Aneks do zasad rekrutacji w Wydziale Pedagogicznym

Komentarze

Transkrypt

Aneks do zasad rekrutacji w Wydziale Pedagogicznym
Załącznik do Uchwały nr 6/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 4 marca 2013 r.
Załącznik do Uchwały nr 10/2012/2013
Rady Wydziału Pedagogicznego
z dnia 19 lutego 2013 roku
Aneks do dokumentu:
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII
IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
1.
Zmiana nazw specjalności na wszystkich kierunkach według następującego porządku:
w Instytucie Nauk o Wychowaniu
studia stacjonarne
kierunek
studiów
Pedagogika
Praca
socjalna
specjalność studiów
Edukacja i opieka pozaszkolna
z animacją środowiskową
Pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną
Wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Praca socjalna z dzieckiem
i rodziną
Praca socjalna z osobami
starszymi i niepełnosprawnymi
studia niestacjonarne
kierunek
studiów
specjalność studiów
Pedagogika
Edukacja i opieka pozaszkolna
z animacją środowiskową
Pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną
Wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
w Instytucie Politologii
studia stacjonarne
kierunek
studiów
specjalność studiów
Bezpieczeństwo publiczne
Dziennikarstwo polityczne
i zarządzanie informacją
Politologia
Public relations i marketing
polityczny
International Politics
and Communications
Administracja publiczna
i służby państwowe
Administracja Administracja samorządowa
i fundusze europejskie
i polityka
publiczna
Analityk i koordynator polityk
publicznych w administracji
Administration and Public
studia niestacjonarne
kierunek
studiów
specjalność studiów
Bezpieczeństwo publiczne
Dziennikarstwo polityczne
i zarządzanie informacją
Politologia
Public relations i marketing
polityczny
Administracja publiczna i służby
państwowe
Administracja Administracja samorządowa
i fundusze europejskie
i polityka
publiczna
Analityk i koordynator polityk
publicznych w administracji
Policy in the European Union
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kryterium kwalifikacyjnym na studia jest konkurs-ranking uwzględniający:
 ocenę uzyskaną na dyplomie licencjackim, dyplomie ukończenia studiów jednolitych
magisterskich, dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia
 średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod
uwagę w konkursie-rankingu.
2. Zmiana nazw specjalności na kierunku pedagogika według następującego porządku:
w Instytucie Nauk o Wychowaniu
studia stacjonarne
kierunek
specjalność studiów
studiów
Edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
z interwencją kryzysową
Pedagogika Pedagogika rodziny i opieka
nad małym dzieckiem
Pedagogika szkolna z terapią
pedagogiczną
Kraków, dnia 19 lutego 2013 roku
studia niestacjonarne
kierunek
specjalność studiów
studiów
Edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
z interwencją kryzysową
Pedagogika Pedagogika rodziny i opieka
nad małym dzieckiem
Pedagogika szkolna z terapią
pedagogiczną

Podobne dokumenty