Lokalny Plan Transformacji w mieście Manchester 20152020

Transkrypt

Lokalny Plan Transformacji w mieście Manchester 20152020
 Polish translation of: ‘Manchester Local Transformation Plan, Children and Young People’s Mental Health and Wellbeing’ Lokalny Plan Transformacji w mieście Manchester Zdrowie Psychiczne i Samopoczucie Dzieci i Młodzieży 2015­2020 Spis treści Strony Podsumowanie
Ambicje dla Miasta Manchester
Zasady Transformacji Argumenty za zmianą Realizowanie Postawionych Ambicji ­ Kontekst Strategiczny
Baza Obecnych Usługodawców Inwestycje
Zlecanie Specjalistyczne Narodowej Służby Zdrowia Anglii
Aktywność
Kadra Pracownicza
Współpraca
Zaangażowanie we Współpracę z Dziećmi i Młodzieżą, Rodzicami i Opiekunami
Równość i Nierówności Zdrowotne Plan na Sukces
Promowanie Wytrzymałości, Profilaktyki i Wczesnej Interwencji
2 2­4 4­5 5­7 7­11 12­13 13­14 14­15 16 17 17­18 19­20 20­21 22 23­27 Dostęp i Świadczenie Najlepszych Usług
27­31 Wsparcie dla Zagrożonych Grup 32­33 Kadra Pracownicza
33­43 Odpowiedzialność i Przejrzystość 34 Rezultaty Programu i Środki Pomiaru Sukcesu
34 Prognozowane Koszty 35 Załącznik 1 ­ Oferta w zakresie Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia w Manchesterze
36­39 Załącznik 2 – Powszechne i Ukierunkowane Świadczenia dla Dzieci 40­48 Załącznik 3 – Podział Inwestycji Klinicznych Grup Zleceniowych i Usługi
49 1 Podsumowanie Niedawno sporządzone sprawozdanie pt. “Grupa Zadaniowa ds Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży; Z myślą o Przyszłości.’ pokazuje wyraźną i silną jednomyślność na temat potrzeby ułatwienia dzieciom i młodzieży uzyskiwania dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego, gdy tego potrzebują. To sprawozdanie zwraca uwagę na poszczególne krajowe wyzwania w całym systemie, a nie tylko na znaczą lukę w leczeniu. Ostatnie brytyjskie badania epidemiologiczne sugerują, że mniej niż 25% ­ 35% osób ze diagnozowalnymi chorobami psychicznymi korzystało z dostępu do wsparcia. Dane z sieci benchmarkingu Narodowej Służby Zdrowia (NHS) i ostatnie kontrole ujawniają zwiększona liczbę skierowań i wydłużony czas oczekiwania na wizytę, wraz usługodawcami zgłaszającymi wzrost złożoności i stopnia zaawansowania przedstawianych problemów. Dostęp do usług kryzysowych i działających poza normalnymi godzinami są zmienne, a istnieją konkretne problemy, przed którymi stoją bardzo wrażliwe grupy dzieci i młodzieży oraz ich rodziny. Angielska Narodowa Służba Zdrowia (NHS England) opracowuje kompleksowy program transformacji usług, by znacząco przekształcić sposób, w jaki usługi dla młodych ludzi z potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego są świadczone we wszystkich agencjach przez najbliższe 5 lat, zgodnie z propozycjami przedstawionymi w sprawozdaniu: ‘Z Myślą o Przyszłości’ i zaleceniami sprawozdania: ‘Pięcioletnia Perspektywa’. Plan ten określa stawiane za cel jasne ambicje przekształcenia projektu i dostarczania miejscowej oferty usług w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia dzieci i młodzieży na obszarze miasta Manchester. Ambicje dla miasta Manchester Nasze ambicje są zgodne z planem przekazania uprawnień w zarządzaniu miejscowymi sprawami zdrowia i opieki społecznej Wielkiemu Manchesterowi, i opierają się one na następujących priorytetach: • Chcemy, byś wyrósł / wyrosła na pewną siebie i wytrzymałą osobę, po to byś mógł / mogła spełniać swoje cele i miał / miała wkład w społeczeństwo. • Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz ją znaleźć łatwo i móc jej ufać. • Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz by spełniała ona twoje indywidualne potrzeby, i by była udzielana przez ludzi, których obchodzi to, co się z tobą dzieje. 2 • Wszyscy usługodawcy na danym obszarze powinny współpracować ze sobą, po to byś mógł/mogła uzyskać wsparcie, jakiego potrzebujesz, o właściwym czasie i we właściwym miejscu. • Masz możliwość kształtowania usług, z których korzystasz. Oznacza to słuchanie twojego zdania na temat twoich doświadczeń związanych z opieka, tego jakie ta opieka ma miejsce w twoim życiu i jak byś chciał / chciała by ci usługodawcy z tobą współpracowali. • Otrzymujesz najlepszą możliwą opiekę, wsparcie i leczenie kiedy tego potrzebujesz, bez względu na okoliczności, w których się znajdujesz. • Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, powinnaś otrzymać dodatkową pomoc od razu, niezależnie od pory dnia i nocy. • Jeśli musisz iść do szpitala, powinieneś/powinnaś znaleźć się na oddziale z ludźmi w twojej grupie wiekowej i blisko twojego domu. • Jeśli potrzebujesz pomocy w domu, twój zespół opieki odwiedzi cie i będzie pracować z Tobą i Twoją rodziną w domu, by zmniejszyć potrzebę chodzenia do szpitala. • Jeśli będziesz musiał / musiała zmienić jeden rodzaj usług na inny, odbędziesz rozmowy, przygotowujące cię do tego. • Będziesz otrzymywać pomoc dopóki, dopóty będziesz mieć pewność, że czujesz się na tyle dobrze, by już jej nie potrzebować. Nasze ambicje Do roku 2020 zapewnimy: • Że dzieci i młodzież będą mieć dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, które są definiowane w sensie potrzeb, a nie w sensie usług, świadczonych przez organizacje. • Że wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia będzie bardziej widoczne i łatwo dostępne dla dzieci i młodzieży, a nasza oferta będzie konsekwentnie promować wyrabianie odporności, profilaktykę i wczesną interwencję. • Że dzieci i młodzież będą mieć dostęp do programu wparcia, dopasowanego do konkretnej choroby i do interwencji, opartych na dowodach naukowych w środowisku społecznym. Obejmują one: standardy dostępu, czas oczekiwania i spodziewane wyniki. Dzieci i młodzież będą mieć kontrolę nad opiekowaniem się samym sobą. 3 • Że dzieci i młodzież w Manchesterze będą mieć prawo do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia w odpowiednim czasie, udzielanego przez odpowiednio przeszkolonych pracowników podstawowej i społecznej opieki. • Opiekę blisko domu, wspierającą dzieci i młodzież tak, by pozostały one w środowisku społecznym, kiedy będzie to odpowiednie i bezpieczne, ale także zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki w szpitalu, kiedy będzie to wymagane. • Zmianę w świadczeniu usług w zakresie zdrowia psychicznego: przestawianie się z działalności odbywającej się w szpitalach na opiekę zapobiegawczą, odbywającą się w środowisku społecznym. Lepsza opieka dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w sytuacji kryzysowej. • Równe poszanowanie. Zapewnienie wczesnego wykrywania i stałego leczenia problemów zdrowia fizycznego i psychicznego w zagrożonych grupach. • Wszystkie fazy przejściowe dla dzieci i młodzieży będą odpowiednie pod względem czasu, i zaplanowane poprzez zintegrowane programy, łączące w niezauważalny sposób poszczególne części opieki nad ludźmi. • Lepsza oferta dla grup zagrożonych dzieci i młodzieży. Ten program transformacji będzie miał wpływ na: • Zmniejszenie uczęszczalności dzieci na pogotowie. • Poprawę w zakresie usług zdrowia psychicznego ukierunkowanych na dzieci i młodzież. • Zmniejszenie obecnego braku spójności między usługami. • Skoncentrowanie się na wynikach pod względem osoby, we wszystkich sektorach. • Poprawę dostępu do usług i unikanie powieleń. • Unikanie przyjęć do szpitali i ułatwianie szybszych wypisów. Zasady transformacji Nasze zamiary opierają się na pięciu kluczowych zasadach, które są zgodne z zasadami transformacji sektora zdrowia psychicznego, wyszczególnionymi w planie przekazania uprawnień w zarządzaniu miejscowymi sprawami zdrowia i opieki społecznej Wielkiemu Manchesterowi. System zdrowia psychicznego i samopoczucia dla dzieci i młodzieży w Manchesterze będzie: 1. zapobiegawczy, preferujący unikanie konieczności interwencji specjalistów poprzez stosowanie skutecznych programów zdrowia publicznego w środowisku społecznym i w miejscach pracy. 2. dostępny w czasie, kiedy jest potrzebny, by zapobiegać nasilaniu się objawów, zwłaszcza by interweniować na początku kryzysowej sytuacji. 3. zintegrowany z potrzebami, wynikającymi ze zdrowia fizycznego i wpływającymi na zdrowie fizyczne. 4. odpowiadający potrzebom i skoncentrowany na powrocie do zdrowia, zapewniający, że ludzie będą wspierani i zachęcani do powrotu do aktywnego życia, o ile będzie to możliwe. 4 5. przejrzysty w swoich programach opieki dla wszystkich osób korzystających z usług, w przechodzeniu z usług i programów dla dzieci do usług i programów dla dorosłych, do bardziej intensywnych i restrykcyjnych, w razie konieczności. musi zapewniać, że jest skuteczny, wydajny, oparty na "najlepszym sposobie postępowania" i skoncentrowany na wyniku, tak, by usługi były zrównoważone i dostarczane tak blisko osób korzystających z usług, jak to tylko możliwe, w ich domach. Argumenty za zmianą Wzrost a Miejsce W ciągu ostatniej dekady Manchester był najszybciej rozwijającym się miastem w Wielkiej Brytanii. Model prognostyczny Rady Miejskiej przewiduje wzrost liczby ludności w Manchesterze do 543.100 a 577,800 ludzi do roku 2021. Na tle krajowym Manchester ma stosunkowo młodą populację. Na tle krajowym Manchester ma również jeden z najwyższych wskaźników ubóstwa wśród dzieci w całym kraju. Argument za zmianą 30% dzieci w wieku mniej niż 16 lat żyje w ubóstwie. Mimo, że tendencja się odwraca, przy spadku ubóstwa wśród dzieci, podczas gdy populacja dzieci wzrasta, nadal istnieją znaczne liczby rodzin, które są zależne od usług publicznych. Słabe zdrowie psychiczne i samopoczucie maja znaczący wpływ na osoby, rodziny i społeczności w tym mieście. Słabe zdrowie psychiczne wśród osób mieszkających w Manchesterze jest związane ze statusem zatrudnienia, ogólnym stanem zdrowia i częstszym występowaniem diagnozowanych chorób. Wskaźniki liczby samobójstw w Manchesterze pozostają wyższe od średniej krajowej. Ekonomiczny Niewystarczające inwestowanie we wczesną interwencję i zdrowie psychiczne na wczesnym etapie życia jest błędne ekonomicznie. W Wielkiej Brytanii roczne koszty, wydawane na leczenie chorób psychicznych w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wahają się w przedziale 5 £11.030 do £59.130 za dziecko (Suhrcke i in. 2008). Choroba psychiczna w dzieciństwie ma również długotrwałe skutki ekonomiczne przez całe życie np. koszta leczenia zaburzeń zachowania w ciągu całego życia jednej grupy wiekowej dzieci z zaburzeniami zachowania (6% populacji) jest szacowana na £5.2 billionów. Każdy osobnik dotknięty zaburzeniem wiąże się z kosztami około 10 razy większymi, niż dzieci bez zaburzeń. Koszty przestępstw, popełnianych przez osoby z zaburzeniami zachowania w dzieciństwie, wynosi £60 mld rocznie w Anglii i Walii (SCMH 2009). Profile populacji W celu wspierania rozwoju tego planu, obecna populacja została przeanalizowana, z wykorzystaniem dostępnych w kraju profili Zdrowia Publicznego w Anglii (Public Health England). Dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat stanowią 25,2% populacji Manchesteru. Obecnie, prawie dwie piąte (39%) populacji jest w wieku poniżej 25 lat w porównaniu z około 31% w całej Anglii, a 57,1% dzieci w wieku szkolnym pochodzi z grupy mniejszości etnicznej. Zdrowie i samopoczucie dzieci w Manchesterze jest ogólnie gorsze, niż przeciętne w całej Anglii. Wskaźnik śmiertelności niemowląt jest porównywalny, a wskaźnik śmiertelności dzieci jest gorszy od przeciętnego w całej Anglii. Poziom ubóstwa dzieci jest gorszy od przeciętnego w całej Anglii: 33,9% dzieci w wieku poniżej 16 roku żyją w ubóstwie. Wskaźnik bezdomności rodzinnej jest zbliżony do przeciętnego w całej Anglii. Poziom otyłości dzieci w Manchesterze jest gorszy od przeciętnego poziomu otyłości: 11,7% dzieci w wieku 4­5 lat i 24,8% dzieci w wieku 10­11 lat jest sklasyfikowane jako otyłe. W 2013/14, wskaźnik liczby przyjęć dzieci z zaburzeniami psychicznymi do szpitala był podobny do wskaźnika w całej Anglii. Wskaźnik przyjęć szpitalnych w tym samym okresie z powodu samookaleczeń był niższy od przeciętnego w całej Anglii. 31 marca 2014 roku było 1375 dzieci w Opiece, co jest wyższym wskaźnikiem od przeciętnej w całej Anglii. Wyższy odsetek dzieci w opiece miało wymagane szczepienia a ich osiągnięcia szkolne GCSE są zbliżone do przeciętnych w całej Anglii w tej grupie dzieci. Wspólna Strategiczna Ocena Potrzeb w Manchesterze (JSNA) na temat zdrowia psychicznego i samopoczucia zwraca uwagę, że Manchester ma znacznie wyższy wskaźnik samobójstw (14,5 osób na 100.000 wśród mieszkańców powyżej 15­go roku życia) od przeciętnego w całej Anglii (8,5 na 100.000). Ostatnia kontrola uczęszczalności na Pogotowie (A&E) w Manchesterze z powodu samookaleczenia miała miejsce w okresie lat 2010­11: pojawiło się wtedy na pogotowiu 7334 ludzi, a 49% ludzi zostało przyjętych do szpitala na leczenie. Najwyższy wskaźnik samookaleczeń był u osób w wieku miedzy 15 a 19 rokiem życia, i od tego czasu wzrasta zaniepokojenie odnośnie wskaźnika rosnącej liczby samookaleczeń wśród młodych ludzi. JSNA ustala potrzebę dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jako środka do redukowania problemów ze zdrowiem psychicznym u dorosłych. Powinno to obejmować budowanie ogólnego podejścia szkoły do ​
rozwijania umiejętności społecznych i ​
emocjonalnych oraz wytrzymałości u dzieci. 6 Zleceniodawcy doceniają wartość obecnego dogłębnego sprawozdania JSNA na temat samopoczucia psychicznego (październik 2014); Jednak zalecamy, by został on poszerzony, by bardziej szczegółowo odnieść się do liczby zachorowań i potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego samopoczucia. Poniższe linki zawierają szczegółowe oceny Północnego, Środkowego i Południowego Manchesteru, przygotowane przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (CAMHS): http://atlas.chimat.org.uk/IAS/profiles/profile?profileId=34&geoTypeId=56&geoIds=E38000123 http://atlas.chimat.org.uk/IAS/profiles/profile?profileId=34&geoTypeId=56&geoIds=E38000032 http://atlas.chimat.org.uk/IAS/profiles/profile?profileId=34&geoTypeId=56&geoIds=E38000158 Realizowanie postawionych ambicji – kontekst strategiczny Podstawowy przegląd usług dla dzieci, ogłoszony w ramach najnowszego pakietu przekazania uprawnień w zarządzaniu niektórymi miejscowymi sprawami Wielkiemu Manchesterowi w budżecie letnim 2015 roku, stwarza platformę do przetransformowania usług w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej, wliczając Ośrodek Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Trzy priorytetowe reformy w Manchesterze to: • Kompleksowa zależność sukcesu od zatrudnienia, ‘Manchester jako miasto ludzi pewnych siebie i osiągających cele’ • Integracja opieki zdrowia z opieką społeczną. • Poprawa przygotowania dzieci do uczęszczania do przedszkola i szkoły. 7 Celem tego planu jest nie tylko pokazanie jak będzie realizowane dawanie pierwszeństwa sprawom zdrowia psychicznego i samopoczucia; ale i połączenie tej reformy z reformami usług dla dzieci i młodzieży. W ramach planu przekazania uprawnień w zarządzaniu miejscowymi sprawami zdrowia i opieki społecznej Wielkiemu Manchesterowi, został zainicjowany pilny przegląd świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego na obszarze Wielkiego Manchesteru, by wesprzeć rozwój strategii wobec zdrowia psychicznego i samopoczucia na obszarze Wielkiego Manchesteru. Strategia ta będzie się rozwijać w ramach strategicznego planu Wielkiego Manchesteru w odpowiedzi na okazję przekazania uprawnień w zarządzaniu miejscowymi sprawami zdrowia i opieki społecznej ­ miastu. Strategia ta pozwoli także skoncentrować się na na realizacji i wdrożeniu obranych idei w ciągu najbliższych pięciu lat. Rozwój priorytetów i standardów transformacji na obszarze Wielkiego Manchesteru, zgodnych z zaleceniami sprawozdania: ‘Z myślą o Przyszłości’, są integralną częścią strategicznych celów przeglądu. Zasadniczy przegląd sposobu, w jaki świadczone są usługi przez Dziecięcą Opiekę Społeczną na obszarze Wielkiego Manchesteru, będzie obejmować także Ośrodek Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (CAMHS). Będzie kładziony nacisk na zapobieganie powstawania lub eskalacji chorób psychicznych poprzez; aktywne promowanie zdrowia / wsparcia i wczesną interwencję w społeczności, dostęp do wsparcia, odpowiedniego do wieku, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, udzielanego przez odpowiednio wykwalifikowanych i poinformowanych pracowników, przeprowadzających oparte na dowodach interwencje, i zapewnianie wczesnego wykrywania i konsekwentnego leczenia problemów fizycznych poprzez wizyty u lekarza ogólnego, oraz udostępnianie wsparcia wszystkim naszym dzieciom i młodzieży. Opieka zdrowotna i społeczna dla dzieci i młodzieży umieści w samym centrum swoich działań osobę i jej rodzinę, i zapewni swoje wsparcie w momencie, gdy będzie ono najbardziej potrzebne, oferując interwencje na poziomie lokalnym dzieciom, młodzieży i rodzinom z dodatkowymi i złożonymi potrzebami. To będzie powiązane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi i z naciskiem na wczesną i wcześniejszą interwencję i profilaktykę, by umożliwić rodzinom, dzieciom i młodzieży stanie się samodzielnymi ludźmi, i by zapewnić lepsze wyniki. Kontynuowane inwestycje we wczesną i wcześniejszą interwencję i profilaktykę (wliczając okres wczesnoletni) będzie prowadzić do zmniejszonego zapotrzebowania w latach późniejszych. Jest to okazja, aby zmienić profil zleceniowych zamiarów i programów, by reprezentować Manchester i obszar Wielkiego Manchesteru. Będą one skonsolidowane w Manchesterze poprzez naszą Strategię Wczesnej Pomocy (Early Years Strategy) i model świadczenia wsparcia przez ośrodki społeczne by zapewnić najmłodszym ludziom w naszych środowiskach społecznych najlepszy start w życiu i odmienić życie rodzin z problemami w mieście. 8 Projekt Manchesteru “Strategii w zakresie Zdrowia i Samopoczucia 2015­2025” zapewni nadrzędną strukturę i priorytety dla działań Rady Miejskiej i partnerów z wszystkich sektorów, w ciągu najbliższych 10­u lat. Priorytety wliczają; • Zapewnianie najmłodszym ludziom w naszych środowiskach społecznych najlepszego startu w życiu.
• Kształcenie, informowanie i angażowanie społeczności w poprawianie własnego zdrowia i samopoczucia.
•Przenoszenie większej ilości świadczeń opieki do środowiska społecznego • Zapewnianie najlepszego leczenia jakie możemy zapewnić ludziom we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
• Odmienianie życia rodzin z problemami.
• Poprawa zdrowia psychicznego i samopoczucia ludzi. Wczesne wykrywanie problemów ze zdrowiem psychicznym na wszystkich etapach życia dziecka jest bardzo istotne. “Model Świadczenia Wczesnoletniej Pomocy” (Early Years Delivery Model) będzie zapewniać środki interweniowania w okresie przedporodowym i w okresie pierwszych lat życia, które są istotnymi etapami rozwoju, kiedy to mogą powstawać problemy z rozwojem dziecka, mową i zachowaniem. Zapewniamy, że będzie: • Interwencja, dokonująca zmian zarówno dla jednostek jak i społeczeństwa teraz, co pomoże uniknąć problemów społecznych i zdrowotnych w późniejszych latach. • Priorytetem jest dostęp do odpowiedniego wsparcia w latach młodzieńczych wraz z dostępem do odpowiednio przeszkolonego i wyposażonego w odpowiednie środki personelu w placówkach edukacyjnych i wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy. • Rozwój programów opieki poprzez wspólny punkt dostępu dla wszystkich agencji wspierających dzieci i młodzież w Manchesterze pomoże wszystkim dzieciom uzyskiwać dostęp do odpowiedniego wsparcia w możliwie najszybszy sposób. Działanie to będzie dostosowane i zintegrowane w razie potrzeby z miejskim programem pracy pt. “Dłuższe Ż​
ycie i Lepsze Ż​
ycie” i będzie koncentrować się na dwóch grupach ludzi, zidentyfikowanych w ramach tego programu dla dzieci: ‘Dzieci z długoterminowymi chorobami oraz wdrażanie modelu ‘Wczesnoletniej Pomocy’. Program ‘Dłuższe Ż​
ycie i Lepsze Ż​
ycie’ działa w środowisku społecznym. Jego kluczowym założeniem jest model: "Jeden Zespół, Opieka na Miejscu”, którego usługi w zakresie zdrowia psychicznego w pełni wpisują się w przyszłe ustalenia, dotyczące świadczenia usług społecznych. Obecnie istnieje wielu rożnych usługodawców i ten brak ciągłości w systemie zdrowia psychicznego negatywnie wpływa na ludzi. Dlatego zleceniodawcy i usługodawcy chcą być odważni w zmianie tego reakcyjnego działania i skupić się na zapobieganiu chorobom i na wczesnej interwencji. Ponadto, wiele osób z chorobami fizycznymi ma także 9 problemy ze zdrowiem psychicznym. Obecnie leczenie chorób fizycznych i psychicznych jest świadczone przez oddzielne służby zdrowia. Opieka nad dużą liczbą osób z długoterminowymi chorobami zostanie poprawiona poprzez integrację wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego z podstawową opieką zdrowotną z programami leczenia chorób przewlekłych, przy bliższej współpracy między specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego i innymi profesjonalistami. Pozwoli nam to na realizowanie szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego i poszerzanie świadomości wśród wszystkich sąsiednich zespołów i służb społecznych w celu zapewnienia redukcji wystąpienia napiętnowania. Program “Dłuższe Ż​
ycie i Lepsze Ż​
ycie” nakreśla wizję przekształcenia usług w zakresie zdrowia i opieki świadczonych w środowisku społecznym w Manchesterze. Wizją tego programu jest radykalne przekształcenie miejskiego systemu opieki świadczonej w środowisku społecznym poprzez stworzenie ”Jednego Zespołu” z naciskiem na “miejsce”, a nie organizację i na „osobę” a nie chorobę.
Celem tego programu jest: • Poprawa wyników dla mieszkańców Manchesteru.
• Poprawa standardów usługi.
• Wspieranie samodzielności ludzi w mieście.
• Zapewnienie stabilności finansów dla systemu zdrowia i opieki. Wizja programu “Dłuższe Ż​
ycie i Lepsze Ż​
ycie” może być osiągnięta jedynie poprzez połączenie ze sobą wszystkich usług społecznych, świadczonych w środowisku społecznym w celu zapewnienia aktywnej, połączonej ze sobą opieki jako "Jednego Zespołu" działającego we wspólnym celu. Opieka powinna być scalona i skoncentrowana na proaktywnej opiece w środowisku społecznym, która będzie utrzymywać ludzi w zdrowiu na tyle dobrze, by nie potrzebowali reakcyjnej i kosztownej opieki szpitalnej czy długoterminowej opieki społecznej. Na modelu “Jeden Zespó​
ł​
, Opieka na Miejscu” skorzystają niemowlęta, dzieci i ich rodziny, gdyż model ten stwarza spójną obsługę, która zapewnia opiekę zdrowotną i społeczną, która jest skoordynowana, ciągła i skoncentrowana na „osobie”, i jest świadczona w domach lub w pobliżu domów ludzi w czasie, w którym jest ona konieczna, przez 7 dni w tygodniu. Zintegrowany zespół pielęgniarek, pracowników medycznych, i zrzeszonych pracowników służby zdrowia, pracowników opieki społecznej i pracowników edukacji będzie działać we wszystkich trzech obszarach, by zaspokoić potrzeby dwunastu lokalnych zespołów, pracujących w ramach partnerstwa z podstawową opieką zdrowotną, opieką społeczną, lokalnymi trustami, zajmującymi się poważnymi przypadkami i ze służbami sektora wolontariackiego i niezależnego. Przy takim stanie rzeczy, gdy wszystkie agencje będą przyczyniać się do skupiania się na wynikach pacjentów i poprawiania ich, napędzane potrzebami ludzi i społeczności lokalnych, zintegrowana współpraca będzie mieć rzeczywisty wpływ na życie niemowląt, dzieci, młodzieży i ich rodzin. Zintegrowane zespoły umieszczają w samym centrum swoich wszystkich działań osobnika i jego rodzinę i będą zapewniać opiekę zdrowotną i społeczną w czasie, gdy będzie 10 najbardziej potrzebna, oferując interwencje na poziomie lokalnym dzieciom, młodzieży i rodzinom, mającym dodatkowe i złożone potrzeby. Współpraca wieloagencyjna umożliwi połączenie ze sobą wielu usług w celu wspierania wczesnej pomocy i zapobiegania występowania problemów, w celu zapewnienia lepszych wyników, takich jak: lepsze osiągnięcia szkolne, lepsze zdrowie, mniej zachowań antyspołecznych i lepsze wsparcie dla zagrożonych rodzin ­ wszystko to, realizowane przez zintegrowane programy wsparcia: • Zredukuje obecny brak spójności między usługami. • Będzie skupione na wynikach danej osoby we wszystkich sektorach. • Poprawi dostęp do usług i pozwoli unikać powieleń. • Pozwoli unikać przyjęć do szpitala i ułatwi szybsze wypisywanie. Realizacja nastąpi w kilku etapach. W ramach przygotowań do fazy dotyczącej dzieci, pt „Jeden Zespół” jest wymagany kompleksowy przegląd obecnych usług społecznych, którym zleciły działanie Kliniczne Grupy Zleceniowe Manchesteru (CCG’s), by ustalić, czy istniejące usługi są adekwatne do celu, by zidentyfikować luki w przepisach i ustalić, w jaki sposób będą świadczone usługi w ramach modelu: “Jeden Zespół”. Te przeglądy, oprócz rozpatrywania poszczególnych kontraktów, świadczenia usług i kosztów, będą również brać pod uwagę: • Częstość występowania problemów ze zdrowiem i samopoczuciem w różnych społecznościach i potencjalne zapotrzebowanie na te usługi. • To czy ci usługodawcy, którym zlecono działanie, przyczyniają się do realizacji programów opieki, jak i gdzie, poprzez oferowanie interwencji opartych na dowodach. • Stopień, w jakim usługodawcy, którym zlecono działanie, przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów Paneli ds Zdrowia i Samopoczucia (HWB), wyników umowy ramowej Narodowej Służby Zdrowia w Anglii (NHS England), Manchesterskich Klinicznych Grup Zleceniowych (CCG's), Umów Ramowych w zakresie Wyników Zdrowia Publicznego, i specyfikacji modelu: “jednego zespołu”. • Potencjalną duplikację usług. • Branie pod uwagę punktu widzenia dzieci, młodzieży, rodzin i ich opiekunów. • Poglądy interesariuszy z szerszego kręgu, w tym władz lokalnych i trzeciego sektoru. “Z Myślą o Przyszłości” zapewnia możliwość ponownego przekształcenia zamiarów zleceniowych zgodnie ze “Strategią Wczesnej Pomocy” i modelem świadczenia pomocy w ośrodkach społecznych w celu zapewnienia najmłodszym ludziom w naszych środowiskach społecznych najlepszego startu w życiu, zredukowania problemów ze zdrowiem psychicznym u dzieci i młodzieży oraz odmienienia życie rodzin z problemami w mieście. W ramach zintegrowanej oferty wczesnej pomocy leży zapewnienie, że istnieje skuteczna integracja pomiędzy podejściem do usług młodzieżowych i innych usług wczesnej pomocy, które odgrywają ważną rolę w walce z wieloma wyzwaniami, które mogą stanowić zagrożenie dla znacznej mniejszości młodych ludzi, wliczając: NEET (Not in Education, Employment or 11 Training – pokolenie „zero”: młodzi ludzie, którzy ani się nie uczą, ani nie pracują, ani nie uczestniczą w żadnych szkoleniach), kiepskie zdrowie i samopoczucie, nadużywanie zakazanych substancji, działalność gangów, niski poziom wykształcenia i brutalny ekstremizm. Oferta ta obejmuje nowe, ukierunkowane usługi wsparcia dla młodzieży, Dział Skierowań dla Uczniów w Manchesterze (Manchester Pupil Referral Unit), lokalne szkoły, służby sprawiedliwości dla młodocianych i lokalne służby zdrowia. Baza Obecnych Usługodawców Świadczenie usług przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (CAMHS) w Manchesterze jest skomplikowane. Zlecane jest mu działanie na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, i jest on zasilany finansowo przez wiele organizacji, wliczając: Manchesterskie Kliniczne Grup Zleceniowe (CCGs), Urząd Miejski Manchesteru (MCC), i Narodową Służbę Zdrowia w Anglii (NHS England). Oprócz tego, istnieją liczne relacje i interfejsy z wieloma agencjami sektora publicznego i trzeciego. Należą do nich: Dziecięca Opieka Społeczna Rady Miejskiej Manchesteru (MCC Children Services), Edukacja dla Specjalistów Rady Miejskiej Manchesteru (Education for Specialists MCC), Federacji Szkół (Federation of Schools), świadczenia dla szkół głównego nurtu poprzez Pielęgniarki Szkolne (School Nurses), Zespoły ds Sprawiedliwości dla Młodocianych Urzędu Miejskiego Manchesteru (MCC Youth Justice Teams), Centra “Pewny Start” (Sure Start Centres), Lekarzy Ogólni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Primary Care GPSs), drugorzędowi i trzeciorzędowi usługodawcy opieki zdrowotnej, w tym Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego Dorosłych (Adult Mental Health Services) dla dzieci przechodzących z jednych usług do drugich. 12 Ośrodek Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (CAMHS) świadczy szeroki zakres wsparcia i interwencji w całym spektrum zdrowia psychicznego, wliczając: lęk, fobie, zaburzenia obsesyjno­kompulsywne, depresje i przygnębienie, samookaleczenie, myśli samobójcze, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości, uraz, problemy z tożsamością (obejmujące lesbijki, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT)), ADHD, spektrum autystyczne, umiarkowane i poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i świadczenie szpitalne. Świadczy również usługi dla dzieci z poważnymi trudnościami w uczeniu się i dzieci z nabytym uszkodzeniem mózgu, by upewniać się, że mają takie same możliwości dostępu do opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Szczegółowy opis oferty w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia i mapa wieloagencyjna są załączone (Załącznik 1). Priorytety, wyszczególnione w naszych ambicjach transformacji, muszą być rozważane w szerszym kontekście powszechnych i ukierunkowanych świadczeń dla dzieci, zlecanych przez Kliniczną Grupę Zleceniową w całym mieście. Załącznik 2 zawiera szczegółowy komentarz do tego. Inwestycje W poniższej tabeli wyszczególnione są inwestycje w powszechne usługi dla dzieci i usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: Narzędzie do powszechnej Dziecięcej Źródło 2015/16 Opieki Społecznej Children’s Community Health Services Manchester CCGs £15,000,000 Health Visiting and Family Nurse Partnership Manchester City Council £10,727,000 School Nursing, Healthy Schools and Accident Manchester City Council £4,700,000 and Prevention Inwestycje w Zdrowie Psychiczne i Źródło 2015/16 Samopoczucie Dzieci i Dorosłych Children and Adolescent Mental Health Manchester CCGs £6,000,000 Service 13 nd​
42​
Street Manchester CCGs £412,075* The Gaddum Centre ( Bereavement Services) Manchester CCGs £53,121* Integrated Provision including Senior Social Manchester City Council £442,396* Work practitioners and family therapy workers * CAMHS Manchester City Council £400,343 Early Years Commission Children and Parents Manchester City Council £899,000* Service* *Około 30% aktywności dotyczy ludzi poniżej 18 roku życia *Inwestycje w latach 13/14 Kliniczne Grupy Zleceniowe Manchesteru (Manchester CCGs) utrzymują swoje inwestycje w CAMHS od 2013 roku, inwestując rocznie £6 milionów w przychodnie, ukierunkowane usługi i pakiety ciągłej opieki nad dziećmi. Załącznik nr 3 zawiera szczegółowy wykaz tych inwestycji, dokonany przez Kliniczną Grupę Zleceniową i wykaz usług. Stworzono dodatkowe inwestycje w rozwój zespołu “Dzieci pod Opieką” (Looked after Children, LAC) by poprawić jakość ocen zdrowotnych I dopilnować, by były one przeprowadzane we właściwym czasie, oraz by poprawić planowanie opieki nad wszystkimi dziećmi, które są pod opieką w Manchesterze i w miejscach poza miastem. Inwestycja ta pozwoli wesprzeć CAMHS, gdyż Ocena Potrzeb Zdrowotnych obejmuje rozwój emocjonalny i rozwój zachowania. Kliniczne Grupy Zleceniowe nie są w stanie przewidzieć przyszłych przydziałów. Jednak może być wymagana redystrybucja lub inne wykorzystanie środków zgodnie z planem “Dłuższe Życie i Lepsze Życie” oraz Program Poprawy w zakresie Zdrowia Psychicznego, by upewnić się, że zostaną zlecone usługi zgodne z zamierzonym celem, o wysokiej jakości i klinicznie skuteczne. Fundusze Rady Miejskiej Manchesteru na CAMHS są dzielone na zapewnianie zintegrowanego personelu i zespołów, i na zlecane usługi, takie jak: Komitet Rodzicielski ds Wczesnolatków (Early Years Parenting Commission) i Opieka nad Dziećmi i Rodzicami (Children and Parenting Service, CAPS)). Element zapewniania zintegrowanego personelu w powyższej tabeli obejmuje personel Rady Miejskiej Manchesteru (w tym pracowników opieki społecznej o długim stażu pracy i pracowników terapii rodzinnej), którzy pracują razem na interfejsie między Opieką Społeczną a CAMHS. Zlecanie Specjalistyczne Narodowej Służby Zdrowia w Anglii Poniższa tabela wyszczególnia wydatki w zakresie specjalistycznego zlecania w zakresie poważnych przypadków zdrowia psychicznego u dzieci, wg podziału dokonanego przez Kliniczną Grupę Zleceniową (CCG): Kliniczna Grupa Zleceniowa 2013/14 14/15 15/16 £1,262,06
Płn Manchester £727,360 7 £520,562 Ctrl Manchester £462,611 £849,126 £524,353 £1,101,44
Płd Manchester £900,220 6 £282,371 14 £2,090,19
1 £3,212,63
9 Łącznie £1,327,286 Tabela ta pokazuje znaczny wzrost wydatków w odniesieniu do każdej klinicznej grupy zleceniowej od 2014 r. do 2016 r. i przewidywany dalszy wzrost w tym roku finansowym. Dane, dotyczące pracy związanej z poważnymi przypadkami, podane przez Zlecanie Specjalistyczne, pokazuje wspólną tendencję w zakresie przyjęć związanych z poważnymi przypadkami we wszystkich trzech Klinicznych Grupach Zleceniowych. Liczby wskazują na niski poziom przyjęć i długie okresy pobytu i wysokie koszty. Podane dane nie zawierają informacji wywiadowczych, związanych z profilem przyjęć, w tym danych demograficznych, statusu Dzieci pod Opieką (LAC), diagnozy, tego gdzie te dzieci i młodzież przebywają (na tym obszarze czy poza tym obszarem), ustaleń przy wypisach i wyników. Alternatywne źródła danych wskazują na wzrost pojawiania się na pogotowiu (A&E) 16­latków i 17­latków w związku z samookaleczeniami, jednak nie wydaje się to mieć odzwierciedlenia w danych, podawanych przez Specjalistyczne Zlecanie Narodowej Służby Zdrowia w Anglii. Zleceniodawcy będą musieli dokopać się do tych danych, by poinformować o przyszłych zamiarach. Strategia wobec Zdrowia Psychicznego obszaru Wielkiego Manchesteru ma na celu przywrócenie równowagi w usługach, zwiększając świadczenie usług w środowisku społecznym i wczesną interwencję, i zmniejszając tym samym potrzebę wysokich kosztów intensywnych interwencji i używania łóżek szpitalnych. Stanowisko Manchesteru jest takie, że istnieje możliwość poprawy zarządzania przyjęciami do usług poziomu 4 i łóżkami. Zgodnie z tym, nasz zamiar jest taki, by poprzez Ofertę Wczesnej Pomocy i dostosowanie usług CAMHS do specyfikacji zespołu “Dłuższe Życie i Lepsze Życie”, dzieci i młodzież, u których pojawiają się diagnozowane choroby psychiczne, były identyfikowane wcześnie i skutecznie wspierane w powrocie do zdrowia w środowisku społecznym. W międzyczasie będzie wymagana systematyczna konsultacja i współpraca z kolegami od specjalistycznego zlecania, by upewnić się, że zleceniodawcy otrzymują pełen wykaz danych o poziomie 4 oraz by umożliwić zleceniodawcom Klinicznej Grupy Zleceniowej wdrożenie w odpowiednim czasie pakietów opieki środowiskowej i odnieść się do następujących wyzwań: • Ciągłość opieki u CAMHS od przyjęcia do wypisania • Solidne zarządzanie sprawami • Odniesienie się do występowania z Poziomu 4, w przypadku braku świadczeń w domach mieszkańców, opiece dziennej oraz do intensywnego wsparcia społecznego / podsumowania spraw by wspierać wypisy. Kliknij na linki poniżej, aby przeczytać szczegółowe wykazy pracy w Poziomie 4 i wydatków Klinicznych Grup Zleceniowych (CGG):
Kliniczne Grupy Zleceniowe Północnego Manchesteru (​
North Manchester CCG​
) http://www.northmanchester.nhs.uk/download.cfm?​
doc=docm93jijm4n3544.xxxlsx&ver=4465 Kliniczne Grupy Zleceniowe Centralnego Manchesteru (​
Central Manchester CCG​
) http://www.centralmanchesterccg.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n3545.xlsx&ver=4467 15 Kliniczne Grupy Zleceniowe Południowego Manchesteru (​
South Manchester CCG​
) http://www.southmanchester.nhs.uk/download.cfm?​
doc=docm93jijm4n3546.xxlsx&ver=4469 Aktywność Poniższa tabela wyszczególnia aktywność pacjentów ambulatoryjnych w CAMHS od 2013. Liczby te pokazują 4%­owy spadek między latami: 3/14 a 14/15. Jednak dane z jednego kwartału lat 15/16 odzwierciedlają aktywność lat 13/14. Te dane stworzą cześć podstawowego punktu odniesienia dla naszych planów dotyczących modelowania usług. W 13/14 W 14/15 przyszło przyszło W 15/16 Usługi przyszło CAMHS Północ Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów
87 110 46 Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę 602 577 158 Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów 899 708 185 Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę 4,293 3,681 1,038 Centrum Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów
200 112 66 Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę 496 601 102 Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów 880 746 240 Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę 4,601 4,745 1,178 Południe Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów
143 130 37 Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę 523 603 142 16 Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów Kolejna wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę Łącznie 1,273 1,361 368 3,413 17,410 3,309 16,683 785 4,345 Zabezpieczanie danych, dotyczących kohort i aktywności CAMHS, stanowiło nie lada wyzwanie dla zleceniodawców. Realizowanie zbierania minimalnych danych krajowych i miejscowo uzgodnione programy, dopasowane do konkretnej choroby, związane z modelem “Thrive”, stanowią znaczne możliwości do tego, by zapewnić, że usługi są w pełni dostępne dla populacji różnorodnych dzieci i młodych ludzi w Manchesterze. Kadra pracownicza Kliknij​
tutaj​
, by przeczytać zestawienie danych CAMHS dotyczące kadry pracowniczej. Będą one stanowić dla nas istotny, podstawowy punkt odniesienia dla naszych rozważań odnośnie modelu kadry pracowniczej, potrzebny do wsparcia naszych planów transformacji. Współpraca Ten plan transformacji określa program pracy, który został opracowany we współpracy z zainteresowanymi stronami i partnerami na terenie miasta, i odzwierciedla usługi, pożądane przez dzieci i młodzież i ich rodziców i opiekunów, o czym sami nas poinformowali. Program transformacji jest już w toku w odniesieniu do systemu CAMHS w Manchesterze na podstawie zintegrowanego przeglądu systemu CAMHS, dokonanego przez zleceniodawców Klinicznych Grup Zleceniowych (CCGs) i Rady Miejskiej w latach 2013/14. Ten przegląd był umieszczony w kontekście Niezależnego Sprawozdania Zdrowia Psychicznego w Manchesterze, a następnie odbyła się konsultacja odnośnie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dorosłych, zgodnie z zarządzaniami Programu Poprawy Zdrowia Psychicznego. Przegląd CAMHS był okazją do sprawdzenia świadczeń pod kątem sensowności, interfesów i dostępu do usług. W trakcie przeglądu zidentyfikowano szereg spraw, wymagających poprawy, i wydano szereg zaleceń, które są już są realizowane jako wspólne zleceniowe zamiary Klinicznych Grup Zleceniowych Manchesteru (CCG), Rady Miejskiej Manchesteru, w tym Zdrowia Publicznego. Przegląd zleceniowy CAMHS zakończono w grudniu 2013 roku, a zalecenia zostały zatwierdzone przez Łączny Panel Zarządzający Zleceniami Klinicznych Grup Zleceniowych Manchesteru (JCMB) i indywidualne trzy Panele Klinicznych Grup Zleceniowych, jak i Strategiczny Panel Zleceniowy Rady Miejskiej. Zostało to także wzięte pod uwagę i dobrze przyjęte przez Panel Zleceniowy ds Dzieci, Macierzyństwa i Noworodków, Komisję Nadzorczą ds Zdrowia Dzieci i Młodzieży (CMNCB) oraz Panel ds Zdrowia i Samopoczucia. 17 Przegląd wykazał złożoną rzeczywistość w Manchesterze, naznaczoną przez fragmentaryczne zlecanie i liczne interfejsy oraz związki we wszystkich usługach. Stwierdzono systematyczny brak rozumienia oferty CAMHS, mający odzwierciedlenie w jakości i stosowności skierowań, kursach wymiany, i w zaangażowaniu szkół dziecięcych, które wyraziły niezadowolenie co do uzyskiwania przez nich dostępu do CAMHS poprzez obecne pielęgniarki szkolne, i trudności w reagowaniu na wzrost częstości występowania i złożoności pojawiających się problemów emocjonalnych z samopoczuciem i zdrowiem psychicznym, w szczególności spektrum autystycznego, samookaleczeń i samobójstw. Przegląd CAMHS wykazał szereg luk tematycznych w całym mieście odnośnie: profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, świadczeń dla dzieci i młodzieży z dodatkowymi trudnościami, dla ich rodziców i opiekunów, wykazał też potrzebę bardziej solidnej i lepiej skoordynowanej, powszechnej oferty w zakresie samopoczucia psychicznego i zdrowia psychicznego na arenie szkolnej, potrzebę ustabilizowania, zapewnienia i poprawy oferty w zakresie zdrowia emocjonalnego i samopoczucia u pielęgniarek szkolnych, potrzebę poprawy profilu usługi CAMHS i dostarczania asertywnej reakcji na problemy młodzieży, z którą ciężko nawiązać relacje, potrzebę integracji systemów w całej służbie zdrowia i opiece społecznej oraz zwiększenie umiejętności i zdolności wśród powszechnej kadry pracowniczej, pracującej z dziećmi, potrzebę zwiększenia świadczeń w zakresie przypadków kryzysowych oraz solidnej oferty przejściowej. Przegląd został CAMHS podzielony na osiem nurtów pracy, zgodnie z zarządzeniami Grupy ds Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia ­ Sub Group. Kopia najnowszego planu projektu jest umieszczona poniżej. Grupa partnerska omawiała priorytety sprawozdania “Z Myślą o Przyszłości” podczas ostatniego spotkania i zgodziła się zmienić i rozszerzyć aktualny plan by odzwierciedlić te priorytety. Priorytety transformacji, wyszczególnione w tym dokumencie, stanowią rozszerzenie przeglądu CAMHS, i zostały opracowane w wyniku serii spotkań interesariuszy i we współpracy ze strategicznymi i zleceniowymi organizacjami w służbie zdrowia (wliczając Specjalistyczne Zlecanie Narodowej Służby Zdrowia w Anglii), w opiece społecznej i edukacji oraz w sektorze społecznym i wolontariacie. Samoocena sprawozdania “Z Myślą o Przyszłości” została uzupełniona przez zleceniodawców w celu użycia obecnej oferty CAMHS jako punktu odniesienia dla zaleceń sprawozdania “Z Myślą o Przyszłości” . Kliknij​
tutaj​
by przeczytać przegląd CAMHS. Kliknij​
tutaj​
by przeczytać plan pracy CAMHS. 18 Zaangażowanie we Współpracę z Dziećmi i Młodzieżą, Rodzicami i Opiekunami Autorzy przeglądu CAMHS uznali, że aby przegląd skutkował poprawą wyników dla dzieci i młodzieży, we wszystkich zaleceniach ich głos musi być słyszany i musi służyć informacjami. Mając to na uwadze, jednym z pierwszych kroków, zgodnie z planem pracy, było zaangażowanie się we współpracę z grupami młodzieżowymi, forami i grupami interesariuszy, wliczając grupy użytkowników, związanych z usługami do spraw nagłych wypadków (Emergency). Sprawozdanie z tego zaangażowania pt. “Słuchaj, Ucz Się, Działaj: głosy Manchesteru, napędzające transformację CAMHS” jest w trakcie tworzenia i informuje o naszych priorytetach. Nasz program zaangażowania został następnie wzmocniony przez Urząd Miejski Manchesteru, zlecając organizacji 42nd Street dopracowanie systematycznego zaangażowania użytkowników, zakresu i warunków, opracowanych przez Urząd Miejski Manchesteru i partnerów oraz ustaleń, wyszczególnionych w sprawozdaniu pt. “Powiedz nam ... Wgląd w Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego i Samopoczucie Młodzieży w Manchesterze”. Dostosowana do tego Rada Młodzieżowa Manchesteru potraktowała priorytetowo program pracy nad Zdrowiem Psychicznym Dzieci i Młodzieży i złożyła oświadczenia do Komitetu Nadzoru i Kontroli nad Dziećmi odnośnie trzech propozycji, które ich zdaniem będą miały znaczący wpływ na poprawę wsparcia dla młodych ludzi z problemami ze zdrowiem psychicznym. 19 Ich propozycje są następujące: • Propozycja 1: Upewnić się, ze każda szkoła, koledż i miejsca, skupiające młodzież, mają konkretną osobę, działającą w charakterze pojedynczego punktu kontaktowego dla wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia emocjonalnego dla wszystkich uczniów, i upewnić się, że uczniowie wiedzą, że jest taka osoba. • Propozycja 2: Stworzyć i rozpowszechnić dodatkowe materiały informacyjne dla młodych ludzi, dotyczące dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego samopoczucia. • Propozycja 3: Opracować systemy większego zaangażowania młodych ludzi w rozwój i świadczenie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego samopoczucia poprzez mentorowanie rówieśników oraz poprzez ustanowienie ‘inspektorów młodzieżowych’ w celu dostarczania opinii zwrotnych na temat udzielanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego samopoczucia w tych miejscach skupiających młodzież, i identyfikować sposoby poprawy. Takie systemy mogą wymagać skutecznego programu wsparcia. Istniało już wiele i istnieje wiele podobnych podejść do podobnych sytuacji, z których można brać przykład, np. ‘You’re Welcome’, ‘The British Youth Council’s School Nurse Champions programme’ (program Mistrzowskie Pielęgniarki Szkolne Brytyjskiej Rady Młodzieżowej) i NCB’s Young Inspectors Programme (program Młodych Inspektorów NCBs). Zleceniodawcy zobowiązują się do współpracy z Radą Młodzieżową w celu realizacji tych propozycji i do znaczącego zaangażowania we współpracę z dziećmi i młodzieżą w kluczowych momentach w trakcie realizacji tego programu. Równość i Nierówności Zdrowotne Kliniczne Grupy Zleceniowe wykazują zgodność z Ustawą o Równości z 2010 roku i Ustawą Zdrowotną i Społeczną z 2012 (zmniejszanie nierówności zdrowotnych) poprzez zapewnienie, że wszystkie nurty pracy i działania przestrzegają następujących kluczowych czynników wzrostu Równości Różnorodności i Praw Człowieka: • Obowiązku Sektora Publicznego co do równego traktowania osób (PSED) • Konstytucji Narodowej Służby Zdrowia NHS • Ustawy o Opiece Zdrowotnej i Społecznej 2012 • Celów Równości i Różnorodności 2015­18 • Systemu Okazywania Równego traktowania 2 (EDS 2) • Standardów Równości Rasowej wśród Kadry Pracowniczej Narodowej Służby Zdrowia 5 kluczowych celów strategicznych napędza program Równości Różnorodności i Praw Człowieka, upewniając się, że Kliniczne Grupy Zleceniowe: • Wyeliminują bezprawną dyskryminację we wszystkich naszych funkcjach jako zleceniodawca i pracodawca. • Zmniejszą nierówności w kwestiach zdrowia między różnymi grupami ludzi, mieszkającymi w mieście. • Rozwiną holistyczą świadomość i zrozumienie społeczności i ich potrzeb zdrowotnych. 20 • Zlecą wykonywanie usług usługodawcom, którzy będą w stanie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby poszczególnych osób i ich rodzin. • Będą promować równość szans i integrację społeczną, tak aby wszyscy pracownicy i pacjenci mogli osiągnąć swój potencjał i mieć możliwie najlepsze szanse życiowe. • Staną się silnym przywódcą społeczności w walce o równość we wszystkich aspektach naszej pracy z innymi lokalnymi agencjami partnerskimi. Niedawno odświeżona strategia korporacyjnej Równości Różnorodności i Praw Człowieka (EDHR) określa cztery cele, które mają spełniać ustawowe wymogi Ustawy o Równości z 2010 roku. Są to: • Cel 1: ­ Lepsze wyniki w zakresie zdrowia • Cel 2: ­ Poprawiony dostęp pacjentów do usług oraz ich doświadczenie • Cel 3: ­ Reprezentowana i wspierana kadra pracownicza • Cel 4: ­ Kompleksowe przywództwo Ten plan transformacji wpłynie pozytywnie na powyższe cele przez zapewnianie, że: • Usługi będą zlecane, projektowane i świadczone w taki sposób, by zaspokajać potrzeby zdrowotne społeczności lokalnych. • Indywidualne potrzeby zdrowotne pacjentów będą oceniane i spełniane w odpowiedni i skuteczny sposób. • Przejścia z jednych usług do drugich, dla ludzi biorących udział w programach opieki, będą odbywać się płynnie, i wszyscy będą o tym dobrze informowani. • Kiedy ludzie będą korzystać z usług Narodowej Służby Zdrowia NHS, ich bezpieczeństwo jest priorytetem i nie będzie pomyłek, niewłaściwego leczenia i nadużyć. • Badania przesiewowe, szczepienia i inne usługi promowania zdrowia dosięgną wszystkie lokalne społeczności, które będą mogły na nich skorzystać. Kliniczna Grupa Zleceniowa jest w posiadaniu podstawowych danych demograficznych odnośnie kohort, obecnie korzystających z dostępu do CAMHS. W celu osiągnięcia powyższych celów i ambicji, by zapewnić, że usługi spełniają potrzeby różnych społeczności Manchesteru, wymagane jest dalsze planowanie w odniesieniu do wszystkich chronionych cech ludzkich. Konieczne są dalsze prace w celu zrozumienia częstości występowania chorób i doświadczenia dzieci i młodzieży z poszczególnych grup, wliczając te, które mają trudności w uczeniu się, dzieci pod opieką, dzieci wychodzące z opieki i te z dodatkowymi słabymi stronami. Nasze priorytety transformacji jednak zasadniczo odzwierciedlają potrzeby i życzenia dzieci i młodzieży, o których dowiedzieliśmy się poprzez kompleksowy program zaangażowania w szczegółowo opisaną wcześniej współpracę. Program ten będzie cały czas poddawany solidnej ocenie pod kątem oddziaływania na równość w społeczeństwie. 21 Plan na sukces Nasz plan transformacji określa program pracy opisanej w następujących nagłówkach tematycznych i dostosowanych nurtach pracy: 1. Promowanie wytrzymałości, profilaktyki i wczesnej interwencji. 2. Dostęp i postępowanie oparte na dowodach. 3. Wsparcie dla zagrożonych grup. 4. Rozwój kadry pracowniczej. 5. Odpowiedzialność i przejrzystość. W skrócie: naszą ambicją jest wdrożenie nowego modelu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia dzieci i młodzieży w Manchesterze na tle programu ramowego “Thrive” opracowanego przez Anna Freud Centre i Tavistock i Portman NHS Foundation Trust. “THRIVE” jest modelem opartym na potrzebach, który umożliwia świadczenie opieki zgodnie z czterema wyodrębnionymi grupami, ustalonymi według potrzeb i preferencji danej osoby, z naciskiem na profilaktykę i promowanie zdrowia psychicznego. Istnieje zbieżność między tym modelem i Manchesterską strategią wczesnej pomocy. Poniżej przedstawiona jest ogólna ilustracja: 22 Promowanie wytrzymałości, profilaktyki i wczesnej interwencji Poniższe komentarze opisują nasze priorytety, wliczając te, które są już w toku poprzez przegląd CAMHS. Przegląd CAMHS udowadnia, że kwestie zdrowia psychicznego i samopoczucia młodych ludzi nie są systematycznie identyfikowane i rozwiązywane wystarczająco wcześnie. W przeglądzie zwrócono uwagę na brak skoordynowanej strategii co do samopoczucia psychicznego i zdrowia psychicznego w szkołach i brak konsekwentnej powszechnej oferty. Potwierdza się to w komentarzach dzieci i młodzieży w naszych sprawozdaniach z zaangażowania we współpracę “Słuchaj, Ucz się, i Działaj: głosy Manchesteru napędzają 23 transformację CAMHS" i “Powiedz nam ... Wgląd w Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego i Samopoczucia Młodzieży w Manchesterze”. Zleceniodawcy opracowali zintegrowany program ramowy w zakresie szkolnego zdrowia emocjonalnego i samopoczucia, by służył on jako nadrzędny programy ramowy dla celów Zdrowia Emocjonalnego w Szkole (EHS), i elementów emocjonalnego zdrowia i samopoczucia (EHWB) Szkolnej Służby Pielęgniarskiej (School Nursing Service) i Służby Poprawy Zdrowia w Manchesterze (Manchester Health Improvement Service). Model ten opiera się na sprawozdaniu “Z myślą o Przyszłości”, a także na etosie świadczenia pomocy „we właściwym czasie, we właściwym miejscu, właściwym ofertą” i zasadzie modelu “Jeden Zespół – Opieka na Miejscu’ i modelu Tavistock "Thrive". Naszą ambicją jest dostosowanie tej oferty do modelu “Thrive” i zapewnienie płynnej oferty, skoncentrowanej na całej szkole i na danej osobie, w szkołach głównego nurtu i specjalnych, i rozciągniecie jej do okresu przedszkola oraz do okresu dalszej edukacji. Będziemy zapewniać, że będzie konkretna osoba w CAMHS w każdej szkole, i odwrotnie. Nowy model świadczenia usług zajmie się brakiem równości w obecnych szkolnych usługach w zakresie zdrowia emocjonalnego, wymienionym w przeglądzie CAMHS. Nowy model świadczenia usług znajduje się w fazie rozwoju i ma być wdrożony w kwietniu 2016 r. Dowody mówią nam, że traktowanie różnych i określonych problemów zdrowotnych oddzielnie nie zaradzi ogólnym sprawom, dotyczącym samopoczucia tego pokolenia młodych ludzi. Sprawozdanie ‘Z Myślą o Przyszłości’ ustanawia potrzebę reagowania całego systemu, wszystkich szkół. Zleceniodawcy rozumią znaczenie wspierania nauczycieli w celu wspierania dzieci w środowisku szkolnym. W związku z tym, popieramy aktualną pracę Departamentu Edukacji w zakresie charakteru i odporności, PSHE i usługi doradcze w szkołach, wspomniane w sprawozdaniu “Z Myślą o Przyszłości”. Nowy model świadczenia usług “Zdrowe Szkoły” w środowisku edukacyjnym w zakresie zdrowia publicznego w Manchesterze, skupi się na opracowaniu podejścia całej szkoły do budowania odporności i samooceny u dzieci i młodzieży. ​
Model “Zdrowe Szkoły” będzie koncentrować się na priorytetach w zakresie zdrowia publicznego; diecie, aktywności fizycznej, narkotykach i alkoholu, seksie i związkach oraz zdrowiu psychicznym. Będzie wprowadzony nowy priorytet ochronny by wspierać pracę w kwestii dopuszczania się ryzykownych zachowań, i zając się nowymi i pojawiającymi się problemami zdrowia publicznego, które mają wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży w Manchesterze, takie jak: wykorzystywanie seksualne dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Wszystkie tematy w nowym modelu będą wspierane przez interwencje i programy profilaktyki zdrowia publicznego i przez nową, zintegrowaną ofertę szkolnego zdrowia emocjonalnego zdrowia i samopoczucia, świadczoną przez pielęgniarki szkolne (School Nursing) i przez Służbę Zdrowia Emocjonalnego w Szkołach (Emotional Health in School Service). W połączeniu z modelem “Zdrowe Szkoły” oraz w ramach oferty zdrowotnej “Zintegrowane Szkoły” naszym zamiarem jest określenie najlepszego sposobu postępowania w odniesieniu 24 do aktualnych programów w zakresie odporności, jakie są oferowane w szkołach, i udoskonalić je, by stworzyć część oferty dla całego miasta. Model “Zdrowe Szkoły” skoordynował szereg inicjatyw podnoszących świadomość w całym mieście. Chcielibyśmy oprzeć się na tym w formie skoordynowanej kampanii przeciw stygmatyzacji, w celu zwiększenia świadomości tego jak i dostępu do stron internetowych i aplikacji na temat zdrowia psychicznego. Wspieranie opieki we własnym zakresie Nasze zaangażowanie we współpracę z dziećmi i młodzieżą mówi nam o stopniu, w jakim cenią oni wsparcie przyjaciół i rówieśników, kiedy zaczynają doświadczać problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawozdanie ‘Słuchaj, Ucz Się, Działaj: głosy Manchesteru napędzające transformację CAMHS’ zawiera opinie zwrotne od jednej młodej osoby, która zwraca uwagę na brak szkoleń dla młodych ludzi, którzy mogliby uczyć innych młodych ludzi na temat zdrowia psychicznego. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje szereg inicjatyw wzajemnego wsparcia w całym mieście, jak również potencjał ich rozwoju, promowania jako integralnych elementów oferty w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia w Manchesterze. Istnieje coraz więcej dowodów na korelację między wsparciem dla rodziców i opiekunów oraz powrotem do zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją dowody dobrego postępowania w całym mieście, zwłaszcza wobec rodziców i opiekunów poprzez “Dzieci pod Opieką” CAMHS i usług „Trudności w Uczeniu się” („Learning Disability”). Chcielibyśmy uwypuklić to, by zrozumieć skutki i wpływ, i by zdobywać informacje dla przyszłych zamiarów zleceniowych. Prace te będą połączone z naszym drugoplanowym programem pilotażowym, dotyczącym zagrożonych grup (Supporting Vulnerable Groups Pilot), przez który zostaną wydane dodatkowe inwestycje na sektor wolontariatu społecznego, profil którego pozwoli na dosięgniecie trudno dostępnych społeczności jak i tych poza nawiasem. Wczesna Pomoc W lipcu 2015 roku Manchester rozpoczął swoją Strategię Wczesnej Pomocy (Early Help Strategy) w celu zapewnienia, że Wczesna Pomoc jest realizowana i koordynowana skutecznie, tak by rodziny, potrzebujące dodatkowej pomocy, otrzymywały wsparcie, wtedy, kiedy potrzeba jest zidentyfikowana po raz pierwszy. Zmieniona strategia określa sposób, w jaki wszyscy partnerzy będą współpracować, by reformować, planować strategicznie, wspólnie zlecać i świadczyć zakres świadczeń i interwencji w celu wspierania rodzin najwcześniej jak to możliwe. Będziemy przedłużać ofertę w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia dzięki ośrodkom pierwszej pomocy; tworząc istotny i systematyczny most miedzy usługami CAMHS i wszystkimi usługami Wczesnej Pomocy, i odwrotnie. Dodatkowe inwestycje pozwolą nam osadzić CAMHS w obrębie ośrodków. Zapewni to rozwój zintegrowanych programów, wspólnej pracy i protokołów w całej opiece zdrowotnej i 25 społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z dodatkowymi trudnościami, i terminowe przejścia wzdłuż i wszerz między wszystkimi usługami w celu przełamania barier. Te dodatkowe inwestycje pozwolą na rozwinięcie szkoleń CAMHS w całej kadrze pracowniczej Opieki Społecznej, prowadząc do lepszego identyfikowania i leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Nowe Oceny w zakresie Wczesnej Pomocy (Early Help Assessments, EHA) kładą silny nacisk na zdrowie i samopoczucie, i zapewniają wyraźne dopasowanie między świadczeniem skutecznego i terminowego wsparcia a aspiracjami i celami przedstawionymi w zarysie w sprawozdaniu ‘Z Myślą o Przyszłości’. Naszą ambicją jest zapewnienie, by Oceny w zakresie Wczesnej Pomocy były solidnie wbudowane w ofertę w zakresie zdrowia naszych dzieci. To pozwoli na wczesne rozpoznawanie i leczenie, świadczone za pośrednictwem nowego modelu świadczenia przez ośrodki wczesnej pomocy. Nowe ustalenia co do decydowania o kolejności leczenia pacjentów (triage) oraz co do przydzielania usług (allocation arrangements) w ośrodkach wczesnej pomocy zapewni, że usługi wczesnej pomocy dla dzieci i młodzieży w zakresie ich zdrowia psychicznego i samopoczucia będą realizowane i koordynowane skutecznie. Ustalenia co do decydowania o kolejności leczenia pacjentów i co do przydzielania usług rozwijają się, i są opracowywane powiązania z pracownikami CAMHS w ramach procesu decydowania o kolejności leczenia. Jest przygotowany plan rozwoju kadry pracowniczej z naciskiem na zapewnianie, że pracownicy kluczowi (key workers) posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawiania wczesnych oznak problemów ze zdrowiem psychicznym i samopoczuciem, i by mieli pewność siebie i umiejętności, by odbywać jakościowe rozmowy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Wynik przełoży się na zintegrowaną ofertę wsparcia. Zdrowie Psychiczne Okołoporodowe Aktualna oferta w Manchesterze zawiera specjalistyczne usługi w zakresie położnictwa, powiązane z każdym Trustem, świadczącym wsparcie dla kobiet, cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego po porodzie. Specjalistyczne Zlecanie NHS zleciło Działowi Anderson’a (Andreson Unit) świadczenie usług dla kobiet wymagających przyjęć do tych usług po porodzie. W całym mieście świadczymy na tle naszej ambicji w odniesieniu do zdrowia psychicznego matek, gdzie obecnie oceniane jest zdrowie psychiczne 95­u % nowych matek. Rozpoznajemy potrzebę zmniejszenia częstości występowania i wpływu depresji poporodowej poprzez wczesną diagnozę i lepszą interwencję i wsparcie. Wartość Specjalistycznego Zlecania NHS w zakresie okołoporodowego zdrowia psychicznego przedstawia się szczegółowo poniżej: Kliniczna Grupa 13/14 14/15 15/16 Zleceniowa 26 Płn Manchester £229,772 £279,837 £37,417 Ctrl Manchester £165,478 £241,893 £92,752 Płd Manchester £11,594 £56,916 £4,216 Czekamy na wydanie nowych standardów dostępu i oczekiwania w celu szybkiego dostępu do usług zdrowia psychicznego dla kobiet w ciąży, i potencjalnej strategii Wielkiego Manchesteru wzmocnienia oferty społecznej. Dostęp i Świadczenie Najlepszych Usług Opieka powinna być organizowana wokół miejsca, w którym ludzie żyją, a nie choroby czy organizacji. Zespoły powinny być tworzone wokół obszarów geograficznych, i pracować w ramach tej społeczności lokalnej, dostosowując opiekę do potrzeb lokalnych, wzmacniając i łącząc się z lokalnymi zasobami, wliczającymi lokalne organizacje, wolontariat i bezpłatnych opiekunów. Zalecenie nr 4 "Powiedz nam ... Wgląd w Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego i Samopoczucia Młodzieży w Manchesterze” z 2015 r. wymaga, byśmy zapewnili, by młodzi ludzie mieli odpowiadające ich potrzebom, prywatne i niepiętnujące miejsca, do których mogą przyjść na wizytę, i byśmy tak przekształcili usługi, by pasowały one do ​
potrzeb ​
młodych ludzi, wliczając usługi wieczorowe i weekendowe. To stanowi jeden z naszych głównych priorytetów i jest to zgodne z naszymi ambicjami w odniesieniu do świadczenia usług przez “Jeden Zespół”. W realizacji tych ambicji, będzie konkretne odniesienie do potrzeb grup szczególnie zagrożonych, wliczając ludzi w Opiece, wychodzących z Opieki, dzieci w systemie sprawiedliwości dla młodocianych i opiekunów. “Powiedz nam...” sugeruje, że dzieci i młodzież identyfikują się ze wsparciem, jakie może zaoferować ich lekarz ogólny (GP) w odniesieniu do ich zdrowia psychicznego i samopoczucia. Naszym celem jest rozszerzenie możliwości i ekspertyzy do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rozwój idei wspomnianych konkretnych osób z CAMHS w docieraniu do przychodni lekarskich, oferowanie konsultacji i uwidocznienie usług dla dzieci i młodzieży w przychodniach lekarskich. Naszą ambicją jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia, właściwego czasu, i właściwego miejsca, i systemu opieki zbudowanego wokół potrzeb dziecka, a nie wokół obecnych granic organizacyjnych. Zapewniamy, że oferta CAMHS będzie zgodna ze specyfikacją 2020 r. “Jednego Zespołu”. Komisje Zleceniowe Manchesteru i komisja CAMHS kierują się popytem. Naszą ambicją jest radykalne przekształcenie ich w takie, które kierują się potrzebami i są oparte na wynikach. Naszą ambicją jest dostosowanie naszej oferty w zakresie zdrowia emocjonalnego i samopoczucia do modelu “Thrive” (THRIVE The AFC­Tavistock Model for CAMHS 2015). Zgodnie z tym, młodzież z łagodnymi lub tymczasowymi trudnościami i z przewlekłymi, zmieniającymi się lub trwającymi poważnymi trudnościami ­ co do których decydują oni opiekować się samymi sobą i / lub są w drodze powrotu do zdrowia ­ usługi powinny być świadczone w środowisku edukacyjnym lub społecznym. 27 Młodzież i dzieci potrzebujące pomocy będą wspierane przez uważne, oparte na dowodach leczenie (i w przypadku, gdy będzie to możliwe – zgodne z National Institute for Health and Care Excellence, NICE*​
instytucja publiczna działająca w ramach brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, która zajmuje się m.in. publikowaniem wytycznych dot. używania nowych leków czy technologii, a także promocją zdrowego trybu życia​
]), z jasnymi celami i kryteriami oceniania, czy cele zostały osiągnięte. Dla osób, wymagających długiego lub intensywnego leczenia, musi istnieć ścisła współpraca międzyagencyjna (z wykorzystaniem takich metod jak te, zalecane przez AMBIT, by umożliwić powstanie wspólnego języka i podejścia między agencjami) oraz jasność co do tego, kto jest liderem w rozpoznawaniu, że opieka społeczna może być często wiodącą agencją. Niezależnie od tego, czy dziecko lub młoda osoba będzie sobie radzić czy będzie potrzebować dodatkowej pomocy, ich opieka będzie wspierana przez programy opieki dopasowane do konkretnej choroby, przeprowadzone zgodnie z przewidywanymi terminami i wynikami. W odniesieniu do konkretnych chorób, upewnimy się, że pojawiające się strategiczne wytyczne sieci klinicznej odnośnie autyzmu ADHD i zaburzeń neurorozwojowych będą wdrażane. Zdajemy sobie sprawę z bieżących prac Central Manchester NHS Foundation Trust CAMHS nad rozwojem programów. Musimy dostosować tę pracę do modelu “Thrive”, upewniając się, że będą to programy psychospołeczne i psychoedukacyjne, jak i programy dla dzieci i młodych ludzi, którzy nie są jeszcze gotowi na terapię. CAMHS złożył wniosek o to, by stać się stroną przyspieszającą plan co do “Thrive” w celu testowania i dopracowania modelu. Będzie to służyć jako narzędzie i wsparcie, potrzebne do wdrożenia i testowania tego modelu w odpowiednim tempie. Zaangażowanie we współpracę z kadrą kierowniczą szkół, poprzez grupę referencyjną dyrektorów szkół, wskazuje na potrzebę przedspotkaniowej/przedterapeutycznej oferty, która zawiera źródła wsparcia i informacji, w tym telefony zaufania, strony internetowe i grupy wzajemnego wsparcia wśród rówieśników, by zapobiec eskalacji i angażowaniu usług wsparcia. Sprawozdanie “Z myślą o Przyszłości” ma na celu zapewnienie na skalę krajową “Programu Poprawy Dostępu do Programu Terapii Psychologicznych (CYPIAPTS). Kliniczne Grupy Zleceniowe Manchesteru są częścią współpracy, i Program Poprawy Dostępu do Programu Terapii Psychologicznych( IAPTS) jest wbudowany w CAMHS. Ostatnio wspieramy rozciągnięcie CYIPATS na świadczenia trzeciego sektora, świadczonego przez 42nd Street. Potrzebna jest większa uwaga by zrozumieć procent świadczeń u obu usługodawców, którzy postępują zgodnie z CYPIPATS oraz by ocenić jaki mają wpływ. Przegląd CAMHS i rozmowy z interesariuszami grup partnerskich CAMHS na temat ustalania priorytetów sugerują, ze “architektura” jest obecna, ale potrzebne są mocniejsze powiązania w całej przebudowie systemu operacyjnego, wymagane w celu ułatwienia dostępu i zaangażowania. Istnieją wątpliwości w całym systemie co do jakości i celowości odpowiedniości skierowań do CAMHS, co z kolei może przyczyniać się do poziomu nieudanych spotkań i ustawiania nierealistycznych oczekiwań. Postęp co do rozwoju powszechnej oferty szkoleniowej w całym mieście, wliczając procedury dotyczące skierowań będzie mieć tu swój wpływ. 28 Potrzebny jest pojedyńczy punkt dostępu w celu wspierania prawdziwie zintegrowanej, głównej, ukierunkowanej oferty CAMHS. Obecnie istnieją trzy drogi dostępu do CAMHS: poprzez Północne, Centralne i Południowe biura, oraz istnieje brak jasności w całym systemie co do relacji między głównym CAMHS i ukierunkowanym CAMHS. System CAMHS popiera cel 11­o tygodniowego dostępu, i jest elastyczność widzenia się z dziećmi i młodzieżą w nagłych przypadkach i w trybie pilnym. Skierowania są sprawdzane codziennie przez dyżurnego pracownika medycznego. Istnieje jednak potrzeba przejrzystej i jasno sformułowanej metodologii wstępnej selekcji pacjentów, która reguluje kwestię Ocen Wczesnej Pomocy (wspierając w ten sposób potrzebę pionowej integracji usług). Społeczne usługi w zakresie zaburzeń odżywiania Pod auspicjami “Z Myślą o Przyszłości” rząd przeznaczył dodatkowe fundusze na wdrożenie proponowanego przekształcenia usług w Anglii w leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 z zaburzeniami odżywiania. Celem przeznaczania tych funduszy jest poprawa spójności i jakości usług w zakresie zaburzeń odżywiania, zapewnienie nowej i ulepszonej opieki społecznej i dziennej opieki leczeniowej, zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i nadzorowani w zakresie leczenia, opartego na dowodach, i w zakresie efektywnego świadczenia usług oraz zapewnienie jak najlepszego korzystania z usług szpitalnych. Nowe standardy dostępu i czasu oczekiwania zostały opublikowane a zdolność usług do spełniania tej normy będzie monitorowana w 2016 roku. Te standardy są oparte na populacji o minimalnym zasięgu 500,000 i 50 nowych przypadkach rocznie. Zleceniodawcy zgodzili się wspólnie zlecić tę usługę we współpracy z Klinicznymi Grupami Zleceniowymi Salfordu. Jest naturalne geograficzne i świadczeniowe dostosowanie, i sprawa biznesu usługodawców jest w fazie rozwoju. Usługi CAMHS wsparły 86 nowych skierowań odnośnie zaburzeń ożywiania w swoich podstawowych zespołach w latach 14/15 wśród tej populacji bez przeznaczonych zasobów. Będzie musiał być stworzony dla naszego obecnego usługodawcy nowy zespół wielodyscyplinarny, by świadczyć usługi zgodnie z nowymi standardami. Jakakolwiek możliwość, która się pojawi po tym dodatkowym zasobie, będzie obliczona i przekazana w kierunku usług dla tych ludzi, którzy samookaleczają się lub pojawiają się w stanie kryzysu. W naszym planie jesteśmy świadomi możliwości reakcji Wielkiego Manchesteru na zaburzenia odżywiania, zidentyfikowane przez Panel CAMHS oraz dostosowane do Devolution Manchester. Przechodzenie Wszystkie dzieci potrzebują przygotowania do dorosłego życia, ale dla niektórych to wyzwanie jest większe. Młodzi ludzie mogą podlegać na różnych etapach czasowych serii nie odbywających się jednocześnie transferom wewnątrz jednej organizacji i pomiędzy różnymi organizacjami 29 służby zdrowia. “Z myślą o Przyszłości” podkreśla, że ​
kwestia przejść dla młodych ludzi trwa ​
już od dawna. Manchesterski niezależny Raport w zakresie Zdrowia Psychicznego (Mental Health Report) potwierdza, że rzeczywiście tak jest w Manchesterze, więc zebrał opinie zwrotne, które młodzi ludzie, ich rodzice i opiekunowie wyrazili podczas naszego zaangażowania we współpracę z nimi. W obecnym systemie przejście jest oparta na chronologicznym, a nie rozwojowym przejściu zazwyczaj następującym w wieku 18 lat. Skupianie się na danej chwili w danym czasie maskuje prawdziwy problem. Tak oto zapewniamy lepszą koordynację w zakresie zdrowia psychicznego dla młodzieży. Nasze dzieci i młodzi ludzie powiedzieli nam, że nie chcą arbitralnego odcięcia od CAMHS na podstawie określonego wieku, ale że chcą dalszej, spersonalizowanej, odpowiedniej opieki. (“Powiedz nam ... Wgląd w Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego i Samopoczucia Młodzieży w Manchesterze”). Poprawa rozwiązań co do przejść dla dzieci, przechodzących z usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dorosłych jest sprawą nadrzędną dla Manchesterskich Klinicznych Grup Zleceniowych. Naszą ambicją w odniesieniu do kwestii przejść jest szczegółowo opisana w nowych programach opieki Programu Poprawy w zakresie Zdrowia Psychicznego, umożliwiających elastyczność dla ludzi w wieku 16­u/17­u lat, powracających do zdrowia, we wspieraniu ich w CAMHS nawet po 18­tym roku życia, i umożliwiających to, by ludzie w wieku 16­u lat, których objawy nie są rozwiązane, byli kierowani do usług dla dorosłych przed ukończeniem 18­go roku życia. W najbliższym czasie protokół, dotyczący przejść od CAMHS do systemu zdrowia psychicznego dla dorosłych, jest w trakcie przeglądu (zapewniając spójność z Modelowym Transferem Wypisów NHS w Anglii z protokołem opieki dla młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w okresie przejściowym podczas przechodzenia z CAMHS). Są potrzebne podstawowe dane od naszych usługodawców w zakresie zdrowia psychicznego z Fundacyjnego Trustu Centralnego Manchesteru, z Trustu Zdrowia Psychicznego I Opieki Społecznej Manchesteru, Trustu NHS Rotherham Doncaster i South Humber i 42nd Street odnośnie liczby przejść z usług dla dzieci do usług dla dorosłych, pojawiających się potrzeb i stopnia przyjęć. Idąc dalej, naszym zamiarem jest sporządzenie oferty przejścia, która odzwierciedla model świadczenia usług przez pracowników kluczowych, wyraźne programy w zakresie przejść, odnośnie konkretnych, pojawiających się potrzeb, i która służy elastyczności granic wiekowych i wspólnej opiece, szczególnie dla naszych najbardziej zagrożonych młodych ludzi. Nasza oferta będzie oparta na informacjach o najlepszym sposobie postępowania w zakresie przejść, co jest opracowywane przez Strategiczną Sieć Kliniczną Wielkiego Manchesteru, Południowej Cumbrii i Lancashire (Greater Manchester South Cumbria i Lancashire Strategic Clinical Network) i zgodne z nowymi wytycznymi organizacji NICE. Kryzys 30 Papierkiem lakmusowym skuteczności naszego systemu zdrowia psychicznego jest to, jak reaguje on na kryzys. Naszą ambicją jest upewnianie się, że kiedy młody człowiek przeżywa kryzys, otrzymuje pomoc od razu, w dzień czy w nocy, w bezpiecznym miejscu. System oferuje skoordynowany całodobowy program pogotowia. Pilne skierowania 16­o i 17­latków są zarządzane w pierwszej instancji przez Usługi w zakresie Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, gdzie świadczone są wstępne oceny na pogotowiu “A&E” i następne spotkania pokryzysowe, jeśli jest to wymagane. Po godzinie17:00 każde dziecko / młody człowiek prezentujący się jako pilny przypadek, musi iść na swoje miejscowe pogotowie A&E ­ CAMHS posiada usługę reagowania na pilne zgłoszenia (On Call Rota) ­ iść na Pogotowie Pediatryczne (Paediatric A&E) przeznaczone dla ludzi poniżej 16­go roku życia. Ta usługa jest świadczona przez personel medyczny. Obecne ustalenia w sprawach kryzysowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 16 do 18 nie są wystarczająco solidne, i niepotrzebnie prowadzą do wyższego poziomu przyjęć poziomu 4 w tej grupie, niż może to być konieczne. Wzrost częstości występowania samookaleczeń i pojawiania się ludzi, przeżywających kryzys, wywiera znaczną presję na usługi CAMHS, co wpływa na możliwość reagowania na problemy mniej poważnie chorych dzieci i młodzieży. Ryzyko, powstałe na skutek tego, to eskalacja problemów w tej kohorcie. Poprzez tą strategię będziemy inwestować w ofertę szybkiego dostępu do opieki w domu, która będzie stanowić nie tylko część naszego reagowania na sytuacje kryzysowe, ale także naszą ofertę wobec tych młodych ludzi, którzy potrzebują bardziej intensywnej oferty CAMHS, ale niekoniecznie przyjęcia do szpitala. Naszym zamierzanym wynikiem jest to, by umożliwić, by więcej młodych ludzi wracało do zdrowia w domu i prosperowało w domu, chodziło do szkoły i utrzymało swoje przyjaźnie, a tym samym zmniejszało nieustanne przyjęcia do szpitali, co wiemy, że jest ewidentne w całym mieście. Istnieje przekonanie, że oferta szybkiego dostępu do opieki w domu dla dzieci i młodzieży jest potrzebna w celu wspierania ustępowania kryzysu, zapobiegania przyjęciom do szpitali oraz zapewnia zasięgu, wymaganego do pracy z kohortą młodych ludzi, którzy znajdują się w ryzyku zerwania współpracy z usługami w zakresie zdrowia psychicznego I samopoczucia. Kliniczne Grupy Zleceniowe Manchesteru uznają również potrzebę programu opieki w zakresie samookaleczenia, i potrzebę zobowiązania się do przyjęcia podejścia "kryzysu konkordatowego" w celu wspierania programu opieki w zakresie samookaleczenia, programu opracowywanego przez Greater Manchester, Lancashire i South Cumbria Strategic Clinical Network, opracowywanego na tym interfejsie w zgodnie z wytycznymi NICE. Konkordat Kryzysowy Wielkiego Manchesteru (Greater Manchester Crisis Concordat) jest obecnie nastawiony na dorosłą populację. Potrzeba wyraźnego odzwierciedlenia nastawienia na dzieci i młodzież została rozpoznana i została odzwierciedlona w najnowszym Planie Działania oraz podczas niedawnego zaangażowania w rozmowy z CAMHS. Wyniki są obecnie definiowane i uzgadniane. W okresie lat 2015/16 skupimy się na dodatkowych inwestycjach w naszą komisje CAMHS w celu pilotowania usługi szybkiego dostępu do leczenia w domu. Naszą nadzieją jest to, że będzie to wspierać dostęp do CAMHS poza normalnymi godzinami pracy oraz w weekendy, i 31 że zapewni to możliwość zwiększenia indywidualnego wsparcia dla młodych ludzi, którzy przeżywają coraz większe trudności w środowisku społecznym. W latach 2016/17 zlecimy przegląd pod kątem wpływu, jaki to będzie mieć, w celu stworzenia podstaw i potencjalnie uekskluzywnienia tej komisji, określimy wartość przeznaczonych zasobów we wszystkich głównych usługach CAMHS oraz określimy, gdzie powinny być przekierowane. Wsparcie dla zagrożonych grup Poprzez pracę nad przeglądem CAMHS i poprzez nasz system szerokiego zaangażowania, zdaliśmy sobie sprawę, że obecna konstrukcja usług stanowi bariery, utrudniające młodym ludziom i tym, którzy się nimi opiekują, uzyskiwanie wsparcia, którego potrzebują. Naszym celem jest, zlikwidowanie tych barier i docieranie do dzieci i młodzieży w potrzebie. Wyzwanie, zidentyfikowane przez naszych partnerów, dotyczy tego, jak przechwycić tych młodych ludzi, którzy nieproporcjonalnie lądują w usługach dla dorosłych. Chodzi o takie dzieci, jak te w gangach, dzieci w Opiece, i wychodzące z Opieki, uchodźcy i azylanci, dzieci znajdujące się w ryzyku wykorzystywania seksualnego, i te ze spektrum autystycznym i ADHD. Naszą ambicją jest zakończenie profilowania pacjentów, by lepiej zrozumieć, jakie grupy są obecnie niewystarczająco reprezentowane i by pilotować ukierunkowaną ofertę razem z naszymi partnerami z sektora wolontariackiego. Usługa CAMHS “Dzieci pod Opieką” (Looked after Children Service) jest usługą konsultacyjną i terapeutyczną dla dzieci pod opieką, ich opiekunów i dla pracowników. Usługa ta jest zlecana wspólnie przez Zdrowie i Opiekę Społeczna oraz świadczona, poprzez partnerstwo wieloagencyjne. W nawiązaniu do przekształcenia usługowego CAMHS LAC został zintegrowany w głównej ofercie CAMHS. Usługodawcy będą dążyć do upewniania się, że usługa ta jest zgodna ze strategiami i planami LAC. Kliniczna Grupa Zleceniowa zleca ofertę CAMHS w Systemie Sprawiedliwości dla Młodocianych (Manchester Youth Justice Service). Jest to uważane za obszar dobrego sposobu postępowania, i są wymagane dalsze prace w celu badania wpływu, jaki ma ta inwestycja. W ramach zarządzania Manchesterskiego Planu Naprawczego OFSTED, system będzie w stanie zapewniać monitorowanie korzystania z usług CAMHS przez populację LAC. Na dodatek, oceny zdrowia LAC będą świadczone w zakresie zdrowia emocjonalnego i samopoczucia dzieci i młodzieży w dwóch punktach w czasie. W sprawozdaniu “Z myślą o Przyszłości” jest wyraźnie napisane, że dzieci i młodzież nie powinny być wypisywane z usług na podstawie nieprzychodzenia na wizyty. Może to wskazywać na problemy z zapewnianiem bezpieczeństwa. Część pracy jest obecnie w toku w celu zrozumienia czynników, przyczyniających się do nie przychodzenia na spotkania oraz w celu ustanowienia solidnego systemu kolejnych spotkań. Inwestycje w model asertywnego działania poprzez leczenie domowe będą miały tu swój wpływ. Realizowanie oferty w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia, określanej na tle modelu “Thrive”, pozwoli na elastyczne kryteria akceptacji w oparciu o potrzeby, a nie 32 diagnozy, i obejmie modele skutecznych interwencji dla zagrożonych dzieci i młodzieży. Dzięki temu mechanizmowi, będziemy umacniać wiodącą rolę zawodową, by najbardziej zagrożeni ludzie współdziałali ze wszystkimi agencjami, by zapewniać, że usługi są ukierunkowane i koordynowane. NSPCC szacuje, że 5­16% ludzi w wieku 16 lat lub młodszych jest wykorzystywane seksualnie. Zgłasza się, że 34% respondentów, którzy są wykorzystywani przez osobę dorosłą i 83% wykorzystywanych przez rówieśnika ­ nie zgłasza tego. Pracownicy służby zdrowia znajdują się w idealnym miejscu, by rozpoznawać wykorzystywanie seksualne dzieci. Manchesterski Zespół Ochrony (Manchester Protect Team) zidentyfikował potrzebę zaangażowania się we współpracę z pracownikami służby zdrowia, wyposażając ich w niezbędne umiejętności i zasoby. Naszą ambicją jest to, by w ciągu lat 15/16 pracownicy CAMHS odbyli szkolenie “Level 3 CSE”. Partnerzy systemowi wiedzą o strategicznym połączeniu, jakie ma CAMHS z Wieloagencyjnym Ośrodkiem Zapewniania Bezpieczeństwa (Multi Agency Safeguarding Hub), by twierdzić, że jest również wymagane połączenie operacyjne. "Nie ma złych drzwi: współpraca na rzecz wspierania młodych opiekunów i ich rodzin" określa protokół ustaleń pomiędzy Manchesterskimi Klinicznymi Grupami Zleceniowymi a Władzami Lokalnymi w odniesieniu do wsparcia dla młodych opiekunów w świetle zmian w uprawnieniach władz lokalnych i obowiązkach od kwietnia 2015 roku zgodnie z Ustawą o Opiece z 2014. Dzięki temu mechanizmowi będziemy zapewniać, że potrzeby młodych opiekunów w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia są rozpoznawane, i że jest oferowane ukierunkowane wsparcie. Spójność z Trybem Przyśpieszonym (Fast Track) w zakresie Trudności w Uczeniu się Wielki Manchester jest zobowiązany do znacznego przekształcenia usług dla osób z trudnościami w uczeniu się i / lub z autyzmem, by zapewnić, że więcej usług jest świadczonych w społeczności i bliżej do domu, odchodząc od schematu długotrwałej opieki szpitalnej. Celem jest wprowadzenie indywidualnego podejścia, skoncentrowanego na osobie, by zapewnić, że leczenie i wsparcie potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się i ich rodzin będzie zaspokajane, i że bariery w postępie będą kwestionowane i przezwyciężane. Strategia Greater Manchester Mental Health połączy istniejący program zajęć Fast Track w całym Wielkim Manchesterze, z priorytetami dla dzieci i młodzieży. To zapewni, że aspekty profilaktyczne i te dotyczące pracy w społeczności, zostaną umieszczone w Planach Transformacyjnych CAMHS w Wielkim Manchesterze i na poziomie lokalnym, zmniejszając potrzebę wysokich kosztów umieszczania pacjentów w szpitalach poza tym obszarem opieki zdrowotnej i społecznej. Kadra pracownicza W odpowiedzi na zalecenia przeglądu CAMHS, zleceniodawcy przeprowadzili analizę potrzeb szkoleniowych czołowych profesjonalistów, pracujących w opiece zdrowotnej, społecznej i szkołach pielęgniarskich, by zrozumieć obecne poziomy świadomości, pewności siebie i doświadczenia w zakresie kwestii zdrowia psychicznego dzieci. 33 Analiza trzystu pięćdziesięciu otrzymanych odpowiedzi podkreśla potrzebę pakietu szkoleniowego w zakresie zdrowia emocjonalnego i samopoczucia dla czołowych pracowników opieki zdrowotnej i społecznej, pracujących z dziećmi. Zleceniodawcy zarówno z Rady Miejskiej jak i z Manchesterskich Klinicznych Grup Zleceniowych podejmują teraz podejście współpracujące co do przeglądu kwestii rozwoju kadry pracowniczej i szkoleń z nadzieją udostępnienia nowych pakietów szkoleniowych. Przewiduje się, że poprzez poprawę oferty szkoleniowej dla profesjonalistów poziomu 1 w odpowiednich kohortach opieki zdrowotnej i społecznej, będą realizowane następujące rezultaty: • Zwiększona pewność siebie w rozpoznawaniu i radzeniu z kwestiami zdrowia psychicznego wśród profesjonalistów poziomu 1. • Poprawione zrozumienie oferty usług CAMHS wśród profesjonalistów poziomu 1. • Poprawiona jakość skierowań profesjonalistów poziomu 1 do usług CAMHS. • Poprawiona świadomość wśród profesjonalistów poziomu 1 odnośnie wpływu kluczowych czynników, wliczając: związki, wykorzystywanie i zaniedbanie, na emocjonalne zdrowie i samopoczucie dzieci i młodzieży. Naszym zamiarem jest to, by w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy definiować, rozwijać i promować program (z uwzględnieniem istniejących świadczeń krajowych i lokalnych, w tym Mind Ed, Connect 5 i Behind the Behaviour Programme) i mierzyć jego wpływ w odniesieniu do zwiększenia pewności siebie, zdolności i standardu skierowań w całym systemie. Przyjęcie podejścia “Jednego Zespołu” jest zmianą w kierunku nowego sposobu pracy. Będzie to wymagać zmiany kulturowej, wliczając to, w jaki sposób różne zawody ze sobą współpracują. Odpowiedzialność i Przejrzystość Umowa zarządzeniową, wspierająca ten plan, zabezpiecza całe podejście do całego sytemu świadczeń na poziomie lokalnym. Strategiczny nadzór i zarządzanie będą zapewniane przez Wspólny Kliniczny Komitet Zleceniowy (Joint Clinical Commissioning Committee). Pod­Grupa ds Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia (Emotional Health and Wellbeing Sub Group) będzie centralnym “pojazdem dostawczym”, ze związanymi z tym nurtami pracy, ustanowionymi w celu monitorowania postępu na tle kluczowych wskaźników wydajności i zarządzania ryzykiem. Pod­Grupa ds Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia będzie składać sprawozdania bezpośrednio do Wspólnego Klinicznego Komitetu Zleceniowego poprzez Pod­Grupę ds Dzieci, Położnictwa i Noworodków (Children’s and Maternity Neo Natal Sub Grup). Idąc dalej, Pod­Grupa ds Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia ustali mechanizmy dla zapewnienia ciągłego zaangażowania się we współpracę z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami i opiekunami w zakresie rozwijania i realizowania tego planu transformacji. Rezultaty programu i środki pomiaru sukcesu Zostało opracowane szczegółowe narzędzie monitorujące ten program, opisując: nasze lokalne priorytety, finansowanie nurtów pracy, i spodziewane rezultaty. Są one 34 odzwierciedlone w planie świadczeń usług dla Dzieci i Młodzieży w Całym Mieście, który obecnie jest w fazie rozwoju. Kluczowe wskaźniki skuteczności zostaną wspólnie stworzone z partnerami systemowymi, gdyż program będzie zastosowany i będzie obejmować następujące środki pomiaru sukcesu: • Nowa oferta Zintegrowanego Zdrowia Szkolnego • Ogólnomiejskie oferta szkoleniowa • Kampania przeciwko stygmatyzowaniu • Zdrowie Emocjonalne i Samopoczucie (Emotional Health and Wellbeing) osadzone we Wczesnej Pomocy (Early Help) • Zmniejszenie liczy osób, pojawiających się w stanie kryzysu na pogotowiu • Zmniejszenie liczb niestawiania się na wizyty • Ulepszone zarządzanie przyjęciami poziomu 4 i wpływ na ponowne przyjęcia • Liczba dzieci i młodzieży w całości odbywająca leczenie oparte na dowodach • Liczba dzieci i młodzieży wypisywanych za obopólną zgodą • Rezultaty zgłaszane przez pacjentów • Skuteczne zaangażowanie się we współpracę z dziećmi i młodzieżą Prognozowane Koszty Pierwszeństwo Płn Manchester 16/17 15/16 Redesign of Emotional Health and Wellbeing Offer £13,680 Community Eating Disorder Service £118,062 Rapid Access and Home Treatment Pilot £126,000 Integrated School Health £36,000 Early Help Hub Pilot £54,000 Dedicated Transition Offer £27,340 Vulnerable Groups Project £36,000 Resilience Programme Anti­ Stigma Campaign Peer Support Publication of Plan Total £411,082 Ctrl Manchester 16/17 15/16 Płd Manch
ester 16/17 15/16 £3,420 £12,920 £3,230 £11,400 £2,850 £29,516 £109,077 £27,269 £98,034 £24,509 £31,500 £119,000 £29,750 £105,000 £26,250 £9,000 £13,500 £8,500 £12,750 £30,000 £45,000 £7,500 £11,250 £6,840 £34,000 £51,000 £25,820 £6,460 £22,780 £5,700 £9,000 £34,000 £8,500 £30,000 £7,500 £25,200 £7,200 £7,200 £1,800 £144,176 £385,817 £10,200 £6,800 £6,800 £1,700 £121,959 £342,214 £9,000 £6,000 £6,000 £1,500 £108,059 *może ulec zmianie przy dalszym modelowaniu usług 35 Załącznik 1 Oferta w zakresie Zdrowia Emocjonalnego i Samopoczucia w Manchesterze 36 Usługi CAMHS w Manchesterze są oznaczane przez wielopoziomowy system interwencji, odzwierciedlając rosnący wkład na każdym etapie. ­ Poziom 1 CAMHSu jest obsługiwany przez profesjonalistów, których szkolenie i główna rola nie jest w dziedzinie zdrowia psychicznego. Należą do nich lekarze ogólni (GPs), pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki szkolne, opieka społeczna, agencje wolontariackie, nauczyciele, pracownicy socjalni w domach opieki i pracownicy sektoru wymiaru sprawiedliwości dla młodocianych. ­ Poziom 2 CAMHSu jest obsługiwany przez profesjonalistów specjalistycznie przeszkolonych w dziedzinie służby zdrowia psychicznego. Pracują oni sami, ale mogą wnieść specjalistyczny wkład do zespołów wieloagencyjnych Rady Miejskiej Manchesteru. ­ Poziom 3 CAMHSu skierowany jest do młodych ludzi z bardziej złożonymi problemami ze zdrowiem psychicznym, i usługi tego poziomu będą świadczone przez zespoły wieloagencyjne. ­ Poziom 4 CAMHSu skierowany jest do dzieci i młodzieży z poważnymi i / lub złożonymi problemami. Te specjalistyczne usługi mogą być oferowane w domu, przychodni lekarskiej lub przyszpitalnej dla pacjentów ambulatoryjnych. Usługi te wymagają połączenia lub intensywności interwencji, które nie mogą być świadczone przez Poziom 3 CAMHSu. Usługi te obejmują oddziały szpitalne dla młodocianych pacjentów, oddziały ds zaburzeń z odżywianiem, specjalistyczne zespoły ds wykorzystywania seksualnego i specjalistyczne zespoły ds problemów neuropsychiatrycznych. 4.5 Obecny system zapewnia usługi zarówno zlokalizowane w społeczności jak i w przyszpitalnych przychodniach ambulatoryjnych (poziomy 2 & 3) Klinicznym Grupom Zleceniowym Manchesteru i Salfordu, a także świadczenia dla pacjentów szpitalnych specjalistycznego poziomu 4 dla pacjentów szpitalnych w regionie Północno­Zachodnim. Usługi w całej opiece zdrowotnej, edukacji, opiece nad młodocianymi przestępcami i opiece społecznej ściśle współpracują z odpowiednimi zespołami CAMHS w oparciu o lokalizacje. Dodatkowo istnieje poziom zintegrowanych świadczeń, gdzie pracownicy Rady Miejskiej Manchesteru tworzą cześć kadry pracowniczej jako zespoły “Dzieci pod Opieką” i Dyrektoriat CAMHS CMFT (CAMHS CMFT Directorate). Główne usługi CAMHS są świadczone w oparciu o lokalizacje w Północnym, Centralnym i Południowym Manchesterze. Zapewniają one kompleksową opiekę nad emocjonalnymi, psychologicznymi i psychiatrycznymi potrzebami dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, od konsultacji ­ po profesjonalistów poziomu 1 i krótkie interwencje w przypadku chorób możliwych do zidentyfikowania ­ do poważnych i / lub trwających, pojawiających się przypadków psychiatrycznych. Usługi CAMHS są również zintegrowane z Systemem Sprawiedliwości dla Młodocianych Rady Miejskiej Manchesteru i Federacją Szkół, świadcząc konsultacje i bezpośrednie skierowania. Model ten demonstruje rozpoznanie związku między występowaniem problemów ze zdrowiem psychicznym młodzieży a przestępczością i występowaniem problemów ze zdrowiem psychicznym a dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 37 “Za Zachowaniem” (“Behind the Behaviour”) to wieloagencyjny program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jest zaprojektowany, by zwiększyć świadomość zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. Obecnie zlecany przez CAMHS, a świadczony przez różnych specjalistów, w tym psychologów, psychiatrów, pracowników służby zdrowia i innych ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dotyczy on wszystkich, którzy wspierają dzieci, młodzież i ich rodziny na poziomie 1 i 2. Program jest koordynowany przez Manchesterskie “Zdrowe Szkoły”. Kursy pomagają profesjonalistom rozwijać ich rozumienie podstawowych konceptów z zakresu zdrowia psychicznego i konkretnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Usługi dla Dzieci i Rodziców (CAPS) to usługi przedszkolne, oferujące wieloagencyjny i interdyscyplinarny model usług z zakresem interwencji klinicznych, opartych na dowodach, świadczone dzieciom przedszkolnym i ich rodzinom. Interwencje realizują kluczowe aspekty głównej oferty centrów Sure Start Children Centres, zwłaszcza te dotyczące wsparcia dla rodziny, rodzicielstwa i wsparcia poporodowego. Usługi CAPS wliczają 14­o tygodniowy, oparty na dowodach, kurs rodzicielski “Niesamowite Lata” (“Incredible Years”) (dla dzieci w wieku 2­12 lat) i 10­cio tygodniowy kurs dla dzieci poniżej 2­go roku życia. Skierowania do CAPS przychodzą przez standardowy system w każdym z lokalnych głównych zespołów. Usługi „Emerge” (“The Emerge Service”) jest Środowiskowym Zespołem ds Zdrowia Psychicznego (Community Mental Health Team), który świadczy interwencje dla trudnodostępnych 16­17­latków, którzy doświadczają swoich pierwszych problemów ze zdrowiem psychicznym (lub w niektórych przypadkach swojej pierwszej diagnozy). Emerge otrzymuje zlecenia przez Kliniczne Grupy Zleceniowe Manchesteru i Salfordu, a jego usługi świadczone są przez Trust Fundacyjny Centralnego Manchesteru (Central Manchester Foundation Trust). W kontekście Krajowej Umowy Ramowej usług dla dzieci, młodzieży i usług położniczych, usługa “Emerge” realizuje szereg rezultatów z tej umowy ramowej w celu promowania Zdrowia Psychicznego i Psychicznego Samopoczucia dzieci i młodzieży. Usługi “Dzieci pod Opieką” CAMHSu (CAMHS LAC) zapewniają usługi konsultacyjne i terapeutyczne populacji około 1300­u dzieci (i ich opiekunów), którymi opiekuje się Rada Miejska Manchesteru. Zapewniają również sesje konsultacyjne domom dziecka, i szkolenia dla opiekunów zastępczych, pracowników Opieki Społecznej i pracowników służby zdrowia. Struktura CAMHS LAC mieści w sobie także Adopcyjne Usługi Psychologiczne (Adoption Psychology Service), TOPS Service (Therapeutic Foster Care) i KEEP (grupowe interwencje Opieki Zastępczej ­ Foster Care). Dowody wskazują, że dzieci znajdujące się pod opieką państwową, mają niesamowicie skomplikowane potrzeby zdrowotne i społeczne i o wiele wyższe wskaźniki występowania choroby psychicznej niż u dzieci, które nie są pod opieką państwa i mieszkają ze swoimi biologicznymi rodzinami. (Ford T i et al 2007) Usługi ds Trudności w Uczeniu się (The Learning Disability Service) zapewniają wsparcie dla dzieci (do 18­go roku życia) z poważnymi trudnościami w uczeniu się, z nabytym uszkodzeniem mózgu (ABI), autyzmem i innymi skomplikowanymi niepełnosprawnościami. Trudność w uczeniu się obejmuje: obecność znacznie obniżonej zdolności do rozumienia nowych lub złożonych informacji, lub uczenia się nowych umiejętności, zmniejszona zdolność do samodzielnego radzenia sobie, upośledzenie, które miało początek przed okresem dorosłości, z trwałym wpływem na rozwój. Ludzie o znacznych trudnościach w uczeniu się często używają podstawowych słów i gestów do komunikowania swoich potrzeb. Wielu potrzebuje wysokiego poziomu wsparcia w codziennych 38 czynnościach. Niektórzy mają dodatkowe potrzeby medyczne a niektórzy potrzebują pomocy w poruszaniu się. Usługi te zapewniają, że ​
dzieci niepełnosprawne mają taki sam dostęp do CAMHS i interwencji, ​
zalecanych w ramach wytycznych NICE, jak ich koledzy, którzy nie są niepełnosprawni. Lekarze opierają się na psychologii behawioralnej, umiejętnościach w zakresie analizy funkcjonalnej, psychologii kognitywnej i systematycznych interwencjach. Usługi Zdrowie Emocjonalne w Szkołach (The Emotional Health in Schools) zapewniają szkolenia, konsultacje i interwencje oparte na interwencjach w dziewięciu szkołach na terenie Manchesteru. Usługi te maja na celu zapewnienie wczesnej interwencji i poprawienie komunikowania się i dostępu do rejonowych podstawowych świadczeń CAMHS poziomu 2/3. Rada Miejska Manchesteru, Załącznik 1 ­ pozycja 8 Komitet ds Kontroli nad Dziećmi i Młodzieżą,10 grudnia 2013, 46. Usługi 42nd Street promują dobre samopoczucie psychiczne i reagują na emocjonalne i psychiczne potrzeby zdrowotne młodzieży w wieku 13 ­ 25 lat, zajmując się zagadnieniami różnorodności i odmienności. Usługi są częścią zakresu usług, które koncentrują się na wczesnej interwencji, a także oferują odpowiednie i stałe usługi, które odnoszą się do przejścia w dorosłość, dla młodych ludzi w wieku od 16 do 18 lat. Usługi świadczą oparte na dowodach interwencje terapeutyczne “sam na sam” i pracę w grupach, na przykład: podejście terapii kognitywno­behawioralnej CBT, poradnictwo ukierunkowane na rozwiązywanie problemów. Gaddum Centrum zapewnia praktyczne i emocjonalne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, które doświadczają trudności w radzeniu sobie ze śmiercią kogoś ważnego dla nich, i dostarcza informacji na temat śmierci, procesu żałoby oraz rytuałów społecznych i kulturowych. Oferuje również opiekę paliatywną dla rodzin i rodzeństwa. Świadczenia specjalistyczne poziomu 4 są zlecane przez NHS England. Świadczenia szpitalne odbywają się poprzez Pennine Care (Hope Unit) Greater Manchester West (Junction 17) i Central Manchester Foundation Trust (Galaxy House). Galaxy House jest działem z 12 łóżkami, głównie świadczącym usługi ludziom do 14­go roku życia, a także specjalistyczne usługi w zakresie zaburzeń odżywiania. Zespół łącznikowy pediatryczno­psychologiczno­społeczny (The Paediatric Psycho Social Liason Team) również wchodzi w zakres kompetencji specjalistycznych świadczeń poziomu 4. Zespół ten pracuje z dziećmi mające podstawowe diagnozy w obrębie zdrowia fizycznego i związane z nimi powikłania zdrowia psychicznego, które mogą wynikać z tych diagnoz. Zespół ds Rozwoju Społecznego poziomu 4 (Tier 4 Social Development Team) świadczy usługi skierowań, i rozwija, wdraża i upowszechnia nowe metody ocen oparte na dowodach i interwencje w przypadku trudnych i złożonych zaburzeń rozwoju społecznego u dzieci, w tym zaburzeń spektrum autyzmu i zaburzeń przywiązania. Usługi w zakresie Zespołu Chronicznego Zmęczenia (The Chronic Fatigue Service) jest regionalnym zespołem specjalistów zajmującym się oceną i leczeniem dzieci i młodzieży z zespołem chronicznego zmęczenia, na obszarze Wielkiego Manchesteru. 39 ZAŁĄCZNIK 2 Powszechne i ukierunkowane świadczenia dla dzieci Oferta wczesnej pomocy w mieście Wczesna pomoc w ramach świadczeń opieki zdrowotnej zaczyna się w okresie przedporodowym, i obejmuje szeroki zakres usług we wszystkich zawodach, i wlicza organizacje sektora wolontariackiego, którym zlecono świadczenia. Usługi te mogą być sklasyfikowane jako "powszechne" ­ dostępne dla wszystkich lub "otrzymujących ukierunkowane usługi" ­ mające na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób potrzebujących. Niektóre rodziny mogą otrzymać zarówno świadczenia powszechne jak i ukierunkowane. Powszechne wsparcie Usługi położnicze Wszystkie trzy trusty ds poważnych przypadków w Manchesterze zapewniają solidne usługi położnicze na terenie miasta. Każdy trust obejmuje dan​
ą
lokalizację
geograficzn​
​
ą Manchesteru: P​
ół
nocn​
​
ą
, Centraln​
​
ą​
albo Po​
ł
udniow​
​
ą
. ​
Usługi położnicze muszą się składać z następujących komponentów, systemów i procesów, które stanowią podstawę ich świadczenia: Opieka przedporodowa Jest to etap, na którym matka (z resztą rodziny) powinna nawiązać kontakt z usługodawcami i zosta​
ć​
zapoznana z możliwościami opieki na kolejne miesiące, wraz ze zintegrowanym programem. Nowoczesna opieka położnicza oznacza stosowanie modelów opieki, które są znane z tego,​
ż​
e są skuteczne w docieraniu do kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i / lub zagrożonych; i musi uwzględniać przemieszczające się populacje ludzi w planowaniu ciągłości opieki. Celem opieki przedporodowej powinno być: • Poprawienie wyników zdrowia i samopoczucia kobiet i ich dzieci; • Zmniejszenie wskaźnika śmiertelności wśród niemowląt / noworodków i okresu okołoporodowego • Zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności matek; • Poprawienie dostępu do usług, zwłaszcza dla grup kobiet zagrożonych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji • Poprawienie wiedzy, umiejętności i zdolności kobiet i ich rodzin w zakresie z ciąży i macierzyństwa • Zapewnienie wsparcia zgodnie z programem zdrowego dziecka Usługi obejmują również wczesny dostęp do głównej położnej w celu uzyskania porady i leczenia, bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza ogólnego (GP) lub w innym​
ś
rodowisku ​
służby zdrowia, dostęp do oddziału przeznaczonego dla wczesnych ciąż oraz dostęp do szans i środowiska, w którym kobiety mogą zdecydować o rozmawianiu o przemocy 40 domowej. Usługi zapewniają również informacje odnośnie stylu życia (lifestyle information) (w odpowiednich formatach / językach) oraz porady, dotyczące odżywiania się matek i żywienia niemowląt (wliczając “Zdrowy Start” – „Healthy Start” i “Witamina D” – “Vitamin D”), porady dotyczące zdrowego przyrostu masy ciała w czasie ciąży, badań przesiewowych Indeksu Masy Ciała (Body Mass Index BMI) i skierowaniach do usług, którym odpowiednio zlecono świadczenia w zakresie kontroli wagi, zaprzestania palenia tytoniu, alkoholu i badaniach przesiewowych. Opieka poporodowa 6­8 tygodni od urodzenia dziecka, podczas których matka i dziecko z powrotem stabilizują się w ich zwykłym otoczeniu domowym, daje podstawę do różnych potrzeb wsparcia. Usługi są zgodne z klinicznymi wytycznymi NICE w zakresie opieki poporodowej, odżywiania matki i żywienia dziecka, a także z programem zdrowego dziecka (Healthy Child Programme) i obejmują one: • Kompleksowe oceny potrzeb zdrowotnych i społecznych matki i dziecka. • Badanie i ocenianie ryzyka potrzeb rodziców w zakresie zdrowia psychicznego. • Rozpoznawanie i leczenie problemów ze zdrowiem psychicznym za pomoc​
ą
jasno ​
opracowanych program​
ów​
. • Uzyskiwanie dostępu do leczenia i wsparcia (wliczając dostęp do terapii psychologicznych). • Obserwacja interakcji mi​
ę
dzy rodzicami i niemowlętami. ​
• Badania przesiewowe noworodków, wliczając badania z krwi włośniczkowej noworodka (bloodspot screening), badania przesiewowe słuchu noworodków. • Program NHS Bada​
ń
Zdrowia Fizycznego Noworodków (“NHS Newborn Infant and Physical ​
Examination Programme” (NIPE) • Ciąg​
ł​
e informacje i pomoc w zakresie z karmienia piersią i rodzicielstwa, w tym propagowanie zdrowego startu. • Skierowania do pielęgniarek środowiskowych w ramach zintegrowanego planu opieki. • Sprawdzanie, czy rodzina zapisała się do programu “Zdrowy Start” i “Witamina D”. • Powiadamianie miejscowych centrów dla dzieci o urodzeniu dziecka, za zgodą rodziców. Usługi społeczne i macierzyńskie zapewniają także szereg bada​
ń
opartych na dowodach, ​
które są zalecane przez Krajowy Komitet Badań Przesiewowych (National Screening Committee). Wszystkie takie badania przesiewowe muszą być oferowane wszystkim kobietom przez usługi macierzyńskie. Wliczając: • Badania przesiewowe na obecność chorób zakaźnych u kobiet w ciąży. • Badanie przesiewowe na obecność anemii sierpowatej i talasemii. • Badania przesiewowe na obecność anomalii płodu (w tym badanie przesiewowe na obecność Zespołu Downa). • Badania przesiewowe dla noworodków. • Program NHS Bada​
ń
Zdrowia Fizycznego Noworodków (NIPE). ​
• Program NHS Badań z krwi włośniczkowej noworodka • Badania NHS przesiewowe słuchu u noworodków (The NHS New­Born Hearing Screening). Świadczone są także szczepienia przez te usługi, albo rodziny są kierowane do odpowiednich usług odno​
ś
nie: ​
• szczepie​
ń​
przeciw grypie • szczepie​
ń​
noworodków szczepionk​
ą
BCG. ​
Prywatni usługodawcy położniczy 41 Manchesterskie Kliniczne Grupy Zleceniowe nie zlecają usług żadnym prywatnym usługodawcom położniczym w mieście; wszelkie wsparcie odbywa się za pośrednictwem tych trzech trustów ds poważnych przypadków. Wybór opieki położniczej zależy od tego, jakie usługi zlecają Kliniczne Grupy Zleceniowe, jak również od os​
ą​
du klinicznego odnośnie tego, co jest najlepsze dla kobiet i ich niemowląt / dzieci. Jednak dla większości kobiet, wybór co do tego gdzie się udać po opiekę położnicz​
ą
, ​
jest osobisty, a my zdajemy sobie sprawę, że ważne jest, by kobiety miały informacje, których potrzebują, by dokonać tego wyboru. Kobiety mogą wybrać swojego głównego usługodawcę na każdym etapie, jednak usługodawca musi znajdować się w lokalnej ofercie wyboru, zidentyfikowanej przez Kliniczne Grupy Zleceniowe. Spólne usługi położnicze są świadczone przez usługodawce znajdującego się najbliżej domu, by umożliwić dostęp do lokalnych klinik i usług wsparcia w czasie ciąży. Lokalna oferta wyboru Klinicznych Grup Zleceniowych NHS Północnego, Środkowego i Południowego Manchesteru jest podana szczegółowo na stronie internetowej CCG​
​
https://www.centralmanchesterccg.nhs.uk/your­nhs­services W wyjątkowych przypadkach, niepilne leczenie może być świadczone przez usługodawc​
ę
, ​
któremu nie zlecono świadczenia usług. Ci usługodawcy mogą być użyci jedynie w przypadku zgody uprzednio uzyskanej od Klinicznej Grupy Zleceniowej (CCG) przez indywidualny panel finansowy, przez bezpośrednie skierowania od lekarzy (GPs) lub położne, transfery od lokalnych usługodawców. Samoskierowania nie będą akceptowane bez wcześniejszej zgody. Informacje dotyczące skutecznego wykorzystywania zasobów przez Kliniczne Grupy Zleceniowe można znaleźć na stronie internetowej CCG. Nowy Model Świadczenia Usług Wczesnoletnich Świadczenia zarówno usług powszechnych jak i ukierunkowanych na terenie miasta pomaga wspierać realizację programu zdrowia dziecka i model świadczenia us​
ł
ug wczesnoletnich. ​
Usługi obejmują: położnictwo, terapi​
ę
logopedyczn​
​
ą
oraz usługi dla dzieci i rodziców. ​
Pielęgniarki środowiskowe Dziecięcy Zespół Pielęgniarek Środowiskowych (The Children’s Community Nursing Team, CCNT) zapewnia opiekę w środowisku społecznym, 7 dni w tygodniu, od godz. 08:00 rano do 22:00 poważnie chorym dzieciom/młodym ludziom w wieku od 0­16 lat, 0­19 lat, dzieciom i młodzieży z niektórych zagrożonych grup, którzy są zarejestrowani w u lekarza ogólnego w Manchesterze. Zespół pracuje z dziećmi, rodzinami, opiekunami, pracownikami przedszkoli i szk​
ół
, by ​
umożliwić dzieciom osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu zdrowia w ich domowym i szkolnym środowisku. Dzieci​
ę​
cy Środowiskowy Zesp​
ół
Piel​
​
ę
gniarski (Children’s Community ​
Nursing Team, CCNT) wspiera i umożliwia rodzicom / opiekunom opiekowanie się ich chorym / rannym dzieckiem w domu, redukując uraz, spowodowany przyjęciem do szpitala i chodzeniem do szpitala oraz zapewniając,​
ż
e jest tak mało zakłóceń w codziennym życiu ich ​
dzieci i ich rodzin, jak to tylko możliwe. Cele • Świadczyć opiekę pielęgniarska bliżej domu dzieciom i młodym ludziom, którzy są poważnie chorzy, mają długoterminowe choroby lub złożone potrzeby zdrowotne. • Zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala poważnie chorych dzieci lub młodych ludzi, tych przyjęć, które są do uniknięcia. 42 • Ułatwić wczesne wypisywanie ze szpitala po przyjęciach planowych i nieplanowych. • Poprawić dostęp do usług zdrowotnych dla wszystkich dzieci i młodych ludzi zgodnie z ich potrzebami, w szczególności poprzez wspólne lokalizowanie usług w jednym miejscu oraz rozwój zintegrowanych metod pracy. • Poprawić wyniki zdrowotne i życiowe szanse wszystkim dzieciom i młodym ludziom. Cele • Zapewnić więcej opieki bliżej domu, promować zmianę w zakresie świadczenia usług. (Wliczając zasoby kadrowe: zmiana modelu pracy w szpitalach na model pracy w środowisku społecznym). • Opieka będzie świadczona w różnych środowiskach społecznych, wliczając dom rodzinny. • Oferować większy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej skupionej na dzieciach. • Zmniejszyć liczbę szpitalnych przyjęć i długość pobytu w szpitalu. • Ułatwić wcześniejsze wypisy. Terapie Jest zlecany zakres usług wsparcia dla rodzin w zakresie komunikowania się i codziennego życia, i obejmuje on: Mowę i język • by zaspokajać tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zmieniające się potrzeby i wymagania dzieci z trudnościami w komunikowaniu się / jedzeniu i z problemami z połykaniem. Ta usługa będzie odpowiadać trendom demograficznym, zobowiązaniom umownym i zmianom w klinicznych sposobach postępowania. • by zapewniać szereg wydajnych i skutecznych interwencji wysokiej jakości, dla odpowiednich skierowań • by odgrywać rolę w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu trudności związanych z mow​
ą
, ​
językiem i komunikowaniem się, oraz szkolić i rozwijać kadrę pracownicz​
ą
pracując​
​
ą
z ​
dziećmi. • by umożliwić wszystkim dzieciom i młodym ludziom osiągniecie pełnego potencjału komunikowania się i / lub jedzenia i połykania, żeby być zdrowym, bezpiecznym, cieszyć się i mieć osiągni​
ę
cia, mieć pozytywny wkład i osiągać dobrobyt ekonomiczny [“Każde Dziecko ​
się Liczy – 5 wyników” – Every Child Matters – 5 Outcomes] i mieć zaufanie i zdolności do przejścia w owocne i udane życie dorosłe ze zmniejszonymi przypadkami problemów ze zdrowiem psychicznym i przypadkami przestępczego zachowania. • by szkolić szersze kręgi pracowników pracujących z dziećmi, żeby umożliwić nam współpracowanie z nimi na zasadzie partnerskiej w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Fizjoterapia • by wykorzystać i zmaksymalizować fizyczny potencjał każdego dziecka lub młodej osoby, skierowanej do tej usługi. • by umożliwiać jemu/jej stawanie się aktywnym członkiem społeczności. • by zapewniać oceny wykonywane na czas, porady i interwencje dla dzieci i młodych ludzi, skierowanych do tej usługi. • by pracować z kadrą opiekunów, pracowników służby zdrowia i edukacji, by upewniać się, że potrzeby dziecka lub młodej osoby są spełniane przez świadczenie doradztwa, szkoleń i indywidualnych programów terapii, kiedy to będzie stosowne. Terapia zajęciowa 43 • by wykorzystać i zmaksymalizować potencjał każdego dziecka lub młodej osoby, skierowanej do tej usługi w celu umożliwienia mu/jej stania się aktywnym członkiem społeczności. • by umożliwiać dzieciom osiągniecie niezależności w codziennych zadaniach, zarówno w domu jak i w szkole. Codzienne zadania dla dzieci i młodych ludzi to: uczenie się jak się ubierać, korzystać z toalety i łazienki, oprócz zadań szkolnych takich jak: pisanie, używanie nożyczek i bawienie się/granie. • by zapewniać oceny, interwencje i porady dla dzieci skierowanych do tej usługi. Obejmuje to oceny pod k​
ą​
tem specjalistycznego sprzętu w domu i w szkole, oprócz leczenia poprawiającego zdolności ruchowe. • by pracować z kadr​
ą
opiekunów, pracowników służby zdrowia i edukacji, by upewniać się, ​
że potrzeby ​
dziecka lub młodej osoby są spełniane przez świadczenie doradztwa, szkolenia i ​
indywidualnych program​
ów​
terapeutycznych, kiedy to będzie stosowne. CAMHS Główny CAMHS w Manchesterze ma na celu zapewnienie kompleksowej oferty w zakresie emocjonalnych, psychologicznych i psychiatrycznych potrzeb dzieci i młodzieży w wieku od 5­u do 18­u lat, od konsultacji ­ do profesjonalistów poziomu 1 i krótkich interwencji w przypadkach chorób możliwych do zidentyfikowania ­ do poważnych i / lub trwających, pojawiaj​
ą​
cych się z problemami psychiatrycznymi, wliczając dyżurn​
ą
opiekę w razie nagłych ​
przypadków (patrz: opis odpowiednich skierowań). Główny CAMHS ma na celu zapewnienie wykonywanych na czas, odpowiednich ocen, opartych na dowodach interwencji i jasnych wytycznych/konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w rożnych środowiskach, zarówno klinicznych jak i społecznych. Główny CAMHS zatrudnia pełen zakres wykwalifikowanych profesjonalistów, w tym Psychiatrów Dziecięcych, Psychologów Klinicznych, Pielęgniarki, Lekarzy w zakresie Zdrowia Psychicznego, Psychoterapeutów Dziecięcych i Rodzinnych Terapeutów i innych pracowników specjalistycznych, mając jasny cel złagodzenia stresu, promowania rozwoju i poprawy u dzieci, młodzieży i ich rodzin w następujących kluczowych dziedzinach (i zgodnie z 5­oma najważniejszymi wynikami w dokumencie “Każde Dziecko się Liczy”): • psychologiczne i emocjonalne samopoczucie • funkcjonowanie behawioralne • społeczne prezentowanie się i samoocena • przywiązanie i relacje z rodzicami / opiekunami • relacje rówieśnicze • postępy edukacyjne • angażowanie w kontakt z szerszą społecznością SEND “Health” jest aktywnie zaangażowane we wprowadzanie reform SEND (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Niepe​
ł​
nosprawno​
ś
ci) w mieście, i wszystkie usługi są zawarte w lokalnej ​
ofercie. Mimo, że to może być sklasyfikowane jako ukierunkowana oferta, zapewnienie wsparcia w mieście jest udostępniane za pośrednictwem kompleksowego zakresu społecznych i specjalistycznych usług dostępnych w mieście. Sektor Wolontariatu i 3­ci Sektor 44 Kliniczna Komisja Zleceniowa zleca zakres usług, by zapewniać wsparcie i terapie psychologiczne dla dorosłych i dla niektórych dzieci i młodych ludzi. Ukierunkowane wsparcie Usługi położnicze Oprócz programu macierzyńskiego, oferowanego dla wszystkich kobiet w Manchesterze, usługodawcy oferują pomoc i wsparcie zakresem usług ukierunkowanych dla matek i rodzin, wliczając: Kobiety zagrożone • Kobiety znajdujące się w ryzyku problemów psychicznych • Kobiety z trudnościami w uczeniu się • Kobiety z niepełnosprawnością fizyczną • Kobiety znajdujące się w ryzyku przemocy domowej • Kobiety, które nadużywają substancji zakazanych, alkoholu i / lub narkotyków • Ochrona dzieci i zapewnianie bezpieczeństwa • Kobiety, które są uchodźczyniami i azylantkami • Młode kobiety w ciąży (nastoletnie ciąże) Położne ze specjalistycznymi zainteresowaniami w zakresie grup szczególnie zagrożonych, takich jak: grup używających substancji zakazanych, grup azylantów i uchodźców, są rozpoznawalne i łatwo dostępne dla kobiet. Usługodawcy, oferujący usługi położnicze, będą współpracować z lokalnymi agencjami, wliczając opiekę społeczn​
ą
i inne agencje, ​
świadczące usługi w zakresie kwestii używania substancji zakazanych, by mieć wspólny plan opieki podczas opieki przedporodowej, wliczając opiatow​
ą
terapi​
​
ę
zastępcz​
​
ą
, w razie ​
potrzeby. Usługi specjalistyczne Wymagane s​
ą​
specjalistyczne usługi dla kobiet, które maja już wcześniej zaistniałe choroby, które narażają je na ryzyko wystąpienia powikłań w czasie ciąży. Głównym celem tych usług jest zmniejszenie wskaźnika śmiertelności i zachorowalności matek, i ułatwienie urodzenia zdrowego dziecka. Dodatkowo, istnieją uzgodnione lokalnie programy dla kobiet z HIV i palących. Usługi dla dzieci i rodziców (CAPS) CAPS Pre­school są to usługi wieloagencyjne i wielodyscyplinarne, zapewniające szeroki zakres skutecznych i opartych na dowodach naukowych, klinicznych interwencji dzieciom w wieku przedszkolnym i ich rodzinom. Usługi te są dobrze ugruntowane i dostarczyły wiele skutecznych szkoleń dla rodziców oraz szkole​
ń
i konsultacji dla pracowników w całym ​
mieście. Interwencje CAPS spełniają kluczowe aspekty nowego modelu świadczenia usług w Wielkim Manchesterze i główne cele centrów dziecka Sure Start, zwłaszcza te w zakresie wsparcia rodziny / rodzicielstwa i wsparcia poporodowego. Usługa ma na celu: • stworzenie rejonowego modelu dla świadczenia usług wczesnej interwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin oraz pracowanie z zespołami wieloagencyjnymi w zintegrowanym modelu. 45 • zapewnianie odnawialnego programu kursów rodzicielskich dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Manchesteru. • zapewnianie szkolenia i konsultacji z innymi agencjami w celu umożliwienia im świadczenia skutecznych interwencji. • zapewnianie interwencji kierowanych potrzebami (takich jak: Incredible Years i Video Interaction Guidance), dzieciom w wieku przedszkolnym i ich rodzinom. • zapewnianie indywidualnej pracy z rodzicami i rodzinami w środowisku społecznym, w razie potrzeby. EMERGE Emerge zapewniają usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone w środowisku społecznym, skupione na młodych osobach, niepiętnujące, dostosowane do rozwoju, elastyczne i dostępne dla zróżnicowanej, śródmiejskiej populacji 16­o, 17­olatków w Manchesterze i Salfordzie; wliczające angażowanie grup mniejszościowych i młodych ludzi, do których trudniej dotrzeć. Zapewniają one specjalistyczne oceny zdrowia psychicznego dla młodych ludzi w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego: od umiarkowanych do poważnych (poziom 2­3). Emerge zapewnia bezpośrednie terapeutyczne, psychologiczne i psychiatryczne usługi (wliczając te, w których używa się metod pracy indywidualnej jak i grupowej), i współpracuje na zasadzie partnerskiej z innymi odpowiednimi usługodawcami, świadczącymi usługi dla młodych ludzi w zakresie opieki społecznej i szerszych potrzeb integracji społecznej. Emerge współpracuje na zasadzie partnerskiej z szeregiem specjalistycznych usługodawc​
ó​
w dla młodych ludzi (np. Eclypse, SMART, Connexions, YASP, CCP, Creative Support, EIS, EDIT, FIP, Brook), przejmując główną rolę w koordynowaniu opieki i wsparcia dla młodzi ludzie, kiedy jest to stosowne. Dzieci pod Opieką, CAMHS Usługi te promują dobry stan zdrowia psychicznego i psychicznego samopoczucia dla wśród dzieci Pod Opieką i Adoptowanych dzieci, współpracując z innymi służbami poprzez rozwijanie i wspieranie ludzi, którzy pracują z tymi dziećmi, poprzez szkolenia i konsultacje, oferując specjalistyczne oceny zdrowia psychicznego oraz interwencje, i dodając perspektywę psychologiczną do planowania i pracy wieloagencyjnej. CT­LAC są usługami konsultacyjnymi i terapeutycznymi dla Manchesterskich Dzieci pod Opieką w wieku 0 ­ 17 lat, ich opiekunów, jak i pracowników. Oferuje szeroki zakres usług i interwencji by promować i wspierać osiąganie i utrzymywanie dobrego stanu zdrowia psychicznego u dzieci pod Opieką. Obejmuje to konsultacje z wszelkimi profesjonalistami lub opiekunami zastępczymi, którzy mogą mieć obawy, że problemy (z przeszłości lub obecne), lub martwienie się o przyszłość, ma niekorzystny wpływ na poszczególne dziecko, i w konsekwencji ma wpływ na jego zdolność do doświadczania dobrego stanu zdrowia emocjonalnego i samopoczucia. Dzieci mogą być także skierowane na bezpośrednią ocenę psychologiczną lub interwencje, gdzie obawy mają charakter rutynowy lub pilny (pilne skierowania nie są objęte tą usługą). Zdrowie emocjonalne w szkołach (EHS) EHS ma na celu świadczenie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla młodzieży w wieku od 11 do 16 lat, uczęszczającej do szkół średnich (high schools) w Manchesterze. EHS pracuje także z młodymi ludźmi, będącymi w okresie przejściowym do szkół średnich i ze 46 szkół średnich. Sześć szkół średnich zostało wybranych na podstawie spełnienia kryteriów, określonych przez grupę wieloagencyjną, wliczając pracowników zdrowia i edukacji, i zgodnie ze strategią Manchesterskiego Emocjonalnego Zdrowia i Samopoczucia. EHS ma na celu zapewnianie szkoleń i konsultacji dla pracowników edukacji, i odbywających się na czas ocen i interwencji, opartych na dowodach, dla młodzieży i ich opiekunów w dostępnych placówkach edukacyjnych. Usługa ma również na celu ułatwienie komunikowania się ze Specjalistycznym CAMHSem (Psychologia i Psychiatria) oraz przechodzeniem do tych usług jak i innych ukierunkowanych usług w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak usługi dla Dzieci pod Opieką (CT­LAC), Learning Disability (Trudności w Uczeniu się) i Youth Offenders (Młodociani Przestępcy). Pracownikami EHS są psychologowie kliniczni oraz szkolni doradcy w zakresie zdrowia (School Health Advisors) (SHA) ze szczególnym zakresem odpowiedzialności w dziedzinie zdrowia emocjonalnego. Zgodnie z 5­oma kluczowymi wynikami zawartymi w dokumencie „Każde Dziecko się Liczy” usługa zajmuje się: • psychologicznym i emocjonalnym samopoczuciem • funkcjonowaniem behawioralnym • prezencją społeczną i samooceną • przywiązaniem i relacjami z rodzicami / opiekunami • relacjami rówieśniczymi • postępami edukacyjnymi • zaangażowaniem w kontakt z szerszą społecznością EHS ma na celu zapewnienie wkładu w pełen zakres potrzeb klienta w całym przedziale wiekowym, począwszy od konsultacji z profesjonalistami poziomu 1, ośrodki dzienne i krótkie interwencje w przypadkach chorób możliwych do zidentyfikowania (SHA), ukierunkowane interwencje środowisku edukacyjnym (Psychologia) i bezproblemowe przechodzenie do usług specjalistycznych CAMHS (Psychologia i Psychiatria) ­ do zajmowania się bardziej skomplikowanymi i trwającymi chorobami, wliczając dyżurną opiekę w nagłych przypadkach (Psychiatria). Usługi środowiskowe Usługi dla zagrożonych dzieci (Vulnerable Baby Service) Usługi te współpracują z wieloma partnerami wieloagencyjnymi i pracownikami służby zdrowia w celu rozpoznawania i docierania do rodzin, które znajdują się w ryzyku nagłej, niespodziewanej śmierci noworodka (Sudden Unexpected Infant Death (SUID)), i ułatwiania wstępnego spotkania w zakresie planowania w przypadku zagrożonego dziecka. Usługi te spełniają rolę zdrowia publicznego w celu zapewniania, że zasady i procedury są oparte na informacjach i opracowane tak, by wszyscy partnerzy agencyjni i pracownicy opieki zdrowotnej byli obeznani z obecnym sposobem postępowania i udzielali klientom zgodnych z nim informacji. Usługi te mają na celu: • Angażowanie rodzin w podejmowanie decyzji i zachęcanie ich do sterowania ich pakietem opieki. • Zwiększenie poziomu wsparcia dla rodzin zagrożonych. • Poprawa długoterminowych wyników dla dzieci. • Zmniejszenie poziomu stresu u pracowników. • Ułatwienie możliwości współpracy. • Poprawa i usprawnienie komunikowania się. 47 Celem tych usług jest poprawa wyników dla dzieci, zmniejszenie śmiertelności wśród noworodków i przyczynianie się do poprawy długości życia populacji w Manchesterze. Zespół Dzieci pod Opieką Wyznaczony przez Kliniczną Grupę Zleceniową Manchesteru Lekarz i Pielęgniarka do Dzieci pod Opieką (LAC) zapewnia, że potrzeby zdrowotne LAC są spełniane zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Wyznaczony Lekarz i Pielęgniarka i CMFT będą współpracować w celu zapewniania, że potrzeby zdrowotne LAC są spełniane. Wizja co do dzielnic jest taka, że dzieci pod Opieką będą uzyskiwać dostęp do powszechnych, jak również ukierunkowanych i specjalistycznych usług, i ich potrzeby zdrowotne będą spełniane w taki sam sposób, jak w przypadkach innych dzieci i młodzieży. Ponadto, dzieci i młodzi ludzie, którzy są pod opieką Władz Lokalnych, otrzymają takie same możliwości dostępu do usług zdrowotnych w obrębie dzielnicy, niezależnie od tego jakiej Klinicznej Grupie Zleceniowej podlegają. Zespół LAC (w obrębie CMFT) pozostaje odpowiedzialny za zapewnianie, że potrzeby zdrowotne wszystkich dzieci pod Opieką Klinicznej Grupy Zleceniowej Manchesteru są spełniane poprzez zapewnianie, że są podejmowane jakościowe oceny zdrowotne odbywane na czas, i że istnieją plany opieki w celu osiągnięcia jasno określonych wyników. Wlicza to również dzieci umieszczone w szpitalach w innych dzielnicach Klinicznej Grupy Zleceniowej i dzieci mieszkające na obszarze Klinicznej Grupy Zleceniowej, umieszczone przez inne Władze Lokalne. Specjalistyczne środowiskowe usługi pielęgniarskie Oprócz powszechnej oferty, usługi te oferują szeroki zakres ukierunkowanych usług, wliczając świadczenia w zakresie specjalnych potrzeb, opieki paliatywnej i chorób ograniczających życie, nietrzymania moczu, padaczki, astmy, kompleksowej opieki i ciągłej opieki dziecięcej i w zakresie szkolnej opieki pielęgniarskiej nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 48 ZAŁĄCZNIK 3 Podział inwestycji Klinicznych Grup Zleceniowych i Usługi Inwestycje Ogólnomiejskie CAMHS Główny CAMHS
Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów
Pierwsza wizyta pacjenta ambulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę Kolejna wizyta pacjenta amulatoryjnego angażująca wielu profesjonalistów
Kolejna wizyta pacjenta amulatoryjnego angażująca jednego profesjonalistę ​
Faktyczne Faktyczne Planowane 13/14
14/15
15/16 178,914
144,264
144,264 674,466
729,925
729,925
1,132,750
1,029,108
1,029,108 2,500,846
2,472,771
4,404,142
4,376,067
2,662,743
4,648,872
Usługi ukierunkowane 16­17 Year old service
After Adoption
CAPSTIP
Chronic Fatigue
Complex Needs
CPCLD
CPLAC
Mental Health Foster Care
MH School YOS Link Youth
Manchester City Council
Całkowita suma
Łączne inwestycje CAMHS
297,977
297,977 62,681
62,681 359,335
359,335 101,149
101,149 100,344
100,344 203,024
203,024 133,978
133,978 49,250 49,250 214,381
214,381 117,428
117,428 121,421
121,421 ­267,824
­267,824 1,286,669
1,493,144
1,493,144 5,935,541
5,897,286
5,869,211
49 Inwestycje Klinicznych Grup Zleceniowych
P​
ł​
n Manchester
Ctrl Manchester
P​
ł​
d Manchester
1,989,593
2,102,962
1,842,986
5,935,541
1,976,770
2,089,408
1,831,107
5,897,286
1,824,441 2,084,493 1,960,276 5,869,210
Koszty opieki szpitalnej w zakresie zdrowia psychicznego
P​
ł​
n Manchester
1,000
6,690
6,690 Central Manchester
28,150 23,462 23,462 P​
ł​
d Manchester
272,660
88,760 144,983 301,810
118,912
175,135
50 

Podobne dokumenty