załączniki - Hetmaniok

Komentarze

Transkrypt

załączniki - Hetmaniok
Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017
Załącznik nr 1
……………………………………..…….
Dane adresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/3.2/2017 na dostawę i montaż nowej hali namiotowej z
przeznaczeniem całorocznym, w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Wymagane Parametry techniczne lub rozwiązania równoważne (należy opisać jakie)
lp.
Parametr (zaznaczyć Posiada/Brak)
1.
szerokość – min. 10,00 m
2.
długość – min. 20,00 m
3.
wysokość ściany bocznej – min. 3,00 m
wysokość w szczycie – min. 4,62 (pochylenie
18 stopni)
segmenty – co najmniej co 5,00 m
4.
5.
Posiada
(opisać jeśli rozwiązanie
równoważne)
Brak
6.
powierzchnia – min. 200m2
brama przesuwna na konstrukcji stalowej –
7.
1szt.
8. drzwi stalowe jednoskrzydłowe – 1 szt.
poszycie – dach pokryty materiałem PCV o
9.
gramaturze min. 670g/m2 o gr. 0,55 mm
10. materiał posiadający atest ITB o niezapalności
konstrukcja – elementy aluminiowe, łączniki
11. stalowe ocynkowane ogniowo, mocowanie do
podłoża za pomocą szpilek stalowych
dokumentacja techniczna konstrukcji – co
12.
najmniej w 4 egzemplarzach
Razem (wypełnia Zamawiający)
…………………………………………
Data i Podpis Wykonawcy
Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017
Załącznik nr 2
……………………………………..…….
Dane adresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/3.2/2017 na dostawę i montaż nowej hali namiotowej z
przeznaczeniem całorocznym, w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany (a)
……………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e. pozostawieniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017
……………………….. dnia……………….
………………………………………
Podpis Wykonawcy