10W-40
LEICHTLAUF
PERFORMANCE
10W-40
LEICHTLAUF
PERFORMANCE
10W-40
runkach
pracy.
Utrzymuje
silnik
w czystości,
doskonale
chroni ochronę
przed zużyciem.
Całoroczny
półsyntetyczny
olej silnikowy.
Zapewnia
optymalną
silnika w różnych
LEICHTLAUF
PERFORMANCE
10W-40
Całoroczny
półsyntetyczny
olej
silnikowy.
Zapewnia
Całoroczny półsyntetyczny olej silnikowy. Zapewnia optymalną
optymalną ochronę
ochronę silnika
silnika w
w różnych
różnych
P
RZZEEZZN
AC
ZENIIEE
P
PPR
RRZZEEZZN
NNA
AAC
CCZZZEEEN
NNIIEE
LIQUI MOLY rekomenduje ten olej do silników,
które MOLY
wymagają
oleju z poniższymi
specyfikaLIQUI
rekomenduje
ten olej do
silników,
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten olej
olej do
do silników,
silników,
które
oleju
zz poniższymi
cjami
iMOLY
aprobatami:
LIQUIwymagają
rekomenduje
ten olej do silników,
które
wymagają
oleju
poniższymi
które
wymagają
oleju
z
poniższymi
które
wymagają
oleju
z
poniższymi
specyfikacjami
ii aprobatami:
API
SL/CF;
ACEA
A3-04/
B4-04; MB 229.1
które
wymagają
oleju
z
poniższymi
specyfikacjami
aprobatami:
specyfikacjami
ii aprobatami:
specyfikacjami
aprobatami:
API
SL/CF;
A3-04/
specyfikacjami
API
SL/CF; ACEA
ACEAi aprobatami:
A3-04/ B4-04;
B4-04; MB
MB 229.1
229.1
API
API SL/CF;
SL/CF; ACEA
ACEA A3-04/
A3-04/ B4-04;
B4-04; MB
MB 229.1
229.1
API SL/CF; ACEA A3-04/ B4-04; MB 229.1
poj. szt. w opak.
poj.
poj. szt.
szt. w
w opak.
opak.
poj. szt. w opak.
60 L
1
2101
1
11
111
11
1
2101
2101
2101
2102
2102
2101
2102
2102
2102
66
66
464
44
4
1386
1386
1386
1386
1387
1387
1386
1387
1387
1387
1 1L L
126
12
12
4124
44
4
1428
1428
1428
1428
1426
1428
1426
1426
1426
1426
1 1L L
1
1 LL
1L
66
6
6
6
4421
4421
4421
4421
4421
Do manualnych
manualnych skrzyni
skrzyni biegów
biegów samochodów
samochodów
Do
Do
manualnych
skrzyni
biegów
samochodów
Do
manualnych
skrzyni
biegów
Do
manualnych
skrzyni
biegów samochodów
samochodów
osobowych.
Główne
zastosowanie
skrzynie
osobowych.
Główne
zastosowanie
skrzynie
Do manualnych
skrzyni
biegów samochodów
osobowych.
Główne
zastosowanie
skrzynie
osobowych.
Główne
zastosowanie
osobowych.
Główne
zastosowanie
skrzynie
biegów
VW.
biegów
VW. Główne zastosowanieskrzynie
osobowych.
skrzynie
jakości
olej
przekładniowy
oo szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się
łatwiejszej
VW.
iWysokiej
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
przed
zużyciem
i korozją.
Gwarantuje
jakości
olej
przekładniowy
szerokimochronę
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się do
do
łatwiejszej biegów
biegów
VW.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
iWysokiej
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i
korozją.
Gwarantuje
LIQUI
MOLY
rekomenduje ten produktdodo
jakości olej
przekładniowy
o szerokimochronę
zakresie przed
lepkości.
Przyczynia
się doGwarantuje
łatwiejszej Liqui
biegów
VW.
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
ii Wysokiej
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
zużyciem
ii korozją.
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
się
do
zastosowania
w
pojazdach,
w
których
przewidziane
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
korozją.
Gwarantuje
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
przekładni,
które
wymagają
środka
smarnego
znaczną
redukcję
Nadaje
się
dowyjątkową
zastosowania
w
pojazdach,
gdzie
przewidziane
są
długie przekładni
Liqui Molyktóre
rekomenduje
ten
produkt
do
i cichszej
zmianyhałasu.
biegów.
Zapewnia
ochronę
przed zużyciem
i korozją. Gwarantuje
wymagają
środka
smarnego
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
się
zastosowania
w
gdzie
są
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
się do
do
zastosowania
w pojazdach,
pojazdach,
gdzie przewidziane
przewidziane
są długie
długie odpowiadającego
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
są
długie
okresy
między
wymianami
oleju.
specyfikacjom:
odpowiadającego
specyfikacjom:
okresy
między
wymianami
oleju. się do zastosowania w pojazdach, gdzie przewidziane są długie odpowiadającego
przekładni które wymagają
środka smarnego
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
specyfikacjom:
okresy
między
wymianami
oleju.
odpowiadającego
specyfikacjom:
API
GL
4+;
Ford
ESD
M2C
175-A;
API
GL 4+; Ford
Ford ESD
okresy między wymianami oleju.
odpowiadającego
specyfikacjom:
API
GL
M2C
175-A; VW Norm
okresy między wymianami oleju.
API
GL 4+;
4+;
Ford
ESD
M2C
VW
50150
50150
ZF (G50);
TE-ML
08 175-A;
APINorm
GL(G50);
4+;
Ford
ESD M2C
175-A;
VW
Norm
(G50);
VWTE-ML
Norm 50150
50150
(G50);
ZF
08
VW Norm08
50150 (G50);
ZF
ZF TE-ML
TE-ML 08
ZF TE-ML 08
500500
ml ml
500
ml
1500
L ml
500
ml
1L LL
11
1L
66
6
6
12
6
12
12
12
12
4433
4433
4433
4433
4434
4433
4434
4434
4434
4434
Do
Do mocno
mocno obciążonych
obciążonych przekładni
przekładni ręcznych.
ręcznych.
Do
obciążonych
ręcznych.
Do mocno
mocno
obciążonych przekładni
przekładni
ręcznych.
Liqui
Moly
dodo
Do mocno
obciążonych
przekładni
ręcznych.
LIQUI
MOLYrekomenduje
rekomendujeten
tenprodukt
produkt
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
Liqui Moly które
rekomenduje
tenśrodka
produkt
do
przekładni
wymagają
smarnego
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
przekładni,
które
wymagają
środka
smarnego
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Uniwersalny
olej biegów.
przekładniowy
o szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się doGwarantuje
łatwiejszej
i odpowiadającego
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
icichszej
cichszej
zmiany
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i
korozją.
specyfikacjom:
zmiany
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i
korozją.
Gwarantuje
Uniwersalny
olejbiegów.
przekładniowy
o szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się do łatwiejszej
i odpowiadającego
przekładni które wymagają
środka smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
specyfikacjom:
cichszej
zmiany
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i
korozją.
Gwarantuje
odpowiadającego
specyfikacjom:
cichszej redukcję
zmiany biegów.
Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i korozją. Gwarantuje API
GL
5
MIL-L-2105
C/D
znaczną
hałasu.
odpowiadającego
specyfikacjom:
cichszej zmiany hałasu.
biegów. Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i korozją. Gwarantuje API
API
GL55 MIL-L-2105
MIL-L-2105
C/D
GL
C/D
znaczną
API
GL
5 MIL-L-2105
C/D
znaczną redukcję
redukcję hałasu.
API GL 5 MIL-L-2105 C/D
znaczną redukcję hałasu.
11
1L LL
1L
20
1 LLL
20
2020
L20LL
6
6
1666
11
11
1414
1414
1414
1414
1415
1414
1415
1415
1415
1415
1L
1L
1L
1L
6
6
6
6
3640
3640
3640
3640
warunkach
Utrzymujeolej
silnik
w czystości
doskonale
chroniochronę
przed zużyciem.
Całorocznypracy.
półsyntetyczny
silnikowy.
Zapewnia
optymalną
silnika w różnych
warunkach
warunkach pracy.
pracy. Utrzymuje
Utrzymuje silnik
silnik w
w czystości
czystości doskonale
doskonale chroni
chroni przed
przed zużyciem.
zużyciem.
warunkach pracy. Utrzymuje silnik w czystości doskonale chroni przed zużyciem.
DIESEL LEICHTLAUF 10W-40
DIESEL
LEICHTLAUF
10W-40
Olej
półsyntetyczny,
przy produkcji,
którego zachodzi proces hydrokrakowania. Podwyższa
DIESEL
LEICHTLAUF
10W-40
DIESEL
10W-40
Olej
półsyntetyczny,
przysmaruje
produkcji
którego
zachodzi
proces
hydrokrakowania.
Podwyższa
moc
moc
silnika,LEICHTLAUF
znakomicie
części
silnika
podczas
jego zimnego
startu. Jest
odporny na
DIESEL
LEICHTLAUF
10W-40
Olej
półsyntetyczny,
przy
produkcji
którego
Olej półsyntetyczny, przy produkcji którego zachodzi
zachodzi proces
proces hydrokrakowania.
hydrokrakowania. Podwyższa
Podwyższa moc
moc
Do silników Diesla z turbodoładowaniem
Do
silników
Diesla
i bez.
Do
silników
Diesla
silników
Doturbodoładowaniem
silników Diesla
Diesla i bez.
zDo
Do
silników
Diesla ii bez.
MOLY rekomenduje
ten olej do silników,
zLIQUI
turbodoładowaniem
zLIQUI
turbodoładowaniem
bez.ten
MOLY
rekomenduje
olej
z
turbodoładowaniem
bez.
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
olej
które
wymagają
oleju
zi poniższymi
LIQUI
MOLY które
rekomenduje
tenoleju
olej specyfikado
silników,
wymagają
silnika,
znakomicie
smaruje
części
silnika
podczas
jego
zimnego
startu.
Jest
odporny
na
starzenie
się i zacieranie.
czystość
silnika.proces
Olej całoroczny
do stosowania
w silOlej półsyntetyczny,
przy Gwarantuje
produkcji
którego
zachodzi
hydrokrakowania.
Podwyższa
moc
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
olej
do
silników,
które
wymagają
oleju
silnika,
znakomicie
smaruje
części
silnika
podczas
jego
zimnego
startu.
Jest
odporny
na
cjami
i
aprobatami:
do
silników,
które
wymagają
oleju
silnika,
znakomicie
smaruje
części czystość
silnika podczas
jegocałoroczny
zimnego do
startu.
Jest odporny
na zzdo
poniższymi
specyfikacjami
iioleju
aprobatami:
starzenie
się
i
zacieranie.
Gwarantuje
silnika.
Olej
stosowania
w
silnikach
poniższymi
specyfikacjami
silników,
które
wymagają
silnika,wysokoprężnych,
znakomicie
smaruje
częściczystość
silnika
podczasOlej
jego
zimnego startu.
Jest
nikach
w samochodach
osobowych
z turbodoładowaniem
i bez.odporny
ten na ACEA
zzACEA
poniższymi
ii aprobatami:
aprobatami:
starzenie
się
Gwarantuje
silnika.
całoroczny
stosowania
w
silnikach
poniższymi
specyfikacjami
aprobatami:
B4-04;specyfikacjami
API CF; MB 229.1;
VW 505.00
B4-04;
API
505.00
starzenie
się ii zacieranie.
zacieranie.
Gwarantuje
czystość
silnika.
Olej
całorocznylubdo
dobez.
stosowania
wOlej
silnikach
wysokoprężnych,
w
samochodach
osobowych
z
turbodoładowaniem
Olej
ten
przewyższa
z
poniższymi
specyfikacjami
i
aprobatami:
ACEA
B4-04;
API
CF;
MB
229.1;
VW
starzenie sięwymogi
i zacieranie.
Gwarantuje
czystość
Olej całoroczny
do stosowania
w silnikach
B4-04; API CF; MB 229.1;
VW 505.00
505.00
wysokoprężnych,
w
osobowych
zzsilnika.
turbodoładowaniem
lub
Olej
przewyższa
niemieckich
oraz
innych zagranicznych
producentów
wysokoprężnych,
w samochodach
samochodach
osobowych
turbodoładowaniem
lub bez.
bez.samochodów.
Olej ten
ten przewyższa
przewyższa ACEA
ACEA
B4-04;
API
CF;
MB
229.1;
VW
505.00
wymogi
niemieckich
oraz
innych
zagranicznych
producentów
samochodów.
wysokoprężnych,
w samochodach
osobowych z producentów
turbodoładowaniem
lub bez. Olej ten przewyższa
wymogi
niemieckich
oraz innych zagranicznych
samochodów.
60 L
60 L
205
205 LL
205 L
nr art.
nr
nr art.
art.
nr art.
60 LLL
205
205
60 L
1L
1L
11 LL
5L
5L
L
55
5L1LL
wymogi niemieckich oraz innych zagranicznych producentów samochodów.
wymogi niemieckich oraz innych zagranicznych producentów samochodów.
OLEJE
SILNIKOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
MINERALNE
OLEJE SILNIKOWE
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
– MINERALNE
OLEJE
SILNIKOWEDODO
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
MINERALNE
SILNIKOWE
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
--- MINERALNE
OLEJE
OLEJE SILNIKOWE
DO SAMOCHODÓW
NOVA
SUPER MOTORÖLOSOBOWYCH
15W-40 HD - MINERALNE
NOVA
SUPER
MOTORÖL
15W-40
HD
Olej
mineralny,
wielosezonowy.
Zapewnia
doskonałe
smarowanie wszystkich części silnika.
NOVA
SUPER
MOTORÖL
15W-40
HD
NOVA
SUPER
MOTORÖL
15W-40
HD
Olej
mineralny,
wielosezonowy.
Zapewnia
doskonałe
smarowanie
silnika.
NOVA
SUPER
MOTORÖL
15W-40
HD
Przeznaczony
do
silników
Diesla
oraz
benzynowych.
Przewyższawszystkich
wymaganiaczęści
krajowych
Olej
mineralny,
wielosezonowy.
Zapewnia
doskonałe
wszystkich
części
silnika.
Olej
mineralny,dowielosezonowy.
Zapewnia
doskonałe smarowanie
smarowanie
wszystkich
części
silnika.
Przeznaczony
silników
Diesla
oraz
benzynowych.
Przewyższa
wymagania
krajowych
Olej
mineralny,doproducentów
wielosezonowy.
Zapewnia
doskonałe
smarowanie
wszystkich
części
silnika.
silników
Diesla
oraz
benzynowych.
Przewyższa
wymagania
krajowych
iPrzeznaczony
zagranicznych
samochodów.
Mieszalny
ze
wszystkimi
dostępnymi
na
rynku
doproducentów
silników Diesla
oraz benzynowych.
Przewyższa
wymagania
krajowych
iPrzeznaczony
zagranicznych
samochodów.
Mieszalny
ze
wszystkimi
dostępnymi
na
rynku
do
silników Diesla
oraz benzynowych.
Przewyższa
wymagania
krajowych
ii Przeznaczony
zagranicznych
producentów
samochodów.
Mieszalny
ze
wszystkimi
dostępnymi
na
olejami
HD.
zagranicznych
producentów samochodów. Mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku
rynku
olejami
HD.
i zagranicznych producentów samochodów. Mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku
olejami
olejami HD.
HD.
olejami HD.
Do silników benzynowych, Diesla oraz
Do
silników
benzynowych,
Diesla
oraz LPG.
Do
silników
benzynowych,
Diesla
LPG.
LIQUI
rekomenduje
tenoraz
olejLPG.
do
Do
silników
benzynowych,
Diesla
oraz
LPG.
Do
silników
benzynowych,
Diesla
oraz
LPG.
LIQUI
MOLY MOLY
rekomenduje
ten
olej
Do silników
benzynowych,
oraz LPG.
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
olej
silników,
które
wymagają
oleju
z poniższymi
LIQUI
MOLY
rekomenduje
tenDiesla
olej
do
silników,
które
wymagają
oleju
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
olej
do
silników,
które
wymagają
oleju
silników, które
wymagają oleju
specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA
A2-96/
zdo
poniższymi
aprobatami:
do
silników, specyfikacjami
które wymagająiiioleju
zACEA
poniższymi
specyfikacjami
aprobatami:
zB3-98;
poniższymi
specyfikacjami
aprobatami:
A2-96/B3-98;
E2-96;
API
CF-4/CF/SJ;
E2-96;
API CF-4/CF/SJ;
Allison
C-4;
ACEA
A2-96/B3-98;
E2-96;
API
CF-4/CF/SJ;
z poniższymi
specyfikacjami
i aprobatami:
ACEA
A2-96/B3-98;
E2-96;
API
CF-4/CF/SJ;
ACEA
A2-96/B3-98;
E2-96;
API
CF-4/CF/SJ;
Allison
C-4;
Caterpillar
TO-2;
MAN
271;
Caterpillar
TO-2;
MANE2-96;
271;
MB-Freigabe
ACEA A2-96/B3-98;
API
CF-4/CF/SJ;
Allison
C-4;
Caterpillar
TO-2;
MAN
271;
Allison
C-4;
Caterpillar
TO-2;
MAN
271;
Allison
C-4;
Caterpillar
TO-2;
MAN
271;
MB-Freigabe
228.1;
2104
E; Volvo
228.1;
2104 E;MIL-L
MIL-L
46152
AllisonMIL-L
C-4; Caterpillar
TO-2;
MAN
MB-Freigabe
228.1;
MIL-L
2104
E; D;271;
MB-Freigabe
MIL-L
MIL-L
46152
D;
VDS;2104
MTU E;Typ
VDS;
MTU
Typ228.1;
1Volvo
MB-Freigabe
228.1;
MIL-L
2104
E; 1
MIL-L
MIL-L 46152
46152 D;
D; Volvo
Volvo VDS;
VDS; MTU
MTU Typ
Typ 11
MIL-L 46152 D; Volvo VDS; MTU Typ 1
OLEJE
PRZEKŁADNIOWE
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
-- SYNTETYCZNE
OLEJE
PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
SYNTETYCZNE
OLEJE przekładniowe
DODO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
– SYNTETYCZNE
OLEJE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
PRZEKŁADNIOWE DO
DO SAMOCHODÓW
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
OSOBOWYCH -- SYNTETYCZNE
SYNTETYCZNE
VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL GL5 SAE 75W-140 LS
VOLLSYNTHETISCHES
GL5
75W-140
W
pełni syntetyczny, hipoidalnyGETRIEBEÖL
olej przekładniowy
z SAE
dodatkami
LS. Olej LS
do mocno obciąVOLLSYNTHETISCHES
GETRIEBEÖL
GL5
SAE
75W-140
LS
VOLLSYNTHETISCHES
GL5
SAE
WVOLLSYNTHETISCHES
pełni syntetyczny, hipoidalnyGETRIEBEÖL
olej przekładniowy
z dodatkami
LS. Olej doLS
mocno
GETRIEBEÖL
GL5
SAE75W-140
75W-140
LS obciążonych
Przeznaczonydo
dosamochodów
samochodówBMW
BMWzzlub
lub
Przeznaczony
Przeznaczony
do
BMW
zz lub
bez blokady
blokady dyferencjału.
dyferencjału.
Należy
zawsze
Przeznaczony
do samochodów
samochodów
BMW
lubstobez
Należy
zawsze
Przeznaczony
do
samochodów
BMW
z
lub
bez
blokady
Należy
sować
sięsię
dodyferencjału.
zaleceń
producenta
przekładni.
bez
blokady
dyferencjału.
Należy zawsze
zawsze
stosować
do
zaleceń
producenta
żonych
przekładni
głównych
samochodów
osobowych
i terenowych
z do
układem
blokowania
bez blokady
dyferencjału.
Należy
zawsze
W
pełni
syntetyczny,
hipoidalny
olej
przekładniowy
zz dodatkami
LS.
Olej
mocno
obciążonych
stosować
się
do
zaleceń
producenta
stosować
się
do
zaleceń
producenta
W
pełni
syntetyczny,
hipoidalny
olej
przekładniowy
dodatkami
LS.
Olej
do
mocno
obciążonych
LIQUI
MOLY
rekomenduje
ten
produkt
do
stosować
się
do
zaleceń
producenta
przekładni
głównych
samochodów
osobowych
ii terenowych
zz układem
blokowania
W pełni syntetyczny,
hipoidalny olej
przekładniowy
z dodatkami
LS. Olej
do mocnomechanizmu
obciążonych przekładni.
stosować się
do zaleceń producenta
przekładni.
przekładni
głównych
samochodów
osobowych
blokowania
mechanizmu
mechanizmu
różnicowego.
przekładni.
przekładni
głównych
samochodów
osobowych
i terenowych
terenowych
z układem
układem
blokowania
mechanizmu
przekładni,
które wymagają
środka
smarnego
przekładni.
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
różnicowego.
przekładni.
przekładni głównych samochodów osobowych i terenowych z układem blokowania mechanizmu Liqui
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
różnicowego.
odpowiadającego
specyfikacjom:
Liqui
Moly
rekomenduje
tenśrodka
produkt
do
różnicowego.
przekładni
które
wymagają
smarnego
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
różnicowego.
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
API
GL
5
LS;
BMW
Hinterachsgetriebeöl;
Ford
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
odpowiadającego
specyfikacjom:
WSL-M2C
192A;
Scania
STO
1:0;
VME
odpowiadającego
specyfikacjom:
API
GL 5 LS; BMW specyfikacjom:
HinterachsgetriebeölZF;
odpowiadającego
API
GL
5
LS;
BMW
Hinterachsgetriebeöl
;
API
GL
505D,
LS; 12D,
BMW
Hinterachsgetriebeöl
;
TE-ML
16G,
21D STO 1:0 ; VME
Ford
WSL-M2C
192A;
Scania
API GL
5 LS; BMW
Hinterachsgetriebeöl
;
Ford
WSL-M2C
192A;
Scania
STO 1:0
FordTE-ML
WSL-M2C
Scania
1:0 ;; VME
VME
ZF
05D, 192A;
12D,
21DSTO
Ford
WSL-M2C
192A;16G,
Scania
STO 1:0 ; VME
ZF
TE-ML
05D,
12D,
16G,
21D
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL4+
SAE
75W-90
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL4+
SAE
75W-90
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL4+
SAE
75W-90
Wysokiej
jakości
olej
przekładniowy
ooszerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL4+
SAE
Wysokiej
jakości
olej
przekładniowy
szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczyniasię
siędodołatwiejszej
łatwiejszej
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL GL4+ SAE75W-90
75W-90
VOLLSYNTHETISCHES
GETRIEBEÖL
GL5
75W-90
GL 55SAE
SAE
75W-90
VOLLSYNTHETISCHES
GETRIEBEÖL
SAE
VOLLSYNTHETISCHES
GETRIEBEÖL GL
GL 5lepkości.
SAE 75W-90
75W-90
Uniwersalny
olej
Przyczynia się do łatwiejszej
olej przekładniowy
przekładniowy o szerokim zakresie
łatwiejszej i
VOLLSYNTHETISCHES
GL lepkości.
5 SAE 75W-90
Uniwersalny
olej przekładniowyGETRIEBEÖL
o szerokim zakresie
Przyczynia się do łatwiejszej i
OLEJ
DO
TYPU
DSG
OLEJ
DO SKRZYNI
SKRZYNI BIEGÓW
BIEGÓW
TYPU
DSG
OLEJ
BIEGÓW
TYPU
Olej
o DO
oparty
na technologii
syntetycznej
o wysokiej odporności na starzenie I dobrą
OLEJ
DOSKRZYNI
SKRZYNI
BIEGÓW
TYPUDSG
DSG
Olej
o
oparty
na
technologii
syntetycznej
oo wysokiej
odporności
na
I dobrą
Olej
o
oparty
na
technologii
syntetycznej
wysokiej
odporności tego
na starzenie
starzenie
dobrą
odpornością na powstawanie osadów. Właściwości
temperaturowe
oleju to I znaczy
Przeznaczony do przekładni DSG.
Przeznaczony
do
DSG.
Przeznaczony
do przekładni
przekładni
Liqui
Moly rekomenduje
tenDSG.
produkt
Przeznaczony
do przekładni
DSG. do
Liqui
rekomenduje
ten
produkt
do
Liqui Moly
Moly które
rekomenduje
tenśrodka
produkt
do
przekładni
wymagają
smarnego
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
przekładni
które
wymagają
środka
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego specyfikacjom: smarnego
11 LL
5L
5L
L
55
5L1LL
17
VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL GL 5 SAE 75W-90
Uniwersalny olej przekładniowy o szerokim zakresie lepkości. Przyczynia się do łatwiejszej i
cichszej zmiany biegów. Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i korozją. Gwarantuje
znaczną redukcję hałasu.
ŚRODKI SMARNE
Do mocno obciążonych przekładni ręcznych.
Liqui Moly rekomenduje ten produkt do
przekładni które wymagają środka smarnego
odpowiadającego specyfikacjom:
API GL 5 MIL-L-2105 C/D
1L
20 L
6
1
1414
1415
LM katalog 2014_str18.pdf 1 2014-03-31 12:38:31
PRODUKT
OPIS
LM katalog 2014_str18.pdf 1 2014-03-31 12:38:31
PRZEZNACZENIE
OLEJE przekładniowe DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – SYNTETYCZNE
LM katalog 2014_str18.pdf 1 2014-03-31 12:38:31
Przeznaczony1Ldo przekładni
DSG.
Przeznaczony do przekładni DSG.
6
3640LIQUI
OLEJ
DO SKRZYNI
OLEJ
DO SKRZYNI
BIEGÓWBIEGÓW
TYPU DSG TYPU DSG
Liqui Moly rekomenduje ten produkt do
poj.
szt. w opak.
nr art.
1L
6
3640
LM katalog 2014_str18.pdf 1 2014-03-31 12:38:31
MOLY rekomenduje ten produkt do przekładni,
na
technologii
syntetycznej
o wysokiej
starzenie
i które
dobrą
odportechnologii
syntetycznej
o wysokiej
odporności odporności
na starzenie I na
dobrą
przekładni
wymagają
środka smarnego
które wymagają środka smarnego odpowiaspecyfikacjom:
odpornością
na powstawanie
powstawanie osadów.
Właściwości
temperaturowe
tego oleju to
znaczy
nością na
osadów.
Właściwości
temperaturowe
tego
oleju,odpowiadającego
to znaczy zdolność
dającego specyfikacjom:
zdolność płynięcia w niskich temperaturach oraz odprowadzanie ciepła są zdecydowanie lepsze VW G052 182; VW G052 529;
niskich temperaturach
oraz odprowadzanie
ciepła,
są zdecydowanie
lepszeChrysler;
niż Volvo VW G052 182; VW G052 529; Ford WSSFord WSS-M2C936-A;
niż płynięcia
w przypadkuwkonwencjonalnych
olei przekładniowych.
Ten wysokiej jakości
olej zapewnia
w przypadku
konwencjonalnych
olei przekładniowych.
Tenjakości
wysokiej
jakości olej zapewnia stastabilną
pracę przekładni
DSG w każdych warunkach.
Zastosowanie najwyższej
dodatków
-M2C936-A; Chrysler; Volvo
2014-03-31 12:38:31
oraz bardzo
wysoki
indeks warunkach.
lepkości tego Zastosowanie
oleju zapewnia najwyższej
dobre
2014-03-31uszlachetniających
12:38:31
bilną pracę przekładni
DSG
w każdych
jakości dodatków
funkcjonowanie sprzęgła nawet w ekstremalnych warunkach termicznych.
uszlachetniających oraz bardzo wysoki indeks lepkości tego oleju zapewnia dobre funkcjonowanie sprzęgła nawet w ekstremalnych warunkach termicznych.
LM katalog 2014_str18.pdf 1 2014-03-31Olej
12:38:31
Olej
oparty
o oparty
na
ŚRODKI SMARNE
ŚRODKI SMARNE
ŚRODKI
SMARNE
PRODUKT
OPIS
PRZEZNACZENIE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – PÓŁSYNTETYCZNE
ŚRODKI
SMARNE
OLEJE
PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
PÓŁSYNTETYCZNE
PRODUKT
OPIS
PRZEZNACZENIE
ŚRODKI
SMARNE TDL SAE 75W-90
HYPOID-GETRIEBEÖL
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
- PÓŁSYNTETYCZNE
LM katalog 2014_str18.pdf 1
LM katalog 2014_str18.pdf 1
poj. szt. w opak.
nr art.
17
poj. szt. w opak.
nr art.
Uniwersalny olej do przekładni ręcznych.
Uniwersalny olej do przekładni ręcznych.
1 L poj. 6szt. ten
2655 nrdo
w opak.
art.
produkt
PRODUKT
OPIS
PRZTDL
EZNA(total
CZENIdriEten produkt doLIQUI MOLY rekomenduje
HYPOID-GETRIEBEÖL
TDL SAE 75W-90
typu
poj. 20
szt.Lw opak.6
nr art.1408
PRODUKT
OPISUniwersalny olej przekładniowy do szerokiego zastosowania. Jest to olej
PRZLiqui
EZNMoly
ACZrekomenduje
ENIE
przekładni, które wymagają środka smarnego
Uniwersalny olej przekładniowy do szerokiego zastosowania. Jest to olej typu TDL (total drive przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Uniwersalny
olej
do
przekładni
ręcznych.
205
4709
OLEJE
PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
PÓŁSYNTETYCZNE
1 LL
66
2655
ve
line),
najbardziej
odpowiedni
do
smarowania
wszystkich
elementów
układu
napędowego.
HYPOID-GETRIEBEÖL
TDL
75W-90
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
PÓŁSYNTETYCZNE
specyfikacjom:
line),
najbardziej
odpowiedni
do SAE
smarowania
wszystkich- elementów
układu napędowego. odpowiadającego
odpowiadającego
Liqui
produkt do
szt. 6
w opak. 1408
nr art.
20poj.
L specyfikacjom:
PRODUKT
OPIZmniejszone
S
PRGL
ZMoly
Epaliwa.
ZNrekomenduje
AC5;ZAPI
ENMT1;
IE ten
wyniku
optymalnego
poziomu
lepkości,
oszczędność
4, GL
MIL-L-2105
D; GL 4, GL 5; API MT1; MIL-L-2105 D; MILUniwersalny
olej
do szerokiego
zastosowania.
Jest
to olej
typupaliwa.
TDL to
(total
drive API
Zmniejszone
tarcieprzekładniowy
wtarcie
wyniku w
optymalnego
poziomu
lepkości,
to
oszczędność
przekładni
które
wymagają
środka smarnego
API
205 L 1 L 6 6 4709 2655
Uniwersalny
olej do przekładni
ręcznych.
MIL-PRF-2105E;
ZF
TE-MLręcznych.
12E, 16B, 17B,
olej do przekładni
odpowiadającego
specyfikacjom:
line),
najbardziej
odpowiedniTDL
do smarowania
wszystkich elementów
układu napędowego. Uniwersalny
1L
6
2655
HYPOID-GETRIEBEÖL
SAE
75W-90
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
PÓŁSYNTETYCZNE
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90
-PRF-2105E;
ZF TE-ML
12E,6 16B, 17B,
19B;
20
1408
Liqui
rekomenduje
ten produkt
19B;
VOLVO
DAF; do
SCANIA
STO
APIMoly
GL
4,
GL97310
5;które
API (Axle);
MT1;
MIL-L-2105
6 L
1408
Zmniejszone
tarcie
w wyniku optymalnego
poziomu
lepkości,Jest
to Jest
oszczędność
paliwa.
Uniwersalnyolej
olejprzekładniowy
przekładniowy
szerokiego
zastosowania.
to typu
olej TDL
typu
TDL (total
przekładni
wymagają
środkaD;smarnego 20 L 205
Uniwersalny
do do
szerokiego
zastosowania.
to olej
(total
drive drive
LDAF; 4709
6
47091:0;
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
1:0;
MAN
M3343
Typ M;
MAN
341
Typ
Z2; 97310
VOLVO
SCANIA
STO
MIL-PRF-2105E;
12E,
16B,
17B,
205 L (Axle);
Uniwersalny
olejZFdoTE-ML
przekładni
ręcznych.
odpowiadającego
specyfikacjom:
line), najbardziej
najbardziejodpowiedni
odpowiednido do
smarowania
wszystkich
elementów
układu
napędowego.
1 L6
6
2655
odpowiadającego
specyfikacjom:
line),
smarowania
wszystkich
elementów
układu
napędowego.
MAN
342
Typ
M2;
EATON
HYPOID-GETRIEBEÖL
TDL
SAE
75W-90
97310
DAF;
SCANIA
poj. Typ
szt. w
nr art.
PRODUKT
OZmniejszone
PIS
PRZ19B;
ELiqui
ZAPI
NVOLVO
AMoly
C
NIE 5;(Axle);
MAN
MAN6 341
Typ1408
Z2; MAN
rekomenduje
ten
produkt
do STOM3343
GLZE
4,
API
MT1;
MIL-L-2105
20 M;
L opak.
tarciew wwyniku
wyniku
optymalnego
poziomu
lepkości,
to oszczędność
paliwa.
GL 4,
APIGLMT1;
MIL-L-2105
D;Typ Z2; D;
Zmniejszone
tarcie
optymalnego
poziomu
lepkości,
to oszczędność
paliwa.
1:0;
MAN
Typ
M; MAN
341
Uniwersalny
olej przekładniowy
do szerokiego
zastosowania.
Jest to olej typu
TDL (total driveAPI
nr art.
PRODUKT
O
PIS
PR
ZEMIL-PRF-2105E;
ZGL
NA5;M3343
Cktóre
ZEN
IE ZF
przekładni
wymagają
środka
smarnego
TE-ML
16B, Typ
17B, M2; poj.
EATON
205szt.
L w opak.
6
4709
MIL-PRF-2105E;
TE-ML
12E,
16B,12E,
17B,342
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
342 TypZF
M2;
EATON
odpowiadającego
specyfikacjom:
line), najbardziej
odpowiedni do smarowania
wszystkich- PÓŁSYNTETYCZNE
elementów układu napędowego.19B;MAN
19B;
VOLVO
97310
(Axle);
DAF;
SCANIA
STO
VOLVO 97310 (Axle); DAF; SCANIA STO
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DOtarcie
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
API1:0;
GL
4, GLTyp
5; API
MT1;
MIL-L-2105
Zmniejszone
w wyniku optymalnego
poziomu lepkości,-toPÓŁSYNTETYCZNE
oszczędność paliwa.
MAN
Typ ręcznych.
M;
MAN
341D;Typ Z2;
1:0;
MAN
M3343
M; MAN
341
Typ Z2;
Uniwersalny
olej doM3343
przekładni
1L
6
2655
ZF
TE-ML
12E, 16B, 17B,
MAN
342
M2;
EATON
MANMIL-PRF-2105E;
342
Typ
M2; Typ
EATON
HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
doSCANIA
Uniwersalny
olej97310
do przekładni
ręcznych.
Specjalnie
opracowany
do
stosowania
w STO 20 L11L
L 6 66 1408
2655
19B;
VOLVO
(Axle);
DAF;
3658
Uniwersalny
olej przekładniowy
do szerokiego
zastosowania. Jest to olej typu TDL (total drive przekładni
HYPOID-GETRIEBEÖL
TDL
SAE 75W-90
GETRIEBEÖL
GL5 75W-80
które
wymagają
środka
smarnego
Liqui
ten Peugeot
produkt
manualnych
przekładniach
i Citroen.
L L 6 6 do stosowania
4709
20
1408
Specjalnie
w ma1:0;Moly
MANrekomenduje
M3343
Typ M;
MAN
341do
Typ
Z2; 205opracowany
specyfikacjom:
line),
najbardziej
odpowiedni
do
wszystkich ielementów
napędowego.
Uniwersalny
olej olej
przekładniowy
do smarowania
szerokiego
zastosowania.
Jest to olejukładu
typu TDL
(total drive
Wysokiej
jakości
przekładniowy
na bazie syntetycznych
mineralnych
olejów
bazowych
oraz odpowiadającego
przekładni
smarnego
Może
również
w innych
2051LL
66 Peugeot
4709
MANbyć
342które
Typ wymagają
M2;stosowany
EATON
Specjalnie
opracowany
dośrodka
stosowania
w
3658
nualnych
przekładniach
i Citroën.
API
GL
4,
GL
5;
API
MT1;
MIL-L-2105
D;
Zmniejszone
tarciejakości
wodpowiedni
wyniku
optymalnego
poziomu
lepkości,
toelementów
oszczędność
paliwa.
specyfikacjom:
line),
najbardziej
do smarowania
układu
napędowego.
GETRIEBEÖL
GL5
75W-80
manualnych
biegów
w przypadku
dodatków
wysokiej
jakości.
Umożliwia
płynną
i wszystkich
precyzyjną
zmianę
biegów,
nawet
w niskich odpowiadającego
Wysokiej
olej
przekładniowy
na bazie
syntetycznych
i mineralnych
olejówskrzyniach
bazowych
manualnych
przekładniach
Peugeot
i Citroen.
MIL-PRF-2105E;
TE-ML
17B,
Może
API
GL być
4,pracy
GL
5;ZF
MT1;12E,
MIL-L-2105
D;
głośnej
i API
problemów
ze16B,
biegów.być również stosowany w innych
Zmniejszone
tarcie
w wyniku
optymalnego
poziomu
to
oszczędność
paliwa.
Wysokiej
olej
przekładniowy
na
bazie
syntetycznych
i mineralnych
olejów
bazowych
temperaturach.
Może
być
również
stosowany
do lepkości,
niwelowania
nieprzyjemnego
hałasu
oraz 19B;
Może
również
stosowany
wzmianą
innych
orazjakości
dodatków
wysokiej
jakości.
Umożliwia
płynną
i precyzyjną
zmianę
biegów,
nawet
niVOLVO
97310
(Axle);
DAF;
SCANIA
STO
Specjalnie
opracowany
dowstosowania
w do
MIL-PRF-2105E;
ZF TE-ML
16B,
17B,
1L skrzyniach
61L biegów
3658
Specjalnie
opracowany
do
stosowania
w
Liqui
Moly
rekomenduje
ten12E,
produkt
manualnych
6 w przypadku
3658
manualnych
skrzyniach
biegów
w
przypadku
dodatków
wysokiej
jakości.
Umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów, nawet w niskich manualnych
problemów
ze zmianą
biegów.
GETRIEBEÖL
GL5
75W-80
1:0;19B;
MAN
M3343
Typ
M;
MAN
341 iTyp
Z2; STO
przekładniach
Peugeot
Citroen.
GETRIEBEÖL
GL5
75W-80
VOLVO
97310
(Axle);
DAF;
SCANIA
manualnych
przekładniach
Peugeot
i Citroen.
skich
temperaturach.
Może
być
również
stosowany
do
niwelowania
nieprzyjemnego
hałasu
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
głośnej
pracy
problemóww ze
zmianą głośnej
biegów.
temperaturach.
być równieżnastosowany
do niwelowania
nieprzyjemnego
hałasu
pracy i problemów ze zmianą biegów.
Wysokiej
olej
przekładniowy
bazie
syntetycznych
i mineralnych
olejów
bazowych
orazorazoraz
MAN
342
Typ
M2;istosowany
EATON
Może
być
również
innych
Wysokiejjakości
jakościMoże
olej
przekładniowy
na bazie
syntetycznych
i mineralnych
olejów
bazowych
1:0;
MAN
M3343
Typ
M;stosowany
MAN
341 w
Typdo
Z2;
Może
być
również
innych
odpowiadającego
specyfikacjom:
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
oraz problemów
zeUmożliwia
zmianą
biegów.
problemów
ze zmianą
biegów.
Specjalnie
opracowany
dowstosowania
w MOLY rekomenduje
manualnych
biegów
przypadku
dodatków
jakości.
płynną
i precyzyjną
zmianę
biegów,
nawetnawet
w niskich
1L
6 ten produkt
3658do
MAN
3425;skrzyniach
Typ
M2;wymagają
EATON
API GL
MIL-L
2105
C; PSA
B71smarnego
2330
manualnych
skrzyniach
biegów
wLIQUI
przypadku
dodatkówwysokiej
wysokiej
jakości.
Umożliwia
płynną
i precyzyjną
zmianę
biegów,
w niskich
przekładni
środka
GETRIEBEÖL
GL5
pracy iktóre
problemów
ze zmianą
biegów.
manualnych
przekładniach
Peugeot
i Citroen.
temperaturach.
Może
być75W-80
stosowany do niwelowania nieprzyjemnego hałasu oraz głośnej
głośnej pracy specyfikacjom:
i problemów ze zmianą
biegów. które wymagają środka smarnego
przekładni,
odpowiadającego
temperaturach.
Może
byćrównież
również
do niwelowania
nieprzyjemnego
hałasuoraz
oraz
Wysokiej
jakości
olejbiegów.
przekładniowy
nastosowany
bazie syntetycznych
i mineralnych
olejów bazowych
Liqui
Moly być
rekomenduje
ten produktwdoinnych
Może
również stosowany
problemów
ze zmianą
Liqui
rekomenduje
ten
do
API
GL
5; Moly
MIL-L
2105 C;
PSA
B71wprodukt
2330
odpowiadającego
specyfikacjom:
problemówwysokiej
ze zmianą
biegów.
które
wymagają
środka
smarnego
manualnych
skrzyniach
biegów
przypadku
dodatków
jakości.
Umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów, nawet w niskichprzekładni
przekładnispecyfikacjom:
które wymagają środka smarnego
odpowiadającego
głośnejopracowany
pracy i problemów
ze zmianą
biegów.
GL 5; MIL-L
2105
B71 2330
temperaturach. Może być również stosowany do niwelowania nieprzyjemnego hałasu orazSpecjalnie
do specyfikacjom:
stosowania
w API
1L
6 C; PSA
3658
odpowiadającego
API
GL
5;
MIL-L
2105
C;
PSA
B71
2330
GETRIEBEÖL
GL5
75W-80
Liqui
rekomenduje
ten
produkt
do
Olej
doMoly
manualnych
skrzyń
biegów
pojazdów
manualnych
przekładniach
Peugeot
i Citroen.
problemów ze zmianą biegów.
Specjalnie
opracowany
do
stosowania
w 2330
API GL
5; MIL-L 2105
C; PSA
B71
1L
66
3658
1L
4427
Wysokiej
jakości olej
przekładniowy
na bazie syntetycznych i mineralnych olejów bazowych oraz Może
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
osobowych.
Energooszczędne
cechy,
nadaje
być
również
stosowany
w
innych
GETRIEBEÖL
GL5
75W-80
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL GL3+ SAE 75W-80
manualnych przekładniach Peugeot i Citroen.
odpowiadającego
skrzyniach
biegów
wbiegów
przypadkujest
dodatków
wysokiejolej
jakości.
Umożliwia
płynnąsyntetycznych
i precyzyjną izmianę
biegów,
nawet
niskich
20 L
6
4428
się
do
skrzyń
biegówspecyfikacjom:
gdzie utrudniona
Olej
do
skrzyń
Wysokiej jakości
przekładniowy
na
bazie
mineralnych
olejów
oraz manualnych
Może
byćmanualnych
również stosowany
w innychpojazdów
jakości
olej
przekładniowy
o szerokim
zakresie lepkości.
Przyczynia
siębazowych
dow łatwiejszej
API
GL
5;
MIL-L
2105
C;
PSA
B71
2330
głośnej
pracy
i
problemów
ze
zmianą
biegów.
zmiana
przełożeń
zamiast
olejów
80
W
/
85
1L
6
4427
temperaturach.
Może
być
również
stosowany
do
niwelowania
nieprzyjemnego
hałasu
oraz
osobowych.skrzyniach
Energooszczędne
nadaje
biegów cechy,
w przypadku
dodatków
jakości.Zapewnia
Umożliwia
płynną
i ochronę
precyzyjną
zmianę
biegów,
nawet Gwarantuje
w niskich manualnych
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+
SAE przed
75W-80
i cichszej wysokiej
zmiany biegów.
wyjątkową
zużyciem
i korozją.
Olej
do manualnych
skrzyń
biegów
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do produkt
W-90.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
20
L
6
4428pojazdów
się
do
skrzyń
biegów
gdzie
utrudniona
jest
problemów
ze
zmianą
biegów.
Olej
do
manualnych
skrzyń
biegów
pojazdów
głośnej
pracy
i
problemów
ze
zmianą
biegów.
temperaturach.
byćNadaje
również
stosowany
do
niwelowania
hałasu
oraz przekładni
Wysokiejredukcję
jakościMoże
olej
przekładniowy
o szerokim
zakresie
lepkości.nieprzyjemnego
Przyczynia
się do
łatwiejszej
znaczną
hałasu.
się do
zastosowania
w pojazdach,
gdzie przewidziane
są długie
osobowych
o
energooszczędnych
które
wymagają
środka
smarnego
do
przekładni
które
wymagają
środka
6
4427 cechach.
zmiana
przełożeń
zamiasttenolejów
80
W / 85
osobowych.
Energooszczędne
cechy,
nadaje
Olej
do
manualnych
skrzyń
biegów
pojazdów1L
Liqui
Moly
rekomenduje
produkt
do
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+
SAE
75W-80
Wysokiej
jakości
olej
przekładniowy
o
szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się
do
łatwiejszej
problemów
ze
zmianą
biegów.
Nadaje
się
do
skrzyń
biegów,
w
i cichszej
zmiany
biegów. oleju.
Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i korozją. Gwarantuje się
odpowiadającego
specyfikacjom:
okresy
między
wymianami
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
6 których
4427
W-90.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
61L
4428
do skrzyń
biegów
gdzie
utrudniona
jest
osobowych.
Energooszczędne
cechy, nadaje20 L
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+
75W-80
Wysokiej
jakości olej
przekładniowy
szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się
do łatwiejszej
GLprzekładni
5;
MIL-LDAF;
2105
C;wymagają
PSARenault
B71 środka
2330 utrudniona jest zmiana przełożeń zamiast
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
sięodo
zastosowania
wSAE
pojazdach,
gdzie przewidziane
są długie API
API
GL3+;
Iveco;
i cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
iodpowiadającego
korozją.
Gwarantuje
do
które
zmiana
przełożeń
zamiast
olejów
80 LKW;
W
/ 85
L LIQUI
6 MOLY4428
się
domanualnych
skrzyń
biegów
gdzie
utrudniona
jest80 W / 8520
specyfikacjom:
Olej
do
skrzyń
biegów
pojazdów
olejów
W-90.
Wysokiej
jakości
olej przekładniowy
o szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
do łatwiejszej
iokresy
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i korozją. się
Gwarantuje
MAN
341
Typ
E3;
MAN
341
Typ
Z3;
ZF
między
wymianami
oleju.
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
W-90.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
API
GL
5;
MIL-L
2105
C;
PSA
B71
2330
zmiana
przełożeń
zamiast
olejów
80
W
/
85
4427 które
znaczną
redukcję
hałasu.
sięochronę
zastosowania
wi korozją.
pojazdach,
w których
przewidziane
osobowych.
Energooszczędne
cechy,rekomenduje
nadaje
ten1Lprodukt6do przekładni,
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
się do Nadaje
zastosowania
wdo
pojazdach,
przewidziane
są długie
TE-ML
02D,08;
Volvo
Eaton
i cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
przedgdzie
zużyciem
Gwarantuje
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+
SAE
75W-80
API GL3+;
DAF;wymagają
Iveco;97305;
Renault
LKW;Extended
do przekładni
które
środka
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt środka
wymagają
20 Lsmarnego
6 odpowiadające4428
sięW-90.
do
skrzyń
biegów
gdzie utrudniona
jest
Drain
(300.000
km)
sąmiędzy
długie
okresy
między
oleju.
okresy
wymianami
oleju.
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Wysokiej
jakości
olej
przekładniowy
odoszerokim
zakresie
lepkości. Przyczynia
się do łatwiejszej
MANdo341
Typ E3;
MAN
341
Typ Z3;środka
ZF
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje sięwymianami
zastosowania
w pojazdach,
gdzie przewidziane
są długie
przekładni
które
wymagają
go
specyfikacjom:
zmiana
przełożeń
zamiast
olejów
80
W
/
85
API
GL3+;
DAF; Iveco;
Renault
LKW;
TE-ML
02D,08;
Volvo
97305;
Eaton
Extended
i
cichszej
zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę
przed
zużyciem
i
korozją.
Gwarantuje
okresy
między
wymianami
oleju.
Olej
do
manualnych
skrzyń
biegów
pojazdów
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
API
GL3+;
DAF;
Iveco;
Renault
LKW;
MAN
W-90.
Liqui
rekomenduje
ten produkt
OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - MINERALNE
341(300.000
Typ
E3; Moly
MAN
Typcechy,
Z3; ZFnadaje
Drain
km)
1LMAN 341
6 Typ Z3;
4427
osobowych.
Energooszczędne
znaczną redukcję hałasu. Nadaje się do zastosowania
pojazdach, gdzie przewidziane są długieMAN
API
GL3+;
DAF;341
Iveco;
Renault
LKW;
341 Typ E3;
ZF TE-ML
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+ SAEw 75W-80
do02D,08;
przekładni
które
wymagają
środka
Olej
do
manualnych
skrzyń
biegów
pojazdów
TE-ML
Volvo
97305;
Eaton
Extended
20
L
6
4428
się
do
skrzyń
biegów
gdzie
utrudniona
jest
MAN
341
Typ
E3;
MAN
341
Typ
Z3;
ZF
02D,08;
Volvo
97305;
Eaton
Extended
okresy między
oleju. o szerokim
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Do
mocno obciążonych
przekładni
głównych.
Wysokiej
jakości
olej przekładniowy
zakresie lepkości.
Przyczynia się do łatwiejszej Drain
1L
4427
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DOwymianami
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- MINERALNE
60 L 6 6
4707 Drain
osobowych.
Energooszczędne
cechy,
nadaje
(300.000
km)
zmiana
przełożeń
zamiastVolvo
olejów97305;
80
W /Eaton
85
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL
GL3+
SAE 75W-80
GL5 LS
SAE
85W-90
TE-ML
02D,08;
Extendedkm)
(300.000
API
GL3+;
DAF;
Iveco;
LKW;
Szczególnie
do
przekładni
hipoidalnych.
iHYPOID-GETRIEBEÖL
cichszej zmiany biegów. Zapewnia
wyjątkową
ochronę przed zużyciem i korozją. Gwarantuje W-90.
20 L
6
4428
się
do
skrzyń
biegów
gdzieRenault
utrudniona
jest
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
Wysokiej
jakości
olej
przekładniowy
o
szerokim
zakresie
lepkości.
Przyczynia
się
do
łatwiejszej
Drain
(300.000
km)
Wysokociśnieniowy
olejNadaje
przekładniowy.
Nadaje się
do najbardziej
obciążonych sąprzekładni.
MAN
341obciążonych
Typ E3;
MANprzekładni
341produkt
Typ Z3;
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- MINERALNE
Do
mocno
przełożeń
zamiast
olejów
Wdo/ZF85
znaczną
redukcję
hałasu.
się do zastosowania
w pojazdach,
gdzie przewidziane
długie dozmiana
60 L
6
4707
przekładni
które wymagają
środka80 głównych.
iHYPOID-GETRIEBEÖL
cichszej zmiany
biegów.
Zapewnia
wyjątkową
ochronę zużycie
przed zużyciem
i korozją.
Gwarantuje
GL5 LS
SAEZmniejsza
85W-90
TE-ML
02D,08;
Volvo 97305;
Eaton
Extended
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
i minimalizuje
odgłosy
pracy smarnego
Szczególnie
do przekładni
hipoidalnych.
W-90.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
okresy
między
wymianami
oleju. ciśnienia.
odpowiadającego
specyfikacjom:
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- gdzie
MINERALNE
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
znaczną
redukcję
hałasu.
Nadaje
się do
zastosowania
pojazdach,
przewidziane
są długie
Drain
(300.000
km)
odpowiadającego
specyfikacjom:
Wysokociśnieniowy
olejwłaściwości
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
-w
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na Do
60 L
6
4707
Liqui
Moly
rekomenduje
tenLKW;
produkt
do
do
przekładni
które
wymagają
środka
API
GL3+;
DAF;
Iveco;
Renault
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5 LS
SAE 85W-90 zużycie i minimalizuje odgłosy pracy Szczególnie
przekładni
API
GL 5;do
MIL-L-2105
Dhipoidalnych.
; DAF;
Volvo (axes,
okresy
między
wymianami
oleju.
przekładni
które
wymagają
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia. zeZmniejsza
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
starzenie
i niskie
temperatury.
Kompatybilny
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
Dogłównych.
mocno obciążonych przekładni głównych,
341
E3;
MAN
341 Typśrodka
Z3; ZFsmarnego
DoTyp
mocno
obciążonych
Wysokociśnieniowy
olej przekładniowy. Nadaje
się do najbardziej
obciążonych przekładni. MAN
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- MINERALNE
Moly
rekomenduje
tenRenault
produkt
do
60 L
6
4707
limited-slip
differentials)
;Eaton
GMprzekładni
BLKW;
040 1010
;
API
GL3+;
DAF;
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni.
Doskonałe właściwości
lepkościowo
- temperaturowe. Znakomita odporność na Liqui
TE-ML
02D,08;
VolvoIveco;
97305;
Extended
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
LS SAE
85W-90
szczególnie do przekładni hipoidalnych.
Szczególnie
do
przekładni
hipoidalnych.
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i
minimalizuje
odgłosy
pracy
ZF
TE-ML
05C,
21C
Wysokociśnieniowy
olej przekładniowy.
Nadaje
się uszczelniającymi.
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
MAN
3415;Typ
E3; MAND341
Typ Volvo
Z3;
ZF(axes,
API(300.000
GL
MIL-L-2105
; DAF;
Drain
km)
starzenie
i niskie temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do; MOLY rekomenduje
DoLiqui
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
specyfikacjom:
LIQUI
przekładni. Doskonałe właściwości lepkościowo - temperaturowe. Znakomita odporność na odpowiadającego
60 L
6ten produkt
4707do
TE-ML
02D,08;
Volvo
97305;
Eaton
Extended
limited-slip
differentials)
;
GM
B
040
1010
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
LS
SAE
85W-90
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
zużycie
i minimalizuje
odgłosy
pracy
przekładni
które
środka
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i minimalizuje
odgłosy
pracy
APIDrain
GL
5;
MIL-L-2105
D ;wymagają
DAF; Volvo
(axes, smarnego
Szczególnie
przekładni
hipoidalnych.
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- Zmniejsza
MINERALNE
starzenie
i niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
(300.000
km)
ZF
TE-ML
05C,do
21C
przekładni, które wymagają środka smarnego
Wysokociśnieniowy
olejwłaściwości
przekładniowy.
Nadaje lepkościowo
się- temperaturowe.
do najbardziej
obciążonych
przekładni.
limited-slip
differentials)
; GM
B 040
1010 do
;
Moly
rekomenduje
ten
produkt
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
Znakomita odporność
na Liqui
przekładni.
Doskonałe
właściwości
– temperaturowe,
znakomita
odporność
na
odpowiadającego
specyfikacjom:
ZF
TE-ML
05C,
21C
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i
minimalizuje
odgłosy
pracy
API
GL
5;
MIL-L-2105
D
;
DAF;
Volvo
(axes, 60 L
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
MINERALNE
Do mocno obciążonych przekładni głównych.
starzenie
i niskiei niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi ze
materiałami
uszczelniającymi.
6
4707
starzenie
temperatury.
Kompatybilny
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5 LSlepkościowo
SAE 85W-90
odpowiadającego
specyfikacjom:
limited-slip
differentials)
; GM B API
040 GL
10105;; MIL-L-2105 D; DAF; Volvo (axes,
przekładni. Doskonałe właściwości
- temperaturowe. Znakomita odporność naSzczególnie
do przekładni
hipoidalnych.
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
API
GL
5;
MIL-L-2105
D
;
DAF;
Volvo
(axes,
ZF
TE-ML
05C,
21C
Do
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten przekładni
produkt dogłównych.
60
L
6 GM B4707
limited-slip differentials);
040 1010;
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
Do
mocno
obciążonych
1
L
6
1035
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
LS
85W-90
limited-slip
; GM
B 040 1010 ;
Szczególnie
przekładni
hipoidalnych.
któredo
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność kompensacji
Zmniejsza
zużycie i minimalizuje odgłosy pracy przekładni
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5ciśnienia.
SAESAE
85W-90
Szczególnie
dodifferentials)
przekładni
hipoidalnych.
ZF TE-ML 05C,
20 21C
L
1
1047
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje
do
obciążonych
przekładni.
ZF TE-ML
05C,
21C ten
Liqui
Moly
do
specyfikacjom:
przekładni.
Doskonałeolej
właściwości
lepkościowo
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na odpowiadającego
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje-się
się
do najbardziej
najbardziej
obciążonych
przekładni.
Liqui
Molyrekomenduje
rekomenduje
tenprodukt
produktgłównych.
do
Do
mocno
obciążonych
przekładni
60
L
1
1031
1
6
1035
które
wymagają
smarnego
GL 5; MIL-L-2105
D ; DAF;środka
Volvo (axes,
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ii minimalizuje
odgłosy
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5ciśnienia.
SAE 85W-90
starzenie
temperatury.
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimizużycie
materiałami
uszczelniającymi.
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższai niskie
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
minimalizuje
odgłosy pracy
pracy APIprzekładni
Szczególnie
do przekładni
205
2165
limited-slip
differentials)
; GM hipoidalnych.
B 040
1010 ;
specyfikacjom:
Doodpowiadającego
mocno obciążonych
przekładni
głównych.
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
odporność
na
1 L20 L 6 1
10351047
odpowiadającego
specyfikacjom:
Wysokociśnieniowy
olejwłaściwości
przekładniowy.
Nadaje -się
do najbardziejZnakomita
obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na Szczególnie
Liqui
Moly
rekomenduje
ten produkt
do
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5 SAE
85W-90
60 L 1 1
1031
ZF API
TE-ML
05C,
21C
do
przekładni
hipoidalnych.
GL
5;
MIL-L-2105
D
;
DAF;
Volvo
(axes,
20
L
1047
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
API GL 5; MAN
342
Typ M1;
MB-Approval
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższai niskie
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
zużycie
i minimalizuje
odgłosy
pracy Liqui
starzenie
temperatury.
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się do najbardziej
obciążonych
przekładni.
205
L
1
Moly MIL-L
rekomenduje
do
limited-slip
differentials)
;produkt
GM B 040
;
60 L
1
10312165
235.0;
2105
D;ten
ZF-TE-ML
16C,1010
17B,
Do które
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni.zdolność
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność
na przekładni
1L
62165
1035
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i
minimalizuje
odgłosy
pracy
ZF
TE-ML
05C,
21C
205
L
1
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5 SAE 85W-90
19B,GL
21A
API
5; MANspecyfikacjom:
342
M1; MB-Approval
Szczególnie
do Typ
przekładni
hipoidalnych.
Do mocno obciążonych
głównych.
20 L przekładni
1
1047
starzenie i niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność
na odpowiadającego
DoLiqui
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się do najbardziej
obciążonych
przekładni.
MIL-L
2105
ZF-TE-ML
17B,do
1 60
L L 6 hipoidalnych.
1035
Moly
rekomenduje
ten16C,
produkt
API235.0;
GL 5;
MAN
342
TypD;M1;
MB-Approval
1
1031
Szczególnie
do
przekładni
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
SAE
85W-90
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
Szczególnie
do
przekładni
hipoidalnych.
Wysokociśnieniowy
olej ciśnienia.
przekładniowy.
do najbardziej
przekładni.
19B,
21A 2105
20205
L L 1 1
1047
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność kompensacji
ZmniejszaNadaje
zużycie się
i minimalizuje
odgłosy obciążonych
pracy
235.0;
MIL-L
D;
ZF-TE-ML
16C,
17B,
2165
Wysokociśnieniowy olej przekładniowy. Nadaje się do najbardziej obciążonych przekładni. Liqui
MOLY rekomenduje
Moly rekomenduje
ten produktLIQUI
do
60 L
1 ten produkt
1031do
odpowiadającego
specyfikacjom:
19B,
21A
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność
namocno
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i
minimalizuje
odgłosy
pracy
Do
obciążonych
przekładni
głównych.
L 205wymagają
które
wymagają
smarnego
Najwyższa zdolność kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza zużycie i minimalizuje odgłosy pracy przekładni
przekładni,1które
środka
smarnego
API GL
MAN
342
Typśrodka
M1; MB-Approval
L6
1 1035
2165
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
SAE
85W-90
starzenie i niskie temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi. Szczególnie
do 5;
przekładni
hipoidalnych.
20
L
1
1047
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
–
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na
przekładni. Doskonałe
lepkościowo
temperaturowe.
Znakomita przekładni.
odporność na
235.0;
MIL-L 2105
D;
ZF-TE-ML
16C, 17B,
Wysokociśnieniowy
olej właściwości
przekładniowy.
Nadaje się- do
najbardziej obciążonych
odpowiadającego
specyfikacjom:
Liqui
Moly
produkt
dogłównych.
Do
mocno
obciążonych
przekładni
API
GLrekomenduje
5;21A
MAN 342ten
Typ
M1; MB-Approval
1035
Do
mocno
obciążonych
przekładni
głównych. 60 L 11LL 1 612 1031
starzenie
i zdolność
niskiei temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
19B,
1025
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL5
starzenie
niskie
temperatury.
Kompatybilny
zei minimalizuje
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
wymagają
smarnego
Najwyższa
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
odgłosy
pracy przekładni
Szczególnie
do
hipoidalnych.
API
GL 5;
MAN
MB-Approval
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL
5SAE
SAE85W-90
80
W zużycie
205
L L342
1 Typ
235.0;które
MIL-L
2105
D;środka
ZF-TE-ML
16C,
17B,
20
1 M1;2165
1047
Szczególnie
doprzekładni
przekładni
hipoidalnych.
odpowiadającego
specyfikacjom:
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałeolej
właściwości
lepkościowo
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na
Liqui
Moly
do
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje- się
do najbardziej
obciążonych
przekładni.
19B,
21Arekomenduje
602105
L D;1 ZF-TE-ML
1031
Liqui
Moly
rekomendujeten
tenprodukt
produktgłównych.
do
235.0;
MIL-L
16C, 17B,
Do
mocno
obciążonych
przekładni
APIprzekładni
GL 5; MAN
342wymagają
Typ M1; MB-Approval
1L
12
1025
które
środka
smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
zużycie
ii minimalizuje
odgłosy
starzenie
temperatury.
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL 5ciśnienia.
SAE 80
W
L
1
2165
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najwyższai niskie
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
minimalizuje
odgłosy pracy
pracy Do
Szczególnie
do D;
przekładni
hipoidalnych.
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
19B, 21A 1205
235.0;
MIL-L
2105
ZF-TE-ML
16C,
17B,
L
12
1025
odpowiadającego
specyfikacjom:
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
odporność
na
odpowiadającego
specyfikacjom:
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL 5 SAE
80
W -się
Wysokociśnieniowy
olejwłaściwości
przekładniowy.
Nadaje
do najbardziejZnakomita
obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na Szczególnie
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
do
przekładni
hipoidalnych.
19B,
21A
API
GL
MAN
342 Typ
MB-Approval
. i minimalizuje
starzenie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
API
GL5;5;
MAN
TypM1;
M1;
MIL-L
2105 B;
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się do najbardziej
obciążonych
przekładni.
przekładni
które 342
wymagają
środka
Najwyższaii niskie
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
zużycie
odgłosy
pracy Liqui
Moly
rekomenduje
produkt
dosmarnego
starzenie
niskie
temperatury.
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
235.0;
MIL-L
D; ten
ZF-TE-ML
16C,
17B,
ZFTE-ML
17B2105
odpowiadającego
specyfikacjom:
które
wymagają
środkaprzekładni
smarnego głównych.
Najwyższa
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie i minimalizuje
odgłosy
pracy na przekładni
przekładni.zdolność
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność
Do
mocno
obciążonych
19B,
21A
1L
12
1025
. Znakomita odporność na odpowiadającego
specyfikacjom:
API
GL
5;
MAN
342
Typ
M1;
MIL-L
2105 B;
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL
5
SAE
80
W
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
temperaturowe.
starzenie i niskie temperatury. Kompatybilny ze wszystkimi materiałami
uszczelniającymi.
Szczególnie do przekładni hipoidalnych.
.
Do
mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
APIZFTE-ML
GL 5; MAN
342 Typ M1; MIL-L 2105 B;
17B
1L
12
1025
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
HYPOID-GETRIEBEÖL GL 5 SAE 80 W
ZFTE-ML
17B do przekładni hipoidalnych.mocno obciążonych przekładni głównych.
Szczególnie
przekładni które wymagają środkaDo
smarnego
Najwyższa zdolnośćolej
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
i minimalizuje
pracy Liqui
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje
się do zużycie
najbardziej
obciążonychodgłosy
przekładni.
Moly
rekomenduje
ten produkt
do
Do mocno
obciążonych
przekładni
głównych.
1 Ldo przekładni
12
1025
odpowiadającego
specyfikacjom:
Szczególnie
hipoidalnych.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność
na przekładni
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- ATF
HYPOID-GETRIEBEÖL
GLolej
5 SAE
80 W
które
wymagają
środka smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i. się
minimalizuje
odgłosy
pracy
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje
do najbardziej
obciążonych
przekładni.
Szczególnie
do 5;
przekładni
hipoidalnych.
API
GL
MAN
342
Typ
M1;
MIL-L
2105MOLY
B;
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
LIQUI
rekomenduje ten produkt do
Do
automatycznych
skrzyń
biegów,
odpowiadającego
Wysokociśnieniowy
olej właściwości
przekładniowy.
Nadaje się- do
najbardziej obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na
Liqui
Moly
rekomendujespecyfikacjom:
ten produkt
do przekładni
ZFTE-ML
17B342pracy
Do
mocno
przekładni
głównych.
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
i minimalizuje
odgłosy
.minimalizujezużycie
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
1 ml
L wymagają
12
1025
API
GLktóre
5;obciążonych
MAN
Typ
M1;smarnego
MIL-L
2105
B;
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
-i ATF
500
6
3650smarnego
wymagają
środka
Najwyższa
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
odgłosy pracy przekładni
przekładni,
które
środka
starzenie
i zdolność
niskie
temperatury.
Kompatybilny
zeWwszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
HYPOID-GETRIEBEÖL
GL
5 SAE
80
Szczególnie
do przekładni
hipoidalnych.
TOP
TEC
ATFSAMOCHODÓW
1100
hydraulicznych.
W samochodach
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
OSOBOWYCH
- ATFZnakomita
ZFTE-ML
17B
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
– obciążonych
temperaturowe.
odporność
odpowiadającego
specyfikacjom:
Do
automatycznych
skrzyńna
biegów,osobowych
przekładni
1 L specyfikacjom:
6
3651
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
temperaturowe.
odporność
naZnakomita
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
do
przekładni.
Liqui
Moly rekomenduje
tenrekomenduje
produkt
doodpowiadającego
imanualnych,
ciężarowych.
Liqui
Moly
ten
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje-się
się
do najbardziej
najbardziej
obciążonych
przekładni.
.
Do
automatycznych
skrzyń
biegów,
przekładni
układów
wspomagania,
układów
API
GL
5;
MAN
342
Typ
M1;
MIL-L
2105
B;
46
3652
500 5mlL
3650
starzenie
i niskie
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimi materiałami
uszczelniającymi.
produkt
doktóre
przekładni
któreśrodka
wymagają
środka
starzenie
i niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze iiwszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
przekładni
wymagają
smarnego
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
minimalizuje
układów
TOP
TEC
ATFtemperatury.
1100
API
GL 500
5; MAN
M1;3650
MIL-L
2105 B;
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza zużycie
zużycie
minimalizuje odgłosy
odgłosy pracy
pracy manualnych,
hydraulicznych.
Wwspomagania,
samochodach
osobowych
ZFTE-ML
17Bukładów
ml201 342
6 Typ
L
1
3653
6
3651
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
TOP
TEC ATF
1100
odpowiadającego
specyfikacjom:
W Liqui
samochodach
osobowychten
przekładni.
Doskonałe
lepkościowo
Znakomita
odporność
na
i ciężarowych.
Moly rekomenduje
Wysokociśnieniowy
olejwłaściwości
przekładniowy.
Nadaje -się
do najbardziej
obciążonych
przekładni.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na hydraulicznych.
1L 5L 6 4
36513652
ZFTE-ML
17B
Dexron
IIIdo
H;Liqui
Dexron
IIIrekomenduje
G;
Dexron
II2105
E;
Dexron
.
i
ciężarowych.
Moly
ten
API
GL
5;
MAN
342
Typ
M1;
MIL-L
B;
Wysokociśnieniowy
olej
przekładniowy.
Nadaje
się
do
najbardziej
obciążonych
przekładni.
produkt
przekładni
które
wymagają
środka
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO temperatury.
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
-i minimalizuje
ATFuszczelniającymi.
starzenie
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
Najwyższaii niskie
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
zużycie
odgłosy pracy produkt
5 L20 L 4 1
36523653
starzenie
niskie
temperatury.
Kompatybilny
zeZmniejsza
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
IIsmarnego
D; do
TASA;
Allisonktóre
C4; Allison
TESśrodka
389;
przekładni
wymagają
ZFTE-ML
17B
odpowiadającego
specyfikacjom:
Najwyższa zdolność
kompensacji ciśnienia.
Zmniejsza zużycie -i minimalizuje
pracy
Doodpowiadającego
automatycznych
skrzyń
biegów, przekładni
Caterpillar
FordIII Mercon;
ZF-TE-ML
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
ATFZnakomitaodgłosy
20 L
1
3653
przekładni. DO
Doskonałe
właściwości lepkościowo
- temperaturowe.
odporność
na smarnego
Dexron
III H;TO-2;
Dexron
G;specyfikacjom:
Dexron
II E; Dexron
manualnych,
wspomagania,
układów
przekładni. Doskonałe właściwości lepkościowo - temperaturowe. Znakomita odporność na Dexron
04D,
14A,
17C;
Voith
H55.6335.xx;
MAN
339
500 ml
6
3650
III
H; Dexron
IIIukładów
G;
Dexron
II TES
E; Dexron
Do
automatycznych
skrzyń
biegów,
przekładni
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
II
D;
TASA;
Allison
C4;
Allison
389;
TOP TEC
1100 Kompatybilny
hydraulicznych.
W samochodach
osobowych
V1;Allison
MAN
339
type
Z1;TES
MB-approval
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DOATF
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- ATF uszczelniającymi.
starzenie
i niskie
temperatury.
ze wszystkimi materiałami
II D;type
TASA;
C4;Ford
Allison
389;
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
1L 6 6
3651
Caterpillar
TO-2;
Mercon;
ZF-TE-ML
500
ml
3650
i
ciężarowych.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
Wysokociśnieniowy
olej przekładniowy. Nadaje się do najbardziej obciążonych przekładni.
236.1;
ZF-TE
ML
02F,
03D,
09,przekładni
11A,11B,
Caterpillar
TO-2;
Ford
ZF-TE-ML
TOP
TEC ATF 1100
hydraulicznych.
WMercon;
samochodach
osobowych
Do
automatycznych
skrzyń
biegów,
04D,
14A,
17C;
Voith
H55.6335.xx;
MAN
339
5
L
4
3652
1L
6
3651
produkt
do
przekładni
któreMAN
wymagają
14B;
Volvo
97341;
MBMoly
236.6
04D,
17C;
Voith
H55.6335.xx;
339 tenśrodka
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
i14A,
ciężarowych.
Liqui
Najwyższa zdolnośćolej
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
i minimalizuje
pracy
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje
się do zużycie
najbardziej
obciążonychodgłosy
przekładni.
type
V1;
MAN
339
type
Z1; rekomenduje
MB-approval
500 ml 5 L20
6 L 4 13650 3652
3653
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
OLEJE
PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
ATF
type
V1;
MAN
339
type
Z1;
MB-approval
TOP
TEC
ATF
1100
samochodach
osobowych
produkt
do W
przekładni
które09,
wymagają
środka 1 L
236.1;
ZF-TE
ML
02F, 03D,
11A,11B,
przekładni.zdolność
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomitaodgłosy
odporność
na
Najwyższa
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie i minimalizuje
pracyhydraulicznych.
6
3651
18
DexronML
III
H;Moly
Dexron
IIIbiegów,
G;
Dexron
II E;automatycznych
Dexron
biegów,
przekładni
ZF-TE
02F,
03D,
09,
11A,11B,
20 skrzyń
L
1
3653
i ciężarowych.
tenDo
Do
automatycznych
skrzyń
przekładni
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Wysokociśnieniowy olej przekładniowy. Nadaje się do najbardziej obciążonych przekładni. 236.1;
14B;
Volvo Liqui
97341;
MBrekomenduje
236.6
5układów
L
4wspomagania,
3652układów hydraustarzenie i niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
- temperaturowe.
Znakomita
odporność na14B;
IIdoD;przekładni
TASA;
Allison
C4;
Allisonśrodka
TES
389;
Volvo
97341;
MB
236.6
manualnych,
produkt
które
wymagają
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
Dexron
III
H;
Dexron
III
G;
Dexron
II
E;
Dexron
500 ml 1 6
3650
Najwyższa zdolność kompensacji ciśnienia. Zmniejsza zużycie i minimalizuje odgłosy pracy
20 L
3653i ciężarowych.
TO-2;
Ford
Mercon;
licznych w samochodach
osobowych
TOP
TECi niskie
ATF temperatury.
1100
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
18
hydraulicznych.
W
samochodach
osobowych
Wysokociśnieniowy
olejlepkościowo
przekładniowy.
Nadaje
się uszczelniającymi.
do najbardziej
obciążonych
przekładni.
starzenie
Kompatybilny
ze wszystkimi
materiałami
II D;Caterpillar
TASA;
Allison
C4;
Allison
TESZF-TE-ML
389;
1L
6ten produkt3651
18
przekładni.
Doskonałeolej
właściwości
temperaturowe.
odporność
na Dexron
LIQUI
MOLY
do przekładni,
04D,
14A,
17C;
Voith
H55.6335.xx;
339rekomenduje
III
H; Dexron
III Ford
G;
Dexron
II E; ZF-TE-ML
Dexron
i ciężarowych.
Liqui
Moly
rekomenduje
tenMAN
Wysokociśnieniowy
przekładniowy.
Nadaje -się
do najbardziejZnakomita
obciążonych
przekładni.
Caterpillar
TO-2;
Mercon;
5
L
4
3652
Najwyższa
zdolność
kompensacji
ciśnienia.
Zmniejsza
zużycie
i minimalizuje
odgłosy
pracy
które
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
starzenie
i
niskie
temperatury.
Kompatybilny
ze
wszystkimi
materiałami
uszczelniającymi.
II D;
TASA;
Allison
C4;
Allison
TES
389;
type
V1;
MAN
339
type
Z1;
MB-approval
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
04D, 14A, 17C; Voith H55.6335.xx; MAN 339
Najwyższa zdolność kompensacji ciśnienia. Zmniejsza zużycie i minimalizuje odgłosy pracy Caterpillar
1
3653
TO-2;
Ford
Mercon;
ZF-TE-ML
specyfikacjom:20 L
236.1;
ZF-TE
ML
02F,Z1;
03D,
09, 11A,11B,
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
type
V1;
MAN
339
type
MB-approval
przekładni.
Doskonałe
właściwości
lepkościowo
–
temperaturowe.
Znakomita
odporność
na
przekładni. Doskonałe właściwości lepkościowo - temperaturowe. Znakomita odporność na 04D,
14A,
Voith
H55.6335.xx;
339
Dexron III H; Dexron III G; Dexron II E; Dexron II
14B;
Volvo
97341;
236.6
Dexron
III17C;
H;
Dexron
III G;MB
Dexron
II 11A,11B,
E; Dexron
236.1;
ZF-TE
ML
02F,
03D,
09,MAN
V1;TASA;
MAN
339
typeC4;
Z1;
MB-approval
starzenie
i niskie itemperatury.
KompatybilnyKompatybilny
ze wszystkimi materiałami
uszczelniającymi.
II D;
Allison
Allison
starzenie
niskie temperatury.
ze wszystkimi
materiałami type
uszczelniającymi.
14B;
Volvo
97341;
MB
236.6TES 389;D; TASA; Allison C4; Allison TES 389; Caterpillar
18
236.1;
ZF-TE ML
02F,
03D,
09, 11A,11B,
TO-2; Ford Mercon; ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C; Voith
Caterpillar
TO-2;
Ford
Mercon;
ZF-TE-ML
14B;
Volvo
97341;
MB 236.6
18
H55.6335.xx;
MAN 339 type V1; MAN 339 type Z1;
04D,
14A,
17C; Voith
H55.6335.xx; MAN
339
MB-approval 236.1; ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A,11B,
type V1; MAN 339 type Z1; MB-approval
18
14B; Volvo 97341; MB 236.6
236.1; ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A,11B,
14B; Volvo 97341; MB 236.6
ŚRODKI
ŚRODKI SMARNE
SMARNE
GETRIEBEÖL GL5 75W-80
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL GL3+ SAE 75W-80
1L
6
2655
20 L
6
1408
205 L
6
4709
1L
6
3658
1L
6
4427
20 L
6
4428
60 L
6
4707
OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – MINERALNE
HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 LS SAE 85W-90
HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 85W-90
HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 80W
1L
6
1035
20 L
1
1047
60 L
1
1031
205 L
1
2165
1L
12
1025
500 ml
6
3650
1L
6
3651
5L
4
3652
20 L
1
3653
OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – ATF
TOP TEC ATF 1100
18
18
ŚRODKI SMARNE
ŚRODKI
PRODUKT
OPOPIS
IS
PRODUKT
OLEJE
DOSAMOCHODÓW
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
OLEJEPRZEKŁADNIOWE
PRZEKŁADNIOWE DO
OSOBOWYCH
- ATF– ATF
PRODUKT
OPIS
TOP TEC ATF 1200
ŚRODKI SMARNE
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE
ŚRODKI
SMARNE
ŚRODKI
SMARNE
PRZEZNACZENIE
ŚRODKI SMARNE1 L
SMARNE
nr art.
poj.
szt. w opak.
nr art.
poj. szt.skrzyń
w opak.
art.
Do automatycznych skrzyń biegów,
Do przekładni
automatycznych
biegów,nrprzekładni
manualmanualnych, układów wspomagania,
nych,układów
układów wspomagania, układów hydraulicznych.
1L
6
3681
poj. szt. w opak.
6
3681
hydraulicznych. W samochodach osobowych i
TOP
TEC
1200 olej doOSOBOWYCH
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DOATF
SAMOCHODÓW
- ATF
W samochodach
LIQUI MOLY
Moly rekomenduje
ten produkt osobowych
Najnowocześniejszy
przekładani automatycznych,
oparty na hydrokrakowanej
bazie
Li ciężarowych.
3682
szt. w opak.
nr 4art.które wymagają
PRODUKT
ONajnowocześniejszy
PIS
RZautomatycznych
EZNciężarowych.
ACprzekładni
ZENskrzyń
IE Liqui
rekomenduje
ten produkt
do5 przekładni,
do
które
wymagają
środka
smarnegopoj.
olej do przekładani automatycznych, oparty na hydrokrakowanej baziePDo
oraz
biegów,
przekładni
20
L
1
3683
odpowiadającego
specyfikacjom:
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
środka
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
poj.
szt.
w
opak.
nr
art.
oraz
najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
dodatkach.
Zapewnia
optymalną
ochronę
PRODUKT
Onajbardziej
PIS
PRZEAllison
ZNAWCC-4
Zsamochodach
EN
IE TES
1L
6
3681
zaawansowanych
technologicznie
dodatkach.
Zapewnia
optymalną
ochronę
przed
hydraulicznych.
osobowych
i
;
Allison
295
;
Dexron
III
H
;
Ford
Allison
C-4;
Allison
TES
295;
Dexron
III
H;
Ford
Mercon
V;
TOP
ATFSAMOCHODÓW
1200
OSOBOWYCH - ATF
ciężarowych.
rekomenduje
produkt
opak.
art.III; JASO
ATF Z1 ten
(ausser
CVT´s) ; Z15(ausser
POLEJE
RODUKTPRZEKŁADNIOWE
Ozużyciem.
PIprzed
STECDO
Ezmianę
ZLiqui
NACVMoly
Z; Honda
Ebiegów
NIEśrodka
L poj.CVT´s);
4 szt. wHyundai
3682SPnrII/SP
zużyciem.
właściwości
lepkościowe
gwarantują
optymalną
Doskonałe
gwarantują
zmianę bazie
biegów
nawet
wPRZMercon
do
które wymagają
smarnego
Najnowocześniejszy
olej właściwości
doDoskonałe
przekładanilepkościowe
automatycznych,
oparty
hydrokrakowanej
oraz
Hyundai
SP
II/SP
III ; JASO
1-A ;Honda
KIA SPATF
II/SP III ;
Do przekładni
automatycznych
skrzyń
biegów,
przekładni
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
-naoptymalną
ATF
L III; Mazda
1 ATF M 3683
1-A; KIA
SP; 20
II/SP
III/ATF M V; Mitsubishi
odpowiadającego
specyfikacjom:
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
Mazda
ATF
M
III/ATF
M
V
;
Mitsubishi
SP-III
bardzo
trudnych
warunkach.
Spełnia wymagania
wieluSpełnia
producentów
przekładni
automatycnych.
6
3681Type T-II/T-IV;
najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
dodatkach.
Zapewnia
optymalną
ochronę
przedproducentów
Allison
C-4Nissan
; Allison
TESskrzyń
295 ; Dexron
H ; Ford
nawet
w bardzo
trudnych
warunkach.
wymagania
wielu
przekładni
Do automatycznych
biegów,
przekładni
hydraulicznych.
WMatic
samochodach
osobowych
i Type Nissan
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- ATF
SP-III;
Toyota
Fluid/D/J/K
; IIIToyota
T-II/T-IV1Matic
; L Fluid/D/J/K;
TOP
TEC
ATF
1200
Mercon
V ; Honda
ATF
(ausser
CVT´s)
;
manualnych,
wspomagania,
ciężarowych.
Liquiukładów
MolyZ1rekomenduje
ten układów
produkt
ŚRODKI SMARNE
ŚRODKI SMARNE
Voith
H55.6335.xx
; ;Mitsubishi
SP-II;
BMW LT 5 L 1Mitsubishi
Voith
BMW
LT 71141
zużyciem.
Doskonałeolej
właściwości lepkościowe
gwarantująoparty
optymalną
zmianę biegówbazie
nawet
w Hyundai
L 4 6 SP-II;3682
3681
II/SP
III
JASO
1-A
KIA
SP
II/SP
; i H55.6335.xx;
Do
automatycznych
biegów,
przekładni
doPprzekładni
które
wymagają
środka
smarnego
hydraulicznych.
osobowych
Najnowocześniejszy
automatycznych,
na hydrokrakowanej
oraz
2634
7045
E 8072-B
; IIIChrysler
ATF
szt. w opak. 3683
nr art. imler
TOP
ATF 1200do przekładani
PRODUKT
O
PIautomatycznych.
S TEC
R
ZATF
ESP
Z71141
N
CLiqui
ZLA
E;WM
Nsamochodach
IVE;skrzyń
LA
7045
8072-B;
Mazda
MA
III/ATF
Mitsubishi
SP-IIIten
;VI
20 ELpoj.
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
odpowiadającego
specyfikacjom:
ciężarowych.
Moly
rekomenduje
produkt
bardzo
trudnych warunkach. Spełnia
wymaganiadodatkach.
wielu producentów przekładni
automatycnych.
5 L1 L1 Chrysler
4 6 ATF +3/+4;
3682
+3/+4
; imler
NAG-1
; Dexron
;; 2634
JWSi 3309
3681
Matic
Fluid/D/J/K
; Toyota
Type
T-II/T-IV
najbardziej
technologicznie
ochronębazie
przedoraz Nissan
Wwymagają
samochodach
osobowych
Allison
C-4(Aisin
; Allison
TES
295
; Dexron
III
Hsmarnego
; Ford
NAG-1;
Dexron
VI; JWS
3309 (Aisin
Warner);
MAN 339
dohydraulicznych.
przekładni
które
środka
Najnowocześniejszy
olej do przekładani
automatycznych,Zapewnia
oparty naoptymalną
hydrokrakowanej
TOP TECzaawansowanych
ATF 1200
Warner)
;
MAN
339
Typ
V1
;
MAN
339
Typ
Voithodpowiadającego
H55.6335.xx
;Liqui
Mitsubishi
SP-II;
BMW; LTTyp
rekomenduje
ten
produkt
Honda
ATF
Z1IMoly
(ausser
specyfikacjom:
L MAN
4339 Typnr3683
3682
V1;
TypL5 V2;
Z1;
MAN 339
OLEJE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- ATF
poj.
szt.
w1opak.
art.
;AMAN
Typ
Z1
;CVT´s)
339
Typ
Z2 MAN
; MB 33920
P
RODUKTPRZEKŁADNIOWE
O
PIS Doskonałe
PAllison
Rciężarowych.
ZLAVESP
Z;V2
N
N
Ewymagają
zużyciem.
właściwości
lepkościowe
gwarantują
biegów
nawet
w orazMercon
71141
2634
7045
E 8072-B
Chrysler
ATF
najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
dodatkach. optymalną
Zapewnia
optymalną
ochronę
przed
Hyundai
II/SP
IIIZ
;E339
JASO
1-A
;;KIA
SP II/SP
do
przekładni
które
środka
Najnowocześniejszy
olej do przekładani
automatycznych,
oparty
na zmianę
hydrokrakowanej
bazie
C-4
;C
Allison
TES
295
; MAN
Dexron
IIIsmarnego
HIII
;;236.6
Ford
236.1
;
MB
236.2
;
MB
236.5
;
MB
;
MB
Typ
Z2;
MB
236.1;
MB
236.2;
MB
236.5;
MB
236.6; MB
+3/+4
; imler
NAG-1MATF
;Vspecyfikacjom:
Dexron
VI ; JWS
3309
20 L
1
3683
Mazda
ATF
M
; Mitsubishi
SP-III
; ;
odpowiadającego
Mercon
V ;III/ATF
Honda
Z1;biegów,
(ausser
CVT´s)
Do
automatycznych
skrzyń
przekładni
bardzo
trudnych
warunkach.
Spełnia
wymagania
wielu
producentów
przekładni
automatycnych.
236.7
;
MB
236.9
MB
236.10
;
MB
236.11
;
zużyciem.
właściwości
lepkościowe dodatkach.
gwarantują Zapewnia
optymalnąoptymalną
nawet
w (Aisin
Warner)
; II/SP
MAN
339
Typ
;Type
MAN
339
Typ
najbardziejDoskonałe
zaawansowanych
technologicznie
ochronę
przed
MB
236.9; MB 236.10; MB 236.11; Subaru ATF;
Nissan
MaticSP
Fluid/D/J/K
;JASO
Toyota
T-II/T-IV
;H ;IIIFord
Allison
C-4
;ATF
Allison
TESV1
295
Dexron
III97341
Hyundai
III
;Volvo
1-A
; KIA
SP236.7;
II/SP
; ; VW
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
DO
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
- ATF zmianę biegów
Subaru
;MAN
G 1 L97341;6VW G 052 3681
V2
;Mazda
MAN
339
Z1
;samochodach
Typosobowych
Z2; Volvo
;CVT´s)
MB
Voith
H55.6335.xx
; Mitsubishi
SP-II;
BMW
LTVolvo
Mercon
; Honda
ATF
Z1
(ausser
ATFVTyp
M
III/ATF
M
V339
; 97340
Mitsubishi
SP-III
hydraulicznych.
i;; 02F/
97340;
Volvo
162; VW G 055
bardzo
trudnych
Spełnialepkościowe
wymagania wielu
producentów
przekładni
TOP
TEC
ATFwarunkach.
1200
162
; VW
G; JASO
055
;Type
;automatycznych
MB052
236.2
;W
MB
236.5
MB
236.6
;TE-ML
MB
zużyciem.
Doskonałe
właściwości
gwarantują
optymalną
zmianęautomatycnych.
biegów nawet w236.1
71141
LA
2634
7045
E skrzyń
8072-B
;025
Chrysler
ATF
Hyundai
SP
II/SP
III
1-A
;ZF
KIA
SP
II/SP
Nissan
Matic
Fluid/D/J/K
;;biegów,
Toyota
T-II/T-IV
; III ;
ciężarowych.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
Do
przekładni
5 L03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/
4
3682
025;
; MB
236.9
MB
236.11
;SP-III
03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
; Voith 02F/
+3/+4
; H55.6335.xx
imler
NAG-1
Dexron
; SP-II;
JWS
3309
Mazda
ATF
M; 97340
III/ATF
M
V;VI
;MB
Mitsubishi
; TE-ML
Voith
;;236.10
Mitsubishi
BMW
LT ZF
do
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Najnowocześniejszy
olej do przekładani
automatycznych,
oparty na hydrokrakowanej
bazie oraz 236.7
manualnych,
układów
wspomagania,
układów
bardzo trudnych warunkach.
Spełnia wymagania
wielu producentów
przekładni automatycnych.
Subaru
ATF
;
Volvo
;
Volvo
97341
;
VW
G
H
55
6336.xx
17C;
Voith
H
55
6336.xx
1LL
3681
(Aisin
Warner)
; MAN
339
Typ
V1; Toyota
; MAN
339
20
16
3683
71141
LAMatic
2634
EZF8072-B
;osobowych
Chrysler
ATF
Nissan
Fluid/D/J/K
TypeTyp
T-II/T-IV
;
odpowiadającego
specyfikacjom:
hydraulicznych.
W7045
samochodach
i
052
162
;
VW
G
055
025
;
TE-ML
02F/
TOP
TEC
ATF
1200
V2
;
MAN
339
Typ
Z1
;
MAN
339
Typ
Z2
;
MB
14L
6 3682 3662
najbardziej
technologicznie dodatkach. Zapewnia optymalną ochronę przed 03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
+3/+4
; imler
NAG-1
; 295
Dexron
VISP-II;
; JWS
VoithC-4
H55.6335.xx
; Mitsubishi
BMW
LT
Allison
; Allison
TES
; Dexron
H3309
; Ford
ciężarowych.
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
5L
;III
TOP TECzaawansowanych
ATF 1400do przekładani
236.1
; MBOlej
;;jest
MB
236.5
;8072-B
MBśrodka
236.6
; Voith
MB
Olej
jest
(Aisin
Warner)
MAN
339
Typ
V1
; ;MAN
339
Typ szczególnie polecany do przekładni Autotronic
71141
LA
2634
7045
Chrysler
ATF
do
szczególnie
polecany
Mercon
V236.2
; Honda
ATF
Z1E(ausser
CVT´s)
; do
do
przekładni
które
wymagają
smarnego
Najnowocześniejszy
automatycznych,
na hydrokrakowanej
55
L do automatycznej
4 3683 3692
;;MB
236.9
;Typ
MB
; MB
236.11
;; MB
zużyciem.
Doskonałeolej
właściwości lepkościowe
gwarantująoparty
optymalną
zmianę biegówbazie
nawetoraz
w H236.7
V26336.xx
MAN
339
Z1
; MAN
339
Typ
+3/+4
;II/SP
imler
NAG-1
; 1-A
Dexron
VISP
;Z2
JWS
3309
L A6 i20
Hyundai
SP
IIIspecyfikacjom:
;236.10
JASO
;Mercedes-Benz-klasy
KIA
II/SP
III ;
Mercedes-Benz
klasy
B1oraz
odpowiadającego
przekładni
Autotronic
AL20
1
3662
Subaru
ATF
;
Volvo
97340
;
Volvo
97341
;
VW
G
Nowoczesny
olej
do
przekładni
automatycznych.
Został
on
opracowany
specjalnie
do
najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
dodatkach.
Zapewniaprzekładni
optymalnąautomatycnych.
ochronę przed 052
236.1
MB
; MB
MB
236.6
MB
(Aisin
Warner)
;025
MAN
339
Typ
V1
; SP-III
MAN
Typ
Mazda
ATF
M
III/ATF
M; ZF
V236.5
; TE-ML
Mitsubishi
Allison
C-4
;236.2
Allison
TES
295
; ;Dexron
III skrzyni
H ;;;339
Ford
TOP
TEC
ATF
1400
i;;VW
B,
oraz
do
automatycznej
skrzyni
biegów
biegów (multitronic) w samochodach Audi.
bardzo
trudnych
warunkach.
wymagania
wielu producentów
162
055
02F/
Olej
do
szczególnie
polecany
Nowoczesny
olej doSpełnia
przekładni
Został
onbiegów
opracowany
specjalnie
do
stoso236.7
236.9
; MB
236.10
;do
MB
236.11
; ;Uwaga:
Nissan
Matic
Fluid/D/J/K
Toyota339
Type
V2 jest
;; (multitronic)
MAN
339
Typ
Z1
;; MAN
Typ
Z2
Mercon
VMB
; GHonda
ATF
Z1
(ausser
CVT´s)
; ; MB
20 L
4
3692
wMB
samochodach
Audi.
stosowania
w przekładniach
Dziękiautomatycznych.
nowoczesnym
bazowym
oraznawet
specjalnie
03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
; T-II/T-IV
Voith
Uwaga:
Autotronic
Mercedes-Benz-klasy
A; IIIMB
zużyciem.
Doskonałe
lepkościowe
gwarantują
zmianę
Subaru
ATF
; Volvo
;1-A
Volvo
97341
; LT
VW
G; Nie nadaje się do hybrydowych CVT (HONDA,
Voith
H55.6335.xx
Mitsubishi
SP-II;
BMW
236.1
; MB
236.2
;JASO
236.5
MB
236.6
Hyundai
SP
II/SP
III; się
;97340
; ;KIA
SP
II/SP
Nowoczesny
olej
do właściwości
przekładniCVT.
automatycznych.
Został optymalną
on olejom
opracowany
specjalnie
do w przekładni
H
55
6336.xx
Nie
nadaje
do
hybrydowych
CVT
i specjalnie
B,
oraz
do
biegów
FORD)!
LIQUI MOLY rekomenduje ten produkt do
052
162
;2634
VW
G7045
055
ZF TE-ML
71141
LA
E025
8072-B
; Chrysler
ATF
236.7
;automatycznej
MB
236.9
;M
MB
; MB02F/
236.11
Mazda
ATF
M III/ATF
V skrzyni
;;236.10
Mitsubishi
SP-III
; ;(HONDA,
wania
w
przekładniach
CVT.
Dzięki
nowoczesnym
olejom
bazowym
oraz
wybranym
wybranym
dodatkom
zapewnia
najlepszą
ochronę
przed
pienieniem,
co
jest
niezbędne
dla
bardzo
trudnych
warunkach.
Spełnia
wymagania
wielu
producentów
przekładni
automatycnych.
1 L wymagają
6
3662
FORD)!
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
w samochodach
Audi.
stosowania
w przekładniach
CVT. Dzięki nowoczesnym olejom bazowym oraz specjalnie (multitronic)
03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
; Voith
+3/+4
; imler
; Dexron
VI Type
;Uwaga:
JWS
3309
Subaru
ATF
;NAG-1
Volvo 97340
; Volvo
97341
; VW
Nissan
Matic
Fluid/D/J/K
; Toyota
T-II/T-IV
; G które
przekładni,
środka
smarnego
TOP
TEC ATF
1400
Olej
do
jest
szczególnie
polecany
do
do
które
środka
Nie(Aisin
sięprzekładni
CVT
(HONDA,
Hnadaje
55 H55.6335.xx
6336.xx
Warner)
; hybrydowych
MAN
339
Typ;wymagają
V1
; MAN
339
052
162
; do
VW
G ;055
025
ZF
TE-ML
02F/
Voith
Mitsubishi
SP-II;
BMW
LTTyp
4
3692
przekładni
CVT. zapewnia
Zapewnia
również
bardzo
dobrą stabilność
przed starzeniem
ijest
utlenianiem.
Audi/3662
VW G 052 180
dodatkom
najlepszą
ochronę
przed
pienieniem,
niezbędne
dla
przekładni
CVT.
wybranym
dodatkom
najlepszą
ochronę
przed
pienieniem,
co jestco
niezbędne
dla
Autotronic
Mercedes-Benz-klasy
A; Voith 20 L 1specyfikacjom:
V2
; MAN
339
Typ7045
Z1
; EMAN
339ten
Z2specyfikacjom:
;odpowiadającego
MB
FORD)!
Liqui
Moly
rekomenduje
produkt
smarnego
odpowiadającego
71141
LA
2634
8072-B
;Typ
Chrysler
ATF
03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
L / MERCON®
6
Nowoczesny
olej 1400
do zapewnia
przekładni
automatycznych.
Został
on opracowany
specjalnie
do przekładni
MB
236.20
Ford
CVT30
C; Ford CVT23;
TOP
TEC
ATF
i
B,
oraz
do
automatycznej
skrzyni
biegów
; Audi/
MB
236.2
;GMB
; MB
MB
; MB
+3/+4
;jest
imler
NAG-1
;236.5
Dexron
VI ;236.6
JWS
do236.1
przekładni
które
wymagają
środka
H 55
6336.xx
VW
052
180
236.20
Ford CVT30 20 L
Olej
do
szczególnie
polecany
do 3309
przekładni
CVT.
Zapewnia
również
bardzo
dobrą
stabilność
przed
starzeniem
i
utlenianiem.
4
3692
Zapewnia
również
bardzo
dobrą
stabilność
przed
starzeniem
i
utlenianiem.
(multitronic)
w
samochodach
Audi.
Uwaga:
236.7
;Warner)
MB
236.9
; MB339
236.10
;CVT23;
MB
236.11
stosowania w przekładniach CVT. Dzięki nowoczesnym olejom bazowym oraz specjalnie smarnego
Toyota
(Aisin
; MAN
Typ
V1
; MAN
339; TypTC;
odpowiadającego
specyfikacjom:
L Kia6SP III; Mitsubishi
3662 SPIII
przekładni
Autotronic
Mercedes-Benz-klasy
ATC; Hyundai 1SP-III;
/
MERCON®
C;
Ford
Toyota
Nowoczesny
olej
do
przekładni
automatycznych.
Został
on
opracowany
specjalnie
do
Subaru
ATF
;
Volvo
97340
;
Volvo
97341
;
VW
G
NieV2
do
hybrydowych
CVT
(HONDA,
TOP TEC ATF 1400
; MAN
339
Typ
Z1
339
Z2
MB SPIIICVTF-J1; Nissan NS-2; Honda HMMF;
VW
Gsię
052
180
MB; MAN
236.20
Ford
CVT30
Mitsubishi
Olej
do
jest
szczególnie
polecany
do
inadaje
B,
oraz
automatycznej
skrzyni
biegów
SP-III;
Kia
SP
III;Typprodukt
Mitsubishi
wybranym dodatkom zapewnia najlepszą ochronę przed pienieniem, co jest niezbędne dla Audi/
052
162
; do
VW
G
025236.5
; ZF
TE-ML
02F/
20 L
4
3692
236.1
;Hyundai
MB
236.2
; CVTF-J1;
MB
;Nissan
MB
236.6
; MBHonda
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
MERCON®
C;
Ford
CVT23;
Toyota
TC;
przekładni
Autotronic
Mercedes-Benz-klasy
A / Lineartronic
(multitronic)
w055
samochodach
Audi.
Uwaga:
stosowania
w przekładniach
CVT. automatycznych.
Dzięki nowoczesnym
olejom
bazowym oraz
specjalniedo/FORD)!
Subaru
CVTF; Mini Cooper (EZL
Mitsubishi
NS-2;
; Voith
Nowoczesny
do przekładni
on opracowany
specjalnie
236.7
;oraz
MB które
236.9
; MB
236.10
; skrzyni
MB
236.11
; NS-2
do03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
przekładni
wymagają
środka
Hyundai
SP-III;
Kiaautomatycznej
SP
III; Mitsubishi
SPIII
przekładni
CVT. olej
Zapewnia
również bardzo
dobrą stabilnośćZostał
przed starzeniem
i utlenianiem.
Nie
nadaje
się
do
hybrydowych
CVT
(HONDA,
i
B,
do
biegów
HMMF;
Subaru
NS-2
/
Lineartronic
CVTF;
7/99);
Suzuki
TC
/
NS-2
/
CVT
Green
1
H
55
6336.xx
Subaru
ATF
;
Volvo
97340
;
Volvo
97341
;
VW
G
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
wybranym
zapewniaCVT.
najlepszą
przed pienieniem,
co jest oraz
niezbędne
dla Mitsubishi
CVTF-J1;
Nissan
NS-2;
Honda
FORD)!
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
(multitronic)
w
samochodach
Audi.
Uwaga:
stosowaniadodatkom
w przekładniach
Dziękiochronę
nowoczesnym
olejom bazowym
specjalnie
Mini
Cooper
(EZL
7/99);
Suzuki
TC
/
NS-2
/
052
162
;
VW
G
055
025
;
ZF
TE-ML
02F/
1
L
6
3662
GM / Saturn DEX-CVT Dodge NS-2 / CVTF+4 Jeep
Audi/
VW
G 052NS-2
180
MB
236.20 Ford
CVT30
HMMF;
Subaru
/ Lineartronic
CVTF;
TOP
TEC dodatkom
ATFZapewnia
1400
doNie
przekładni
które
wymagają
środka
się
do
hybrydowych
CVT
03D/04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/17C
;/(HONDA,
Voith/ CVTF+4
CVT
Green
1CVT23;
Olej
donadaje
jest(EZL
szczególnie
polecany
do
przekładni
równieżnajlepszą
bardzo dobrą
stabilność
starzeniem
utlenianiem.
/ MERCON®
C;
Ford
Toyota
NS-2
Cooper
7/99);
Suzuki
TC
/ TC;
NS-2
wybranym CVT.
zapewnia
ochronę
przedprzed
pienieniem,
co ijest
niezbędne dlaMini
4
3692
specyfikacjom:
FORD)!
Liqui
Moly
rekomenduje
tenNS-2
produkt
Hsmarnego
55
6336.xx
GM
/odpowiadającego
Saturn
DEX-CVT
Dodge
/ACVTF+420 L
przekładni
Mercedes-Benz-klasy
Hyundai
SP-III;
Kia
III;
Mitsubishi
SPIII
Green
1 Autotronic
Nowoczesny
olej
do przekładni
automatycznych.
Zostałprzed
on starzeniem
opracowanyi utlenianiem.
specjalnie do CVT
VW
Gautomatycznej
052SP
180
MB
236.20
Ford
CVT30
do
przekładni
które
wymagają
środka
1L
6
3662
i Audi/
B,
oraz
doDEX-CVT
skrzyni
biegów
Jeep
NS-2
/Dodge
CVTF+4
przekładni
CVT.
Zapewnia
również bardzo
dobrą stabilność
Mitsubishi
CVTF-J1;
Nissan
NS-2;
Honda
GM
/
Saturn
NS-2
/
CVTF+4
TOP
TEC
ATF
1400
/
MERCON®
C;
Ford
CVT23;
Toyota
TC;
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Olej
do
jest
szczególnie
polecany
doUwaga:
(multitronic)
w
samochodach
Audi.
stosowania w przekładniach CVT. Dzięki nowoczesnym olejom bazowym oraz specjalnie Jeep
HMMF;
Subaru
NS-2
/ Lineartronic
CVTF;
NS-2
/
CVTF+4
20
L
4
3692
Hyundai
SP-III;
Kiahybrydowych
SP
III;
SPIII
Audi/
VW
052
180
MBMitsubishi
236.20
Ford
przekładni
Autotronic
Mercedes-Benz-klasy
A
Nie
nadaje
sięG do
(HONDA,
1L
12
3659
Cooper
(EZL
7/99);
TCCVT
/ NS-2
/ CVT30
Opracowany
doSuzuki
najnowszej
generacji
Nowoczesny
olej 1600
dozapewnia
przekładni
automatycznych.
Został
on opracowany
specjalnie dla
do Mini
CVTF-J1;
Nissan
NS-2;
Honda
wybranym
najlepszą
ochronę przed
pienieniem,
co jest niezbędne
/ MERCON®
C; rekomenduje
Ford
CVT23;
Toyota
TC;
TOP TECdodatkom
ATF
iMitsubishi
B,
orazLiqui
do
automatycznej
skrzyni
biegów
FORD)!
Moly
ten
produkt
CVT
Green
1
1
L
12
3659
Opracowany
do
najnowszej
generacji
7-biegowych
automatycznych
przekładni
20 L
1
3694
HMMF;
Subaru
NS-2
/ Lineartronic
CVTF;
SP-III;
Kia
SP
III;
Mitsubishi
SPIII
(multitronic)
wktóre
samochodach
Audi.
Uwaga:
TOP
TECCVT.
ATF
1600
stosowania
w olej
przekładniach
CVT.bardzo
Dzięki
nowoczesnym
olejom
bazowym
oraz specjalnie
przekładni
wymagają
środka
GMdo
/iHyundai
Saturn
DEX-CVT
Dodge
NS-2
/ CVTF+4
przekładni
Zapewnia
również
dobrą
stabilność
przed
starzeniem
i utlenianiem.
Nowoczesny
do przekładni
automatycznych.
Zapewnia
doskonałą
odporność
na starzenie
7-biegowych
automatycznych
przekładni
1
3694
Mini
Cooper
(EZL
7/99);
Suzuki
TC /(HONDA,
NS-2
/ do 20 Ldo najnowszej
Mitsubishi
Nissan
NS-2;
Honda
Nie
nadaje
sięCVTF-J1;
do hybrydowych
CVT
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Jeep
NS-2
/
CVTF+4
Opracowany
generacji
Mercedes-Benz
i
kompatybilny
wstecz
Nowoczesny
olej
do
przekładni
automatycznych.
Zapewnia
doskonałą
odporność
na
starzenie
i
wybranym
dodatkom
zapewnia
przed pienieniem,
co temperatury.
jest niezbędne dla Mercedes-Benz
CVT
Green
1052
HMMF;
NS-2
Lineartronic
CVTF;
FORD)!
rekomenduje
ten
Audi/
VWLiqui
GSubaru
180
MB/236.20
Ford
CVT30
iMoly
kompatybilny
wstecz
doprodukt
maksymalną
wydajność
pracy najlepszą
przekładniochronę
nawet podczas
dużych wahań
wszystkich
starszych
przekładni
5NS-2
biegowych
GM
/ Saturn
DEX-CVT
Dodge
NS-2TC
/TC;
CVTF+4
Mini
Cooper
(EZL
7/99);
Suzuki
/
/
do
przekładni
które
wymagają
środka
1
L
12
3659
7-biegowych
automatycznych
przekładni
maksymalną
wydajność
pracy
przekładni
nawet
podczas
dużych
wahań
temperatury.
Opracowany
do
najnowszej
generacji
/
MERCON®
C;
Ford
CVT23;
Toyota
przekładni
CVT.
Zapewnia
również
bardzo
dobrą
stabilność
przed
starzeniem
i
utlenianiem.
wszystkich
starszych
przekładni
5specyfikacjom:
biegowych
TOPNowoczesny
TEC ATF 1600
olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność
na
starzenie
Jeep
/ CVTF+4
smarnego
odpowiadającego
CVTNS-2
Green
1Kia
Hyundai
SP-III;
SP III; Należy
Mitsubishi
SPIII
Mercedes-Benz.
przestrzegać
7-biegowych
przekładni
1
3694wstecz do
Należy
przestrzegać
Mercedes-Benz
Audi/
Gautomatycznych
052
180Nissan
MBDodge
236.20
Ford
GM VW
/ Saturn
DEX-CVT
NS-2
/CVT30
CVTF+4 20 L i kompatybilny
Mitsubishi
CVTF-J1;
NS-2;
Honda
Nowoczesny olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność na starzenie i Mercedes-Benz.
producenta
pojazdu.
1L
12
3659
najnowszej
generacji
Mercedes-Benz
ido
kompatybilny
wstecz
i maksymalną
wydajność pracy przekładni nawet podczas dużych wahań
temperatury.
/Opracowany
MERCON®
Ford
Toyotado
TC;
Jeepinstrukcji
NS-2
/C;
CVTF+4
HMMF;
Subaru
NS-2
/CVT23;
Lineartronic
CVTF;
instrukcji
producenta
pojazdu.
TOP
TEC ATF
1600
wszystkich
starszych
przekładni
5-biegowych
maksymalną
wydajność
pracy przekładni nawet podczas dużych wahań temperatury.
Hyundai
SP-III;
Kia
SP
III;
Mitsubishi
SPIII
Mini
Cooper
(EZL
7/99);
Suzuki
TC
/
NS-2
/ do
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
wszystkich
starszych
przekładni
5 biegowych
7-biegowych
automatycznych
przekładni
20 L
1
3694
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
Mitsubishi
CVTF-J1;
Nissan
NS-2;
Honda
Nowoczesny olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność na starzenie i Liqui
1
L
12
3659
Opracowany
do
najnowszej
generacji
CVT Green
1 Należy
Mercedes-Benz.
przestrzegać
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Mercedes-Benz.
Należy
przestrzegać
instrukMercedes-Benz
i
kompatybilny
wstecz
do
TOP TEC ATF 1600
HMMF;
Subaru
NS-2
/
Lineartronic
CVTF;
GM7-biegowych
/ Saturn
Dodge
/ CVTF+4
przekładni
któreDEX-CVT
wymagają
środkaNS-2
smarnego
automatycznych
przekładni
20
L
1
3694
maksymalną
wydajność
pracy
przekładni
nawet
podczas
dużych
wahań
temperatury.
Mini
Cooper
(EZL
7/99);
Suzuki
TC
/ NS-2
/
instrukcji
producenta
pojazdu.
NS-2
/starszych
CVTF+4
wszystkich
przekładni
5 biegowych
odpowiadającego
specyfikacjom:
Nowoczesny olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność na starzenie odpowiadającego
i Jeep
specyfikacjom:
cji
producenta
pojazdu.
Mercedes-Benz
i kompatybilny
wstecz do
CVT
Green
1
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
Mercedes-Benz.
Należy
przestrzegać
MB
236.14;
MB
236.12
MBOpracowany
236.14;
MBdo
236.12
maksymalną wydajność pracy przekładni nawet podczas dużych wahań temperatury.
GM
/ Saturn
DEX-CVT
Dodge
NS-25/ biegowych
CVTF+4
1L
12 ten produkt
3659 do
najnowszej
generacji
wszystkich
starszych
przekładni
LIQUI MOLY rekomenduje
TOP TEC ATF 1600
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
instrukcji
producenta
pojazdu.
Jeep
NS-2
/ CVTF+4
7-biegowych
automatycznych
przekładni
20 L
1
3694
Mercedes-Benz.
Należytenprzestrzegać
specyfikacjom:
Nowoczesny olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność na starzenie i odpowiadającego
przekładni,
które
wymagają
środka
smarnego
Liqui
Moly rekomenduje
produkt
Mercedes-Benz
kompatybilny
wsteczdo
do
1L
12
3659
Opracowany
do inajnowszej
generacji
instrukcji
producenta
pojazdu.
MBprzekładni
236.14; MB
236.12
TOP TEC ATF
1600pracy przekładni nawet podczas dużych wahań temperatury.
które
wymagają
środka
smarnego
maksymalną
wydajność
odpowiadającego
specyfikacjom:
MB 236.14;
wszystkich
starszych
przekładni
5
biegowych
7-biegowych
automatycznych
przekładni
20
L
1
3694
Liqui Moly rekomenduje
ten produkt do
Nowoczesny olej do przekładni automatycznych. Zapewnia doskonałą odporność na starzenie i DoMercedes-Benz.
odpowiadającego
specyfikacjom:
pojazdów
dostawczych,
ciężarowych,
12 1 L
3663
Do pojazdów
dostawczych,
ciężarowych,
12
3663
przestrzegać
Mercedes-Benz
i Należy
kompatybilny
wstecz
do 236.121 L
MB
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
TOP
TOPTEC
TECATF
ATF1700
1700
MB
236.14;
MB
236.12
maksymalną
wydajność
pracy przekładni nawet podczas dużych wahań temperatury.
autobusów.Liqui
Moly
rekomenduje
instrukcji
producenta
pojazdu.
autobusów.Liqui
Moly rekomenduje
wszystkich
starszych
przekładni
5ten
biegowychten
odpowiadającego
specyfikacjom:
WWpełni
olejolej
o bardzo
wysokiej
wydajności
do automatycznych
skrzyń skrzyń
biegów.biegów.
pełnisyntetyczny
syntetyczny
o bardzo
wysokiej
wydajności
do automatycznych
produkt
do
przekładni
które wymagają
środka
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
Mercedes-Benz.
Należy
przestrzegać
MB
236.14;
MB
236.12
Zapewnia
stabilność
termiczną
i doskonałą
odporność
na starzenie.
Maksymalna
Do pojazdów
dostawczych, ciężarowych,
1L
12
3663
Zapewnia
wysoką
stabilność
termiczną
i doskonałą
odporność
na starzenie.
Maksymalna
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
TOP
TECwysoką
ATF
1700
przekładni
które wymagają
środka smarnego
instrukcji
producenta
pojazdu.
smarnego
odpowiadającego
autobusów.Liqui
Moly
rekomenduje
ten specyfikacjom:
wydajność
zmiany
przy
najdłuższych
przebiegach
międzymiędzy
wymianami
oleju. oleju.
DoMAN
pojazdów
dostawczych, ciężarowych,
MBodpowiadającego
236.81
;MAN
339specyfikacjom:
type V2,
MAN
Wwydajność
pełni syntetyczny
olej
o nawet
bardzo
wysokiej
wydajności
doprzebiegach
automatycznych
skrzyń
biegów.
zmianybiegów
biegów
nawet
przy
najdłuższych
wymianami
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
do
MB
236.81
;MAN
339
type339
V2,
339
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
Doskonała
ochrona
przez
zużyciem
i
korzystne
zachowanie
tarcia
w
skrzyni.
type
Z3;
ZF
TE-ML
02F,
03D,
04D,
14C,
Do
pojazdów
dostawczych,
ciężarowych,
1
L
12
3663 ten
MB
236.14;
MB
236.12
autobusów.
LIQUI
MOLY
rekomenduje
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Zapewnia
wysoką
stabilność
termiczną
i doskonałą
odporność
na wstarzenie.
Doskonała
ochrona
przez zużyciem
zachowanie
tarcia
skrzyni.
type
Z3; ZFbiegów.
TE-MLspecyfikacjom:
02F, 03D, 04D, 14C,
TOP
ATF
1700
smarnego
odpowiadającego
WTEC
pełni
syntetyczny
olej oi korzystne
bardzo
wysokiej
wydajności
doMaksymalna
automatycznych
16M,
17C;skrzyń
Voith H 55.6336.XX
(früher / ten
autobusów.Liqui
Moly
rekomenduje
odpowiadającego
specyfikacjom:
wydajność
zmiany biegów
przy
najdłuższych
przebiegach
między wymianami
16M,
17C;
Voith
H 55.6336.XX
(früher /do przekładni,
W pełni syntetyczny
olej onawet
bardzo
wysokiej
wydajności
do automatycznych
skrzyń oleju.
biegów. MB
236.81
;MAN
339
type
V2,
MAN
339 produkt
DoG pojazdów
dostawczych,
ciężarowych,
1 L które
12 wymagają
3663
before
1363)
;
Allison
C4
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
TOP
TEC
ATF
1700
236.14;
MB
236.12
Zapewnia
stabilność
itarcia
doskonałą
odporność
na starzenie.
Maksymalna
before
G 02F,
1363)
; Allison
C4 środka
Doskonała
ochrona
przez
zużyciem
i korzystne
zachowanieodporność
w skrzyni.
typeMB
Z3;
ZF
TE-ML
03D,
04D,
14C,
Zapewnia
wysokąwysoką
stabilność
termiczną
i termiczną
doskonałą
na starzenie.
Maksymalna
autobusów.Liqui
Moly
rekomenduje
ten
smarnego odpowiadającego spesmarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
W pełni syntetyczny olej o bardzo wysokiej wydajności do automatycznych skrzyń biegów.16M,
17C;
Voith
H 55.6336.XX
/
produkt
do;MAN
przekładni
które(früher
wymagają
środka
wydajność
biegów
przy przebiegach
najdłuższych
przebiegach
międzyDo
wymianami
oleju.
wydajność
zmianyzmiany
biegów nawet
przynawet
najdłuższych
między
wymianami oleju.
MB
236.81
339
type
V2,
MAN
339
cyfikacjom:
MB
236.81;MAN
339
type V2,
pojazdów
dostawczych,
1L
12
3663
Zapewnia
wysoką
stabilność termiczną i doskonałą odporność na starzenie. Maksymalnabeforesmarnego
G 1363) ;odpowiadającego
Allison C4 ciężarowych,
specyfikacjom:
TOP
TECochrona
ATF 1700
Doskonała
przez zużyciem
korzystne
zachowanie
tarcia zachowanie
w skrzyni.
type Z3; ZF TE-ML
02F,
03D, 04D,
14C,
Doskonała
przezi przy
zużyciem
i korzystne
tarcia woleju.
skrzyni.
autobusów.Liqui
Moly
rekomenduje
ten
MAN
wydajność
zmianyochrona
biegów
nawet
najdłuższych
przebiegach
między wymianami
MB 236.81
;MAN
339 type V2,(früher
MAN
339 339 type Z3; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D,
W
pełni syntetyczny
olej o bardzo
wysokiej
wydajności
do automatycznych
skrzyń biegów.
16M,
17C;
Voith
H
55.6336.XX
/
produkt
do przekładni
które wymagają
środka
Dotype
pojazdów
ciężarowych,
1L
3663
Doskonała
ochrona
przez zużyciem
i korzystne
zachowanie
tarcia wnaskrzyni.
ZF dostawczych,
TE-ML
02F,C403D,
04D, 14C,
14C, 16M, 17C;
Voith 12
H 55.6336.XX
(früher /
TOP
TECwysoką
ATF 1700
Zapewnia
stabilność
termiczną
i doskonałą
odporność
starzenie. Maksymalna smarnego
before Z3;
G 1363)
;Moly
Allison
odpowiadającego
specyfikacjom:
autobusów.Liqui
rekomenduje
ten
16M,
17C; Voith
H 55.6336.XX
/
W pełni syntetyczny
olej o nawet
bardzoprzy
wysokiej
wydajności
do automatycznych
skrzyń biegów.
opracowany
przede
do(früher
użytku
1 L Allison
6
wydajność
zmiany1800
biegów
najdłuższych
przebiegach
między wymianami
oleju. OlejMB
before
C4 3687
236.81
;MAN
339wszystkim
type V2,
MAN
339
produkt
do przekładni
które
wymagają
środka G 1363);
TOP
TEC
ATF
before
G
1363)
;
Allison
C4
w automatycznych
skrzyniach
biegów
typ
ZF do użytku
20 L
6 1L
3687
opracowany
przede
Zapewnia wysoką
termiczną
i doskonałą
odporność
na starzenie.
6
3687
Doskonała
ochrona
przez
i korzystne
zachowanie
tarcia wbiegów.
skrzyni.
type
Z3;Olej
ZFodpowiadającego
TE-ML
02F, 03D,
04D,wszystkim
14C,
smarnego
specyfikacjom:
Nowoczesny
olej
niskiejzużyciem
lepkości
do automatycznych
skrzyń
Jest on Maksymalna
oparty na
TOP TEC
ATFo stabilność
1800
6HP19/26/32
, któreHsą55.6336.XX
zainstalowane
między
w automatycznych
biegów
typ ZF
20 L
6
3687
wydajność
zmiany biegów
przywyselekcjonowanych
najdłuższych
przebiegach
wymianami
16M,
17C;
Voith
/
MBopracowany
236.81
;MAN
339wszystkim
typeskrzyniach
V2, (früher
MAN
339
technologii
syntetycznej
oraz nawet
specjalnie
dodatkach.
przede
do użytku
1L
6
3687
Nowoczesny
o niskiej
lepkości
do automatycznych
skrzyńmiędzy
biegów.
Jest on oleju.
opartyOlej
na
w różnych
modelach
BMW,
Jaguar,
Land
TOP
TEC ochrona
ATFolej
1800
6HP19/26/32
, które
są04D,
zainstalowane
między
before
G
1363)
;
Allison
C4
Doskonała
przez zużyciem i korzystne zachowanie tarcia w skrzyni.
type
Z3;
ZF
TE-ML
02F,
03D,
14C,
w automatycznych
skrzyniach
biegów
typ ZF
20 L
6
3687
technologii olej
syntetycznej
specjalnie
wyselekcjonowanych
dodatkach.
i Porsche,
i
innych.
Liqui
Moly
Nowoczesny
o niskiej oraz
lepkości
do automatycznych
skrzyń biegów.
Jest on oparty na Rover
w różnych
BMW,
Jaguar,
16M, 17C;
Hmodelach
(früher
/ Land
6HP19/26/32
,Voith
które
są55.6336.XX
zainstalowane
między
rekomenduje
ten
doi przekładni
które
Olej opracowany
przede
wszystkim
do użytku
technologii syntetycznej oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatkach.
1L
6
3687
Rover
i produkt
Porsche,
innych.
Liqui
Moly
before
Gmodelach
1363)
; Allison
C4
w różnych
BMW,
Jaguar,
Land
TOP TEC ATF 1800
wymagają
środka smarnego
odpowiadającego
w automatycznych
skrzyniach
biegów
typ ZFopracowany
6 wszystkim
3687do użytku
rekomenduje
tenLiqui
produkt
do przekładni
które 20 Lprzede
Olej
i
Porsche,
i
innych.
Moly
Nowoczesny olej o niskiej lepkości do automatycznych skrzyń biegów. Jest on oparty na Rover
specyfikacjom:
Dexron
VI
; Mercon
LV;
Olej
opracowany
przede
wszystkim
do
użytku
1
L
6
3687typ
6HP19/26/32
,
które
są
zainstalowane
między
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
w
automatycznych
skrzyniach
biegów
rekomenduje
do przekładni
które
TOP
TECsyntetycznej
ATF 1800
BMW
83automatycznych
22 0ten
142produkt
516 (M-1375.4)
; Hyundai
technologii
oraz specjalnie
wyselekcjonowanych
dodatkach.
wróżnych
skrzyniach
ZF
20 które
L
3687
Nowoczesny
niskiej do
lepkości
do automatycznych
skrzyń
biegów.
on
oparty
naWS
wJest
modelach
BMW,
Jaguar,
Land
ZFtyp
6HP19/26/32,
są6 zainstalowane
specyfikacjom:
Dexron
VIbiegów
; Mercon
LV;
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
Nowoczesny
olej o olej
niskiejo lepkości
automatycznych
skrzyń biegów. Jest
on oparty
naSP-IV
;
Nissan
Matic
S
;
Toyota
6HP19/26/32
,iprzede
które
sąwszystkim
zainstalowane
między
Rover
i Porsche,
innych.
Liqui(M-1375.4)
Moly
w
różnych
modelach
BMW,
Jaguar,
BMW
83
22
0
142
516
;
Hyundai
Olej
opracowany
do
użytku
specyfikacjom:
Dexron
VI
;
Mercon
LV;
1L
6
3687 Land
technologii
syntetycznej
oraz wyselekcjonowanych
specjalnie wyselekcjonowanych
dodatkach. rekomenduje
technologii
syntetycznej
oraz specjalnie
dodatkach.
TOP
TEC ATF
1800
w83różnych
modelach
BMW,
Jaguar,
Land
ten516
produkt
doSprzekładni
które
Rover,
i innych.
LIQUI 3687
MOLY
BMW
22
0 142
(M-1375.4)
; Hyundai
w automatycznych
skrzyniach
biegów
typ
ZF Porsche
SP-IV
;
Nissan
Matic
;
Toyota
WS
20
L
6
OLEJE DO UKŁADUNowoczesny
WSPOMAGANIA
olej o niskiej lepkości do automatycznych skrzyń biegów. Jest on oparty na SP-IV
Rover
i Porsche,
i; innych.
Liqui Moly
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
ten
które
; Nissan
Matic
Sprzede
Toyota
WS
6HP19/26/32
, które
są
zainstalowane
między
Olej
opracowany
wszystkim
dorekomenduje
użytku
1 L produkt
6 do przekładni,
3687
TOP TEC syntetycznej
ATF 1800oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatkach.
technologii
Przeznaczony
do układów
hydraulicznych,
rekomenduje
ten
produkt
dobiegów
przekładni
które
Dexron
VI ; Jaguar,
Mercon
LV;wymagają
środka
odpowiadająwwspecyfikacjom:
różnych
modelach
BMW,
Land
automatycznych
skrzyniach
typ ZF
20 L smarnego
6
3687
OLEJ
DO UKŁADU
CENTRALNEGO
Nowoczesny
olej
o
niskiej
lepkości
do
automatycznych
skrzyń
biegów.
Jest
on
oparty
na
1
L
6
1127
układów
centralnego
smarowania,
układów
wymagają
środka
smarnego
odpowiadającego
BMW
83
22
0
142
516
(M-1375.4)
;
Hyundai
cego
specyfikacjom:
Dexron
VI;
Mercon
LV;
Rover
i Porsche,, które
i innych.
Liqui Moly między
OLEJE DO UKŁADUUniwersalny
WSPOMAGANIA
6HP19/26/32
są zainstalowane
syntetyczny oraz
olejspecjalnie
hydrauliczny
opracowany, abydodatkach.
spełniać wymagania wielu poziomowania
Przeznaczony
do
hydraulicznych,
nadwozia,
specyfikacjom:
Dexron
VI Jaguar,
; Mercon
LV;
; Nissan
Matic
Sukładów
; układów
Toyota
WS
technologii syntetycznej
wyselekcjonowanych
BMW
rekomenduje
ten
produkt
do
przekładni
które 83 22 0 142 516 (M-1375.4); Hyundai
wSP-IV
różnych
modelach
BMW,
Land
Przeznaczony
doLiqui
układów
hydraulicznych,
OLEJ DO pojazdów.
UKŁADU
CENTRALNEGO
kierowniczych.
Moly
rekomenduje
ten
producentów
Olej
ten
charakteryzuje
się
wyjątkowymi
właściwościami
w
wysokich
1
L
6
1127
układów
centralnego
smarowania,
układów
BMW
83
22
0
142
516
(M-1375.4)
;
Hyundai
SP-IV;
Nissan
Matic
S;
Toyota
WS
wymagają
środka ismarnego
odpowiadającego
OLEJ
DO UKŁADU
CENTRALNEGO
Rovercentralnego
i Porsche,
innych. Liqui
Moly
1L
6
1127
układów
smarowania,
układów
Uniwersalny
syntetyczny
olej hydrauliczny
opracowany, aby spełniać wymagania wielu
produkt
dopoziomowania
przekładni
które
środka
nadwozia,
układów
temperaturach
oraz
doskonałą
przed zużyciem.
SP-IV
; Nissan
Matic
; Mercon
Toyota
WS
OLEJE DO UKŁADU
WSPOMAGANIA
specyfikacjom:
Dexron
VISwymagają
;do
LV; które
rekomenduje
ten
produkt
przekładni
Uniwersalny
syntetyczny
olejochronę
hydrauliczny
opracowany, aby spełniać wymagania wielu smarnego
poziomowania
nadwozia,
układów
odpowiadającego
specyfikacjom:
kierowniczych.
Moly
rekomenduje
producentów pojazdów. Olej ten charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami w wysokich
BMW
83
22środka
0 142
516Liqui
(M-1375.4)
;ten
Hyundai ten
wymagają
smarnego
odpowiadającego
Przeznaczony
do
układów
hydraulicznych,
Liqui
Moly
rekomenduje
producentów pojazdów. Olej ten charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami w wysokich kierowniczych.
MAN
M 3289;
MBMatic
345.0
;; Ford
do
przekładni
które
wymagają
środka
SP-IV
; produkt
Nissan
Ssmarowania,
WS układów
OLEJ
DO UKŁADU
CENTRALNEGO
temperaturach
oraz
doskonałą
ochronę
przed
zużyciem.
specyfikacjom:
Dexron
VIToyota
; Mercon
LV;
produkt
do
przekładni
które
wymagają
6
1127
układów
centralnego
temperaturach
oraz
doskonałą
ochronę
przed
zużyciem.
WSS-M2C204-A;
ZFodpowiadającego
TE-ML
02K; VW środka
TLspecyfikacjom: 1 L
smarnego
BMW
83
22 0 142
(M-1375.4)
; Hyundai
Uniwersalny syntetyczny olej hydrauliczny opracowany, aby spełniać wymagania wielu smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
poziomowania
układów
Przeznaczony
do 516
układów
hydraulicznych,
52146
(G002
000/nadwozia,
G004
000);
BMW
81 22 9
MAN
M
3289;
MB
345.0
;
Ford
OLEJ
DO UKŁADU
CENTRALNEGO
OLEJE DO UKŁADUproducentów
WSPOMAGANIA
SP-IV
;
Nissan
Matic
S
;
Toyota
WS
MAN
M 3289;
MB
345.0
; Fiat
Ford
kierowniczych.
Liqui
rekomenduje
ten
pojazdów. Olej ten charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami w wysokich 407
1L
6
1127
układów
smarowania,
układów
758;
Opelcentralnego
1940
766;Moly
9.55550-AG3;
WSS-M2C204-A;
ZFukładów
TE-ML
VW TL
TE-ML
02K;
VW TL02K;
Uniwersalny syntetyczny
olejochronę
hydrauliczny
opracowany, aby spełniać wymagania wieluWSS-M2C204-A;
produkt
do przekładni
które
wymagają
środka
Przeznaczony
do układów hydraulicznych,
poziomowania
nadwozia,
Przeznaczony
doZFukładów
hydraulicznych,
temperaturach
oraz doskonałą
przed zużyciem.
52146
(G002
000/
G004
000);
BMW
22 9 1 L
DO UKŁADU
(G002
000/
G004
000);
BMW
81 22
9 ten 81 centralnego
OLEJE DO UKŁADUOLEJ
WSPOMAGANIA
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
kierowniczych.
Liqui
Moly
rekomenduje
producentów
pojazdów.CENTRALNEGO
Olej ten charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami w wysokich52146
6
1127układów
układów
centralnego
smarowania,
układów
układów
smarowania,
407
758;
Opel
1940
766;
Fiat 9.55550-AG3;
407poziomowania
758;
Opel
1940
766;
Fiat
Uniwersalny
syntetyczny
olejprzed
hydrauliczny
aby spełniać
wielu
proUniwersalny
syntetyczny
olej ochronę
hydrauliczny
opracowany, opracowany,
aby spełniać wymagania
wielu wymagania
MAN
M
3289;
MB
345.0
; 9.55550-AG3;
Ford
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
nadwozia,
układów
temperaturach
oraz doskonałą
zużyciem.
poziomowania
nadwozia, układów kierowniPrzeznaczony
do
układów
hydraulicznych,
WSS-M2C204-A;
ZFMoly
TE-ML
02K;
VW TL
OLEJ
DO UKŁADU
CENTRALNEGO
kierowniczych.
Liqui
rekomenduje
ten LIQUI MOLY
producentów
pojazdów.
Olej
tenOlej
charakteryzuje
się wyjątkowymi
w wysokich
smarnego
specyfikacjom:
1 L rekomenduje
6
1127
układów
centralnego
smarowania,
układów
ducentów
pojazdów.
ten charakteryzuje
sięwłaściwościami
wyjątkowymi
właściwościami
wodpowiadającego
wysokich
czych.
ten produkt
52146
(G002
000/
G004
000);
BMW
81
22 9
Do
układów
wspomagania
samochodów
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
MAN
M
3289;
MB
345.0
;
Ford
Uniwersalny
syntetyczny
olej
hydrauliczny
opracowany,
aby
spełniać
wymagania
wielu
temperaturach oraz doskonałą ochronę przed zużyciem.
poziomowania nadwozia, układów do przekładni,
1 L które6 wymagają
1145środka smarPŁYN
DO
UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
3100
temperaturach
oraz
zapewnia
doskonałą
ochroną
przed
zużyciem.
407
758;
Opel Liqui
1940ZF
766;
Fiat
9.55550-AG3;
Benz.
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
WSS-M2C204-A;
TE-ML
02K; VWten
TL
kierowniczych.
Moly
rekomenduje
producentów pojazdów. Olej ten charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami w wysokich Mercedes
nego
odpowiadającego
specyfikacjom: MAN
Olej hydrauliczny zaprojektowany z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań marki Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
MAN
M 3289;
MB000/
345.0
; Ford
52146
(G002
G004
000);doBMW
81 22
9
produkt
do
przekładni
które
wymagają
środka
temperaturach oraz doskonałą ochronę przed zużyciem.
układów
wspomagania
samochodów
M 3289; MB
1 L345.0;
6 Ford
1145
układów
samochodów
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Mercedes-Benz.
Oleje bazowe
oraz nowoczesne 3100
dodatki zapewniają doskonałe właściwości Do
WSS-M2C204-A;
ZFwspomagania
TE-ML
VW
TL
407 Do
758;
Opel
1940
766; 02K;
Fiat
9.55550-AG3;
1 L WSS-M2C204-A;
6
1145
smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
PŁYN
DO
UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
Mercedes
Benz.
PŁYN
DO
UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
3100
odpowiadającego
specyfikacjom:
Mercedes
Benz.
ZF
TE-ML
02K;
VW
TL
52146
(G002 000/
52146
(G002
000/
G004
000);
BMW
81
22
9
lepkościowe
oraz ochronę przez zużyciem.
MAN
M rekomenduje
3289; MB 345.0
; Ford do
Olej
z myślą
o spełnieniu
rygorystycznych
wymagań
marki marki
Liqui
Moly
ten produkt
Olejhydrauliczny
hydraulicznyzaprojektowany
zaprojektowany
z myślą
o spełnieniu
rygorystycznych
wymagań
Dexron
IIDLiqui
; MB
236.3
; 766;
407
758;
Opel
1940
Fiat02K;
9.55550-AG3;
Moly
rekomenduje
tenVWprodukt
do
G004
000);
BMW
81
22
9
407
758;
Opel
WSS-M2C204-A;
ZF
TE-ML
TL
przekładni
które11,
wymagają
środka
smarnego
Mercedes-Benz. Oleje bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniają doskonałe właściwości ZF
TE-ML
09,
14A,
03D,
04D,
17C
Do układów
wspomagania
samochodów
przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Mercedes-Benz. Oleje bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniają doskonałe właściwości
L
6
1145
52146
(G002
000/
G004
000);
BMW
81 22
9766; Fiat19.55550-AG3;
1940
odpowiadającego
specyfikacjom:
PŁYN
DOoraz
UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
3100
lepkościowe
ochronę przez
zużyciem.
Mercedes
Benz.
odpowiadającego
407
758;
Opel
1940; 766;specyfikacjom:
Fiat 9.55550-AG3;
lepkościowe
oraz zaprojektowany
ochronę przez zużyciem.
IID
; MB
236.3
Olej
hydrauliczny
z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań marki Dexron
Liqui
Moly
rekomenduje
ten
produkt
Do układów
wspomagania
samochodów
Dexron
IID
; MB
236.3
;17C do
1L
6
1145
ZF
TE-ML
09,
11,
14A,
03D,
04D,
PŁYN DO UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
3100 zapewniają doskonałe właściwości przekładni
które
wymagają
środka
smarnego
Mercedes-Benz.
Oleje bazowe
oraz nowoczesne dodatki
Mercedes
Benz.
ZF TE-ML
09, 11, 14A,
03D,
04D, 17C
odpowiadającego
specyfikacjom:
układów
samochodów
Olej hydrauliczny
zaprojektowany
z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań marki Do
lepkościowe
oraz ochronę
przez zużyciem.
Liqui
Molywspomagania
rekomenduje
ten produkt do
1L
6
1145
PŁYN
DO UKŁADÓW WSPOMAGANIA 3100
Dexron
IIDBenz.
; MB
;
19
przekładni
które236.3
wymagają
środka smarnego
Mercedes-Benz. Oleje bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniają doskonałe właściwości Mercedes
Do układów wspomagania samochodów
Olej hydrauliczny zaprojektowany z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań marki Liqui
ZFodpowiadającego
TE-ML
09,
11, 14A,
03D,
04D, 17C
Moly rekomenduje
tensamochodów
produkt
do
Do
układów
wspomagania
specyfikacjom:
lepkościowe oraz ochronę przez zużyciem.
1L
6
1145
Mercedes Benz.
PŁYN
UKŁADÓW
WSPOMAGANIA
które
wymagają
Mercedes-Benz.
Oleje bazowe
oraz nowoczesnez3100
dodatki
doskonałe
właściwości przekładni
OlejDO
hydrauliczny
zaprojektowany
myślązapewniają
o spełnieniu
rygorystycznych
wymagań
marki
Mercedes
Benz.
Dexron
IID
; MB
236.3
; środka smarnego
19
specyfikacjom:
Olej hydrauliczny
zaprojektowany
z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań marki odpowiadającego
lepkościowe
oraz ochronę
przez zużyciem.
Liqui
Moly rekomenduje
produkt
ZF TE-ML
09, 11,
14A,ten
03D,
04D,do
17C
LIQUI MOLY rekomenduje ten produkt do
Mercedes-Benz.
Oleje
bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniają doskonałe
właściwości
19
IID ;które
MB 236.3
; środka smarnego
przekładni
wymagają
Mercedes-Benz. Oleje bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniają doskonałe właściwości Dexron
przekładni,
które
wymagają
środka
smarnego
ZF
TE-ML 09, 11, 14A,
03D, 04D, 17C
lepkościowe
oraz przez
ochronę
przez zużyciem.
odpowiadającego
specyfikacjom:
lepkościowe
oraz ochronę
zużyciem.
TOP TEC ATF 1400
TOP TEC ATF 1600
TOP TEC ATF 1700
TOP TEC ATF 1800
5L
4
3682
20 L
1
3683
1L
6
3662
20 L
4
3692
1L
12
3659
20 L
1
3694
1L
12
3663
1L
6
3687
20 L
6
3688
OLEJ DO UKŁADU CENTRALNEGO
1L
6
1127
OLEJ DO UKŁADU WSPOMAGANIA 3100
1L
6
1145
1L
6
3667
OLEJE DO UKŁADU WSPOMAGANIA
OLEJE DO UKŁADU WSPOMAGANIA
OLEJE DO UKŁADU WSPOMAGANIA
Dexron IID ; MB 236.3 ;
odpowiadającego specyfikacjom: Dexron
19
ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 17C
IID; MB 236.3; ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D,
19
ŚRODKI SMARNE, OLEJE DO URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH
04D, 17C
19
PRODUKT
OPIS
OLEJE DO UKŁADU WSPOMAGANIA
OLEJ DO UKŁADU WSPOMAGANIA 2500
PRZEZNACZENIE
poj. szt. w opak.
nr art.
19
Olej do układów hydraulicznych koncernu
Oleju do układów hydraulicznych koncernu
PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA 2500
PSA.
PSA.
1L
6
3667
Syntetyczny
olej hydrauliczny
z dodatkami
bezpopiołowymi.
doskonałe właśSyntetyczny
olej hydrauliczny
z dodatkami
bezpopiołowymi.
Produkt posiadaProdukt
doskonałeposiada
Liqui Moly rekomenduje ten produkt do LIQUI MOLY rekomenduje ten produkt do
ciwościlepkościowe
lepkościowe
i temperaturowe
znakomicie
przedprzekładni
zużyciem.
Specjalne
które wymagają
środka smarnego
właściwości
i temperaturowe
ponadtoponadto
znakomicie
chroni przedchroni
zużyciem.
przekładni, które wymagają środka smarnego
odpowiadającego
specyfikacjom:
Specjalne
dodatki
niwelujątendencję
tendencję do
Olej Olej
ten może
stosowany
nawet w
dodatki
niwelują
dopienienia.
pienienia.
ten być
może
być stosowany
nawet w regionach
odpowiadającego specyfikacjom:
Peugeot, Citroen (PSA) S 71 2710
regionach, o arktycznym klimacie ze względu na bardzo niską temperaturę krzepnięcia.
o arktycznym klimacie ze względu na bardzo niską temperaturę krzepnięcia.
LDS
Peugeot, Citroën (PSA) S 71 2710
LDS
SMARY
SMAR LITOWY ZS K00K-40
Zgodnie z zleceniami producenta pojazdu
bądź agregatu w przekładniach i łożyskach.
5 kg
25 kg
1
1
4714
4715
19
Smar do prowadnic szyberdachów,
prowadnic foteli, do elementów z tworzywa
SPRAY SILIKONOWY
300 ml
12
2665
Silikon w sprayu. Produkowany na bazie ropy naftowej, nie zawiera tłuszczu. Ułatwia czyszczenie sztucznego jak również z gumy.
elementów zgrzewanych, zapobiega przyklejaniu się folii. Skutecznie konserwuje i smaruje otwarte
prowadnic szyberdachów,
elementySILIKONOWY
ruchome. Usuwa piski i zgrzyty. Odporny na wodę. Chroni elementy gumowe Smar doSmar
300 ml
12
2665
do prowadnic
szyberdachów,
SPRAY
300 ml
12
2665
prowadnic foteli,
do elementów
z tworzywa
zabezpieczając
między innymi
ich zamarzaniem
(uszczelki
w okresie
SPRAY
SILIKONOWY
prowadnic
foteli,z gumy.
do elementów z tworzywa
Silikon
w sprayu.
Produkowany
na bazieprzed
ropy naftowej,
nie zawiera tłuszczu.
Ułatwiagumowe
czyszczenie
sztucznego
jak również
zimowym).
Silikon
w
sprayu.
Produkowany
na
bazie
ropy
naftowej,
nie
zawiera
tłuszczu.
Ułatwia
czyszczenie
sztucznego
jak
również
z
gumy.
Smar
do
prowadnic
szyberdachów,
elementów zgrzewanych, zapobiega przyklejaniu się folii. Skutecznie konserwuje i smaruje otwarte
300 ml
12
2665
SPRAY
SILIKONOWY
elementów
zgrzewanych,
przyklejaniu
konserwuje
i smaruje otwarte prowadnic foteli, do elementów z tworzywa
elementy
ruchome.
Usuwa zapobiega
piski i zgrzyty.
Odpornysię
na folii.
wodę.Skutecznie
Chroni elementy
gumowe
Silikon
w sprayu.
Produkowany
bazieich
ropy
naftowej,
nie (uszczelki
zawiera
tłuszczu.
Ułatwia
czyszczenie sztucznego jak również z gumy.
elementy
ruchome.
Usuwa
piskina
i zgrzyty.
Odporny
na wodę.
Chroni
elementy
gumowe
zabezpieczając
między
innymi
przed
zamarzaniem
gumowe
w okresie
elementów
przyklejaniu
się folii. Skutecznie
konserwuje
i smaruje
otwarte
zabezpieczając
między zapobiega
innymi przed
ich zamarzaniem
(uszczelki
gumowe
w okresie
zimowym).
PRODUKT
OPISzgrzewanych,
PRZEZNACZENIE
elementy
zimowym).ruchome. Usuwa piski i zgrzyty. Odporny na wodę. Chroni elementy gumowe
zabezpieczając
między innymi przed ich zamarzaniem (uszczelki gumowe w okresie
OLEJE
DO
URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
OLEJE DO URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
zimowym).
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych.
2-TAKT MOTOROIL
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych.
250 ml w proporcji
12
1051
Olej może być mieszany
1:50.
2-TAKT
MOTOROIL
OLEJE DO URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
może być
mieszany w proporcji 1:50.
Samomieszalny
olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem oraz Olej
cieczą.
Zapew1L
6
1052
Samomieszalny
olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem oraz cieczą.
OLEJE DO URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
nia
optymalne
smarowanie.
Chroni
silnik,
zapewnia
optymalne
osiągi.
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych.
250 ml
12
1051
ZapewniaMOTOROIL
optymalne smarowanie. Chroni silnik, zapewnia optymalne osiągi.
2-TAKT
ŚRODKI SMARNE,
SMARNE OLEJE DO URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH
OLEJE DO URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
Samomieszalny
olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem oraz cieczą.
2-TAKT MOTOROIL
Olej może
być mieszany
Uniwersalny
olej wdoproporcji
silników1:50.
dwusuwowych.
Olej może być mieszany w proporcji 1:50.
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych.
Olej może być mieszany w proporcji 1:50.
Zapewnia
optymalne
silnik, zapewnia
optymalne
osiągi. oraz cieczą.
Samomieszalny
olejsmarowanie.
do silnikówChroni
dwusuwowych
chłodzonych
powietrzem
2-TAKT
MOTOROIL
Zapewnia optymalne
smarowanie. Chroni silnik, zapewnia optymalne osiągi.
Samomieszalny olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem oraz cieczą.
Zapewnia optymalne smarowanie. Chroni silnik, zapewnia optymalne osiągi.
2-TAKT
MOTORSAGEN-OIL
2-TAKT
MOTORSAGEN-OIL
10W-3010W-30
1L 250 6ml
1L
250 ml
1L
1052
12
6
12
6
liwem bezołowiowym. Proporcje mieszania
Najwyższej
jakościjakości
olej do olej
chłodzonych
powietrzem powietrzem
silników dwusuwowych
spalinowych.
zgodnie
z zaleceniem
2-TAKT
MOTORSAGEN-OIL
10W-30
Najwyższej
do
chłodzonych
silnikówpiłdwusuwowych
pił
spalinowych.
z paliwem bezołowiowym.
Proporcjeproducenta.
mieszania
zgodnie z zaleceniem producenta.
Zapewniajakości
optymalne
smarowanie
ochronęsilników
przed zużyciem.
Najwyższej
olej do
chłodzonychoraz
powietrzem
dwusuwowych pił spalinowych.
zgodnieDo
z zaleceniem
producenta.
pił łańcuchowych.
Łatwo mieszalny
250 ml
12
1282
Zapewnia
optymalne
smarowanie
oraz
ochronę
przed
zużyciem.
2-TAKToptymalne
MOTORSAGEN-OIL
10W-30
Zapewnia
smarowanie oraz ochronę
przed zużyciem.
Najwyższej jakości olej do chłodzonych powietrzem silników dwusuwowych pił spalinowych.
2-TAKT
MOTORSAGEN-OIL
Zapewnia optymalne
smarowanie oraz10W-30
ochronę przed zużyciem.
Najwyższej jakości olej do chłodzonych powietrzem silników dwusuwowych pił spalinowych.
Zapewnia optymalne smarowanie oraz ochronę przed zużyciem.
RASENMAHER-OIL
RASENMAHER-OIL
SAESAE
30 30
Zapewnia
optymalne
smarowanie,
zmniejsza
zużycie,
Utrzymuje
w czystości.
Zapewnia
optymalne
smarowanie,
zmniejsza
zużycie,
Utrzymuje
silnik wsilnik
czystości.
Chroni
korozja
nawet
w trakcie
zimowania.
Chroniprzed
przed
korozja
nawet
w trakcie
zimowania.
RASENMAHER-OIL SAE 30
z paliwem bezołowiowym. Proporcje mieszania
Do pił łańcuchowych.
Łatwo mieszalny
zgodnie
z zaleceniem producenta.
z paliwem bezołowiowym. Proporcje mieszania
zgodnie z zaleceniem producenta.
1L
600 ml
1L
Wielosezonowy olej do silników
Wielosezonowy
olej do
silników
czterosuwowych,
kosiarek, pilarek,
agregatów
1L
Uniwersalny
wielosezonowy
olej, który zapewnia doskonałą
ochronę nawet w najtrudniejszych
UNIVERSAL
GARTENGERATE-OIL
10W-30
prądotwórczych,
odśnieżarek. Przewyższa
czterosuwowych,
kosiarek, pilarek, agregatów
Uniwersalny
wielosezonowy olej, który zapewnia doskonałą ochronę nawet w najtrudniejszych
warunkach
pracy.
wymagania takich
producentówodśnieżarek.
silników jak: Przewyższa
prądotwórczych,
20
1282
12
250 ml
12
1051
1L
6
1052
250 ml
12
1282
600 ml
12
1268
1L
6
1264
1L
6
1273
1L
6
1117
1L
12
6932
5L
4
6933
1282
1268
12600 ml 1268 12
1L 1264 6
1264
1L olej 6do czterosuwowych
Uniwersalny
silników
Uniwersalny olej do czterosuwowych silników
600 ml
12
1268
urządzeń
ogrodniczych,
pił
oraz
kosiarek.
urządzeń ogrodniczych, pił oraz kosiarek.
Zapewnia optymalne smarowanie, zmniejsza zużycie, Utrzymuje silnik w czystości.
Chroni przed korozja nawet w trakcie zimowania.
warunkach pracy.
UNIVERSAL
GARTENGERATE-OIL 10W-30
nr art.
olej do czterosuwowych
silników
UniwersalnyUniwersalny
olej do czterosuwowych
silników
600 ml
urządzeń ogrodniczych,
pił oraz kosiarek.
urządzeń ogrodniczych,
pił oraz kosiarek.
RASENMAHER-OIL
SAEsmarowanie,
30
Zapewnia optymalne
zmniejsza zużycie, utrzymuje silnik w czystości oraz chroni
Zapewnia optymalne smarowanie, zmniejsza zużycie, Utrzymuje silnik w czystości.
Uniwersalny olej do czterosuwowych silników
przed
korozja
nawet
w
trakcie
zimowania.
RASENMAHER-OIL
SAE
30
urządzeń ogrodniczych, pił oraz kosiarek.
Chroni przed korozja nawet w trakcie
zimowania.
UNIVERSAL GARTENGERATE-OIL 10W-30
250 ml
szt. w opak.
1051
1052
1051
1052
Do pił łańcuchowych. Łatwo mieszalny
250 Łatwo
ml
12
Do pił łańcuchowych.
mieszalny
z1282
pa-
z paliwemŁatwo
bezołowiowym.
mieszania
Do pił łańcuchowych.
mieszalny Proporcje250
ml
12
poj.
Wielosezonowy olej do silników
Briggs&Stratton, Honda, Tecumseh.
6
1L
6
12
6
1L
1273
6
1264
1268
1264
6
1273
1273
wymagania takich
producentów
silników jak:
czterosuwowych,
kosiarek,
pilarek, agregatów
Wielosezonowy
olej do silników czteroUNIVERSAL
GARTENGERATE-OIL
10W-30
Uniwersalny
wielosezonowy
olej, który zapewnia doskonałą ochronę
nawet w najtrudniejszych
Briggs&Stratton,
Tecumseh.
Wielosezonowy
olej
doHonda,
silników
prądotwórczych,
odśnieżarek.
Przewyższa
1L pilarek,
6
1273
suwowych, kosiarek,
agregatów
UNIVERSAL
czterosuwowych,
pilarek,
agregatów
warunkach
pracy.GARTENGERATE-OIL
Uniwersalny
wielosezonowy olej,10W-30
który zapewnia doskonałą ochronę nawet wymagania
w najtrudniejszych
takichkosiarek,
producentów
silników
jak:
Uniwersalny wielosezonowy olej, który zapewnia doskonałą ochronę nawet w najtrudniejszych
prądotwórczych, odśnieżarek. Przewyższa
prądotwórczych, odśnieżarek.
Przewyższa
Briggs&Stratton,
Honda, Tecumseh.
warunkach
warunkach
pracy. pracy.
wymagania takich producentów silników
jak:
wymagania
takich producentów silników jak:
Briggs&Stratton, Honda, Tecumseh.
Briggs&Stratton, Honda, Tecumseh.
20
20
20
hydraulikoil hlp 46
Mineralny olej hydrauliczny spełniający klasyfikację HLP według normy DIN 51524 część 2.
Zawiera specjalnie wybrane dodatki w celu poprawienia odporności na starzenie oraz polepszenia ochrony przed zużyciem oraz właściwości EP. Idealnie nadaje się do układów, w których
mogą pojawić się wysokie obciążenia termiczne.
Do układów hydraulicznych, które wymagają
oleju o lepkości ISO VG 46.
Płyny do układu chłodzenia
KFS 11 koncentrat płynu do chłodnic
Innowacyjny koncentrat płynu do chłodnic, którego formuła zapewnia doskonałą ochronę
przed przegrzaniem oraz korozją. Połączenie odpowiednich proporcji koncentratu oraz wody
destylowanej chroni układ chłodzenia przed zamarznięciem.
GTL 11 Gotowy płyn do układu chłodzenia
Uniwersalny gotowy płyn do układów chłodzenia odpowiadający specyfikacji G11.
5L
4
8849
GTL 12 Gotowy płyn do układu chłodzenia
Uniwersalny gotowy płyn do układów chłodzenia odpowiadający specyfikacji G12.
5L
4
8851
Gotowy płyn do układu chłodzenia. Zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem,
chroni przed korozją cały układ chłodzenia.
Gotowy płyn do układu chłodzenia. Zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem,
chroni przed korozją cały układ chłodzenia.
20
Do wszystkich układów chłodzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
i motocykli. Odpowiada specyfikacji G11.
Proporcje :
1:0,6 = -50 °C
1:1 = -40 °C
1:1,5 = -27 °C
1:2 -20 °C
Gama
motocyklowa
GAMA MOTOCYKLOWA
21
DODATKI
22
OLEJE SILNIKOWE 4T STREET PEŁNY SYNTETYK
23
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
mineralne
23
24
OLEJE SILNIKOWE 4T OFFROAD PEŁNY SYNTETYK
24
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
MINERALNE
24
25
OLEJE SILNIKOWE KART PEŁNY SYNTETYK
25
OLEJE SILNIKOWE ATV PEŁNY SYNTETYK
25
OLEJE SILNIKOWE 2T PEŁNY SYNTETYK
25
PÓŁSYNTETYK
MINERALNY
25
26
OLEJe SILNIKOWe 2T OFF ROAD pełny syntetyk
26
PÓŁSYNTETYK
26
OLEJE PRZEKŁADNIOWE PEŁNY SYNTETYK
26
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
MINERALNY
26
27
OLEJE DO FILTRÓW I TELESKOPÓW
27
KOSMETYKI I SMARY
28
PŁYNY HAMULCOWE
29
21
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
DODATKI
OPIS
PRZEZNACZENIE
Motorbike Dodatek z Mos2
Do wszystkich silników 4-suwowych oraz
2-suwowych. Może być również stosowany
w silnikach ze sprzęgłem mokrym wielotarczowym.
Zalecane dawkowanie:
Silniki 4-suwowe: stosować przy każdej
wymianie oleju, 30 ml na każdy litr oleju
oraz 20 ml na każdy litr oleju w przypadku
sprzęgła wielotarczowego mokrego.
Silniki 2-suwowe: 20 ml na litr oleju 2T lub
10 ml na każde 10 l mieszanki.
Motorbike Dodatek do paliwa 4T
Należy stosować do paliwa w każdym silniku
4-suwowym, z układem zasilania gaźnikowym oraz na wtrysku. 125 ml wystarcza na
około 15-20 L paliwa. Dodawać do paliwa
przy każdym tankowaniu.
Motorbike Dodatek do paliwa 2T
Do wszystkich rodzajów silników 2-suwowych. 25 ml dodatku należy dolać do
5 L paliwa lub mieszanki paliwa z olejem.
Stosować przy każdym tankowaniu.
Motorbike Speed Dodatek do paliwa
Produkt należy dodać do paliwa. Możliwe jest
stosowanie w silnikach 4-suwowych oraz
2-suwowych. Zawartość jednego opakowania wystarcza na 20 L paliwa.
Motorbike Stabilizator benzyny
Do wszystkich silników benzynowych
2-suwowych i 4-suwowych. Dodać do paliwa
przed planowanym długim wyłączeniem
eksploatacji. 25 ml wystarcza na 5 L paliwa,
po dodaniu do paliwa uruchomić silnik na
około 10-15 min.
Motorbike Engine Flush
Płucze oraz czyści wszystkie 4-suwowe
silniki motocyklowe. Jedno opakowanie
wystarcza na około 4,5 L oleju silnikowego.
Należy wlać odpowiednią ilość produktu
do starego oleju silnikowego, następnie
uruchomić silnik i pozostawić na „wolnych
obrotach” przez około 10 min, następnie
wymienić olej oraz filtr na nowy.
Motorbike Oczyszczacz chłodnicy
Do wszystkich rodzajów układu chłodzenia.
Zawartość opakowania dodać do układu
chłodzenia przed wymianą płynu, uruchomić
silnik i płukać układ chłodzenia przez około
30 min, następnie wymienić płyn chłodzący.
Środek do ochrony silnika przed zużyciem bazujący na dwusiarczku molibdenu (MoS2). Potwierdzona testami redukcja zużycia silnika o 50%. Po zastosowaniu dodatku silnik pracuje
cicho i równo, zużywa mniej paliwa oraz oleju. Mniejsze zużycie silnika wpływa na większą
niezawodność jednostki napędowej. Testowany w silniku z katalizatorem.
Zwiększa wydajność silnika. Usuwa osady w układzie paliwowym, na zaworach, ze świec
zapłonowych oraz w komorze spalania, zapobiega ponownemu tworzeniu się nowych osadów. Zmniejsza również zużycie paliwa. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Testowany
w silniku z katalizatorem.
Zwiększa wydajność silnika. Usuwa osady w układzie paliwowym z kanałów dolotowych i wylotowych, zapobiega tworzeniu się nowych. Chroni cały układ paliwowy przed korozją.
Najnowocześniejszy dodatek, którego zadaniem jest zwiększenie przyspieszenia pojazdu. Powoduje łatwiejszy rozruch silnika, zapewnia większą przyjemność z jazdy dzięki poprawieniu
osiągów silnika.
Chroni paliwo przed starzeniem i utlenianiem. Zapobiega korozji w całym układzie paliwowym.
Zapobiega występowaniu problemów w czasie przerwy w eksploatacji: motocykli, skuterów,
quadów, skuterów śnieżnych. Zwiększa niezawodność. Produkt zapewnia trwały efekt.
Dodatek do czyszczenia wnętrza silników motocyklowych z zanieczyszczeń, które przedostają
się podczas spalania paliwa. Usuwa szkodliwą sadzę oraz laki. Dzięki temu po czyszczeniu
oraz zastosowaniu świeżego oleju silnik może rozwijać pełne osiągi.
Koncentrat do czyszczenia układów chłodzenia. Zanieczyszczenia w układzie chłodzenia blokują wymianę ciepła, a także zawory termostatyczne. Gdy temperatura silnika jest zbyt wysoka, silnik pracuje nieekonomicznie i nadmiernie się zużywa. Usuwa osady zawierające olej
i osad wapienny, zapewnia, że silnik pracuje niezawodnie i przy optymalnej temperaturze. Nie
zawiera agresywnych kwasów lub zasad.
22
poj.
szt. w opak.
nr art.
125 ml
6
1580
125 ml
6
1581
250 ml
6
1582
150 ml
6
3040
250 ml
6
3041
250 ml
20
1657
150 ml
6
3042
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
DODATKI
OPIS
PRZEZNACZENIE
Motorbike Uszczelniacz chłodnicy
Do uszczelniania drobnych nieszczelności
w układach chłodzenia. Nadaje się do
chłodnic aluminiowych i plastikowych.
Mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów
chłodzących. Produkt można stosować
w dowolnym momencie eksploatacji.
Produkt niezawodnie uszczelnia mikropęknięcia i małe wycieki. Może być stosowany profilaktycznie po przeprowadzeniu naprawy chłodnicy tak, aby wyeliminować możliwości wycieków.
Produkt ten nie ogranicza przepływu płynu w układzie chłodzenia.
Oleje silnikowe 4T STREET Pełny syntetyk
Motorbike 4T Synth 5W-40 Race
W pełni syntetyczny olej do silników o wysokiej wydajności, do zastosowania w silnikach
4-suwowych, chłodzonych powietrzem i cieczą. W pełni syntetyczne oleje bazowe w połączeniu z najnowszą technologią dodatków zapewniają idealne smarowanie w każdych warunkach,
doskonałą czystość silnika i dobre wartości tarcia, ponadto chronią przed zużyciem. Testowany w silnikach z katalizatorem.
Olej stosowany w MOTO 2 oraz MOTO 3.
Motorbike 4T Synth 10W-50 Race
W pełni syntetyczny olej do silników o wysokiej wydajności, do zastosowania w silnikach
4-suwowych, chłodzonych powietrzem i cieczą. W pełni syntetyczne oleje bazowe w połączeniu z najnowszą technologią dodatków, zapewniają idealne smarowanie w każdych warunkach, doskonałą czystość silnika i dobre wartości tarcia, ponadto chronią przed zużyciem.
Testowany w silnikach z katalizatorem.
Motorbike 4T Synth 10W-60 Race
W pełni syntetyczny olej do silników sportowych o najwyższych osiągach. Testowany w motocyklach wyścigowych. Zapewnia optymalne smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem. Testowany w silnikach z katalizatorem.
Technologia syntetyczna
Motorbike 4T 10W-40 Street
Wysokiej jakości olej silnikowy, opracowany do zastosowania w chłodzonych powietrzem
i cieczą motocyklach ulicznych. Specjalnie wyselekcjonowane oleje bazowe oraz dodatki wysokiej jakości zapewniają optymalne smarowanie, doskonałą czystość silnika oraz współczynnik tarcia w każdych warunkach pracy.
Motorbike 4T 10W-30 Street
Wysokiej jakości olej silnikowy, opracowany do zastosowania w chłodzonych powietrzem
i cieczą motocyklach ulicznych. Specjalnie wyselekcjonowane oleje bazowe oraz dodatki wysokiej jakości zapewniają optymalne smarowanie, doskonałą czystość silnika oraz współczynnik tarcia w każdych warunkach pracy.
Motorbike 4T 15W-50 Street
Wysokiej jakości olej silnikowy, opracowany do zastosowania w chłodzonych powietrzem
i wodą motocyklach szosowych. Specjalnie wyselekcjonowane oleje bazowe oraz dodatki
wysokiej jakości zapewniają optymalne smarowanie, doskonałą czystość silnika oraz współczynnik tarcia w każdych warunkach pracy.
Olej opracowany do całorocznej pracy
w silniach motocykli szosowych, zarówno
w normalnych jaki i ekstremalnych warunkach pracy. Olej zgodny w wymaganiami
PIAGGIO oraz APRILIA.
Aprobaty i specyfikacje:
ACEA A3; API SM; JASO MA2
Olej opracowany do całorocznej pracy
w silniach motocykli szosowych, zarówno
w normalnych jaki i ekstremalnych warunkach pracy.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL, JASO MA2.
Olej przeznaczony do motocykli wyścigowych z silnikami 4-suwowymi.
Aprobaty:
API SL; JASO MA2
Do całorocznego zastosowania w motocyklach szosowych. Może być stosowany w silnikach z mokrym oraz suchym sprzęgłem.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL; JASO MA2
Produkt został specjalnie opracowany do
użytku całorocznego w normalnych oraz
ciężkich motocyklach szosowych, takich
producentów jak Honda i Suzuki. Olej ten
może być stosowany zarówno w silnikach
z mokrym sprzęgłem jak i ze sprzęgłem
suchym.
Aprobaty i specyfikacje:
ACEA A3; API SM; JASO MA2
Do całorocznego zastosowania w motocyklach szosowych, między innymi tych
wyprodukowanych przed 1990 rokiem. Może
być stosowany w silnikach z mokrym oraz
suchym sprzęgłem.
poj.
szt. w opak.
nr art.
125 ml
6
3043
1L
6
2592
4L
4
1685
60 L
1
2593
205 L
1
2594
1L
6
1502
4L
4
1686
20 L
1
1567
60 L
1
1564
205 L
1
1569
1L
6
1525
4L
4
1687
20 L
1
1527
1L
6
1521
4L
4
1243
20 L
1
1562
60 L
1
1563
205 L
1
1568
1L
6
2526
4L
4
1688
60 L
1
2531
205 L
1
2544
1L
6
2555
4L
4
1689
60 L
1
2565
205 L
1
2566
23
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
MINERALNE
OPIS
PRZEZNACZENIE
Motorbike 4T 10W-40 Basic Street
Całoroczny olej silnikowy do motocykli
szosowych.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL; JASO MA2
Wysokiej jakości olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w silnikach motocykli 4-suwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Został on specjalnie opracowany do całorocznego
stosowania w motocyklach szosowych, eksploatowanych w normalnych oraz dużych obciążeniach. Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła.
Motorbike 4T 20W-50 Street
Wielosezonowy olej silnikowy do motocykli 4-suwowych. Zapewnia bezpieczne smarowanie
w każdych warunkach. Optymalna ochrona przed zużyciem i wysoka stabilność filmu olejowego. Testowany w silniku z katalizatorem.
Motorbike HD-Classic SAE 50 Street
Mineralny olej silnikowy do zastosowania w klasycznych motocyklach. Szczególnie nadaje
się do pojazdów Harley Davidson. Wysoka odporność na zużycie i znakomita ochrona przed
korozją. Olej ten jest bardzo odporny na ścinanie. Zapewnia cichą pracę silnika i jego długą
żywotność.
Motorbike 4T 10W-40 Scooter
Wielosezonowy olej silnikowy do nowoczesnych silników skuterów 4-suwowych. Zapewnia
bezpieczne smarowanie w każdych warunkach. Optymalna ochrona przed zużyciem i wysoka
stabilność filmu olejowego. Testowany w silniku z katalizatorem.
Oleje silnikowe 4T offroad Pełny syntetyk
Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race
W pełni syntetyczny wysokiej jakości olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w silnikach
chłodzonych powietrzem i cieczą motocykli 4-suwowych. Został on opracowany specjalnie
do stosowania w eksploatowanych zawodowo motocyklach crossowych oraz enduro, pracujących pod najwyższym obciążeniem. Olej nadaje się również do pojazdów ATV i skuterów
śnieżnych. Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła.
Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race
W pełni syntetyczny olej, który został specjalnie opracowany do stosowania w eksploatowanych przez zawodników motocyklach 4-suwowych enduro oraz cross. Może być stosowany w silnikach pracujących pod najwyższym obciążeniem, a także w pojazdy terenowe ATV
i skuterach śnieżnych. Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła.
Odpowiada normie JASO MA2.
Technologia syntetyczna
Motorbike 4T 10W-40 Offroad
Wybrane oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki zapewniają optymalne smarowanie, doskonałą czystość silnika i doskonałe tarcie we wszystkich warunkach eksploatacji. Wyjątkowo
dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła.
24
Do silników 4-suwowych. Nadaje się do
stosowania z mokrym sprzęgłem. Należy
stosować zgodnie z zaleceniami producenta
pojazdu.
Aprobaty i specyfikacje:
API SJ; API SL; API SG
Do silników 4-suwowych, szczególnie do
pojazdów Harley Davidson.
Aprobaty i specyfikacje:
API SG
Olej silnikowy do skuterów 4-suwowych.
Należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta pojazdu.
Specjalnie opracowany olej do zastosowania
w eksploatowanych przez zawodników
motocyklach enduro oraz crossowych, pracujących pod największym obciążaniem. Olej
ten może być również stosowany w silnikach
pojazdów ATV oraz skuterów śnieżnych.
Do zastosowania w silnikach 4-suwowych
z mokrym oraz suchym sprzęgłem.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL; JASO MA2
Specjalnie opracowany olej do zastosowania
w eksploatowanych przez zawodników
motocyklach enduro oraz crossowych, pracujących pod największym obciążaniem. Olej
ten może być również stosowany w silnikach
pojazdów ATV oraz skuterów śnieżnych.
Do zastosowania w silniach 4-suwowych
z mokrym oraz suchym sprzęgłem.
Specjalnie opracowany do stosowania w maszynach enduro i crossowych pracujących
pod normalnym oraz dużym obciążeniem,
a także do quadów, skuterów śnieżnych.
Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub
bez mokrego sprzęgła.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL; JASO MA2
poj.
szt. w opak.
nr art.
1L
6
3044
4L
4
3046
20 L
1
3047
60 L
1
3048
205 L
1
3049
1L
6
1500
4L
4
1696
20 L
1
1560
60 L
1
1561
1L
6
1572
4L
4
1230
1L
6
1618
1L
6
3051
4L
4
3052
1L
6
3053
4L
4
3054
1L
6
3055
4L
4
3056
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
OPIS
PRZEZNACZENIE
Olej ten został opracowany specjalnie do stosowania w maszynach enduro i cross, eksploatowanych w normalnym oraz dużych obciążeniach. Może być także stosowany w quadach,
skuterach śnieżnych. Wielu japońskich producentów preferuję taką lepkość środka smarnego
dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem. Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku
z lub bez mokrego sprzęgła.
Specjalnie opracowany do stosowania w maszynach enduro i crossowych pracujących
pod normalnym oraz dużym obciążeniem,
a także do quadów, skuterów śnieżnych.
Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub
bez mokrego sprzęgła.
Aprobaty i specyfikacja:
API SL, JASO MA2
TECHNOLOGIA SYNTETYCZNA
Motorbike 4T 15W-50 Offroad
Mineralne
Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad
Wyselekcjonowane oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki zapewniają optymalne smarowanie, doskonałą czystość silnika i doskonałe tarcie we wszystkich warunkach eksploatacji.
Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła.
Oleje silnikowe KART Pełny syntetyk
Pro Kart
W pełni syntetyczny olej do silników dwusuwowych, który został specjalnie opracowany do
stosowania w silnikach wyścigowych. Gwarantuje maksymalną możliwą wydajność silnika.
Wyselekcjonowane oleje bazowe (na bazie estrów syntetycznych) oraz specjalne dodatki
zapewniają doskonałe smarowanie i minimalne zużycie, nawet w najbardziej ekstremalnych
warunkach. Produkt zachowuje świece zapłonowe, komorę spalania i tłoki w czystości. Olej
został ratyfikowany przez FIA i jest w ten sposób oficjalnie zatwierdzony do wyścigów.
Oleje silnikowe ATV Pełny syntetyk
ATV 4T Motoroil 10W-40
Wysokiej jakości olej silnikowy o niskim tarciu, oparty na technologii syntetycznej. Zapewnia
szybki opływ oleju w silniku i optymalne smarowanie, nawet w najbardziej ekstremalnych
warunkach pracy. Przetestowany w silnikach z katalizatorami.
Oleje silnikowe 2T Pełny syntetyk
Motorbike 2T Synth Race
Ten w pełni syntetyczny olej do silników 2-suwowych przewyższa wysokie wymagania wielu
producentów silników. Idealnie nadaje się do motocykli, skuterów, quadów, skuterów śnieżnych. Znakomite połączenie najnowocześniejszych olei bazowych i najbardziej zaawansowanych technologicznie dodatków zapewnia spalanie bez pozostałości, utrzymuje silnik i układ
wydechowy w czystości. Optymalnie chroni silnik przed zużyciem i zapewnia jego długą żywotność.
Motorbike 2T Synth Scooter Race
Ten w pełni syntetyczny olej do silników 2-suwowych przewyższa wysokie wymagania wielu
producentów silników. Idealnie nadaje się do motocykli, skuterów, quadów, skuterów śnieżnych. Znakomite połączenie najnowocześniejszych olei bazowych i najbardziej zaawansowanych technologicznie dodatków zapewnia spalanie bez pozostałości, utrzymuje silnik i układ
wydechowy w czystości. Optymalnie chroni silnik przed zużyciem i zapewnia jego długą żywotność.
Specjalnie opracowany do stosowania w maszynach enduro i crossowych pracujących
pod normalnym oraz dużym obciążeniem,
a także do quadów, skuterów śnieżnych.
Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub
bez mokrego sprzęgła.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL; JASO MA2
Specjalnie do stosowania w chłodzonych
powietrzem i wodą 2-suwowych silnikach
wyścigowych (gokarty, quady i motocykle).
Nie nadaje się do stosowania w paliwach
specjalnych (na przykład metanol). Należy
przestrzegać proporcji mieszania podanych
przez producentów „kartów” i silników.
Opracowany specjalnie dla ekstremalnych wymagań silników 4-suwowych,
pojazdów ATV i quadów chłodzonych cieczą
i powietrzem.
Aprobaty i specyfikacje:
API SL, JASO MA2
Do silników 2-suwowych chłodzonych powietrzem i cieczą. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD
Do silników 2-suwowych chłodzonych
powietrzem i wodą. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD
poj.
szt. w opak.
nr art.
1L
6
3057
4L
4
3058
1L
6
3059
4L
4
3062
1L
6
1635
1L
6
3013
4L
4
3014
1L
6
1505
1L
6
1053
20 L
1
1054
Półsyntetyk
Motorbike 2T Street
Wysokiej klasy półsyntetyczny olej do silników 2-suwowych. Wybrane oleje bazowe syntetyczne oraz mineralne w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie dodatkami pozwalają
na spalanie się mieszanki bez zbędnych zanieczyszczeń, utrzymując silnik w czystości. Olej
ten zapewnia również idealną ochronę przed zużyciem.
Do silników 2-suwowych chłodzonych cieczą
i powietrzem. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI
1L
6
1504
20 L
1
1565
60 L
1
1577
25
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
Półsyntetyk
OPIS
PRZEZNACZENIE
Motorbike 2T Semisynth Scooter
Do silników 2-suwowych chłodzonych cieczą
i powietrzem. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI
Wysokiej klasy półsyntetyczny olej do silników 2-suwowych stosowanych w skuterach
i lekkich motocyklach. Wybrane oleje bazowe syntetyczne oraz mineralne w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie dodatkami pozwalają na spalanie się mieszanki bez zbędnych
zanieczyszczeń, utrzymując silnik w czystości. Olej ten zapewnia również idealną ochronę
przed zużyciem.
poj.
szt. w opak.
nr art.
500 ml
6
1622
1L
6
1621
1L
6
1619
4L
4
1237
60 L
1
1633
1L
6
3063
4L
4
3064
1L
6
3065
4L
4
3066
500 ml
6
1516
500 ml
6
3072
1L
6
3087
Mineralny
Motorbike 2T Basic Scooter
Wysokiej klasy półsyntetyczny olej do silników 2-suwowych stosowanych w skuterach i lekkich motocyklach. Wybrane oleje bazowe syntetyczne oraz mineralne w połączeniu z zawansowanymi technologicznie dodatkami pozwalają na spalanie się mieszanki bez zbędnych
zanieczyszczeń, utrzymując silnik w czystości. Olej ten zapewnia również ochronę przed
zużyciem.
Olej silnikowy 2T OFF ROAD Pełny Syntetyk
Motorbike 2T Synth Offroad Race
Ten w pełni syntetyczny olej do silników 2-suwowych przewyższa wysokie wymagania wielu
producentów silników. Idealnie nadaje się do motocykli, skuterów, quadów i skuterów śnieżnych. Znakomite połączenie najnowocześniejszych olei bazowych oraz najbardziej zawansowanych technologicznie dodatków zapewnia spalanie bez pozostałości, utrzymuje silnik
i układ wydechowy w czystości. Optymalnie chroni silnik przed zużyciem podczas zawodów
sportowych i zapewnia jego długą żywotność.
Półsyntetyk
Motorbike 2T Offroad
Wysokiej klasy półsyntetyczny olej do silników 2-suwowych, pracujących pod normalnym
oraz ekstremalnym obciążeniem. Może być stosowany w motocyklach crossowych, enduro,
w pojazdach terenowych ATV oraz w skuterach śnieżnych. Wybrane oleje bazowe syntetyczne oraz mineralne w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie dodatkami pozwalają na
spalanie się mieszanki bez zbędnych zanieczyszczeń, utrzymując silnik w czystości. Olej ten
zapewnia również idealna ochronę przed zużyciem.
Oleje przekładniowe Pełny syntetyk
Motorbike Gear Oil SAE 75W-90
Wysokiej jakości olej przekładniowy wyprodukowany z bazy syntetycznej oraz najwyższej
jakości dodatków, charakteryzuje się odpornością na duże naciski. Umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów, nawet w ekstremalnych warunkach. Posiada doskonałe właściwości
chroniące przed zużyciem. Ponadto charakteryzuje go idealne zachowanie lepkości w szerokim zakresie temperatur.
Motorbike Gear Oil 75W140 GL5 VS
Wysokiej jakości olej przekładniowy wyprodukowany z bazy syntetycznej oraz najwyższej
jakości dodatków, charakteryzuje się odpornością na duże naciski. Umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów, nawet w ekstremalnych warunkach. Posiada doskonałe właściwości
chroniące przed zużyciem. Ponadto charakteryzuje go idealne zachowanie lepkości w szerokim zakresie temperatur.
technologia syntetyczna
Motorbike Gear Oil 10W-30
Wysokowydajny olej przekładniowy odporny na duże naciski wyprodukowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz dodatków wielofunkcyjnych. Olej może być stosowany
w wielu rodzajach przekładni i napędów.
26
Do silników 2-suwowych chłodzonych cieczą
i powietrzem. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; ISO L-EGB; JASO FB
Do silników 2-suwowych chłodzonych powietrzem i cieczą. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD
Do silników 2-suwowych chłodzonych wodą
i powietrzem. Proporcje przygotowania
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta
silnika.
Aprobaty i specyfikacje:
API TC; ISO L-EGD; JASO FC; TISI
Do najbardziej obciążonych przekładni w motocyklach. Stosować zgodnie z zaleceniem
producenta pojazdu.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 5; MIL-L 2105 C; MIL-L 2105 D
Do najbardziej obciążonych przekładni w motocyklach. Stosować zgodnie z zaleceniem
producenta pojazdu.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 5
Do przekładni i napędów działających pod
normalnymi i wysokimi obciążeniami.
Stosować zgodnie z zaleceniem producenta
pojazdu.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 4
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
Mineralny
OPIS
PRZEZNACZENIE
Motorbike Gear Oil 80W
Do mocno obciążonych przekładni w motocyklach. Stosować zgodnie z zaleceniem
producenta pojazdu.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 4
Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter
Do przekładni i napędów pracujących pod
normalnymi i wysokimi obciążeniami.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 4
Motorbike Axle Oil 10 W-30 ATV
Do przekładni i układów napędowych z i bez
mokrego sprzęgła i / lub mokrego hamulca
pracującego w normalnych lub wysokich
obciążeniach.
Specyfikacje i aprobaty:
API GL 4
Wysokiej jakości olej przekładniowy wyprodukowany ze starannie dobranych mineralnych
olejów bazowych i dodatków. Umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów
Wysokiej jakości, odporny na wysokie ciśnienia olej przekładniowy produkowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz dodatków wielofunkcyjnych. Olej może być stosowany
w wielu rodzajach napędów i przekładni.
Wysokiej jakości olej przekładniowy odporny na wysokie ciśnienie wyprodukowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz dodatków wielofunkcyjnych. Olej może być wykorzystywany w wielu rodzajach przekładni i układów przeniesienia napędu.
Oleje do filtrów i teleskopów
Motorbike Olej do filtra powietrza
Specjalnie opracowany produkt do nawilżania filtrów powietrza z pianki i tkanin dla profesjonalistów. Kurz i brud są niezawodnie zatrzymywane nawet w ekstremalnie trudnych warunkach
pracy, chroniąc przed przedwczesnym uszkodzeniem silnika. Gwarantuje optymalny przepływ
powietrza, a tym samym maksymalną wydajność silnika. Olej barwi piankę na niebiesko co
pozwala na kontrolę podczas eksploatacji.
Nadaje się do stosowania we wszystkich
2-suwowych i 4-suwowych silnikach
motocykli chłodzonych wodą lub powietrzem,
które wykorzystują filtr powietrza z pianki
lub tkaniny.
MOTORBIKE OLEJ DO FILTRA POWIETRZA W SPRAYU
Nadaje się do stosowania we wszystkich
dwusuwowych i czterosuwowych silnikach
motocykli chłodzonych wodą lub powietrzem,
które wykorzystują filtr powietrza z pianki
lub tkaniny.
Motorbike Fork Oil 5W Light
Może być stosowany w widelcach teleskopowych motocykli, motorowerów i innych
pojazdów dwukołowych.
Specjalnie opracowany produkt do nawilżania filtrów powietrza z pianki i tkanin. Kurz i brud
są niezawodnie zatrzymywane nawet w trudnych warunkach pracy, chroniąc przed przedwczesnym uszkodzeniem silnika. Gwarantuje optymalny przepływ powietrza, a tym samym
maksymalną wydajność silnika.
W pełni syntetyczny olej do przedniego zawieszenia w motocyklach. Zmniejsza straty i zapewnia wydajność nawet po długim czasie użytkowania. Zapobiega tworzeniu się piany oraz
twardnieniu uszczelniaczy. Dobra ochrona prze zużyciem i korozją, zapewnia długą żywotność.
Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light
Olej ten został opracowany do zastosowań uniwersalnych. Specjalne syntetyczne oleje bazowe i odpowiednie dodatki gwarantują optymalne właściwości jezdne i tłumienie.
Może być stosowany w widelcach teleskopowych motocykli, motorowerów i innych
pojazdów dwukołowych.
poj.
szt. w opak.
nr art.
500 ml
6
1617
150 ml
6
1680
1L
6
3094
500 ml
6
1625
1L
6
3096
400 ml
6
1604
500 ml
6
1523
5L
4
1623
500 ml
6
3099
27
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
OPIS
Oleje do filtrów i teleskopów
Motorbike Fork Oil 10W Medium
W pełni syntetyczny olej do przedniego zawieszenia motocykla. Zmniejsza straty i zapewnia
wydajność nawet po długim czasie użytkowania. Zapobiega tworzeniu się piany oraz twardnieniu uszczelniaczy. Dobra ochrona przed zużyciem i korozją, zapewnia długą żywotność.
Motorbike Fork Oil 15W Heavy
W pełni syntetyczny olej do przedniego zawieszenia w motocyklach. Zmniejsza straty i zapewnia wydajność nawet po długim czasie użytkowania. Zapobiega tworzeniu się piany oraz
twardnieniu uszczelniaczy. Dobra ochrona przed zużyciem i korozją zapewniają długą żywotność.
Kosmetyki i smary
MOTORBIKE ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MOTOCYKLA
Specjalny środek do czyszczenia motocykli. Jego biodegradowalność w ciągu 21 dni wynosi
powyżej 80% (Test CEC L-33T-82). Czyści szybko, gruntownie i delikatnie również silnie przylegające zabrudzenia. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Nie zawiera fosfatów i szkodliwych
dla środowiska rozpuszczalników. Nie pozostawia smug.
PRZEZNACZENIE
Może być stosowany w zawierzeniach teleskopowych motocykli, motorowerów i innych
pojazdów dwukołowych.
Może być stosowany w widelcach teleskopowych motocykli, motorowerów i innych
pojazdów dwukołowych.
Do czyszczenia motocykli, quadów,
skuterów i rowerów. Podczas stosowania
należy przestrzegać miejscowych przepisów
w zakresie ochrony wód powierzchniowych
i gruntowych. Nie stosować na felgi wykonane z magnezu!
Motorbike Wosk w sprayu
Doskonała, szybka pielęgnacja lakieru. Optymalne zabezpieczenie powłok lakierowanych
na różne warunki pogodowe. Do lakierów
zwykłych i metalicznych, nowych lub
odpowiednio przygotowanych, jak również do
szybkiego przygotowania nowych lub używanych pojazdów w salonach wystawowych.
Motorbike Smar do łańcucha
Do pierwszego smarowania oraz późniejszej
konserwacji łańcuchów napędowych.
Szczególnie zalecany do pracy w zapylonym,
brudnym lub sprzyjającym powstawaniu
korozji otoczeniu. Do łańcuchów O-ring
oraz X-ring.
Motorbike Biały smar do łańcucha
Do wszystkich łańcuchów O-ring oraz X-ring.
Płynny wosk natryskowy charakteryzujący się dobrymi właściwościami czyszczącymi i doskonałym połyskiem. Szybko usuwa lekkie zanieczyszczenia drogowe i tłuste plamy bez rysowania powierzchni. Dzięki wyjątkowo łatwemu polerowaniu na wszystkich rodzajach lakieru
powstaje gładka powierzchnia o wysokim połysku i o głębokim odcieniu. Warstwa ochronna
maskuje niewielkie rysy i zabezpiecza lakier przed wpływem różnych warunków pogodowych.
W pełni syntetyczny smar do łańcuchów motocykli terenowych. Wyjątkowo dobre przyleganie oraz odporność na wodę. Doskonałe właściwości penetracyjne i smarujące. Szczególnie
zalecany do szybko pracujących łańcuchów. Redukuje zjawisko rozciągania łańcucha i przedłuża jego żywotność. Biodegradowalność 80% po 21 dniach (Test CEC L-33T-82). W celu
zapewnienia optymalnego działania nie należy mieszać z innymi środkami. Przed zastosowaniem zalecamy oczyszczenie łańcucha przy użyciu preparatu do czyszczenia łańcuchów
motocyklowych (nr 1602).
Specjalny, w pełni syntetyczny biały smar onroad. Dzięki widocznej warstwie podczas nanoszenia zapewnia optymalne smarowanie. Odporny na niskie i wysokie temperatury oraz na
wodę. Bardzo dobre przyleganie i ochrona przed zużyciem. Redukuje zjawisko rozciągania łańcucha i przedłuża jego żywotność. Przy pomocy aerozolu 400 ml można ponownie napełnić
pojemnik 50 ml. Przed zastosowaniem zalecamy oczyszczenie łańcucha przy użyciu preparatu
do czyszczenia łańcuchów motocyklowych (nr 1602).
Motorbike Oczyszczacz łańcucha
Specjalnie opracowany środek do czyszczenia zawierający odpowiednio dobraną kombinację
rozpuszczalników do szybkiego i łatwego czyszczenia i odtłuszczania łańcuchów napędowych
w motocyklach.
28
Do czyszczenia łańcuchów O-ring oraz X-ring.
poj.
szt. w opak.
nr art.
500 ml
6
1506
5L
4
1606
500 ml
6
1524
1L
6
1509
5L
4
3037
20 L
1
3038
400 ml
6
3039
250 ml
6
1508
50 ml
6
1592
400 ml
6
1591
500 ml
6
1602
GAMA MOTOCYKLOWA
PRODUKT
OPIS
Kosmetyki i smary
Motorbike Środek do czyszczenia kasku
Do delikatnego, a jednocześnie gruntownego czyszczenia. Usuwa bakterie i nadaje przyjemny,
świeży zapach. Powłoka ochronna zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu.
PRZEZNACZENIE
Delikatne i jednocześnie gruntowne czyszczenie zewnętrznej powłoki kasków, wyściółki
kasków, wizjerów, osłon, siedzeń itd.
Motorbike środek do pielęgnacji skóry
Do powierzchni wykonanych z gładkiej skóry
– takich jak na przykład siedzenia, sakwy
motocyklowe, kombinezony skórzane itp.
Motorbike Spray do naprawy opon
Do wszystkich rozmiarów opon dętkowych
i bezdętkowych – można stosować profilaktycznie oraz w przypadku przebicia opony.
Motorbike Oczyszczacz wizjera
Specjalny preparat do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony przed parowaniem wizjerów
wykonanych ze szkła i tworzywa sztucznego.
Wysokiej jakości emulsja do pielęgnacji gładkiej skóry. Odświeża kolory, chroni i pielęgnuje
skórę. Po nałożeniu powierzchnia uzyskuje połysk i zostaje zaimpregnowana.
Uszczelnia i pompuje przebite opony. Po naprawie należy ograniczyć prędkość jazdy i przy
najbliższej okazji opona powinna zostać naprawiona lub wymieniona. Do wszystkich typów
opon – bezdętkowych i dętkowych. Nie stosować w przypadku pęknięcia dętki, zsunięcia się
opony z felgi lub pęknięcia boku opony.
Preparat do czyszczenia i pielęgnacji kasków i szyb wizjerów. Zapewnia aktywną ochronę
przed parowaniem wizjerów wykonanych ze szkła i tworzywa sztucznego. Długotrwałe działanie. Usuwa zabrudzenia, owady, resztki smarów i silikonów. Zapewnia odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo.
płyny hamulcowe
Płyn hamulcowy SL 6 DOT4
Syntetyczny płyn hamulcowy na bazie eterów glikolu oraz ich pochodnych estrów kwasu
borowego. Charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia oraz niskim punktem wrzenia na
mokro. Dzięki temu, również w przypadku pewnej absorbcji wilgoci oraz po dłuższym okresie
użytkowania gwarantuje pewne hamowanie. Do wyścigowych zastosowań.
Doskonale nadaje się do stosowania w hydraulicznych układach hamulcowych i sprzęgła pojazdów, dla których zaleca się stosowanie syntetycznego płynu hamulcowego.
Zapewnia optymalne działanie w pojazdach
wyposażonych w systemy bezpieczeństwa
ESP/DSC, ABS i/lub ASR.
Specyfikacje i aprobaty:
FMVSS 116 DOT 3; FMVSS 116 DOT 4; ISO
4925 Class 6; SAE J 1703; SAE J 1704
Płyn hamulcowy DOT4
Doskonale nadaje się do stosowania
we wszystkich układach hamulcowych
tarczowych i bębnowych, jak również
w układach sprzęgła pojazdów, dla których
zaleca się stosowanie syntetycznego płynu
hamulcowego.
Specyfikacje i aprobaty:
CUNA NC 956-01; FMVSS 116 DOT 4; SAE
J 1704; SAE J 1703; ISO 4925 Class 3; ISO
4925 Class 4
Płyn hamulcowy DOT5.1
Doskonale nadaje się do stosowania we
wszystkich układach hamulcowych tarczowych i bębnowych, jak również w układach
sprzęgła pojazdów, dla których zaleca się
stosowanie syntetycznego płynu hamulcowego. Nadaje się również do stosowania
w układach hamulcowych wyposażonych
w układ ABS.
Płyn hamulcowy opracowany specjalnie pod kątem wydłużenia żywotności elementów hydraulicznych układów hamulcowych lub sprzęgła w pojazdach. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami w zakresie punktu wrzenia na mokro i na sucho. Dzięki temu również
w przypadku pewnej absorbcji wilgoci oraz po dłuższym okresie użytkowania gwarantuje pewne hamowanie. Nadaje się również do stosowania w układach hamulcowych wyposażonych
w układ ABS.
Płyn hamulcowy opracowany specjalnie pod kątem wydłużenia żywotności elementów hydraulicznych, układów hamulcowych lub sprzęgła w pojazdach. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami w zakresie punktu wrzenia na mokro i na sucho. Dzięki temu, również
w przypadku pewnej absorbcji wilgoci oraz po dłuższym okresie użytkowania gwarantuje
pewne hamowanie.
poj.
szt. w opak.
nr art.
300 ml
6
1603
250 ml
6
1601
300 ml
6
1579
300 ml
6
1571
500 ml
6
3086
500 ml
6
3085
500 ml
6
3092
29
Gama
rowerowa
30
GAMA rowerOWA
PRODUKT
gama rowerowa
OPIS
PRZEZNACZENIE
BIKE Olej do łańcucha – suchy
Specjalnie do smarowania i ochrony łańcucha rowerowego w warunkach suchych oraz
gdy jest dużo kurzu.
BIKE Olej do łańcucha – mokry
Specjalnie do smarowania i ochrony łańcucha rowerowego w warunkach mokrych oraz
dużego zabrudzenia.
BIKE Spray do łańcucha
Specjalnie do smarowania i ochrony
łańcucha rowerowego w warunkach suchych
oraz mokrych.
BIKE LM-40 Spray wielofunkcyjny
Doskonałe właściwości zapewniają
wszechstronne zastosowanie przy pielęgnacji
i serwisowaniu roweru.
BIKE ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ROWERU
Do kompleksowego czyszczenia rowerów
również z karbonu.
BIKE Oczyszczacz do łańcucha
Do czyszczenia łańcuchów rowerowych.
BIKE Wosk w sprayu
Doskonale chroni lakier przed wpływem
warunków atmosferycznych. Do szybkiego
przygotowywania rowerów w salonach
sprzedaży.
BIKE Uszczelniacz do dętek
Do szybkiej naprawy opon rowerowych
o średnicy od 21” do 28” oponą pierwszej
pomocy 21” do 28”. Nadaje się do opon
bezdętkowych oraz standardowych.
Doskonały długo działający środek smarny wykorzystujący nano technologię do łańcucha rowerowego, świetnie sprawdzi się w warunkach suchych oraz gdy łańcuch jest narażony na
duże ilości kurzu. Zawiera specjalną kombinację składników aktywnych, gwarantujących maksymalną penetrację i przyczepność, dzięki nano technologii zapewnia ekstremalną ochronę
przed zużyciem. Tarcie łańcucha jest zmniejszone w wyczuwalny sposób, zapewnia sprawne
i płynne działanie.
Doskonały długo działający środek smarny wykorzystujący nano technologię do łańcucha rowerowego, świetnie sprawdzi się w warunkach mokrych oraz gdy łańcuch jest narażony na
duże zabrudzenie. Zapewnia szczególnie sprawne działanie. Chroni wszystkie części metalowe
przed korozją. Neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi, lakierami oraz metalami. Bazuje na oleju roślinnym aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.
Uniwersalny długo działający smar do łańcucha rowerowego do warunków mokrych oraz suchych. Wypiera wilgoć, efekt odpychania wody, zapewnia szczególnie sprawne działanie. Doskonałe właściwości penetrujące oraz przylegające. Chroni wszystkie części metalowe przed
korozją. Neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi, lakierami oraz metalami. Bazuje na
oleju roślinnym, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.
Uniwersalne połączenie aktywnych składników z doskonale chroniących przed korozją,
wypierających wodę, właściwościami rozpuszczającymi rdzę i brud, jak również o dobrych
właściwościach smarujących. Zapewnia doskonałą penetrację nawet w trudno dostępnych
miejscach. Niezawodnie eliminuje skrzypienie.
Bardzo skuteczny, biodegradowalny oczyszczacz do rowerów. Specjalnie zaprojektowany do
czyszczenia bardzo brudnych rowerów. Szybko rozpuszcza i usuwa błoto, brud, kurz, itp. Nie
pozostawia tłustych pozostałości i nie ma wpływu na efekt hamowania.
Specjalnie opracowana kombinacja rozpuszczalników do łatwego oraz szybkiego oczyszczania oraz odtłuszczania łańcuchów rowerowych. Szczególnie skutecznie usuwa tłuste i oleiste
zanieczyszczenia.
Wosk na bazie wody, dobrze czyści i doskonale poleruje. Polerowanie z zastosowaniem tego
produktu jest wyjątkowo łatwe, tworzy gładką powierzchnię o wysokim połysku i głębi koloru
na wszystkich rodzajach lakierów. Powstała warstwa ochronna wyrównuje delikatne rysy, oraz
chroni lakier przed działaniem warunków atmosferycznych.
Specjalne połączenie aktywnych składników do szybkiej naprawy bez konieczności demontażu opony. Nie można stosować, gdy powierzchnia boczna dętki lub opony jest uszkodzona lub
gdy opona zsunęła się z obręczy.
poj.
szt. w opak.
nr art.
100 ml
6
6051
100 ml
6
6052
400 ml
6
6055
50 ml
6
6057
1L
6
6053
400 ml
6
6054
400 ml
6
6058
75 ml
6
6056
31
Elektronic Spray zapobiega powstawaniu
korozji na stykach elektrycznych i chroni przed
wnikaniem wilgoci
Preparat do czyszczenia przepustnic usuwa
osady i zanieczyszczenia na przepustnicach,
dyszach i w całym układzie dolotowym
Preparat do pasków klinowych
zapobiega piskom i zapewnia
długotrwałą niezawodność
Produkty
serwisowe
Preparat do usuwania uszczelek
umożliwia szybką i czystą pracę przy
montażu głowicy silnika i składaniu
obudowy skrzyni biegów
Olej do klimatyzacji PAG
chroni wszystkie elementy
ruchome oraz kompresor
przed zużyciem
32
Regularne stosowanie preparatu do odgrzybiania klimatyzacji
zapewnia czystą atmosferę we wnętrzu pojazdu
Smar silikonowy zapewnia łatwe
poruszanie się metalowych
i plastikowych prowadnic
Preparat do pielęgnacji zamków
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
drobnych mechanicznych elementów
również podczas zimy
Spray naprawczy do opon
umożliwia dojazd do warsztatu po
przedziurawieniu opony
Pasta naprawcza do układu wydechowego
uszczelnia najdrobniejsze otwory na
wszelkich łączeniach
Preparat konserwacyjny zapewnia długotrwałe
smarowanie ruchomych części
Pasta do układu hamulcowego zapobiega
piskom i chroni przed korozją
Szybki zmywacz umożliwia łatwe i czyste
naprawy układu hamulcowego
produkty serwisowe
system oczyszczania wtrysku paliwa
system czyszczenia filtra cząstek stałych
środki serwisowe pro-line
odrdzewiacze i penetratory
czyściwa, zmywacze, środki konserwujące
pasty
pozostałe śrdoki warsztatowe
32
34
34
35
36
37
38
39
33
PRODUKTY SERWISOWE
SERWISOWE
PRODUKTY
PRODUKTY
SERWISOWE
PRODUKTY
SERWISOWE
PRODUKTY
SERWISOWE
PPRODUKT
ROODDUUKKTT
OPPIISS
OPIS
PP
RR
OO
PSYSTEM
ROODDUUKKTT OCZYSZCZANIA
OPPIISS WTRYSKU PALIWA
PSYSTEM
R
O
D
U
K
T
O
PIS
SYSTEM OCZYSZCZANIA
OCZYSZCZANIA
WTRYSKU PALIWA
PALIWA
WTRYSKU
SYSTEM
WTRYSKU
PALIWA
SYSTEM OCZYSZCZANIA
OCZYSZCZANIA
WTRYSKU
PALIWA
JET CLEAN
TRONIC PALIWA
SYSTEM
OCZYSZCZANIA
WTRYSKU
Urządzenie
do czyszczenia
JETCLEAN
CLEAN
TRONIC systemu wtrysku paliwa, zarówno w silnikach benzynowych (przy
JET
TRONIC
JET
CLEAN
TRONIC
użyciu
Płynudo
do
czyszczenia systemu
wtryskiwaczy
benzyna
nr art.
5151) wjaksilnikach
i Diesla (przy
użyciu
Urządzenie
czyszczenia
wtrysku
paliwa,
zarówno
benzynowych
JET
CLEAN
TRONIC
Urządzenie
do
czyszczenia
systemu
wtrysku
paliwa,
zarówno
silnikach
benzynowych
Urządzenie
do
czyszczenia
systemu
wtrysku
paliwa,
ww
benzynowych
JET
TRONIC
Płynu
do czyszczenia
Diesel
nr. art.
5155).zarówno
(przyCLEAN
użyciu
Płynu
dowtryskiwaczy
czyszczenia
wtryskiwaczy
benzyna
art.5151)
5151)
jaki iDiesla
Diesla
Urządzenie
do
czyszczenia
systemu
wtrysku
paliwa,
zarówno
w silnikach
silnikach
benzynowych
(przy
użyciu
Płynu
do
czyszczenia
wtryskiwaczy
benzyna
nrnrart.
jak
(przy użyciu
użyciudo
Płynu
do czyszczenia
czyszczenia
wtryskiwaczy
benzyna zarówno
nr art.
art. 5151)
5151)
jak ii Diesla
Diesla
(przy
do
wtryskiwaczy
nr
jak
Urządzenie
czyszczenia
systemu
wtrysku benzyna
paliwa,
w silnikach
benzynowych
(przyużyciu
użyciuPłynu
Płynu
Diesel
nr.
art.
5155).
(przy
użyciu
Płynu
do czyszczenia
czyszczenia
wtryskiwaczy
benzyna
nrart.
art.5155).
5151)
jak i Diesla
(przy
Płynu
do
wtryskiwaczy
Diesel
nr.
nr.
(przy
Płynu
do czyszczenia
czyszczeniawtryskiwaczy
wtryskiwaczyDiesel
benzyna
art.5155).
5151) jak i Diesla
(przy użyciu
użyciu Płynu
Płynu do
do
czyszczenia
wtryskiwaczy
Diesel
nr.nrart.
art.
5155).
(przy użyciu Płynu do czyszczenia wtryskiwaczy Diesel nr. art. 5155).
PRPRZEZNACZENIE
RZZEEZZNNAACCZZEENNIIEE
PP
PRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIEE
PRZEZNACZENIE
poj. szt.
szt.
art.
poj.
szt.wopak.
wopak.
opak. nrnr
nrart.
art.
poj.
poj.
szt. ww opak.
nr art.
poj. szt. w opak.
nr art.
poj. szt. w opak.
nr art.
Urządzenie do czyszczenia systemu wtrysku
5124
w silnikachdo
benzynowych
i systemu
Diesla.
Urządzenie
do
czyszczeniasystemu
czyszczenia
Urządzenie
Urządzenie
do
czyszczenia
systemu i Diesla.
wtryskuwwsilnikach
silnikach
benzynowych
Urządzenie
do czyszczenia
systemui Diesla.
wtrysku
benzynowych
wtrysku
w
silnikach
benzynowych
Urządzenie
do czyszczenia
systemuii Diesla.
wtrysku w silnikach
benzynowych
Diesla.
wtrysku w silnikach benzynowych i Diesla.
PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL
Płyn
doDO
profesjonalnego
czyszczenia
wtryskiwaczy dieslowskich.
PŁYN
DO
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
DIESEL Wysoce skuteczna komCZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
DIESEL
PŁYN
PŁYN
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
DIESEL
Płyndo
doDO
profesjonalnego
czyszczenia
wtryskiwaczy
dieslowskich.
Wysoce
skuteczna
kombinacja
PŁYN
DO
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
DIESEL
binacja
dodatków,
przeznaczona
do wtryskiwaczy
fachowego
usuwania
osadów
w systemie
wtryskowym
Płyn
profesjonalnego
czyszczenia
dieslowskich.
Wysoce
skuteczna
kombinacja
Płyn
do
profesjonalnego
czyszczenia
wtryskiwaczy
dieslowskich.
Wysoce
skuteczna
kombinacja
PŁYN
DO
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
DIESEL
Płyn
do profesjonalnego
wtryskiwaczy
dieslowskich.
Wysoce
skutecznasilników
kombinacja
dodatków,
przeznaczona czyszczenia
do fachowego
usuwania osadów
w systemie
wtryskowym
Dosilników
silnikówDiesla.
Diesla.
Do
Do
silników Diesla.
Do silników Diesla.
Do silników Diesla.
PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY BENZYNA
PŁYN
DOCZYSZCZENIA
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
BENZYNAw układzie wtrysku paliPłyn
doDO
szybkiego
i skutecznegoWTRYSKIWACZY
usuwania osadów i zanieczyszczeń
DO
WTRYSKIWACZY
BENZYNA
PŁYN
PŁYN
CZYSZCZENIA
BENZYNA
Płynwdo
do
szybkiego
iskutecznego
skutecznego
usuwania
osadówrównież
izanieczyszczeń
zanieczyszczeń
wkoncentratu.
układziewtrysku
wtryskupaliwa,
paliwa,
PŁYN
DO
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
BENZYNA
Płyn
szybkiego
i skutecznego
usuwania
osadów
i zanieczyszczeń
układzie
wa
silnikach
benzynowych.
Produkt
występuje
w postaci
Płyn
do
szybkiego
i
usuwania
osadów
i
ww
PŁYN
DO
CZYSZCZENIA
WTRYSKIWACZY
BENZYNA
Płyn
do szybkiego
i skutecznego
usuwania
osadów
i zanieczyszczeń
w układzie
układzie wtrysku
wtrysku paliwa,
paliwa,
w silnikach
benzynowych.
Produkt
występuje
również
w postaci koncentratu.
Dosilników
silnikówbenzynowych.
benzynowych.
Do
Do
silników benzynowych.
Do silników benzynowych.
Do silników benzynowych.
Do silników Diesla.
5124
5124
5124
5124
5124
500 ml
500
ml
500
ml
500
ml
1L L
50011ml
5001mlLL
15LL
15LLL
55
5L
5L
66
66
66 6
6
6
63
363 3
3
3
5154
5154
5154
5154
5149
5154
5149
5149
5154
5149
5155
5149
5155
5149
5155
5155
5155
5155
555LLL
33
33
3
3
5151
5151
5151
5151
5151
5151
Do silników
silników Diesla.
Diesla.
Do
Do
silników Diesla.
Diesla.
Do
silników
Do silników Diesla.
Do silników Diesla.
11
11
1
1
7946
7946
7946
7946
7946
7946
SONDA
DO
CZYSZCZENIA
DPF
SONDADO
DOCZYSZCZENIA
CZYSZCZENIADPF
DPF
SONDA
SONDA
CZYSZCZENIA
DPF
Sonda
do
aplikacji
płynów
czyszczącego
(nr.
Art.
5169)
oraz
płuczącego
(nr.
Art.
5171).
Sondado
doDO
aplikacji
płynówczyszczącego
czyszczącego
(nr.Art.
Art.5169)
5169)oraz
orazpłuczącego
płuczącego(nr.
(nr.Art.
Art.5171).
5171).
SONDA
DO
CZYSZCZENIA
DPF
Sonda
aplikacji
płynów
(nr.
Sonda
do
aplikacji
płynów
czyszczącego
SONDA
DO
CZYSZCZENIA
DPF
Sonda do aplikacji płynów czyszczącego (nr.
(nr. Art.
Art. 5169)
5169) oraz
oraz płuczącego
płuczącego (nr.
(nr. Art.
Art. 5171).
5171).
Do
silników
Diesla.
Dosilników
silnikówDiesla.
Diesla.
Do
Do
silników Diesla.
Do silników Diesla.
Do silników Diesla.
1
11 1
1
1
7945
7945
7945
7945
7945
7945
PRO-LINE DPF
DPF OCZYSZCZACZ
OCZYSZCZACZ
PRO-LINE
PRO-LINE
DPF
OCZYSZCZACZ
Płyn do
doczyszczenia
czyszczenia
filtrówcząstek
cząstekstałych.
stałych.Po
Poczyszczeniu
czyszczeniu
należy
zastosować
płyn
płufiltrów
cząstek
stałych.
Po
czyszczeniu
należy
zastosować
płyn
dodo
płukania
PRO-LINE
DPF
OCZYSZCZACZ
Płyn
filtrów
należy
zastosować
płyn
do
płukania
Płyn
do
czyszczenia
filtrów cząstek
stałych. Po
czyszczeniu należy
zastosować
płyn
do
płukania
PRO-LINE
DPF OCZYSZCZACZ
kania
nr 5171. filtrów cząstek stałych. Po czyszczeniu należy zastosować płyn do płukania
Płyn
doart.
czyszczenia
art. nr
5171.
Do
silników
Diesla.
Dosilników
silnikówDiesla.
Diesla.
Do
silników
Diesla.
Do
Do silników Diesla.
Do silników Diesla.
1L
1L
1L
6
66 6
6
6
5169
5169
5169
5169
5169
5169
500ml
ml
500
500
500ml
ml
500
ml
500 ml
6
66 6
6
6
5171
5171
5171
5171
5171
5171
silników
Diesla.
dodatków,
przeznaczona do
do fachowego
fachowego
usuwania osadów
osadów
systemie
wtryskowym
silników
Płyn
do profesjonalnego
czyszczenia
wtryskiwaczy
dieslowskich.
Wysoce
skutecznasilników
kombinacja
dodatków,
przeznaczona
usuwania
ww systemie
wtryskowym
dodatków,
Diesla. przeznaczona do fachowego usuwania osadów w systemie wtryskowym silników
Diesla.
dodatków,
przeznaczona do fachowego usuwania osadów w systemie wtryskowym silników
Diesla.
Diesla.
Diesla.
Do silników benzynowych.
5L
5L
5L
w silnikach
silnikach
benzynowych.
Produkt
występuje
również
w postaci koncentratu.
koncentratu.
Płyn
do szybkiego
i skutecznego
usuwania
osadów
i zanieczyszczeń
w układzie wtrysku paliwa,
w
w silnikach benzynowych.
benzynowych. Produkt
Produkt występuje
występuje również
również ww postaci
postaci koncentratu.
w silnikach benzynowych. Produkt występuje również w postaci koncentratu.
SYSTEM
CZYSZCZENIAFILTRA
FILTRA
CZĄSTEK
STAŁYCH
SYSTEM
CZYSZCZENIA
FILTRA
CZĄSTEK
STAŁYCH
SYSTEM
CZĄSTEK
STAŁYCH
SYSTEM CZYSZCZENIA
CZYSZCZENIA
CZĄSTEK
STAŁYCH
SYSTEM
CZYSZCZENIAFILTRA
FILTRA
CZĄSTEK
STAŁYCH
SYSTEM
CZYSZCZENIA
FILTRA
CZĄSTEK
STAŁYCH
PISTOLET DO CZYSZCZENIA DPF
PISTOLETDO
DOCZYSZCZENIA
CZYSZCZENIA
DPF
PISTOLET
DPF
Pistolet do czyszczenia
filtrów cząstekDPF
stałych, należy używać wraz z sondą do aplikacji płynu
PISTOLET
DO
Pistoletdo
doczyszczenia
czyszczenia
filtrówcząstek
cząstekstałych,
stałych,należy
należyużywać
używaćwraz
wrazzzsondą
sondądo
doaplikacji
aplikacjipłynu
płynu
PISTOLET
DO CZYSZCZENIA
CZYSZCZENIA
DPF
Pistolet
filtrów
Pistolet
do
czyszczenia
filtrów
cząstek
stałych,
używać
zz sondą
do
aplikacji
płynu
PISTOLET
DO
CZYSZCZENIA
DPF
(nr.
art.
7945)
oraz
płynami
czyszczącym
(nr. należy
art.
5169)
orazwraz
płuczącym
(nr.
art.
5171).
Pistolet
czyszczenia
filtrówczyszczącym
cząstek stałych,
należy
używać
sondą(nr.
do art.
aplikacji
(nr. art.do
7945)
oraz płynami
(nr. art.
5169)
oraz wraz
płuczącym
5171).płynu
(nr. art.
art. do
7945)
oraz płynami
płynami
(nr. art.
art.
5169)
oraz płuczącym
płuczącym
5171).płynu
Pistolet
czyszczenia
filtrówczyszczącym
cząstek stałych,
należy
używać
wraz
z sondą(nr.
doart.
aplikacji
(nr.
(nr. art. 7945)
7945) oraz
oraz płynami czyszczącym
czyszczącym (nr.
(nr. art. 5169)
5169) oraz
oraz płuczącym (nr.
(nr. art.
art. 5171).
5171).
(nr. art. 7945) oraz płynami czyszczącym (nr. art. 5169) oraz płuczącym (nr. art. 5171).
Sonda do aplikacji płynów czyszczącego (nr. Art. 5169) oraz płuczącego (nr. Art. 5171).
111LLL
art. nr
nrdo5171.
Płyn
czyszczenia filtrów cząstek stałych. Po czyszczeniu należy zastosować płyn do płukania
art.
art. nr 5171.
5171.
art. nr 5171.
PRO-LINEDPF
DPFPŁYN
PŁYNDO
DOPŁUKANIA
PŁUKANIA
PŁYN
PRO-LINE
PRO-LINE
DPF
PŁYN
DO
PŁUKANIA
Płyndo
dopłukania
płukania
filtrów
cząstek
stałych.
Przed
zastosowaniem
tego
płynu
konieczne
jest
PRO-LINE
DPF
PŁYN
DOstałych.
PŁUKANIA
Płyn
filtrów
cząstek
stałych.
Przed
zastosowaniem
tego
płynu
konieczne
jest
Płyn
do
płukania
filtrów
cząstek
stałych.
Przedzastosowaniem
zastosowaniem
tego
płynu
konieczne
jest zaPłyn
do
płukania
filtrów
cząstek
Przed
tego
płynu
konieczne
jest
PRO-LINE
DPF
PŁYN
DO
PŁUKANIA
Płyn
do płukania
filtrów cząstek
zastosowanie
produktu
nr 5169.stałych. Przed zastosowaniem tego płynu konieczne jest
zastosowanie
produktu
5169.stałych. Przed zastosowaniem tego płynu konieczne jest
stosowanie
produktu
5169.
Płyn
do płukania
filtrównrnr
cząstek
zastosowanie
zastosowanie produktu
produktu nr
nr 5169.
5169.
zastosowanie produktu nr 5169.
26
26
26
26
26
34
Dosilników
silnikówDiesla.
Diesla.
Do
Dosilników
silnikówDiesla.
Diesla.
Do
Do silników Diesla.
Do silników Diesla.
PRODUKTY
SERWISOWE
PRODUKTY
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKTY
SERWISOWE
P
R
OD
UK
T
P
R
PRODUKT
P
RO
OD
DU
UK
KTTT
P
R
O
D
U
K
O
PIIS
O
OPIS
OP
PIIS
S
O
P
S
ŚRODKI
P
RODUKTSERWISOWE
OPPRO-LINE
IS PRO-LINE
ŚRODKI
SERWISOWE
ŚRODKI
PRO-LINE
ŚRODKI SERWISOWE
SERWISOWE
PRO-LINE
PRO-LINE
REGENERATOR WTRYSKÓW BENZYNA
ŚRODKI SERWISOWE PRO-LINE
Bardzo
skuteczny
dodatek oczyszczający
układy wtryskowe
silników benzynowych. Pozwala
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
BENZYNA
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
BENZYNA
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
BENZYNA
na
zmniejszenie
zużycia
paliwa
orazWTRYSKÓW
emisjiukłady
szkodliwych
substancji.
Bardzo
skuteczny
dodatek
oczyszczający
wtryskowe
silników
PRO-LINE
REGENERATOR
BENZYNA
Bardzo
skuteczny
dodatek
oczyszczający
układy
wtryskowe
silników benzynowych.
benzynowych. Pozwala
Pozwala na
na
Bardzo
skuteczny
dodatek
oczyszczający
układy wtryskowe
wtryskowe
silników benzynowych.
benzynowych. Pozwala
Pozwala na
na
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
BENZYNA
Bardzo
skuteczny
dodatek
oczyszczający
układy
wtryskowe
silników
benzynowych.
Pozwala
na
zmniejszenie
zużycia
paliwa
oraz
substancji.
Bardzo
skuteczny
dodatek
układy
silników
zmniejszenie
zużycia
paliwaoczyszczający
oraz emisji
emisji szkodliwych
szkodliwych
substancji.
zmniejszenie
zużycia
paliwaoczyszczający
oraz emisji
emisji szkodliwych
szkodliwych
substancji.
Bardzo
skuteczny
dodatek
układy wtryskowe
silników benzynowych. Pozwala na
zmniejszenie
zużycia
paliwa
oraz
emisji
szkodliwych
substancji.
zmniejszenie
zużycia
paliwa
oraz
substancji.
zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych substancji.
PRO-LINE REGENERATOR WTRYSKÓW DIESEL
Bardzo
skuteczny
dodatek czyszczący
układy wtryskowe
silników Diesla. Pozwala na zmniejPRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
DIESEL
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
DIESEL
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
DIESEL silników Diesla. Pozwala na
szenie
zużycia
paliwadodatek
oraz emisji
szkodliwych
substancji.
Bardzo
skuteczny
czyszczący
układy
wtryskowe
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
DIESEL
Bardzo
skuteczny
dodatek
czyszczący
układy
wtryskowe
silników
Bardzo
skuteczny
dodatek
czyszczący
układy
wtryskowe
silników Diesla.
Diesla. Pozwala
Pozwala na
na
PRO-LINE
REGENERATOR
WTRYSKÓW
DIESEL
Bardzo
skuteczny
dodatek
czyszczący
układy wtryskowe
wtryskowe
silników
Diesla.
Pozwala
na
zmniejszenie
zużycia
paliwa
emisji
substancji.
Bardzo
skuteczny
czyszczący
układy
Diesla.
Pozwala
na
zmniejszenie
zużyciadodatek
paliwa oraz
oraz
emisji szkodliwych
szkodliwych
substancji.silników
zmniejszenie
zużyciadodatek
paliwa oraz
oraz
emisji szkodliwych
szkodliwych
substancji.silników Diesla. Pozwala na
Bardzo
skuteczny
czyszczący
układy wtryskowe
zmniejszenie
zużycia
paliwa
oraz
emisji
szkodliwych
substancji.
zmniejszenie
zużycia
paliwa
emisji
substancji.
zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych substancji.
PRO-LINE ENGINE FLUSH
PRO-LINE
ENGINE
FLUSH
PRO-LINE
ENGINE
Środek
do profesjonalnego
płukania układu olejowego. Usuwa osady z rowków pierścieni
PRO-LINE
ENGINE FLUSH
FLUSH
PRO-LINE
ENGINE
FLUSH
Środek
do
profesjonalnego
płukania
układu
olejowego.
Usuwa
osady
z rowków
pierścieni
Środek
do
profesjonalnego
płukania
układu
Usuwa
osady
rowków
pierścieni
tłokowych,
dzięki
temu
zapobiega
ich zapiekaniu
się. Przeznaczony
jest dozzzsilników
benzynoŚrodek
do
profesjonalnego
płukania
układu olejowego.
olejowego.
Usuwajest
osady
rowków
pierścieni
PRO-LINE
ENGINE
FLUSH
Środek
do
profesjonalnego
płukania
układu
olejowego.
Usuwa
osady
pierścieni
tłokowych,
dzięki
temu
zapobiega
ich
się.
do
benzynowych
Środek do dzięki
profesjonalnego
płukania
układu
olejowego.
Usuwa
osady
z rowków
rowków
pierścieni
tłokowych,
temu zapobiega
ich zapiekaniu
zapiekaniu
się. Przeznaczony
Przeznaczony
jest
do silników
silników
benzynowych
wych
i Diesla.
Środek
ten
należy
stosować
przed
każdą
wymianą
tłokowych,
dzięki
temu
zapobiega
ich przed
zapiekaniu
się.
Przeznaczony
jest
do silników
silników
benzynowych
Środek
do
profesjonalnego
płukania
układu
olejowego.
Usuwaoleju.
osady
z rowków
pierścieni
tłokowych,
dzięki
temu
zapobiega
ich
zapiekaniu
się.
Przeznaczony
jest
do
benzynowych
i Diesla.
Środek
ten
należy
stosować
każdą
wymianą
oleju.
tłokowych,
dziękiten
temu
zapobiega
ich przed
zapiekaniu
się.
Przeznaczony
jest do silników benzynowych
ii Diesla.
należy
stosować
każdą
wymianą
oleju.
Diesla. Środek
Środek
ten
należy
stosować
przed
każdąsię.
wymianą
oleju. jest do silników benzynowych
tłokowych,
dziękiten
temu
zapobiega
ich przed
zapiekaniu
Przeznaczony
ii Diesla.
Środek
należy
stosować
każdą
wymianą
oleju.
Diesla.
Środek
ten
należy
stosować
przed
każdą
wymianą
oleju.
i Diesla. Środek ten należy stosować przed każdą wymianą oleju.
PRO-LINE OCZYSZCZACZ PRZEPUSTNIC
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
PRZEPUSTNIC
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
PRZEPUSTNIC
Specjalny
rozpuszczalnik
do usuwania
typowych zanieczyszczeń i osadów z przepustnic. UsuPRO-LINE
OCZYSZCZACZ
PRZEPUSTNIC
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
PRZEPUSTNIC
Specjalny
rozpuszczalnik
do usuwania
usuwania
typowych zanieczyszczeń
zanieczyszczeń ii osadów
osadów zz przepustnic.
przepustnic. Usuwa
Usuwa
Specjalny
rozpuszczalnik
do
typowych
wa
zanieczyszczenia
i
osady
z
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same przepustnice
jak i części Usuwa
weSpecjalny
rozpuszczalnik
do
usuwania
typowych
zanieczyszczeń
osadów
przepustnic.
Usuwa
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
PRZEPUSTNIC
Specjalny
rozpuszczalnik
do
usuwania
typowych
zanieczyszczeń
osadów
przepustnic.
zanieczyszczenia
i osady zdo
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same przepustnice
jakzzzi przepustnic.
części wewnętrzne.
Specjalny
rozpuszczalnik
usuwania
typowych
zanieczyszczeń
iii osadów
Usuwa
zanieczyszczenia
ii osady
zzdo
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same
jak
części
wewnętrzne.
wnętrzne.
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomych
części.
Przyczynia
się do
redukcji
zanieczyszczenia
osady
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same przepustnice
przepustnice
jakdo
części
wewnętrzne.
Specjalny
rozpuszczalnik
usuwania
typowych
zanieczyszczeń
i osadów
ziiii przepustnic.
Usuwa
zanieczyszczenia
osady
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same
przepustnice
jak
części
wewnętrzne.
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomych
części.
Przyczynia
się
redukcji
spalania
zanieczyszczenia
ii osady
zz oleju.
Oczyszcza
zarówno
same
przepustnice
jak
części
wewnętrzne.
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomych
części.
Przyczynia
się
do
redukcji
spalania
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomych
części.
Przyczynia
się
do
redukcji
spalania
zanieczyszczenia
i
osady
z
oleju.
Oczyszcza
zarówno
same
przepustnice
jak
i
części
spalania
paliwa.
Środek
należy
nanieść
na
powierzchnie
przepustnicy
odczekać
kilka
minut
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomychprzepustnicy
części. Przyczynia
Przyczynia
siękilka
do redukcji
redukcji
spalania
paliwa. Środek
Środek
należyfunkcjonowanie
nanieść na
na powierzchnie
powierzchnie
przepustnicy
odczekaćsię
kilka
minutwewnętrzne.
uruchomić
Wspomaga
sprawne
ruchomych
części.
do
spalania
paliwa.
należy
nanieść
odczekać
minut
uruchomić
paliwa.
Środek
należy
nanieść
na powierzchnie
powierzchnie
przepustnicy
odczekaćsiękilka
kilka
minut uruchomić
uruchomić
Wspomaga
sprawne
funkcjonowanie
ruchomych
części.ponownie.
Przyczynia
do redukcji
spalania
uruchomić
silnik,
uchylić
przepustnicę
i nanieśćponownie.
preparat
paliwa.
Środek
należy
nanieść
na
powierzchnie
przepustnicy
odczekać
kilka
minut
uruchomić
silnik,
przepustnicę
ii nanieść
preparat
paliwa.
Środek
należy
nanieść
na
przepustnicy
odczekać
minut
silnik, uchylić
uchylić
przepustnicę
nanieść
preparat
ponownie.
P
R
ZEZNA
CZZEEN
IE
P
R
PPRZEZNACZENIE
RZZZEEEZZZN
NA
AC
CZZEEN
NIIIEEE
P
R
N
A
C
N
PRZEZNACZENIE
Jedno opakowanie wystarcza na 70 L paliwa.
Jedno
wystarcza
Należyopakowanie
dodawać podczas
tankowania.
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
wystarcza
na
70
LLopakowanie
paliwa.
Należy
dodawać
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
70
paliwa.
Należy
dodawać
na
70
L
paliwa.
Należy
dodawać
Jedno
wystarcza
na 70
70 LLopakowanie
paliwa.
Należy
dodawać
podczas
tankowania.
na
paliwa.
Należy
dodawać
podczas
tankowania.
podczas
tankowania.
na
70 L paliwa.
Należy dodawać
podczas
tankowania.
podczas
tankowania.
podczas tankowania.
Jedno opakowanie wystarcza na 70 L paliwa.
Jedno
wystarcza
Należyopakowanie
dodawać podczas
tankowania.
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
wystarcza
na
70 LLopakowanie
paliwa.
Należy
dodawać
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
paliwa.
Należy
dodawać
na 70
70 LLopakowanie
paliwa.
Należy
dodawać
Jedno
wystarcza
na
70
paliwa.
Należy
dodawać
podczas
tankowania.
na 70 L paliwa.
Należy dodawać
podczas
tankowania.
podczas
tankowania.
na
70 L paliwa.
Należy dodawać
podczas
tankowania.
podczas
tankowania.
podczas tankowania.
500 ml wystarcza na 5L oleju. Stosować
500
wystarcza
na
5 LL oleju.
500
ml
wystarcza
na
przedml
oleju.
do oleju
500
mlwymianą
wystarcza
na 55Dolać
L oleju.
oleju.
500
ml
na
Stosować
przed
wymianą
oleju.
500
ml wystarcza
wystarcza
na 55 LL oleju.
oleju.
Stosować
przed
oleju.
silnikowego
przywymianą
rozgrzanym
silniku i dać mu
Stosować
przed
wymianą
oleju.
500
ml
wystarcza
na
5
L
oleju.
Stosować
przed
wymianą
oleju.
Dolać
do
oleju
silnikowego
Stosować
przed
wymianą
oleju.
Dolać
do
silnikowego
popracować
5-10
minut ina
biegu
jałowym.
Dolać
do oleju
oleju
silnikowego
Stosować
przed
wymianą
oleju.
Dolać
do
oleju
silnikowego
przy
rozgrzanym
silniku
dać
mu
Dolać
do
oleju
silnikowego
przy
rozgrzanym
silniku
ii dać
mu
przy
rozgrzanym
silniku
dać
mu
Zlać rozgrzanym
stary
olej.
Wymienić
filtrbiegu
imu
zalać świeży
Dolać
do oleju
silnikowego
przy
silniku
dać
popracować
5-10
minut
przy
rozgrzanym
silniku
iina
dać
mu jałowym.
popracować
5-10
minut
na
biegu
jałowym.
popracować
5-10
minut na
biegu
jałowym.
olej. stary
przy
rozgrzanym
silniku
dać
mu
popracować
5-10
minut
biegu
jałowym.
Zlać
olej.
Wymienić
filtr
ii zalać
popracować
5-10
minut ina
na
biegu
jałowym.
Zlać
olej.
Wymienić
filtr
Zlać stary
stary
olej.
Wymienić
filtr
i zalać
zalać
popracować
5-10
minut
na
biegu
jałowym.
Zlać
stary
olej.
Wymienić
filtr
i
zalać
świeży
olej.
Zlać stary
olej. Wymienić filtr i zalać
świeży
olej.
świeży
olej.
Zlać
stary
świeży
olej.olej. Wymienić filtr i zalać
świeży
olej.
świeży olej.
Usuwa osady
osady ii zabrudzenia
zabrudzenia zz przepustnic.
przepustnic.
Usuwa
Usuwa
osady
ii zabrudzenia
zz przepustnic.
Usuwa
osady
zabrudzenia
przepustnic.
Tylko do
zastosowania
wwsilnikach
Usuwa
osady
zabrudzenia
przepustnic.
Tylko
do
zastosowania
Usuwa
osady
ii zabrudzenia
zzsilnikach
przepustnic.
Tylko
do
zastosowania
w
silnikach
Tylko
do
zastosowania
w
silnikach
benzynowych.
Usuwa
osady
i zabrudzenia
przepustnic.
Tylko
do
zastosowania
w zsilnikach
silnikach
benzynowych.
Tylko
do
zastosowania
w
benzynowych.
benzynowych.
Tylko
do zastosowania w silnikach
benzynowych.
benzynowych.
benzynowych.
poj.
poj.
poj.
poj.
poj.
poj.
poj.
500 ml
500
ml
500
500 ml
ml
500
ml
500
ml
500 ml
500 ml
szt.
opak.
szt.
w
szt.w
opak.
szt.
wwopak.
opak.
szt.
w
opak.
szt.
w
opak.
szt. w opak.
66
6
66
6
6
6
nr
nr
art.
nr art.
art.
nr
art.
nr
art.
nr
art.
nr art.
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5156
500
ml
500
500 ml
ml
500
ml
500
ml
500 ml
66
6
66
6
5156
5156
5156
5156
5156
5156
500 ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
66 6
6
66
6
2662
2662
2662
2662
2662
2662
2662
400 1L
ml
1L
1L
1L
1L
1L
66 6
666
6
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
400
400
ml
400 ml
ml
400
ml
400
400 ml
ml
400 ml
66 6
666
6
5168
5168
5168
5168
5168
5168
5168
1 L1L
1L
1L
1L
1L
1L
66
666 6
6
5198
5198
5198
5198
5198
5198
5198
1L
1L
1L
1L
66
6
66 6
6
5178
5178
5178
5178
5178
5178
5178
silnik, uchylić
uchylić
przepustnicę
nanieść
preparat ponownie.
ponownie.
paliwa.
Środekprzepustnicę
należy nanieść
na powierzchnie
przepustnicy odczekać kilka minut uruchomić
silnik,
uchylić
przepustnicę
nanieść
preparat
ponownie.
silnik,
iii nanieść
preparat
silnik, uchylić przepustnicę i nanieść preparat ponownie.
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
DOLOTOWYCH
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
DOLOTOWYCH
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
DOLOTOWYCH
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
DOLOTOWYCH
Specjalny
środek
dodoczyszczenia
układów
dolotowych
silników
Diesla.
Usuwa
typowe
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
DOLOTOWYCH
Specjalny
środek
czyszczenia
układów
dolotowych
silników
Diesla.
Usuwa
typoweosady
osady
Specjalny
środek
do
czyszczenia
układów
dolotowych
silników
Diesla.
Usuwa
osady
Specjalny
środek
do
czyszczenia
układów
dolotowych
silników
Diesla.regularnie
Usuwa typowe
typowe
osady
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
KOLEKTORÓW
środek
do
czyszczenia
układów
dolotowych
silników
Diesla.
Usuwa
typowe
osady
zSpecjalny
powierzchni
kolektora
oraz
zaworu
EGR.
Preparat
ten
należy
stosować
przed
zSpecjalny
powierzchni
kolektora
oraz
zaworu
EGR.
Preparat
ten
należy
stosować
regularnie
przed
każdą
środek
do czyszczenia
dolotowych
silników
Diesla.
Usuwa
typowe
osady
z powierzchni
kolektora
oraz zaworuukładów
EGR. Preparat
ten DOLOTOWYCH
należy
stosować
regularnie
przedkażkażdą
powierzchni
kolektora
oraz zaworu
zaworuukładów
EGR. Preparat
Preparat
ten należy
należy
stosować
regularnie
przed osady
każdą
Specjalny
środek
do czyszczenia
dolotowych
silników
Diesla.regularnie
Usuwa typowe
zzzwymianą
powierzchni
kolektora
oraz
EGR.
ten
stosować
przed
każdą
oleju
silnikowego.
dą
wymianą
oleju
silnikowego.
powierzchni
kolektora
oraz
zaworu
EGR.
Preparat
ten
należy
stosować
regularnie
przed
każdą
wymianą
oleju
silnikowego.
wymianą
olejukolektora
silnikowego.
zwymianą
powierzchni
oraz zaworu EGR. Preparat ten należy stosować regularnie przed każdą
oleju
silnikowego.
wymianą
oleju
silnikowego.
wymianą oleju silnikowego.
PRO-LINE
DODATEK
DO
OLEJU
PRO-LINE
DODATEK
DO
OLEJUPRZEKŁADNIOWEGO
PRZEKŁADNIOWEGO
PRO-LINE
DODATEK
DO
PRZEKŁADNIOWEGO
PRO-LINE
DODATEK
DO OLEJU
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
PRO-LINE
DODATEK
DO
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do
oleju
przekładniowego,
który
może
być stosowany
stosowanywwprzekładniach
przekładniachmechanicznych
mechaniczDodatek
do
oleju
przekładniowego,
może
być
Dodatek
do
oleju
przekładniowego,
który
może
być
stosowany
przekładniach
mechanicznych
Dodatek
do
oleju
przekładniowego,
który
może
byćzapewnienia
stosowany w
wefektu
przekładniach
mechanicznych
PRO-LINE
DODATEK
DO
OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
Dodatek
do
oleju
przekładniowego,
który
może
być
stosowany
w
przekładniach
mechanicznych
w celu
wydłużenia
żywotności
przekładni
oraz
„lekkobieżności”
dzięki
nych
w celu
wydłużenia
żywotności
przekładni
oraz
zapewnienia
efektu
„lekkobieżności”
dzięDodatek
do oleju
przekładniowego,
który może
być
stosowany
w
przekładniach
mechanicznych
w celu wydłużenia żywotności przekładni oraz zapewnienia efektu „lekkobieżności” dzięki
w celu
celu wydłużenia
wydłużenia
żywotności
przekładni
orazbyćzapewnienia
zapewnienia
efektu
„lekkobieżności”
dzięki
Dodatek
dodwusiarczku
oleju
przekładniowego,
który może
stosowany wefektu
przekładniach
mechanicznych
w
żywotności
przekładni
oraz
„lekkobieżności”
dzięki
molibdenu.
w
celu
wydłużenia
żywotności
przekładni
oraz
zapewnienia
efektu
„lekkobieżności”
dzięki
kizawartości
zawartości
dwusiarczku
molibdenu.
zawartości
dwusiarczku
molibdenu.
zawartości
dwusiarczku
molibdenu.
Środek
należy
aplikować bezpośrednio
Środek
należy
Środek
należy aplikować
aplikować bezpośrednio
bezpośrednio
Środek
do
Środek
należy
aplikować
do
kolektora
Nie
stosować
Środek
należydolotowego.
aplikować bezpośrednio
bezpośrednio
do
kolektora
dolotowego.
Nie
stosować
do
kolektora
dolotowego.
Nie
stosować
Środek
należy
aplikować
kolektora
dolotowego.
Nie
stosować
do
czyszczenia
intercoolera.
kolektora
dolotowego.
Niebezpośrednio
stosować
do
kolektora
dolotowego.
Nie
stosować
do
czyszczenia
intercoolera.
do
czyszczenia
intercoolera.
do
kolektora
dolotowego.
Nie
stosować
czyszczenia
intercoolera.
Podczas
czyszczenia
silnik
powinien
do
czyszczenia
intercoolera.
czyszczenia
intercoolera.
Podczas
czyszczenia
silnik
Podczas
czyszczenia
silnik powinien
powinien
do
czyszczenia
intercoolera.
Podczas
silnik
pracować
na
biegu
jałowym.
Podczas
czyszczenia
silnik
powinien
pracować
na
Podczas czyszczenia
czyszczenia
silnik powinien
powinien pracopracować
na biegu
biegu jałowym.
jałowym.
czyszczenia
silnik
powinien
pracować
na
biegu
jałowym.
Podczas
i
bezpośrednio
pracować
na biegu
jałowym.
Podczas
czyszczenia
ii bezpośrednio
wać na biegu
jałowym.
Podczas
czyszczenia
bezpośrednio
pracować
naprzekraczać
biegu
jałowym.
Podczas
czyszczenia
bezpośrednio
po
nim
nie
2000
obr./min.
Podczas
czyszczenia
ii bezpośrednio
po
nim
przekraczać
2000
Podczas
czyszczenia
bezpośrednio
po nim
po
nim nie
nie
przekraczać
2000 obr./min.
obr./min.
Podczas
czyszczenia
ii bezpośrednio
po
nim
nie
przekraczać
2000
obr./min.
po
nim
nie
przekraczać
2000
obr./min.
nienim
przekraczać
2000 obr./min.
po
nie przekraczać
2000 obr./min.
Jedno
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno opakowanie
wystarcza na 15 L oleju
Jedno
opakowanie
wystarcza
Jedno
opakowanie
wystarcza
na
15
Lopakowanie
oleju
silnikowego.
Jedno
wystarcza
na
15
oleju
silnikowego.
na
15 LLLopakowanie
oleju silnikowego.
silnikowego.
Jedno
wystarcza
na
15
oleju
silnikowego.
na 15 L oleju silnikowego.
na 15 L oleju silnikowego.
w celu wydłużenia
żywotności
przekładni oraz zapewnienia efektu „lekkobieżności” dzięki
zawartości
dwusiarczku
molibdenu.
zawartości
dwusiarczku
molibdenu.
zawartości dwusiarczku molibdenu.
PRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
PRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
PRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
PRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
Uszczelnia
pęknięcia
w
układzie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przecieki
ii
PRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
Uszczelnia
pęknięcia
w
układzie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przecieki
Uszczelnia
pęknięcia
w
układzie
chłodzenia.
Całkowicie
Uszczelnia
pęknięcia
w
układzie
chłodzenia.
Całkowiciehermetyzuje
hermetyzujedrobne
drobneprzecieki
przeciekii szczeliPRO-LINE
USZCZELNIACZ
CHŁODNICY
Uszczelniapowstające
pęknięcia w
wwukładzie
układzie
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
drobne
przecieki
Uszczelnia
pęknięcia
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
przecieki
iii
szczeliny,
wyniku uderzenia
kamienia
lub porowatości
wdrobne
miejscu
spawania.
szczeliny,
powstające
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
w
miejscu
spawania.
ny,
powstające
w wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w miejscu
spawania.
Cząsteczki
Uszczelnia
pęknięcia
ww
chłodzenia.
Całkowicie
hermetyzuje
przecieki
i
szczeliny,
powstające
wukładzie
wyniku
uderzenia
kamienia
lub porowatości
porowatości
wdrobne
miejscu
spawania.
szczeliny,
powstające
w
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w
miejscu
spawania.
szczeliny,
powstające
w
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w
miejscu
spawania.
Cząsteczki
polimerowe
reagują
na
różnice
ciśnień
ii tworzą
elastyczną
warstwę,
która
trwale
Cząsteczki
polimerowe
na
różnice
ciśnień
tworzą
elastyczną
warstwę,
która
trwale
polimerowe
reagują nawreagują
różnice
ciśnień
i tworzą
elastyczną
warstwę,
która trwale
wypełnia
szczeliny,
powstające
wyniku
uderzenia
kamienia
lub
porowatości
w
miejscu
spawania.
Cząsteczki
polimerowe
reagują
na
różnice
ciśnień
i
tworzą
elastyczną
warstwę,
która
trwale
Cząsteczki
polimerowe
reagują
na
różnice
ciśnień
i
tworzą
elastyczną
warstwę,
która
trwale
Cząsteczkinieszczelności.
polimerowe reagują
na różnice
ciśnień
i tworząii zapobiega
elastycznąodkładaniu
warstwę, która
trwale
wypełnia
Nie
zapycha
układu
chłodzenia
się
kamienia.
wypełnia
Nie
zapycha
układu
chłodzenia
się
nieszczelności.
Nie zapycha
chłodzenia
i zapobiega
odkładaniu
się kamienia.
Cząsteczki
polimerowe
reagują
na różnice
ciśnień
i tworząii zapobiega
elastycznąodkładaniu
warstwę,
która
trwale
wypełnia nieszczelności.
nieszczelności.
Nieukładu
zapycha
układu
chłodzenia
zapobiega
odkładaniu
się kamienia.
kamienia.
wypełnia
nieszczelności.
Nie
zapycha
układu
chłodzenia
zapobiega
odkładaniu
się
kamienia.
250
ml
wystarcza na
40
LL płynu
250
ml
na
40
płynu
250
ml wystarcza
wystarcza
na
40
płynu
250 ml
wystarcza
na do
40 płynu,
płynu chłodni250
na
40
LLLL płynu
chłodniczego.
Dolać
250
ml wystarcza
wystarcza
na
40
płynu
chłodniczego.
Dolać
do
płynu,
chłodniczego.
Dolać
do
płynu,
250
ml
wystarcza
na
40
L
płynu
chłodniczego.
Dolać
do
płynu,
czego.
Dolać
do
płynu,
uruchomić
silnik
uruchomić
silnik
i
pozwolić
mu
pracować
chłodniczego.
Dolać
do
płynu,
uruchomić
silnik
ii pozwolić
mu
pracować
uruchomić
silnik
pozwolić
muokoło
pracować
chłodniczego.
Dolać
do płynu,
uruchomić
silnik
pozwolić
mu
pracować
przez
okołomu
10
minut.
i pozwolić
pracować
przez
10 min.
uruchomić
silnik
ii pozwolić
mu
pracować
przez
10
przez około
około silnik
10 minut.
minut.
uruchomić
i
pozwolić
mu
pracować
przez
około
10
minut.
przez około 10 minut.
przez około 10 minut.
1L
1 L1L
wypełnia nieszczelności. Nie zapycha układu chłodzenia i zapobiega odkładaniu się kamienia.
wypełnia nieszczelności. Nie zapycha układu chłodzenia i zapobiega odkładaniu się kamienia.
27
27
27
27
27
35
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKTY SERWISOWE
PPRODUKT
RODUKT
OPIS
OPIS
ŚRODKI
SERWISOWEPRO-LINE
PRO-LINE
ŚRODKI SERWISOWE
PRO-LINE OCZYSZCZACZ CHŁODNICY
Zapewnia optymalną
pracę silnika,CHŁODNICY
przedłuża jego żywotność. Usuwa kamień kotłowy, olej
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
Zapewnia
optymalną pracę
silnika, przedłuża
żywotność.
Usuwa kamień
kotłowy, olej i inne
i inne zanieczyszczenia.
Oczyszcza
cały układjego
chłodzenia
i ogrzewania
samochodu.
zanieczyszczenia. Oczyszcza cały układ chłodzenia i ogrzewania samochodu.
PPRZEZNACZENIE
RZEZNACZENIE
Należy wlać oczyszczacz przed wymianą
Należy
wlaćpracować
oczyszczacz
przed 10-30
wymianą
i pozwolić
silnikowi
min.
i Następnie
pozwolić pracować
silnikowi 10-30 min.
zlać cały płyn chłodniczy z układu
Następnie zlać cały płyn chłodniczy
zalać nowy.
oczyszczacza
wystarcza na
zi układu
i zalać1Lnowy.
1L oczyszczacza
50 L płynunachłodniczego.
wystarcza
50 L płynu chłodniczego.
poj. szt. w opak.
poj.
szt. w opak.
nr art.
nr art.
250 ml
250ml
6 6
5189
5189
400 ml
ml
300
66
7385
1641
ODRDZEWIACZE I PENETRATORY
PRO-LINE Pasta Ceramiczna
ODRDZEWIACZ
CERAMICZNY
ZIMNY
SZOKi jako środek chroniący przed zużyPasta o szerokim zastosowaniu.
Doskonała
do montażu
Odrdzewiacz ceramiczny z zimnym szokiem. Nowoczesny odrdzewiacz o specjalnych
ciem. Separuje złączone części i nie pozwala na ich zapieczenie, chroni przed korozją. Nadaje
właściwościach. Ekstremalnie dobre właściwości penetrujące i smarne dzięki cząstkom
się również dopozwalają
smarowania
układu
hamulcowego,
gdy pasta
nie możewsparty
być
ceramicznym
łatwoczęści
rozdzielić
zardzewiałe
części. Proces
ten miedziana
zostaje dodatkowo
stosowana
(zaciski
hamulcowe
aluminiowe,
pojazdy
ABS). Zakres
temperatur pracy: -40 st.
efektem
zimnego
szoku,
powodującego
kurczenie
sięzmetalowych
części.
PRODUKTY SERWISOWE
C do +1400 st. C.
PRODUKT
OPIS
Do smarowania mocno obciążonych
Stosować na silnie zardzewiałe
wszystkich
rodzajów.
i powierzchni
skorodowaneślizgowych
części takie
jak:
Do rozdzielania
części,
któreczęści.
pracują pod
śruby,
bolce i inne
ruchome
obciążeniem temperaturowym, m.in.
w układzie hamulcowym, wydechowym, do
montażu wtryskiwaczy. Produkt zabezpiecza
przed korozją.
PRZEZNACZENIE
poj. szt. w opak.
ŚRODKI SERWISOWE PRO-LINE
PRO-LINE Szybki odrdzewiacz
ODRDZEWIACZ
Z MoS
Szybko penetruje, oczyszcza, 2rozpuszcza rdzę. Likwiduje i wypiera wilgoć. Posiada doskonałe
Odrdzewiacz
dodatkiem dwusiarczku
molibdenu to kombinacja dodatków o doskonałych
PRO-LINEzOCZYSZCZACZ
CHŁODNICY
Dzięki doskonałym
właściwościom
znajdzie
Rozpylić
na powierzchnię
lub połączenie
gwintowe. 300
400 ml
ml
szerokiewlać
zastosowanie
każdym
warsztacie.
Należy
oczyszczaczw przed
wymianą
600 ml
250ml
Do
odrdzewiania,
smarowania,
wypierania
i pozwolić pracować silnikowi 10-30 min.
właściwości smarne.
Nie reaguje
z tworzywamiNiszczy
sztucznymi
lakierami.
właściwościach
chroniących
i przenikających.
rdzę ii wypiera
wilgoci. zlać cały płyn chłodniczy
Zapewnia optymalną
pracę silnika,
przedłuża jego żywotność.
Usuwa wodę.
kamień kotłowy, olej i inne Następnie
z układu i zalać nowy. 1L oczyszczacza
zanieczyszczenia. Oczyszcza cały układ chłodzenia i ogrzewania samochodu.
wystarcza na 50 L płynu chłodniczego.
126
612
nr art.
2694
7390
2653
5189
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKT
OPIS
ODRDZEWIACZE I PENETRATORY
ODRDZEWIACZE
I PENETRATORY
ŚRODKI SERWISOWE
PRO-LINE
PRZEZNACZENIE
Jeden
produkt
do wielorakiego
Stosować
na silnie
zardzewiałe i skorodowazastosowania.
Znajduje
zastosowanie
ne części takie
jak: zardzewiałe
Stosować
na silnie
wlać
oczyszczacz
przed
wymianą
wNależy
domu,bolce
w warsztacie,
pojazdach
iśruby,
skorodowane
części
takie
jak:
i inne ruchome
części.
i pozwolić
pracować
silnikowiczęści.
10-30 min.
mechanicznych
i przemyśle.
śruby,
bolce
i inne
ruchome
Zapewnia
optymalną
pracę
silnika,
przedłuża
jego
żywotność.
Usuwa
kamień
kotłowy,
olej
i
inne
Następnie
zlać
cały
płyn
chłodniczy
właściwościach.
Ekstremalnie
dobre
właściwości
penetrujące
i smarne
cząstkom Do zawiasów, rolek, kluczy, śrub,
pozwalają łatwo
rozdzielić
części. koła
Proces
ten zostaje
dodatkowo
inym
powstawaniem
nalotu,
smarujezardzewiałe
tryby pomocnicze
roweru,
chroni
przeddzięki
rdzą wsparty
z układu i zalać nowy. 1L oczyszczacza
zanieczyszczenia.
Oczyszcza
cały
układ zardzewiałe
chłodzenia
i ogrzewania
samochodu.
ceramicznym
pozwalają
łatwo
rozdzielić
części.
Procesodkręcanie
ten
zostajeśrub,
dodatkowo
wsparty uchwytów.
szoku,
powodującego
kurczenie
się
metalowych
części.
iefektem
korozjązimnego
chemiczną,
poluzowuje
zapieczone
elementy,
ułatwia
zapewnia
wystarcza na 50 L płynu chłodniczego.
ODRDZEWIACZ CERAMICZNY
ZIMNY
WIELOFUNKCYJNY
AEROZOL LM
40 SZOK
Odrdzewiacz
z zimnym
szokiem.
Nowoczesny
odrdzewiacz
o specjalnych
właściODRDZEWIACZ
CERAMICZNY
ZIMNY
SZOK
Wypiera
wodęceramiczny
z układów
elektrycznych
ułatwiając
rozruch
silnika, pozostawia
warstwę
PRO-LINE
OCZYSZCZACZ
CHŁODNICY
wościach.
Ekstremalnie
dobre
właściwości
penetrujące
smarne,odrdzewiacz
dzięki
ceramiczOdrdzewiacz
ceramiczny
z zimnym
szokiem.
Nowoczesny
specjalnych
chroniącą
przed
chłodem,
deszczem
i kurzem.
Czyści
i izabezpiecza
stykicząstkom
przedokorozją
poj. szt. w opak.
nr art.
200
300 ml
ml
400
300 ml
ml
250ml
126
12
6
6
3390
1641
3391
1641
5189
Przed
użyciem silnie wstrząsnąć,
500 ml
Rozpylić na powierzchnię lub połączenie
nanosić
na
300 ml
Rozpylić
nazanieczyszczone
powierzchnię lub miejsca,
połączenie gwintowe. 300
60ml
L
gwintowe.
Stosowaćkilka
na silnie
zardzewiałe
odczekać
minut,
pozostałości usunąć.
300 ml
600
600 ml
ml
i skorodowane części takie jak:
śruby, bolce i inne ruchome części.
12
1 12
12
6
1212
2695
2694
3333
2694
1641
2653
2653
Należy nanieść preparat na elementy
200 ml
Uniwersalne
zastosowanie w domu
grzejne
przepływomierza.
Jeden produkt
do wielorakiego
300 ml
ml
i warsztacie.Do
zawiasów,
prowadnic,
Rozpylić
na powierzchnię
lubrolek,
połączenie
gwintowe. 200
300 ml
zastosowania.
Znajduje
zastosowanie
400
zamków,
śrub,
przełączników,
uchwytów,
500 ml
ml
w
domu,
w
warsztacie,
pojazdach
600
ml
siedmioma
właściwościami:
Odrdzewiacz
z dodatkiem
dwusiarczku
molibdenu
to kombinacja
dodatków
o doskonałych
kabli, cięgien, itp.i przemyśle.
Chroni całą instalację
nanieść
oczyszczacz,
odczekać
kilka sekund
do Czyści
całkowitego
odparowania
czyszczącego mechanicznych
chroniącą
przedichroniących
chłodem,
i kurzem.
i zabezpiecza
styki środka
przed korozją
1.Usuwa
wilgoć
przyczyniadeszczem
się
łatwiejszego
uruchomienia
silnika.
właściwościach
i
przenikających.
Niszczy
rdzę
i
wypiera
wodę.
Do
zawiasów,
rolek,
kluczy,
śrub,
elektryczną.
ii zamontować
przepływomierz.
powstawaniem
nalotu,elektryczną.
smaruje tryby
pomocnicze
2.Chroni
całą instalację
Eliminuje
zwarcia.koła roweru, chroni przed rdzą
uchwytów.
6
1212
12
1212
12
4066
3304
3390
2694
3391
3305
2653
efektem zimnego szoku, powodującego kurczenie się metalowych części.
właściwe smarowanie, i przedłuża żywotność sprzętu ogrodowego. Użycie LM 40 do zamków
usunie z nich brud, kurz i wilgoć, zapewniając doskonałe smarowanie.
CZYŚCIWA, ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
ODRDZEWIACZE I PENETRATORY
SZYBKI
ZMYWACZ
ODRDZEWIACZ
Z MoS2
Środek
do szybkiego
czyszczenia
i odtłuszczania
części
(elementy maszyn
z branży
budowlanej,
Odrdzewiacz
z dodatkiem
dwusiarczku
molibdenu
to kombinacja
dodatków
o doskonałych
ODRDZEWIACZ
ZCERAMICZNY
MoS
2
ODRDZEWIACZ
ZIMNY
SZOK
przemysłowej,
także hamulce,
sprzęgła,
mechanizmy
przekładniowe).
Przydatny również
Odrdzewiacz
z adodatkiem
molibdenu
to rdzę
kombinacja
dodatków
właściwościach
chroniącychdwusiarczku
Niszczy
i wypiera
wodę. oodoskonałych
Odrdzewiacz
z i przenikających.
zimnym
szokiem.
Nowoczesny
odrdzewiacz
specjalnych
do
montażu i ceramiczny
prac
naprawczych.
Posiada
doskonałe
właściwości
rozpuszczające
wszelkie
właściwościach
chroniących
i
przenikających.
Niszczy
rdzę
i
wypiera
wodę.
właściwościach. Ekstremalnie
dobre właściwości
penetrujące
i smarne
dzięki
cząstkom
zanieczyszczenia.
Nawet w obecności
wilgoci, dokładnie
pokrywa
wszystkie
powierzchnie
ceramicznym
pozwalają mikroskopijne
łatwo rozdzielićnierówności.
zardzewiałe części.
teni zostaje
dodatkowo
wsparty
metalowe,
wypełniając
UsuwaProces
olejowe
tłuste plamy
z wykładzin
efektem zimnego
szoku,
powodującego
się metalowych części.
podłogowych,
tkanin,
tworzyw
sztucznychkurczenie
i okładzin.
OCZYSZCZACZ
MULTI SPRAY PRZEPŁYWOMIERZA
PLUS 7
Środek
do czyszczenia
przepływomierzy
powietrza.
z elementu
WIELOFUNKCYJNY
AEROZOLw LM
40
Spray
wielofunkcyjny
zastosowań
motoryzacji,
w Usuwa
domu i zanieczyszczenia
ogrodzie. Charakteryzuje
się
ODRDZEWIACZ
ZdoMoS
2
grzejnego
przepływomierza.
Przed
przystąpieniem
do czyszczenia
zdemontować
przepływomierz,
Wypiera wodę
z układów
elektrycznych
ułatwiając
rozruch silnika,
pozostawia
warstwę
i korozją zapieczone,
chemiczną, zardzewiałe
poluzowujeśruby.
zapieczone elementy, ułatwia odkręcanie śrub, zapewnia
3.Luzuje
właściwe smarowanie,
i przedłuża
żywotność
sprzętu ogrodowego. Użycie LM 40 do zamków
4.Utrzymuje
ruchome części
w doskonałej
kondycji.
usunie z przed
nich brud,
kurz
i wilgoć, zapewniając doskonałe smarowanie.
5.Chroni
korozją
i utlenianiem.
6. Zapobiega zamarzaniu części gumowych.
7.Zapobiega skrzypieniu. Neutralny dla tworzyw sztucznych, lakierów, metali i drewna.
CZYŚCIWA, ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
ŚRODEK
DO USUWANIA
USZCZELEK
WIELOFUNKCYJNY
AEROZOL
LM 40
SZYBKI
ZMYWACZ
Usuwa
szybko
i bezproblemowo zapieczone uszczelki i masy uszczelniające. Nie spływa
Wypiera
wodę
z układów
elektrycznych
ułatwiając
rozruch
silnika, maszyn
pozostawia
warstwę
chroWIELOFUNKCYJNY
AEROZOL
LM 40 części
Środek
do
szybkiego
czyszczenia
i odtłuszczania
(elementy
z branży
budowlanej,
z pionowych powierzchni. Może być
wykorzystany
do usuwania
nagaru z okolic
wtryskiwaczy.
niącą
przed
chłodem,
i kurzem.
Czyści
i kilkanaście
zabezpiecza
styki przed
korozją
i powstaWypiera
wodę
za układów
elektrycznych
ułatwiając
rozruch
silnika,
pozostawia
warstwę
przemysłowej,
takżedeszczem
hamulce,
sprzęgła,
mechanizmy
przekładniowe).
Przydatny
również
Nanieść
na
czyszczone
powierzchnie,
odczekać
minut
i usunąć
rozpuszczone
do montażu
i smaruje
prac
naprawczych.
Posiada
doskonałe
rozpuszczające
wszelkie
waniem
nalotu,
tryby
pomocnicze
koła
roweru,
przed rdzą
i korozją
chemiczną,
chroniącą
przed
chłodem,
deszczem
i kurzem.
Czyści chroni
i właściwości
zabezpiecza
styki
przed korozją
pozostałości
uszczelki
lub
nagaru.
Nawet
w obecności
wilgoci,
dokładnie
pokrywa
wszystkie
powierzchnie
izanieczyszczenia.
powstawaniem
nalotu,
smaruje
tryby pomocnicze
koła
chroni
przedsmarowanie,
rdzą
poluzowuje
zapieczone
elementy,
ułatwia
odkręcanie
śrub,roweru,
zapewnia
właściwe
wypełniając
mikroskopijne
nierówności.
Usuwa
i tłuste
plamy
z wykładzin
korozją chemiczną,
zapieczone
elementy,
odkręcanie
śrub,
iimetalowe,
przedłuża
żywotnośćpoluzowuje
sprzętu
ogrodowego.
Użycie
LM ułatwia
40 olejowe
do zamków
usunie
z zapewnia
nich
brud,
podłogowych,
tkanin, tworzyw
sztucznych
i okładzin.
właściwe
smarowanie,
i przedłuża
żywotność
sprzętu ogrodowego. Użycie LM 40 do zamków
kurz
i wilgoć,
zapewniając
doskonałe
smarowanie.
usunie z nich brud, kurz i wilgoć, zapewniając doskonałe smarowanie.
Pojemnik wstrząsnąć. Następnie rozpylić
Jeden użyciem
produkt
zastosowania.
środek
na resztkido
dowielorakiego
usunięcia
Przed
silnie
wstrząsnąć,
produkt
do wielorakiego
Znajduje
zastosowanie
w warsztazJeden
odległości
20-30
cm w domu,
nanosić
na
zanieczyszczone
miejsca,
zastosowania.
Znajduje
zastosowanie
iodczekać
wyczekać
5-10minut,
minut.pozostałości
kilka
usunąć.
cie,
pojazdach
mechanicznych
i przemyśle.
w
domu,
w
warsztacie,
pojazdach
Uwaga!
Nie nanosić
środka
Do zawiasów,
rolek, kluczy,
śrub, uchwytów.
mechanicznych
i przemyśle.
na
powierzchnie
lakierowane.
Do zawiasów, rolek, kluczy, śrub,
uchwytów.
300 ml
500
200 ml
ml
200 ml
60 L
400
400 ml
ml
6
1212
12
1
1212
3623
2695
3390
3390
3333
3391
3391
Należy nanieść preparat na elementy
Przed
silnie wstrząsnąć,
grzejneużyciem
przepływomierza.
200 ml
500 ml
6
12
4066
2695
28
CZYŚCIWA, ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
36
OCZYSZCZACZ
PRZEPŁYWOMIERZA
SZYBKI
ZMYWACZ
WIELOFUNKCYJNY AEROZOL LM 40
Wypiera wodę
wodę zz układów
układów elektrycznych
elektrycznych ułatwiając
ułatwiając rozruch
rozruch silnika,
silnika, pozostawia
pozostawia warstwę
warstwę
Wypiera
chroniącą przed
przed chłodem,
chłodem, deszczem
deszczem ii kurzem.
kurzem. Czyści
Czyści ii zabezpiecza
zabezpiecza styki
styki przed
przed korozją
korozją
chroniącą
powstawaniem nalotu,
nalotu, smaruje
smaruje tryby
tryby pomocnicze
pomocnicze koła
koła roweru,
roweru, chroni
chroni przed
przed rdzą
rdzą
ii powstawaniem
korozją chemiczną,
chemiczną, poluzowuje
poluzowuje zapieczone
zapieczone elementy,
elementy, ułatwia
ułatwia odkręcanie
odkręcanie śrub,
śrub, zapewnia
zapewnia
ii korozją
właściwe smarowanie,
smarowanie, ii przedłuża
przedłuża żywotność
żywotność sprzętu
sprzętu ogrodowego.
ogrodowego. Użycie
Użycie LM
LM 40
40 do
do zamków
zamków
właściwe
usunie zz nich
nich brud,
brud, kurz
kurz ii wilgoć,
wilgoć, zapewniając
zapewniając doskonałe
doskonałe smarowanie.
smarowanie.
usunie
zastosowania. Znajduje
Znajduje zastosowanie
zastosowanie
zastosowania.
w domu,
domu, w
w warsztacie,
warsztacie, pojazdach
pojazdach
w
mechanicznych ii przemyśle.
przemyśle.
mechanicznych
Do zawiasów,
zawiasów, rolek,
rolek, kluczy,
kluczy, śrub,
śrub,
Do
uchwytów.
uchwytów.
400 ml
ml
400
12
12
3391
3391
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKT
OPIS
CZYŚCIWA, ZMYWACZE,
ŚRODKI
KONSERWUJĄCE
CZYŚCIWA,
ZMYWACZE,
ŚRODKI
KONSERWUJĄCE
SZYBKI ZMYWACZ
SZYBKI
ZMYWACZ
Środek
do szybkiego
czyszczenia i odtłuszczania części (elementy maszyn z branży budow-
Środekprzemysłowej,
do szybkiego
szybkiego aczyszczenia
czyszczenia
odtłuszczania
części (elementy
(elementy
maszyn zz branży
branży
budowlanej,
lanej,
także hamulce,
sprzęgła, mechanizmy
przekładniowe).
Przydatny
rówŚrodek
do
ii odtłuszczania
części
maszyn
budowlanej,
przemysłowej,
takżenaprawczych.
hamulce, sprzęgła,
sprzęgła,
mechanizmy
przekładniowe).
Przydatny
również
przemysłowej,
także
hamulce,
mechanizmy
przekładniowe).
Przydatny
również
nież
do montażu aai prac
Posiada doskonałe
właściwości
rozpuszczające
wszelkie
do montażu
montażu ii prac
pracNawet
naprawczych.
Posiada
doskonałe
właściwości
rozpuszczające
wszelkie
do
naprawczych.
Posiada
doskonałe
właściwości
rozpuszczające
wszelkie
zanieczyszczenia.
w obecności
wilgoci,
dokładnie
pokrywa wszystkie
powierzchnie
zanieczyszczenia. Nawet
Nawet w
w obecności
obecności wilgoci,
wilgoci, dokładnie pokrywa
pokrywa wszystkie
wszystkie powierzchnie
powierzchnie
zanieczyszczenia.
metalowe,
wypełniając mikroskopijne
nierówności.dokładnie
Usuwa olejowe i tłuste
plamy z wykładzin
metalowe, wypełniając
wypełniając mikroskopijne
mikroskopijne nierówności.
nierówności. Usuwa
Usuwa olejowe
olejowe ii tłuste
tłuste plamy
plamy zz wykładzin
wykładzin
metalowe,
podłogowych,
sztucznych ii okładzin.
okładzin.
podłogowych, tkanin,
tkanin, tworzyw
tworzyw sztucznych
PRZEZNACZENIE
Przed użyciem silnie wstrząsnąć, nanosić na
Przed
użyciem silnie
silnie
wstrząsnąć,
zanieczyszczone
miejsca,
Przed
użyciem
wstrząsnąć,
nanosić
nakilka
zanieczyszczone
miejsca,
nanosić
zanieczyszczone
miejsca,
odczekaćna
minut, pozostałości
usunąć.
odczekać kilka
kilka minut,
minut, pozostałości
pozostałości usunąć.
usunąć.
odczekać
poj.
szt. w opak.
500 ml
12
nr art.
2695
500 ml
ml
500
60
60L LL
60
12
12
11 1
2695
2695
3333
3333
3333
200 ml
ml
200
200
ml
6
66
4066
4066
4066
300 ml
ml
300
300
ml
66 6
3623
3623
3623
podłogowych, tkanin, tworzyw sztucznych i okładzin.
OCZYSZCZACZ PRZEPŁYWOMIERZA
Środek
do czyszczenia
przepływomierzy powietrza.
OCZYSZCZACZ
PRZEPŁYWOMIERZA
Należy nanieść preparat na elementy grzejne
Należy nanieść
nanieść preparat
preparat na
na elementy
elementy
Należy
przepływomierza.
Usuwa zanieczyszczenia z elementu
grzejne przepływomierza.
przepływomierza.
grzejne
Środek do
doprzepływomierza.
czyszczenia przepływomierzy
przepływomierzy
powietrza.
Usuwa
zanieczyszczenia
elementu
grzejnego
Przed przystąpieniem
do Usuwa
czyszczenia
zdemontowaćzz przepłyŚrodek
czyszczenia
powietrza.
zanieczyszczenia
elementu
grzejnegonanieść
przepływomierza.
Przedodczekać
przystąpieniem
do czyszczenia
czyszczenia
zdemontować
przepływomierz,
womierz,
oczyszczacz,
kilka sekund
do całkowitego
odparowania
środka
grzejnego
przepływomierza.
Przed
przystąpieniem
do
zdemontować
przepływomierz,
nanieść oczyszczacz,
oczyszczacz,
odczekać
kilka sekund
sekund do
do całkowitego
całkowitego odparowania
odparowania środka
środka czyszczącego
czyszczącego
nanieść
odczekać
kilka
czyszczącego
i zamontować
przepływomierz.
zamontować przepływomierz.
przepływomierz.
ii zamontować
ŚRODEK DO USUWANIA USZCZELEK
ŚRODEK
DOi bezproblemowo
USUWANIAzapieczone
USZCZELEK
Usuwa
szybko
uszczelki i masy uszczelniające. Nie spływa z pio-
Usuwa szybko
szybko
bezproblemowo
zapieczone uszczelki
uszczelki
masy
uszczelniające.
Nie spływa
spływa
Usuwa
ii bezproblemowo
zapieczone
ii masy
uszczelniające.
Nie
nowych
powierzchni.
Może być wykorzystany
do usuwania
nagaru
z okolic wtryskiwaczy.
pionowych
powierzchni.powierzchnie,
Może być
być wykorzystany
wykorzystany
do usuwania
usuwania
nagaru
okolic
wtryskiwaczy.
zz pionowych
powierzchni.
Może
do
nagaru
zz okolic
wtryskiwaczy.
Nanieść
na czyszczone
odczekać kilkanaście
minut
i usunąć
rozpuszczone
Nanieść na
na czyszczone
czyszczone powierzchnie,
powierzchnie, odczekać
odczekać kilkanaście
kilkanaście minut
minut ii usunąć
usunąć rozpuszczone
rozpuszczone
Nanieść
pozostałości
pozostałości uszczelki
uszczelki lub
lub nagaru.
nagaru.
pozostałości uszczelki lub nagaru.
PRODUKT
Pojemnik wstrząsnąć. Następnie rozpylić
Pojemnik wstrząsnąć.
wstrząsnąć. Następnie
Następnie rozpylić
rozpylić
Pojemnik
środek na resztki do usunięcia
z odległości
środek na
na resztki
resztki do
do usunięcia
usunięcia
środek
20-30
cm
i
wyczekać
5-10
minut.
odległości 20-30
20-30 cm
cm
zz odległości
Uwaga!
Nie5-10
nanosić
środka
wyczekać
minut.
ii wyczekać
5-10 minut.
na
powierzchnie
lakierowane.
Uwaga!
Nie
nanosić
środka
Uwaga! Nie nanosić środka
na powierzchnie
powierzchnie lakierowane.
lakierowane.
na
PRODUKTY SERWISOWE
SERWISOWE
PRODUKTY
OPIS
PRODUKT
OPIS
28CZYŚCIWA,
ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
CZYŚCIWA, ZMYWACZE, ŚRODKI KONSERWUJĄCE
ŚRODEK DO USUWANIA PLAM OLEJOWYCH
Usuwa
plamyDO
olejowe
z różnego rodzaju
takich jak asfalt, klinkier, beton itp.
ŚRODEK
USUWANIA
PLAMpodłoży
OLEJOWYCH
ŚRODEK
DO USUWANIA
PLAM
OLEJOWYCH
Usuwa plamy
plamy olejowe
olejowe zz różnego
różnego rodzaju
rodzaju podłoży
podłoży takich
takich jak
jak asfalt,
asfalt, klinkier,
klinkier, beton
beton itp.
itp.
Usuwa
IMPREGNATOR TKANIN
Środek
do impregnowania
tworzyw sztucznych. Gwarantuje optymalną ochronę przed wilgoIMPREGNATOR
TKANIN
TKANIN
IMPREGNATOR
Środek
do impregnowania
impregnowania
tworzyw sztucznych.
sztucznych.
Gwarantuje
optymalnąnarażonych
ochronę przed
przed
wilgocią.
cią.
Doskonały
do dachów kabrioletów,
namiotów
i innych materiałów
na działanie
Środek
do
tworzyw
Gwarantuje
optymalną
ochronę
wilgocią.
Doskonały do
do dachów
dachów
kabrioletów,
namiotów ii innych
innych materiałów
materiałów narażonych
narażonych na
na działanie
działanie
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych.
Doskonały
kabrioletów,
namiotów
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE
Przed użyciem silnie wstrząsnąć.
W odległości
cm spryskać
element i pozoPrzed
użyciem10silnie
silnie
wstrząsnąć.
Przed
użyciem
wstrząsnąć.
Przed
użyciem
wstrząsnąć.
W
odległości
10silnie
cm
element
stawić
na 10-30
min.spryskać element
W
odległości
10
cm
W
odległościna
1010-30
cm spryskać
spryskać
element
iiSpłukać
pozostawić
min.
wodą.
pozostawić
na
iSpłukać
pozostawić
na 10-30
10-30 min.
min.
wodą.
Spłukać wodą.
wodą.
Spłukać
Nanosić preparat z odległości ok. 30 cm na
Nanosić
preparat
odległości
ok. 30 cm
cm
oczyszczoną
i suchą
powierzchnię.
Nanosić
preparat
zzz odległości
ok.
Nanosić
preparat
odległości
ok. 30
30 cm
na oczyszczoną
i suchą
powierzchnię.
na
na oczyszczoną
oczyszczoną ii suchą
suchą powierzchnię.
powierzchnię.
poj. szt.
szt. w
w opak.
opak.
poj.
poj.
szt. w
opak.
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
12
12
12
6
nr art.
art.
nr
nr
art.
3315
3315
3315
1594
400 ml
400 ml
6
6
1594
1594
Rozpylić aerozol
aerozol na
na elementy.
Rozpylić
Po naniesieniu
w razie obecności rdzy
Rozpylić
aerozolśrodka
na elementy.
elementy.
Po
naniesieniu
środka
w razie obecności
obecności
Po
naniesieniu
środka
Po
naniesieniu
środka w
w razie
razie obecności
usunąć
ją szczotką.
rdzy
usunąć
ją
szczotką.
rdzy
rdzy usunąć
usunąć ją
ją szczotką.
szczotką.
200 ml
200
ml
200 ml
66
6
3110
3110
3110
Rozcieńczyćzzwodą
wodąwwproporcjach
proporcjach zależnych
Rozcieńczyć
Rozcieńczyć
z wodą
w
Rozcieńczyć
wodą
w proporcjach
proporcjach
od czyszczonych
powierzchni
np.: do np.:
zależnych
od zczyszczonych
czyszczonych
powierzchni
zależnych
od
powierzchni
np.:
zależnych
od
czyszczonych
powierzchni
do
odkonserwowywania
nowych
samo- np.:
odkonserwowywania
nowych
samochodów
do
odkonserwowywania
nowych
samodo
odkonserwowywania
nowych
chodów
1:5, do
do codziennego
codziennego samo1:5, do codziennego
chodów
1:5,
chodów
1:5, do codziennego
mycia
powierzchni
warsztatowych
mycia powierzchni
powierzchni warsztatowych
warsztatowych (ściany,
mycia
mycia
powierzchni
warsztatowych
(ściany,
okna) 1:2000.
(ściany,
okna)
okna) 1:2000.
(ściany,
okna) 1:2000.
1:2000.
1L
1 L1L
66
6
1653
1653
1653
1
1
2187
2187
Doskonały do dachów kabrioletów, namiotów i innych materiałów narażonych na działanie
niekorzystnych warunków
warunków atmosferycznych.
atmosferycznych.
niekorzystnych
ELEKTRONIC SPRAY
ELEKTRONIC
SPRAY
Spray
do czyszczenia
styków instalacji elektrycznej. Penetruje tlenki i siarczki, poprawia przeELEKTRONIC
SPRAY
Spray do czyszczenia styków instalacji elektrycznej. Penetruje tlenki i siarczki, poprawia
wodność,
wypiera wilgoć.
Po instalacji
zastosowaniu
pozostawić
na 10 min
przed
ponownym
podłąSpray do czyszczenia
styków
elektrycznej.
Penetruje
tlenki
i siarczki,
poprawia
przewodność,
wypiera
wilgoć. Po
Po zastosowaniu
zastosowaniu pozostawić
pozostawić na
na 10
10 min
min przed
przed ponownym
ponownym
czeniem
do źródła
zasilania
przewodność,
wypiera
wilgoć.
Rozpylić aerozol na elementy.
podłączeniem do
do źródła
źródła zasilania
zasilania
podłączeniem
UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
UNIWERSALNY
ŚRODEK
CZYSZCZĄCY
UNIWERSALNY
ŚRODEK
CZYSZCZĄCY
Koncentrat
rozcieńczany
w wodzie.
Do stosowania przemysłowego. Nie zawiera fosfatów,
Koncentrat rozcieńczany w wodzie. Do stosowania przemysłowego. Nie zawiera fosfatów, silikatów
Koncentrati rozpuszczalników.
rozcieńczany w wodzie.
Do się
stosowania
przemysłowego.
Nie zawiera
fosfatów,
silikatów
silikatów
do czyszczenia
ścian,
podłóg,
a także
do urządzeń
rozpuszczalników. Nadaje
Nadaje się
się Nadaje
do czyszczenia
czyszczenia
ścian, podłóg,
podłóg,
także
do urządzeń
urządzeń
pracujących
pod
ii rozpuszczalników.
do
ścian,
aa także
do
pracujących
pod
pracujących
pod ciśnieniem.
Ulega
biodegradacji,
dobrze
rozprowadza
się nazanieczyszczenia
powierzchni.
ciśnieniem.
Ulega
biodegradacji,
dobrze
rozprowadza
się
na
powierzchni.
Usuwa
ciśnieniem. Ulega biodegradacji, dobrze rozprowadza się na powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia
Usuwa
zanieczyszczenia
jak pył
silikony,
silikaty,
popiół,
pył i pokłady
sadzy
na
przemysłowe
jak silikony,
silikony,przemysłowe
silikaty, popiół,
popiół,
pokłady
sadzy
na kamieniu,
kamieniu,
betonie,
płytach
przemysłowe
jak
silikaty,
pył ii pokłady
sadzy
na
betonie,
płytach
kamieniu,
betonie,
płytachi kamiennych,
ceramice
i powierzchniach
szklanych.
kamiennych,
ceramice
powierzchniach
szklanych.
Usuwa oleje,
tłuste Usuwa
plamy,oleje,
kleje
kamiennych,
ceramice
i
powierzchniach
szklanych.
Usuwa
oleje,
tłuste
plamy,
kleje
na powierzchniach
metalowych.
Nadajemetalowych.
się do tworzyw
sztucznych,
powierzchni
lakierowanych
tłuste
plamy, kleje na
powierzchniach
Nadaje
się do tworzyw
sztucznych,
pona
powierzchniach
metalowych.
Nadaje
siędrukarskiej.
do tworzyw
sztucznych,
powierzchni
lakierowanych
drewnianych.
Usuwa
resztki
farby
prasy
wierzchni
lakierowanych
i drewnianych.
Usuwa
resztki farby z prasy drukarskiej.
ii drewnianych.
Usuwa
resztki
farby
zz prasy
drukarskiej.
PASTA DO
DO MYCIA
MYCIA RĄK
RĄK
PASTA
Nałożyć pastę
pastę na
na wilgotne ręce,
ręce, silnie
silnie
Nałożyć
Nałożyć
na wilgotne
wilgotne
ręce,
silnie
potrzeć, pastę
następnie
spłukać
dokładnie
potrzeć,
aa następnie
spłukać
dokładnie
1L
12.5 kg
12.5 kg
37
UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Koncentrat
rozcieńczany
w wodzie.CZYSZCZĄCY
Do stosowania przemysłowego. Nie zawiera fosfatów, silikatów
UNIWERSALNY
ŚRODEK
iKoncentrat
rozpuszczalników.
Nadaje
się do czyszczenia
ścian,
podłóg, a takżeNie
do zawiera
urządzeńfosfatów,
pracujących
pod
rozcieńczany
w wodzie.
Do stosowania
przemysłowego.
silikatów
Ulega biodegradacji,
rozprowadza
się na powierzchni.
Usuwa zanieczyszczenia
iciśnieniem.
rozpuszczalników.
Nadaje się do dobrze
czyszczenia
ścian, podłóg,
a także do urządzeń
pracujących pod
przemysłowe
jak silikony,
silikaty,
popiół,
pył i pokłady
na kamieniu,
płytach
ciśnieniem. Ulega
biodegradacji,
dobrze
rozprowadza
się nasadzy
powierzchni.
Usuwa betonie,
zanieczyszczenia
kamiennych, jak
ceramice
powierzchniach
Usuwanaoleje,
tłustebetonie,
plamy,płytach
kleje
przemysłowe
silikony,i silikaty,
popiół, pyłszklanych.
i pokłady sadzy
kamieniu,
Rozcieńczyć
na powierzchniach
metalowych.
Nadaje się doszklanych.
tworzyw sztucznych,
powierzchni
kamiennych,
ceramice
i powierzchniach
Usuwa oleje,
tłuste lakierowanych
plamy,
kleje z wodą w proporcjach
UNIWERSALNY
ŚRODEK
CZYSZCZĄCY
zależnych od czyszczonych powierzchni np.:
i
drewnianych.
Usuwa
resztki
farby
z
prasy
drukarskiej.
na
powierzchniach
metalowych.
Nadaje
się
do
tworzyw
sztucznych,
powierzchni
lakierowanych
Koncentrat rozcieńczany w wodzie. Do stosowania przemysłowego. Nie zawiera fosfatów, silikatów do odkonserwowywania nowych samoi drewnianych. Usuwa
resztki
farby z prasy
i rozpuszczalników.
Nadaje się
do czyszczenia
ścian,drukarskiej.
podłóg, a także do urządzeń pracujących pod chodów 1:5, do codziennego
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKT
Rozcieńczyć z wodą w proporcjach
zależnych
od zczyszczonych
powierzchni np.:
Rozcieńczyć
wodą w proporcjach
do
odkonserwowywania
nowych
samo- np.:
zależnych
od czyszczonych
powierzchni
chodów
1:5, do codziennego
do odkonserwowywania
nowych samomycia
powierzchni
warsztatowych
chodów 1:5, do codziennego
(ściany,
okna) 1:2000.
mycia powierzchni
warsztatowych
(ściany, okna) 1:2000.
OPISUlega biodegradacji, dobrze rozprowadza się na powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia
ciśnieniem.
przemysłowe jak silikony, silikaty, popiół, pył i pokłady sadzy na kamieniu, betonie, płytach
CZYŚCIWA, ZMYWACZE,
ŚRODKI KONSERWUJĄCE
kamiennych, ceramice i powierzchniach szklanych. Usuwa oleje, tłuste plamy, kleje
na powierzchniach
metalowych.
Nadaje
się do tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych
PASTA
DO
MYCIA
RĄK
i drewnianych. Usuwa resztki farby z prasy drukarskiej.
mycia powierzchni warsztatowych
(ściany, okna) 1:2000.
1L
1L
1L
6
6
6
1653
1653
1653
PRZEZNACZENIE
poj.
Nałożyć pastę na wilgotne ręce, silnie po-
Nałożyć pastę na wilgotne ręce, silnie
12.5 kg
1
PASTA
DO
MYCIA
RĄK silnie zabrudzonych rąk. Doskonale usuwa nawet najbardziej
trzeć,
asilnie
następnie spłukać dokładnie wodą.
potrzeć,
auciążnastępnie
spłukać
dokładnie
Nałożyć pastę
na wilgotne
ręce,
Pasta
do mycia
i ochrony
12.5 kg
1
Pasta
do mycia
i ochronyRĄK
silnie zabrudzonych rąk. Doskonale usuwa nawet najbardziej uciążliwe wodą.
PASTA
DO MYCIA
potrzeć, a następnie spłukać dokładnie
liwedozabrudzenia
od smarów,
olei, płynów
technicznych,
pyłów,
zabrudzenia
pochodzące
od
smarów,
olei,
płynów
technicznych,
pyłów,
benzyn
itp. Pouciążliwe
umyciu benzyn
Pasta
mycia
i ochronypochodzące
silnie
zabrudzonych
rąk. Doskonale
usuwa
nawet
najbardziej
wodą. itp. Po
pozostawia
dłoniach ochronną
powłokę
nawilżającą
skórę – neutralne
ph 5,5.
zabrudzenia
pochodzące
od
olei,
płynów technicznych,
pyłów, benzyn
itp. Po
umyciu ph 5,5.
umyciu na
pozostawia
nasmarów,
dłoniach
ochronną
powłokę
nawilżającą
skórę
– neutralne
pozostawia
na
dłoniach ochronną
powłokędermatologicznie.
nawilżającą skórę – neutralne ph 5,5.
Nałożyć pastę na wilgotne ręce, silnie
Produkt
ekologiczny,
przebadany
ProduktDO
ekologiczny,
przebadany dermatologicznie.
PASTA
MYCIA RĄK
potrzeć, a następnie spłukać dokładnie
Pasta
do
mycia
i
ochrony
silnie
zabrudzonych
rąk.
Doskonale usuwa nawet najbardziej uciążliwe wodą.
Produkt ekologiczny, przebadany dermatologicznie.
12.5 kg
1
szt. w opak.
nr art.
1
2187
650 ml
4
3334
200 ml
12
3342
10 g
50
3078
2187 12,5 kg
2187
2187
zabrudzenia pochodzące od smarów, olei, płynów technicznych, pyłów, benzyn itp. Po umyciu
pozostawia na dłoniach ochronną powłokę nawilżającą skórę – neutralne ph 5,5.
Produkt ekologiczny, przebadany dermatologicznie.
Stosować przed rozpoczęciem pracy,
650 ml pracy,
4
3334
Stosować przed rozpoczęciem
NIEWIDZIALNA
RĘKAWICZKA
NIEWIDZIALNA
RĘKAWICZKA
zanieczyszczone
ręce czyścić pastą
Stosować przed rozpoczęciem
pracy,
650 ml pastą4 do mycia3334
zanieczyszczone
ręce czyścić
Chroni
skórę
rąk
przed
uporczywymi
zanieczyszczeniami.
Niewidzialna
rękawiczka
zabezpiecza
NIEWIDZIALNA
RĘKAWICZKA
do
mycia
rąk
art.nr
2187
zanieczyszczone
ręce
czyścić
pastą
Chroni skórę rąk przed uporczywymi zanieczyszczeniami. Niewidzialna rękawiczka zabezpie-
Chroni
skórę
rąk przed smarów,
uporczywymi
Niewidzialna rękawiczka
zabezpiecza
ręce
przed
działaniem
olei i zanieczyszczeniami.
innych szkodliwych zanieczyszczeń.
Nie zawiera
silikonów do mycia rąk art.nr 2187rąk art.nr 2187.
cza
ręce
przed
działaniem
olei i innych
szkodliwych
zanieczyszczeń.
Nie zawiera
przed rozpoczęciem
pracy,
650 ml
4
przed
działaniem
smarów,
olei smarów,
itestowany
innych szkodliwych
zanieczyszczeń.
Niephzawiera
silikonów
iręce
pozwala
skórze
oddychać.
Produkt
dermatologicznie
- neutralne
5,5. Stosować
NIEWIDZIALNA
RĘKAWICZKA
zanieczyszczone
ręce czyścić
pastą
silikonów
i
pozwala
skórze
oddychać.
Produkt
testowany
dermatologicznie
– neutralne
ph 5,5.
i pozwala
oddychać.
Produkt
testowany dermatologicznie
- neutralne
ph 5,5. do mycia
Chroni
skórę skórze
rąk przed
uporczywymi
zanieczyszczeniami.
Niewidzialna rękawiczka
zabezpiecza
rąk art.nr 2187
3334
ręce przed działaniem smarów, olei i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Nie zawiera silikonów
i pozwala skórze oddychać. Produkt testowany dermatologicznie - neutralne ph 5,5.
PASTY
PASTY
pasty
PASTY
Nanieść pastę przed montażem
200 ml
12
PASTA DO MONTAŻU UKŁADÓW WYDECHOWYCH
na
miejsca
złączy
elementów
systemu
Nanieść
pastę
przed
montażem
200 ml na12
Nanieść
pastę przed montażem
miejsca
wydechu,
zmontować
system
PASTA
DODO
MONTAŻU
UKŁADÓW
WYDECHOWYCH
Pasta
żaroodporna
do
montażu
układu
wydechowego.
Nie zawiera azbestu. Zastępuje Nanieść
uszczelki
PASTA
MONTAŻU
UKŁADÓW
WYDECHOWYCH
na miejsca
złączy elementów
systemu
pastę przed
montażem
3342
3342
ml
12 systemu
3342
i dać paście
zaschnąć. złączy200
elementów
wydechu, zmonzmontować
PASTA
DOżaroodporna
MONTAŻU
azbestowe.
Stosujedo
sięmontażu
jąUKŁADÓW
na montażu
wszystkich
złączach,wydechowego.
narażonych
na działanie
wysokich
temperatur
na
miejsca
złączywydechu,
elementów
systemu system
Pasta
żaroodporna
układuWYDECHOWYCH
wydechowego.
Nie zawiera
azbestu.
Zastępuje
uszczelki
Pasta
do
układu
Nie
zawiera
azbestu.
Zastępuje
uszczeli dać system
paście zaschnąć. tować system i dać paście zaschnąć.
wydechu,
oraz
bezpośredniego
płomieni
ognia.
Pozostaje
elastyczna,
prostyzmontować
Pasta
żaroodporna
do montażu
układu
wydechowego.
Nie narażonych
zawiera
azbestu.
Zastępujeumożliwiając
uszczelki temperatur
azbestowe.
Stosuje
siędziałania
ją na
wszystkich
złączach,
na działanie
wysokich
i
dać
paście
zaschnąć.
ki
azbestowe.
Stosuje
się
ją
na
wszystkich
złączach,
narażonych
na
działanie
wysokich
tempeazbestowe.
Stosuje
się ją elementów.
nadziałania
wszystkichpłomieni
złączach, narażonych
na działanie
wysokich temperatur
demontaż
łączonych
oraz
bezpośredniego
ognia. Pozostaje
elastyczna,
umożliwiając prosty
oraz
bezpośredniego
działania
płomieni
ognia. Pozostaje
elastyczna,
umożliwiającelastyczna,
prosty
ratur
oraz
bezpośredniego
działania
płomieni
ognia. Pozostaje
umożliwiając prosty
demontaż
łączonych
elementów.
demontaż łączonych elementów.
demontaż łączonych elementów.
PRODUKT
PASTY
PRODUKT
PASTY
PRODUKT
PRODUKT
PASTY
PASTY
PRODUKTY SERWISOWE
PRODUKTY SERWISOWE
OPIS
PRODUKTY
SERWISOWE
PRODUKTY
SERWISOWE
OPIS
PASTA DO UKŁADU HAMULCOWEGO
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE
poj. szt. w opak.
29
nr art.
poj. szt.
w opak.hamulcowych:
nr art.
Do wszystkich
układów
na
Do wszystkich układów hamulcowych:
10klocków
g
50 hamulcowych,
3078
tylną stronę
bolce
PASTA
/ SPRAYpasta
DO UKŁADU
HAMULCOWEGO
tylną stronę klocków
hamulcowych,
specjalnie
przystosowana do układu hamulcowego. naRNaniesienie
na
poj. szt. w opak.
nr art.
OPISyntetyczna
S
ZEZi trzpienie
NACZEoraz
NIpasty
Eczęści hamulców
i trzpienie oraz
części
hamulców
bębnowych.
Syntetyczny
spray/pasta specjalnie przystosowany/a do układu hamulcowego. Naniesienie pasty Pbolce
poj.
szt.
w
opak.
nr
art.
OP„plecy”
IS
P
R
Z
E
Z
N
A
C
Z
E
N
I
E
klocka
hamulcowego
zapobiega
jego wibracjom, dzięki temu likwiduje
piszczenie
ukłaDo
wszystkich
układów hamulcowych:
bębnowych.
10 g
50
3078
na
„plecy”/ klocka
hamulcowego
zapobiega
jego wibracjom , dzięki temu likwiduje piszczenie
PASTA
SPRAY
DO UKŁADU
HAMULCOWEGO
na tylną stronę klocków hamulcowych,
duhamulcowego.
hamulcowego.
układu
Syntetyczny
spray/pasta specjalnie przystosowany/a do układu hamulcowego. Naniesienie pasty bolce i trzpienie oraz części hamulców
Do wszystkich układów hamulcowych:
bębnowych.
na „plecy”/ klocka
hamulcowego
zapobiega
jego wibracjom , dzięki temu likwiduje piszczenie
PASTA
SPRAY
DO UKŁADU
HAMULCOWEGO
na tylną
stronę klocków
hamulcowych,
Do wszystkich
układów
hamulcowych:
PASTA
/ spray/pasta
SPRAY DO
UKŁADU
HAMULCOWEGO
układu
hamulcowego.
trzpienie
orazklocków
części hamulców
stronę
hamulcowych,
Syntetyczny
specjalnie
przystosowany/a
do układu hamulcowego. Naniesienie pasty bolcenai tylną
bolce i trzpienie oraz części hamulców
Syntetyczny
spray/pasta
specjalnie
przystosowany/a
do układu
hamulcowego.
na
„plecy” klocka
hamulcowego
zapobiega
jego wibracjom
, dzięki
temu likwidujeNaniesienie
piszczenie pasty bębnowych.
bębnowych.
na „plecy”
klocka hamulcowego zapobiega jego wibracjom , dzięki temu likwiduje piszczenie
układu
hamulcowego.
układu hamulcowego.
10 g
10 g
50
50
3078
29
29
3078
Do wykorzystania w przemyśle
100 g
12
3080
chemicznym, ceramicznym, petrochemii,
250 ml
12
3970
elektrowni, przy budowie samochodów Do wykorzystania w przemyśle chemicznym,
Do
wykorzystania
w przemyśle
i maszyn
(specjalnie
do połączeń
100 g petrochemii,
12
3080
ceramicznym,
elektrowni,
przy
chemicznym,
wysokich
gwintowychobciążeniach.
naceramicznym,
kolektorach petrochemii,
250 ml
12
3970
elektrowni,
przynabudowie
samochodów
wypustowych,
elementach
układu budowie samochodów i maszyn (specjalnie
Do
konserwacji
części
maszyn
po
demontażu
i
długotrwałej
eksploatacji.
Produkt
odporny
na
Do
wykorzystania
w
przemyśle
i
maszyn
(specjalnie
do
połączeń
jezdnego
i
hamulcowego).
100
g
12
3080
Do
konserwacji
częściMIEDZIANY
maszyn po demontażu i długotrwałej eksploatacji. Produkt odporny na
do połączeń gwintowych na kolektorach
PASTA
/ SPRAY
chemicznym,
petrochemii,
gwintowych
naceramicznym,
kolektorach
Nanieść
pastę
na
element
bardzo
dokładnie.
250 ml g 12 12 3970 3080
Donacisk
wykorzystania
w przemyśle
wysoką
temperaturę,
i słoną
wodę.
Tłumi
drgania,
wytrzymuje
wysoką
temperaturę,
gorącą igorącą
słoną
wodę.
Tłumipracujących
drgania, wytrzymuje
duży nacisk
stykowy. duży
Do
zabezpieczenia
i na
smarowania
części
maszyn
przy wysokich
obciążeniach.
elektrowni,
przynastykowy.
budowie
samochodów
na elementach układu jezdnewypustowych,
elementach
układu wypustowych,100
PASTA
/ SPRAY
MIEDZIANY
chemicznym,
ceramicznym,
i maszyn
(specjalnie
do połączeń petrochemii,
250 ml
12
3970
jezdnego
i
hamulcowego).
Do
konserwacji
części
maszyn
po
demontażu
i
długotrwałej
eksploatacji.
Produkt
odporny
na
Do zabezpieczenia i smarowania części maszyn pracujących przy wysokich obciążeniach. gwintowych
elektrowni,
przy budowie samochodów
go
i
hamulcowego).
na
kolektorach
Nanieść pastę na element bardzo dokładnie.
wysoką
temperaturę,
na
gorącą
i
słoną
wodę.
Tłumi
drgania,
wytrzymuje
duży
nacisk
stykowy.
i
maszyn
(specjalnie
do
połączeń
Do konserwacji części maszyn po demontażu i długotrwałej eksploatacji. Produkt odporny na wypustowych, na elementach układu Nanieść pastę na element bardzo dokładnie.
gwintowych
na kolektorach
i hamulcowego).
wysoką temperaturę, na gorącą i słoną wodę. Tłumi drgania, wytrzymuje duży nacisk stykowy. jezdnego
wypustowych,
na elementach
układu
Nanieść
pastę na element
bardzo dokładnie.
jezdnego i hamulcowego).
Nanieść
pastęw na
element
bardzo dokładnie.
Można
stosować
wysokiej
temperaturze
50 g
12
3418
PASTA / SPRAY CERAMICZNY
do rolek, przenośników, do urządzeń
Pasta ceramiczna o bardzo dużej odporności temperaturowej. Produkt ten nie zawiera metali, jest do suszenia, pieców, do urządzeń
Można
stosowaćlakierowania
w wysokiej itemperaturze
do hartowania,
odlewania.
obojętny elektrycznie, nie wchodzi w reakcję z aluminium.
50 g
12
3418
PASTA
/ SPRAY
Smar ceramiczny
jest CERAMICZNY
idealny do montażu elementów pracujących w wysokich temperaturach do rolek, przenośników, do urządzeń
Można stosować w wysokiej temperaturze
Pasta
ceramicznanao bardzo
dużej
odporności
temperaturowej. Produkt ten nie zawiera metali, jest do suszenia, pieców, do urządzeń
oraz narażonych
działanie
warunków
atmosferycznych.
Można
stosowaćlakierowania
w wysokiej itemperaturze
do hartowania,
odlewania. do rolek, przenośników,
obojętny
elektrycznie,
nie
wchodzi
w reakcję
z aluminium.
50 g
12
3418
do urządzeń
do suDoskonale
sięCERAMICZNY
przy
wtryskiwaczy
w silnikach Diesla
oraz przy obsłudze
układu ten
PASTA
/ sprawdzi
SPRAY
do rolek,
do urządzeń
Pasta
ceramiczna
omontażu
bardzo
dużej
odporności
temperaturowej.
Produkt
nie przenośników,
zawiera metali,
Smar
ceramiczny
jest idealny
do montażu
elementów
pracujących
w wysokich temperaturach
hamulcowego.
Pasta
ceramiczna o bardzo dużej odporności temperaturowej. Produkt ten nie zawiera metali, jest do suszenia,
Można stosować
w wysokiej
pieców, do
urządzeń temperaturze
szenia, pieców,50dog urządzeń
12 do hartowania,
3418
oraz
narażonych
na działanie
warunkównie
atmosferycznych.
PASTA
/
SPRAY
CERAMICZNY
jest
obojętny
elektrycznie,
wchodzi
w
reakcję
z
aluminium.
do hartowania,
lakierowania ido
odlewania.
do rolek, przenośników,
urządzeń
obojętny elektrycznie, nie wchodzi w reakcję z aluminium.
Doskonale
sprawdzio się
przydużej
montażu
wtryskiwaczy
w silnikach Diesla
oraz
przy
układujest do suszenia, pieców, do urządzeń lakierowania i odlewania.
Pasta
ceramiczna
odporności
temperaturowej.
Produkt
tenpracujących
nie obsłudze
zawiera
metali,
Smar
ceramiczny
jestbardzo
idealny
montażu do
elementów
pracujących
w wysokich
temperaturach
Smar
ceramiczny
jestdoidealny
montażu
elementów
w wysokich
temperaturach
hamulcowego.
do hartowania, lakierowania i odlewania.
obojętny
elektrycznie,
nie wchodzi
w reakcję
z aluminium.
oraz
narażonych
na działanie
warunków
atmosferycznych.
PASTA / SPRAY MIEDZIANY
Do PASTA
zabezpieczenia
i smarowaniaMIEDZIANY
części maszyn pracujących przy wysokich obciążeniach.
/ SPRAY
Do konserwacji
częściMIEDZIANY
maszyn po demontażu i długotrwałej eksploatacji. Produkt odporny na
PASTA
/ SPRAY
Do temperaturę,
zabezpieczenia
i ismarowania
części
pracujących
przy
wysoką
na
gorącą
słoną
wodę.
Tłumi
drgania,maszyn
wytrzymuje
duży nacisk
stykowy.
Do zabezpieczenia i smarowania części
maszyn
pracujących
przy wysokich
obciążeniach.
PASTA CERAMICZNA
oraz
narażonych
namontażu
działanie
warunków
atmosferycznych.
Smar
ceramiczny
idealny
do montażu
elementów
pracujących
w wysokich
temperaturach
Doskonale
sprawdzijest
się przy
wtryskiwaczy
w silnikach
Diesla oraz
przy obsłudze
układu
orazDoskonale
narażonych nasprawdzi
działanie warunków
hamulcowego.
się przyatmosferycznych.
montażu wtryskiwaczy w silnikach Diesla oraz przy obsłudze
Doskonale sprawdzi się przy montażu wtryskiwaczy w silnikach Diesla oraz przy obsłudze układuPrzeznaczony do standardowego
układu
hamulcowego.
BIAŁY
SMAR
hamulcowego.
smarowania. Przed użyciem smaru
Biały smar wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne powierzchnię przeznaczoną do obróbki
Przeznaczony
do standardowego
oczyścić z tłuszczu.
właściwości smarne w wysokich i niskich temperaturach.
BIAŁY SMAR
Biały smar wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne
właściwości smarne w wysokich i niskich temperaturach.
BIAŁY SMAR
smarowania. Przed użyciem smaru
powierzchnię przeznaczoną do obróbki
Przeznaczony
do standardowego
oczyścić z tłuszczu.
smarowania. Przed użyciem smaru
powierzchnię
przeznaczoną
do obróbki
Przeznaczony do standardowego
oczyścić
z tłuszczu.
smarowania.
Przed użyciem smaru
250 ml
12
3075
250 ml
12
3075
250 ml
12
3075
Przeznaczony do standardowego smaroBiałyBIAŁY
smar wykorzystywany
SMAR do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne
ml
12
3075
wania. Przed250
użyciem
smaru
powierzchnię
właściwości
smarne w wysokich i niskich temperaturach.
BIAŁY
BiałySMAR
smar
wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje
Biały smar wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne powierzchnię przeznaczoną do obróbki
przeznaczoną do obróbki oczyścić z tłuszczu.
świetnesmarne
właściwości
smarne
wysokich i niskich temperaturach.
oczyścić z tłuszczu.
właściwości
w wysokich
i niskichwtemperaturach.
SMAR DO PROWADNIC
Smar przeznaczony do zastosowania
na prowadnice, zawiasy itp.
400 ml
6
2664
SMAR DO PROWADNIC
Smar przeznaczony do zastosowania
na prowadnice, zawiasy itp.
400 ml
6
2664
SMAR DO PROWADNIC
Smar przeznaczony do zastosowania
na prowadnice, zawiasy itp.
400 ml
6
2664
Silnie przylegający smar do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie wody.
Silnie przylegający smar do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie wody.
Silnie przylegający smar do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie wody.
SMAR DO PROWADNIC
SMAR
DOsmar
PROWADNIC
Silnie
przylegający
do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie wody.
Smar przeznaczony do zastosowania
400 ml
6
2664
na prowadnice, zawiasy itp.
Smar przeznaczony do zastosowania na
przylegający smar do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie
POZOSTAŁE ŚRODKISilnie
WARSZTATOWE
wody.
POZOSTAŁE ŚRODKI
WARSZTATOWE
START-FIX
Do zastosowania w silnikach
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
prowadnice, zawiasy itp.
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze, przy wilgotnych samochodów osobowych i ciężarowych.
świecach
zapłonowych lub słabym akumulatorze. Zawiera mieszankę łatwopalnych substancji. Do zastosowania w silnikach
POZOSTAŁE ŚRODKI
WARSZTATOWE
START-FIX
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
Do wszystkich silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych, dwusuwowych, Vankla).
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze, przy wilgotnych samochodów osobowych i ciężarowych.
świecach zapłonowych lub słabym akumulatorze. Zawiera mieszankę łatwopalnych substancji. Do zastosowania w silnikach
START-FIX
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
POZOSTAŁE ŚRODKI
WARSZTATOWE
Do wszystkich
silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych, dwusuwowych, Vankla).
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze, przy wilgotnych samochodów osobowych i ciężarowych.
świecach zapłonowych lub słabym akumulatorze. Zawiera mieszankę łatwopalnych substancji.
Do zastosowania w silnikach
START-FIX
Do
wszystkich silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych, dwusuwowych, Vankla).
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze, przy wilgotnych samochodów osobowych i ciężarowych.
świecach zapłonowych lub słabym akumulatorze. Zawiera mieszankę łatwopalnych substancji.
38
200 ml
12
1085
200 ml
12
1085
200 ml
12
1085
200 ml
12
1085
100 g
12
3080
250 ml
12
3970
50 g
12
3418
250 ml
12
2712
400 ml
6
2664
oraz narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
BIAŁYsprawdzi
SMAR
Doskonale
się przy montażu wtryskiwaczy w silnikach Diesla oraz przy obsłudze układu
hamulcowego.
Biały smar wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne
właściwości smarne w wysokich i niskich temperaturach.
Biały smar wykorzystywany do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Wykazuje świetne
właściwości smarne w wysokich i niskich temperaturach.
OPIS
pasty
250 ml
12
3075
PRODUKTY SERWISOWE
BIAŁY SMAR
PRODUKT
Przeznaczony do standardowego
smarowania. Przed użyciem smaru
powierzchnię przeznaczoną do obróbki
oczyścić z tłuszczu.
Przeznaczony do standardowego
smarowania. Przed użyciem smaru
powierzchnię przeznaczoną do obróbki
oczyścić z tłuszczu.
SPRAY SILIKONOWY
250 ml
12
3075
PRZEZNACZENIE
Znakomity
smar do szyberdachów, prowadnic
Smar przeznaczony
do zastosowania
400 ml
6
SMAR DO PROWADNIC
siedzeń,
na prowadnice, zawiasy
itp.zawiasów drzwi. Do konserwacji
Środek
smarny na
bazie
silikonu. Do
smarowania
oraz
izolacji tworzyw
sztucznych,
Silnie
przylegający
smar
do zawiasów,
prowadnic,
odporny
na wirowanie
oraz na działanie
wody.gumy, mei ochrony do tworzyw sztucznych i gumy.
talu. Zapewnia czystą aplikację. Nanieść cienką warstwę sprayu na części i pozostawić do wyEliminuje hałas tworzyw sztucznych.
schnięcia. Eliminuje uciążliwe odgłosy. Impregnuje oraz izoluje. Pozostawia przyjemny zapach.
SMAR DO PROWADNIC
Silnie przylegający smar do zawiasów, prowadnic, odporny na wirowanie oraz na działanie wody.
Smar przeznaczony do zastosowania
na prowadnice, zawiasy itp.
400 ml
6
poj.
szt. w opak.
nr art.
2664
300
ml
12
2665
1085
200 ml
12
1085
3350
400 ml
12
3350
10 ml
20
2661
10 ml
20
3803
200 ml
12
2708
400 ml
6
8916
150 ml
12
7629
2664
POZOSTAŁEśrodki
ŚRODKIwarsztatowe
WARSZTATOWE
pozostałe
START-FIX
START-FIX
Do zastosowania w
Dosilnikach
zastosowania w silnikach benzynowych,
200 ml
12
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
Diesla, 2- 4-suwowych, samochodów
POZOSTAŁE ŚRODKIŚrodek
WARSZTATOWE
Środek
gwarantujący
uruchomienie
samochodu
niskiej temperaturze,
przy samochodów
wilgot- osobowych
gwarantujący
uruchomienie
silnikasilnika
samochodu
w niskiej w
temperaturze,
przy wilgotnych
i ciężarowych.
świecach
zapłonowych
lub słabym akumulatorze.
mieszankęZawiera
łatwopalnych
substancji.
nych świecach
zapłonowych
lub słabym Zawiera
akumulatorze.
mieszankę
łatwopalnych
Do zastosowania
w silnikach
Do wszystkich silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych, dwusuwowych, Vankla).
START-FIX
benzynowych, Diesla, 2- 4-suwowych,
osobowych i ciężarowych.
200 ml
substancji. Do wszystkich silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych,
dwusuwowych,
samochodów osobowych i ciężarowych.
12
1085
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze, przy wilgotnych
świecach
zapłonowych lub słabym akumulatorze. Zawiera mieszankę łatwopalnych substancji.
Vankla).
Do wszystkich silników benzynowych i Diesla (czterosuwowych, dwusuwowych, Vankla).
Rozpylić substancję na badaną
ml
6
Rozpylićczysubstancję
na badaną400
powierzchnię.
powierzchnię. Sprawdzić
nie pojawiają
SPRAY
NIESZCZELNOŚCI
GAZOWE
SPRAYWYKRYWAJĄCY
WYKRYWAJĄCY
NIESZCZELNOŚCI
GAZOWE
Rozpylić substancję na badaną
400 mlczy nie
6 pojawiają
3350
Sprawdzić
sie bąbelki.
Spray
do
w woprzyrządowaniu
pneumatyki
i systemie
sieczy
bąbelki.
SPRAY
WYKRYWAJĄCY
NIESZCZELNOŚCI
GAZOWE sprężania,
powierzchnię.
Sprawdzić
nie pojawiają
Spray
do wykrycia
wykrycianieszczelności
nieszczelności
oprzyrządowaniu
sprężania,
pneumatyki
i systemie
dotledotleniania.
Obecność
przecieku
sygnalizują pojawiające
bąbelki ipowietrza.
Spray
do wykrycia
nieszczelności
w oprzyrządowaniu
sprężania, się
pneumatyki
systemie sie bąbelki.
niania.Obecność
Obecność
przecieku
sygnalizują
się bąbelki
dotleniania.
przecieku
sygnalizują
pojawiające pojawiające
się bąbelki powietrza.
powietrza.
PRODUKTY SERWISOWE
30PRODUKT
OPIS
30
POZOSTAŁE ŚRODKI WARSZTATOWE
PRZEZNACZENIE SERWISOWE
PRODUKTY
PRODUKTY SERWISOWE
poj. szt. w opak.
ŚRODEK DO UNIERUCHOMIENIA WKRĘTÓW ŚREDNIEJ SKUTECZNOŚCI
Produkt nanieść na wkręt.
Produkt nanieść na wkręt. Twardnieje po
10-15 min.
OPŚrodek
IS
PRZEZNzafiksowaAC10-15
ZENminutach.
IE
ŚRODEK
DO
UNIERUCHOMIENIA
WKRĘTÓW
SKUTECZNOŚCI
Twardnieje
po
do unieruchomienia
wkrętów
średniejŚREDNIEJ
skuteczności.
Służy do optymalnego
Środek
do unieruchomienia wkrętów średniej skuteczności. Służy do optymalnego zafiksowania PRZEZNACZENIE
OPnia
ISWARSZTATOWE
ŚRODKI
niepożądanemu
osłabieniu
wkrętów,
wibracji. Zastyga
gwintu. gwintu.
ZapobiegaZapobiega
niepożądanemu
osłabieniu wkrętów,
nawet podczas
wibracji.nawet
Zastygapodczas
szybko
POZOSTAŁE ŚRODKI
WARSZTATOWE
i skutecznie.
wkręty, zapobiega
przeciekom.
szybko
iIzoluje
skutecznie.
Izoluje wkręty,
zapobiega przeciekom.
Produkt nanieść na wkręt.
ŚRODEK DO UNIERUCHOMIENIA WKRĘTÓW ŚREDNIEJ SKUTECZNOŚCI Twardnieje
po 10-15
minutach.
Produkt nanieść
na wkręt.
Środek
do unieruchomienia
wkrętów średniejWKRĘTÓW
skuteczności. Służy
do optymalnego
zafiksowania Twardnieje po 10-15 minutach.
ŚRODEK
DO UNIERUCHOMIENIA
ŚREDNIEJ
SKUTECZNOŚCI
PRODUKT
PRODUKT
POZOSTAŁE
nr art.
10 mlpoj. szt.
20 w opak. 2661
nr art.
poj. szt. w opak.
10 ml
10 ml
20
20
nr art.
2661
2661
gwintu.
Zapobiega
niepożądanemu
wkrętów, nawet
podczas
wibracji. Zastyga
szybko
Środek do
unieruchomienia
wkrętówosłabieniu
średniej skuteczności.
Służy
do optymalnego
zafiksowania
i skutecznie.
Izolujeniepożądanemu
wkręty, zapobiega
przeciekom.
gwintu.
Zapobiega
osłabieniu
wkrętów, nawet podczas wibracji. Zastyga szybko
i skutecznie. Izoluje wkręty, zapobiega przeciekom.
Produkt nanieść na wkręt.
10 ml
20
3803
ŚRODEK DO UNIERUCHAMIANIA WKRĘTÓW WYSOKIEJ
Twardnieje po 10-15 minutach. Produkt nanieść na wkręt. Twardnieje po
ŚRODEK DO UNIERUCHAMIANIA WKRĘTÓW WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI
SKUTECZNOŚCI
10-15 min.
Środek
do unieruchomienia
wkrętów
wysokiej
skuteczności.
do optymalnego zafiksoŚrodek
do unieruchomienia
wkrętów wysokiej
skuteczności.
Służy
do optymalnegoSłuży
zafiksowania
gwintu.
Zapobiega
osłabieniu wkrętów, nawet
podczaswkrętów,
wibracji. Zastyga
wania
gwintu.niepożądanemu
Zapobiega niepożądanemu
osłabieniu
nawetszybko
podczas wibracji. ZastyProdukt nanieść na wkręt.
10 ml
20
3803
iŚRODEK
skutecznie.DO
Izoluje
wkręty, zapobiega przeciekom.
WKRĘTÓW
WYSOKIEJ
ga szybko
iUNIERUCHAMIANIA
skutecznie.
Izoluje wkręty,
zapobiega
przeciekom.
Twardnieje
po 10-15
minutach.
Produkt nanieść
na wkręt.
10 ml
20
3803
ŚRODEK
DO UNIERUCHAMIANIA WKRĘTÓW WYSOKIEJ
SKUTECZNOŚCI
Twardnieje po 10-15 minutach.
Środek
do unieruchomienia wkrętów wysokiej skuteczności. Służy do optymalnego zafiksowania
SKUTECZNOŚCI
gwintu. do
Zapobiega
niepożądanemu
wkrętów, nawet
podczas
wibracji. Zastyga
szybko
Środek
unieruchomienia
wkrętówosłabieniu
wysokiej skuteczności.
Służy
do optymalnego
zafiksowania
i skutecznie.
Izolujeniepożądanemu
wkręty, zapobiega
przeciekom.
gwintu.
Zapobiega
osłabieniu
wkrętów, nawet podczas wibracji. Zastyga szybko
i skutecznie. Izoluje wkręty, zapobiega przeciekom.
ODSTRASZACZ GRYZONI
Do stosowania na wszystkie części
plastikowe i gumowe.
200 ml
12
1515
Dzięki specyficznemu zapachowi odstrasza gryzonie i zapobiega przegryzaniu przez nie
gumowych i plastikowych elementów samochodu. Substancja zapachowa nie ma żadnego
Do stosowania na wszystkie części plastikoODSTRASZACZ GRYZONI
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Należy nanieść preparat na wszystkie części
we i gumowe.
Dziękii plastikowe.
specyficznemu
zapachowi
odstrasza
gryzonie
przegryzaniu
przez
nie części
gumowe
Po 14 dniach
czynność należy
powtórzyć.
Jest szybkii izapobiega
łatwy
Do stosowania
na wszystkie
200 ml
12
1515
ODSTRASZACZ
GRYZONI
i
gumowe.
w
zastosowaniu.
uniknąć drogich
napraw. samochodu. Substancja zapachowa plastikowe
gumowychPozwala
i plastikowych
elementów
nie
ma
żadnego
Do stosowania na wszystkie części
200 ml
12
1515
Dzięki
specyficznemuGRYZONI
zapachowi odstrasza gryzonie i zapobiega przegryzaniu przez nie
ODSTRASZACZ
plastikowe i gumowe.
negatywnego
wpływu
na
środowisko
naturalne.
Należy
nanieść
preparat
na
wszystkie
części
gumowych
i plastikowych
elementów
samochodu.
nie przez
ma żadnego
Dzięki
specyficznemu
zapachowi
odstrasza
gryzonieSubstancja
i zapobiegazapachowa
przegryzaniu
nie
gumowe
i plastikowe.
Po 14naturalne.
dniachNależy
czynność
należy
powtórzyć.
Jest
negatywnego
wpływu
na środowisko
nanieść
preparat
nanie
wszystkie
częściszybki i łatwy w zastogumowych
i plastikowych
elementów
samochodu.
Substancja
zapachowa
ma żadnego
gumowe
i plastikowe.
Pośrodowisko
14
dniach czynność
Jest szybki
i łatwy części
negatywnego
wpływu
na
naturalne.należy
Należypowtórzyć.
nanieść preparat
na wszystkie
sowaniu.
Pozwala
uniknąć
drogich
napraw.
w
zastosowaniu.
Pozwala
uniknąć
drogich
napraw.
gumowe i plastikowe. Po 14 dniach czynność należy powtórzyć. Jest szybki i łatwy
Montaż elementów:
w zastosowaniu. Pozwala uniknąć drogich napraw.
Zaaplikować preparat na wciskany element
400 ml
6
8916
MRÓZ W SPRAYU
SYSTEM
i odczekać chwile i ponownie schłodzić
Środek schładzający do temperatury -45°C. Preparat szczególnie polecany do montażu
montowany detal i przystąpić do montażu.
elementów ciasno pasowanych. Produkt doskonale sprawdzi się przy montażu łożysk, tulei,
Odkręcanie zapieczonych połączeń:
wałów i innych elementów montowanych na wcisk. Mróz w sprayu ułatwia odkręcanie
Zaaplikować
środek na rdzeń śruby
Montaż elementów:
Montaż elementów:
zardzewiałych
połączeń
śrubowych i doskonale sprawdza się do miejscowego chłodzenia
MRÓZ W
SPRAYU
przystąpić
do odkręcania.
Zaaplikować
preparat na wciskany element
400 ml
6
8916
Montaż elementów:
MRÓZ
W instalacji
SPRAYU
Zaaplikować preparat na wciskany element
przegrzanej
elektrycznej.
ido
odczekać
chwile
ieleponownie
schłodzić
Środek
schładzający
do
temperatury
-45°C.
Preparat
szczególnie
polecany
montażu
Zaaplikować
preparat
na wciskany
element
400 ml
6
8916
Środek schładzający
do temperatury -45°C. Preparat szczególnie polecany do montażu
montowany
detal
i
przystąpić
do
MRÓZ
W SPRAYU
i montażu.
odczekać chwile, ponownie schłodzić moni odczekać chwile i ponownie schłodzić
mentów
ciasno
pasowanych.
Produkt
doskonale
sprawdzi
się
montażu
łożysk,
elementów
ciasno
pasowanych.
Produkt
doskonale
sprawdzi
się
przy
montażu
łożysk,
tulei,
Środek
schładzający
do
temperatury
-45°C.
Preparat
szczególnie
polecany
do przy
montażu
montowanytulei,
detal iwaprzystąpić dotowany
montażu.detal i przystąpić do montażu.
Odkręcanie zapieczonych połączeń:
wałów
elementów
montowanych
na wcisk.nasprawdzi
Mróz
w sprayu
ułatwia
odkręcanie
łówi iinnych
innych
elementów
montowanych
wcisk.
Mróz
wmontażu
sprayu
ułatwia
odkręcanie
zardzewiaelementów
ciasno
pasowanych.
Produkt doskonale
się
przy
łożysk,
tulei,
Zaaplikować
środek na rdzeń
śruby
Odkręcanie zapieczonych
połączeń:
Odkręcanie zapieczonych połączeń:
zardzewiałych
połączeń
śrubowych
doskonale
sprawdza
dosię
miejscowego
chłodzeniachłodzenia
wałów
elementów
montowanych
na wcisk.
Mróz wsięsprayu
ułatwia
odkręcanie
przystąpić
dośrodek
odkręcania.
łychi innych
połączeń
śrubowych
ii doskonale
sprawdza
do miejscowego
przegrzanej
Zaaplikować
na rdzeń śruby
ODŚWIEŻANIA
KLIMATYZACJI
Zaaplikować środek na rdzeń śruby przystąprzegrzanej
instalacji
elektrycznej.
zardzewiałych połączeń śrubowych i doskonale sprawdza się do miejscowego chłodzenia
przystąpić do odkręcania.
instalacji elektrycznej.
pićukładu
do odkręcania.
przegrzanej instalacji elektrycznej.
Do szybkiego i łatwego oczyszczania
KLIMA FRESH
Szybko i skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach, odświeża wnętrze samochodu.
SYSTEM ODŚWIEŻANIA KLIMATYZACJI
SYSTEM ODŚWIEŻANIA KLIMATYZACJI
klimatyzacji.
150 ml
12
7629
Do szybkiego i łatwego oczyszczania układu
150 ml
12
7629
KLIMA
FRESH
Do szybkiego
i łatwego oczyszczania układu
klimatyzacji.
KLIMA
FRESH
Do szybkiego i łatwego oczyszczania
układu
150 ml
12
7629
Szybko
KLIMAi skutecznie
FRESH usuwa nieprzyjemny zapach, odświeża wnętrze samochodu.
klimatyzacji.
klimatyzacji.
Szybko
i skutecznie
usuwa nieprzyjemny
zapach,
odświeża
wnętrze samochodu.
Szybko
i skutecznie
usuwa nieprzyjemny
zapach, odświeża
wnętrze
samochodu.
39
System profesjonalnego
Odgrzybiania klimatyzacji
Oczyszczacz klimatyzacji
Urządzenie do profesjonalnego odgrzybiania układów
klimatyzacji w samochodach. Składa się z 1-litrowego zbiornika z możliwością powieszenia, wężyka
o długości 2 m łączącego zbiornik z „pistoletem”
i specjalnej dwudrożnej sondy, zaopatrzonej w końo
cówkę rozpylającą preparat pod kątem 360 , która ma
długość 80 cm i umożliwia dotarcie bezpośrednio do
parownika w każdym modelu samochodu.
Do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja
zawierająca zasady odgrzybiania klimatyzacji samonr art. 4090
chodowych.
Czynnikami, które zdecydowanie odróżnia preparat
do odgrzybiania klimatyzacji firmy LIQUI MOLY od
pozostałych produktów są:
„„ bardzo duża wydajność (150-200 ml płynu w samochodzie średniej klasy),
„„ długotrwały efekt dzięki czynnikom, które zapobiegają tworzeniu
się nowych grzybów,
„„ preparat do odgrzybiania firmy LIQUI MOLY jest zalecany do odgrzybiania układów klimatyzacji samochodów produkowanych
przez grupę Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat).
40
poj.
szt. w opak.
nr art.
250 ml
1L
5L
6
6
1
4087
4091
4092
Skuteczne czyszczenie silnika dzięki
Jet Clean Tronic
Dodatkowy
zysk
dzięki usłudze JET
Współczesne jednostki napędowe mają coraz mniejszą pojemność skokową przy jednoczesnym
CLEAN TRONIC
zwiększaniu mocy. Ich konstrukcja jest coraz bardziej zwarta, a wiele elementów zintergroJet cleaN troNic
informacja jak to osiagnąć!
wanych w jednym bloku. Utrudnia to dostęp do ich wnętrza, a wszelkie Poniżej
czynności serwisowe
wymagają używania odpowiednich urządzeń diagnostycznych i warsztatowych. Odpowiedzią
Przykład
kalkulacji dla usługi
na te potrzeby jest Jet Clean Tronic (nr art. 5124), urządzenie serwisowe służące
do czyszcze-
czyszczenia
układów wtryskowych za
nia układów wtrysku paliwa zarówno w silnikach benzynowych, jak i wysokoprężnych.
Dzięki
pomocą urządzenia JET CLEAN TRONIC
komputerowemu systemowi pomiaru i dozowania odpowiednie preparaty – z linii LIQUI MOLY
Pro-Line – zostają wprowadzone do wnętrza jednostki napędowej. W przypadku silnika benzyno-
(netto)
wego czyszczone są końcówki wtryskiwacza oraz usuwany nagar z denka tłoka i z rowków pier-
Cena usługi czyszczenia układów
ścieniowych. W silnikach Diesla czyszczone są układy Common Rail lub pompowtryskiwacze.
wtryskowych benzyna/Diesel
Koszt płynu na 1 czyszczenie
Urządzenie Jet Clean Tronic jest nagrodą główną w XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Techniki Samochodowej dla uczniów ze szkół średnich.
Dochód na usłudze
Dochód rocznie (100 zastosowań)
Silnik Diesla:
„„ c zyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania,
„„ czyszczenie pompy wtryskowej,
„„ czyszczenie wtryskiwaczy,
„„ czyszczenie komory spalania.
Silnik benzynowy:
Zalety czyszczenia Amortyzacja
układów wtryskowych
roczna urządzenia
z wykorzystaniem Jet Clean Tronic:
Zysk rocznie (100 zastosowań)
„„ intuicyjne menu w języku polskim
200,00 zł*
31,00 zł**
169,00 zł*
16 900,00 zł*
4 620,00 zł*
12 280,00 zł*
„„ b ezpieczne podłączenie eliminujące do minimum możliwość zapowietrzeUwaga:
nia układu
* cena nie uwzględnia kosztu roboczogodziny
** cenawyposażony
z dnia np. 31.01.2013.
Należy zwrócić
„„ zamknięty układ czyszczący
w filtr
uwagę na aktualny cennik LM
„„ b ezpośrednie działanie skutkuje natychmiastowym efektem w postaci min.
redukcji ilości substancji szkodliwych w spalinach
„„ r ozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i „szynie” wtryskowej
– jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut,
„„ c zyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego – cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego,
silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących,
Czyszczenie układu wtryskowego ma szczególne
znaczenie
dla aut wyposażonych
w instalację
„„ zasysanie
zanieczyszczeń
z siateczki wtryskiwacza
– gazocykl autową, trwa
gdzie90wtryskiwacze
narażone
są na dodatkowe
matyczny
sekund na każde
4 wtryskiwacze,
zabrudzenia.
„„ c zyszczenie kolektora dolotowego – cykl ten trwa od 15 do 35
Osady, które gromadzą się wraz z upływem czasu
minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego,
na powierzchni zaworów, końcówkach wtryskiwaczy
silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dooraz układzie dolotowym osłabiają wydajność Twodatkowo
przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego
jego samochodu. Profesjonalne czyszczenie pomopodawany
jest środekjego
czyszczący.
że przywrócić
pierwotne osiągi.
41
ie Sposób
filtra DPF
na filtr cząstek stałych
nie filtra DPF
DPF/FAP
do czyszczenia DPF
a użyć w cenionej
yszczenia filtrów
em pistoletu do
w Pro Line DPF
e DPF Płyn do
ykręceniu czujnika
ych. Następnie w
wsunąć sondę
z dopasowanych
pistoletu do czyszczenia (7946). Tak
owy do pracy. Czyszczenia należy
m płynu do czyszczenia (5169). Płyn
ltra cząstek stałych. Następnie należy zastosować płyn do płukania (5171).
Czyszc
Czys
Dbałość o środowisko naturalne wymusza na producentach samochodów
ażu czujnika temperatury we właściwym miejscu i wykonać jazdę próbną. Jeżeli
stosowanie rozwiązań obniżających zużycie paliwa, a tym
y uruchomić proces regeneracji filtra DPF.
samym emisję
dwutlenku węgla. W tym celu opracowano normę Euro, w której co kilka lat
zaostrzane są wymagania. Aby je spełniać opracowano i wdrożono do masowej produkcji m.in. filtr cząstek stałych DPF (fr. FAP). Jest to element układu wydechowego w pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne. Jego
zadaniem jest zatrzymywanie szkodliwych dla środowiska cząsteczek sadzy,
które trzeba systematycznie usuwać.
Bardzo często z powodu eksploatacji pojazdu w ruchu miejskim usunięcie sadzy
staje się niemożliwe. W takiej sytuacji czyszczenie filtra cząstek stałych należy
wykonać w warsztatach i serwisach samochodowych przy użyciu odpowiednich
urządzeń oraz środków chemicznych. Do niedawna była to usługa świadczona
głównie przez autoryzowane stacje obsługi poszczególnych marek samochodów.
Część posiadaczy takich filtrów rezygnowała z ich czyszczenia rozwiązując tą konieczność wycięciem elementu. W efekcie zwiększa się poziom emisji spalin, co
może skutkować zakazem wjazdu do centrów polskich miast.
Obecnie coraz więcej niezależnych warsztatów decyduje się na zakup odpowiednich urządzeń do czyszczenia filtrów DPF. Taki zestaw, w linii Pro-Line, znajduje
się również w naszej ofercie. Cały komplet składa się z „Płynu do oczyszczania
filtra DPF” (nr art. 5169), „Płynu do płukania DPF” (nr art. 5171), „Pistoletu do
czyszczenia” (nr art. 7946) oraz „Sondy z zestawem 5 ruchomych końcówek”
(nr art. 7945).
Cały proces czyszczenia filtra cząstek stałych jest bardzo prosty i zajmuje około godziny. Chętni mogą również skorzystać ze szkolenia w ramach
Akademii LIQUI MOLY.
42
Czyszc
Czy
A
79
Pro-Line
czyli chemiczne narzędzia dla profesjonalistów
pro-line
Czasy się zmieniają, do naprawy współczesnych samochodów nie wystarczy już zestaw narzędzi. Złożone i zamknięte elementy
układu napędowego wymagają od mechaników sięgania po profesjonalne środki z chemii warsztatowej.
W naszej ofercie znajduje się gama Pro-Line przeznaczonych do takich właśnie zastosowań. W porównaniu do standardowych,
produkty LIQUI MOLY charakteryzują się silniejszymi składnikami, a przez to szybszym i mocniejszym działaniem. Druga ważna
cecha to specjalne opakowania produktów Pro-Line, które umożliwiają ich użycie w każdej pozycji – nawet po odwróceniu do
góry nogami. Dzięki temu mechanik może z łatwością korzystać z naszych produktów, a czas czynności przy samochodzie klienta
warsztatu ulega skróceniu.
Obecnie gama Pro-Line składa się z 19 pozycji. Te
w butelkach – dla szybszej identyfikacji zastosowania – oznaczono innym kolorem nakrętki. Czarna do
układu olejowego, niebieska wyłącznie do silników
benzynowych, a czerwona wysokoprężnych, zaś
biała do układu chłodzenia. Pozostałe dostępne są
w aerozolach, tubach i kanistrach.
Do linii Pro-Line zaliczany jest również zestaw do
czyszczenia filtrów DPF (nr art. 5169) oraz urządzenie Jet Clean Tronic (nr art. 5124).
43
Dynamiczna wymiana oleju
w skrzyni automatycznej
Gear Tronic
Rośnie popularność pojazdów wyposażonych w automatyczną
skrzynię biegów. Podobnie jak olej silnikowy, również olej w skrzyni biegów musi być regularnie wymieniany. Przy tym, pojemność
Nazwa
Numer produktu
skrzyni biegów jest większa. Dla warsztatów oznacza to możliwość
Gear Tronic
7917
dodatkowej sprzedaży. Firma LIQUI MOLY wprowadziła na rynek
Zestaw adapterów
6048
urządzenie do obsługi automatycznych skrzyń biegów. Urządzenie
Zestaw adapterów
6049
potrafi więcej niż tylko płukanie i napełnianie olejem. Nazywa się
Gear Tronic i jest elementem nowego konceptu warsztatowego.
Oleje i dodatki do przekładni automatycznych
Na polskich drogach przybywa samochodów wyposażonych w au-
dzy z pomocą przychodzi „Katalog doboru” udostępniony na stro-
tomatyczną skrzynię biegów, a to oznacza nowe możliwości powięk-
nie www.liqui-moly.pl.
szenia zakresu usług dla warsztatów motoryzacyjnych.
Obecnie w samochodach osobowych montowane są różne
Wokół skrzyń automatycznych przez lata narosło wiele mitów. Prze-
rozwiązania przeniesienia napędu. Poza tradycyjnymi konstruk-
de wszystkim, trzeba obalić największy z nich – w tych przekład-
cjami stosowane są również bezstopniowe, zautomatyzowane,
niach również wymienia się olej. Częstotliwość tej czynności precy-
bądź dwusprzęgłowe – do każdej producent przeznacza inny
zują zalecenia producenta z reguły zapisane w książce serwisowej
olej. W ofercie LIQUI MOLY występuje sześć olejów do prze-
pojazdu. Jednak jeśli auto eksploatowano w szczególnie intensyw-
kładni automatycznych.
nych warunkach jak uliczne korki, jazda w terenie górskim czy holowanie przyczepy, to interwały wymiany należy przyspieszyć.
Przed wymianą oleju warto zastosować dodatek do płukania ATF (nr
art. 2512). Jego pełną efektywność uzyskuje się podczas dynamicz-
Dobierając olej do automatycznej skrzyni biegów trzeba kierować
nej metody wymiany oleju z wykorzystaniem urządzenia Gear Tronic
się zaleceniem producenta przekładni. W sytuacji braku takiej wie-
(nr art. 7917). Przed wlaniem nowego oleju trzeba też wymienić filtr.
notatki
45
NOTATKI
46
formularz zamówienia
dane klienta
dystrybutor regionalny
pełna nazwa firmy
pełna nazwa firmy
kod pocztowy, miejscowość
kod pocztowy, miejscowość
ulica, nr domu, nr lokalu
ulica, nr domu, nr lokalu
NIP
NIP
tel./faks
tel./faks
imię i nazwisko osoby do kontaktu
imię i nazwisko osoby do kontaktu
miejsce dostawy
termin dostawy
nr artykułu
nazwa produktu
data zamówienia
ilość w szt.
cena PLN netto za szt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
data
czytelny podpis
pieczątka
47
LIQUI MOLY Polska Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
tel. +48 22 331-03-08
fax +48 22 331-03-09
nr art. R011
[email protected]
www.liqui-moly.pl

Podobne dokumenty