Pobierz bezpłatnie - MGOKSiR Nowogród Bobrzański

Komentarze

Transkrypt

Pobierz bezpłatnie - MGOKSiR Nowogród Bobrzański
Rok XXI Nr 2 (124) / kwiecień-lipiec 2016
ISSN 1426-3459 / nakład 1000 egz.
Warto
mieć
marzenia!
otwarcie sali gimnastycznej przy SP w Niwiskach
22 czerwca 2016 r. dokonano uroczystego
otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach. Łączny
koszt inwestycji wyniósł ponad 3,8 miliona złotych. Pieniądze na ten cel zapewnił budżet gminy
oraz otrzymana dotacja przyznana przez Ministra
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Wyniosła ona 1.248.700 złotych.
Pełna relacja z otwarcia sali na str. 32 >>
II Bieg
Bobra
czytaj
str. 16
Fundusz
Sołecki
Jubileusz 70-lecia
powstania OSP czytaj Pomysł
w Niwiskach str. 3-4 do budżetu
i Nowogrodzie Bobrz. 2017
czytaj
str. 17
Dożynki
Gminne
Nowogród
Bobrzański
czytaj
str. 13 pamięta!
czytaj
str. 16
czytaj
str. 21
2
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Czyn społeczny Dzień Dziecka
w Kotowicach
w Parku Krasnala
W kwietniu i maju bieżącego
roku mieszkańcy wsi Kotowice oczyścili stary poniemiecki
cmentarz (znajduje się on w pobliżu budynku remizy). Już parę
lat temu Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Wspólnoty Kotowic „Kotvica” alarmowało, że
w godnym pożałowania stanie
jest stary poniemiecki cmentarz
i należałoby się zająć tą sprawą.
Jest to miejsce historyczne, bardzo ważne dla naszej społeczności. Przed wejściem do niego
znajduje się zabytkowy krzyż pokutny, jeden z 45 takich w województwie lubuskim, a w środku
leży wiele porozrzucanych płyt
nagrobnych.
Sprawę w swoje ręce wzięli
sołtys Tadeusz Sławicz i radny Piotr Lechocki. Do tej pory
zorganizowali oni trzy czyny
społeczne, podczas których wycięto zakrzaczenia z obszaru
cmentarza i wyzbierano śmieci.
Aktywnie w pracę zaangażowała się jednostka OSP Kotowice
pod przewodnictwem druha
Andrzeja Rewaja, a także kilku mieszkańców. Planowane są
jeszcze dodatkowe prace m.in.
29 maja 2016 r. sołtys wsi Łagoda zorganizował wraz z Ośrodkiem
Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – Dzień Dziecka, który odbył
się w Parku Krasnala w Nowej Soli.
Do zabawy zaproszone zostały
dzieci i rodzice ze wsi Sterków, Pajęczno i Krzywa.
Zabawa była wyśmienita, dopisała nam pogoda, dzieci miały moc
atrakcji, a wszystko zostało okraszone wspaniałą biesiadą i grillem.
Owych atrakcji było tak wiele, że
trudno wymienić miejsca, które od-
wiedzały nasze dzieci. Warto więc
odwiedzić Park Krasnala. My wróciliśmy zadowoleni i pełni nadziei,
że jeszcze raz wspólnie ze Sterkowem, Pajęcznem i Krzywą zorganizujemy taki wyjazd.
Podziękowania kierujemy do
p. Dyrektor MGOKSiR za pomoc
w organizacji wyjazdu oraz p. Sołtysowej wsi Krzywa za zasponsorowanie napojów. Sołtys z Łagody
dziękuje wszystkim uczestnikom za
wspaniałą zabawę.
uszeregowanie porozrzucanych
płyt cmentarnych i dokończenie
oczyszczania terenu.
Wsparcie zaoferował również
Urząd Miasta wysyłając do pomocy dwóch pracowników interwencyjnych, a dodatkowo w jednym z czynów uczestniczył sam
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
Z żałobnej karty
Kazimierz Greczyło
We czwartek 19 maja 2016 r. zmarł Kazimierz Greczyło – wieloletni Komendant Gminny Związku
OSP, Prezes OSP w Niwiskach, sołtys, radny, działacz kółek rolniczych. Pogrzeb odbył się 21 maja
2016 r. na cmentarzu w Niwiskach z udziałem strażaków, lokalnych władz, mieszkańców.
Urodził się 1 stycznia 1933 r.
w Ruzdwianach (woj. tarnopolskie).
W 1945 r. przyjechał na Ziemie Odzyskane i osiadł w Niwiskach. Był
nieodłącznie związany ze strażą
pożarną w Niwiskach. Za czasów
jego prezesowania jednostka osiągnęła zasadniczy kształt i wizerunek. Ten społecznik reprezentował
wieś na zewnątrz uczestnicząc
w pracach różnych organów samorządowych. Przez 38 lat był sołtysem wsi, w latach 1990-1998 był
radnym Rady Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim, aktywnym działaczem kółek rolniczych.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej
wstąpił w 1950 roku. Od 1957 r.
pełnił funkcję Komendanta OSP
w Niwiskach i jednocześnie Komendanta Gromadzkiego. Z chwilą
powstania Gmin, a więc od 1973 r.,
pełnił funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP w Nowogrodzie
Bobrzańskim do 2015 r. (42 lata).
Był współtwórcą i założycielem
innych jednostek OSP na terenie
Gminy Nowogród Bobrzański.
W związku z osiągnięciem szacownego wieku Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Nowogrodzie Bobrzańskim
w uznaniu zasług dla rozwoju straży pożarnych w gminie oraz sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji
Komendanta Gminnego - postanowił Uchwałą nr 3/2015 z dnia
23 stycznia 2015 r. nadać Druhowi
tytuł „Honorowego Komendanta
Gminnego” Związku OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim. Od 2016 r.
był także „Honorowym Prezesem”
OSP w Niwiskach. Druh Kazimierz
Greczyło swoją postawą i działaniem zapracował na szacunek,
którym darzony był w środowisku
gminy, powiatu i województwa.
Odzwierciedleniem tegoż uznania
i szacunku były liczne odznaczenia, medale i odznaki państwowe
oraz resortowe, w tym jedno z najwyższych odznaczeń strażackich:
Złoty Znak Związku OSP RP oraz
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
Cześć Jego Pamięci!
1933
2016
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
3
Jubileusz 70-lecia
powstania OSP w Niwiskach
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach obchodzi
w tym roku 70-lecie powstania. Główne uroczystości odbyły się
w sobotę 14 maja 2016 r. Najpierw w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej odprawiona została msza święta w intencji strażaków,
którą poprowadził ksiądz proboszcz parafii w Drągowinie, Krzysztof Cochła. Miała ona uroczystą oprawę. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe z jednostek OSP w Niwiskach, Kaczenicach, Drągowinie, Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Niwiskach oraz Koła Łowieckiego „Piżmak”. Po jej zakończeniu delegacje strażackie oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
przemaszerowali na plac do pobliskiej Szkoły Podstawowej.
Tutaj rozpoczęła się druga część
obchodów jubileuszowych. Przybyłych gości powitał prezes OSP w Niwiskach Dariusz Greczyło. W dalszej
części naczelnik OSP w Niwiskach
Arkadiusz Witkowski zaprezentował krótki rys historyczny jednostki.
Następnie wręczono podziękowania
i okolicznościowe statuetki druhom
seniorom za ich pracę i trud włożony w rozwój jednostki w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Wyróżnieni
zostali następujący druhowie: Władysław Polucha, Władysław Haponiak, Edward Andrynowski, Czesław
Sadowy, Józef Ganczar, Bazyli Kycej,
Rafał Szymanek, Emil Drozdowski,
Karol Cieliński, Stefan Haponiak i Kazimierz Greczyło. Wręczono także
medale Za Zasługi dla Pożarnictwa
i odznaczenia związkowe: Strażak
Wzorowy i Za Wysługę Lat. Podziękowania pisemne otrzymali także
pozostali strażacy. Od władz samorządowych jednostka została wyposażona w zestaw do ratownictwa
medycznego – torba PSP R1 z deską.
Podobny, mniejszy zestaw, podarowała Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze. W kontekście przyszłego
wejścia OSP w Niwiskach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to wartościowe i niezbędne
elementy wyposażenia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach powstała w 1946 roku. Liczyła
wówczas 20 członków. Jej założycielami byli następujący Druhowie: Jan
Stebnicki, Stanisław Kłus, Marian
Greczyło, Mieczysław Skibiński, Jan
Kordasz, Józef Bożęcki, Jan Żuraw,
Piotr Przybył i wielu innych - dziś
niewymienionych. Komendantem
Straży został Druh Aleksy Witkowski.
W roku 1958 po przejściu do powiatu Zielona Góra prezesem OSP
zostaje Druh Aleksy Witkowski, natomiast naczelnikiem OSP zostaje
Druh Kazimierz Greczyło. Po zakończeniu remontu Strażnicy OSP Niwiska otrzymuje z Komendy Powiatowej wóz konny, motopompę, wiele
odcinków węża, umundurowanie
oraz pozostały sprzęt. W kolejnych
latach jednostka bierze czynny
udział w pracach społecznych, szkoli
się, dokonuje kontroli przeciwpożarowych w okolicznych wioskach
i staje się coraz bardziej aktywna.
Komenda Powiatowa doceniając
wysiłki straży przydziela jej samochód marki Lublin, dzięki czemu
Jednostka obejmuje swoim działaniem większy teren. W 1973 r. OSP
Niwiska otrzymuje nowy samochód
marki Żuk, całkowicie przystosowany dla potrzeb straży pożarnej.
Liczba członków OSP wzrasta do 37
osób. W dowód wdzięczności za społeczną, ofiarną i pełną poświęcenia
pracę jednostka OSP w Niwiskach
w 30 rocznicę powstania (w 1976 r.)
- otrzymuje sztandar, który ma być
również zachętą do dalszej wytężonej pracy.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia
w 1966 r. Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze postanowiła przydzielić
Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach samochód średnio-gaśniczy marki Star 266.
LK
sołectwa Kaczenice i dalej Skibice,
Pierzwin, Dobroszów Wielki oraz
Dobroszów Mały. Funkcjonowały
stoiska z miodem, były także konkurencje sportowe oraz inne atrakcje
dla dzieci, takie jak: „Żółty kot” (mega
bańki, animacje dla dzieci, malowanie twarzy), „Balonowy świat” (dmuchane zamki, balony helowe) oraz
gry i zabawy z „Fiberem”.
„Święto pszczoły”
Na boisku sportowym w Bogaczowie, w sobotę 2 lipca 2016 r. odbył się festyn wiejski zatytułowany
„Święto pszczoły”. Jego organizatorami byli: Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Bogaczów, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz
stowarzyszenie „Fiber”. W trakcie festynu przeprowadzony został II Turniej Sołectw w piłce nożnej. Wzięło
w nim udział 9 zespołów piłkarskich.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna
sołectwa Kotowice, drugie sołectwa
Bogaczów, trzecie sołectwa Niwiska,
czwarte sołectwa Przybymierz, piąte
4
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Obchody powstania OSP
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Obchody 70-lecia powstania jednostki OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz
nadanie jednostce nowego
sztandaru i proporca były
elementami
uroczystości,
które odbyły się 23 lipca
2016 r. Rozpoczęła je msza
święta odprawiona w Kościele Parafialnym p.w. WNMP
w intencji strażaków, którą
poprowadził ksiądz dziekan
Mirosław Gas. Miała ona uroczystą oprawę. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe zaproszonych jednostek
straży pożarnych z terenu
naszej gminy oraz gmin sąsiednich. Po jej zakończeniu
delegacje strażackie przemaszerowały na plac przy
budynku MGOKSiR.
Tutaj przybyłych gości powitał prezes OSP w Nowogrodzie
Bobrzańskim Mariusz Fabisiak. Zaprezentowany został
krótki rys historyczny jednost-
ki, a następnie nastąpiło uroczyste pożegnanie strażaków
z dotychczasowym sztandarem
oraz nadanie jednostce nowego. Po poświęceniu sztandaru
przez księdza dziekana Mirosława Gasa, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł
Mierzwiak, w imieniu mieszkańców Nowogrodu przekazał ufundowany sztandar strażakom.
Proporzec jednostki otrzymała także Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza. Z okazji jubileuszu
jednostki zostały wręczone odznaczenia strażackie i podziękowania dla zasłużonych strażaków. W uroczystościach udział
wzięli przedstawiciele władz
lokalnych i wojewódzkich oraz
Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Odznaczenia otrzymali:
- Uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego ZOSP RP nadano:
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP
dla druha Czesława Kobylczaka oraz MEDAL HONOROWY
im. Bolesława Chomicza dla
druha Jana Nowaka. Prezy-
dium Zarządu Głównego ZOSP
RP nadało też po raz drugi
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA dla druhów: Jana Klinga, Kazimierza
Tomaszewskiego, Czesława
Balaka, Ryszarda Rychlika,
Franciszka Popiela i Ksawerego Majewskiego.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nadano
druhowi Tadeuszowi Grotkiewiczowi Odznakę Honorową
za Zasługi dla Województwa
Lubuskiego.
- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Lubuskiego nadało ZŁOTY MEDAL
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
dla druhów: Piotra Sługockiego, Roberta Gila i Mariusza
Fabisiaka.
- Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego nadało odznakę
STRAŻAK WZOROWY dla druhów:
Piotra Pakocy, Wojciecha Laskowskiego.
- Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim nadało odznakę „WYSŁUGĘ LAT” druhom: Popiel Franciszek 50 lat, Ryszard Rychlik
40 lat, Janusz Kobylczak 35
lat. „WYSŁUGĘ 5 LAT” dla: Kingi Juszczak, Mateusza Szpaka,
Mateusza Ślusarczyka, Pawła
Wawryka, Hanny Ziółkowskiej,
Patryka Żuka.
- Uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP w Nowogrodzie
Bobrzańskim nadano odznakę
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
„ZŁOTĄ ODZNAKĘ” – druhom:
Łukasz Iwaniuch, Kamil Korszun, Moroz Rafał, Moroz Robert, Artur Fabisiak, Natalia
Łoś, Natalia Litwińska, Aleksandra Śledzińska;
„SREBRNĄ ODZNAKĘ” – druhom: Radosław Pachla, Daniel
Badowski, Damian Fabisiak;
„BRĄZOWĄ ODZNAKĘ” – druhom: Wojciech Kuśnierz, Hubert Mandryk, Michał Pawlak,
Dominika Wagner, Monika
Juszczak.
Stypendia Burmistrza
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego powołał Komisję
Stypendialną, która analizowała
złożone wnioski pod względem
zgodności z zasadami przyznawania uczniom stypendium Burmistrza, zawartymi w uchwale
Rady Miejskiej Nr XVI/70/2015
z dnia 8 października 2015 r.
Po uzyskaniu rekomendacji od
Komisji Burmistrz przyznał, pod
koniec czerwca br., uczniom publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych oraz gimnazjum
z terenu naszej gminy, stypendia za wyniki w nauce i wybitne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za rok szkolny
2015/2016. W sumie otrzymało
je 36 uczniów, z tego 20 stypendiów było I stopnia w wysokości
1000 złotych oraz 16 stypendiów II stopnia w wysokości 600
złotych. Burmistrz osobiście
złożył gratulacje nagrodzonym
na zakończenie roku szkolnego.
Wszystkim nagrodzonym, jak
i ich rodzicom, serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników
i życzymy powodzenia w na-
stępnym roku szkolnym. Poniżej
publikujemy listę stypendystów.
I. Szkoła Podstawowa w Drągowinie:
1. Zuzanna Ganczar
II. Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim:
1. Małgorzata Seleniuk
2. Emilia Rogasik
3. Paulina Zielińska
4. Paulina Surman
5. Natalia Pasierska
6. Agata Bączyk
7. Cezary Morgaś
8. Jakub Zieliński
9. Dominika Wagner
10. Paula Hnatuśko
11. Nikola Szymczak
12. Jakub Synowiec
13. Mateusz Milto
14. Adam Skowroński
III. Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Niwiskach:
1. Zofia Balak
2. Katarzyna Kiełbasa
3. Julia Wiszniowska
IV. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Novo w Bogaczowie:
1. Jagoda Ziółkowska
2. Michał Dulski
3. Patrycja Sekuła
4. Hanna Dulska
5. Maja Tyczyńska
V. Publiczne Gimnazjum im.
Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim:
1. Ryszard Wałach
2. Hubert Smoliński
3. Julia Mazur
4. Dominika Janusz
5. Karolina Ganczar
6. Natalia Milto
7. Miłosz Bator
8. Natalia Mytnik
9. Laura Szadkowska
10. Kinga Rewaj
11. Agata Ganczar
12. Oskar Hajłasz
13. Maciej Fabisiak
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Lekcja pokory
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, LOTOS Kolej oraz stowarzyszenie
FiBER byli organizatorami symulacyjnego wypadku na przejeździe
kolejowo-drogowym
w Nowogrodzie Bobrzańskim,
który miał miejsce we wtorek 31
maja 2016 r. Zaimprowizowany
wypadek, jego skutki oraz akcja
ratownicza straży pożarnej, policji i pogotowia miały pokazać
zebranej młodzieży szkolnej
i mieszkańcom zagrożenia, jakie
powstają w takich sytuacjach.
Nieostrożne i nieprzemyślane
zatrzymanie pojazdu na torach
w zetknięciu z pędzącym pociągiem kończy się zazwyczaj
tragicznie. Podczas symulacyjnego wypadku na przejeździe
ustawiono samochód osobowy,
w którego uderzyła lokomotywa, poruszająca się z prędkością około 45 km/h. Pomimo
małej prędkości, siła uderzenia
była na tyle duża, że auto było
pchane po torowisku przez 50
metrów. Można sobie tylko wyobrazić skutki takiego zderzenia
przy prędkości co najmniej dwukrotnie większej.
Widzowie byli również świadkami akcji ratowniczej prowadzonej przez państwową i ochot-
niczą straż pożarną. Za pomocą
specjalistycznego sprzętu do
rozcinania blach, uwolniono potencjalnie zakleszczonych pasażerów i kierowcę. Udzielono im
pierwszej pomocy i przekazano
służbom medycznym. Cała akcja
była pouczającą lekcją ukazującą konsekwencje, jakie mogą
nastąpić w skutek błędnie podjętych decyzji przez kierujących
pojazdami na przejeździe kolejowym.
LK
Święcenia
kapłańskie
W gorzowskiej katedrze w sobotę 21 maja 2016 r. bp Tadeusz Lityński wyświęcił na kapłanów pięciu
kleryków seminarium duchownego
w Paradyżu. Święcenia kapłańskie
przyjęli: Krzysztof Batóg z Nowogrodu Bobrzańskiego, Piotr Cupiał
z Sulechowa, Wojciech Nowak z Ulimia, Łukasz Sławiński z Bobrowic
Foto Grzegorz Merta
oraz Mateusz Szerwiński z Dąbroszyna. W niedzielę w swoich rodzinnych parafiach nowi księża
odprawili msze prymicyjne. Ksiądz
Krzysztof odprawił ją w kościele p.
w. św. Bartłomieja w Nowogrodzie
Bobrzańskim. Do pracy w pierwszych parafiach księża zostaną
skierowani w sierpniu br.
Festyn
w Przybymierzu
Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej w Przybymierzu, LZS „Czarni”
Przybymierz oraz Koła Gospodyń Wiejskich - w sobotę 28 maja
2016 r. zorganizowany został Festyn Wiejski z okazji Dnia Matki
i Dziecka. Na placu przed salą wiejską pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
przeprowadzili konkurencje dla najmłodszych dzieci. W tym dniu każde
z nich otrzymało nagrodę, słodycze
i lody. Potem na scenie sali wiejskiej
wystąpił zespół „Bobrzanki”, a po
jego występie odbyła się zabawa
taneczna.
Słowa podziękowania za pomoc
w przygotowaniu festynu organizatorzy kierują w stronę Banku
Spółdzielczego w Żaganiu Oddział
w Nowogrodzie Bobrzańskim, Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego oraz MGOKSiR w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
LK
5
6
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Ekologiczne drogowskazy
Komitet organizacyjny obchodów XV edycji Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej pod hasłem „Ekologiczne drogowskazy” w składzie: Joanna Sobków – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, główny koordynator Festiwalu, Irena Kaja – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Iwona Berger – nauczyciel Przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim - gościł dnia 25 maja 2016 r. w szkółce leśnej w Tucholi przedszkolaków, uczniów,
opiekunów, rodziców, przedstawicieli powiatu zielonogórskiego, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim i leśników z Nadleśnictwa Krzystkowice - na Gali w ramach konkursu ekologicznego.
Tradycją lat ubiegłych konkurs
miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
a głównym celem szeroko pojęta
ochrona przyrody i jej zasobów.
W konkursie wzięły udział dzieci przedszkolne (5 i 6 latki) oraz
dzieci szkół podstawowych z następujących placówek: Białków,
Brzeźnica, Dychów, Drągowina,
Niwiska, Nowogród Bobrzański, Wicina, Wichów, Wężyska,
Przylep.
Uczestnicy festiwalu realizo-
wali zadania według opracowanego harmonogramu w ciągu
całego roku, przestrzegając terminów realizacji. Efekty swojej pracy mogli pokazać na Gali
wśród leśnych bezdroży szkółki leśnej w Tucholi, gdzie rano
wszystkich uczestników i gości
zaproszonych powitała po nocnych opadach piękna pogoda.
Humory wszystkim dopisywały,
dzieci bawiły się beztrosko, a
bawiąc się utrwalały wiedzę na
temat ekologii i troski o środowisko. Jak co roku wygrali wszy-
scy, gdyż naszym celem jest rywalizacja ze złymi nawykami.
Wygraliśmy w dziele ochrony
środowiska.
Dyrekcja, wychowawcy, rodzice, uczniowie i przedszkolaki pragną złożyć serdeczne podziękowania Starostwu
Powiatowemu,
Burmistrzowi
Nowogrodu
Bobrzańskiego,
Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Krzystkowice Panu Andrzejowi
Staniszewskiemu i wszystkim
pracownikom.
Dziękujemy bardzo za środki
finansowe, za pomoc rzeczową
- upominki, za poczęstunek. To
dzięki Wam sponsorom i darczyńcom udała nam się organizacja błękitnego festiwalu,
dzieci otrzymały upominki,
a placówki wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne.
Już nie możemy doczekać się
kolejnego festiwalu.
Koordynator XV Błękitnego
Festiwalu Twórczości Dziecięcej
- Joanna Sobków
Dzieje się w Bogaczowie
Patrząc na to, co się dzieje w naszej wsi, to można mieć
wrażenie, że to prawdziwa rewolucja. Czyn społeczny wszedł
nam chyba w krew i spotykamy
się prawie co tydzień.
Od początku tego roku rozpoczęły się prace remontowe
zaplecza na boisku piłkarskim,
gdzie odnowiono instalacje elektryczną, wyremontowano toalety, pomieszczenia magazynowe,
a także wymieniono ławki na
trybunach. Motorem wszystkich
działań jest młody sołtys Michał
Starek, który razem ze swoja
grupą wsparcia - Radą Sołecką
i młodzieżą, zachęca coraz to
większą grupę ludzi do pomocy.
Kolejnym wyzwaniem okazała
się modernizacja placu zabaw
i terenu rekreacyjnego z wiatą
i siłownią zewnętrzną. Wszystko
to za sprawą wygranego „Pomysłu na budżet 2016”. Nie obyło się
bez przeszkód, bo teren wymaga odwodnienia i drogi dojazdowej. I tu okazało się, że możemy
liczyć na pomoc lokalnych firm,
które za darmo udostępniły nam
sprzęt, a także materiały do
utwardzenia: kamienie, piasek,
gruz i destrukt. Wielkie ukłony
w stronę Pana Rainera – właściciela pałacu w Bogaczowie oraz
firmom Górażdże Kruszywa, Eurovia Polska S.A - za okazaną
pomoc, a Urzędowi Miejskiemu
w Nowogrodzie Bobrzańskim
za wsparcie finansowe. Przy tej
okazji okazało się również, jakich
mamy miejscowych operatorów
sprzętu, a także murarzy, stolarzy, cieśli, którzy po mistrzowsku
wykonali swoją pracę. Bez nich,
nie bylibyśmy na takim etapie
prac, a właściwie to nic byśmy
nie zrobili.
Przy malowaniu elementów
wiaty, słupków ogrodzeniowych
i urządzeń na placu zabaw niezastąpione okazały się Panie, które
chętnie uczestniczyły w naszych
sobotnich czynach. Wsparcie
przyszło także ze strony Burmistrza Pawła Mierzwiaka, który
pomagał w pracach na placu zabaw. Dla wszystkich wielkie brawa! Mamy nadzieję, że w niedługim czasie nasze prace dobiegną
końca i wtedy z dumą pokażemy
nasze wspólne dzieło.
Zaczęły się też przygotowania do dużych imprez: Dożynek
Gminnych zaplanowanych na
20 sierpnia 2016, na które już
dziś serdecznie zapraszamy, bo
atrakcji naprawdę będzie mnóstwo.
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
7
XI Zjazd Oddziału Gminnego
Związku OSP
W remizie strażackiej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim
odbył się, 16 kwietnia 2016r., XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP gminy Nowogród Bobrzański.
Uczestniczyło w nim 30 delegatów z 7 jednostek działających
na terenie gminy, tj. z Nowogrodu Bobrzańskiego, Drągowiny, Kotowic, Niwisk, Kaczenic, Urzut i Wysokiej. Z zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli: Burmistrz Nowogrodu
– Paweł Mierzwiak, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze – bryg. Maksymilian Koperski, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zielonej Górze –
Adam Jaskulski, przedstawiciel Nadleśnictwa Krzystkowice (ochrona p.poż.) – Krzysztof Con oraz pracownik Urzędu
Miejskiego ochrony p.pożarowej – Iwona Wantuch.
Po złożeniu sprawozdania
z działalności Zarządu za
lata 2011-2016 przez Prezesa i Komendanta Gminnego
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz
– odbyło się głosowanie. Delegaci jednogłośnie udzielili ustępującemu Zarządowi
absolutorium. Wybrano także na kolejną kadencję nowy
Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Prezesem Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego został Michał Pyrtko, wiceprezesami
– Arkadiusz Witkowski i Zbigniew Oszczyk, Komendantem Gminnym – Mariusz Fabisiak, sekretarzem – Leszek
Koncur, skarbnikiem – Tadeusz Baka. Członkami Zarządu
zostali: Wojciech Laskowski,
Mateusz Iwaniuch, Henryk
Wasilewski, Zenon Jagielik,
Piotr Świtała, Łukasz Kuczak,
Piotr Balak, Andrzej Rewaj,
Krzysztof Tabaczyński. Gmin-
ną Komisją Rewizyjną będzie
kierował Czesław Balak, któremu pomagać będą Szymon
Koncur i Monika Morajko.
Zjazd wybrał także 14 delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz 2 przedstawicieli do Zarządu Oddziału
Powiatowego.
Wśród najpilniejszych zadań w obecnej kadencji jest:
remont remiz strażackich
w Kotowicach i Drągowinie oraz postawienie remizy
w Wysokiej; pozyskanie wozu
strażackiego dla jednostki
OSP w Niwiskach; uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach strażackich; wyposażanie jednostek w sprzęt
p.pożarowy oraz w specjalistyczne
umundurowanie;
współpraca z Komendą Miejską PSP w Zielonej Górze,
a także z lokalnymi władzami (Burmistrzem i Radą Miejską).
LK
Literacki Turniej
Żywego Chińczyka
9 maja 2016 r. grupa dziesięciu najlepszych czytelników
z klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim
wraz z bibliotekarzem szkolnym
– panią Iwoną Warcholińską udała się na rozgrywki Literackiego
Turnieju Żywego Chińczyka. Gra
o Puchar Pana Kleksa zorganizowana została przez dziecięcy
oddział Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zielonej
Górze. W Turnieju wzięło udział 6
drużyn ze szkół podstawowych.
Uczniowie zmagali się ze standardową grą w chińczyka, ale
również musieli odpowiadać na
różne zagadki literackie. Nasza
drużyna zdobyła I miejsce, tym
samym wygrywając puchar, medale oraz nagrody książkowe dla
biblioteki.
8
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Majowe
święta
„Wiosenny festyn nad Bobrem”
przeprowadzony w sobotę 30
kwietnia 2016 r. rozpoczął długi, majowy weekend. Na placu
przy Ośrodku Kultury pojawiły
się dmuchane zamki, ogródek
gastronomiczny oraz scena muzyczna. Najpierw stowarzyszenie
FIBER przygotowało dla dzieci
program „Baw się razem z nami”.
Gry
sprawnościowo-ruchowe
przyciągnęły wielu chętnych.
Potem rozpoczęła się część estradowa. Na scenie pojawił się
zespół „Jam Band” z utworami
bluesowymi, kabaret „Stand-Up”
Pawła Reszela i „JaCaRo” z muzyką discopolową. Na zakończenie DJ-Smoke poprowadził zabawę taneczną. Organizatorami
festynu byli: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji oraz Stowarzyszenie
FIBER.
W pierwszy dzień maja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji był organizatorem turnieju szachowego
o puchar Dyrektora MGOKSiR.
Natomiast 3 maja mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego
uczestniczyli w obchodach święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz V Biegu Flagi. Uroczystości 3
Majowe rozpoczęła msza święta
odprawiona w intencji Ojczyzny
w kościele św. Bartłomieja. Następnie delegacje i poczty sztan-
darowe przeszły pod Pomnik. Po
odegraniu hymnu państwowego
okolicznościowe przemówienie
wygłosił Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak.
Oprawę artystyczną obchodów
święta Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Drągowinie. Następnie przedstawiciele zakładów
pracy, instytucji i służb złożyli
kwiaty pod Pomnikiem. W uroczystości brali udział przedstawiciele Koła Związku Sybiraków
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Turniej pierwszomajowy
W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim 1 maja
2016 r. przeprowadzony został
Otwarty Turniej Szachowy o puchar Dyrektora Ośrodka Kultury,
w kategorii juniorów i seniorów.
Organizatorem zawodów był Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. Rozegrano 7 rund po 10 minut.
Klasyfikacja końcowa turnieju
przedstawia się następująco:
Kategoria „Senior” – 1. Hubert Zieliński (6,5 pkt.), 2. Henryk
Drozdek (5,5 pkt.), 3. Paweł Jakubowski (5,5 pkt.), 4. Franciszek
Markocki (3 pkt.), 5. Michał Jarosławski (3 pkt.).
Kategoria „Junior” – 1. Hubert
Smoliński, 2. Sebastian Jakubowski, 3. Damian Opulski.
LK
Foto. Grzegorz Merta
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
9
Piknik Rodzinny
W sobotnie popołudnie, 4 czerwca 2016 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach spotkali się dorośli i dzieci, aby wspólnie świętować
Dzień Rodziny.
Ze sceny popłynęły życzenia
dla dziadków i rodziców, wyrażone piosenką przez samych
uczniów.
Starsza
młodzież
w żartobliwy sposób opowiedziała o „trudach” codziennego rodzinnego życia. Z wielkim
zainteresowaniem publiczność
obejrzała pokaz tresury psa,
przygotowany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Owczarek
niemiecki, towarzyszący policjantom, perfekcyjnie wykonał
wszystkie polecenia opiekuna
i otrzymał gromkie brawa. Nie
mniejsze uznanie zdobyła sekcja karate, prowadzona w szkole
przez p. Artura Wąsika. Umiejętności małych karateków wzbudziły ogromny aplauz. Również
druhowie z OSP Niwiska sprawili
wszystkim uczestnikom pikniku
miłą niespodziankę. A była nią
przejażdżka wozem bojowym,
uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz mecz
piłkarski – strażacy kontra reszta świata. Przy głośnym dopingu
kibiców wygrała reszta świata
1:0. Miłośnicy techniki mogli
obejrzeć wystawę latających
modeli samolotów i szybowców,
sklejanych amatorsko przez
pana Jerzego Störmera oraz samodzielnie posterować wybranym modelem.
Na festynie nie zabrakło też
atrakcji dla ciała. Szkolna kawiarenka oferowała ciasto, kawę
i herbatę. W punktach gastronomicznych unosił się zapach
pierogów, bigosu i grillowanej
kiełbaski. Najmłodsi ustawiali się w kolejce do malowania
twarzy, a nieco starsi próbowali
szczęścia w kole fortuny. Amatorzy „antyków” i rzeczy używanych szperali w bogatej ofercie
pchlego targu. Torbę pełną słodkości wręczył dzieciom Burmistrz, pan Paweł Mierzwiak,
który spędził kilka chwil razem
z uczestnikami imprezy. Dzieci
wspólnie z dorosłymi rywalizowały w różnego rodzaju konkurencjach sportowych na wesoło. Z inicjatywy Sołtysa Niwisk,
pana Andrzeja Fornalewicza
odbył się czwórbój dla chętnych
Dni książki
W miesiącu kwietniu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Niwiskich w ramach projektu
„Książki naszych marzeń” odbył się
cykl zajęć, których celem było zainteresowanie książkami oraz dostarczenie wzoru kulturalnej rozrywki.
Z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich uczniowie klas
IV-VI pod opieką pani I. Jędryczkowskiej zaprezentowali dzieła literackie, które wywarły wpływ na ich życie. Wśród prezentowanych książek
nie zabrakło także tych czytanych
im przez rodziców i dziadków.
Uczniowie poznali historię książki
oraz różne ciekawostki na jej temat.
Sami przygotowali krzyżówki, wierszyki, zagadki z rekwizytami i rebusy. Zwieńczeniem cyklu spotkań dotyczących ulubionych książek było
przygotowanie przez uczniów gazetek, wystaw oraz szkolnego kiermaszu książki. Kiermasz cieszył się
szczególnym
zainteresowaniem
wśród dzieci młodszych. W wyniku
tej inicjatywy wielu uczniów wzbogaciło swoje biblioteczki o szereg
ciekawych lektur.
I. Jędryczkowska
panów, spośród których wyłoniono Siłacza Roku 2016. Został
nim pan Adam Michalak, mieszkaniec Niwisk.
Punktem kulminacyjnym pikniku i jednocześnie ostatnim
elementem programu było losowanie głównej nagrody w kole
fortuny, czyli roweru ufundowanego przez miejscowego radnego. Posiadaczem szczęśliwego
numerka i zdobywczynią nagro-
dy była Amelka Pyż, uczennica
klasy IV.
Organizatorzy Pikniku: SP
im. Jana Pawła II w Niwiskach,
Rada Sołecka w Niwiskach, OSP
Niwiska, Stowarzyszenie Park
w Niwiskach, MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim dziękują sponsorom, wolontariuszom
i osobom prywatnym za pomoc
i wsparcie przy realizacji festynu.
Edukacja
przez szachy
1 czerwca 2016 r. w Zielonej
Górze w Urzędzie Marszałkowskim rozegrany został finałowy turniej szachowy w ramach
projektu ,,Szachy w szkole”.
Brało w nim udział 211 graczy
z 38 szkół podstawowych (klasy
I-III). Dzieci grały w 3 grupach
wiekowych i 2 kategoriach: indywidualnej i drużynowej. W zawodach uczestniczyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach uzyskując następujące
wyniki:
Wśród dziewcząt: Maja Szarpak (4 m) ogólnie 27 m, Ala
Sygutowska (13) ogólnie 59 m,
Weronika Dmitruk (10) ogólnie
54 m.
Wśród chłopców: Adrian Kisiel (7 m), Norbert Równicki (10
m), Sebastian Jakubowski (13
m), Marcel Chabiniak (34 m),
Krzysztof Jaworski (40 m),
W kategorii szkół SP Niwiska
zajęła 12 miejsce.
10
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Jan Paweł II w oczach dzieci
„Wymagajcie od siebie, choćby
inni od was nie wymagali”. Te słowa Jana Pawła II doskonale znają
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Niwiskach, która od dwóch lat
nosi imię wielkiego Polaka. Przypadająca w tym roku 96. rocznica
urodzin Karola Wojtyły była okazją
do wspomnień o życiu Świętego,
jego twórczości i pontyfikacie. Często czytamy lub słuchamy relacji ludzi którzy go znali, z nim pracowali
i spotykali się na co dzień w różnych
miejscach i sytuacjach, którzy doznali łask za jego pośrednictwem.
Jako szkoła realizujemy cele i zadania związane z osobą patrona.
11 maja br. zaprosiliśmy rodziców, nauczycieli, mieszkańców
i oficjalnych gości na uroczystość
p.h.: „Jan Paweł II w oczach dzieci”. W zaimprowizowanej szkolnej
kawiarence, przy odświętnie nakrytych stołach zasiedli m.in.: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego,
pan Paweł Mierzwiak, Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Robert
Milto, Skarbnik Gminy, pani Janina
Kuca, Dyrektor Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie B.,
pani Małgorzata Ziemianin, Radny
Rady Miejskiej, pan Leszek Koncur,
Sołtys Niwisk, pan Andrzej Fornalewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Park w Niwiskach, pan Marek Maciantowicz, przedstawiciele
OSP w Niwiskach, panowie Arkadiusz Witkowski i Remigiusz Gre-
czyło, Proboszcz Parafii Broniszów,
ks. Jan Makowski. Goście zwiedzili wystawę prac plastycznych
uczniów klas I – III, wyeksponowane
w holu szkoły.
Najciekawsze dzieła zostały nagrodzone i wyróżnione. Głośne brawa zebrali młodzi artyści za montaż
słowno – muzyczny: „Jan Paweł II
– życie i twórczość”. Obejrzeliśmy
przekrój wydarzeń i faktów od momentu narodzin Karola Wojtyły, aż
po kres sprawowania przez niego
funkcji głowy kościoła rzymsko
– katolickiego. Do młodzieńczej
fascynacji papieża teatrem nawiązała krótka inscenizacja w wykonaniu najmłodszych dzieci pt.:
„O pszczółce, co szczęścia szukała”.
Święto wiosny
21 marca, jak co roku, zawitała do nas kalendarzowa wiosna. Chociaż pogoda za oknem wcale nie wskazywała na
przyjście nowej pory roku, to dostrzegliśmy w przyrodzie jej
zwiastuny.
Najpierw spotkaliśmy się
z panem leśniczym, Markiem
Piętką, który opowiedział nam
o lesie i jego znaczeniu dla środowiska zwierząt i ludzi. Obejrzeliśmy też film o największym
zagrożeniu dla lasu, jakim jest
pożar i dowiedzieliśmy się więcej o akcji: „Wiosna bez płomieni”. Potem każda grupa wykonała pracę plastyczną na szkolny
konkurs w następujących kategoriach:
• grupy przedszkolne: sukienka pani Wiosny, kapelusz pani
Wiosny
• kl. I – III: „Oznaki wiosny”
• kl. IV – VI: „Wiosna bez płomieni”
Wszystkie prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na
szkolnej wystawie. Dużo radości dostarczyło nam pierwsze
wiosenne ognisko, przy którym
piekliśmy kiełbaski i żegnaliśmy
się z zimą.
Na zakończenie dnia zorganizowaliśmy barwny korowód
z Marzanną przez centrum miejscowości. Zatrzymaliśmy się
na leśnej polanie nad rzeczką
Urzucianką, gdzie przy wtórze
okrzyków i piosenek Marzanna
przeobraziła się w panią Wiosnę.
W drodze powrotnej, zmoczeni
przez deszcz i grad, posprzątaliśmy jeszcze pobocze drogi
wzdłuż chodnika, prowadzącego
do szkoły.
Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!
MaK
Miłym akcentem była też autorska
prezentacja dwóch wierszy pani
Leokadii Kaczmarek, nauczycielki
SP Niwiska, poświęconych Janowi
Pawłowi II.
Na zakończenie uroczystości
wszyscy goście spróbowali słodkich wypieków, wśród których znajdowały się wadowickie kremówki
z sentencją autorstwa Jana Pawła
II. Każdy wrzucony do skarbonki
grosik przeznaczony zostanie na
zakup szklanej gabloty, służącej
ekspozycji pamiątek, związanych
z postacią patrona. A nam niech
towarzyszą na co dzień jego słowa:
„Najbardziej twórczą ze wszystkich
prac jest praca nad sobą”.
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
11
Umieć pomagać
„Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni – jest ona
na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że
masz drugą dłoń: pierwsza jest po to, aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym”.
Przytoczone słowa amerykańskiej aktorki Audrey Hepburn
idealnie wpisują się w przedsięwzięcie, w jakim uczestniczyli
uczniowie klas I – VI SP im. Jana
Pawła II w Niwiskach w dniach:
20 – 21 i 27 – 28 kwietnia 2016 r.
Szkoła została zaproszona do
wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym „Upowszechnianie
i propagowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową, przeciwpowodziową oraz
udzielania pierwszej pomocy”,
którego realizatorem była jednostka OSP w Niwiskach.
Dzieci miały okazję spotkać
się z zawodowymi strażaka-
mi,
strażakami–ochotnikami,
ratownikami
kwalifikowanej
pierwszej pomocy i wolontariuszami. Wspólnie starali się
wypracować zachowania adekwatne do możliwych zagrożeń
w życiu codziennym. W wyniku
cyklu zajęć teoretycznych, prowadzonych przez młodszych
ogniomistrzów
z
Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zielonej Górze, panów Krystiana Misiaka i Rafała
Furmaniaka, uczniowie nauczyli się reagować na wypadek
pożaru, ewakuacji, podawać
niezbędne informacje podczas
korzystania z numerów alarmowych, zwracać się o pomoc
do właściwych organów. Druh
Tomasz Witkowski zaprezentował w pełni wyposażony strój
strażaka, ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi w akcji.
Wszyscy wzięli udział w symulowanej ewakuacji, odszukując
odpowiednie oznakowania i kierując się do wyjścia poza budynek szkoły.
Kolejnym elementem projektu były zajęcia warsztatowe
z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, prowadzone
przez strażaków – ratowników:
T.Witkowskiego, Sz. Koncura, J.
Szmytkowskiego i P. Poszytka.
Młodzież układała poszkodowanych w pozycji bezpiecznej,
reagowała na omdlenia, oparzenia, skaleczenia, stłuczenia, wykonywała masaż serca i sztuczne oddychanie na specjalnych
fantomach.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje
wozów strażackich: ratownictwa chemicznego z Zielonej
Góry i bojowego z OSP Niwiska.
Możliwość przymierzenia hełmów, rozwinięcia węża gaśniczego, zajęcia miejsca w kabinie
auta, precyzyjnego strącenia
pachołków strumieniem wody,
czy założenia aparatu powietrznego wraz z maską sprawiły
dzieciom wiele frajdy i satysfakcji. Najmłodsi chłopcy deklarowali chęć zostania strażakiem
i pomagania ludziom i zwierzętom w sytuacjach kryzysowych.
Podobne zajęcia przeprowadzono dla dorosłych mieszkańców
Niwisk w dniach 6 i 9 maja 2016 r.
Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego, powierzonego
jednostce
OSP
w Niwiskach przez Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego.
MK
Lubuski Konkurs Recytatorski –
– eliminacje powiatowe
26 kwietnia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły
się eliminacje powiatowe do
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, w ramach programu PRO ARTE 2016 (Promocja
Twórczości Artystycznej Dzieci
i Młodzieży). Organizatorami eliminacji byli: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, Regionalne Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze oraz MGOKSiR
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Do Konkursu zgłoszonych zostało 42 wykonawców z sześciu
gmin: Babimostu, Sulechowa,
Czerwieńska, Zaboru, Kargowej
i Nowogrodu Bobrzańskiego.
Pierwszą grupę wiekową tworzyli uczniowie klas 1-3 szkół
podstawowych. Drugą – uczniowie klas 4-6, a trzecią młodzież
gimnazjalna. Rada Artystyczna
(jury) brała pod uwagę dobór
repertuaru do wieku wykonawcy, interpretację, kulturę słowa
oraz ogólny wyraz artystyczny.
W każdej grupie wiekowej nominowano po 3 osoby do przeglądu wojewódzkiego:
W I kategorii wiekowej:
- Amelia Kubiak – Gminny
Ośrodek Kultury w Babimoście
za wykonanie utworu Agnieszki
Frączek „Miss Stonoga”;
- Amelia Rychła – Sulechowski Dom Kultury (SP nr 3), Paweł Beręsewicz „Wyścig w workach”;
- Agata Stanisławiszyn – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku, Joanna Papuzińska „Czarna Jama”.
Wyróżnienia otrzymali Karol
Tosko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w
Nowogrodzie
Bobrzańskim, Kamila Jóźwiak
ze Szkoły Podstawowej w Nietkowicach oraz Paweł Szuster
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Sulechowie.
W II kategorii wiekowej:
- Emanuela Król – Gminny
Ośrodek Kultury w Babimoście,
Danuta Wawiłow „Wędrówka”;
- Paulina Dwornicka – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku, Jan Kazimierz
Siwek „Księżniczka na ziarnku
grochu”;
- Rozalia Pukacka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku, Mieczysława Buczkówna „Przygoda na Białym
Morzu”.
Wyróżnienia otrzymali: Hanna Dulska z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
PRO NOVO w Bogaczowie, Ma-
teusz Szustak z Sulechowskiego Domu Kultury (SP w Kalsku),
Kaja Czwojda i Kinga Urbaniak
z Zespołu Szkół w Zaborze.
W III kategorii wiekowej:
- Hubert Anuszkiewicz –
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, Grzegorz Janusz „Koń
Świata”;
- Błażej Stawik – Sulechowski
Dom Kultury (Gimnazjum nr 2),
Sławomir Mrożek „Artysta”;
- Oliwia Wałecka – Sulechowski Dom Kultury (Gimnazjum nr
2), Sławomir Mrożek „Śpiąca
królewna”.
Wyróżnienia otrzymali: Antonina Konsur z Sulechowskiego
Domu Kultury (Gimnazjum nr 3)
oraz Daniel Śmigielski z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
LK
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
12
„SADZENIE DRZEW”
23 marca 2016 r. uczniowie SP w Drągowinie uczestniczyli w sadzeniu drzewek na terenie leśnictwa, położonego najbliżej szkoły. W ciągu 3 godzin młodzież szkolna poznała techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania różnych gatunków na uprawie oraz nazwy szkodników leśnych. Umiejętności, jakie uczniowie mieli okazję nabyć na zajęciach przyrody
w terenie to: rozpoznawanie gatunków drzew liściastych, projektowanie rozmieszczenia poszczególnych gatunków na
uprawie, sporządzanie szkicu uprawy, rozumienie roli człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzie.
Pod okiem leśników: Jerzego Markulaka i Tadeusza Żelka
uczniowie poznali dwa sposoby sadzenia drzewek: ręczny
i mechaniczny. Drzewa sadzi
się wiosną i jesienią. Na wiosnę rozpoczyna się sadzenie
możliwie wcześnie, gdyż trzeba
ukończyć je przed wiosennym
rozbudzeniem się sadzonek do
życia. Okres ten jest na ogół
dość krótki i dlatego należy bardzo się spieszyć, szczególnie
przy wysadzaniu gatunków, które najwcześniej zaczynają się
rozwijać, takich jak: modrzew,
brzoza, topola i olsza. Najdłużej w stanie zimowego uśpienia
pozostają: dąb, świerk i robinia
akacjowa.
Przystępując do sadzenia
należy pamiętać, że nawet najstaranniejsze wyjęcie sadzonek
ze szkółki powoduje częściowe
uszkodzenie ich systemu korzeniowego. Wskutek tego na no-
wym miejscu muszą one przez
pierwszy okres chorować. Aby
sadzonka mogła przyjąć się
i normalnie rozwijać, konieczne jest stworzenie jej, jak najlepszych warunków bytowych.
Stosuje się również zasadę
zakładania drzewostanów mieszanych, zapewniających lepszą
zdrowotność. Oprócz tego z takich lasów otrzymuje się większą masę drewna i większą rozmaitość sortymentów.
Tego typu akcje uczą młodzież
szkolną angażowania się w lokalne przedsięwzięcia na rzecz
ochrony środowiska, kształtowania postawy badawczej,
wrażliwości na piękno przyrody,
odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego, wzbudzenia
zainteresowania
problemami
ekologii i ochrony środowiska.
Na koniec młodzież zapoznała
się także z rolą owadów w środowisku leśnym.
„Poczytaj mi” – cykl spotkań
z literaturą w SP Drągowina
9 kwietnia 2016 r. ostatni raz
w tym roku szkolnym spotkaliśmy się pod hasłem: „Poczytaj
mi…”. Przez kolejne miesiące
gościliśmy w naszej szkole znamienite osoby, przyznając im
honorowy tytuł: „Ananasa z naszej klasy”. Byli to: burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak, dyrektor Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim p. Małgorzata Ziemianin,
zastępca Komendanta Miejskiej
PSP bryg. mgr inż. Maksymilian
Koperski, st. kap. Małgorzata
Glińska, redaktor Radia Zachód
– Dorota Laskowskowska-Kabała, przewodnicząca Rady Ro-
dziców - Dorota Szmit, rodzice
– Katarzyna Chabiniak, Beata
Balak. Za każdym razem nasi
goście, czytając kolejną książkę wprowadzali nas w świat,
w którym króluje wyobraźnia.
Cała impreza powstała dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców naszych uczniów oraz
uczennicom naszej szkoły Magdalenie Muniak, Natalii Kaczmarek, Patrycji Kopanii. W trakcie
trwania spotkań uczniowie naszej szkoły wykonali cykl prac
plastycznych, ilustrujących wysłuchane bajki.
Irena Długaszek
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
13
Uwaga drodzy Mieszkańcy!!!
Ruszamy z III edycją „Pomysłu do budżetu”
– zaczynamy już w sierpniu
Trwają prace związane
z przygotowaniem kolejnej
edycji programu „Pomysł
do budżetu 2017”. Przypomnijmy, że w ramach dotychczasowych dwóch edycji programu udało nam się
wspólnie wybrać do realizacji dwie inwestycje na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego oraz pięć inwestycji
na terenach naszych sołectw
(Bogaczów, Skibice, Krzywa,
Wysoka, Klępina czy Drągowina). Wśród dotychczasowych zwycięzców mamy
m.in. Przebudowę ulicy Zacisze – etap I w Nowogrodzie Bobrzańskim, Remont
chodnika przy ul. 9 Maja
13, Remont kuchni przy
świetlicy wiejskiej w Drągowinie czy Budowę placu
s p o r t owo - re k re a c y j n e g o
w Skibicach. Mieszkańcy
sołectwa Bogaczów cieszą
się z pierwszych efektów
utworzonego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego,
a dzieci w Krzywej mają doposażony plac zabaw. W pozostałych sołectwach trwają
prace związane z realizacją
wygranych pomysłów.
Pomysł do budżetu to
inicjatywa
Burmistrza
Pawła Mierzwiaka, której
celem jest umożliwienie
mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje
związane z przeznaczeniem środków z budżetu
gminy i wydatkowanie ich
na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez
nich samych. Udział w tym
przedsięwzięciu jest dobro-
wolny, a każdy z mieszkańców może zgłosić swój własny pomysł do realizacji,
a następnie zbierać głosy
poparcia na jego realizację.
Wydatki przeznaczone na
realizację Programu w roku
2017 wynoszą: 100 tys. złotych dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta
Nowogród Bobrzański oraz
140 tys. zł dla pomysłów
Nr grupy
Maksymalna kwota
do zrealizowania na
pomysł dla sołectwa
możliwość zgłoszenia swojego pomysłu. W tym okresie również każdy z chętnych mieszkańców może
zgłosić siebie lub swojego
kandydata na członka Komisji w ramach programu
i w ten sposób uczestniczyć
w procesie weryfikacji zgłoszonych pomysłów oraz
w procesie liczenia głosów
(zgłoszenia kandydatów na
Nazwa sołectwa (ilość dorosłych mieszkańców
sołectwa / ilość wszystkich mieszkańców
sołectwa) - stan na dzień 05.07.2016
I
Do 15 tysięcy
Krzewiny (35/42)
Cieszów (57/72)
Sterków (47/64) i Pajęczno (16/23)
Krzywa (59/70)
Skibice (65/86)
Łagoda (42/54)
Podgórzyce (36/45) i Turów (28/34)
II
Do 25 tysięcy
Wysoka (104/132)
Dobroszów Wielki (113/140) i Popowice (10/11)
Białowice (100/123)
Dobroszów Mały (80/105)
III
Do 40 tysięcy
Kaczenice (168/205)
Urzuty (206/251)
Klępina (241/304)
Przybymierz (268/317)
IV
Do 60 tysięcy
Drągowina (356/444) i Sobolice (29/30)
Kotowice (316/388)
Niwiska (344/412)
Pierzwin (196/254) i Kamionka (107/126) i Pielice
(10/11)
Bogaczów (367/433)
zlokalizowanych na terenie
gminy Nowogród Bobrzański (dla poszczególnych
miejscowości naszej Gminy
z wyłączeniem Nowogrodu
Bobrzańskiego).
Kolejna edycja programu
rozpocznie się w dniu 17
sierpnia 2016 roku i potrwa do połowy października br. Zgodnie z regulaminem konkursu w okresie
od 17 sierpnia 2016 do 8
września 2016 roku każdy
z mieszkańców będzie miał
członków komisji przyjmowane są do dnia 2 września 2016 roku). Wszystkie
zgłoszone pomysły zostaną sprawdzone przez powołaną przez Burmistrza
sześcioosobową Komisję,
w skład której wejdą, zgodnie z zapisami Regulaminu
przedstawiciele mieszkańców oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
Komisja podobnie jak
w latach ubiegłych zweryfikuje zgłoszone pomysły
i przedstawi listę pomysłów,
na jakie mieszkańcy mogą
oddawać głosy. Do głosowania, które rozpocznie się
w dniu 17 września i potrwa
do 7 października 2016 roku
udostępniony zostanie formularz tradycyjny, który będzie można pobrać w wersji
elektronicznej zarówno ze
strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzańskim, jak i w postaci drukowanej w Biurze
Podawczym. W kolejnym
etapie programu, tj. od
dnia 8 października do 17
października 2016 roku
Komisja podliczy oddane
na dany „Pomysł” głosy,
a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 października 2016 roku. Podczas głosowania należy pamiętać,
że jedna pełnoletnia osoba
zameldowana na terenie
gminy Nowogród Bobrzański może oddać głos jednokrotnie. W przypadku zgłosowania na więcej niż jeden
pomysł, wszystkie głosy
oddane przez daną osobę
zostaną uznane za nieważne. Szczegółowe informacje
dotyczące programu, zasady głosowania oraz harmonogram realizacji znajdziecie Państwo w regulaminie
„Pomysłu do budżetu 2017”,
który zostanie opublikowany w połowie sierpnia br.
na stronie www:nowogrodbobrz.pl.
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców do uczestnictwa w programie. Pamiętajmy, że razem możemy więcej.
ZGŁOŚ NAM SWÓJ POMYSŁ, ZAGŁOSUJ I NAMÓW INNYCH
DO GŁOSOWANIA, WSPÓLNIE CIESZMY SIĘ Z EFEKTÓW!!!
1
14
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
GMINNE INWESTYCJE
Jak już pisaliśmy w ostatnim numerze Gazety Nowogrodzkiej podstawowym celem władz gminy w 2016 roku
jest kontynuowanie zadań służących poprawie warunków
życia mieszkańców. Poniżej przedstawiamy zadania, które
są realizowane lub też zostały już zrealizowane na terenie
naszej gminy w 2016 roku:
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 1 248 700,00 PLN.
Nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji, szczegółową relację
z otwarcia sali gimnastycznej znajdziecie Państwo na stronie 32
bieżącego wydania.
2. Modernizacja chodnika ul. Reja w Nowogrodzie Bobrzańskim. Pierwotnie w ramach zadania planowano tylko modernizację chodnika położonego przy bloku nr 13, jednak dzięki wyłonieniu wykonawcy, którego oferta pozwoliła zaoszczędzić znaczne
środki finansowe, Burmistrz postanowił, że z zaoszczędzonych
funduszy zostanie zrealizowany kolejny etap i tym samym dokończono modernizację chodników na całej ul. Reja. W tym miejscu składamy podziękowania dla właścicieli działek (właściciele
prywatni i spółdzielnia mieszkaniowa) przylegających do chodnika, za bardzo dobrą współpracę, która umożliwiła powiązanie
prac, dzięki czemu powstałe place stanowią jednolitą strukturę
oraz powstały miejsca na rowery.
3. Doposażenie placu zabaw w Krzywej – nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji, więcej na ten temat na stronie 28 bieżącego wydania.
4. Zamontowano przystanek autobusowy w Kotowicach. Na
wniosek mieszkańców Kotowic wystąpiono i uzyskano zgodę
Starostwa powiatowego na usytuowanie przystanku na gruntach
należących do Starostwa. Koszty zakupu i usadowienia przystanku poniosła nasza Gmina.
5. Wykonywana jest dokumentacja projektowa na oświetlenie
ul. Działkowej w Niwiskach i na oświetlenie ul. Warzywnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Prowadzone są uzgodnienia z dostawcą energii w zakresie warunków przyłącza do sieci. Inwestycja
jest realizowana z inicjatywy sołtysa Niwisk Andrzeja Fornalewicza, w porozumieniu Rady Sołeckiej i Burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego Pawła Mierzwiaka. Koszty inwestycji ponoszone
są solidarnie przez obie strony.
6. Adaptacja budynku komunalnego ul. Mickiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Inwestycja współfinansowana ze środków
zewnętrznych w kwocie 90 188,31 zł w ramach dofinansowania
przyznanego w 2015 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach rządowego programu wsparcia na tworzenie lokali
socjalnych i mieszkań chronionych z Funduszu Dopłat. W kwietniu br. dokonano wyboru wykonawcy, a obecnie prowadzone są
prace budowlane na obiekcie. Planowany termin zakończenia
realizacji inwestycji to koniec lipca 2016 roku.
7. Budowa terenu rekreacyjnego w Bogaczowie. Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją inwestycji – dokonano
już zamontowania elementów siłowni plenerowej, doposażono
plac zabaw oraz odwodniono teren. Gmina oczekuje obecnie na
decyzję dotyczącą budowy wiaty. Bardzo dużo prac wykonano
w ramach czynów społecznych, o których piszemy na stronie 6
niniejszego wydania.
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach. Na realizację
inwestycji Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne z RPO
Lubuskie 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka
niskoemisyjna, działanie 3.2 Efektywność energetyczna. W połowie czerwca br. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o dofinansowanie inwestycji, obecnie prowadzone są
prace związane z oceną formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Wyniki konkursu będą znane w październiku 2016
roku.
9. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Realizacja inwestycji jest
zależna od ustaleń prowadzonych z konserwatorem zabytków.
Pomimo tego, że Burmistrz wraz z Radą Miejską zabezpieczyli
w budżecie znaczącą kwotę na realizację zadania, do dnia dzisiejszego nie udało się rozpocząć tego zadania. Niestety Gmina
nie otrzymała zgody konserwatora zabytków na zaproponowane
rozwiązanie związane z zagospodarowaniem ww. terenu (utworzenie placu zabaw, miejsca rekreacji dla dorosłych – siłownia
zewnętrza itd.). W dalszym ciągu Burmistrz czyni starania, aby
decyzja konserwatora uległa znacznemu złagodzeniu, a miejsce
obecnie niezagospodarowane było miejscem gdzie mieszkańcy
Nowogrodu Bobrzańskiego i nie tylko, będą mogli przeżywać
wspólnie radosne chwile.
Informujemy również, że w marcu 2016 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie budowy siłowni plenerowej (właśnie na tej działce) w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok. Pod koniec czerwca
br. Gmina otrzymała informację, że Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę, na mocy, której nasze zadanie polegające na budowie siłowni plenerowej przy ul. Zamkowej otrzymało
dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych w ramach wsparcia
finansowego Województwa Lubuskiego: Lubuskie Warte Zachodu. Dofinasowanie w ramach tegorocznego programu otrzymało
16 gmin z woj. lubuskiego w tym nasza. Inwestycja ma być zrealizowana do końca października 2016 roku.
10. Przebudowa ulicy Zacisze-Młyńska – obecnie Gmina posiada gotową dokumentację budowlaną, a w lipcu br. ogłoszono przetarg, aby dokonać wyboru wykonawcy pierwszego etapu
prac (ułożenie nowej nawierzchni drogi ul. Zacisze zaczynając od
ul. Kościuszki do pierwszego przepustu). Prace nad dokumentacją trwały dość długo ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, które należało zrobić w związku z komplikacjami przy budowie oświetlenia w tym rejonie.
W związku z powyższym musiała nastąpić zmiana koncepcji
w zakresie projektowanej nawierzchni (planowano nawierzchnię z kostki brukowej lecz nie można jej wykonać, ze względu
na zakaz wykonywania prac ciężkim sprzętem na tym terenie,
a więc nie ma możliwości wykonania odpowiedniej podbudowy).
Możliwe jest natomiast wykonanie nawierzchni betonowej, co
zostało ujęte w projekcie. Wyłoniono wykonawcę, a planowany
termin zakończenia prac przewidziano na połowę października
2016 roku.
11. Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego i modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji elektrycznej w Przedzkolu przy ul. Kościuszki Nowogrodzie Bobrzańskim. Realizacja
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
inwestycji planowana jest w miesiącach lipiec – sierpień 2016
(pod koniec czerwca zakończono prace związane z dokumentacją projektową - wydano pozwolenie na budowę). Ogłoszono
przetarg na wykonanie wyżej wymienionych prac.
12. Remont sanitariatów i sali dydaktycznej w budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrz. Planuje się wykonać te prace po zrealizowaniu instalacji elektrycznej.
13. Remont korytarzy w Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach przeprowadzonych prac m.in. zdemontowano
łatwopalną boazerię ze ścian, wyszpachlowano i wyrównano
ściany oraz przygotowano je do następnego etapu jakim jest malowanie. Zakłada się zakończenie prac przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
14. Rozbudowa dróg gminnych Nadbrzeżna i przyległe. We
wrześniu br. Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ponieważ
zmieniły się zasady punktacji składanych wniosków i można
wnioskować w jednym roku o dofinasowanie tylko 3 odcinków,
w związku z powyższym projekt jak i wniosek naszej Gminy muszą zostać zmodyfikowane i dostosowane do ww. wytycznych
(planowano wykonać nawierzchnię 6 ulic). Obecnie trwają prace
związane z określeniem odcinków, na jakich będzie realizowana
inwestycja, tak aby Gmina otrzymała jak największą ilość punktów w ramach konkursu, niezbędną do otrzymania dofinansowana.
15. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz budowa świetlicy w Pierzwinie. Na realizację inwestycji
Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”. Realizacja prac i termin ich zakończenie będą zależne od otrzymanego
dofinansowania. PROW planuje ogłoszenie konkursu w drugiej
połowie 2016 r., Gmina jest już od kilku miesięcy przygotowana
pod względem dokumentacji projektowej.
16. Remont dzwonnicy w Kaczenicach. Niestety z uwagi na
ograniczone środki Konserwator Zabytków nie ujął dzwonnicy
w planach tegorocznego dofinansowania (na terenie województwa lubuskiego tylko 3 gminom przyznano niewielkie dofinansowanie, a większa część środków trafiła do parafii z naszego
województwa, m.in. w naszej gminie otrzymano dotacje na:
malowanie zabezpieczające pokrycie dachu wieży kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu czy też prace konserwatorskie i restauratorskie przy posadzce w kościele
filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Niwiskach). Planowane
jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania
w ramach przyszłorocznego konkursu zarówno do Konserwatora Zabytków, jak i Urzędu Marszałkowskiego.
17. Budowa wiaty rekreacyjnej (Wigwam) w Klępinie. Obecnie
trwają prace związane z przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu i budowy wiaty typu Wigwam.
18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysokiej – Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach środków PFRON na rok 2016
w kwocie 23 tysiące zł (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze) na roboty polegające na remoncie schodów zewnętrznych i budowie pochylni dla osób
niepełnosprawnych oraz przebudowie toalet. Przygotowano dokumentację niezbędną do wyboru wykonawcy i ogłoszono przetarg w celu jego wyłonienia (do pierwszego przetargu nikt się
nie zgłosił). Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie tych prac.
Planowana data zakończenie realizacji inwestycji to październik
2016 roku.
19. Zagospodarowanie placu zabaw w Wysokiej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu i budowy wiaty. W lipcu br. zostanie złożony wniosek
o pozwolenie na budowę.
20. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Trwają prace związane
z przygotowaniem planu zagospodarowania dla tego terenu. Na
15
początek uporządkowano plaże, czyli wykonano prace nie wymagające dokumentacji.
21. Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Nowogrodzie
Bobrzańskim i Kaczenicach – zakupione zostały materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia. Planowane jest, że wymiana
ogrodzenia zostanie przeprowadzona poprzez wspólne prace
mieszkańców. W najbliższym czasie poprosimy Państwa o udział
w tym przedsięwzięciu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
i wykonaniu prac montażowych, możliwa będzie realizacja tych
inwestycji jeszcze w tym roku.
22. Budowa wiaty na placu zabaw w Dobroszowie Wielkim.
Gmina złożyła stosowną dokumentację i otrzymała pozwolenie
na budowę wiaty. Wyłoniono wykonawcę, który zgodnie z umową
zrealizuje zadanie do 15 sierpnia br.
23. Przejęcie od Kurii działki przy świetlicy wiejskiej w Kotowicach, w celu utworzenia placu zabaw. Burmistrz po wielomiesięcznych staraniach uzyskał wstępną zgodę na zamianę działek
(Kuria wyraziła wolę zamiany, a Rada Sołecka Sołectwa Kotowice
wyraziła zgodę na zamianę). Obecnie zakończono etap związany
z dokumentacją polegającą na wycenie działek, które mają być
zamieniane. W miesiącu lipcu 2016 r. Burmistrz odbył spotkanie
z przedstawicielem Kurii w celu omówienia terminów kolejnych
etapów, kończących proces zamiany działek (otrzymał niezbędną dokumentację w celu złożenia jej u notariusza). Na obecnym
etapie prowadzone są ustalenia związane z określeniem terminu podpisania aktu notarialnego.
24. Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu. W ramach prac planowane jest wyremontowanie ścian i sufitu, położenie płytek na podłodze oraz remont
instalacji elektrycznej. Planowany termin zakończenia prac to
30 sierpnia 2016 roku.
25. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami grupy kapitałowej Jeronimo Martins SGPS S.A. w sprawie zjazdu z ul. Polnej na drogę krajową ul. H. Brodatego.
26. Uzgodniono z Zarządem Dróg Wojewódzkich wspólne działania, np.:
a) rozbudowa chodnika w Niwiskach (dążymy, aby dobudowano brakujący odcinek chodnika od zatoczki autobusowej w stronę
cmentarza, w zamian Gmina pomoże w rozbiórce starego chodnika po przeciwnej stronie i przygotowaniu terenu na pobocze od
Remizy strażackiej do zatoczki autobusowej),
b) wykonanie przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania dróg wojewódzkiej i powiatowej (przejście z przystanku
autobusowego w stronę chodnika prowadzącego do szkoły) –
wykonywane są niezbędne prace pomiarowe.
c) modernizacja nawierzchni drogi na ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z udrożnieniem odprowadzenia wód
opadowych (wymiana nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania
z drogą krajową do wysokości ul. Kochanowskiego oraz na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku stadionu).
d) ułożenie chodnika na ul. Pocztowej (za torami w stronę Elewaru) na działkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W sprawie pozostałych odcinków będą prowadzone rozmowy
z pozostałymi właścicielami działek, aby w podobny sposób
zmienili nawierzchnię chodnika.
27. Przy świetlicy w Drągowinie planowano wykonanie prac
związanych z utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Teren jedynie utwardzono poprzez wysypanie
go tłuczniem. Ze względu na niebezpieczne i szybko postępujące usterki dachu zlecono wykonanie ekspertyzy. Obecnie Gmina
oczekuje na informacje w tym zakresie. W najbliższym czasie
zostanie sporządzony kosztorys prac niezbędnych do wykonania
oraz podjęta zostanie próba pozyskania funduszy na ten cel (nie
było planowane remontowanie nowo położonego dachu i wykończenia wewnętrznego).
Ponadto informujemy, że na terenie naszej Gminy będą sukcesywnie realizowane również inne zadania, zgłaszane przez sołtysów, radnych, czy mieszkańców w miarę możliwości i potrzeb.
16
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Dożynki
Gminne
Kolejny rok nieubłagalnie
upływa, wiosna, lato i już mamy
żniwa. Podziękujmy za wszystko co dostaliśmy od niebios
i dzięki ciężkiej pracy naszych
rolników wspólną zabawą
i udziałem w obchodach „Nowogrodzkich Dożynek 2016”.
Tym razem gościnę dla mieszkańców całej Gminy zaoferowało sołectwo Bogaczów, które
razem z Burmistrzem zaprasza do świętowania wszystkich
mieszkańców gminy. Wiemy, że
czasami niełatwo jest dojechać
do innej miejscowości dlatego
rozważamy możliwość zakupu
usługi przewozowej, wszystko
zależy od ilości chętnych. Prosimy więc o zgłaszanie chęci
skorzystania z linii dożynkowej (wyjazd około godz. 13:15,
powrót około godziny 21:00),
warunkiem jest przejazd co
najmniej 10 osób z sołectwa
(oferta nie dotyczy oczywiście
Bogaczowa). Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Miejskim lub MGOKSiR,
lub telefonicznie 68 329 09 63
wew. 121, 068 327 65 57, 604
086 853 do dnia 10 sierpnia
2016 r. do godz. 15:00. Czy będzie dożynkowy autobus poinformujemy Was na naszej stronie internetowej 12 sierpnia
2016 r. (decyzja zależy od liczby zgłoszonych chętnych osób)
Już dziś zachęcamy państwa i całe rodziny do udziału w biegu, który tym razem organizowany jest w ramach akcji „Cała Polska
Biega”. Szczegóły niebawem na plakatach
i naszej stronie www.nowogrobobrz.pl, każdy
będzie mógł wybrać coś dla siebie, trasy będą
dwie: jedna dla naszych dzieci, druga dla osób
bardziej wytrzymałych do troszkę dłuższego
dystansu. Wspólna zabawa poprzez sport to
przecież frajda dla wszystkich, przewidujemy
również nagrody. Zapraszamy!!!
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
17
Fundusz sołecki rusza
będą dodatkowe pieniądze dla mieszkańców
Fundusz sołecki nie jest
nowością, funkcjonuje już
od wielu lat w naszym kraju,
jednak w naszej Gminie dopiero w 2016 r. dzięki inicjatywie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego - Pawła
Mierzwiaka, po zaakceptowaniu pomysłu przez Sołtysów, Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu
22 marca 2016 r. podjęła
uchwałę o jego wyodrębnieniu w budżecie Gminy na
rok 2017 r. Teraz czeka nas
wielkie
przedsięwzięcie,
którego efektem może być
zwrot przez wojewodę 40 %
wydatkowanego
funduszu
(tj. 96 498 zł). To nagroda za
zaangażowanie mieszkańców w poprawę warunków
życia i uatrakcyjnienie własnych wsi, dla nich samych
i wszystkich gości naszej
Gminy. Do połowy września
we wszystkich sołectwach
muszą odbyć się zebrania
sołeckie na których Sołtys
wraz z radą sołecką i mieszkańcami przyjmie zakres
prac, wskaże przedsięwzięcia do realizacji w ramach
przyznanego funduszu sołeckiego, oszacowane koszty, uzasadnienie realizacji
przedsięwzięć, które musi
wskazywać, że zadanie mieści się w zadaniach gminy,
jest zgodne ze Strategią
rozwoju gminy i miasta Nowogród Bobrzański na lata
2015 – 2022, służy poprawie
warunków życia wszystkich
mieszkańców sołectwa, i
mieści się w kwocie przyznanego funduszu. Zebranie
wiejskie uchwala wniosek
z pomysłem: sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Uchwałę, listę
obecności, protokół z zebrania, wniosek sołtys powinien
złożyć do burmistrza w terminie do 15 września 2016
r., tak by ewentualnie można
było jeszcze wniosek poprawić lub uzupełnić. Nieprzekraczalnym terminem jest
Lp.
Nazwa sołectwa
Liczba
Wysokość
Wysokość
mieszkań-
środków
środków
ców
sołectwa
przypadających
danego
z funduszu
na dane
sołectwa
sołeckiego
sołectwo
w 2017
w 2016
Różnica
1
Białowice
123
9 443,97 zł
5 000,00
4 443,97
2
Bogaczów
437
18 624,80 zł
8 000,00
10 624,80
3
Cieszów
72
7 952,82 zł
4 000,00
3 952,82
4
Dobroszów Wielki
151
10 262,64 zł
6 000,00
4 262,64
5
Dobroszów Mały
106
8 946,92 zł
3 000,00
5 946,92
6
Drągowina
476
19 765,09 zł
10 000,00
9 765,09
7
Kaczenice
207
11 899,99 zł
7 000,00
4 899,99
8
Kotowice
394
17 367,55 zł
8 000,00
9 367,55
9
Klępina
306
14 794,58 zł
7 000,00
7 794,58
10
Krzewiny
46
7 192,62 zł
2 000,00
5 192,62
11
Krzywa
90
8 479,11 zł
3 000,00
5 479,11
12
Łagoda
54
7 426,53 zł
3 000,00
4 426,53
13
Niwiska
422
18 186,22 zł
8 000,00
10 186,22
14
Podgórzyce
80
8 186,72 zł
5 000,00
3 186,72
15
Przybymierz
320
15 203,92 zł
8 000,00
7 203,92
16
Pierzwin
397
17 455,27 zł
9 000,00
8 455,27
17
Skibice
87
8 391,39 zł
2 000,00
6 391,39
18
Sterków
87
8 391,39 zł
3 000,00
5 391,39
19
Urzuty
263
13 537,33 zł
6 000,00
7 537,33
20
Wysoka
133
9 736,35 zł
5 000,00
4 736,35
Łącznie
4 251
241 245,21 zł
112 000,00
129 245,21
dzień 30 września 2016 r.,
sołectwa które się spóźnią
niestety nie otrzymają funduszu sołeckiego w 2017 r.
Już teraz, niektóre sołectwa
zwołały pierwsze zebrania,
nawet jeżeli nie uchwalą
wniosku to zbiorą wszystkie
pomysły, oczekiwania swych
mieszkańców, sprawdzą czy
są one możliwe do zrealizowania w ramach funduszu.
Na każde zebranie Burmistrz
będzie delegował pracowników, którzy będą służyć pomocą i doradztwem. Każdy
też będzie mógł zwrócić się
o pomoc i oczywiście ją uzyska w Urzędzie Miejskim w
godzinach urzędowania. W
lutym i czerwcu tego roku
sołtysi byli zapraszani na
spotkania, gdzie otrzymali materiały, wzory, prowadzone były prelekcje. Uruchamiamy też zakładkę na
naszej stronie www.nowogrodbobrz.pl (Gmina – Fundusze sołeckie), gdzie są dostępne wszystkie niezbędne
materiały. Bardzo prosimy o
zaangażowanie się w wypra-
cowanie wspólnych rozwiązań, które będą służyć Wam
wszystkim przez wiele lat.
Wspólna praca może przynieść naprawdę duże korzyści, a w przyszłości dumę, że
to właśnie dzięki Wam Wasze
otoczenie, Wasza Wieś jest
taka przyjazna, pozytywna i
po prostu piękna. Poniższa
tabela, w której widać o ile
wzrastają fundusze w poszczególnych
sołectwach,
pokazuje, że naprawdę WARTO!
18
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Foto: Piotr Krukowski
Krzywaniec - nowe szanse
dla przedsiębiorców
i skazanych
W dniu 2 czerwca 2016 r., na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu otwarta została nowo powstała hala stolarsko-tapicerska, w której zatrudnionych zostanie co najmniej 150 osadzonych i około 20 pracowników zewnętrznych (głównie
majstrów, brygadzistów i specjalistów z dziedziny meblowej i tapicerskiej). Otwarcie było bardzo uroczyste, przybył
na nie m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen.
Jacek Kitliński, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, służb, lokalnych przedsiębiorców. Naszą Gminę reprezentował Pan Paweł Mierzwiak – Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Budowa zakładu to spełnienie oczekiwań
społecznych, poczucia sprawiedliwości, która powinna być oparta nie tylko na przepisach prawa, ale na rekompensacie
ekonomicznej szkód jakie wyrządzili społeczeństwu osadzeni.
Najskuteczniejszym roz- Funduszu Aktywizacji Za- inwestycję. Samo zadanie osadzonych i zmniejszyć zawiązaniem problemu wy- wodowej Skazanych oraz było realizowane od stycznia dłużenia wychodzących na
sokiego odsetka powrotu Rozwoju
Przywięziennych 2015 do czerwca 2016 roku. wolność osób, które odbyły
skazanych do przestępstw Zakładów Pracy, Budże- Za wielki wkład pracy nale- karę.
i naruszania prawa, jest re- tu Służby oraz ze środków ży się więc wielkie podzięMinisterialny
Program
socjalizacja, przez pracę. własnych kontrahenta pla- kowanie wszystkim, którzy pracy więźniów składa się
Praca daje możliwość nie nującego prowadzenie dzia- przyczynili się do powstania z trzech podstawowych dziatylko zarobkowania, ale też łalności na terenie hali sto- hali produkcyjnej, w szcze- łań obejmujących budowę
zdobycia nowego atrakcyj- larsko-tapicerskiej. Zanim gólności Dyrektorowi ZK, 40 hal produkcyjnych przy
nego fachu, a w przyszło- powstał zakład w roku 2015 Staroście i Burmistrzowi, zakładach karnych, rozsześci znalezienia pracy na rozpoczęto procedurę pozy- tym bardziej, że inwestycja rzenie zakresu możliwości
otwartym rynku. Pracodaw- skiwania działki pod inwe- nie była małym przedsię- nieodpłatnej pracy więźniów
ca przyjmie osobę z niezbyt stycję. Dzięki bardzo dużemu wzięciem. Zakład produkcyj- na rzecz samorządów, oraz
klarowną przeszłością je- zaangażowaniu
Dyrektora ny zajmuje około 1,5 hektara, wypracowanie programu ulg
żeli będzie przekonany, że Zakładu Karnego ppłk. Da- a powierzchnia użytkowa sa- dla przedsiębiorców zatrudbył to tylko epizod w życiu, niela Janowskiego, Starosty mej hali to prawie 7700 m2. niających więźniów. Projekt
nieszczęśliwy zbieg faktów Zielonogórskiego Dariusza W pierwszej kolejności do jest wizytówką bardzo doi okoliczności. Każdy bo- Wróblewskiego i Burmistrza pracy kierowani będą ska- brej współpracy pomiędzy
wiem powinien mieć szansę Nowogrodu Bobrzańskiego zani posiadający zobowiąza- Służbą Więzienną, przedsiępowrotu do społeczeństwa. Pawła Mierzwiaka udało się nia alimentacyjne oraz inne biorcą i władzami samorząProjekt został zrealizowa- dopiąć wszystkich proce- zobowiązania finansowe, by dowymi oraz przykładem dla
ny ze środków finansowych dur i przekazać teren pod choć trochę pomóc rodzinom innych podmiotów.
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
19
Festyn w Kotowicach
Festyn w Klepinie
W sobotę 18 czerwca 2016 r.
w Klepinie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowany
został przez Sołtysa i Radę Sołecką, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz stowarzyszenie „Fiber”. Dzieci brały
udział w pokazie motokrosowym,
a także w zabawach i konkursach
prowadzonych przez pracownika
Ośrodka Kultury i stowarzyszenie „Fiber”. Wszystkim konkursom
towarzyszyły nagrody rzeczowe
oraz mnóstwo słodyczy. Z wielkim entuzjazmem dzieci oblegały
dmuchaną zjeżdżalnię i zamek.
Imprezę zakończono meczem piłki nożnej dzieci kontra tatusiowie,
w którym wziął udział Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego.
Festyn w Kotowicach z okazji Dnia Dziecka w sobotę 16 lipca 2016
r. zorganizował Sołtys i Rada Sołecka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na placu przy
boisku piłkarskim pracownicy Ośrodka Kultury przeprowadzili zabawy
i konkurencje sprawnościowo-ruchowe. Każdy z uczestników otrzymał
nagrodę, a pan sołtys Tadeusz Sławicz częstował napojami i lodami.
Uwaga Dziki!
Żyjemy wśród lasów, bogatych w runo leśne i oczywiście zwierzynę dziko żyjącą, w tym nasze „ulubione”
dziki. Częste skargi na
wkraczanie tych niestety
niebezpiecznych zwierząt
na tereny nieruchomości,
tereny parków, osiedli, niszczenie upraw i ogrodzeń
spowodowały iż w dniu 17
czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Tomisław
Tylczak – koło łowieckie
Raróg, Jarosław Jaszach
i Danuta Bancewicz z Urzędu Marszałkowskiego, Michalina Biernat - Nadleśnictwo Krzystkowice, Paweł
Mierzwiak i Mirosław Walencik. Przedstawiciele naszej
Gminy przekazali wszelkie
uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące możliwości
ograniczenia populacji tych
zwierząt, które dzięki łagodnej zimie rozmnożyły się ponad miarę. Ustalono, że Burmistrz ponownie wystąpi do
starostwa o zgodę na odstrzał oraz zostaną zakupione urządzenia ostraszające
dziki. Urządzenia zostaną
zainstalowane w miejscach
uzgodnionych z zainteresowanymi
mieszkańcami.
Wniosek Burmistrza został
pozytywnie rozpatrzony i
wydano decyzję na dodatkowy odstrzał. Prosimy zatem
o zachowanie szczególnej
ostrożności bowiem nasi
myśliwi już od 27 czerwca
wyruszą na łowy.
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
20
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE W GMINIE
Jest nam niezmiernie miło
poinformować Państwa, że
Gminie Nowogród Bobrzański przyznano w I kwartale
2016 roku dotacje ze środków zewnętrznych na realizację następujących projektów:
1. „Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych jako
czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Nowogród
Bobrzański” – dotacja celowa
w ramach konkursu na działania
wspierające gminy w zakresie
przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego, finansowanego
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020, kwota 71 640,00 zł
(całkowity koszt zadania wynosi 79 600 zł, a więc wkład gminy
to 7 960 zł). W konkursie udział
wzięło 51 Gmin, a nasz projekt został oceniony najwyżej i w związku z powyższym zajął 1 miejsce
w województwie.
2.
„Częściowa przebudowa
budynku mieszkalnego zlokalizo-
wanego przy ulicy Żymierskiego
2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”
– dotacja w ramach rządowego
programu wsparcia na tworzenie
lokali socjalnych i mieszkań chronionych z Funduszu Dopłat, kwota
37 437,68 zł. Program prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. W ramach bieżącego
naboru do programu zgłoszono
96 projektów z całej Polski. Wniosek złożony przez naszą gminę został oceniony najwyżej ze
wszystkich gmin woj. lubuskiego
(z woj. lubuskiego zgłosiło się 6
Gmin), zajmując w stawce 96 złożonych wniosków miejsce 19.
3. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych wybranego
dokumentu planistycznego na
pierwszym etapie procesu planistycznego” – grant i wsparcie doradcze w ramach projektu: "Nowa
jakość konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym" realizowanego przez FRDL Centrum
Mazowsze, kwota 33 000,00 zł.
Pieniądze zostaną wykorzystane
do organizacji procesu konsultacji społecznych podczas sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowogród
Bobrzański.
4. „Siłownia plenerowa na
Wzgórzu Zamkowym” – pomoc
finansowa na realizację zadania
w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na rok 2016
w ramach wsparcia finansowego
z budżetu Województwa Lubuskiego: Lubuskie Warte Zachodu,
kwota 10 000,00 zł. W konkursie
udział wzięło 55 samorządów,
z czego dofinansowane przyznano 16, w tym gminie Nowogród
Bobrzański.
5. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach” w ramach
zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2016 z 0,4%, kwota 15 000,00 zł.
Pieniądze zostaną wykorzystane
na zakup wyposażenia gabinetów
pomocy przedlekarskiej w 3 szkołach w naszej gminie. Planowany
jest zakup m.in. szafek lekarskich,
parawanów czy tablic do badania
ostrości wzroku.
6. Informujemy również, że planujemy aplikować o dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców
(mieszkańcy złożyli ponad 180
wniosków) oraz budowę kolejnego
etapu kanalizacji w Bogaczowie.
Obecnie posiadamy dokumentację
budowlaną na rozbudowę kanalizacji w Bogaczowie. Ponadto firma wybrana w ramach zapytania
ofertowego do wykonania projektów przydomowych oczyszczalni
dla mieszkańców rozpoczęła nawiązywanie kontaktu z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski w celu
wykonania indywidualnego projektu dla każdej nieruchomości.
Projekty dla mieszkańców zostaną wykonane do końca sierpnia
2016 roku.
Informujemy również, że dopiero od II kwartału 2016 roku
rozpoczęto ogłaszanie konkursów
w ramach funduszy, które miały
funkcjonować od 2014 roku, dlatego przesuwają się terminy realizacji zamierzeń, które będą możliwe w momencie gdy otrzymamy
dofinansowanie zewnętrzne.
Grene Nowogród Bobrzański
dla rolników i nie tylko
13 lipca 2016 r. w Nowogrodzie
Bobrzańskim przy ulicy Żarskiej
7 otwarty został sklep rolniczo-techniczny GRENE NOWOGRÓD
BOBRZAŃSKI. Jest to 133 sklep
w Polsce tej firmy, funkcjonujący w systemie franczyzowym.
Jego właścicielem jest pan Mateusz Pietrasik, który ma jeszcze
dwa podobne obiekty działające
w Szprotawie i Nowej Soli.
Dlaczego zdecydował się pan
na Nowogród Bobrzański?
Mateusz Pietrasik - W drodze
przetargu prezes firmy nabył teren Starego Młyna i całą działkę.
Przy tej okazji zrodził się pomysł,
dlaczego nie skorzystać z okazji
i nie otworzyć sklepu w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jest to trzeci
sklep działający w systemie franczyzowym. Czwarty sklep działa
w Świebodzinie, ale na innych
zasadach, nie w tym systemie.
Mówiąc Stary Młyn mam na myśli
były Zakład Przetwórstwa Zbożowego ELEMARR.
jest doskonale znana naszym
Klientom, między innymi filtry
i oleje oraz części do maszyn
i ciągników, części do kombajnów, przyczep, siewników, kosiarek, opryskiwaczy, odzież
robocza, obuwie, ochrona wzroku, rękawice oraz narzędzia dla
warsztatów i nie tylko, akumulatory i ogumienie do różnego typu
pojazdów, węże hydrauliczne,
chemia motoryzacyjna, a dla najmłodszych zabawki. Niezależnie
od tego jesteśmy w stanie sprowadzić poszukiwane przez klienta inne akcesoria, które nie mamy
na stanie.
Do kogo kierujecie swoją ofertę?
M.P. - Skierowana jest ona
przede wszystkim do rolników
oraz osób szeroko zajmujących
się produkcją rolną i hodowlą.
Jednak „zwykły” obywatel również może znaleźć poszukiwany
towar. Dla wygody klientów na
stronie internetowej www.grene.
pl wystarczy wpisać poszukiwaCo można kupić w Pana skle- ny produkt, a program wskaże
nam, czy i gdzie jest on dostępny.
pie?
M.P. - Oferta asortymentowa Sklep w Nowogrodzie jest nową
placówką, w związku z tym po- szamy!
trzebny jest czas, aby mieszkańcy poznali go oraz przyzwyczaili
się do niego. Serdecznie zapra-
Dziękuję za rozmowę
Leszek Koncur
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
21
Nowogród Bobrzański pamięta!
„A myśmy szli i szli - dziesiątkowani!/ Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!/ A myśmy szli i szli
- niepokonani!/ Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!” – słowa hymnu Sybiraków można było
usłyszeć w naszym gimnazjum 20 maja 2016 roku, ponieważ tego dnia pani Dyrektor przyjęła sztandar Sybiraków z rąk pocztu w składzie: Józef Wójcik, Maria Gładyś, Alicja Klim, by
przekazać go uczniom: Wojciechowi Wieczyńskiemu, Wiktorii Smędzik, Sylwii Koszeli. Tej
uroczystości patronował Starosta Powiatu Zielonogórskiego pan Dariusz Wróblewski.
Swoją obecnością zaszczyciło
nas około 300 osób, m.in. rodzina pani Skarpetko (której ostatnią wolą było, by to Gimnazjum
przejęło pieczę nad pamiątkami
po Sybirakach), Sybiracy z Koła
Nowogród Bobrzański, przedstawiciel Oddziału Sybiraków
w Zielonej Górze, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego
i Rady Miejskiej, a także reprezentanci lokalnych szkół i zakładów pracy.
Wróćmy jednak do początku.
20 maja rozpoczął się dla nas
tuż po 8.00, kiedy do szkoły
przybyli pierwsi goście – szóstoklasiści wraz z wychowawcami. Wzięli oni udział, z gimnazjalistami, w dwugodzinnych
warsztatach zorganizowanych
w 10 grupach.
Kolejnym punktem naszego
spotkania był uroczysty apel,
podczas którego młodzież mogła poznać historię Sybiraków
mówioną ich słowami, a także
obejrzeć prezentację, ukazującą dzieje naszej placówki. Dlaczego? Ponieważ 20 maja to dla
Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim dzień, w którym obchodziliśmy 11. rocznicę nadania
naszej szkole imienia i sztandaru oraz 17. rocznicę powstania
gimnazjum.
Następnie obecne poczty
sztandarowe przekazały swoje
obowiązki młodszym kolegom.
Chorąży pocztu sztandarowego
Daniel Kuczak w asyście Karoliny Ganczar i Dominiki Janusz
wręczył sztandar Hubertowi
Wysockiemu w asyście Mariki Hałupki i Laury Winnickiej,
a poczet flagowy w składzie:
Ryszard Wałach, Klara Kaziów,
Julia Mazur przekazał swoje
obowiązki Jakubowi Główczykowi, Agacie Mierzwiak i Agacie
Ganczar. Funkcję werblisty po
Kacprze Markulaku objął Wojciech Sadowski.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na artystyczną – przedstawienie pt. „Kopciuch” i „Jezioro
Łabędzie” w wykonaniu naszych
uczniów. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie przez gości
wpisów w księdze pamiątkowej
i udanie się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców i pracowników szkoły.
pgnb
„Poloneza czas zacząć”
W końcu!!! Doczekali się. 25
maja 2016 roku był dniem, na
który – jak rozpoczynając bal,
stwierdziła pani Dyrektor –
trzecioklasiści czekali chyba od
początku swojej nauki w gimnazjum. Gdy wybiła 17.00, dziewczyny otrzymały od chłopaków
róże i pary rozpoczęły poloneza,
do którego choreografię ułożyła
p. Maciaszek. A później… były
już tylko ochy i achy zgromadzonych, przyglądających się
przy przyciemnionym świetle
młodzieży, która właśnie „została wprowadzona do towarzystwa”.
pgnb
22
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Bywało się…
W dniach 09-14 maja 2016 r. 20 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim,
pod opieką pań Moniki Ciszewskiej-Cieślak i Klaudii Kostyry, po raz trzeci uczestniczyło w międzynarodowej wymianie
młodzieży w ramach współpracy z niemiecką szkołą Ludgerusschule z Rhede/Ems oraz holenderską: Dollard College
z Bellingwolde. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) za pośrednictwem Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Temat tegorocznej edycji to: „Think European
Jeszcze przed wyjazdem
uczniowie wymienili się informacjami na swój temat i nawiązali kontakty e-mailowe ze swoimi zagranicznymi partnerami.
Po długiej, jedenastogodzinnej
podróży osobiście poznali nowych kolegów oraz ich rodziny,
u których zamieszkali na czas
wymiany.
Pierwszy dzień wspólnych zajęć miał miejsce w Dollard College i rozpoczął się od prezenta-
cji, podczas której opowiadano
o swoich krajach ojczystych,
swoich szkołach i środowisku
lokalnym. Każdy uczeń opowiedział też o sobie i swoich zainteresowaniach. Następnie przedstawiciele każdej narodowości
wciągnęli na maszt flagę Unii
Europejskiej przed budynkiem
szkoły. Po przerwie odbyły się
zajęcia w grupach: uczniowie
uczyli się tańczyć, grać na gitarze i rapować przygotowaną
przez siebie piosenkę. Uczestniczyli też w różnorodnych zajęciach sportowych w hali i na
świeżym powietrzu. Wieczorem
wszyscy bawili się na dyskotece.
W środę podczas warsztatów
kulinarnych w szkole niemieckiej uczniowie przygotowywali
sałatki owocowe i warzywne
zgodnie z przepisami napisanymi w trzech językach oraz nagrywali spoty reklamowe przeciw rasizmowi. Było to dla nich
bardzo ciekawe doświadczenie.
Po wspólnym posiłku wszyscy
udali się do miasta Papenburg,
gdzie zwiedzali stocznię Meyer
Werft.
Czwartek był dniem wycieczki do holenderskiego miasta
Groningen. Uczniowie zwiedzili stadion piłkarski Euroborg,
centrum miasta, widzieli wieżę
Martini Tower oraz miło spędzili
czas w wesołym miasteczku.
Piątek to czas podsumowań.
Przed południem uczniowie
pracowali w grupach, przygotowując prezentacje swoich dzia-
łań, a po południu przedstawili
je w obecności rodziców i nauczycieli oraz spotkali się przy
grillu.
Przez cały czas pobytu gimnazjaliści byli zmuszeni do
porozumiewania się w języku
angielskim i niemieckim, dzięki czemu mogli w praktyce wykorzystać, ocenić i doskonalić
swoje umiejętności. Poznawali
życie rodzin, u których gościli,
ich kulturę i zwyczaje. Dodatkowym atutem była piękna aura,
dzięki której uczniowie spędzili świetnie czas poza szkołą.
W doskonałych warunkach pogodowych mogli urządzać długie przejażdżki rowerowe oraz
spędzać czas nad jeziorem.
Większość uczniów nawiązała
bardzo dobry kontakt ze swoimi
partnerami i zadowolona wróciła do domów.
We wrześniu dojdzie do drugiego etapu wymiany. Gimnazjalistów odwiedzą ich niemieccy
i holenderscy koledzy.
M.C.-C., K.K.
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
23
GIMNAZJADA 2015/2016
LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
Kończy się rok szkolny, a wraz z nim rywalizacja międzyszkolna w ramach LOM. Już teraz możemy sobie gratulować bardzo
wysokich wyników sportowych.
• W kwietniu uczniowie naszego
• Za sprawą Macieja Fabisiaka,
Ryszarda Wałacha, Huberta Smoliń- gimnazjum rywalizowali w sztafeskiego i Jakuba Leśniaka zdobyliśmy towych biegach przełajowych, które
tytuł wicemistrzów województwa lu- odbyły się jak co roku w Trzebiechobuskiego w badmintonie chłopców. Po wie. W końcowej klasyfikacji tych
raz pierwszy w historii naszej szkoły zawodów chłopcy zostali mistrzami
byliśmy organizatorami finału woje- powiatu, a dziewczęta wybiegały nam
wódzkiego. Nie mniejszy sukces osią- II lokatę. Męska drużyna reprezengnęły też dziewczęta, które w skła- towała nasz powiat, miasto i szkołę
dzie Natalia Milto, Karolina Ganczar w zawodach finałowych. Finał woi Dominika Janusz zakwalifikowały jewódzki odbył się w Babimoście,
się do turnieju finałowego i zajęły wy- a chłopcy w składzie; Robert Moroz,
sokie V miejsce. Dodajmy, że w sekcji Rafał Moroz, Maciej Fabisiak, Kacper
„Lotka” Gim. Nowogród Bobrzański Markulak, Wojciech Wieczyński, Wojtrenują również Cezary Morgaś, Mi- ciech Sadowski, Jakub Bar, Nikolas
chał Szóstak i Wiktor Siepielski. To Janiak, Damian Pankiewicz, Oskar
dzięki nim możemy pochwalić się ty- Hajłasz do mety przybiegli jako VII
reprezentacja.
tułem mistrzów województwa.
• Maj był miesiącem, w którym
• Bardzo wysoki wynik osiągnęli
też chłopcy uprawiający piłkę ręczną rywalizowali nasi piłkarze i piłkarki
w naszym gimnazjum. Po raz pierw- nożne. Obie reprezentacje przebrnęszy byliśmy organizatorami zawo- ły etap powiatu. Dziewczęta nie dały
dów rejonowych w szczypiorniaka. też szans swym rywalkom w zawoNasi podopieczni awansowali aż do dach rejonowych. Bez straty punktów
zawodów półfinałowych, w których awansowały do finału wojewódzkiemusieli uznać wyższość szkół wy- go. Będą więc rywalizowały o tytuł
specjalizowanych w tej dyscyplinie mistrzyń województwa między insportu. Ostatecznie zajęli III miejsce nymi ze sportową szkołą z Gorzowa
w tych zawodach, a wynik ten jest Wielkopolskiego. Nasze gimnazjum
największym sukcesem w tej dyscy- reprezentowały: Agata Ganczar (IIa),
plinie. Szkołę reprezentowali: Daniel Danuta Najdek, Wiktoria MichałowKuczak, Rafał Moroz, Robert Moroz, ska, Kinga Rewaj, Anna Kulczycka,
Kacper Markulak, Wojciech Sadow- Kamila Jastrzębska, Sylwia Koski, Maciej Fabisiak, Piotr Spychała, szela, Agata Ganczar (IIc), Paulina
Bartłomiej Bogdan, Mikołaj Nawroc- Baranowska. Chłopcy zaś 6 czerwki, Hubert Wysocki, Kamil Hawris, ca na orliku przy ulicy Fabrycznej
Hubert Smoliński.
w Nowogrodzie Bobrzańskim zagrają
Wyniki IX Gminnego Turnieju
w Grach Logicznych
Wyniki IX Gminnego Turnieju w Grach Logicznych
Sudoku
Mankala
Szachy
Sudoku
Mankala
Szachy
Mistrz Gminy
I Wicemistrz Gminy
Szkoła podstawowa
Monika Juszczak
Nikola Szymczak
SP Nowogród Bobrz. SP Nowogród Bobrz.
Rafał Bogacz
Maciej Dziębór
SP Drągowina
SP Drągowina
Grzegorz Tuzik
Adrian Kisiel
SP Nowogród Bobrz. SP Niwiska
Gimnazjum
Agata Juszczak
Maciej Fabisiak
Klasa II c
Klasa IIIc
Joanna Bogacz
Szymon Białas
Klasa II c
Klasa I b
Hubert Smoliński
Robert Kotłowski
Klasa III c
Klasa II b
II Wicemistrz Gminy
Dominika Wagner
SP Nowogród Bobrz.
Krzysztof Krasowski
SP Drągowina
Michał Sawicki
SP Bogaczów
Kacper Markulak
Klasa III a
Cezary Krasowski
Klasa III a
Michał Sowała
Klasa I b
w zawodach rejonowych o prawo gry
w finale.
• 25 i 26 maja Sulechów stał się
areną zmagań najlepszych gimnazjalistów w lekkiej atletyce naszego
powiatu. W zawodach tych wystąpiło
30 uczniów naszej szkoły. W sumie
zdobyliśmy tam 20 medali. Poprawione zostały zarówno rekordy szkoły,
jak i życiowe. Oprócz walorów czysto sportowych uczniowie przywieźli
z Sulechowa bagaż nowych doświadczeń i przeżyć. Na podium stanęli:
I miejsce w biegu na 1500 m – Rafał
Moroz, I miejsce w biegu na 3000 m –
Maciej Fabisiak, I miejsce w biegu na
300 m – Wojciech Sadowski, I miejsce w biegu na 1000 m – Nikolas
Janiak, I miejsce w pchnięciu kulą –
Damian Lach, I miejsce w pchnięciu
kulą – Agata Ganczar (IIc), I miejsce
w skoku wzwyż – Wojciech Sadowski, II miejsce w biegu na 200 m –
Robert Moroz, II miejsce w skoku
wzwyż – Robert Moroz, II miejsce
w skoku w dal – Wojciech Wieczyński, II miejsce sztafeta 4x100 m kat.
młodzik, II miejsce w biegu na 100 m
– Jakub Główczyk, II miejsce w biegu na 1000 m – Dominik Sługocki, III
miejsce w biegu na 1500 m - Kacper
Markulak, III miejsce w pchnięciu
kulą – Ryszard Wałach, III miejsce
w biegu na 200 m - Karolina Ganczar,
III miejsce w biegu na 800 m – Julia
Mazur, III miejsce w pchnięciu kulą –
Hubert Wysocki, III miejsce sztafeta
4x100 m – kategoria junior młodszy.
Wyżej wymienione osoby awansowały do finału wojewódzkiego, który
odbędzie się w Zielonej Górze – kat.
junior młodszy i w Słubicach – kat.
młodzik.
Wszystkim sportowcom, którzy
brali udział w tegorocznych rozgrywkach sportowych, życzymy udanych
wakacji i zasłużonego odpoczynku.
Od września rusza nowa edycja!
Paweł Morgaś
24
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Mali Indianie
W poniedziałek 23 maja 2016 r.
przedszkolaki z Pro Novo stały się
na jeden dzień członkami plemienia Indian. A wszystko to za sprawą
zorganizowanej wycieczki do Wioski Indiańskiej w Nowym Jaromierzu.
Na miejscu dzieci miały okazję
zwiedzić wioskę, poznały indiańskie
tańce, piosenkę indiańską i wysłuchały legendy plemiennej. Oczywiście, jak przystało na młodych
Indian, uczyły się strzelać z łuku,
pokonały indiański tor przeszkód,
rzucały lotkami do celu. Miały też
okazję przejechać się kolejką.
Na koniec spotkały się przy
ognisku by posilić się pieczonymi
w ogniu kiełbaskami.
Przedszkolaki zmęczone, ale
z wypiekami na twarzy i uśmiechem
wróciły do swych domów. Mamy nadzieję, że długo będą wspominać tę
indiańską przygodę.
Lubuska Gala Teatralna
- przegląd powiatowy
Uczniowie z kółka teatralnego dużej scenie czują się jak ryby
Jawajka z NZS-P Pro Novo wzię- w wodzie, i otrzymali nominacje
li udział w powiatowym etapie do etapu wojewódzkiego.
Lubuskiej Gali Teatralnej. Na
Uczymy inaczej
Jak wygląda lekcja matematyki
na miarę XXI wieku? W Pro Novo
to wiemy. Tablety zamiast książek,
uczniowie, którzy chętnie pracują, rozwiązując zadania dla kilku
miłych słów na ekranie monitora:
„gratuluje jesteś geniuszem”. Efekt
zaskakujący - utrwalone pola figur
i uczniowie chcący powtórzyć grę
jeszcze raz. To w klasach starszych.
W klasach młodszych nowe
technologie również towarzyszą
naszym uczniom podczas codziennych zajęć. Wiemy wszyscy, że życie
i codzienność dzieci są wręcz opanowane przez technologię, więc jej
obecność na lekcjach wydaje się
być nieuniknionym następstwem
rozwoju. Mając tego świadomość,
organizujemy co jakiś czas lekcje,
podczas których wykorzystywane
są tablety.
Podczas zajęć z edukacji matematycznej tablet również okazał
się atrakcyjnym narzędziem przy
utrwalaniu wiadomości o obwodach figur, czy przy nauce tabliczki
mnożenia. Jak się okazało można
również doskonalić grę na dzwon-
kach - nietypowych, bo interaktywnych.
Wiemy, wiemy, nie zastąpi to normalnego instrumentu. Ale obecne
pokolenie to dzieci, które prawie
rodzą się z tabletem w dłoni. To ich
naturalne środowisko. Nawet gdy
my, dorośli, buntujemy się i nie zgadzamy z tym.
Z wizytą w Radiu Zachód
Jedyny laureat konkursów
przedmiotowych w naszej gminie!
W czwartek 31 marca 2016 r.
w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Kuratora Lubuskiego. Tegoroczną
laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego została
Jagoda Ziółkowska z NZS-P Pro
Novo. Tym samym Jagoda została zwolniona z pierwszej części
sprawdzianu po klasie VI uzyskując
maksymalną liczbę punktów.
W konkursach przedmiotowych
w tym roku startowało 15 831
uczniów. Do ostatniego etapu prze- ło 132. I w tym Jagoda – jako jedyna
szło 441. Zaś tytuł laureata uzyska- z naszej gminy.
12 maja 2016 r. uczniowie klasy V
i VI z NZS-P Pro Novo wraz z czwórką
kolegów z Radia „Smyk” z SP Nowogród Bobrzański gościli w Radiu Zachód. Wycieczkę zorganizowała Pani
Dorota Laskowska-Kabała, nasza
logopedka, a zarazem dziennikarz
radiowy.
Wyjazd był poprzedzony krótką
lekcją o pracy dziennikarskiej i kulisach pracy w radiu. Zaś już na miejscu nasi uczniowie mogli zobaczyć
to, czego się zobaczyć na antenie nie
da, a co można ewentualnie usłyszeć.
Dzięki gościnności pracowników radia nasi uczniowie mogli wejść do
pomieszczeń, do których wchodzą
tylko pracownicy, porozmawiać nie
tylko z prowadzącymi programy, ale
też osobami, które odpowiadają za
audycje, przygotowują je i realizują. Dodatkową niespodzianką było
spotkanie z Łukaszem Koszarkiem,
rozgrywającym i kapitanem naszego
Mistrza - Stelmet BC.
Hmm, kto wie, może za kilka lat,
któreś z naszych dzieci tam się rozgości na dobre?
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Niepubliczne Gimnazjum
Językowe PRO NOVO,
już od września!
25
Nasze
osiągnięcia
Miło jest nam poinformować, iż rozpoczynamy nabór do
Jest nam niezmiernie miło pochwalić się osiągnięciami
Niepublicznego Gimnazjum Językowe PRO NOVO, które zo- uczniów NZS-P Pro Novo.
stało stworzone jako kontynuacja Niepublicznej Szkoły PodTytuły niżej wyszczególnione, to tylko te zebrane od postawowej Pro Novo.
czątku kwietnia. Lista jest pokaźna.
Tworzymy je dla tych uczniów,
którzy pragną doskonalić umiejętności językowe w zakresie znacznie większym, niż obowiązujący
program publicznych gimnazjów
w Polsce. Absolwent naszego gimnazjum będzie przygotowywany do
zdania egzaminu certyfikującego
z języka angielskiego. Kameralne
klasy (do 14 – 15 osób) stwarzają
doskonałe warunki do indywidualnego podejścia do ucznia i jego
problemów. Stawiamy na pasję,
wiedzę, zaufanie i bezpieczeństwo.
Proponujemy:
- obowiązkowo: 6 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz
4 godziny tygodniowo drugiego
języka,
- zwiększoną ilość godzin języka polskiego, matematyki, a od
klasy II zwiększoną ilość godzin
z wybranego przedmiotu (profilowanie klas) – biologii, geografii,
informatyki czy historii,
- 2 godziny zajęć co dwa tygodnie na basenie,
- dodatkowo: zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.
W naszej szkole nikt się nie nudzi.
Jesteśmy przekonani, iż w nowo
utworzonym gimnazjum będzie
podobnie. Młodzi, twórczy, wysoko
wykwalifikowani nauczyciele wykorzystują autorskie lub sprawdzone
programy.
Rozwijamy wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze,
pozytywny sposób patrzenia na
świat i siebie, szacunek dla pracy
innych i swojej, aktywność twórczą.
Pobudzamy ciekawość poznawczą, otwartość wobec innych. Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego.
Nasi uczniowie bardzo dobrze
funkcjonują w swoim naturalnym
otoczeniu w domu i w szkole. Pozytywnie patrzą na otaczający ich
świat. Traktują naukę jak coś oczywistego. Mają określony, szeroki
krąg zainteresowań. Są otwarci,
odpowiedzialni, krytyczni, ciekawi
świata, prawi i tolerancyjni. Uważamy za konieczne dać tym młodym
ludziom możliwość dalszego kreatywnego rozwoju w ramach gimnazjum.
Jednocześnie
zapraszamy
uczniów innych szkół, stojących
przed dylematem wyboru placówki do dołączenia do naszej coraz większej rodziny PRO NOVO.
Z pewnością będziecie zachwyceni
atmosferą, poziomem nauczania
i kreatywnym podejściem do edukacji.
O, jak pięknie!
Już po raz kolejny odbyło się polsko
– niemieckie spotkanie dzieci szkolnych z trzech gmin partnerskich:
Nowogrodu Bobrzańskiego, Świdnicy
i Lübbenau, w ramach Dziecięcego
Festiwalu Sztuki. Gospodarzem tegorocznych warsztatów było miasto Lübbenau / Spreewald, a naszą
gminę reprezentowała 8 – osobowa
grupa uczniów z SP im. Jan Pawła II
w Niwiskach. Od 10 do 12 czerwca br.
młodzież realizowała różnorodne zadania pod okiem instruktorów w dziedzinie teatru, muzyki i plastyki. Fantazyjnie pomalowane maski posłużyły
do przygotowania dwóch przedstawień teatralnych w formie pantomimy pod tytułem: „Maszyna życia”
i „Skały na plaży”. Z masy plastycznej
dzieci wyrzeźbiły głowy postaci, które podsunęła im wyobraźnia. Swoją
pomysłowość i kreatywność mogły
też wykorzystać przy projektowaniu
okładki do własnoręcznie wykonanej
książeczki.
Równie atrakcyjnie upływał czas
wolny od zajęć warsztatowych.
Wspólny spływ kajakiem, dla wielu po
raz pierwszy, pobyt na basenie i pływanie z pingwinami, zwiedzanie centrum miasta i wieczorne grillowanie,
sprzyjały poznawaniu się i zawieraniu
przyjaźni.
Projekt zakończył się wystawą
wszystkich prac w Kulturzentrum
i wspólnym występem na scenie teatru „Bunte Bühne” w obecności rodziców, mieszkańców i zaproszonych
gości. Był to niezapomniany czas,
który długo jeszcze pozostanie w pamięci.
I tak:
1) Dawid Bieliński został wicemistrzem Polski w Mistrzostwach
Juniorów i Juniorów Młodszych
w Pływaniu Niepełnosprawnych,
2) w Ogólnopolskim Konkursie
Olimpusek (test zintegrowany) Michał Sawicki uzyskał tytuł laureata
zajmując dziesiąte miejsce w Polsce,
3) w Ogólnopolskim Konkursie Olimpus z języka angielskiego
Jagoda Ziółkowska uzyskała tytuł laureata i zajęła piąte miejsce
w kraju,
4) Dawid Bieliński został wicemistrzem Polski w Mistrzostwach
Juniorów i Juniorów Młodszych
w Pływaniu Niepełnosprawnych,
5) W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Jagoda
Ziółkowska i Michał Dulski uzyskali
wynik bardzo dobry, zaś Patrycja
Sekuła - wyróżnienie,
6) w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym Eko Planeta Jagoda
Ziólkowska uzyskała wynik bardzo
dobry, zaś Michał Dulski - wyróżnienie,
7) Michał Sawicki został II Wicemistrzem gminy w szachach w kategorii szkół podstawowych
8) Hanna Dulska wywalczyła wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Recytatorskim,
9) Jagoda Ziółkowska została
finalistką XXX Międzynarodowego
Konkursu Gier Logicznych i Matematycznych
10) Jagoda Ziółkowska została
finalistką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea
11) Finalistką Ogólnolpolskiego
Konkursu “Z poprawną polszczyzną na co dzień” została Jagoda
Ziółkowska.
12) Grupa Teatralna Jawajka
uzyskała nominację do Wojewódzkiej Gali Teatralnej - scena dziecięca.
W tym roku nasi uczniowie po raz
pierwszy pisali sprawdzian po klasie
szóstej.
Jest nam niezmiernie miło poinformować o ich wynikach, które znacznie
przekraczają nie tylko wyniki uczniów
z naszej gminy, ale również powiatu czy kraju. I tak w części pierwszej
(język polski i matematyka) nasi
uczniowie uzyskali wynik na poziomie 77,67% (wynik na poziomie kraju
to 63%, a na poziomie gminy 55,37%).
W części drugiej (język angielski) wynik naszych uczniów to 92% (w kraju
- 71%, w gminie - 59,1%).
Gratulacje dla szóstoklasistów
z Pro Novo!
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
26
WSPÓLNIE WYGRALIŚMY
SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ OD NESTLE
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Gmina
Nowogród Bobrzański zwyciężyła na terenie województwa lubuskiego w głosowaniu „Nestle
Porusza Polskę: Porusz swoją
okolicę”. Przypomnijmy, że głosowanie rozpoczęło się w dniu
5 kwietnia 2016 roku i trwało do
dnia 6 lipca 2016 roku. Program
„Nestle Porusza Polskę: Porusz
swoją okolicę” został ogłoszony
w lutym z okazji 150-lecia firmy Nestle i zakładał budowę 16
siłowni plenerowych, po jednej
w każdym z województw. Gmina
Nowogród Bobrzański przyłączyła się do akcji zgłaszając plac na
terenie Gimnazjum przy ul. Kościuszki, jako miejsce lokalizacji,
w której chcielibyśmy, aby powstała siłownia plenerowa. Dzięki
zaangażowaniu naszych mieszkańców, dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej i pozostałych
środowisk od samego początku
prowadziliśmy w rankingu dla
województwa lubuskiego i nie daliśmy sobie odebrać zwycięstwa.
Udało się i to właśnie u nas jesienią powstanie nowoczesna siłownia plenerowa od Nestle (obecnie
prowadzone są prace związane
z przygotowaniem dokumentacji projektowej). Dziękujemy za
wielkie serce i zaangażowanie
wszystkim tym, dzięki, którym
Nowogród Bobrzański prowadził
w rankingu i nie dał się wyprzedzić konkurencji, która podobnie
jak my walczyła do samego końca. Nie daliśmy się jednak pokonać i po raz kolejny pokazaliśmy,
że razem można więcej!
RAZ JESZCZE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM GŁOSUJĄCYM
ZA WIELKIE SERCE I ZAANGAŻOWANIE!!!
Noc Świętojańska
Po raz drugi na basenach przy ulicy Fabrycznej odbyła się
„Noc Świętojańska”. Podczas imprezy kultywowano prastarą
tradycję plecenia wianków i puszczania ich na wodę.
Przy tej okazji odtworzono
także ceremonię szukania
kwiatu paproci. W ubiegłym
roku grupa osób namówiła
Burmistrza do zorganizowania takiej imprezy. Spodobała
się ona mieszkańcom. Postanowiono powtórzyć ją w roku
bieżącym. Odbyła się 24
czerwca 2016 r. Najpierw od
godziny 17.00 grupa dziecięca młodych adeptów karate
spotkała się, aby zakończyć
i podsumować całoroczne
zajęcia.
Od godziny 18.00 przybyli mieszkańcy i pod okiem
pani Nadziei Zapotocznej
rozpoczęli plecenie wianków.
Prace te wykonywali pod namiotem rozłożonym na plaży.
Około godziny 19.00 dzieci
zaproszone zostały do poszukiwania kwiatu paproci,
gdzie czekały na nie ukryte
nagrody. Były między innymi trzy podwójne vouchery
do kina Cinema City w Zielonej Górze na dowolny seans
w wersji 2D oraz słodkości.
Po tych emocjach wszyscy ci,
którzy upletli wianki, mogli
je puścić na wodę. Na zakończenie można było upiec kiełbaski na ognisku.
foto Grzegorz Merta
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
27
Podsumowanie warsztatów
z biblioterapii
Miejsko Gminna Biblioteka
Publiczna przy ulicy Pocztowej
w miesiącu kwietniu zorganizowała sześć spotkań z biblioterapii pod hasłami: ”Zanim
będzie za późno”, „Jak sobie
radzić z niechcianymi uczuciami”, (nieśmiałością, lękiem,
agresją). Projekt realizowany
był w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
programu
przeciwdziałania
narkomanii. Zajęcia miały formę
warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim wraz z wychowawcami. Były to klasy: IIIa, IIa,
IVa, IIc, Vc i Vb - w sumie 128
osób. Osobami prowadzącymi
były panie Helena Mużyłowska
i Magda Kremer-Sochacka.
Udział dzieci i młodzieży w zajęciach programowych z biblioterapii miał pobudzić ich rozwój, samorealizację i wspierać
zdrowie psychiczne. Wyzwolić
uczucie pewności siebie i sensu
własnej aktywności, by polubić samego siebie i innych oraz
otaczający nas świat. Osiągnąć
poczucie zadowolenia, spokoju
i szczęścia. Miał pomóc uczestnikom zajęć w rozwiązywaniu
problemów, które niesie życie
i otaczająca nas rzeczywistość.
Celem spotkań miało być też
uświadomienie uczestnikom, że
strach nie jest straszny, a lęk
można pokonać bawiąc się strachem.
Zajęcia opierały się na różnych fragmentach z książek:
„Wszystko inaczej” Ireny Jurgielewiczowej, „Smoki jak my:
bajki dla dużych i małych” Jovanki Tomaszewskiej i Wojciecha Kołyszko, „Straszna piątka” Wolfa Erlobruch, „Kaśka
Podrywaczka” Marty Fox oraz
o wiersze Danuty Wawiłow: „Oj,
strach”, „Dzieci w lesie” i „Jak
tu ciemno”. Były też zagadki,
kalambury, zabawy integracyjne, praca indywidualna i grupowa oraz drama – technika
wyobrażeniowa. Ze wszystkich
prac plastycznych wykonanych
przez dzieci powstała wyjątkowa wystawa, którą można było
podziwiać w bibliotece. Na koniec wszystkich spotkań każdy
uczestnik otrzymał lizaka oraz
za udział grupowy dyplom.
Detektyw
w bibliotece
13 maja 2016 r. w MGBP
w Nowogrodzie Bobrzańskim,
w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książek, realizowanego we współpracy z Instytutem
Książki, odbyło się spotkanie
autorskie z Dariuszem Rekoszem, który w niezwykle dowcipny i przystępny sposób zapoznał dzieci z klasy III a ze Szkoły
Podstawowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim ze swoją twórczością. Spotkanie miało charakter warsztatów pod hasłem:
MINI-DETEKTYW – TO JEST TO!
Dzieci po zapoznaniu się z twórczością pisarza bawiły się w detektywów. Musiały zapamiętać
jak najwięcej szczegółów i wykonać portret pamięciowy, a po
niewielkim fragmencie rozpoznać ilustracje z różnych bajek.
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się prezentacja multimedialna, zdejmowanie własnych
odcisków palców i tańce, podczas których było dużo śmiechu.
Gratką dla miłośników czytania
była możliwość zakupu książki
pana Dariusza Rekosza z autografem artysty oraz wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie
było bardzo udane i mamy nadzieję, że na długo pozostanie
w pamięci uczestników.
ZR
Dariusz Rekosz – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, informatyk, twórca słuchowisk radiowych
dla najmłodszych i felietonów - swoją przygodę z literaturą rozpoczął w 2005 r., tworząc serię przygód „Szkolny detektyw”. Jest autorem następujących książek dla dzieci i młodzieży: seria książek
„Mors, Pinky …”, seria „Czarny Maciek”, „Tajemnica starej dzwonnicy” oraz książek sensacyjnych dla
dorosłych: „Szyfr Jana Matejki” (i jego kontynuacja pt. „Ko(s)miczna futryna - Szyfr Jana Matejki 2),
„Tajemnica Neptuna”, „Siostrzyczka”, „Muzeum Hansa Klossa”. R. Rekosz pełni rolę Ambasadora
Literatury dla Dzieci i Młodzieży w ramach kampanii promującej polską literaturę dziecięcą wśród
emigracji. Autor ma swoją stronę internetową: www.rekosz.pl
28
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Plac zabaw
w Krzywej doposażony
W drugiej edycji gminnego
programu „Pomysł do budżetu
na 2016 r.” sołectwo w Krzywej zgłosiło zadanie „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywa”. Zostało ono
już zrealizowane. Zakupiono
i zamontowano 3 ławeczki, karuzelę, sprężynowce, huśtawkę
wagową oraz zestaw zabawowy,
a wszystko za kwotę 15.200 złotych.
Szkolny
Mam Talent
Tradycyjnie już, na dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie
Bobrzańskim prezentowali swoje umiejętności na imprezie Szkolny
Mam Talent.
Foto Grzegorz Merta
Skibice – kolejny
etap inwestycji
Skibice w pierwszej edycji
gminnego programu „Pomysł
do budżetu na 2015 r.” zebrały
najwięcej głosów na swoją propozycję, która nosiła tytuł: „Plac
sportowo-rekreacyjny (boisko
do piłki nożnej, wiata drewniana
przy oczku wodnym, plac zabaw
dla dzieci)”. W ubiegłym roku zo-
stał wykonany plac zabaw wraz
z ogrodzeniem. W dalszej perspektywie prowadzono prace
związane z budową oczka wodnego, mini górki, boiska piłkarskiego oraz zadaszonej wiaty.
Ta ostatnia łącznie z położonym
polbrukiem wygląda bardzo imponująco.
Już od początku maja odbywa się casting, podczas
którego uczestnicy przedstawiają program swojego występu, otrzymują wskazówki, jak
wystąpić, by podnieść poziom
swojej prezentacji. 22 czerwca br. wystąpili uczniowie, którzy świetnie tańczą, śpiewają,
rysują, lepią, grają, wykonują
prace techniczne. W Szkolnym
Mam Talent udział wzięło 24
uczniów z klas od I do VI. Jury
w składzie: Agnieszka Chylińska
(Jolanta Maliszak), Małgorzata
Foremniak (Iwona Warcholiń-
ska) i Kuba Wojewódzki (Kornel
Mrówczyński) wyłoniło czterech
zwycięzców, tj. Mateusz Milto
- gra na perkusji, Dawid Zienowicz - taniec, Paulina Surman
i Konrad Owczarczak - taniec.
Zwycięzcy otrzymali specjalnie
na tę okazję zaprojektowane
koszulki, natomiast pozostali
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Organizatorami i prowadzącymi imprezę byli: Marcin
Prokop (Dorota Laskowska - Kabała) i Szymon Hołownia (Tomasz Sawicki).
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
29
V Bieg Flagi
Piąty raz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
byli organizatorami biegu, z okazji
przypadającego 2 maja - Dnia Flagi.
Został on przeprowadzony 3 maja
2016 r. na Rynku w Nowogrodzie
Górnym i był jednym z elementów organizowanych w tych dniach imprez
majowych. Na trzech dystansach
rywalizowała młodzież szkolna oraz
dorośli. Wystartować mógł każdy, kto Kategoria chłopcy do 12 lat
dysponował odpowiednimi siłami na
1. Daniel Pachla
trasie. W pierwszej kolejności liczyła
2. Hubert Kacieja
się dobra zabawa, a dopiero potem
3. Kacper Zdzyniecki
rywalizacja. Poniżej zamieszczamy Kategoria dziewczęta 13-18 lat
wyniki w poszczególnych kategoriach
1. Julia Pałka
wiekowych.
2. Nikola Dziębór
Kategoria dziewczęta do 12 lat
Kategoria chłopcy 13-18 lat
1. Marta Nowisz
1. Rafał Moroz
2. Wiktoria Mielnicka
2. Robert Moroz
3. Zuzanna Pałka
3. Dawid Banaś
Kategoria panie powyżej 19 lat
1. Emilia Babiak
2. Daria Droszczak
3. Elżbieta Śledzińska
Kategoria mężczyźni powyżej 19 lat
1. Mateusz Kaziów
2. Maciej Marcinowski
3. Maciej Kasprzak
II Turniej pamięci Zbigniewa Klima
W niedzielę 13 marca 2016 r. odbył się II Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego poświęcony pamięci Zbigniewa Klima - byłego
Naczelnika Gminy, działacza społecznego i sportowego, wieloletniego radnego.
Zawody odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Obok Ośrodka
Kultury,
organizatorami
turnieju byli: Stowarzyszenie
„Fiber” oraz Klub Lotów Długodystansowych Gołębi Pocztowych. Sponsorami zawodów
byli: Koło Łowieckie „Raróg”,
rodzina Państwa Klimów. W zawodach wzięło udział 51 zawodników i zawodniczek, którzy
walczyli w czterech kategoriach
wiekowych: 15-25 lat, 26-50 lat,
51 lat i więcej oraz kategoria kobiet. Obok sali, w której prowadzone były rozgrywki, zorganizowano wystawę fotograficzną
poświęconą postaci Zbigniewa
Klima.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:
Kategoria „15-25 lat” – 1. Patryk Walicht, 2. Dawid Paszczeniuk, 3. Hubert Morusiewicz, 4.
Łukasz Pawlak, 5-6. Michał Szymański, Miłosz Bębenek, 7-8.
Maciej Pyrtko, Tomasz Szumyło.
Kategoria „26-50 lat” – 1.
Tomasz Jackowski, 2. Dariusz
Pawlak, 3. Krzysztof Niekało, 4.
Daniel Rzakowski, 5-6. Jarosław
Czyżewski, Tomasz Mączkowski, 7-8. Marek Janusz, Jarosław Szymczak.
Kategoria „51 lat i więcej” – 1.
Zbigniew Piotrowski, 2. Jan Wąsiński, 3. Leszek Mikołajczuk, 4.
Jerzy Wasilewski, 5-6. Dariusz
Koszela, Walerian Droszczak,
7-8. Krzysztof Gierczak, Ignacy
Kulczycki.
Kategoria „Kobiety” open –
1. Ewa Polanowska, 2. Izabela
Szymczak, 3. Grażyna Bartosz,
4. Zofia Klim, 5-6. Agnieszka
Kotuńska, Ewelina Kubiszyn,
7-8. Małgorzata Dymek, Dorota
Szmit.
30
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
II Nowogrodzki Rajd Integracyjny
„Sprawni inaczej”
Dnia 25 czerwca 2016 r. mogliśmy uczestniczyć w II Nowogrodzkim Rajdzie Integracyjnym „Sprawni inaczej”. Inicjatorem rajdu i głównym
organizatorem, podobnie jak w roku ubiegłym był Pan Ryszard Król, niepełnosprawny mieszkaniec naszego miasta. Przedsięwzięcie nie było
proste, więc do jego organizacji zaangażowało się wiele osób i instytucji. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Zielonej Górze.
Start uczestników Rajdu zaplanowany był na godz. 15:00,
jednakże szybko podjęta została
decyzja o przesunięciu zapisów
i samego Rajdu na godz. 17:00
– 17:30. Autorem zamieszania
był awans naszej reprezentacji
w piłce nożnej do 1/8 mistrzostw
Europy. No cóż Szwajcarzy tanio skóry nie sprzedali, więc dogrywka i rzuty karne szczęśliwe
w skutkach dla POLSKI, wymusiły na organizatorach zmianę
i faktyczne rozpoczęcie imprezy
o godz. 18:00. Sygnał do startu
dla 90 zapisanych uczestników
dały gołębie pocztowe wypuszczone przez Stowarzyszenie-Klub
Lotów Dalekodystansowych Gołębi. Na czele ruszył Ryszard Król,
który poprowadził cały peleton.
11 kilometrowa trasa rajdu wytyczona została leśnymi drogami
i była taka sama jak w roku ubiegłym. O bezpieczeństwo uczestników zadbały Ochotnicze Straże
Pożarne z Nowogrodu Bobrzańskiego i Wysokiej oraz Quad Bóbr
Team. Nie mogło zabraknąć także
Policji i Pogotowia. W tym roku
oprócz upalnego słońca, mieliśmy również i deszcz, i chmury,
ale dzięki temu uczestnicy rajdu
przemierzył całą trasę o wiele szybciej. Zmoczeni, zmęczeni, ale szczęśliwi krótko przed
godz. 19:00 powrócili z trasy.
Meta zorganizowana była na placu przy MGOKSiR w Nowogrodzie
Bobrzańskim, gdzie organizatorzy przygotowali dla wszystkich
uczestników pamiątkowe medale,
kubki firmy Cossack oraz okolicznościowe długopisy. Pan Ryszard
Król także podziękował sponsorom i darczyńcom wręczając im
certyfikaty wraz z symbolicznymi
medalami oraz kubkami z logiem
rajdu. Następnie po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa,
w której główną gwiazdą był zespół „AXEL”. Na scenie wystąpiły
również „Nietkowianki” i „Lilla
Rosa”, które umilały czas w oczekiwaniu na cyklistów. Dla dzieci
nie zabrakło atrakcji w postaci
dmuchanych zjeżdżalni i kul wodnych, a miłośnicy koni mogli się
przejechać na koniach lub bryczkami, które udostępniło Rancho
u Johna z Tarnawy Krośnieńskiej.
W gotowości były jeszcze „Gry
Fibera”, które niestety musiały
ustąpić przed deszczem i późną
porą zakończenia rajdu. Każdy
gość mógł zjeść naszą pyszną
nowogrodzką grochówkę z pajdą
chleba i zakończyć biesiadę kawałkiem ciasta.
II Nowogrodzki Rajd Integracyjny to bardzo pożyteczna inicjatywa, łącząca mieszkańców naszej
gminy. Trzeba przyznać, że liczny
udział mieszkańców i gości wskazuje, że przyniosła oczekiwane
rezultaty. Integracja i zrozumienie
dla każdego człowieka oraz jego
akceptacja powinny być ponad
wszystko i łączyć nas, a nie dzielić. Dziękujemy organizatorom,
sponsorom, wystawcom i wszystkim
osobom
pomagającym
w przygotowaniach, dzięki którym impreza miała taki rozmach,
no i przede wszystkim dziękujemy uczestnikom za liczny udział
w rajdzie, a później w pikniku
integracyjnym. Nie pokrzyżował
naszych planów tak ważny mecz,
ani burza, ani inne przeciwności
losu. Mamy nadzieję, że o naszym
II Rajdzie Integracyjnym i o Nowogrodzie Bobrzańskim stanie się
głośno, nie tylko w naszym województwie. Szczególne podziękowania dla niezmordowanego,
wspaniałego człowieka mieszkającego w naszej gminie Pana
Ryszarda Króla, za wielkie serce
i ogromny wkład pracy w organizację tego rajdu.
foto Grzegorz Merta
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Stowarzyszenie
- dobra robota!
1
21 września 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Niwiskach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia PARK
w Niwiskach. Komitet założycielski liczył 15 osób. Na przewodniczącego
Stowarzyszenia wybrano dra Marka Maciantowicza, pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz wykładowcę
Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie mieszkańca Niwisk. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 1 grudnia 2015 r. Celem Stowarzyszenia
jest działalność publiczna na rzecz dokumentacji, zachowania, promocji
i rewitalizacji krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem
zabytkowych parków, alei i zieleni w miastach oraz prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej w tym temacie.
Zabytkowy park w Niwiskach liczy odsłonić spory obszar parku. Zrobiprawie 10 ha powierzchni i decyzją ło się bardzie przestrzennie i jasno.
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt- Jednak jeszcze jest wiele do wykoków wpisany jest do rejestru zabyt- nania, na co najmniej kilka takich
ków. Na jego terenie rosną sędziwe spotkań. Kolejne, trzecie spotkanie,
dęby szypułkowe (300-500 letnie), odbyło się 11 czerwca. Po oczyszczeplatany, lipy, klony. Pierwsze założe- niu terenu z krzewów i samosiejów
nie parkowe nad rzeką Urzucianką przyjdzie czas na wycinkę zbędnego
datowane jest na koniec XVI wieku. drzewostanu, głównie akacji i klonu,
W XVIII i XIX wieku nastąpiła przebu- którą zajmą się specjalistyczne firmy.
dowa parku. Nieodłącznym elemen- Po wydaniu decyzji wodno-prawnej
tem krajobrazu parkowego jest pałac, na spiętrzenie wody zostanie zalany
który obecnie jest w prywatnym wła- pierwszy staw. Potem działania skondaniu. Z kolei właścicielami parku są: centrują się na odtworzeniu alejek
Nadleśnictwo Nowa Sól oraz Gmina i punktów widokowych.
Nowogród Bobrzański. Z początkiem
Aktywność Stowarzyszenia idzie
bieżącego roku Nadleśnictwo Nowa
Sól wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac polegających na usunięciu
samosiewów drzew i krzewów w obrębie parku, zgodnie z przedstawionym programem prac. Stosowna decyzja została wydana 21 marca 2016
r. i jest ważna do 28 lutego 2017 r.
Nie czekając długo już w następnym miesiącu Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców do prac porządkowych. 16 i 30 kwietnia do prac zgłosiło
się odpowiednio 33 i 38 osób. W obu
przypadkach przy porządkowaniu
parku pomagał Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, sołtys i członkowie Rady Sołeckiej, radny miejscowości oraz mieszkańcy Niwisk.
Zaangażowanie było wyjątkowo duże,
a efekty były aż nadto widoczne. Nikt
z uczestników
nie krył zadowolenia.
Bezpłatne czasopismo samorządowe
Atmosfera była wspaniała. W czasie
przerwy i po pracy panie częstowały świeżym ciastem, było ognisko,
kiełbaski, dyskusje, słowem sielska
atmosfera. Dwa spotkania pozwoliły
Gazeta
Bobrzański
Bellingwedde
Lübbenau
Lübbenau
Bellingwedde
GMINY
PARTNERSKIE
Nowogród Bobrzanski
Cimișlia
Bezpłatne
czasopismo
Bezpłatne czasopismo
samorządowe samorządowe
3
również w kierunku edukacyjnym.
Stąd też 29 kwietnia 2016 r. członkowie i sympatycy pojechali na wycieczkę do Łęknicy i Bad Muskau
celem obejrzenia Parku Mużakowskiego. Pospacerowano po polskiej,
jak i niemieckiej stronie parku. Obejrzano w oddalonym o kilka kilometrów od Bad Muskau, Kromlau, przepięknie kwitnące różaneczniki. Jest
pomysł, aby posadzić je w Niwiskach,
w różnych częściach miejscowości.
LK
Cimișlia
Gazeta
Rok XX1 Nr 5 (119) / styczeń - luty 2015 / ISSN 1426-3459 / nakład 1000 egz.
w Niwiskach
Rok XIX Nr 5 (119)
GMINY
styczeń - luty 2015 PARTNERSKIE
ISSN 1426-3459
nakład 1000 egz.
Nowogród
2
31
ISSN 1426-3459 Nakład - 1000 egzemplarzy
Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Redaktor prowadzący: Leszek Koncur
Adres do korespondencji: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Pocztowa 7, tel.: 68 327 65 57, 601 669 631
Skład, łamanie i reklama: Daniel Sawicki
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów
Numer zamknięto 23.07.2016 r.
32
Gazeta
Nowogród Bobrzanski
Warto
mieć
marzenia!
otwarcie sali gimnastycznej przy SP w Niwiskach
22 czerwca 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach. Po jej poświęceniu przez księdza proboszcza parafii w Drągowinie Krzysztofa Cochłę, biało-czerwoną wstęgę
przecięli: uczennica klasy 2 Agata Wilk, Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak, Prezes Zarządu Pre-Fabrykat sp. z o.o. Stanisław Tomkiewicz (jako wykonawca), przedstawiciel Rady Rodziców Renata Cielińska oraz pełniąca w zastępstwie obowiązki Dyrektora Szkoły Małgorzata Koncur.
Sala gimnastyczna była długo
oczekiwaną inwestycją, która zamykała pewną całość. Dokładnie 10 lat
temu oddano do użytku nowoczesny
budynek szkoły. Po upływie dekady
przyszła kolej na salę gimnastyczną,
a wszystko to w 70 rocznicę zorganizowanego nauczania w tej miejscowości. Zarówno wtedy, jak i dziś były
marzenia, które w myśl powiedzenia
„się spełniają”.
Przybyłych gości, władze samorządowe, rodziców oraz mieszkańców gorąco przywitała p. Dyrektor
Szkoły M. Koncur. Następnie głos
zabrał Burmistrz Nowogrodu P.
Mierzwiak. Powiedział on między
innymi, że „Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2015 roku. Wówczas
Gmina Nowogród Bobrzański, posiadając dokumentację budowlaną
oraz pozwolenie na budowę, wystąpiła z wnioskiem do Pani Marszałek
Województwa Lubuskiego o ujęcie
cowy”.
Po przemówieniach gości Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice
Andrzej Staniszewski wręczył na
ręce pani Dyrektor Szkoły certyfikat,
zaświadczający o posadzeniu w tym
dniu cisa pospolitego, z okazji otwarcia sali gimnastycznej. Na pamiątkowej tabliczce możemy przeczytać:
„Cis pospolity. Posadzony dnia 22
budowy sali gimnastycznej w Niwi- czerwca 2016 roku z okazji otwarcia
skach w Programie Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Lubuskiego
na lata 2015-2017. „Jesienią 2015
roku otrzymaliśmy informację, że
nasza inwestycja zostanie dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 1 248 700,00
PLN. Umowa o dofinansowanie została podpisana na początku listosali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Cis ten wyhodowany został z nasion poświęconych
przez Ojca Świętego Benedykta XVI
podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Leśników do Rzymu w 2012 roku.
Ufundowany przez Nadleśnictwo
Krzystkowice”. Drzewko zasadzili:
Burmistrz P. Mierzwiak, Nadleśniczy A. Staniszewski i pani Dyrektor
M. Koncur. Następnie po przecięciu
wstęgi uczestnicy uroczystości weszli do sali i obejrzeli jej zaplecze
i wyposażenie. Zwiedzanie zakończyło się występem dziecięcej grupy
czirliderskiej.
Parterowy budynek sali gimnapada 2015 roku. Wybudowaliśmy
halę sportową, która była niełatwym stycznej o powierzchni użytkowej
przedsięwzięciem, ale dzięki rzetel- prawie 800 m² obejmuje część spornemu wykonawcy: Firmie Prefabry- tową oraz część socjalno-szatniową.
kat sp. z o.o. z Miłkowa koło Karpacza Hala ma wymiary 37,5 m na 25 m
(woj. Dolnośląskie) - 31 maja 2016 i wysokość prawie 8 m. Budynek jest
roku Gmina Nowogród Bobrzański nowoczesny, wyglądem dostosowaotrzymała zgodę na użytkowanie bu- ny do wybudowanej w 2006 r. szkoły,
dynku sali gimnastycznej, a 9 czerw- a do jego wykończenia zastosowano
ca 2016 roku nastąpił jej odbiór koń- materiały o wysokich standardach.
Z hali korzystać mogą również osoby
niepełnosprawne. Można tu będzie
uczestniczyć w wielu imprezach
sportowych, a także kibicować rozgrywkom piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, halowym rozgrywkom
piłki nożnej, czy ostatnimi laty tak
popularnego unihokeja. Sala jest
dobrze wyposażona w sprzęt: materace, karimaty, drążki, drabinki, czy
ławeczki. Nowością jest piłka dźwiękowa i tablica do liczenia punktów.
Ponadto na terenie obiektu znajduje
się - co ucieszy nie tylko nastolatki i panie - sala do ćwiczeń fittness
i jogi.
Ta sala to nie tylko komfort i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć
wychowania fizycznego, ale lepsza
jakość kształcenia dzieci z naszych
sołectw. Pozwoli uczniom Szkoły Podstawowej w Niwiskach na
uczestnictwo w programach sportowych współfinansowanych m.in. ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Urzędu Marszałkowskiego
woj. lubuskiego tj. „Mały Mistrz”, „Junior Sport”, i wielu innych, w których
dotychczas udział był niemożliwy.
Hala ma być wykorzystana również
jako centrum integracyjne skupiające mieszkańców i gości w czasie imprez sportowych, a także jako miejsce propagujące aktywny i zdrowy
sposób spędzania wolnego czasu,