zarząd spółki

Komentarze

Transkrypt

zarząd spółki
ZARZĄD SPÓŁKI
LOTOS CZECHOWICE S.A.
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Łukasiewicza 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
zaprasza do rokowań w sprawie nabycia udziałów spółki
RCEkoenergia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Zarząd LOTOS Czechowice S.A., zaprasza wszystkich zainteresowanych do rokowań w sprawie nabycia
udziałów w liczbie 18.321 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) o wartości nominalnej
1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych), stanowiących 100 % kapitału zakładowego RCEkoenergia Sp. z o.o. z
siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Łukasiewicza 2 (zwanej dalej „Spółką”).
Przedmiotem działalności Spółki jest:
wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz obrót mediami energetycznymi, w szczególności:
1. ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
2. energii elektrycznej,
3. paliwa gazowego,
4. wody przemysłowej, głębinowej, obiegowej i pitnej,
świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym utrzymywanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych,
magazynowanie, wywożenie i unieszkodliwianie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, dla
własnych potrzeb jak i na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
Spółka zaopatruje w media energetyczne Spółki Grupy LOTOS oraz inne podmioty funkcjonujące na terenie
byłej rafinerii w Czechowicach, prowadzi usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz nadzoruje ich
wszystkie prace remontowe i eksploatacyjne z branży energetycznej.
Przedmiot rokowań i sposób zapłaty za udziały
Oferowane udziały są wolne od zastawów oraz innych obciążeń.
Przedmiotem rokowań będą między innymi:
1. cena nabycia udziałów i sposób zapłaty ceny,
2. proponowany przez podmiot program rozwoju Spółki, obejmujący zobowiązania inwestycyjne, w tym
sposób ich finansowania np. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego oraz zobowiązania w
zakresie ochrony środowiska,
3. propozycje w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki,
4. sposób zabezpieczenia wykonania powyższych zobowiązań,
5. zasady współpracy między Spółkami Grupy LOTOS S.A. i Spółką, w tym zasady dokonywania zmian
cen świadczonych usług,
6. inne sprawy uznane za istotne przez Strony.
1
LOTOS Czechowice S.A. preferuje sposób zapłaty za udziały w formie gotówkowej i nie dopuszcza rozłożenia
zapłaty za udziały na raty.
Memorandum Informacyjne oraz odpowiedzi na zaproszenie
Podmioty zainteresowane wskazanym postępowaniem, w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
do dnia 26.06.2009 r. mogą otrzymać Memorandum Informacyjne. Memorandum prezentuje informacje o
stanie prawnym Spółki i jej sytuacji finansowo-ekonomicznej.
Warunkiem otrzymania Memorandum jest:
złożenie w Sekretariacie LOTOS Czechowice S.A., mieszczącego się w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Łukasiewicza 2, pisemnego wniosku o wydanie Memorandum podpisanego przez umocowanego
przedstawiciela podmiotu,
wpłacenie kwoty 4000 zł + 22% VAT na rachunek bankowy LOTOS Czechowice S.A. w ING Banku
Śląskim Oddział w Czechowicach-Dziedzicach nr 28105010701000000102634920,
podpisanie przez umocowanego przedstawiciela podmiotu zobowiązania do zachowania poufności.
Doręczenie Memorandum nastąpi za pośrednictwem poczty albo poprzez odbiór przez umocowanego
przedstawiciela podmiotu w siedzibie LOTOS Czechowice S.A.
Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści
Memorandum Informacyjnego jest Prezes Zarządu RCEkoenergia Sp. z o.o. w CzechowicachDziedzicach, pan Bartłomiej Łęgowski, tel. 032 32 37 177.
Odpowiedzi
w
na
Sekretariacie
zaproszenie
LOTOS
powinny
Czechowice
być
S.A.,
sporządzone
w
mieszczącego
się
języku
w
polskim
i
złożone
Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Łukasiewicza 2 w dwóch egzemplarzach, w zapieczętowanej kopercie.
Termin składania odpowiedzi na zaproszenie upływa w dniu 30.06.2009 r. o godz. 12.00.
Na kopercie należy umieścić napis "Odpowiedź na zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia 100%
udziałów RCEkoenergia Sp. z o.o. Nie otwierać". Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem
udziału w rokowaniach w sprawie zakupu udziałów Spółki.
Dopuszczenie do rokowań
Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do rokowań, zostaną poinformowane pisemnie do dnia
11.09 2009 r.
2
Zastrzeżenie
Zarząd LOTOS Czechowice S.A. zastrzega sobie prawo do:
swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania,
odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
przedłużenia terminu składania odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do rokowań,
przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie,
zmiany procedury i harmonogramu rokowań,
żądania dodatkowych informacji od potencjalnych Inwestorów.
Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów pokrywają we własnym zakresie wszelkie koszty poniesione w
związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy. LOTOS Czechowice S.A. nie ponosi
powyższych kosztów w żadnym zakresie.
3