załącznik nr 24 - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Transkrypt

załącznik nr 24 - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
KOMPLET SKŁADA SIĘ Z
CZTERECH EGZEMPLARZY
EGZEMPLARZ NR
KARTA TYTUŁOWA
PROJEKT BUDOWLANY
(Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O.,
Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji) .
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ
PRZYNALEŻNYMCH JEJ POMIESZCZEŃ
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 13,
działka nr 162/6, obręb 50
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
INWESTOR:
STUDIO ” VIZART”
Aneta Lewandowska-Mentel
OPRACOWAŁA FIRMA:
tel: 696 75 80 36,
e-mail: [email protected]
ARCHITEKTURA
NR UPRAWNIENIA
PROJEKTANT
mgr inŜ. arch.
Aneta Lewandowska-Mentel
MPOIA/020/2013
NR IZBY
MP-1934
PIECZĄTKA I PODPIS
SPRAWDZAJĄCY
NR UPRAWNIENIA
MPOIA/036/2013
NR IZBY
MP-1930
mgr inŜ. arch.
Bogusław Kowalski
PIECZĄTKA I PODPIS
Zatwierdzono (przedstawiciel inwestora)………………………………………………………
Grudzień 2013 r.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT
NR UPRAWNIENIA
MAP/0164/POOK/09
NR IZBY
mgr inŜ. Krzysztof Tabaj
PIECZĄTKA I PODPIS
PROJEKTANT
NR UPRAWNIENIA
MAP/0154/POOK/11
NR IZBY
MAP/BO/0369/11
mgr inŜ.
Przemysław Szymański
PIECZĄTKA I PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR UPRAWNIENIA
PROJEKTANT
MAP/0245/PWOE/04
NR IZBY
MAP/IE/0033/05
inŜ. Stanisław Pięta
PIECZĄTKA I PODPIS
NR UPRAWNIENIA
SPRAWDZAJĄCY
NR IZBY
MAP /0053/ PWOE/03
inŜ. Tomasz miodek
PIECZĄTKA I PODPIS
INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
NR UPRAWNIENIA
PROJEKTANT
MAP/0199/PWOS/11
NR IZBY
MAP/IS/0310/11
inŜ. Przemysław Czaja
PIECZĄTKA I PODPIS
SPRAWDZAJĄCY
NR UPRAWNIENIA
326/84
NR IZBY
MAP/IS/6938/02
mgr inŜ. Andrzej Gumulski
PIECZĄTKA I PODPIS
grudzień 2013 r
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI ...... 2
III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ............................................................ 3
IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ........................................................... 4
V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY ........ 8
DOKUMENTY , OPINIE, UZGODNIENIA ......................................................23
1.
Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14) .............................................. 21
2.
Opinia Konserwatora z dnia 21.03.2014 r............................................................................ 23
VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA .........................................27
Część opisowa ............................................................................................................................................
3.
Zakres robót ..............................................................................................................................
4.
Elementy mogące spowodować zagrożenie .............................................................................
5.
Przewidywane zagrożenie mogące powstać podczas realizacji ...............................................
6.
Sposób instruktażu pracowników.............................................................................................
7.
Środki zapobiegające niebezpieczeństwu ................................................................................
VII. ARCHITEKTURA ................................................................................29
Część opisowa ............................................................................................................................................
1.
INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO................................
2.
PODSTAWA OPRACOWANIA .............................................................................................
3.
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: .........................................................................
4.
CELEM OPRACOWANIA JEST:...........................................................................................
5.
STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................
6.
WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU........................................
7.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. ..................................................
8.
ZAKRES REALIZACJI ROBÓT: ...........................................................................................
9.
WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC
REMONTOWYCH. ................................................................................................................
10.
PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANŻACJA SALI KINOWEJ .................
11.
WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA ...................................................................................
12.
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE ......................................................................
13.
OCHRONA KONSERWATORSKA oraz ochrona na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.................................................................................
14.
ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO ....................................................................
15.
DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ..............................................................
16.
UWAGI KOŃCOWE;..............................................................................................................
17.
PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA
SALI KINOWEJ ......................................................................................................................
Część graficzna ...........................................................................................................................................
VIII. KONSTRUKCJA………………………………………………………………………………………79
IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE……………………………..….....................................107
X. INSTALACJE P.POś………………………………………………………………………………129
XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE………………………………………………………………131
(nagłośnienie, system oświetlenia scenicznego i system sterowania)
XII. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI………………................................170
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
OŚWIADCZAM,
Ŝe projekt budowlany:
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ
PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
INWESTOR:
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
ARCHITEKTURA
Projektant:
Sprawdzający:
..................................................
………………………………………..
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
KWIECIEŃ 2013 r.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
OŚWIADCZAM,
Ŝe projekt budowlany:
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ
PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTOR:
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
KONSTRUKCJA
Projektant:
Sprawdzający:
..................................................
………………………………………..
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
KWIECIEŃ 2013 r.
.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
OŚWIADCZAM,
Ŝe projekt budowlany:
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ
PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTOR:
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
ELEKTRYKA
Projektant:
Sprawdzający:
..................................................
………………………………………..
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
KWIECIEŃ 2013 r.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
OŚWIADCZAM,
Ŝe projekt budowlany:
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ
PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTOR:
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
WENTYLACJA
Projektant:
Sprawdzający:
..................................................
………………………………………..
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
KWIECIEŃ 2013 r.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
DOKUMENTY , OPINIE, UZGODNIENIA
1. Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14)
Rzut podstawowy III piętra- UZGODNIENIA
2. Opinia Konserwatora z dnia 21.03.2014 r.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTOR:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH
JEJ POMIESZCZEŃ
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 Kraków, os. Zgody 18
Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane czynności mogące powodować
zagroŜenie Ŝycia i zdrowia . Czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i
pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. Projektowane
roboty wymagają sporządzenia na etapie realizacji planu BIOZ.
Część opisowa
3. Zakres robót
Projektowana inwestycja obejmuje:
- wymianę posadzki , obudowę ścian w Sali kinowej , wymianę stropu podwieszonego w
Sali kinowej, wymianę foteli, realizację nowego ekranu.
- wymianę instalacji elektrycznej ,
- przebudowę sanitariatów na parterze,
- przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej .
4. Elementy mogące spowodować zagroŜenie
- prace na wysokości związane z realizacją nowego wystroju Sali kinowej,
- prace w piwnicy niewielkich pomieszczeniach przy duŜym zagęszczeniu róŜnych
instalacji,
- prace na wysokości na zewnątrz związane z realizacją montaŜu urządzeń
klimatyzacyjnych na dachu.
5. Przewidywane zagroŜenie mogące powstać podczas realizacji
- prace na wysokości,
- prace przy przebudowie instalacji elektrycznej.
6. Sposób instruktaŜu pracowników
· Przed przystąpieniem do robót kaŜdy pracownik musi być przeszkolony w
zakresie przepisów w tym BHP , P.POś, obowiązujących na budowie. Wszystkie
szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika
szkolenia.
· Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego moŜliwość jego pracy na wysokości.
· Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego mogą być dopuszczeni pracownicy z
odpowiednimi uprawnieniami.
· Wszyscy pracownicy musza być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz sprzęt
ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy.
· Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
niepowołanych.
· Wszystkie urządzenia powinny mieć DTR, z którymi naleŜy zapoznać obsługę.
· Urządzenia elektryczne przed włączeniem naleŜy poddać próbie technicznej.
Muszą one posiadać system ochrony przed poraŜeniem.
7. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu
Przy wykonywaniu robót powodujących zagroŜenie naleŜy:
· stosować odpowiedni sprzęt,
· stosować środki ochrony indywidualnej pracowników,
· odpowiednio zorganizować plac budowy w czynnym obiekcie budowlanym,
· na placu budowy, wokół stanowiska p.poŜ ppoŜ. i rozdzielni elektrycznej nie
wolno składować Ŝadnych materiałów sprzętu,
· wszystkie prace budowlane , a w szczególności te niebezpieczne prowadzone na
wysokości oraz przy pomocy cięŜkiego sprzętu montaŜowego, jeśli zajdzie taka
potrzeba, muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,
· strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, w
obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy,
· nie wolno zezwalać na przejście przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń,
· zrzucanie materiałów , narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest
zabronione,
· pomosty robocze rusztowań naleŜy systematycznie oczyszczać z
nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń,
· wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest
moŜliwe pod warunkiem stosowania pasów ochronnych linkami asekuracyjnymi
mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji,
· montaŜ rusztowań systemowych wykonywać zgodnie z instrukcją wg
dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do
dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli.
· Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie projektem budowlanym
oraz projektem organizacji robót(jeŜeli jest wymagany) uzgodnionym z
odpowiednimi słuŜbami Inwestora, Przy wykonywaniu robót stosować przepisy
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracowała :
arch. Aneta Lewandowska-Mentel
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
VII. ARCHITEKTURA
Część opisowa
NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ADRES INWESTYCJI
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTOR:
PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH
JEJ POMIESZCZEŃ
SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP
31-951 Kraków, os. Zgody 18
SZKOŁA ASPIRANTÓW
Państwowej StraŜy PoŜarnej
31-951 aków, os. Zgody 18
1. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO
Pom. nr 3/6 SALA KINOWA III PIĘTRO (widok na balkon)
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Pom. nr 3/10 „TARAS”POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE (widok od strony holu)
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Pom. nr 3/4 WC Męskie
Pom. nr 3/1 Hol-STAŁA EKSPOZYCJA DYDAKTYCZNA
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Pom. nr 4/1 Komunikacja
Pom. nr 3/3 Porządkowe
Pom. nr 4/3 WC
Pom. nr 4/2 Reżyserka
Pom. nr 3/2a WC Damskie
Pom. nr 3/2 WC Damskie
2.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Obowiązujące normy i przepisy,
Wytyczne inwestora
Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem – UŜytkownikiem
Wizja lokalna, inwentaryzacja,
Podstawa merytoryczna: koncepcje, uzgodnienia i konsultacje dokonywane w
trakcie realizacji koncepcji
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 poz. 926);
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881);
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz
programu funkcjonalno -uŜytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno uŜytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844,z
późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi
zmianami
4. CELEM OPRACOWANIA JEST:
- uzyskanie optymalnej funkcji projektowanych pomieszczeń
- dostosowanie, w zakresie objętym opracowaniem, do obowiązujących przepisów
PPOś., BHP oraz ergonomii
- podniesienie standardu wykończenia
- wyposaŜenie w nowoczesne, bardziej funkcjonalne meble
Proponowane materiały wykończeniowe gwarantują wysoki standard estetyczny.
5. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotem opracowania projektowego jest sala kinowa- aula z przynaleŜnymi
pomieszczeniami zlokalizowana w budynki nr 18 a Szkoły Aspirantów Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18. Zabudowa SA PSP tworzy
kompleks oparta na kwadracie z dziedzińcem wewnętrznym w środku. Większość
zabudowy szkolnej powstała w latach 60-tych ubiegłego stulecia a budynek nr 18 a
w latach 80-tych. Budynki wchodzące w skład kompleksu SA PSP posiadają róŜne
funkcje: koszarową ,administracyjną oraz mieszkalną. Budynek nr 18 a ma funkcję
dydaktyczną. Przedmiotowy budynek ma 6 kondygnacji (5 naziemnych i jedną
podziemną)połączonych dwiema klatkami schodowymi komunikacji ogólnej.
Przeznaczenie pomieszczeń na kondygnacjach objętych opracowaniem:
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
•
•
Piętro III: sala kinowa(sala wykładowa- aula), sala tarasowa(ogród
zimowy), pomieszczenia magazynowe, szatnia, hol, toalety
Piętro IV: balkon auli, reŜyserka oraz maszynownia dźwigów
Sala kinowa głównie pełni rolę sali wykładowej – auli. Jest przeznaczona wyłącznie
dla uŜytkowników SA PSP.
Z holu znajdującego się przy głównej klatce schodowej wchodzi się na salę kinową a
w jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Blisko holu znajdują się równieŜ dwie windy
oraz szatnia i sala tarasowa- dydaktyczna. Wejście Sali kinowej odbywa się w części
tylnej widowni, która wznosi się amfiteatralnie ,zapewniając dobra widoczność
siedzącym. Scena dostępna jest z najniŜszego poziomu widowni schodami. Nad
sceną znajdują się prowadnice z kurtynami. Ekran kinowy zamontowany jest na
tylnej ścianie sceny. Jedno wyjście ewakuacyjne z Sali prowadzi z najniŜszego
poziomu widowni do klatki schodowej. Dwa następne wyjścia ewakuacyjne znajduje
się w najwyŜszej części, tylnej widowni. Na poziomie sceny znajduje się kolejne
wyjście ewakuacyjne.
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU.
Obiekt budowlany objęty II kategorią geotechniczną.
Budynek w całości podpiwniczony. Konstrukcja budynku
tradycyjna, murowana z pustaków, cegły szczelinowej oraz cegły pełnej
ceramicznej. Fundamenty pasmowe, ławy Ŝelbetowe pod ściany oraz stopy
fundamentowe Ŝelbetowe pod słupy, posadowione na gruncie rodzimym z warstwy
piasków grubych i Ŝwirów.
Poziom wód gruntowych poniŜej poziomu posadowienia budynków.
Rzędna posadowienia fundamentów budynku - 4,5 m n.p.m.
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Instalacje:
• C.O. z zasilana w ciepło zdalaczynnie
• C.w.u przygotowywana w węźle cieplnym wspomagana instalacją solarną.
• Instalacja elektryczna, oświetleniowo-gniazdkowa, telefoniczna, odgromowa.
Moc urządzeń elektrycznych przedstawiono w projekcie branŜowym
elektrycznym.
• Właściwości cieplne przegród:
Stropodach U= 0,215 W/m2K
Ściany zewnętrzne budynku U= 0,24 W/m2K
8. ZAKRES REALIZACJI ROBÓT:
W ramach projektowanych robót budowlanych przewidziano:
• całkowity remont oraz aranŜacja sali kinowej- auli wraz z przynaleŜnymi
pomieszczeniami z uwzględnieniem wytycznych rzeczoznawcy PPOś., BHP oraz
specjalisty akustyka
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
•
•
•
•
•
•
•
•
zmiany w węźle sanitarnym, dostępnym z holu, które doprowadzą do zgodności
z obowiązującymi przepisami i poprawią jego funkcjonalność,
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji , po
uprzedniej analizie stanu istniejącego,
całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej z przystosowaniem
jej do współczesnych wymogów oraz potrzeb sali kinowej –auli,
wymianę systemu nagłośnienia oraz dobór rodzaju i wielkości profesjonalnego
sprzętu i ekranu kinowego,
instalacja nagłośnieniowa i oświetleniowa sceny wraz z oświetleniem
przeszkodowym i ewakuacyjnym,
wewnętrzna instalacja przeciwpoŜarowa oraz dostosowanie przedmiotowego
zakresu do obowiązujących przepisów PPOś.
montaŜ oraz dostosowanie Sali kinowej do kabin tłumaczy symultanicznych
wymianę foteli kinowych, wymianę wykładziny dywanowej, demontaŜ okładzin
ściennych , realizację sufitów podwieszonych, wymiana grzejników
9. WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC
REMONTOWYCH.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Zakres prac poszczególnych pomieszczeń:
•
•
•
•
•
•
całkowity remont oraz aranŜacja sali kinowej- auli
poszerzenia otworów komunikacyjnych do WC, wykonanie nowych ścianek
działowych w pomieszczeniach sanitarnych;
wykonanie stalowej konstrukcji nośnej pod kabiny dla tłumaczy – umieszczone
na balkonie auli kinowej;
wykonanie poszerzenia otworu wejściowego na taras-ogród zimowy;
wymiana poszycia „tarasu” pomieszczenie dydaktyczne
wykonanie konstrukcji wsporczej central instalacji wentylacji nad dachem sali
kinowej oraz pomieszczenia przy tarasie-ogrodzie zimowym;
3/1 HOL- stała ekspozycja dydaktyczna :
DemontaŜ drewnianych okładzin oraz rusztów
DemontaŜ i wymiana luster
DemontaŜ i wymiana grzejnika
DemontaŜ i wymiana oświetlenia
Przygotowanie podłoŜa oraz montaŜ tapety
Poszerzenie otworu w celu montaŜu drzwi do toalet
DemontaŜ części istniejącej posadzki marmurowej przy wejściach na salę
kinową w celu zamontowania wykładziny dywanowej.
→ Uzupełnienie gładzi oraz malowanie podciągów farbą emulsyjną
→ MontaŜ sufitu podwieszanego, napinanego
→
→
→
→
→
→
→
3/2 WC Damskie(przedsionek)
→ Wyburzenie ścianki działowej w celu poszerzenia przedsionka
→ Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od
pomieszczenia WC
→ MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz
samozamykaczem
→ DemontaŜ i montaŜ drzwi do pom. porządkowego
→ DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan.
→ Skucie oraz wykonanie nowej glazury
→ Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
→ Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
→ DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
→ DemontaŜ i montaŜ nowych umywalek
→ DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne
→ MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu
→ MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym
→ MontaŜ lustra
→ MontaŜ sufitu podwieszanego aŜurowego
→ Wykonanie instalacji wentylacji
→ Wykonanie instalacji elektrycznej
3/2a WC Damskie
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Wyburzenie istniejących ścianek działowych
MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL
DemontaŜ istniejącej wentylacji
MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem
zabudowy
→ MontaŜ misek ustępowych, wiszących
→ Skucie oraz wykonanie nowej glazury
→ Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
→ MontaŜ luster
→ MontaŜ sufitu podwieszanego aŜurowego
→ Wykonanie instalacji wentylacji
→ DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan.
→ DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
→ Wykonanie instalacji elektrycznej
3/3 Pom. porządkowe
→ DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod-kan
→ Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm
→ Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
→ Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
→ MontaŜ zlewozmywaka porządkowego na wys. 45wraz ze złączką
→ DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
→ Wykonanie instalacji elektrycznej
→ Wyburzenie istniejącej ścianki działowej
→ Wykonanie instalacji wentylacji
3/5 WC Męskie(przedsionek)
→ Wyburzenie ścianki działowej
→ Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od
pomieszczenia WC
→ MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz
samozamykaczem
→ DemontaŜ i montaŜ drzwi do pom. magazynowego
→ DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan.
→ Skucie oraz wykonanie nowej glazury
→ Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
→ Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
→ DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
→ DemontaŜ i montaŜ nowych umywalek
→ DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne
→ MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu
→ MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym
→ MontaŜ lustra
→ MontaŜ sufitu podwieszanego aŜurowego
→ Wykonanie instalacji wentylacji
→ Wykonanie instalacji elektrycznej
3/4a WC Męskie
→
→
→
→
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
Wyburzenie istniejących ścianek działowych
MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL
DemontaŜ istniejącej wentylacji
MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem
zabudowy
MontaŜ misek ustępowych, wiszących oraz pisuarów
Skucie oraz wykonanie nowej glazury
Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
MontaŜ lustra
MontaŜ sufitu podwieszanego aŜurowego
Wykonanie instalacji wentylacji
DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan.
DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
Wykonanie instalacji elektrycznej
DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne
3/5 Pom. magazynowe
→ Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm
→ Skucie oraz wykonanie nowej posadzki
→ Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
→ DemontaŜ i montaŜ oświetlenia
→ Wykonanie instalacji elektrycznej
→ Wyburzenie istniejącej ścianki działowej
→ Wykonanie instalacji wentylacji
→ DemontaŜ istniejącej wentylacji
3/6 Sala kinowa - aula
→ DemontaŜ i montaŜ pomostów technicznych oraz ich oczyszczenie i pomalowanie
powłokami ochronnymi
→ DemontaŜ zabudowy G-K na ścianie sąsiadującej z pom. porządkowym oraz
pom. magazynowym, wykonanie zabudowy systemowej G-KF na podkonstrukcji
→ DemontaŜ poszycia ścianek przyscenicznych następnie ich odtworzenie w
systemie G-KF, szpachlowanie i malowanie
→ DemontaŜ istniejących okładzin ściennych oraz sufitowych
→ DemontaŜ istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej
→ demontaŜ kanałów wentylacji mechanicznej,
→ DemontaŜ i wymiana stolarki drzwiowej
→ DemontaŜ i montaŜ nowych foteli kinowych,
→ MontaŜ balustrad
→ MontaŜ nowego ekranu kinowego na istniejącej konstrukcji,
→ MontaŜ kurtyn 2 kurtyn
→ DemontaŜ i wymiana nawierzchni schodów oraz obudowy podłogi sceny na
drewno matowe, deska „modrzew syberyjski, pokrycie oleowosk, powierzchnia
sceny: ok. 55 m², wysokość od podłogi: 1,15 m,
→ Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
→ Wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
→ Wykonanie nowych instalacji oświetleniowych,
oświetlenie sali z moŜliwością regulacji, tzw. oświetlenie ogólne Sali
oświetlenie sceniczne
dodatkowe oświetlenia (na potrzeby sali wykładowej),
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
światła bezpieczeństwa i przystopniowe - przeszkodowe, ewakuacyjne
→ Instalacja profesjonalnego sytemu dźwiękowego, typowego dla nagłośnienia sali
kinowej, zestaw do projekcji kinowej oraz tłumaczenia symultanicznego
→ Wykonanie instalacji P.POś.
→ Wykonanie posadzki na schodach za sceną
→ Wykończenie sufitów podwieszonych i okładzin akustycznych ściennych ,
→ MontaŜ wykładziny dywanowej na istniejącej odrestaurowanej posadzce,
→ MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm
→ Oświetlenie sceny
3/7 Przedsionek
→ DemontaŜ istniejącej posadzki
→ Wyburzenie ścianek działowych sąsiadujących z szatnią i pom. zapleczowym
→ DemontaŜ oraz wymiana stolarki
→ Wyburzenie w celu poszerzenia otworu do montaŜu ścianki szklanej z drzwiami
dwuskrzydłowymi do pom. tarasowego(ogród zielony)
→ Wykonanie ścianek działowych w systemie G-KF
→ Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
→ Przygotowanie podłoŜa oraz montaŜ tapety
→ Wykonanie posadzki z płytek gres
→ MontaŜ tafli szklanej(szkło matowe) na mocowaniu dystansowym
3/8 Pom. zapleczowe
→ DemontaŜ i montaŜ wraz z przestawieniem stolarki drzwiowej
→ DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat
→ Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną
wysokość
→ Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm
→ DemontaŜ oraz montaŜ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych
3/9 Szatnia
→ DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat
→ Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną
wysokość
→ MontaŜ blatu oraz rolety w okienku podawczym
→ Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm
→ DemontaŜ oraz montaŜ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych
→ MontaŜ wieszaków
3/10 „Taras”- POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE
→ DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat
→ Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą emulsyjną strukturalną
na pełną wysokość
→ Wykonanie podłogi na legarach oraz posadzki z płytek gresowych
→ Wykonanie częściowe posadzki w formie tarasu zielonego oraz nasadzenie zieleni
→ MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm
→ Oczyszczenie i malowanie powłokami ochronnymi konstrukcji zadaszenia
→ Wymiana stolarki drzwiowej
→ DemontaŜ oraz przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na ścianę
dachową zewn.
→ DemontaŜ i montaŜ instalacji elektrycznej oraz oświetlenia
→ MontaŜ odbiorników TV
→ MontaŜ drewnianych elementów ozdobnych oraz nasadzenie zieleni
→ DemontaŜ i montaŜ barierek ochronnych
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
→ DemontaŜ oraz wymiana przekrycia dachowego
10. PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANśACJA SALI KINOWEJ
Projektuje się niewielkie zmiany w układzie funkcjonalnym sali kinowej. Przede
wszystkim polegają one na:
likwidacji trzech ostatnich rzędu foteli widowni na balkonie a w ich miejsce
instalacja trzech kabin tłumaczy symultanicznych na konstrukcji wsporczej.
AranŜacja sali kinowej zgodnie z wytycznymi projektu będzie spełniać
wszystkie wymagania § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r.
§ 261 Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200
osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca ustawione są w rządach,
powinny mieć:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów
rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych się fotelom i innym
siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w
warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli
tapicerowanych.
2/ Szerokość przejść między rzędami siedzeń nie mniejsza niŜ 0,45 m, przy czym
odległość tę naleŜy ustalić , biorąc pod uwagę stałe elementy siedzeń,
3/ liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami,
4/ szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ1,2 m przy liczbie osób do
150, a przy większej liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć proporcjonalnie 0,6 m
na 100 osób,
5/ rzędy siedzeń lub ławek trwale mocowane do podłogi albo sztywno łączone
ze sobą w rzędy oraz miedzy rzędami.
W projekcie rozmieszczono na sali kinowej 226 foteli.
Na Sali kinowej (III piętro) 12 rzędów:
9 rzędów po 16 foteli = 144 miejsc
2 rzędów po 14 foteli = 28 miejsca
1 rzędy po 12 foteli = 12 miejsc
Na balkonie (IV piętro) :
3 rzędy po 14 foteli = 42 miejsc
11. WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA
a) ZałoŜenia i rozwiązania materiałowe
Motywem przewodnim wystroju wnętrz w obiekcie został nowoczesnej styl w
architekturze wnętrz połączony z zabytkowym występującym na elewacjach
budynku. Generalnie dominuje nowoczesny nurt w skali szarości, i bieli oraz
elementami metalowymi z dodatkiem akcentów stylowych imitujących oraz
nawiązujących do zabytkowych.
Detale oraz rozwiązania przedstawione są w części rysunkowej która stanowi
integralną część niniejszego opracowania.
b) posadzka:
W celu podniesienia standardu wykończenia oraz wyciszenia pomieszczenia,
proponuje wyłoŜenie posadzek (po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu podłoŜa)
wykładziną dywanowa.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Projekt przewiduje zastosowanie wykładziny dywanowej rulonie lub w płytkach o
wymiarach 60x60 cm ułoŜonych we wzór uprzednio uzgodniony z projektantem.
Scenę naleŜy wykończyć okładziną drewnianą „modrzew syberyjski”oraz zastosować
obróbki blacharskie ze stali nierdzewnej.
• Wykładzina dywanowa firmy BALSAN typ
" Les Best Design II – Bagatelle”
950 FUSAIN
750 TAUPE
790 BAOBAB.
Pom. nr 3/6, 4/2
wykładzinę wykończyć cokolikiem przypodłogowa h=10-15 cm
• Płytki gres firmy NOWA GALA „Concept” natura i polerowane
CN14 60x60 30x60 CN 12 60x60 60x30
M-c-CN 12, 14 33 x 33 cm
L-20PCN 12 14,7 x 39,7 cm
stopnice i cokoły 30x120 CN 12, 14
Pom.nr wg zestawienia pomieszczeń nr A12
• Deska podłogowa, olejowana, rodzaj- „modrzew syberyjski” lub podobny
Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji
c) ściany:
NaleŜy zastosować okładziny ścienne o odpowiednich parametrach akustycznych
dla tego typu pomieszczeń. Ściany boczne Sali kinowej obłoŜono panelami
ściennymi akustycznymi, jednorodnymi w deseniem małych otworów. Ściana od
balkonu zaprojektowana została w panelach ściennych, gładkich w układzie
poziomym w kolorze brzozy . Monolityczna struktura ściany została przełamana
pionowymi wstawkami panelowymi z motywem wzoru.
Pionowe ściany zarówno przy scenie jak i na balkonie obłoŜone są panelami
akustycznymi w układzie poziomym w kolorze brzozy lub podobnym.
• Okładzina ścienna „STILLwall” Acoustic Panelling, kolor jasny popiel.
• Okładzina ściennna „TOPacustic” Acoustic Panelling, kolor brzoza lub
podobny.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
• Okładzina ściennna "Letwood 5Lc" Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub
podobny.
• Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny
grafit
• Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZARY PLATYNOWY lub jasny popiel
• Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor" biały
• Tapety Vinylowe firmy NEWMOR typ „Vogue”
vmz-306
vlt-514
vlt-512
vmz-305
vlt-509
vlt-508
Pom.nr 3/1 Hol
Pom.nr 3/1a, 3/7 Przedsionek
lub
hud106
vlia-008
vpm_310
Pom.nr 4/1 Komunikacja
Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji
d) sufit:
Sufit istniejący, gładki, zagruntowany naleŜy pomalować farbą lateksową w kolorze
grafitowym.
Dodatkowy sufit podwieszony z płyt akustycznych na podkonstrukcji systemowej.
Całość tworzy powierzchnię pofalowaną przełamaną prostokreślną istniejącą
podkonstrukcją stalową pod oświetlenie oraz nagłośnienie.
•
•
•
•
•
•
Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny
grafit
Okładzina sufitowa „TOPacustic” Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub
podobny.
sufit aluminiowy, rastrowe firmy BARWA SYSTEM typ"Micro Cell", oczko
30x30 mm, kolor grafitowy lub ciemny popiel. Alternatywnie sufity
kasetonowe z siatki cięto-ciągnionej.(pom. WC 3/2, 3/2a, 3/4, 3/4a)
sufit Systemowy Rigips, kolor ciemny grafit
Sufit napinany z nadrukiem logo SA PSP
Sufit systemowy rastrowy, 60/60 cm, kolor biały
Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
e) oświetlenie:
Sufit dominujący w kształcie fali zawiera oświetlenie wbudowane lub nasufitowe
świecące w dół ułoŜone w układzie prostym, liniowym. Oświetlenie boczne w postaci
kinkietów w kształcie stalowych tub, świecących w górę i dół. Odrębne oświetlenie
kierunkujące usytuowane jest w stopniach widowni w celu podkreślenia róŜnicy
poziomów.
NaleŜy zastosować takŜe oświetlenie ewakuacyjne LED oraz oświetlenie
przeszkodowe.
Oświetlenie sufitowe firmy AQUAFORM typ TUBA 111 lub SIRCA INOX kolor
ALU
• Oświetlenie kinkiet firmy AQUAFORM typ LAN KINKIET kolor ALU
• Oświetlenie firmy AQUAFORM typ MINISQUARE GL LED kolor ALU
• Oświetlenie światłowodowe Kryształowy Pył z kryształami SKY firmy ETECHNOLOGIA
Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji
•
f) stolarka:
Stolarka drzwiowa do wymiany .
Zaprojektowano drzwi wejściowe do Sali kinowej jako dwuskrzydłowe,
monumentalne w stylu zabytkowym. Pozostałe drzwi , płytowe w kolorze brzozy lub
jasny popiel.
• Drzwi dwuskrzydłowe firmy DRE typ ENTER 130, okleina - Cell Decor,EI 30
Konstrukcja:
Rama skrzydła wykonana z klejonki dębowej wzmocnionej dodatkowo
płaskownikami stalowymi. Wypełnienie stanowi materiał trudnopalny. Płyta
zewnętrzna uszlachetniona jest oleiną DRE-Cell Decor lub okleiną naturalną,
zabezpieczoną 5 warstwami lakieru utwardzonego w technologii UV.
WyposaŜenie standardowe:
- rama z klejonki dębowej dodatkowo wzmocniona płaskownikami stalowymi
- wypełnienie materiałem trudnopalnym
- okleina DRE-Cell Decor
- zamek na wkładkę patentową
- uszczelki przylgowe, pęczniejące i samoopadające
- próg opadający
- ościeŜnica prosta, obejmująca MDF szer.
g) wyposaŜenie:
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Fotele kinowe "One to One" firmy Deko Collezioni
Projekt aranŜacji sali kinowej przewiduje całkowitą wymianę foteli, które nie
spełniają wymogów p.poŜ oraz są bardzo zniszczone.
Aktualnie dostępne fotele kinowo – teatralne mają szerokość osiach podłokietników
53-54 cm , a głębokość w pozycji złoŜonej, w elementach stałych, wynosiła 4650cm. (wg specyfikacji załączonej do projektu) Niektórzy z producentów
proponowali, wykorzystując maksymalnie szerokość trybun, dodatkowo róŜne
nachylenie oparcia dla zwiększenia komfortu siedzenia. Istniejące trybuny posiadają
szerokość 100 cm i montaŜ oferowanych foteli nie wymaga zmiany szerokości
trybun. Uzyskujemy wymaganą przepisami szerokość przejść.
Budowa foteli powinna charakteryzować się następującymi cechami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konstrukcja nośna fotela: wykonana z sklejki bukowej osadzona na
metalowym profilu.
Siedzisko: wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudnozapalnej pianki PU Wewnątrz pianek zatopione są metalowe stelaŜe
stanowiące element nośny konstrukcji. ( co ma znaczący wpływ na
wytrzymałość i odporność na odkształcenia ) UDOKUMENTOWANA (np.
sprawozdanie z badań) ODPORNOŚĆ PIANKI SIEDZISKA NA
ODKSZTAŁCENIA wg normy: PN-EN 12727:2004: min: 100.000 cykli.)
Oparcie : profilowane horyzontalnie, wykonane z pianki PU formowanej na
zimno z widocznym przetłoczeniem dzielącym piankę za cześć górną i dolną
oraz lewą i prawą.
Osłona oparcia: profilowana ( gięta horyzontalnie - gięcie sklejki przebiega
odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry 184 mm, ) sklejka bukowa
barwiona lub w kolorze naturalnym. Grubość min. 12 mm . Malowana
lakierem poliuretanowym.
Tkanina trudno-zapalna - integralna z formatką oparcia (połączenie układu
tapicerskiego z formatką oparcia wykonane próŜniowo podczas procesu
“formowania pianki w formie” bez uŜycia kleju, zszywek, itp. )
Osłona siedziska: sklejki bukowej barwionej lub w kolorze naturalnym.
Grubość min. 10 mm . Malowana lakierem poliuretanowym. Opcjonalnie
przystosowana do perforacji.
Podłokietniki: wykonane z litego drewna bukowego lub sklejki barwione lub
w kolorze naturalnym. Malowana lakierem poliuretanowym.
Pulpity do pisania: wykonany ze sklejki bukowej z laminatem HPL , chowany
w boku fotela
Mechanizm uchylny siedziska: system dwóch niezaleŜnych spręŜyn ,
(zatopiony w piance i w ramie siedziska ). Siedzisko blokowane o oparcie, wraz
z elementami słuŜącymi do zamocowania siedziska oraz blokadą
umoŜliwiającą łatwy montaŜ i demontaŜ siedziska.
Numeracja foteli haft komputerowy.
Numeracja rzędów: tabliczki z grawerowanymi numerami
Atesty : trudno-zapalność , toksyczność, higieniczność, wytrzymałość.
Fotele na sali kinowej muszą spełniać wymagania określone w §261 pkt. 1
„Warunków Technicznych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), czego
potwierdzeniem musi być odpowiednia dokumentacja.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji
Uwaga: Wraz z OFERTĄ PRZETARGOWĄ naleŜy przedstawić model fotela do
akceptacji projektanta oraz inwestora w celu weryfikacji zgodności ze SIWZ. !
Krzesło płozowe oraz stolik firmy NOTI typ „Mishell”, kolor- krem, jasny beŜ
(pom. nr 3/10 Taras)
Stół do cateringu
Wymiary:
Wysokość: 735 mm
Szerokość:160 mm
Głębokość: 800 mm
• StelaŜ wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym FI 32 x 3 mm.
• Nogi stołu spawane z pozostałymi elementami stelaŜa w kątach prostych z
duŜą dbałością wykonania, bez widocznych spawów. Nogi stołu wyposaŜone w
przegubowe.
• Całość stelaŜa malowana proszkowo na kolor metalik Blat wykonany z płyty
melaminowej w kolorze brzoza z obrzeŜem PCV 2mmm
Kotary,
Wszystkie kotary do demontaŜu, projektuje się nowe kotary w dwóch rzędach, przy
ekranie oraz skrajne od widowni. NaleŜy dostosować do istniejącej wysokości oraz
uzgodnić sposób rozsuwania z inwestorem.
Materiał oraz kolor do uzgodnienia, preferowany grafit.
Renowacja istniejących elementów :
NaleŜy oczyścić , zabezpieczyć ogniowo oraz pomalować na kolor RAL 9006
istniejącą konstrukcję wsporczą pod oświetlenie oraz nagłośnienie.
Istniejące kraty na pomostach technicznych do demontaŜu i wymiany na kraty typu
„Wema”.
Przyjęto w projekcie następujące rozwiązania materiałowe:
1. Obudowy instalacji – z płyt GK. Wszystkie instalacje muszą być kryte, ze
względów konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostępu do niektórych
instalacji za drzwiczek rewizyjnych.
Obudowa niektórych instalacji – np. wentylacyjna – moŜe być wymagana w
klasie EIS 60 lub EIS 120 (szczegóły wg projektów branŜowych)
2. Izolacje przeciwwilgociowe:
a. - w pomieszczeniach mokrych wykonać izolację powłokową bezszwową,
3. Okładziny podłogowe i ścienne – wg zestawienia pomieszczeń.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
a. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczeń jak i posiadać odpowiednie atesty,
wszystkie zastosowane wykładziny powinny być zmywalne.
4. Zabezpieczenia przejść poŜarowych – do zabezpieczeń przepustów
instalacyjnych naleŜy uŜywać tylko i wyłącznie materiałów posiadających
aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w danych warunkach (np.
aktualna Aprobata Techniczna wydana przez odpowiednią Polską jednostkę
certyfikującą (np. ITB, CNBOP), oraz inne wymagane dokumenty, zgodnie z
wymaganiami przepisów (certyfikaty, deklaracje zgodności lub – wg nowych
przepisów deklaracje właściwości uŜytkowych), ponadto usługi takie
wykonywać mogą jedynie uprawnione firmy
5. Parapety wewnętrzne –konglomerat. Przy osadzaniu parapetów naleŜy zwrócić
uwagę na to Ŝeby nie wystawał więcej niŜ 3 cm nad lico ściany.
6. Balustrady– ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym do wys. 110 cm.
7. Obróbki blacharskie – ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
8. Suszarki do rąk oraz podajniki do mydła ze stali nierdzewnej
9. Wszystkie przeszklenia ze szkła bezpiecznego matowego
10. Listwa przysufitowa w holu oraz przedsionku, gipsowa, frezowana kolor biały
12. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWE
1) Charakterystyka obiektu oraz części objętej remontem nr 15,16,17,18,18a.
Całość zabudowań stanowi zamknięty z czterech stron jeden kompleks SA PSP z
wewnętrznym dziedzińcem. Kompleks stanowi funkcję : dydaktyczną, koszarową,
biurową oraz mieszkalną. Obiekt posiada od 3-5 kondygnacji, wysokość od
poziomu terenu wynosi 21 m.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje tylko i wyłącznie wskazane prace
remontowe i aranŜacyjne związane z salą kinową.
Zakres opracowania nie obejmuje pozostałej części obiektu, w stosunku do
których inwestor zobowiązany jest prowadzić normalny nadzór właścicielski,
uwzględniając jednak zakres prac wykonywanych w związku z pracami
remontowymi i aranŜacyjnymi w sali kinowej - w szczególności naleŜy
rozpatrzeć zagadnienia związane z oceną istniejących warunków w budynku
po kątem występowania zagroŜenia Ŝycia ludzi - wg §16 rozporządzenia
MSWiA z 07.06.2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) – niniejsze opracowanie nie
zawiera tych zagadnień, inwestor uwzględnia je odrębnie. Zakres opracowania
nie obejmuje takŜe warunków ewakuacji znajdujących się poza częścią objętą
niniejszym opracowaniem (w ramach niniejszego opracowania zapewnia się
odpowiednie warunki ewakuacji do wyjść ewakuacyjnych z sali kinowej;
warunki ewakuacji prowadzone od tych wyjść będą przedmiotem odrębnego
opracowania, które właściciel obiektu jest zobowiązany przeprowadzić w
ramach zagadnień związanych z oceną zagroŜenia Ŝycia ludzi w obiekcie)
Dane liczbowe:
•
Łączna powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń
III PIĘTRO
385,7 m2
IV PIĘTRO(BALKON)
163,00 m2
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
548,7 m2
2) Klasyfikacja budynku do kategorii zagroŜenia ludzi;
Budynek dydaktyczny, czyli uŜyteczności publicznej, nie przeznaczony przede
wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności do poruszania się, określamy
kategorią zagroŜenia ludzi ZL III. Sala kinowa z ilością miejsc 226, przeznaczona
przede wszystkim dla słuchaczy SA PSP.
3) Pomieszczenia zagroŜone wybuchem;
Nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagroŜonych wybuchem ani stref
zagroŜonych wybuchem.
4) Parametry poŜarowe występujących substancji palnych
W obiekcie nie zakłada się składowania i przetwarzania materiałów
niebezpiecznych poŜarowo (np. gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze
zapłonu poniŜej 55 oC).
5) Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego;
Przyjmuje się, Ŝe obciąŜenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku nie przekroczy 500 MJ/m2.
6) Klasa odporności poŜarowej obiektu i odporność ogniowa elementów oraz
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Do ustalenia klasy odporności poŜarowej przyjmujemy 3parametry kategorię
zagroŜenia ludzi oraz wysokość budynku. Kategoria zagroŜenia ludzi stanowi ZL
III (ustalona wyŜej). Wysokość budynku ustalona jest jako średniowysoki (SW)nie
przekraczający wysokości 25 m co daje nam moŜliwość ustalenia klasy
odporności poŜarowej „B”.
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku określona została w
poniŜszej tabeli:
Klasa
odporności
poŜarowej
budynku
Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)
główna
konstrukcja
nośna
konstrukcja
dachu
1
2
3
"B"
R 120
R 30
strop1
ściana
zewnętrzna1), 2)
ściana
wewnętrzna1)
przekrycie
dachu3)
4
REI
60
5
E I 60
(o-i)
6
7
E I 30
R E 30
Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania
klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
Iizolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
1)
2)
JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać takŜe kryteria
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporności poŜarowej budynku.
Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
3)
5)
Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z
zastrzeŜeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20 % jej powierzchni;
nie dotyczą takŜe budynku, w którym nad najwyŜszą kondygnacją znajduje się strop albo inna
przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.
Odporność ogniowa elementów klatek schodowych (biegi i spoczniki schodów) R60.
Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych – co
najmniej EI 15.
Dla tej klasy odporności poŜarowej, wymagane jest zastosowanie elementów
budowlanych nie rozprzestrzeniających ognia.
Wszystkie projektowane elementy będą spełniać wymagania obowiązujących
przepisów. Zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów nie
znajdujących się w zakresie niniejszego opracowania, będą przedmiotem
odrębnego opracowania, prowadzonego wraz z oceną istniejących w budynku
warunków ewakuacji pod kątem występowania zagroŜenia Ŝycia ludzi.
7) Podział na strefy poŜarowe:
Budynek 18a stanowi jedną strefę poŜarową. Dopuszczalna wielkość strefy
poŜarowej ZL III wynosi 5000 m2, w budynku wielokondygnacyjnym
średniowysokim(SW).
Przedmiotowa cześć objęta remontem nie stanowi oddzielnej strefy poŜarowej.
8) Warunki ewakuacji :
Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg
komunikacji ogólnej słuŜących celom ewakuacji. Długość dojść ewakuacyjnych
dla obiektu ZLIII nie powinna przekraczać 30 m(przy jednym dojściu) oraz 60 m,
przy co najmniej 2 dojściach. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących
wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby osób
mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m
szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle
ościeŜnicy wynosi 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po ich otwarciu nie moŜe
zawęŜać wymaganej szerokości w świetle ościeŜnicy.
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby
osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji obiektu,
przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niŜ 1,4 m i wysokości
co najmniej 2,2 m. Skrzydło drzwi, po ich pełnym otwarciu, nie moŜe zawęŜać
wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Jako spełnienie tego wymagania
uwaŜa się takŜe zastosowanie w drzwiach samozamykacza.
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w obiekcie będzie mieć klasę
odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, tj. E I 15.
Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowią obudowane klatki schodowe.
Klatki obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 i oddzielone od
poziomych
dróg
komunikacji
ogólnej
oraz
pomieszczeń
drzwiami
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
przeciwpoŜarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30. Klatki schodowe
wyposaŜone będą w urządzenia do usuwania dymu. Szerokość biegów klatek
schodowych wynosi 1,4 m, spoczników 1,5 m. Szerokość drzwi stanowiących
wyjście z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych
wynosi 1,4 m.
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach poŜarowych określa
poniŜsza tabela:
Długość dojścia w m
przy co
Rodzaj strefy poŜarowej
przy jednym
najmniej 2
dojściu
dojściach1)
1
2
3
ZL III
30
60
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyŜować.
Dopuszczalne
przekroczone.
długości
dojść
ewakuacyjnych
w
obiekcie
nie
zostaną
Obiekt zostanie wyposaŜony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączane
automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego z podtrzymaniem 1
godzinnym, zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekroczy 60 m. Przejścia te nie będą
prowadzić przez więcej niŜ 3 pomieszczenia, Ŝadnych z tych pomieszczeń nie
będzie droga komunikacji ogólnej.
Pomieszczenie sali kinowej zostanie wyposaŜone w oświetlenie dodatkowe,
zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego
długotrwale, słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku
dróg komunikacji ogólnej, sposobu uŜytkowania, róŜnicy poziomów podłogi, a
takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
9) Lokalizacja obiektu i drogi poŜarowe
Zespół budynków zlokalizowany jest w Krakowie , Nowa Huta os. Zgody
15,16,17,18, 18 a. Część objęta remontem znajduje się w budynku nr 18 a,
pomiędzy dziedzińcem a wewnętrzną drogą osiedlową.
Budynek nr 18a jest usytuowany m.in. przy wewnętrznym naroŜniku z
budynkiem os. Zgody nr 14. Planowane prace wewnątrz sali kinowej nie są
związane z ścianami zewnętrznymi, nie następuje zmiana w elewacji, istniejąca
elewacja, okna, drzwi zewnętrzne pozostają bez zmian – są poza zakresem
niniejszego opracowania.
Dojazd do budynku w którym wykonywane będą prace remontowe zapewniony
jest wewnętrzną drogą osiedlową o szer. 6m do której wjazd znajduje się od ul.
Ludźmierskiego oraz od dziedzińca wewnętrznego.
Do budynku dochodzi droga poŜarowa o utwardzonej nawierzchni, umoŜliwiająca
dojazd jednostek ochrony przeciwpoŜarowej. Droga przebiega wzdłuŜ dłuŜszego
boku budynku na całej jego długości w odległość 5÷15m. Pomiędzy drogą a
obiektem nie będzie stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
przekraczającej 3 m, uniemoŜliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą
podnośników i drabin mechanicznych.
Droga poŜarowa jest poza zakresem niniejszego opracowania. Planowane prace
budowlane nie powodują zmian w wymaganiach dotyczących drogi poŜarowej.
Zagadnienia związane z drogą poŜarową, a takŜe dotyczące lokalizacji względem
sąsiedniego obiektu (m.in. budynek os. Zgody nr 14) będą uwzględnione w
odrębnym opracowaniu, które – wraz z zagadnieniami dotyczącymi m.in.
warunków ewakuacji oraz odporności poŜarowej obiektu – będą przedmiotem
całościowego opracowania.
10) Sposób
zabezpieczenia
przeciwpoŜarowego
instalacji
uŜytkowych,
a
w
szczególności:
wentylacyjnej,
ogrzewczej,
gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu
W zakresie opracowania znajdują się tylko instalacje w sali kinowej. Wszystkie
instalacje w sali kinowej będą spełniać wymagania obowiązujących przepisów.
Znajdujące się poza salą kinową instalacje będą przedmiotem całościowego
odrębnego opracowania, jakie dla budynku nr 18a (wraz z warunkami
ewakuacji, odpornością poŜarową budynku, warunkami lokalizacyjnymi itp.)
będzie opracowywane.
a) Instalacja elektryczna
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu – musi być zlokalizowany przy wejściu
głównym do obiektu lub przy złączu kablowym, spełniający wymagania
przepisów, w szczególności §183 ust. 2, 3 i 4 WT – szczegóły wg branŜy
elektrycznej. Instalacje w sali kinowej będą odłączane wyłącznikiem dla całego
obiektu. Wyłącznik przeciwpoŜarowy dla całego obiektu będzie przedmiotem
odrębnego, ww. całościowego opracowania dla budynku nr 18a.
Wszystkie przepusty instalacji prowadzonych przez elementy oddzieleń
przeciwpoŜarowych zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI tych
elementów (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT). Przepusty instalacyjne w innych
elementach (nie będących oddzieleniami przeciwpoŜarowymi), wymagają
zabezpieczenia wówczas, jeśli ich średnica jest większa niŜ 4 cm oraz klasa
odporności ogniowej elementów, przez które instalacje te są prowadzone, wynosi
co najmniej (R)EI 60 i elementy te wydzielają pomieszczenia zamknięte.
b) Instalacja odgromowa – ustalenia dotyczące ochrony odgromowej wg projektu
branŜy elektrycznej
c) Instalacja wentylacyjna
Przewidywana wentylacja mechaniczna
Instalacja
projektowana
z
niepalnych
materiałów,
okładziny
nie
rozprzestrzeniające ognia. Instalację projektuje się m.in. z uwzględnieniem
wymagań §267 i §268 Warunków technicznych, a w szczególności:
o Odpowiednie mocowanie i przeprowadzenie przez ściany (kompensacja
wydłuŜeń, maksymalna siła oddziaływania na ściany, strop w razie
poŜaru – 1 kN)
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
o PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające w miejscach przejść przez elementy
oddzieleń przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej EIS 60 lub
EIS 120
o Odpowiednie mocowanie (niepalne) – wytrzymałe przez czas, jaki jest
wymagany dla klap odcinających lub obudowy przewodów (60 lub 120
min)
o Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy oddzieleń
przeciwpoŜarowych – odpowiednia obudowa lub klapy odcinające w
klasie EIS tych elementów, zgodnie z §268 ust. 4 i ust. 5 WT
o Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy budynku nie
będące elementami oddzieleń ppoŜ., dla których wymagana jest klasa
odporności ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub klapy odcinające
w klasie odporności ogniowej EIS, odpowiedniej dla tych elementów
(wymaganie dotyczy pomieszczeń zamkniętych)
d) Instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
Izolacja instalacji – nie rozprzestrzeniająca ognia.
Instalacja hydrantów wewnętrznych – odrębna w stosunku do instalacji
sanitarnej lub zastosowane zabezpieczenia mające na celu zapewnienie, Ŝe w
razie poŜaru hydranty wewnętrzne będą posiadały odpowiednie ciśnienie i
wydajność nawet, w razie uszkodzenia przyborów sanitarnych.
e) Wymagania dla przepustów instalacji technicznych:
− Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy oddzieleń
przeciwpoŜarowych – obudowa lub opaski zaciskające lub inne rozwiązania w klasie odporności ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia
przeciwpoŜarowego (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT)
− Zabezpieczenie przepustów o średnicy większej niŜ 4 cm, prowadzonych przez
elementy budynku nie będące elementami oddzieleń ppoŜ., dla których
wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub
opaski zaciskające w klasie tych elementów (wymaganie dotyczy pomieszczeń
zamkniętych – zgodnie z §234 ust. 3 WT).
− Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej
poziomu terenu, zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do
wnętrza budynku.
11) Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie:
Budynek wyposaŜony został w następujące urządzenia przeciwpoŜarowe:
a) System sygnalizacji poŜarowej z monitoringiem podłączony jest do istniejącej
na parterze instalacji.
Projekt SSP będzie podlegał odrębnemu opracowaniu i uzgodnieniu.
W dalszych etapach inwestycyjnych do systemu SSP podłączona zostanie
równieŜ instalację oddymiania znajdującą się na klatce schodowej.
b) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz zapasowe, w tym podświetlane znaki
ewakuacyjne, a takŜe oświetlenie dodatkowe uwidaczniające przeszkody w
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
pomieszczeniach uŜytkowanych przy zgaszonym oświetleniu podstawowym
(tzw. oświetlenie przeszkodowe)
c) instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa – 2 hydranty wewnętrzne HP 25 z
węŜem półsztywnym, zasięg 30 m; zamontowanych przy klatkach schodowych
(szafka hydrantowa wraz z węŜem muszą posiadać atest),
Wydajności hydrantu 25 – 1,0 dm3/s przy ciśnieniu na zaworze min. 0,2 MPa.
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej na
zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. Zapotrzebowanie na
wodę do gaszenia poŜaru wynosi 2 dm3/s (konieczność jednoczesności
działania dwóch hydrantów). Wysokość kaŜdego zaworu hydrantowego
(hydrantu wewnętrznego) od podłoŜa 1,35 m ±0,1m. Instalację wykonać z rur
stalowych ocynkowanych.
Całość instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej będzie przedmiotem
opracowania dotyczącego całego budynku. W zakresie niniejszego
opracowania hydranty zostają dostosowane do wymagań przepisów.
12) WyposaŜenie w gaśnice
Obiekt wyposaŜony będzie w gaśnice przeznaczone do gaszenia grup poŜarów
ABC, wg zasady: jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg lub 3 dcm3 zawartego w
gaśnicach na kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej.
Gaśnice w budynku będą rozmieszczone:
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
- przy wejściach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
- w miejscach nienaraŜonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł
ciepła (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gaśnic będą spełnione następujące warunki:
1) odległość z kaŜdego miejsca w obiekcie, w którym moŜe przebywać człowiek,
do najbliŜszej gaśnicy nie powinna być większa niŜ 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru
Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru pochodzi z istniejącej
miejskiej
sieci wodociągowej do celów przeciwpoŜarowych z
hydrantami
3
zewnętrznymi DN 80 o wydajności 10 dm /s kaŜdy. Hydranty w odległości do 15
m od drogi, od 5 do 75 m od budynku (hydrant bliŜszy) oraz do 150 m od
budynku (hydrant dalszy). Zgodnie z wymaganiami przepisów dla
przedmiotowego obiektu do zewnętrznego gaszenia poŜaru naleŜy zapewnić wodę
w ilości min. 20 dm3/s.
14) Wystrój wnętrz
Do aranŜacji wykończenia wnętrz zabronione jest stosowane materiałów łatwo
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiące.
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Na drogach komunikacji ogólnej, słuŜących celom ewakuacji, będą stosowane
materiałów i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.
W strefach poŜarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia
wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz Ŝaluzjach, za
łatwo zapalne uwaŜa się materiały, których właściwości określone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania
płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z
kryteriów:
1) ti≥4s,
2) ts≤30s,
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych
przegród, stałych elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin
podłogowych jest zabronione.
W przypadku zastosowania sufitów podwieszanych przewiduje się zastosowanie
okładzin sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych A1
lub niezapalnych A2, niekapiących d0 i nieodpadających pod wpływem ognia zastosowane materiały posiadać będą stosowne dokumenty potwierdzające ich
cechy poŜarowe.
W budynku nie przewiduje się podłóg podniesionych o więcej niŜ 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podłoŜa. Przestrzeń nad sufitami podwieszonymi nie
jest przewidywana do wentylacji pomieszczeń.
ZALECENIA:
Aby dostosować długości dróg ewakuacyjnych do obowiązujących naleŜy w kolejnych etapach
inwestycji zastosować na klatkach schodowych klapy oddymiające.
a)
klapy oddymiające na klatkach schodowych słuŜące do grawitacyjnego usuwania dymu,
podłączone do systemu sygnalizacji poŜarowej,
Klapy
dymowe
otwierane
automatycznie,
o
pow.
czynnej
powyŜej
5%
maksymalnej
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej z zapewnieniem powierzchni dolotowej.
Napowietrzanie klatek mogą stanowić drzwi zewnętrzne klatek zlokalizowane na parterze
budynku lub okna.
b)
przeciwpoŜarowe klapy odcinające sterowane z systemu sygnalizacji poŜarowej.
13. OCHRONA KONSERWATORSKA oraz ochrona na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt połoŜony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków
nieruchomych nr. A-1132 „układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Krakowie, jako reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce”.
Inwestycja powinna być zgodna z określonymi przez Miejskiego Konserwatora
Zabytków wymaganiami konserwatorskimi.
14. ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie
zatwierdzonym uchwałą XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4
grudnia 2013r. Działka nr 152/1 z obrębu 50 połoŜona jest na obszarze
oznaczonym na rysunku Miejscowego Planu symbolem Uo – Tereny zabudowy
usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty uŜyteczności publicznej
z zakresu oświaty.
Projektowane przedsięwzięcie nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie
terenu, spełnia odpowiednie wskaźniki oraz warunki wyznaczone przez w/w
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
15. DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Inwestor nie przewiduje osób niepełnosprawnych gdyŜ jest to obiekt to uŜytku
wewnętrznego na terenie SA PSP Kraków.
16. UWAGI KOŃCOWE;
1. Drewniane elementy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej
2. Drewniane elementy na zewnątrz budynku zabezpieczyć środkami
impregnującymi przeciwwilgociowo
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby i materiały
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne
deklaracje zgodności z normami itp.(Art.10 Prawa Budowlanego).
4. Wszystkie roboty budowlane naleŜy realizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. „sztuką budowlaną”, pod
fachowym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robót budowlanych (kierownik budowy), o odpowiedniej
specjalności.
5. Roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem projektanta, w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego (Art.20 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego) na
Ŝądanie Inwestora.
6. Zbrojenie elementów Ŝelbetowych, konstrukcyjnych naleŜy wykonać w oparciu
o normę PN-84/B-03264, a wykonane - przed zabetonowaniem i zakryciem,
naleŜy zgłosić do odbioru technicznego kierownikowi budowy lub inspektorowi
nadzoru.
7. O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjętych w niniejszym opracowaniu
rozwiązań
architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych,
przez
osoby
uczestniczące w procesie budowlanym naleŜy niezwłocznie powiadomić
projektanta obiektu budowlanego.
8. W trakcie realizacji projektu aranŜacji wnętrz, wykonawcy poszczególnych
elementów wystroju proszeni są o stały kontakt z autorami projektu w celu
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
akceptacji kolejnych etapów i rozwiązań kolorystycznych na podstawie
przygotowywanych na bieŜąco próbek.
klamki i okucia pełne jednakowe w całym budynku,
naroŜniki wypukłe na ścianach , zabezpieczyć listwą metalową i obrobić
zaprawą gipsową, dotyczy wszystkich pomieszczeń.
wzór i kolor elementów wykończeniowych uzgodnić z projektantem,
wszystkie obróbki blacharskie naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Wszystkie wymiary wykonywanych elementów sprawdzić i dostosować do stanu
istniejącego.
Wszystkie sprawy wynikłe podczas realizacji wnętrz będą rozwiązywane na
bieŜąco po ich uprzednim zasygnalizowaniu .
Wszelkie niezgodności i róŜnice z projektem oraz odstępstwo naleŜy uzgadniać z
projektantem.
NaleŜy zastosować wskazane w projekcie
materiały lub o podobnych
parametrach po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.
Opracowała :
arch. Aneta Lewandowska-Mentel
17.
PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
POśAROWEGO DLA SALI KINOWEJ
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18
Część graficzna
A1.
RZUT III piętra- WYBURZENIA
A2.
RZUT PODSTAWOWY III piętra (SALA KINOWA- AULA)
A3.
ARANśACJA - III piętro
A4.
RZUT - IV piętro(BALKON)
A5.
SUFIT - III piętro
A6.
SUFIT - IV piętro
A7.
PRZEKRÓJ A-A, B-B
A8.
PRZEKRÓJ C-C, D-D, E-E
A9.
PRZEKRÓJ F-F, G-G, H-H
A10.
SALA KINOWA, AULA – rozwinięcie ścian
A11.
Schemat ułoŜenia płyt akustycznych
A12.
ZESTAWIENIE STOLARKI
A13.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-materiały wykończeniowe
A14.
WIDOKI PERSPEKTYWICZNE
A15.
WIDOKI PERSPEKTYWICZNE
- PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP , 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Podobne dokumenty