art_terminal_web

Komentarze

Transkrypt

art_terminal_web
1
2
1
meno terminalas
EN
Art terminal
PL
TERMINAL SZTUKI
RU
АРТ-ТЕРМИНАЛ
lt
REMAKE
Remake,
LT
arba meno terminalas / EN or ART TERMINAL
Tekstų autoriai / Contributors:
Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Katalogo dizainas / Design by:
Darius Petreikis (kūrybinė grupė „Mamaika“
www.mamaika.lt
Komiksai / Comics: Miglė Anušauskaitė
Tekstų vertėjai / Translators:
Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Tekstų redaktoriai / Editors:
Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja
Fotografijos / Photo by:
Orestas Gurevičius, Nerijus Jankauskas, Bronė Sofija Gideikaitė,
Tomas Lukšys
Katalogo leidėjas / Publisher
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / Klaipėda Culture
Communication Centre
www.kkkc.lt
© Ignas Kazakevičius, 2014
© Vidas Poškus, 2014
© Darius Petreikis, 2014
© Miglė Anušauskaitė, 2014
© Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / Klaipėda Culture
Communication Centre, Lithuania, 2014
ISBN 978-9986-588-46-7
2
3
LT
turinys / EN contents/ PL SPIS TREŚCI / RU СОДЕРЖАНИЕ
12
48
83
93
16
52
84
94
20
56
85
96
24
60
86
97
30
66
88
99
34
70
89
100
38
74
91
101
42
78
92
102
A
105
Ą
106
B
107
C
109
Č
110
D
111
E
112
F
115
g
117
h
118
j
120
k
122
l
123
m
125
n
126
o
127
p
128
r
130
s
131
š
133
t
134
u
135
v
136
z
138
LT
REMAKE`AS arba MENO TERMINALAS
Meno terminalas – tai lietuvių kuratorių ir meno
kritikų Igno Kazakevičiaus ir Vido Poškaus sukurtas parodinis kompleksas, taip pat unikalus
meno sklaidos, vertinimo ir pažinimo algoritmas.
Projekte yra pristatomas Lietuvos šiuolaikinio meno scenos remake`as ir šešiolika jos
stereotipų – fenomenų bei menininkų.
Ironiškus Lietuvos meno stereotipus – nuo rūpintojėlio iki traukinio, nuo linijos iki suknelės
– „Meno terminale“ savo kūryba bei asmenybėmis įkūnija Žygimantas Augustinas, Jurga Barilaitė, Violeta Bubelytė, Henrikas Čerapas, Laura
Garbštienė, Arūnas Gudaitis, Kristina Inčiūraitė,
Giedrius Jonaitis, Patricija Jurkšaitytė, Linas Jusionis, Bronė Sofija Gideikaitė, Eglė Rakauskaitė,
Eglė Ridikaitė, Julijonas Urbonas, Mikalojus Povilas Vilutis bei Marius Zavadskis.
MELANCHOLIJOS ASPEKTAI
Apie melancholiją mene, visų pirma, reikėtų
prabilti psichologiniu (personaliniu) aspektu.
Psichologinis melancholijos aspektas mene
– tai asmens vidinio pasaulio, jo struktūros,
slogios ir „surūgusios“ nuotaikos atskleidimas
meninėmis priemonėmis ir naratyvu.
Psichologinis melancholijos aspektas yra glaudžiai susijęs su kultūriniu faktoriumi (kultūriniu aspektu), kuris jį formuoja. Kultūrinis fonas
ne tik lemia vieno ar kito autoriaus, autorių
bendruomenės, jų kūrybos visumos melancholiškuosius požymius, bet ir skatina jų menines
strategijas bei taktikas. Melancholiškasis matmuo tokių menininkų darbuose reiškiasi jiems
reflektuojant kolektyvinę kultūrinę patirtį.
MENO TERMINALO PRINCIPAS
Meno terminalas suteikia galimybę aprėpti plačias kūrėjų ir suvokėjų gretas ir yra tarsi netradiciniu būdu surašyta recenzija – kondensuotas
kūrybos apibendrinimas, skirtas bet kokio kultūrinio bei meninio pasirengimo lankytojui. „Jūsų
požiūris – mūsų koncepcija“, – teigia kuratoriai.
Meno terminalo veikimo esmė yra koordinatinės
meno aspektų sankirtos algoritmu (vadinamaisiais stereotipais) paremtos glaustos formulės
išvedimas.
Naudodami kičo estetikos elementus, I. Kazakevičius ir V. Poškus konstruoja „parodas parodoje“,
hiperbolizuoja menotyros ir kuratorystės funkcijas: vertinti, bendradarbiauti, organizuoti, tirti.
Stereotipas (iš sen. gr. στερεός, stereós – „tvirtas,
kietas, standus, erdvinis“) – bendruomeninė klišė
arba norma, kolektyvinės sąmonės konstruktas,
tipinių savybių apibendrinimas, savotiškas modelis, pagal kurį formuojamos kitos suvokimo
klišės.
Todėl kiekvienoje meno terminalo parodoje lankytojai mato tarsi paralelines jos versijas: fikcinių menininkų fetišų kolekciją bei svarbesnių
Lietuvos meno istorijai autorių kūrinių gintaru
inkrustuotą konversiją į „liaudies kalbą“.
Atskaitos tašku pasirinkę oksimoroną „linksmoji
melancholija“, kuratoriai pasiūlė tradicinį meno
kūrinių eksponavimą keisti formule. Kurdami
formulę, jie naudoja „gražinimo“ ir grąžinimo
principus: meno kūrinys ar koncepcija yra tol
gražinami, kol pradeda atitikti vartotojų nuostatas, t.y. jie yra „grąžinami“ vartotojui, kurio lūkesčiais buvo pasinaudota. Tokie „Formulizmo estetikos“ principai teigia universalių santykių tarp
menininko, kuratoriaus ir auditorijos suradimą,
bet kokios meninio proceso apraiškos (nesvarbu, ar tai būtų plastinis sprendimas tradicinėje
dailėje, ar konceptualus judesys šiuolaikiniame
mene) formulizavimą, savotišką pagalbinį įrankį
menui ir kuratorinėms koncepcijoms reflektuoti.
Kultūrinis aspektas yra priklausomas nuo geopolitikos ir istorijos, taip pat nuo socialinių
santykių arba tiesiog politikos (politinis aspektas). Panašiai kaip ir kultūrinio aspekto atveju,
politiniai ar socialiniai faktoriai gali būti ne tik
melancholiškosios kūrybos pasekmės, bet ir
priežastys. Menininkai, reaguodami į politiškai
ar socialiai slogią savo gyvenamojo laikotarpio
atmosferą, sublimuodami ją, savo mene išreiškia esminius to laikotarpio potyrius.
Melancholijos stereotipas nustatomas stačiakampės (Dekarto plokštumos) koordinačių sistemos, sudarytos pagal Albrechto Dürerio magiškąjį kvadratą (vizualizuotą jo vario graviūroje
Melencolia I, 1514 m.), principu. Tad galima sakyti, kad melancholijos stereotipai yra sudaromi
Dürerio plokštumoje.
Mūsų laikais pakitusios kultūrinės ir politinės
aplinkybės iškėlė ypač aktualų lyties aspektą.
Žinoma, lyties aspektą galima traktuoti kultūros ar sociumo aspektų paraštėse, tačiau neretai jis įgauna nuo kultūrinės patirties ir socialinių konvencijų nepriklausomas apraiškas,
todėl būtų logiška visus šiuos aspektus vertinti
autonomiškai.
Tiek horizontalioji (abscisių), tiek vertikalioji (ordinačių) ašys yra sugraduotos po keturis
faktorius: psichologinį (personalinį), kultūrinį,
politinį, lytinį. Faktoriai (iš lot. factor – „tai, kas
veikia“) – konkretaus meno kūrinio ar jų visumos
melancholiškas ypatybes sąlygojantys veiksniai, kurių „susikryžiavimas“ lemia vienokios ar
kitokios melancholinės situacijos (stereotipo)
susidarymą. Faktorių gradacija neturi nei kiekybinio, nei kokybinio aspekto: pvz., psichologinis
faktorius nėra intensyvesnis už politinį ar lytinį,
ir pan.
MELANCHOLIJOS FORMULĖ
Lietuviškosios melancholijos apibrėžimą galėtų vainikuoti klausimas: „Ar egzistuoja tiesioginis, proporcijų sąlygotas ryšys tarp dalgio ir jo
koto?“ , o šį ryšį gali išreikšti formulė:
4
d
M= — ×T×π
k
kur M yra melancholija, d yra dalgio geležtės
ilgis (centimetrais), k yra dalgio koto ilgis (centimetrais), T yra idealus laikas, amžinasis esamasis (sekundėmis), o π yra π (matematikoje π
reikšmė apskaičiuojama apskritimo ilgį padalinus iš jo skersmens. π reikšmei neturi įtakos
visatos forma: tai ne fizikinė, bet matematinė
konstanta, apibrėžta nepriklausomai nuo bet
kokių fizikinių matavimų.) Mūsų melancholijos
atveju visata yra įsivaizduojamoji stereotipinė
teritorija, kurioje galioja visi melancholijos aspektai.
5
EN
REMAKE or ART TERMINAL
Art terminal is an art exhibition complex as well
as a device developed by Lithuanian curators
and critics Ignas Kazakevičius and Vidas Poškus,
who designed it to learn and spread art. It is a
real „aesthetic device“ that stimulates one`s interactive perception of art history.
The essence of its work is to devise a simple
formula based on algorithm of coordinative intersection of art aspects (so-called stereotypes).
The terminal presents Lithuanian contemporary
art scene and its remake – sixteen stereotypes
as the phenomena and artists. So the terminal
also resembles an art review written in a quite
non-traditional manner – the critical mix of independent texts, a condensed generalization of
the artists‘ works, designed for a visitor of any
cultural and artistic background.
The ironic stereotypes of Lithuanian art – from
the Pensive Christ to the train, from the line to
the dress – find their embodiment in the Art Terminal in the works and persons of Žygimantas
Augustinas, Jurga Barilaitė, Violeta Bubelytė,
Henrikas Čerapas, Laura Garbštienė, Arūnas
Gudaitis, Kristina Inčiūraitė, Giedrius Jonaitis,
Patricija Jurkšaitytė, Linas Jusionis, Bronė Sofija
Gideikaitė, Eglė Rakauskaitė, Eglė Ridikaitė, Julijonas Urbonas, Mikalojus Povilas Vilutis and
Marius Zavadskis.
The curators decided to switch from a traditional manner of exposing the artworks to a formula
that visually expresses the remake of Lithuanian
contemporary art scene.
THE PRINCIPLE OF ART TERMINAL
Stereotype (from Ancient Greek στερεός,
stereós – „firm, solid, rigid, spatial“) is a social
cliché or a norm, a construct of collective con-
sciousness, a generalization of typical characteristics, a particular model used for shaping other
clichés of perception.
The stereotype of melancholy is based on the
principle of rectangular coordinate system (or
Cartesian coordinate system) that is composed
in accordance with Albrecht Dürer`s magic
square (visualized in his copper engraving entitled Melencolia I, 1514). Therefore, one can
say that melancholy stereotypes are shaped in
Dürer‘s plane.
Both the horizontal (absciss) and the vertical (ordinate) axes are graded by four factors: psychological (personal), cultural, political, and sexual.
Factors (from Latin factor – „doer or maker“) are
the agents that determine the melancholic features of a particular artwork or their whole. The
„crossings“ of those factors regulate the formation of one or another melancholic situation (a
stereotype). The factor gradation does not have
an aspect of quantity or quality: for instance, the
psychological factor is not more intense than
the political or sexual one, etc.
THE ASPECTS OF MELANCHOLY
First of all, melancholy in art requires to speak in
the light of the psychological (personal) aspect.
The psychological aspect of melancholy in art
is the disclosure of a person‘s inner world, its
structure, the dismal and peevish mood by using
the means of art and narrative.
The psychological aspect of melancholy is
closely related to the cultural factor (cultural
aspect) that shapes it. The cultural setting predetermines the melancholic characteristics of
the art by one or another author, a community
of authors and their works, but also stimulates
their artistic strategies and tactics. In the works
by those artists, the melancholic dimension
emerges when they reflect upon the collective
cultural experience.
The cultural aspect is dependent on geopolitics
and history, but also on social relations or just
politics (political aspect). Similarly to the case of
the cultural aspect, political and social factors
may be not only the consequences, but also the
reasons for melancholic artworks. By reacting to
the politically or socially oppressive atmosphere
of their living period, the artists express the essential experiences of that period in their art.
Nowadays, the changing cultural and political
circumstances have raised an especially relevant sexual aspect. One may certainly interpret
the sexual aspect in the margins of the cultural
or social aspects, however, it often has a manifestation that is independent from the cultural
experience and social conventions, so it would
be logical to evaluate all those aspects autonomously from each other.
THE FORMULA OF MELANCHOLY
The definition of Lithuanian melancholy can be
completed with a question: „Is there a direct relation, determined by proportions, between a scythe
and its handle?“. This relation can be expressed
by a formula:
s
M= — ×T×π
h
where M is melancholy, s is the length of the
blade of the scythe (in centimeters), h is the
length of the scythe handle (in centimeters), T is
the ideal time, the eternal present (in seconds),
and π is π (in Maths, the value of π is calculated
by dividing the length of a circle by its diameter.
The value of π is not influenced by the shape
of the universe: it is not a physical, but a mathematical constant, defined independently from
any physical measurements.) In the case of our
melancholy, the universe is an imaginary stereotypical territory, where all the aspects of melancholy remain in effect.
PL
REMAKE czyli TERMINAL SZTUKI
Terminal Sztuki – jest to urządzenie stworzone
przez litewskich kuratorów i krytyków sztuki
Ignasa Kazakevičiusa i Vidasa Poškusa, przeznaczone do poznania i popularyzacji kultury prezentacji. Istota jego działania polega na wyprowadzeniu ścisłej formuły opartej na przecięciu
aspektów sztuki (zwanych stereotypami) na osi
układu współrzędnych. W terminalu zaprezentowano scenę litewskiej sztuki współczesnej i
jej szesnaście stereotypów – fenomenów oraz
reprezentujących je artystów, którzy w takim czy
innym aspekcie przedstawiają nie co innego, tylko remake sztuki litewskiej.
Terminal Sztuki pozwala objąć szerokie rzesze
twórców i perceptorów, jest czymś w rodzaju nietradycyjnej recenzji – skondensowanym
uogólnieniem twórczości, przeznaczonym dla
zwiedzającego o różnym poziomie przygotowania kulturalnego i artystycznego. „Wasze poglądy
– nasze koncepcje” – twierdzą kuratorzy.
Wykorzystując elementy estetyki kiczu, Ignas Kazakevičius i Vidas Poškus konstruują „wystawy w
wystawie“, hiperbolizują funkcje krytyki sztuki i
kuratorstwa, takie jak: ocenianie, współpraca, organizowanie, badanie.
Niniejsza wystawa jest skierowana do „oglądaczy”, „obserwatorów” i „oceniaczy” – takimi
słowami kuratorzy charakteryzują publiczność.
Wystawa mówi o problemie (auto)prezentacji dowolnego projektu wystawowego; o tym,
z czym styka się artysta, instytucja, kurator, gdy
wystawa przemieszcza się z jednego miejsca
bądź kontekstu w inne: czy wraz z taką zmianą
zmienia się jej motto, towarzyszący jej manifest,
czy pojawiają się zmiany w koncepcji, wreszcie
– co nowego się pojawia, a co znika? Wystawa
to próba stworzenia uniwersalnej formuły, za pomocą której każdy człowiek bez względu na swój
status społeczny, intelekt, wykształcenie i narodowość mógłby rozwiązać łamigłówki z dziedziny sztuki współczesnej.
fetysz – but, gumkę do włosów, czaszkę ludzką,
stary pędzel czy pogniecioną książkę z bajkami –
jako osobisty przedmiot należący do artysty, oraz
jeden obraz, na którym bursztynem uwydatniono
główne elementy – jest to przetworzona przez
organizatorów wystawy i poddana hiperbolizacji
metafora całej twórczości artysty.
Formułą tego projektu jest zredukowane dzieło sztuki. W formule zostały wykorzystane zasady „upiększania” i reakcji zwrotnej. To znaczy,
że dzieło sztuki lub koncepcja artystyczna są
upiększane tak długo, aż zaczynają odpowiadać
założeniom odbiorców, tj. są „oddawane” odbiorcy, którego oczekiwaniami się posłużono. „Wasze
poglądy – nasze koncepcje” – twierdzą kuratorzy.
ZASADA DZIAŁANIA TERMINALU SZTUKI
Stereotyp (z st.gr. στερεός, stereós – ‘twardy,
mocny, sztywny, przestrzenny’) – to klisza lub
norma społeczna, konstrukt świadomości zbiorowej, uogólnienie typowych właściwości, swoisty
model, według którego formowane są inne klisze
pojęciowe.
Terminal Sztuki jest zaprogramowany jako informacyjna gra-quiz lub nietradycyjna recenzja. Zaprasza ona do interaktywnego zapoznawania się
ze stereotypami kulturowymi i reprezentującymi
je artystami, do obejrzenia poszczególnych dzieł,
do odpowiadania na konkretne pytania oraz do
wędrówki od jednej osobowości do innej, od jednego do innego obrazu. Wreszcie, pozwala dowiedzieć się co nieco o samym sobie i własnych
poglądach na sztukę.
Stereotyp melancholii jest określany według
zasady prostokątnego układu współrzędnych
(płaszczyzny kartezjańskiej), stworzonej na podstawie kwadratu magicznego Albrechta Dürera
(zwizualizowanego na jego miedziorycie Melencolia I z 1514 r.). Można więc twierdzić, że stereotypy melancholii są tworzone w płaszczyźnie
Dürera.
Wykorzystując elementy estetyki kiczu, Ignas Kazakevičius i Vidas Poškus konstruują „wystawy w
wystawie“, hiperbolizują funkcje krytyki sztuki i
kuratorstwa, takie jak: ocenianie, współpraca, organizowanie, badanie itp.
Zarówno oś pozioma (odciętych), jak i pionowa
(rzędnych) zawierają po cztery czynniki: psychologiczny (personalny), kulturowy, polityczny,
płciowy.
Ironiczne stereotypy sztuki litewskiej – od Chrystusa frasobliwego do pociągu, od linii do sukienki – w Terminalu Sztuki twórczo i na własny sposób realizują tacy artyści jak: Žygimantas
Augustinas, Jurga Barilaitė, Violeta Bubelytė,
Henrikas Čerapas, Laura Garbštienė, Arūnas Gudaitis, Kristina Inčiūraitė, Giedrius Jonaitis, Patricija Jurkšaitytė, Linas Jusionis, Bronė Sofija
Gideikaitė, Eglė Rakauskaitė, Eglė Ridikaitė, Julijonas Urbonas, Mikalojus Povilas Vilutis i Marius
Zavadskis.
Czynniki (łac. factor – ‘sprawca’) – to elementy determinujące melancholijne właściwości danego
dzieła sztuki lub ich ogółu, których „skrzyżowanie” decyduje o powstaniu tej czy innej sytuacji
melancholijnej (stereotypu). Gradacja czynników
nie zawiera ani aspektu ilościowego, ani jakościowego: np. czynnik psychologiczny nie jest intensywniejszy od politycznego czy płciowego itp.
ASPEKTY MELANCHOLII
Zamiast dzieł, na wystawie każdemu z wystawiających jest poświęcona krótka biografia, szklana
skrzynka, w której umieszczono jeden obiekt lub
O melancholii w sztuce należałoby mówić przede
wszystkim w aspekcie psychologicznym (personalnym). Psychologiczny aspekt melancholii w
6
sztuce to ukazanie świata wewnętrznego osoby,
jego struktury, przygnębiającego i „kwaśnego” nastroju środkami artystycznymi i narracją.
Psychologiczny aspekt melancholii jest ściśle
związany z kształtującym go czynnikiem (aspektem) kulturowym. Tło kulturowe nie tylko decyduje o melancholijnych cechach tego czy innego
autora, społeczności twórców, ogółu ich twórczości, ale też wpływa na ich strategie i taktyki artystyczne. Wymiar melancholijny w pracach takich
artystów wyraża się w odzwierciedlaniu przez
nich zbiorowego doświadczenia kulturowego.
Aspekt kulturowy jest zależny od geopolityki i
historii, jak też od stosunków społecznych czy po
prostu polityki (aspekt polityczny). Podobnie jak
w przypadku aspektu kulturowego, czynniki polityczne czy społeczne mogą być nie tylko skutkami, ale i przyczynami twórczości melancholijnej.
Artyści, reagując na przygnębiającą aktualną atmosferę polityczną czy społeczną, sublimując ją,
wyrażają w swojej sztuce najważniejsze doznania tego okresu.
Zmienione w naszych czasach uwarunkowania
kulturowe i polityczne szczególnie uwydatniły
aspekt płciowy. Można, rzecz jasna, omawiać go
na marginesie aspektów dotyczących kultury czy
społeczeństwa, nierzadko jednak przybiera on
postaci niezależne od doświadczenia kulturowego i konwencji społecznych, dlatego logiczne
byłoby wszystkie te aspekty oceniać autonomicznie.
FORMUŁA MELANCHOLII
Litewskie określenie melancholii mogłoby charakteryzować pytanie: „Czy istnieje bezpośredni,
uwarunkowany przez proporcje związek między
kosą i jej drzewcem?”, a ten związek może wyrażać
formuła:
k
M= — ×T×π
d
7
gdzie M to melancholia, k – długość ostrza kosy
(w centymetrach), d – długość drzewca kosy (w
centymetrach), T – idealny czas, wieczna teraźniejszość (w sekundach), a π to π (w matematyce
liczba oznaczona symbolem π wyraża stosunek
długości okręgu do jego średnicy. Na wartość π
nie ma wpływu forma wszechświata: nie jest to
stała fizyczna, ale matematyczna, określona niezależnie od jakichkolwiek pomiarów fizycznych. )
W wypadku naszej melancholii wszechświat jest
wyobrażalnym stereotypowym obszarem, gdzie
istnieją wszystkie aspekty melancholii.
RU
АРТ-ТЕРМИНАЛ
Арт-терминал – это инструмент, который создали литовские кураторы и арт-критики Игнас Казакявичюс и Видас Пошкус с целью познания и
распространения искусства. Это своего рода робот-киборг, самый настоящий «эстетический прибор», побуждающий зрителя к интерактивному
восприятию истории искусства.
Принцип его действия – вывод сжатой формулы,
основанной на координатном пересечении аспектов искусства (так называемых стереотипов). В
терминале представлена современная литовская
арт-сцена и шестнадцать её стереотипов – феноменов и художников, которые в одном или другом отношении являются представителями не кого-либо иного, а «весёлой меланхолии». Поэтому
терминал можно расценивать и как написанную
несколько нетрадиционным способом рецензию
– критический «микс», составленный из отдельных текстов, в котором проводится анализ «весёлой меланхолии» в искусстве Литвы или анализ
весёлой меланхолии и литовского искусства.
ПРИНЦИП АРТ-ТЕРМИНАЛА
Стереотип (от древнегреч. στερεός, stereos –
«твёрдый, жёсткий, плотный, объёмный») – социальное клише или норма, конструкт коллективного сознания, обобщение типичных свойств, своего
рода модель, на основе которой формируются
другие клише восприятия, т.е. стандартизированный образ или представление о социальном
объекте, обладающий большой устойчивостью и
выражающий привычное отношение человека
к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и предшествующего
опыта.
Отдельный стереотип меланхолии устанавливается по принципу прямоугольной системы координат (плоскости Декарта), образованной на
основе магического квадрата Альбрехта Дюрера (изображённого на его резцовой гравюре на
меди «Melencolia I» – «Меланхолия», 1514 г.). Таким образом, можно утверждать, что стереотипы
меланхолии образуются в плоскости Дюрера.
Как вертикальная ось абсцисс, так и горизонтальная ось ординат разделены на четыре фактора:
психологический (персональный), культурный,
политический, половой.
Факторы (от лат. factor – «движущая сила») – субъекты, обусловливающие меланхолические особенности конкретного произведения искусства
или их совокупности. «Пересечение» факторов
предопределяет образование одной или другой
меланхолической ситуации (стереотипа). У градации факторов нет ни количественного, ни качественного аспектов: например, психологический
фактор не является более интенсивным, чем политический или половой, и т.п.
или попросту политики (политический аспект).
Так же, как и в случае культурного аспекта, политические или социальные факторы могут быть не
только последствиями, но и причинами меланхолического творчества. Художники, реагирующие
на политически или социально угнетённую, стеснённую, подавляющую атмосферу своего жизненного периода, занимаясь её сублимацией, в своём
искусстве выражают существенные опыты этого
периода.
В наше время изменившиеся культурные и политические обстоятельства выявили особенно
актуальный половой (сексуальный) аспект. Разумеется, половой аспект можно трактовать в виде
заметок на полях культурного и социального аспектов, однако нередко он приобретает проявления, независимые от культурных и социальных
конвенций, поэтому будет логичным все эти аспекты расценивать как автономные.
ФОРМУЛА МЕЛАНХОЛИИ
АСПЕКТЫ МЕЛАНХОЛИИ
О меланхолии в искусстве, прежде всего, нужно
говорить в психологическом (персональном) аспекте. Психологический аспект меланхолии в
искусстве – это раскрытие, выявление внутреннего мира личности, его структуры, подавленного,
«кислого», постного настроения с помощью художественных средств и нарратива.
Психологический аспект меланхолии тесно связан с культурным фактором (культурным аспектом), который его формирует. Культурный фон не
только обусловливает меланхолические признаки одного или другого автора, авторского сообщества и совокупности их творчества, но и стимулирует их художественные стратегии и тактики.
Меланхолическое измерение в произведениях
таких авторов проявляется в процессе их рефлексии коллективного культурного опыта.
Культурный аспект зависит от геополитики и истории, а также от социальных взаимоотношений
Определение литовской меланхолии может быть
увенчено вопросом: «Существует ли прямая, обусловленная пропорциями связь между косой и её
черенком?», а выражением этой связи может служить формула:
к
M= — ×T×π
ч
где M – это меланхолия, к – длина клинка косы (в
сaнтиметрах), ч – длина черенка косы (в сантиметрах), T – идеальное время, вечное настоящее (в
секундах), а π – это π (в математике значение π
вычисляется методом деления длины окружности
на её диаметр. На значение π не влияет форма
вселенной: это не физическая, а математическая
константа, определённая вне зависимости от
любых физических измерений.) В случае нашей
меланхолии вселенная – это воображаемая стереотипная территория, на которой действительны
все аспекты меланхолии.
meno terminalas
EN
Art terminal
PL
TERMINAL SZTUKI
RU
АРТ-ТЕРМИНАЛ
lt
REMAKE
8
9
ŽYGIMANTAS AUGUSTINAS
HENRIKAS ČERAPAS
LT
BIOGRAFIJA /
EN
LT
BIO
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Henrikas Čerapas (g. 1952 m.) – tapytojas,
Vilniaus Dailės akademijos dėstytojas, 1974–
1987 m. mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės
technikume, 1980–1987 m. studijavo tapybą
Lietuvos Dailės institute (dabar – Vilniaus dailės
akademija).
Henrikas Čerapas (born in 1952) is a painter and
teacher at Vilnius Academy of Arts. In 1974–1987,
he was a student at Stepas Žukas Training School
of Applied Arts in Kaunas, and in 1980–1987, he
studied painting at the State Art Institute of Lithuania (currently Vilnius Academy of Arts).
Žygimantas Augustinas (g. 1973 m.) yra tapytojas,
piešimo dėstytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos
narys.
Žygimantas Augustinas (born in 1973) is a painter, teacher of drawing, and a member of Lithuanian Artists’ Association.
H. Čerapas yra neoekspresionistas, kultinės tapytojų grupės „Angis“ narys. Kaip tapytojas
H. Čerapas atpažįstamas iš „čerapiškų“ motyvų –
alijošių, geležinkelių, dirvonų. Kūrinių tematikai
taip pat būdingos septintojo–aštuntojo dešimtmečio hipių subkultūros nuotaikos, išreiškiamos
per aliuzijas į to meto muzikinius stabus – gitaristą J. Hendrixą, psichodelinio roko grupę „Pink
Floyd“ ir pan. Charakteringas yra ir H. Čerapo kūrinių koloritas – tamsus, purvinas, žemiškas, bei
potėpiai – grubūs, nervingi, šiek tiek mechaniški.
H. Čerapas is a neo-expressionist, member of
“Angis” – the legendary group of Lithuanian painters. As a master of painting, H. Čerapas is easy to
recognize from his typical motifs: aloe plants,
railways, and virgin lands. The topics of his artworks are also characterized by the 1960–1970
hippie moods that the artist expresses by using
allusions to the music idols of that period: Jimi
Hendrix, Pink Floyd and so on. Other characteristic features of his works are the colouring – dark,
dirty, down-to-earth, and the brushstrokes –
rough, nervous, somewhat mechanical.
1991–1998 m. Ž. Augustinas studijavo grafiką Vilniaus Dailės akademijoje (VDA). 2008 m. VDA jam
suteiktas dailės krypties meno licenciato laipsnis.
2000 m. dalyvavo Joe Santore (Niujorkas) piešimo kursuose, 2001 m. mokėsi Florencijos meno
akademijos vasaros sesijoje, 2003–2004 m. studijavo tapybą Niujorko meno studentų lygoje. Menininkas dirba piešimo dėstytoju Nacionalinėje
M.K. Čiurlionio menų mokykloje ir Vilniaus Dailės
akademijoje. Ž. Augustinas yra piešėjas par excellence. Akademinis piešinys, kuriame fiksuojamas
pats autorius (dažniau) arba profesionalūs pozuotojai iš Akademijos (rečiau, bet pastoviai), yra šio
menininko išeities taškas ir tikslas. Groteskiškas
kūno transformavimo matmuo išplėšia autorių iš
paprasto studijinio piešinio ar akademinės tapybos suvokimo ribų.
In 1991–1998, Žygimantas Augustinas studied
graphics at Vilnius Academy of Arts. In 2008, the
Academy gave him a Litentiate of Arts diploma in
the field of fine arts. In 2000, artist participated in
Joe Santore (New York) drawing classes, in 2001
he attended the summer session at Florence
Academy of Art, and in 2003–2004 he studied
painting at Art Students League of New York. Currently, he has been working as a teacher of drawing at Lithuanian National M. K. Čiurlionis School
of Art and Vilnius Academy of Arts.
H. Čerapo kaip dėstytojo įtaką liudija visa plejada
mokinių, savo kūrybinį lauką formuojančių panašiais principais ir idealais.
1998–1999 m. H. Čerapo kūryba buvo įvertinta
aukščiausio laipsnio valstybės stipendija. Jo kūrinių yra įsigijęs Lietuvos Dailės muziejus.
The influence of H. Čerapas as a teacher is visible in the works of a whole bunch of students
who shape their creative field by applying similar
principles and ideals.
Ž. Augustinas yra vienas iš 28 tarptautinio Soho
konkurso Niujorke nugalėtojų (2000 m.), užėmęs
trečiąją vietą tarptautiniame Georgetown`o konkurse Vašingtone (2000 m.). 2002 m. jis pelnė
antrąjį prizą BP portreto apdovanojimuose Londono Nacionalinėje portretų galerijoje. 2002 m.
menininkas apdovanotas Elisabeth Greenshield
fondo, 2003 m. – Lietuvos Kultūros ministerijos
stipendijomis. 2005 m. Lietuvos Kultūros ministerija jam įteikė prizą už geriausią debiutą profesionaliajame mene.
In 1998–1999, Henrikas Čerapas’ creative work
was awarded with the state grant of the highest
degree. Some of his works have been acquired by
Lithuanian Art Museum.
10
Ž. Augustinas is a graphic artist par excellence.
The academic drawing which (often) records the
author proper or professional models from the
Academy (more seldom, but constantly) is the
artist‘s starting point and his goal. A grotesque
dimension of body transformation tears him away
from the limits of a simple studio drawing or the
perception of academic painting.
Ž. Augustinas is one of the 28 winners of SOHO
International Art Competition in New York City
(2000) who also won third place at Georgetown
International Arts Competition (2000). In 2002, he
won second prize in BP Portrait Award at London
National Portrait Gallery. The artist also received
a grant from Elisabeth Greenshield Foundation (2002) and the Ministry of Culture of Lithuania (2003). In 2005, the Ministry of Culture also
awarded him a prize for the best debut in professional art.
11
ARŪNAS GUDAITIS
LT
LAURA GARBŠTIENĖ
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Arūnas Gudaitis (g. 1973 m.) 1995–2001 m. studijavo skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje. Menininko veiklos ir interesų laukas yra įspūdingai
platus: objektai, performansai, video kūriniai.
Visus juos sieja A. Gudaičio dėmesys kolektyviniams ir individualiems stereotipams. Menininkas žaismingai manipuliuoja suvokimo klišėmis,
kuria iš jų naujus štampus, kombinuoja kitokias
jų reikšmes, prasmes bei vertes. Subjekto padėtis
aplinkoje ir jo samprata yra vienas iš A.Gudaičio
kūrybinio mąstymo veiksnių.
Arūnas Gudaitis (born in 1973) studied sculpture
at Vilnius Academy of Arts in 1995–2001. The
field of his activities and interests is impressively
large and mostly includes objects, performances
and videos, whose main topic is A. Gudaitis’ close
attention to collective and individual stereotypes.
The artist practices playful manipulation of perception clichés, uses them to create new rubber
stamps, and combines their other meanings, implications, and values. The subject’s position in
the surroundings and its conception make up
one of the main factors in A. Gudaitis’ creative
thinking.
Laura Garbštienė (g. 1973 m.) 1994–2000 m. studijavo tekstilę Vilniaus Dailės akademijoje. Menininkė kuria performansus, garso meną, fotografiją, video ir kino filmus. Dauguma individualių jos
darbų sukurti menininkų rezidencijose užsienyje,
kuriuose ji pati tampa visų darbų objektu, pasitelkdama performansą (dažnai muzikinį pasirodymą), kalbos ir reikšmės paradoksalų neatitikimą
svetimos kultūros kontekste, naivumo estetiką.
Remdamasi šalies, kurioje reziduoja, kultūriniu
palikimu ar stereotipais, L. Garbštienė kuria fiktyvius personažus, veikiančius įsivaizduojamose,
nekasdieniškose, „nepatogiose“ situacijose. Šiais
kūriniais L. Garbštienė permąsto menininko situaciją sėkmės, žinomumo bei ekonominėmis (pragyvenimo prasme) kategorijomis, sunerdama jas
į vieną kilpą.
Laura Garbštienė (born in 1973) studied the art of
textile at Vilnius Academy of Arts in 1994–2000.
The artist has been creating performances, sound
art, photography, videos, and cinema films. Most
of her individual works have been produced in
artist residences outside Lithuania, where Laura
herself becomes the object of all her artworks,
using performance (often a musical event), the
paradoxical inadequacy in the context of another
culture, and the aesthetics of naïvety. By relying
on the cultural heritage or stereotypes of the
country where she resides, L. Garbštienė creates
fictitious characters who act in imaginary, extraordinary and embarrasing situations. By those
artworks, Laura re-considers the situation of an
artist in the world of success, fame and economic
categories (in the sense of making a living) by interlocking them into a single loop.
2007 m. A. Gudaičio sukurta „Balta serija“ buvo
pristatyta parodoje „Political/Poetical“ Talino
parodų rūmuose, kur susilaukė didelės sėkmės ir
buvo apdovanota Estijos Meno muziejaus prizu.
2001 m. menininkas rezidavo Menininkų fondo
namuose (Foundation Artists‘ House) Bosvilyje
(Šveicarija), 2003 m. – „KulturKontakt“ Vienoje
(Austrija) ir kt. Nuo 2001 m. A. Gudaitis dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs
personalines parodas „Kunstraum Aarau“ (Šveicarijoje, 2003 m.), Šiuolaikinio meno centre Vilniuje (2008 m.). Be kitų parodų, jis yra sudalyvavęs „24/7: Wilno – Nueva York“ (ŠMC, Vilnius, 2003
m.); „Faster than history“ (KIASMA Šiuolaikinio
meno muziejus, Helsinkis, 2004 m.); „Unbalanced
allocation of space“ (Šiuolaikinio meno galerija,
Leipcigas, 2004 m.); „Face the unexpected“ (Ostwall muziejus, Dortmundas, 2006 m.); „Ex-voto:
dans l’art contemporain“ (Palais du Tau rūmai,
Reimsas, 2008 m.), „Miesto istorijos. X Baltijos
tarptautinio meno trienalė“ ( ŠMC, Vilnius, 2009
m.) bei „Minios“ (Nacionalinė Dailės galerija, Vilnius, 2012 m.).
In 2007, A. Gudaitis’ artwork White series was presented at Political/Poetical exhibition at Tallinn
exhibition palace, where it achieved considerable
success and received the Estonian Art Museum
award. In 2001, the artist was residing at Foundation Artists’ House in Boswil (Switzerland), in
2003 – at KulturKontakt in Vienna (Austria), etc.
Since 2001, A. Gudaitis has been participating
in exhibitions in Lithuania and other countries,
and has organized his personal exhibitions in
Kunstraum Aarau (Switzerland, 2003) and Contemporary Art Centre in Vilnius (2008). Among
other exhibitions, A. Gudaitis has taken part in
the following: 24/7: Wilno – Nueva York (CAC, Vilnius, 2003); Faster than history (KIASMA Museum
of contemporary art, Helsinki, 2004); Unbalanced
allocation of space (Gallery for Contemporary Art,
Leipzig, 2004); Face the unexpected (Ostwall museum, Dortmund, 2006); Ex-voto: dans l’art contemporain (Palais du Tau, Reims, 2008), Urban
Stories. X Baltic Triennial of International Art ( CAC,
Vilnius, 2009) and Crowds (National Gallery of Art,
Vilnius, 2012).
2002–2005 m. L. Garbštienė dirbo su garso menininku Arturu Bumšteinu (kolektyvas „G-Lab“),
nuo 2009 m. yra „L‘abominable“ meno kūrėjų asociacijos Paryžiaus kino laboratorijoje narė. 2008
m. pelnė Lietuvos Kultūros ministerijos stipendiją. Menininkės kūriniai pristatyti Šiuolaikinio
meno centro Vilniuje parodose, galerijoje „Vartai“,
Prahos šiuolaikinio meno bienalėje (2007 m.),
Liverpulio bienalėje (2010 m.), o prestižiniame
Oberhauseno tarptautiniame trumpųjų filmų
festivalyje (2010 m.) „Filmas apie nežinomą menininkę“ įvertintas specialiu žiuri paminėjimu ir
FIPRESCI prizu. L. Garbštienė yra atstovaujama
galerijos „Vartai“.
In 2002–2005, Laura Garbštienė worked with
Lithuanian sound artist Arturas Bumšteinas (GLab collective). Since 2009, she has been member
of L‘abominable Artists Association at Paris Film
Lab. In 2008, Laura received a grant from the Ministry of Culture of Lithuania. Her works have been
presented at exhibitions at Contemporary Art
Centre and gallery “Vartai“ in Vilnius, at Prague
Biennale of Contemporary Art (2007), and Liverpool Biennial (2010), while her movie „Film About
an Unknown Artist“ received the Special Mention
of the International Jury and won the FIPRESCI
prize at the 2010 International Short Film Festival Oberhausen (Germany). L. Garbštienė is represented by gallery “Vartai”.
lT
linija / EN line / PL linIA / RU ЛИНИЯ – Henrikas Čerapas
12
13
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Linija
Personažas – Henrikas Čerapas
Stereotype: the Line
Personality: Henrikas Čerapas
Stereotyp– Linia
Postać – Henrikas Čerapas
стереотип – ЛИНИЯ
персонаж – Хенрикас Черапас
Linijos stereotipas atsiranda suskirtus dviems
psichologiniams aspektams: juslinis suvokimas
diktuoja meninius sprendimus, kai menininkas,
paklūstantis Linijos stereotipui, siekia redukuoti
pačią plastiką ir „nušauti“ naratyvą. Linijos stereotipui būdingas formos minimalizavimas ir archetipinių figūrų (jungiškąja prasme) maksimalizavimas. Menininkas per savo psichologinę struktūrą
supaprastina plastinę raišką ir siužetą, kurį suvokia visiškai asmeniškai, subjektyviai. Psichologinis aspektas čia atlieka pirminio ir pagrindinio
„judintojo“ bei teisėjo, finišo linijoje mojuojančio
vėliavėle, vaidmenį. Lietuviškoje tapybos mokykloje ir konkrečiai H. Čerapo tapyboje, pagrįstoje
ekspresijos išgryninimu ir siužeto pašalinimu, šio
psichologinio aspekto atspindžių yra tiek, kiek to
reikalauja potėpis bei spalvinė kombinacija. Joje
„užkoduotas“ visas emocinis krūvis: forma bei siužetas suvedami į elementarias struktūras – potėpius, brūkšnius, braukymus.
The Line stereotype emerges at the clash of two
psychological aspects: sensual perception dictates artistic solutions, when the artist who submits to the Line stereotype is seeking to reduce
the figurability and „shoot down“ the narrative.
The Line stereotype is distinctive for minimizing the form and maximizing the archetypic figures (in the Jungian sense). By using his/her own
psychological structure, the artist simplyfies the
plastic and the very plot, which s/he perceives
absolutely personally and subjectively. Here,
psychological aspect plays the role of the initial
and major „mover“ and referee, who is waving the
flag at the finish line. The Lithuanian school of
painting, and particularly, the works by Henrikas
Čerapas that are based on trying out expression
and removing the story, contain as many reflections of this psychological aspect as is required
by the brushstroke and colour combination. The
latter has „encoded“ all the emotional charge:
the form and the story are reduced to elementary
structures like brushstrokes, lines, hatches, and
crossings.
Stereotyp linii składa się z zetknięcia dwóch
aspektów psychologicznych: postrzeganie zmysłowe dyktuje rozwiązania artystyczne, gdy artysta uległy stereotypowi Linii dąży do zredukowania samej plastyki i zdewaluowania narracji.
Stereotyp Linii cechuje minimalizacja formy i
maksymalizacja archetypowych figur (w znaczeniu Jungowskim). Artysta poprzez swoją strukturę
psychologiczną redukuje samą plastykę i wątek,
który postrzega całkowicie osobiście, subiektywnie. Aspekt psychologiczny odgrywa tu rolę pierwotnego i głównego „uruchamiacza” i sędziego,
machającego chorągiewką na linii mety. W litewskiej szkole malarstwa i konkretnie w malarstwie
Henrikasa Čerapasa, opartym na eksponowaniu
ekspresji i eliminacji wątku, odblasków owego
psychologicznego aspektu jest tyle, ile tego wymaga pociągnięcie pędzlem i kombinacja kolorystyczna. Jest w niej „zakodowany” cały ładunek
emocjonalny: forma i wątek są sprowadzane do
elementarnych struktur – pociągnięć, kresek,
przekreśleń.
Стереотип линии возникает при пересечении
двух психологических аспектов: чувственное
восприятие диктует художественные решения,
в то время как художник, повинующийся стереотипу Линии, стремится редуцировать саму пластику и «застрелить» нарратив. Для стереотипа
линии характерны сведение формы к минимуму и максимизация архетипических фигур (в
юнговском смысле). Посредством своей психологической структуры художник упрощает пластическую форму и сюжет, который он воспринимает сугубо личным образом и субъективно.
Психологический аспект здесь исполняет роль
первичной и самой важной «движущей силы»,
инициатора и судьи, который на финишной
линии машет флажком. В литовской школе живописи и конкретно в живописи Х. Черапаса,
чьей основой является высвобождение чистой
экспрессии и устранение сюжета, от(об)ражений этого психологического аспекта содержится столько, сколько этого требует мазок кисти
и цветовая комбинация. В ней «закодирован»
весь эмоциональный заряд: форма и сюжет
сводятся к элементарным структурам – мазкам,
штрихам, перечёркиваниям, растираниям.
14
15
LT
AKYS / EN EYES / PL OCZY / RU ГЛАЗА – Žygimantas Augustinas
16
17
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Akys
Personažas – Žygimantas Augustinas
Stereotype: the Eyes
Personality: Žygimantas Augustinas
Stereotyp – Oczy
Postać – Žygimantas Augustinas
стереотип – ГЛАЗА
персонаж – Жигимантас Аугустинас
Akių stereotipas egzistuoja psichologinio ir kultūrinio aspektų sankirtoje. Tokiame mene jausmai
suaktyvinami „įjungiant“ kultūrinę patirtį. Akių
stereotipas formuojasi tuomet, kai menininkas
kaip strategijos ir taktikos tikslą pasirenka pats
save: tiražuodamas, štampuodamas, visaip „maigydamas“, kopijuodamas ir įklijuodamas savo fizionomiją. Netgi ne savo kūną, ne veidą, o akis:
tokių autorių darbuose tą išreiškia en face principas. Panašiai kaip Jano Van Eycko „Arnolfinių
portrete“ ar Diego Velázquezo „Meninose“, esmė
yra „kondensuojama“ veidrodiniame atspindyje.
Jame atsispindi kultūrinė patirtis bei kultūrinis
melancholijos aspektas: kokiame kultūros kontekste personažas veikia, kas jį inspiruoja ir pan.
Žiūrovas, norintis suprasti, ką norėjo pasakyti menininkas, teturi pažvelgti į akies vyzdį ir pamatyti
pačią esmę. Ž. Augustino mene taip pat viskas yra
„koduojama“ akyse – rudose, aksominėse, liūdnai
žvelgiančiose į žiūrovą.
The Eyes stereotype exists at the crossing of the
psychological and the cultural aspect. In this kind
of art, feelings are activated by „switching on“
one‘s cultural experience. The Eyes stereotype is
forming when the artist chooses him/herself as a
goal of his/her strategy and tactics: by replicating, coining, “crumpling” in various manners, copying and pasting his/her own physiognomy. Not
even the body or the face, but the eyes: in those
artistic works it is expressed by en face principle.
Similarly to Jan van Eyck‘s Arnolfini Portrait or Velasquez‘ Las Meninas, the essence is “condensed”
to the mirror reflection. It reflects the cultural experience and the cultural aspect of melancholy:
in what kind of cultural context the subject is
acting, what inspires him/her, etc. A viewer, who
wants to comprehend what the artist meant by
his/her artwork, should take a look at the pupil of
the eye and see the very essence. In Žygimantas
Augustinas‘ artworks everything is “encoded” in
the eyes as well: hazel brown and velvety, they
cast a grim look at the audience.
Stereotyp Oczu istnieje na przecięciu aspektów
psychologicznego i kulturowego. W takiej sztuce
uczucia są aktywizowane poprzez „włączenie” doświadczenia kulturowego. Stereotyp Oczu kształtuje się wtedy, gdy artysta jako cel strategii i taktyki wybiera siebie samego: kopiując, stemplując,
na wszelkie sposoby „ugniatając”, powielając i
wklejając swoją fizjonomię. Nawet nie swoje ciało, nie twarz, ale oczy: w pracach takich autorów
wyraża to zasada en face. Podobnie jak na Portrecie małżonków Arnolfinich Jana Van Eycka czy Las
Meninas Velázqueza, sens jest „skondensowany” w
lustrzanym odbiciu. Odbija się w nim doświadczenie kulturowe oraz kulturowy aspekt melancholii:
a więc to, w jakim kontekście kulturowym działa
postać, co ją inspiruje itp. Widz chcący zrozumieć,
co chciał powiedzieć artysta, ma jedynie spojrzeć
na źrenicę oka i zobaczyć samą istotę. W sztuce
Žygimantasa Augustinasa wszystko również jest
„kodowane” w oczach – piwnych, aksamitnych,
smutno spoglądających na widza.
Стереотип Глаз существует на пересечении
психологического и культурного аспектов. В
подобном искусстве чувства активизируются
при «включении» культурного опыта. Стереотип
глаз формируется в том случае, когда художник
выбирает в качестве цели своей стратегии и
тактики самого себя: посредством тиражирования, штамповки, разнообразного «комкания»
и «тискания», копирования и вклеивания своей собственной физиономии. Даже не самого
своего тела, не лица, а глаз: в творчестве таких
авторов это выражается с помощью принципа
анфас. Так же, как и в «Портрете четы Арнольфини» Яна ван Эйка или «Менинах» Диего Веласкеса, в таких произведениях вся сущность
«конденсируется» в зеркальном отражении. В
нём отражается культурный опыт и аспект культурной меланхолии: в каком культурном контексте действует персонаж, что его вдохновляет
на это действие и т.п. Зрителю, охваченному
желанием понять, что хотел сказать художник,
нужно всего лишь посмотреть на зрачок глаза,
заглянуть внутрь его и таким образом увидеть
всю суть. В искусстве Ж. Аугустинаса так же всё
«кодируется» в глазах – карих, бархатных, печально глядящих на зрителя.
18
19
LT
VEIDAS / EN FACE / PL TWARZ / RU лицо – Arūnas Gudaitis
20
21
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Veidas
Personažas – Arūnas Gudaitis
Stereotype: the Face
Personality: Arūnas Gudaitis
Stereotyp – Twarz
Postać – Arūnas Gudaitis
стереотип – ЛИЦО
персонаж – Арунас Гудайтис
Veido stereotipas konstruojamas susidūrus psichologiniam ir politiniam aspektams, tuomet, kai
menininkas „gravituoja“ personalinių problemų ir
politinių iššūkių įtampoje. Politinius iššūkius nebūtina tapatinti su konkrečių partijų veikla ar kokios nors politinės sistemos, santvarkos kritika ar
refleksija (nors šie dalykai irgi gali būti svarbūs).
Tokiems kūrybiniams sprendimams būdinga tai,
kad daugiau veikiama „mažosios politikos“ lauke –
ten, kur nesusikalbėjimo problemos sprendžiamos buitinės diplomatijos priemonėmis. Panašiai
kaip gyvūnų pasaulyje, kur aukos ir medžiotojo
santykį reguliuoja veido mimika, Veido stereotipą
puoselėjančių menininkų kūrybinėje strategijoje
dauguma meninių koncepcijų išreiškiama per veidą: judantį, gyvai reaguojantį, autonomiškai nuo
viso kūno veikiantį galvos „fasadą“. Kūrinyje gali
būti tik veidas ir nieko daugiau: tuo viskas pasakyta. Arūno Gudaičio meniniam mąstymui būdinga tai, kad veidas yra pirminis elementas, kuris toliau gali būti papildomas įvairiais atributais (pvz.,
ūsais, barzda) arba atvirkščiai, apvalomas nuo jų.
The Face stereotype is constructed when the
psychological and the political aspect collide, at
the time when the artist “gravitates” in the tension of his/her personal problems and political
challenges. Political challenges are not necessary
identic to the activity of certain political parties
or the critics of and reflection on political system
or regime (even though they can also be significant). Those creative solutions stand out by more
intense activity in the field of “small politics” – in
the space where the problems of disagreement
find their solutions in everyday social diplomacy.
Similarly to the animal world, where the prey and
the hunter regulate their relations by using facial
expressions, the creative strategy of artists who
cherish the Face stereotype mostly expresses
their artistic concepts via the face: the moving,
vividly reacting “facade” of the head, functioning
separately from the body. This kind of artwork
can contain only the face and nothing else: it
speaks for itself. The distinctive feature of Arūnas
Gudaitis‘ artistic thinking is that the face is the
primary element, which further may be subject
to adding various attributes (for instance, moustache or a beard) or, vice versa, clearing them
away.
Stereotyp Twarzy jest konstruowany po zetknięciu się aspektów psychologicznego i politycznego, wtedy, gdy artysta „grawituje” w napięciu ku
problemom osobistym oraz wyzwaniom politycznym. Wyzwania polityczne niekoniecznie należy
utożsamiać z działalnością konkretnych partii czy
krytyką lub refleksją nad jakimś systemem politycznym i ustrojem (chociaż te sprawy również
mogą być ważne). Dla tego rodzaju rozwiązań
twórczych charakterystyczne jest to, że aktywniej
działa się na polu „małej polityki” – tam, gdzie
problemy braku porozumienia rozwiązywane są
za pomocą domowej dyplomacji – podobnie jak
w świecie zwierząt, gdzie relacje ofiary i myśliwego reguluje mimika twarzy. W strategii twórczej
artystów kultywujących stereotyp Twarzy wiele
koncepcji artystycznych wyrażanych jest poprzez
twarz: ruchliwą, żywo reagującą „fasadę”, funkcjonującą autonomicznie wobec całego ciała. Dzieło
może przedstawiać jedynie twarz i nic więcej: to
wystarczy, by powiedzieć wszystko. Dla myślenia
twórczego Arūnasa Gudaitisa charakterystyczne
jest to, że twarz jest pierwotnym elementem, który dalej może być uzupełniany różnymi atrybutami (np. wąsami, brodą) lub odwrotnie, oczyszczany z nich.
Стереотип Лица конструируется при столкновении психологического и политического аспектов, когда художник «тяготеет» в напряжённости,
обусловленном психологическими проблемами
и политическими вызовами. Политические вызовы не обязательно отождествлять с деятельностью конкретных партий или критикой или рефлексией какой-либо политической системы или
строя (хотя эти темы тоже могут быть важными).
Для таких творческих решений характерно то,
что больше действий совершается в сфере «малой политики» – там, где проблемы, связанные
с неспособностью договориться, столковаться,
решаются с помощью средств бытовой дипломатии. Как и в животном мире, где отношения
между жертвой и охотником регулирует мимика лица, в творческой стратегии художников,
культивирующих стереотип Лица, большинство
художественных концепций выражаются с помощью лица: движущегося, живо реагирующего
«фасада» головы, действующего в автономии
от всего остального тела. В произведении может быть представлено только лицо и ничего
больше: этим всё сказано. Для художественного
мышления А. Гудайтиса характерно то, что лицо
является первичным элементом, который затем
может дополняться различными атрибутами (например, усами, бородой) или наоборот, очищаться от них.
22
23
LT
SUKNELĖ / EN DRESS / PL SUKIENKA / RU ПЛАТЬЕ – Laura Garbštienė
24
25
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Suknelė
Personažas – Laura Garbštienė
Stereotype: the Dress
Specific personality: Laura Garbštienė
Stereotyp – Sukienka
Postać – Laura Garbštienė
стереотип – ПЛАТЬЕ
персонаж – Лаура Гарбштиене
Suknelės stereotipas atsiranda psichologinio ir
lytinio aspektų sankirtoje. Šioje jungtyje atsiradusiu stereotipu gali būti tiek Istorija (psichologine prasme, nes bet koks praeities perrašymas
yra paremtas jausmais), tiek Suknelė (kaip lyties
atributas). Suknelės stereotipo reiškėjai/os savo
kūrybos katalizatoriumi laiko pačių asmenines
istorijas, kurioms papasakoti neretai pasitelkia
įvairaus plauko asmeninius daiktus, mentalinius
talismanus, praradusius savo konkrečius fizinius
pavidalus ir motyvų, fantazmų bei kitokių fikcijų
šešėliais šmėžuojančius menininkų kūryboje. Tie
fetišai, šiuo atveju Suknelė – specifinis iniciacinių
apeigų, perėjimo iš vaikiško pasaulio į žiaurų ir
griežtą suaugusiųjų pasaulį simbolis – yra tam
tikri įrankiai, padedantys kurti Istoriją ir konstruojantys patį meno kūrinį. Jei su Suknelės stereotipu
dirbantiems menininkams reikėtų parašyti pasaulio, visuomenės, tautos, valstybės, bendruomenės
ar šeimos istoriją, jie galėtų tik apsirengti suknelę, ir tuo viskas būtų pasakyta. Laura Garbštienė
savo kūryboje kaip pagrindinį įrankį naudoja fetišus ir konkrečiai suknelę: baltą ir tyrą, simbolizuojančią nekaltybę.
The Dress stereotype appears at the intersection
of the psychological and the gender aspect. The
stereotype emerging from their junction may be
a (Hi)Story (in the psychological sense, as any
kind of re-writing the past relies on feelings) or a
Dress (as a gender attribute). The artists who express the Dress stereotype, find a catalyst for their
creative work in their own intimate stories, which
they often tell by using all kinds of their personal
items and mental talismans that have lost their
specific physical shapes and are twinkling in the
artists‘ work in the form of motifs, phantasms
and other fictions. Those kinds of fetish, in this
case the Dress – a symbol of transition from the
children‘s world to the cruel and rigid world of
the adults – are certain tools that help create (Hi)
Story and construct the very work of art. If the
artists working with the Dress stereotype would
have to re-write the history of the world, society,
nation, state, community or family, they might as
well just put on a dress, and it would speak for
itself. In her creative work, Laura Garbštienė uses
fetishes as the main tool, and in particular, the
dress: white and pure, it is a symbol of innosence/
virginity.
Stereotyp Sukienki pojawia się na przecięciu
aspektów psychologicznego i płciowego. Stereotypem, który pojawił się w tym połączeniu, może
być zarówno Historia (w znaczeniu psychologicznym, gdyż wszelkie przepisywanie przeszłości
jest oparte na uczuciach), jak i Sukienka (jako
atrybut płci). Wyraziciele/wyrazicielki stereotypu
Sukienki za katalizator swojej twórczości uważają
własne historie, do opowiadania których nierzadko wybierają różnego rodzaju przedmioty osobiste, mentalne talizmany, które utraciły swoje
konkretne kształty fizyczne i które przewijają się
w twórczości artystów w postaci cieni motywów,
fantazmatów i innych fikcji. Te fetysze, w danym
wypadku Sukienka, to specyficzny symbol obrzędów inicjacyjnych, przejścia ze świata dziecięcego
do okrutnego i surowego świata dorosłych – są
swoistymi narzędziami, pomagającymi tworzyć
Historię i konstruującymi samo dzieło sztuki.
Gdyby artyści pracujący ze stereotypem Sukienki
mieli napisać historię świata, społeczeństwa, narodu, państwa, wspólnoty czy rodziny, mogliby oni
jedynie założyć sukienkę i tym wszystko byłoby
powiedziane. Laura Garbštienė w swojej twórczości jako podstawowe narzędzie wykorzystuje
fetysze, a w szczególności właśnie sukienkę: białą
i czystą, symbolizującą niewinność.
Стереотип Платья возникает при пересечении
психологического и полового стереотипов. Стереотипом, который образуется при соединении
этих аспектов, может быть как История (в психологическом смысле, поскольку любое переписывание прошлого основано на чувствах),
так и Платье (как атрибут определённого пола).
Выразители (-льницы) стереотипа Платья катализатором своего творчества считают свои собственные личные истории, для повествования
которых они нередко используют всевозможные личные вещи, ментальные талисманы, потерявшие свои конкретные физические формы
и мелькающие в творчестве этих художников
тенями мотивов, фантазмов и других фикций.
Эти фетиши, в данном случае Платье – специфический символ обрядов инициации, перехода из мира ребёнка в жестокий, требовательный и суровый мир взрослых людей – являются
определёнными инструментами, которые помогают творить Историю и конструируют само
произведение искусства. Если художникам, работающим со стереотипом Платья, нужно было
бы написать историю мира, общества, народа,
государства, общины или семьи, они могли бы
всего лишь надеть платье, и этим всё было бы
сказано. Л. Гарбштиене в своём творчестве в качестве основного инструмента использует фетиши и конкретно платье: белое и непорочное,
оно является символом невинности.
26
27
VIOLETA BUBELYTĖ
LT
JULIJONAS URBONAS
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Violeta Bubelytė (g. 1956 m.) yra fotografė, fotomeninkė, žinomumą pelniusi devintojo dešimtmečio pradžioje, kai pradėjo fotografuoti savo
autoportretus ir aktus. Apsinuoginusios moters
(pačios menininkės) aktas yra kūrėjos „firminis
ženklas“, pelnęs publikos simpatijas, o kartais – ir
neapykantą. Moteris kaip pagrindinė veikėja – paprasta, nesupozuota, jaučianti savo vertę, V. Bubelytei pelnytai suteikia feministinės fotografijos
Lietuvoje laurus.
Violeta Bubelytė (born in 1956) is a photographer
and photo artist who made herself a name in
the early 1980s, when she started to take photos of her own portraits and nudes. The nude
picture of a naked woman (the artist herself) is
Violeta Bubelytė’s „trademark“ that received the
audience’s affection and sometimes even hatred.
Woman as the main character – simple, not posing, with an air of dignity – deservedly gained
Violeta Bubelytė the laurels of feministic photography in Lithuania.
Julijonas Urbonas (g. 1981 m.) yra dizaineris, menininkas, rašytojas, inžinierius, dizaino interakcijų
studijų doktorantas Karališkajame meno koledže
Londone. Nuo vaikystės Julijonas domėjosi pramogų parkais, o nuo 2004 m. trejus metus pats
vadovavo Klaipėdos pramogų parkui. Jis susižavėjo, kaip pats tai įvardina, kūniškai patiriama „gravitacinio teatro“ estetika ne tik kaip architektas
ar inžinierius, bet ir iš meno bei filosofijos perspektyvos. Ši unikali gravitacinės estetikos tema
ilgainiui tapo Julijono tyrinėjimų objektu.
In the 1980s, V. Bubelytė worked as a photojournalist in Lithuanian press (women`s magazine
Moteris and business daily Verslo žinios). She has
been organizing her personal exhibitions in Lithuania (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) and other countries (Estonia, Germany, Poland, Sweden) since
1987. In 1999, V. Bubelytė became a member of
the Federation of International Art Photography
(FIAP).
J. Urbono kūryba yra apdovanota įvairiais prizais,
tarp kurių – vienas prestižiškiausių apdovanojimų
medijų menų srityje „Prix Ars Electronica“ (2010
m.). J. Urbono projektas „Eutanazijos kalneliai“
(2010 m.) – hipotetinė eutanazijos mašina, sukonstruota ir veikianti atrakciono principu – buvo
apdovanota „Naujo technologinio meno“ prizu
(2012 m., Belgija). Jo kūrinį yra įsigijęs Karlsrūjės
meno ir medijų centras (ZKM).
Julijonas Urbonas (born in 1981) is a designer,
artist, engineer, writer and PhD student in Design
Interactions at the Royal College of Art in London.
Since his childhood, Julijonas has been working
within the field of amusement park development.
Having worked for several years in that field as an
architect, ride designer, and head of a fairground,
he became fascinated by physical experience
of what he calls “the aesthetics of gravitational
theatre”. Since then, the topic has been at the core
of his creative life: from artistic work to scholarly
articles. Most recently this interest has matured
into a PhD research, where Julijonas Urbonas has
been developing a unique creative approach of
gravitational design.
Devintajame dešimtmetyje V. Bubelytė dirbo fotokorespondente lietuviškoje spaudoje (žurnalas
„Moteris“, dienraštis „Verslo žinios“). Individualias
parodas Lietuvoje (Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje) ir užsienyje (Piarnu, Geteborge, Miunchene,
Gdanske) rengia nuo 1987 m. V. Bubelytė 1999 m.
tapo Tarptautinės meninės fotografijos federacijos nare.
Laisvalaikį Julijonas leidžia kurdamas įvairius
daiktus (objektus), eksperimentuodamas ir rašydamas, t.y. tyrinėdamas ekperimentinių technologijų estetiką, šiomis temomis skaito paskaitas.
Gyvena bei dirba Londone ir Vilniuje.
28
Julijonas Urbonas’ artworks have been exhibited
internationally and received many awards, including the Award of Distinction in Interactive Art,
Prix Ars Electronica 2010, which is one the most
prestigious award in media arts. One of Julijonas’
projects can be found in the permanent collection of the Centre for Art and Media Karlsruhe
(ZKM).
In his leisure time, Julijonas engages in making
things, experimenting, and writing in order to
explore the experimental aesthetics of technologies, and gives lectures on this topic. He lives and
works in London and Vilnius.
29
Rake ( Eglė Rakauskaitė )
LT
JURGA BARILAITĖ
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Eglė Rakauskaitė (g. 1967 m.) vos baigusi tapybos
studijas Vilniaus dailės akademijoje (1993 m.)
tapo viena reikšmingiausių figūrų šiuolaikiniame
Lietuvos mene. Tai lėmė kelios aplinkybės: pirma,
pačios menininkės gebėjimas keisti taktikas ir
strategijas, medijas ir raiškos būdus – nuo skulptūrinio objekto iki video instaliacijos, nuo readymade‘o iki performanso. Menininkė, regis, išbandė
visas įmanomas dabarties meno rūšis ir žanrus,
tuo pačiu sudomindama ir žiūrovą, priversdama
patikėti jį chameleoniškumo būtinybe. Antra, dėl
savo aktualumo (kultūrinio, socialinio, politinio,
net kasdieninio ar buitinio) E.Rakauskaitės kūriniai niekuomet nepalieka žiūrovo abejingo.
Eglė Rakauskaitė (born in 1967) became one of
the most prominent figures in Lithuanian contemporary art immediately after she graduated
from Vilnius Academy of Arts in 1993. It was due
to a combination of circumstances: first of all,
to the artist’s capability of changing her tactics
and strategies, the media and manners of expression – from a sculptural object to video installation, from a ready-made to performance.
E. Rakauskaitė seems to have tried all the possible kinds and genres of contemporary art, at
the same time, grabbing the audience’s attention
by making it believe in the necessity of turning
coats. Second, because of their (cultural, social,
political, even everyday and mundane) relevance,
Eglė Rakauskaitė’s artworks never leave the audience indifferent.
Jurga Barilaitė (g. 1972 m.) yra tarpdisciplininė
menininkė, tapytoja ir asambliažų, performansų
bei videomeno kūrėja.
Jurga Barilaitė (born in 1972) is interdisciplinary
artist working on paintings and assemblages,
performances and video art.
Menininkės kūrybos pagrindą sudaro kritiškas
požiūris į šalies tapybos tradiciją ir jos diskursą,
samprotavimai apie menininko tapatybę ir kūrybos proceso prigimtį, taip pat feministinio konstrukto išryškinimas.
Critical approach towards the local tradition of
painting and its discourse, reflection on artist`s
identity and the nature of creative process, as
well as the disclosure of feminine construction
form the basis of her work.
Svarbi materiali ir konceptuali menininkės kūrybinė medžiaga yra kūnas. J.Barilaitė analizuoja
savo pačios ir kitų individų fizinių galimybių ribas,
taip pat kūno kaip tam tikros semantinės figūros,
menkiausiais gestais ir judesiais kuriančios reikšmes ir pranešimus, poveikį. Ypatingu performatyvumu pasižyminčiuose kūriniuose su judančiais
vaizdais menininkė pasitelkia savo kūną tam, kad
perteiktų įvairiausius pranešimus – nuo erotikos
iki agresijos, nuo sentimentalumo iki ironijos.
The artist uses body as the major material and
conceptual creative component. She has been analyzing her own limits of physical possibilities as
well as those of other individuals, and the influence of the body as a certain semantic figure that
builds meanings and messages by making even
the slightest gestures and movements. In her
distinctively performative moving image works,
J. Barilaitė employs her body to deliver messages
varying from erotica to aggression, from sentimentality to irony. In Jurga’s artworks, the body is
often proportionally related to painting (that one
may also interpret as a certain metaphor of the
very human body) that the artist also tends to use
in all possible ways to watch what comes out of
the experiment.
Menininkės kūryba yra recenzuojama, analizuojama ir pristatoma tarptautiniuose meno leidiniuose: tokiuose žurnaluose kaip „Flash Art“ ar
„The Independent Magazine“, taip pat „Phaidono“
leidykloje išleistose knygose (Cream, 2000 m., The
Artist‘s Body, 2000 m., Sculpture Today, 2007 m.).
E. Rakauskaitės debiutas tarptautinėse parodose
įvyko 1997 m. Tarptautinėje Stambulo bienalėje.
1999 m. Eglė Rakauskaitė kartu su Mindaugu Navaku reprezentavo Lietuvą 48-oje Venecijos bienalėje.
Eglė Rakauskaitė’s artworks have been reviewed,
analyzed and presented in international art
press: magazines like Flash Art or The Independent Magazine, as well as books published by
Phaidon (Cream, 2000, The Artist‘s Body, 2000,
Sculpture Today, 2007). The artist made her debut
at international exhibitions in 1997 at International Istanbul Biennial. In 1999, E. Rakauskaitė
and Mindaugas Navakas were representatives of
Lithuania at 48th Venice Biennale.
J. Barilaitės idėjos ir vaizdiniai kyla iš tiesioginės
menininkės aplinkos: vaikystės prisiminimų ir paaugliško maišto, motinystės rūpesčių ir klajokliško gyvenimo patirčių, kuriuos ji derina su meno
istorija ir popkultūra.
Menininkės darbų yra įsigiję Lietuvos Dailės muziejus, Modernaus meno centras ir privatūs kolekcininkai.
J. Barilaitė’s ideas and imagery originate from her
immediate environment: childhood memories
and her adolescent rebellion, maternal care and
nomadic experience that she combines with history of art and pop-culture.
Her works have been acquired by the Lithuanian
Art Museum, Modern Art Center in Vilnius, and
private collectors.
LT
EMBRIONAS / EN EMBRYO / PL EMBRION / RU ЭМБРИОН – Violeta Bubelytė
30
31
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Embrionas
Personažas – Violeta Bubelytė
Stereotype: the Embryo
Personality: Violeta Bubelytė
Stereotyp – Embrion
Postać – Violeta Bubelytė
стереотип – ЭМБРИОН
персонаж – Виолета Бубелите
Embriono stereotipas susiformuoja jungiantis kultūriniam ir psichologiniam aspektams: jis yra užkoduotas nesaugiai besijaučiančios visuomenės
kolektyvinėje sąmonėje. Embrionas turi artimų sąsajų su kitu stereotipu – Rūpintojėliu. Tačiau, viena
vertus, Embrionas yra kultūriškai universalesnis,
kita vertus, jis išreiškia saugumo troškimą – kitaip
nei Rūpintojėlis, reiškiantis susirūpinimą. Embriono poza yra kilpinės formos: toks susirietimas
net vizualiai spinduliuoja melancholiją. Tačiau
Embriono stereotipas taip pat skleidžia ir viltį: iš
kiekvienos lėliukės, kiekvieno gemalo, kiekvieno
embrioniškai susirietusio vaikelio gali atsirasti
kas nors naujo, gyvo ir aktyvaus. V.Bubelytė – kūnus fotografuojanti menininkė – figūras suriečia
į labai aiškias embrionines pozas. Šį veiksmą ji
padvigubina, kūnus įstatydama į architektūrinius
kampus.
The Embryo stereotype shapes itself at the junction of the cultural and the psychological aspects:
it is encoded in the collective consciousness of a
society that feels unsafe. The Embryo is closely
related to another stereotype: the Pensive Christ.
However, on one hand, the Embryo is more universal in the cultural sense, while on the other hand,
it expresses a desire for safety – in contrast to the
Pensive Christ, who means concern. The embryo
posture has the form of a loop: even visually, this
kind of curl-up glows with melancholy. However,
the Embryo stereotype also beams with hope:
every caseworm, every foetus, every embryoshaped curled-up baby can develop into something new, lively and active. Violeta Bubelytė, as
a photographer working with bodies, crooks their
figures into very clear embryo postures, and doubles the action by placing them into architectural
corners.
Stereotyp Embrionu powstaje w wyniku połączenia aspektów kulturowego i psychologicznego:
jest on zakodowany w świadomości zbiorowej
społeczeństwa, które czuje się zagrożone. Embrion ma bliskie związki z innym stereotypem –
Chrystusem Frasobliwym. Ale z jednej strony Embrion jest kulturowo bardziej uniwersalny, z drugiej
zaś wyraża pragnienie bezpieczeństwa, inaczej
niż Chrystus Frasobliwy, oznaczający zatroskanie.
Poza embrionu ma kształt pętli: takie zwinięcie
nawet wizualnie promieniuje melancholią. Jednak stereotyp Embrionu promieniuje także nadzieją: z każdej poczwarki, z każdego zarodka, z
każdego embrionu, żywego i aktywnego. Violeta
Bubelytė, fotografująca ciała, formuje swoje postaci w bardzo wyraźne pozy embrionalne. Artystka wzmacnia to działanie, umieszczając ciała w
architektonicznych kątach.
Стереотип Эмбриона формируется при соединении культурного и психологического аспектов:
он закодирован в коллективном сознании общества, которое чувствует себя незащищённым.
Эмбрион имеет тесные связи с другим стереотипом – Скорбящим Христом. Однако с одной
стороны, Эмбрион с точки зрения культуры более универсален, с другой стороны, он выражает жажду безопасности – иначе, чем Скорбящий
Христос, выражающий озабоченность и беспокойство. Поза эмбриона имеет форму петли:
такое свёртывание в комочек даже визуально
излучает меланхолию. Однако стереотип Эмбриона также сияет надеждой: из каждой куколки, каждого зародыша, каждого свёрнутого
в позе эмбриона ребёнка может появиться на
свет что-то новое, живое и активное. В. Бубелите – художник, фотографирующий тела – изгибает фигуры, придавая им очень конкретные
позы эмбриона. Это действие она удваивает,
помещая тела в архитектурные углы.
32
33
LT
KNYGA / EN BOOK / PL Książka / RU КНИГА – Julijonas Urbonas
34
35
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Knyga
Personažas – Julijonas Urbonas
Stereotype: the Book
Personality: Julijonas Urbonas
Stereotyp – Książka
Postać – Julijonas Urbonas
стереотип – КНИГА
персонаж – Юлийонас Урбонас
Knygos stereotipas gimsta dviejų kultūrinių aspektų sankirtoje. Žvelgiant groteskiškai, galima
pastebėti, kad šiuolaikiniai menininkai neskaito nei knygų, nei laikraščių, nei žurnalų, nes yra
įsikalinę mobiliųjų telefonų ir socialinių tinklų
raizgalynėse, kur disponuoja virtualios erdvės ir
virtualaus gyvenimo būdo įrankiais. Šiuolaikinis
menas neretai yra instrukcinio pobūdžio: kiekvienas konceptualus judesys gimsta iš menamos ar
tikros instrukcijos, kurios neperskaičius neįmanoma nei suprasti žaidimo taisyklių, nei to žaidimo žaisti, nei jo suvokti kaip žiūrovui. Knyga yra
instrukcijų konglomeratas, „tiesų rinkinys“, kurį
perskaitęs individas sugromuluotą informaciją
mėgina panaudoti savo „niekingiems“ tikslams.
Šiuolaikiniame mene Knygą pakeičia Instrukcija.
J. Urbonas kuria ne ilgai skaitomas knygas ar kitokio pobūdžio literatūrą, tačiau instrukcijas, nurodančias, kaip vartoti meną, kaip elgtis su juo
susidūrus ir kaip po to gyventi toliau.
The Book stereotype is born at the crossing of
two cultural aspects. From the grotesque point
of view, one can easily notice that contemporary
artists almost never read books, newspapers or
magazines: trapped in the cobwebs of cellphones
and social networks, they have the disposition of
tools for virtual space and virtual lifestyle. Contemporary art often has the character of instructions: each conceptual movement is born from an
alleged or real instruction. Without reading the
instruction first, it is impossible to understand
the rules of the game, play the game, or perceive
it as a spectator. The Book is a conglomerate of
instructions, a „collection of truths“, while the individual who has read it, is trying to employ the
ruminated information for his/her own „pathetic“
goals. In contemporary art, however, the Book
is replaced by the Instruction. Julijonas Urbonas
creates not the books that take ages to read, not
literature of any kind, but instructions that tell
one how to consume art, how to act upon meeting it face-to-face, and how to go on living after
that.
Stereotyp Książki rodzi się na przecięciu dwóch
aspektów kulturowych. Ujmując rzecz groteskowo, można stwierdzić, że współcześni artyści nie
czytają ani książek, ani gazet, ani czasopism, gdyż
są usidleni w gąszczu telefonów komórkowych i
plątaninie sieci społecznych, gdzie dysponują narzędziami wirtualnego świata i wirtualnego stylu
życia. Sztuka współczesna często ma charakter
instrukcyjny: każdy konceptualny ruch rodzi się
z rzekomej czy rzeczywistej instrukcji, a bez jej
przeczytania nie da się ani zrozumieć zasad gry,
ani zagrać w tę grę, ani pojąć jej jako widzowi.
Książka jest konglomeratem instrukcji, „zbiorem
prawd”, po przeczytaniu którego jednostka próbuje wykorzystać przeżutą informację dla swoich
„niecnych” celów. W sztuce współczesnej Książkę
zastępuje Instrukcja. Julijonas Urbonas tworzy nie
książki, które się długo czyta, czy literaturę innego rodzaju, ale instrukcje ustalające, jak używać
sztuki, jak postępować po zetknięciu się z nią i jak
po tym żyć dalej.
Стереотип Книги рождается при пересечении
двух культурных аспектов. Если смотреть на
неё гротескным образом, можно заметить, что
современные художники не читают ни книг, ни
газет, ни журналов, так как живут, заключив себя
в клубки и сплетения социальных и мобильных
сетей, где располагают инструментами виртуального пространства и виртуального образа
жизни. Современное искусство нередко имеет
инструктивный характер: каждое концептуальное движение рождается из мнимой или
настоящей инструкции, без прочтения которой
невозможно ни понять правила игры, ни играть
в эту игру, ни постичь и осмыслить её как зрителю. Книга представляет собой конгломерат
инструкций, «сборник истин», по прочтении
которого индивид пытается использовать «разжёванную» для него информацию в своих «суетных» целях. В современнном искусстве Книгу
заменяет Инструкция. Ю. Урбонас создаёт не
книги или иного рода литературу, чтение которых отнимает столько времени, а инструкции, в
которых содержатся указания, как нужно употреблять искусство, как себя вести при столкновении с ним и как жить дальше после этого.
36
37
LT
RŪPINTOJĖLIS / EN PENSIVE CHRIST / PL Chrystus frasobliwy / RU СКОРБЯЩИЙ ХРИСТОС – Eglė Rakauskaitė
38
39
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Rūpintojėlis
Personažas – Eglė Rakauskaitė
Stereotype: the Pensive Christ
Personality: Eglė Rakauskaitė
Stereotyp – Chrystus frasobliwy
Ppostać – Eglė Rakauskaitė
стереотип – СКОРБЯЩИЙ ХРИСТОС
персонаж – Эгле Ракаускайте
Rūpintojėlio stereotipas atsiranda kultūriniam aspektui siejantis su politiniu. Patį Rūpintojėlio įvaizdį Lietuvos mene „padiktavo“ ir kultūrinė patirtis, ir
politinio režimo sąlygoti išgyvenimai. Rūpintojėlis
galėtų reprezentuoti pasyvų, rezignacinį lietuvių
būdą, linkusį grimzti į nenusakomą liūdesį. Tai yra
tokia pat tautos kaip nacionalinės grupės tapatybės dalis, kaip ir kulinarija ar liaudies papročiai.
E. Rakauskaitė savo darbuose ne tik analizuoja ir
kritikuoja štampu, kliše (tikru stereotipu) virtusio
ikonografinio tipo ypatybes, bet ir naudoja jo numatytas konceptualaus „išrišimo“ galimybes. Jai
būdingas universalus kalbėjimas apie žmoniją kamuojančias plataus ar subjektyvaus masto problemas (politika) ir individo būties savyje aktualijas
(kultūra pačia plačiausia reikšme).
The Pensive Christ stereotype appears when the
cultural aspect relates to the political one. The
very image of Pensive Christ in Lithuanian art
has been „dictated“ by our cultural experience, as
well as the trials determined by political regimes.
The Pensive Christ may be a symbol of the passive, resignative nature of the Lithuanians, with
a tendency to sink into unutterable sadness. It
has been a part of our national identity similar to
traditional food or folk customs. In her artworks,
Eglė Rakauskaitė provides an analysis and critics
of the peculiarities of this iconographic type that
has turned into a cliché or truism, but also uses
the possibility of conceptual “resolution” that it
allows. Eglė Rakauskaitė stands out for her universal discussion on the humanity problems of
smaller or larger scale (politics), as well as the
topicalities of individual being in itself (culture in
its widest sense).
Stereotyp Chrystusa frasobliwego pojawia się
wtedy, gdy aspekt kulturowy łączy się z politycznym. Sam wizerunek Chrystusa frasobliwego w
sztuce litewskiej „podyktowało” i doświadczenie
kulturowe, i przeżycia uwarunkowane reżimem
politycznym. Mógłby on reprezentować pasywny charakter Litwinów, skłonnych do rezygnacji
i pogrążania się w niewypowiedzianym smutku.
Jest to taka sama cząstka tożsamości narodu jako
grupy narodowościowej, jak kuchnia czy obyczaje ludowe. Eglė Rakauskaitė w swoich pracach
nie tylko analizuje i krytykuje osobliwości typu
ikonograficznego, które stały się sztampą, kliszą
(prawdziwym stereotypem), ale też wykorzystuje
przewidziane przez niego możliwości konceptualnego „rozwiązania”. Cechuje ją uniwersalizm w
ujmowaniu nękających ludzkość problemów o
szerokiej, subiektywnej skali (polityka) oraz aktualiów dotyczących bytu jednostki (kultura w najszerszym znaczeniu).
Стереотип Скорбящего Христа возникает при
соприкосновении культурного аспекта с политическим. Сам образ Скорбящего Христа в
литовском искусстве «продиктован» и нашим
культурным опытом, и переживаниями, обусловленными политическим режимом. Скорбящий Христос может служить репрезентацией пассивного и пессимистически смиренного,
склонного погружаться в неопределимую печаль литовского характера. Это такая же часть
идентитета нашего народа как национальной
группы, как и кулинария или народные обычаи.
Э. Ракаускайте в своих работах не только анализирует и критикует свойства и особенности данного иконографического типа, превратившегося в штамп или клише (в настоящий стереотип),
но и использует возможности предполагаемой
им концептуальной «развязки». Ей свойственно
универсальным образом обсуждать не дающие
покоя человечеству проблемы широкого или
субъективного масштаба (политика) и актуальные темы индивидуального бытия в себе (культура в самом широком смысле).
40
41
LT
SPIRALĖ / EN SPIRAL / PL SPIRALA / RU СПИРАЛЬ – Jurga Barilaitė
42
43
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Spiralė
Personažas – Jurga Barilaitė
Stereotype: the Spiral
Personality: Jurga Barilaitė
Stereotyp – Spirala
Postać – Jurga Barilaitė
стереотип – СПИРАЛЬ
персонаж – Юрга Барилайте
Spiralės stereotipas formuojasi kultūriniam aspektui susivienijus su lytiniu. Spiralės stereotipo
lauke veikiantiems menininkams būdingas atidus
žvilgsnis seksualinio identiteto (lytinės tapatybės) kryptimi, tuo pačiu nepamirštant kultūrinio
konteksto, debesimis „apaugusio“ ir besileidžiančios saulės spindulių raudonai nutvieksto fono,
t.y. pačios formos ir plastikos.
The Spiral stereotype emerges at the junction
of the cultural and the gender aspects. The artists working in the field of the Spiral stereotype
are characterized by a careful look in the direction of sexual/gender identity. At the same time,
they never forget the cultural context, the scarlet
background illuminated by sunset rays and „overgrown“ with clouds – that is to say, the form and
figurativity proper.
Stereotyp Spirali kształtuje się w wyniku połączenia się aspektu kulturowego z aspektem płciowym. Artystów działających w polu stereotypu
Spirali cechuje spoglądanie z uwagą w kierunku
tożsamości seksualnej (płciowej), przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu kulturowego,
„zarośniętego” chmurami i zabarwionego na czerwono promieniami zachodzącego słońca tła, tj.
samej formy i plastyki.
Стереотип Спирали формируется при объединении культурного аспекта с половым. Для
художников, работающих в сфере стереотипа
Спирали, характерен внимательный взгляд в направлении сексуального идентитета (полового
тождества), вместе с тем не забывающий культурного контекста, фона, «заросшего» облаками
и озарённого алыми лучами заходящего солнца, т.е. самой формы и пластики.
If we consider the Spiral as both means of contraception and a universal symbol, it becomes clear
that the artist exists in the gravitational tension
of those two sources. Jurga Barilaitė speaks in
both cultural definitions and personal slogans,
acting in both brutally sensuous (physical) and
sophisticated cultural (spiritual) manner. In this
way, the artist always reaches a dead-end, just
as the spiral always curls up into its final point,
while the truth lies in its shape that is open and
closed at the same time.
Oceniając Spiralę jako środek antykoncepcyjny
oraz uniwersalny symbol, okazuje się, że artysta/artystka istnieje w przyciągającym napięciu
tych dwóch pierwiastków. Jurga Barilaitė wypowiada się i za pomocą określeń kulturowych, i
osobistych haseł, działa też w sposób brutalnie
uczuciowy (fizycznie), i wyrafinowanie kulturalny
(duchowo). W efekcie artystka zawsze dociera do
ślepego zaułka, podobnie jak spirala zawsze skręca się w końcowy punkt, a prawda tkwi jednocześnie i w formie otwartej, i w zamkniętej.
Принимая во внимание оценку Спирали и
как предохранительного средства, и как универсального символа, становится ясно, что
художник(-ица) пребывает в гравитационном
напряжении этих двух начал. Ю. Барилайте
изъясняется и культурными определениями, и
личными лозунгами, действует и жестоко чувственным (физическим), и изысканно культурным
(духовным) способом. Таким образом художник
всё время заходит в тупик, подобно тому, как и
спираль всегда сворачивается в конечную точку, а истина таится в то же время и открытой, и
закрытой её форме.
Spiralę vertinant ir kaip kontraceptinę priemonę, ir kaip universalų simbolį, paaiškėja, kad
menininkas/ė egzistuoja gravitacinėje šių dviejų
pradų įtampoje. Jurga Barilaitė kalba ir kultūriniais apibrėžimais, ir asmeniniais lozungais, veikia ir brutaliai jausmingai (fiziškai), ir rafinuotai
kultūriškai (dvasiškai). Tokiu būdu menininkė
visuomet pasiekia akligatvį, kaip ir spiralė visuomet susisuka į galutinį tašką, o tiesa slypi tuo pat
metu ir atviroje, ir uždaroje jos formoje.
44
45
MIKALOJUS POVILAS VILUTIS
LT
BRONĖ SOFIJA GIDEIKAITĖ
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944 m.) yra daugiau
nei grafikas, besispecializuojantis tiek lakštinėje,
tiek iliustracinėje grafikoje. Jis taip pat ir rašytojas, ir tapytojas, ir net konceptualaus (ar konceptualizmą ironizuojančio) meno kūrėjas.
Mikalojus Povilas Vilutis (born in 1944) is more
than graphic artist specializing both in flat printing and illustrative graphics. He is also a writer,
painter and author of conceptual art (or art that
speaks ironically on conceptualism).
Bronė Sofija Gideikaitė (Neverdauskienė) (g. 1977
m.) 1999–2005 m. baigė Vilniaus Dailės akademijos (VDA) Kauno Dailės fakultetą. 2009 m. VDA
suteiktas dailės krypties meno licenciato laipsnis.
Bronė Sofija Gideikaitė (born in 1977) studied
at the Kaunas department of Vilnius Academy
of Arts in 1999–2005. In 2009, she obtained a
Licentiate of Arts diploma.
1963–1970 m. dailininkas studijavo grafikos
specialybę Lietuvos Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus Dailės akademija), 1970 m.
stažavosi Kijevo (Ukraina) poligrafijos mokslinių
tyrimų institute, kur tobulinosi serigrafijos technikos srityje. M. P. Vilutis yra vienas iš šilkografijos pionierių ir vienas ryškiausių popsiurrealizmo
atstovų Lietuvos dailėje. Menininko kūrybinis kelias prasidėjo aštuntajame dešimtmetyje, kuomet
tarptautinis popmeno klestėjimas suteikė stiprų
impulsą lietuviško meno modernizavimui.
In 1963–1970, Mikalojus Povilas Vilutis studied
graphic arts at the State Art Institute of Lithuania
(currently Vilnius Academy of Arts), and in 1970,
he underwent training courses at the Institute for
Scientific Analysis of Printing in Kiev (Ukraine),
where he upgraded his skills in the field of serigraphy techniques. The artist is one of pioneers in
silk-screen printing and one of the most prominent representatives of pop-surrealism in Lithuanian fine arts. His creative activities started in
the 1970s, when international prosperity of popart gave a powerful impulse to modernization of
Lithuanian art.
Menininkės tyrimų laukas – specifinis „biurokratinis formatas“. Jis atsiranda iš formaliojo racionalumo ir kultūrinės informacijos neobjektyvumo
samplaikos biurokratinėje kultūros sistemoje.
The artist’s field of research is the specific “bureaucratic format”, resulting from the formal rationality and a self-indicated symbiosis of the
bias of cultural information in a bureaucratic system that presents culture.
Pop-įtaka M. P. Vilučio kūryboje – tai visų pirma
ryškios spalvos, dekoratyvi, stilizuota forma ir lyg
iš psichodelinės animacijos ar plakato atkeliavę
mi(s)tiniai personažai. Sapno ir beprotybės būsenos, būdingos šio menininko darbams, paaiškintinos ir jo paties mentaline struktūra, ir siurrealistinės estetikos konjunktūra.
2004 m. M. P. Vilutis įvertintas Lietuvos Nacionaline Kultūros ir Meno premija. Ilgą laiką dėstė
Grafikos katedroje Vilniaus Dailės akademijoje,
išugdydamas prieraišių auklėtinių būrį. Menininko darbų yra Nacionalinėje Dailės galerijoje, Modernaus meno centre ir ne vieno privataus meno
mylėtojo bute.
Menininkė kalba apie hierarchinių sistemų bipoliariškumą, kuriose koegzistuoja ir tai, kas palaiko sistemas, ir tai, kas jas griauna. Meno kūriniu
šiame diskurse tampa viešojo administravimo
funkcija, logistika ir bet kuri oficiali procedūra ar
standartas. Kitaip tariant, meno kūrinio radimąsi
palaikanti sistema autorės suvokiama kaip meno
kūrinys.
B. S. Gideikaitė 2011 m. ir 2013 m. yra pelniusi
Lietuvos Kultūros Ministerijos stipendiją, dalyvauja tarptautinėse parodose, projektuose ir bienalėse Danijoje, Irane, Italijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Vengrijoje.
The influence of pop in M. P. Vilutis’ artworks is
comprised of, first of all, bright colours, the ornamental stylized form, and the mythical or mystical characters that seem to have came from
psychedelic animation or poster art. The states
of dreaming and insanity that are typical for his
artworks find their explanation in his own mental
structure and the conjuncture of surreal aesthetics.
In 2004, M. P. Vilutis was awarded the Lithuanian
National Culture and Art Prize. For many years
he was teacher at the Department of Graphics at
Vilnius Academy of Arts, where he has trained a
bunch of affectionate students. Artworks by M. P.
Vilutis have been acquired by Lithuanian National Art Gallery and many private collectors.
The artist talks about bipolarity of hierarchical
systems, where factors that support the systems
co-exist with the ones that destroy them. In this
discourse, the administrative function and logistics, as well as any official procedure or standard,
become a work of art, i.e. the system that supports the creation of a work of art, is treated as a
work of art itself.
The problematic of her art are based on the gradation of collective and personal cultural experience, as well the relation between aesthetically
and social categories that build up the notional
field of independent objects and installations.
In 2011 and 2013, B. S. Gideikaitė received a grant
from the Ministry of Culture of Lithuania. She has
been participating in international exhibitions
and biennials in Denmark, Hungary, Iran, Italy,
Lithuania, Russia, Sweden, and Ukraine.
B. S. Gideikaitė has been doing historical research since the beginning of her artist`s career.
The most important research is recreation of the
Polish–Lithuanian Commonwealth flag of King
Augustus the 2nd which is exhibited in Vytautas
the Great Military Museum (Kaunas, Lithuania).
46
47
GIEDRIUS JONAITIS
LT
LINAS JUSIONIS
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Giedrius Jonaitis (g. 1963 m.) – menininkas, grafikas, dėstytojas, lietuviškų pinigų kūrėjas, 1975–
1981 m. mokėsi M. K. Čiurlionio menų mokykloje,
1981–1987 m. studijavo Lietuvos Valstybiniame
dailės institute (dabar Vilniaus Dailės akademija).
G. Jonaitis yra ne tik klasikinės grafikos meistras,
kurio profesionalumą ir prieraišumą tradicijai
atspindi klasikiniai litografijos, giliaspaudės atspaudai a la Brunowski, bet ir instaliacijų bei
asambliažų kūrėjas. Šiuose pagrindinių veikėjų
vaidmenį atlieka pinigai (sukarpyti, supjaustyti ir
kitaip sunaikinti bejausmių banko mašinų), pigi,
bet spalvinga bižuterija, lėlės ir gyvūnų iškamšos.
Kičo kasdienybės ironizavimas, žvelgiant į tą beskonybę iš estetinio erudito ir intelektualo aukštumų, yra vienas pagrindinių G. Jonaičio kūrybinių
tikslų.
Giedrius Jonaitis (born in 1963) is an artist,
graphic, teacher, and creator of Lithuanian money.
He attended Lithuanian National M.K.Čiurlionis
School of Art in 1975–1981, and was a student at
the State Art Institute of Lithuania (currently Vilnius Academy of Arts) in 1981–1987. Apart from
being a master in classical graphic arts, whose
professionalism and devotion to the tradition find
their reflection in classical litographs and intaglio
prints a la Brunowski, G. Jonaitis also creates installations and assemblages. In those works, the
main actors are pieces of money (scissored up, cut
up and devastated in other manners by senseless
bank machines), cheap and colourful fashion jewellery, dolls and stuffed animal dummies. Speaking ironically on daily aspects of kitsch by looking
at that tastelessness from the high position of an
intellectual and erudite in aesthetics, is one of
Giedrius Jonaitis` major creative goals.
Tapytojas Linas Jusionis (g. 1986 m.), be tapybos
mokslų Vilniaus Dailės akademijoje (2007–2013
m.) ir Staatliche Akademie der Bildenden Künste (Štutgartas, 2010 m.), dar studijavo filosofiją
Vilniaus universitete (2005–2007 m.). Vienas aktyviausių ir savičiausių jaunųjų lietuvių tapytojų
iš savo amžiaus ir vyresnių kolegų išsiskiria labai
aiškia estetine ideologija ir sąmoningai susiformuluotais kūrybinės strategijos principais.
Painter Linas Jusionis (born in 1986), besides his
studies of painting at Vilnius Academy of Arts
(2007–2013) and Staatliche Akademie der Bildenden Künste (Stuttgart, 2010), also studied
philosophy at Vilnius University (2005–2007).
One of the most active and original young Lithuanian painters stands out from his contemporaries
and older painters for his very clear aesthetical
ideology and consciously formulated principles
of his creative strategy.
Lietuvos Nacionalinės premijos G. Jonaitis kol kas
negavo, tačiau aktyviai veikia kaip Vilniaus Dailės akademijos funkcionierius (1995 m. jam buvo
suteiktas docento vardas, o 2008 m. jis išrinktas
VDA Senato pirmininko pavaduotoju). Menininkas
reguliariai rengia personalines parodas Vilniuje,
dalyvauja tarptautinėse parodose, konkursuose,
kūrybinėse dirbtuvėse.
The artist has not yet received the Lithuanian National Prize, but has been actively working as a
functionary of Vilnius Academy of Arts: in 1995,
he gained the title of Assistant Professor, and in
2008 he was elected the Deputy Chairman at the
Senate of Vilnius Academy of Arts. G. Jonaitis has
been organizing his exhibitions on a regular basis
in Vilnius, as well as taking part in international
exhibitions, contests, and workshops.
Pagrindinė problema, kuri nuo pat ankstyviausių
kūrinių domina autorių, yra klausimas, ar vaizdinys gali funkcionuoti kaip referuojantis į kažką
autentiško ir taip konstruojantis naratyvą, ar jis
iš principo visada yra autoreferentiškas ir dėl to
išlieka tam tikra prasme nebylus. L. Jusionio tapyba – tai minimalistinis popmeno ir siurrealizmo
derinys, kuriame į begalybę pretenduojančios erdvės ir juose egzistuojantys dekonstruoti objektai
nutapomi elegantiškai, steriliais teptukų prisilietimais.
L. Jusionis yra surengęs keturias personalines
parodas, 2011 m. tapo konkurso „Jaunojo tapytojo
prizas“ 2-osios vietos laureatu. Lino Jusionio darbų yra įsigijęs Modernaus meno centras Vilniuje
bei privatūs kolekcininkai.
The major issue that has fascinated L. Jusionis
since his young days is the question whether an
image can function as referring to something authentic and therefore, constructing a narrative, or
whether it is, in principle, self-referencing and so,
in a sense, remains mute. Paintings by L. Jusionis
display a minimalistic combination of pop-art
and surrealism, where spaces with a pretension
to endlessness, as well as deconstructed objects
that exist within them, are painted in an elegant
manner, by sterile touches of the brush.
L. Jusionis has organized four personal exhibitions. In 2011, he became the second winner of
the contest for Young Painter Prize. Artworks by
Linas Jusionis have been acquired by Modern Art
Centre in Vilnius and private collections.
LT
HERMIS / EN HERMES / PL HERMES / RU ГЕРМЕС – Mikalojus Povilas Vilutis
48
49
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Hermis
Personažas – Mikalojus Povilas Vilutis
Stereotype: Hermes
Personality: Mikalojus Povilas Vilutis
Stereotyp – Hermes
Postać – Mikalojus Povilas Vilutis
стереотип – ГЕРМЕС
персонаж – Микалоюс Повилас Вилутис
Hermio stereotipas gimsta susijungus politiniam
ir psichologiniam aspektams. Šis stereotipas būdingas menui, balansuojančiam tarp asmeninės
saviraiškos (psichologinio matmens) ir noro veikti
kitus (politinio aspekto). Siekiama ne tik išreikšti
save ir būti išgirstam, bet ir paveikti kitus. Hermis kaip dievų pasiuntinys, dievas-tarpininkas
tarp anos (grynųjų idėjų pasaulio, anot Plotino)
sferos ir šios – žemiškos, kūniškos, pilnos „mėsų“
ir kitokių syvų srities – puikiai tinka šio archetipo įsimbolinimui. Antikiniame pasaulyje Hermis
vaizduotas ne tik jauno, sparnuotais sandalais
apsiavusio, kaducėjumi mojuojančio vyro pavidalu. Jį vaizduoja ir hermos – veidai en face, frontalios stelos, sudarytos iš viršutinės dalies (galvos)
ir falu „apdovanoto“ postamento. Ši kentauriška
kelių pradų simbiozė įkūnija Hermio figūrą. Konkrečiu Hermį atstovaujančiu personažu Lietuvos
mene galėtų būti M. P. Vilutis. Gėlėmis ir kitokiais
augalais „aplipintas“ jo paties kūnas, kaip ir afišinis, plakatinis, iškabinis jo kuriamo meno pobūdis, ženklina dualistinę tokio meno būtį.
The stereotype of Hermes rises at the collision of
the political and the psychological aspect. This
stereotype is typical for art that is balancing between personal self-expression (the psychological dimension) and a desire to influence others
(the political aspect). The artist‘s goal is not just
to express him/herself and get feedback, but also
to make an impact on other people. Hermes, as
the messenger of gods, a god-mediator between
the sphere of the beyond (the world of pure ideas,
according to Plotinus) and our sphere – down-toearth, corporeal, full of flesh and blood and other
„juices“ – is very fitted to be the symbol for this
archetype. In the Antique world, Hermes was pictured not only as a young man wearing winged
sandals and waving the caduceus. His image is
also used in herms – faces en face, frontal sculptures composed of the upper part (the head) and
a pedestal „awarded“ with a phallus. This centauric symbiosis of several bases embodies the figure of Hermes. The specific personality representing Hermes in Lithuanian art is Mikalojus Povilas
Vilutis. His own body with flowers and other
plants stuck all over, as well as the character of
his artistic works, associating with posters, bills,
and showcases, mark the dualistic nature of this
kind of art.
Stereotyp Hermesa rodzi się w wyniku połączenia się aspektu politycznego i psychologicznego.
Ten stereotyp jest charakterystyczny dla sztuki
balansującej między samorealizacją (wymiarem
psychologicznym) i chęcią oddziaływania na innych (aspektem politycznym). Dąży się do tego,
by nie tylko wyrazić siebie i być usłyszanym, ale
też wpłynąć na innych. Hermes jako wysłannik
bogów, bóg-pośrednik między tamtą sferą (świata czystych idei, według Plotyna) i tą – ziemską,
cielesną, pełną „mięs” i innych soków ziemi –
doskonale nadaje się do symbolizowania tego
archetypu. W starożytnym świecie Hermes był
przedstawiany nie tylko w postaci młodego mężczyzny w skrzydlatych sandałach i z kaduceuszem
w dłoni. Przedstawiają go także hermy – twarze
en face, frontalne stelle, składające się z części
górnej (głowy) i postumentu „obdarowanego” fallusem. Ta centauryczna symbioza kilku pierwiastków uosabia postać Hermesa. Konkretną postacią
reprezentującą Hermesa w sztuce litewskiej mógłby być Mikalojus Povilas Vilutis. Jego ciało „oblepione” kwiatami i innymi roślinami, podobnie jak
afiszowy, plakatowy, szyldowy charakter tworzonej przez niego sztuki, wyznacza jej dualistyczny
charakter.
Стереотип Гермеса рождается при объединении
политического и психологического аспектов.
Этот стереотип характерен для искусства, балансирующего между личным самовыражением (психологическим измерением) и желанием
воздействовать на других (политическим аспектом). Здесь проявляется стремление индивида
не только выразить себя и быть услышанным,
но и оказать влияние на других. Гермес как посланник богов, бог-посредник между той сферой (миром чистых идей, согласно Плотину), и
этой – земной, плотской, полной «мяса» и других соков – замечательно подходит в качестве
символа этого архетипа. В античном мире Гермес изображался не только в образе молодого
юноши, обутого в крылатые сандали и размахивающего кадуцеем. Его отображения можно
найти и в гермах – лицо в анфас, фронтальные
стелы, состоящие из верхней части (головы) и
постамента, «награждённого» фаллом. Этот
кентаврический симбиоз нескольких начал является воплощением фигуры Гермеса. Конкретным персонажем, представляющим Гермеса в
литовском искусстве, может быть М. П. Вилутис.
Его собственное тело, «облепленное» цветами
и другими растениями, равно как и афишный,
плакатный, вывесочный характер искусства, которое он создаёт, обозначают дуалистическое
бытие такого искусства.
50
51
LT
NUOMETAS / EN WIMPLE / PL NAMIOTKA / RU ПОВОЙНИК – Bronė SOFIJA GIDEIKAITĖ
52
53
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Nuometas
Personažas – Bronė SOFIJA GIDEIKAITĖ
Stereotype: the Headdress
Personality: Bronė SOFIJA GIDEIKAITĖ
Stereotyp – Namiotka
Postać – Bronė SOFIJA GIDEIKAITĖ
стереотип – ПОВОЙНИК
персонаж – Броне София Гидеикайте
Nuometo stereotipas „išaudžiamas“ susikertant
politiniam ir kultūriniam aspektams. Nuometas
yra kur kas daugiau nei ištekėjusių moterų galvos
apdangalas. Nuometas – tai konvencija ir susitarimas, tradicija ir įpročiai, prievarta ir laisva valia.
Nuometas veikia ir formaliu (jam naudojami siūlai,
matematinės kombinacijos, nanotechnologijos),
ir konceptualiu (tradicijos „sargybinis“, dengiantis
kūną ar kūno dalį, formuojamas konvencijų ir jas
formuojantis) aspektu. Konvencijos nurodo, kad
net jo nešiojimas yra paremtas įvairiausiomis taisyklėmis ir nepažeistinais tabu. Nuometas yra kartu ir apsauga, ir silpniausioji pusė. Su juo kūnas
bei psichologinė būsena yra ir apsaugoti, ir kartu
pažeidžiamesni. (Panašiai kaip su paprasčiausiais
drabužiais – nurenk nuogai net ir didžiausią pasaulio valdovą, ir jis pasirodys silpnas, o įsisukęs
į apdarus dažnai atrodo solidesnis nei yra). Kita
vertus, kalbant apie Nuometą, net ir po išankstinių
sąlygų luobu slepiasi interpretacijų galimybės bei
įvairovė. Nuometo stereotipo veikiamuose meno
kūriniuose – tokiuose, kaip B. Gideikaitės darbai –
santykis tarp tabu ir savivaliavimo yra vienas esminių funkcinių ir struktūrinių elementų.
The Headdress stereotype is „weaved out“ when
the political aspect meets the cultural one. A
headdress is something more than just a head
cover worn by a married woman. A Headdress is a
convention and agreement, tradition and habits,
constraint and free will. The Headdress acts from
the formal (it is made by using threads, mathematical combinations, and nanotechnologies)
and the conceptual (a „security guard“ of the tradition, covering a body or part of the body, formed
by and forming conventions) aspect. The conventions indicate that even wearing a headdress is
backed-up with various kinds of rules and taboos.
A Headdress is, at the same time, protection and
the weakest point. The body and psychological
state of the person who is wearing a headdress
are protected, but more vulnerable too. (Similar
as in the case of clothes – if you strip naked even
the greatest ruler of the world, s/he will appear
weak, while a person dressed in garments often
looks more solid than s/he really is). On the other
hand, in speaking about the Headdress, under a
cover of preliminary conditions there may lie a
whole variety of possible interpretations. In the
artworks under the influence of the Headdress
stereotype – for example, those of Bronė Sofija
Gideikaitė – the relation between taboo and selfwill is one of the essential functional and structural elements.
Stereotyp Namiotki powstaje w wyniku zetknięcia się aspektów politycznego i kulturowego.
Namiotka jest czymś więcej niż nakryciem głowy
zamężnych kobiet. Jest to konwencja i ugoda, tradycja i obyczaj, przymus i wolna wola. Namiotka
funkcjonuje też w aspekcie formalnym (do tego
służą nici, kombinacje matematyczne, nanotechnologie), i konceptualnym („strażnik” tradycji,
przykrywający ciało lub część ciała, kształtowany
przez konwencje i zarazem je kształtujący). Konwencja zakłada, że nawet samo noszenie namiotki jest oparte na najprzeróżniejszych przepisach i
nienaruszalnym tabu. Namiotka jest jednocześnie
ochroną i najsłabszą stroną. Za jej sprawą ciało i
stan psychiczny kobiety są jednocześnie chronione i bardziej podatne na zranienie. (Podobnie jest
z najprostszymi ubraniami – gdy się rozbierze do
naga nawet największego władcę świata, wyda
on się słaby, a owinięty w szaty często wydaje się
solidniejszy niż jest w rzeczywistości.) Z drugiej
strony, gdy mówić o Namiotce, to okazuje się, że
nawet pod zasłoną zadanych uwarunkowań kryją się nowe możliwości i różnorodność interpretacji. W dziełach sztuki, na które ma wpływ stereotyp Namiotki – takich, jak prace Bronė Sofija
Gideikaitė – stosunek między tabu i samowolą
jest jednym z zasadniczych elementów funkcjonalnych i strukturalnych.
Стереотип Повойника «ткётся» при пересечении
политического и культурного аспектов. Повойник – это нечто гораздо большее, чем головной
убор замужних женщин. Повойник – это конвенция и договор, традиция и привычки, насилие
и свободная воля. Повойник действует и в формальном (для его изготовления используются
нитки, математические комбинации, нанотехнологии) и концептуальном («страж» традиции,
закрывающий тело или часть тела, формирующий конвенции и формируемый ими) аспекте.
Конвенции указывают, что даже само его ношение опирается на разнообразные правила
и нерушимые табу. Повойник – в то же время
и охрана, и самая слабая сторона. В нём тело
и психологическое состояние одновременно и
защищены, и более уязвимы. (Как и в случае
обыкновенной одежды – раздень донага даже
самого великого мирового правителя, и он
окажется слабым, а облачённый в наряд часто
выглядит солиднее, чем он есть). С другой стороны, говоря о Повойнике, нужно заметить, что
даже под «корой» предварительных условий
таится немало возможностей для разнообразных интерпретаций. В произведениях искусства, находящихся под воздействием стереотипа
Повойника – таких, как работы Б. С. Гидеикайте –
соотношение между табу и своеволием является одним из существенных функциональных и
структурных элементов.
54
55
LT
TRAUKINYS / EN TRAIN / PL POCIĄG / RU ПОЕЗД – Giedrius Jonaitis
56
57
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Traukinys
Personažas – Giedrius Jonaitis
Stereotype: the Train
Personality: Giedrius Jonaitis
Stereotyp – Pociąg
Postać – Giedrius Jonaitis
стереотип – ПОЕЗД
персонаж – Гиедрюс Йонайтис
Traukinio stereotipas susidaro dviejų politinių
aspektų samplaikoje. Traukinys yra mechaninė
susisiekimo priemonė, susijusi su geografine ir
dvasine vietos pakeitimo samprata. Kita vertus,
esama žmonių, kurie mėgsta keliauti vien dėl paties keliavimo. Traukinio stereotipas, įkūnydamas
judėjimo ir greičio siekiamybes, reprezentuoja
buvimo čia ir dabar kokybę, be to, jis susijęs ir su
politiniais meno tikslais, tegul ir sumaniai užmaskuotais: nuo pat savo atsiradimo devynioliktajame amžiuje geležinkeliai buvo ir politikos įrankiu.
Labai svarbu ir tai, kad traukinys dažniausiai reprezentuoja malonius gyvenimo momentus – juo
keliaujama į kurortus, vasarvietes ir t.t. Tačiau už
viso to neretai galima įžvelgti liūdesio, net paslėptos kančios. G. Jonaitis, kurio kūryboje galima
pamatyti ne vieną su techniniu progresu susijusį
motyvą ar elementą, yra ir politinės konjunktūros
šešėlyje esantis menininkas. Jis veikia subtiliai,
nesukeldamas skausmo nei sau, nei savo naudojamiems objektams, nei adresatams. Po trykštančio entuziazmo, euforijos ir festivališkumo luobu,
tarsi po klouno kauke, slypi rezignuojančio menininko grimasos ir net melancholiškos ašaros.
The Train stereotype is born from a combination
of two political aspects. A train is mechanical
means of communication, related to the geographic and spiritual concept of shifting one‘s
place. On the other hand, there are people who
like to travel just for the sake of travelling. By embodying the determination for moving and speed,
the Train stereotype represents the quality of being here and now. Moreover, the it is also associated with political goals of art, however skillfully
concealed: since their appearance in the 19th century, railways have always been a political tool.
It is very significant that the train mostly represents pleasant life moments: we use it to travel to
resorts, summerhouses, etc. However, beyond all
of this, we can often trace sadness and even suffering. Giedrius Jonaitis, whose creative work can
reveal many motifs or elements related to technical progress, is also an artist living in the shade
of political conjuncture. His actions are subtle,
avoiding to cause pain to himself as well as the
objects that he uses and his target audience. The
passionate enthusiasm, euphoria and festivity of
Giedrius‘ works make up a cover that serves as a
clown‘s mask to disguise his resignatory grimaces
and even melancholic tears.
Stereotyp Pociągu powstaje ze zlepku dwóch
aspektów politycznych. Pociąg jest mechanicznym środkiem komunikacji, związanym z geograficznym i duchowym pojęciem zmiany miejsca. Z
drugiej strony, są ludzie, którzy lubią podróżować
wyłącznie dla samego podróżowania. Stereotyp
Pociągu, będący wcieleniem idei ruchu i prędkości, reprezentuje jakość bycia tu i teraz. Ponadto
stereotyp Pociągu związany jest także z politycznymi celami sztuki, choćby sprytnie zamaskowanymi: od chwili swego powstania w XIX wieku
koleje były również narzędziem polityki. Bardzo
ważne jest również to, że pociąg najczęściej reprezentuje przyjemne momenty w życiu – podróżuje się nim do kurortów, miejsc letniskowych itd.
Jednak za tym wszystkim często można dostrzec
smutek, a nawet skrywane cierpienie. Giedrius Jonaitis, w którego twórczości można dostrzec wiele
motywów związanych z postępem technicznym,
jest też artystą znajdującym się w cieniu koniunktury politycznej. Działa subtelnie, nie sprawiając
bólu ani sobie, ani wykorzystywanym przez siebie
obiektom, ani odbiorcom. Pod przykrywką tryskającego entuzjazmu, euforii i „festiwalowości” niby
pod maską klauna kryje się grymas rezygnacji, a
nawet melancholijne łzy tego artysty.
Стереотип Поезда возникает при сращении
двух политических аспектов. Поезд – это механическое средство сообщения, связанное с
географическим и духовным понятием перемены места. С другой стороны, есть немало людей,
которые любят путешествовать ради самого
путешествия. Стереотип Поезда, являющийся
воплощением устремлённостей к движению и
скорости, представляет собой качество пребывания здесь и сейчас. Кроме того, он связан и
с политическими целями искусства, хотя и хитро замаскированными: с самого своего появления в девятнадцатом веке железные дороги
были и политическим инструментом. Крайне
важно и то, что поезд чаще всего олицетворяет
приятные моменты жизни – на нём совершаются путешествия на курорт, на дачу и т.д. Однако нередко за всем этим можно разглядеть
печаль, даже скрытое страдание. Г. Йонайтис,
в творчестве которого можно увидеть не один
мотив или элемент, связанный с техническим
прогрессом – вместе с тем и художник, находящийся в тени политической конъюнктуры.
Он действует тонко, не причиняя боль ни себе,
ни используемым объектам, ни адресатам.
Под слоем бурлящего энтузиазма, эйфории и
фестивальности, словно под маской клоуна,
скрываются пессимистические гримасы разочарованного в жизни художника, а иногда даже
меланхолические слёзы.
58
59
LT
DALGIS / EN SCYTHE / PL KOSA / RU КОСА – Linas Jusionis
60
61
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Dalgis
Personažas – Linas Jusionis
Stereotype: the Scynthe
Personality: Linas Jusionis
Stereotyp – Kosa
Postać – Linas Jusionis
стереотип – КОСА
персонаж – Линас Юсёнис
Dalgio stereotipas sukuriamas susiduriant politiniam ir lytiniam aspektams. Psichoanalizės ar
net analitinės psichologijos atžvilgiu Dalgis atstovautų stipriai išreikštam lytiškumui, vyriškajam
libido. Dalgis duria ir pjauna, yra ilgas ir aštrus.
Lietuviškos kultūros kontekste dalgis yra ne tik
integrali tautinės tapatybės, bet ir pasipriešinimo
priespaudai (ištiesintas dalgis kaip kovos įrankis
devynioliktojo amžiaus sukilimų istorijoje) simbolis. L. Jusionis dalgių netapo ir apie juos net
negalvoja. Tačiau jo tapybos kūrinių paviršių kartais perskrodžiančios linijos, primenančios dalgio
grybšnius javų lauke, yra pats geriausias „dalgiškumo“ įrodymas. Taip pat L. Jusionis operuoja
labai aiškiomis politiškumo ir lytiškumo kategorijomis: jų įsikūnijimas yra tapybinė kompozicija,
vaizduojanti rutulius (vyro sėklides), kurie, kaip
aiškina pats menininkas, tėra šviestuvų gaubtai.
The Scynthe stereotype creates itself at the clash
of the political and the sexual aspects. From the
point of view of psychoanalysis and even analytical psychology, the Scynthe represents a powerful
expression of sexuality, or the masculine libido.
The scynth can stab and cut, is long and sharp.
In the context of Lithuanian culture, the scynthe
is an integral part of the national identity, but
also a symbol of resistance against oppression
(the unbent scynthe as a tool used for fighting in
the history of Lithuania‘s uprisings against Russian Empire in the 19th century). Linas Jusionis
does not paint scynthes – he never even thinks
about them. However, the lines that sometimes
run across the surface of his paintings, remind the
strokes of the scynthe in the field of wheat and
are the best proof of the „scynthicity“. Moreover,
Linas Jusionis operates very clear categories of
policy and sexuality: their embodiment lies in the
painting composition depicting balls (man‘s testicles), which, according to the artist, are merely
lampshades.
Stereotyp Kosy tworzy się po zetknięciu się aspektów politycznego i płciowego. Z punktu widzenia
psychoanalizy czy nawet psychologii analitycznej
Kosa reprezentowałaby silnie wyrażoną płciowość, męskie libido. Kosa kłuje i tnie, jest długa i
ostra. W kontekście kultury litewskiej kosa jest nie
tylko integralną częścią tożsamości narodowej,
ale też symbolem oporu wobec ucisku (kosa na
sztorc jako narzędzie walki w dziejach XIX-wiecznych powstań). Linas Jusionis nie maluje kos i
nawet o nich nie myśli. Jednak linie przecinające niekiedy powierzchnie jego dzieł malarskich,
przypominające pokosy zboża, jest najlepszym
dowodem „kosowatości”. Jusionis operuje także
bardzo wyraźnymi kategoriami polityczności i
płciowości: ich wcielenie jest malarską kompozycją, przedstawiającą kule (jądra męskie), które, jak
wyjaśnia sam artysta, są jedynie kloszami lamp.
Стереотип Косы появляется при столкновении
политического и полового аспектов. С точки
зрения психоанализа или даже аналитической
психологии Коса является представителем ярко
выраженной сексуальности, мужского либидо.
Коса колет и режет, она длинная и острая. В
контексте литовской культуры коса – не только
неотделимая часть национального идентитета, но и символ сопротивления политическому
гнёту (выпрямленная коса как орудие борьбы в истории восстаний девятнадцатого века).
Л. Юсёнис в своих произведениях кос не пишет и о них даже не думает. Однако местами
перерезающие поверхность его работ линии,
напоминающие «гребки» косы на пшеничном
поле, служат лучшими доказательствами его
сопричастности с косой. Также Л. Юсёнис оперирует очень чёткими категориями политичности и сексуальности: их воплощением является
живописная композиция, изображающая шары
(мужские яички) – согласно пояснению самого
художника, на самом деле это просто абажуры
светильников.
62
63
KRISTINA INČIŪRAITĖ
LT
PATRICIJA JURKŠAITYTĖ
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Kristina Inčiūraitė (g. 1974 m.) 1999 m. Šiaulių
universitete baigė Dailės fakultetą. Menininkė
daugiausiai kuria videofilmus, videoinstaliacijas
bei eksperimentinio ir dokumentinio pobūdžio
filmus, taip pat piešinius, fotografijas, objektus,
garso projektus. K. Inčiūraitė savo kūryboje fiksuoja laiko slinktį bei identiteto transformacijas,
pasireiškiančias konkrečiame sociopolitiniame
kontekste. Savo kūriniuose autorė mėgsta provokuoti ir kurti intrigą, visuomet paliesdama aktualią problematiką, nulemtą dabartinio gyvenimo
ypatybių.
Kristina Inčiūraitė (born in 1974) graduated from
the Department of Arts at Šiauliai universitety
in 1999. The artist produces mostly videofilms,
videoinstallations and movies of experimental
and documentary character, also drawings, photographs, objects and sound projects. In her artworks, Kristina Inčiūraitė records the shift in time
and transformations of identity that emerge in
a particular sociopolitical context. In her works,
the author likes to provoke and carry on intrigue,
always looking at relevant problems caused by
peculiarities of current life.
Patricija Jurkšaitytė (g. 1968 m.) 1987–1993 m.
studijavo tapybą Vilniaus Dailės akademijoje, tačiau vargu ar galima teigti, kad ši menininkė yra
tipiška lietuviškos tapybos atstovė. Studijuodama
VDA P. Jurkšaitytė su savo kolegomis buvo profesoriaus iš JAV Kęstučio Zapkaus, gerokai pakoregavusio čionykščius požiūrio į meną principus,
mokinių grupėje.
Patricija Jurkšaitytė (born in 1968) studied painting at Vilnius Academy of Arts in 1987–1993, but
could hardly stand for a typical representative of
the Lithuanian school of painting. As a student,
Patricija Jurkšaitytė and her colleagues belonged
to the group of students taught by Kęstutis Zapkus, professor from the USA who made considerable changes in the local attitudes to art.
Kristina Inčiūraitė yra sudalyvavusi daugelyje
tarptautinių parodų: 9-oji Baltijos Tarptautinio
meno trienalėje (2005 m.), 3-oji Prahos bienalėje (2007 m.), 2-oji Maskvos Šiuolaikinio meno
bienalėje (2007 m.), 3-oji Prahos bienalėje (2007
m.), 4-oji „Ars Baltica“ fotografijos meno trienalėje
(2008 m.), 15-oji Talino grafikos trienalėje (2011
m.) ir kt. Jos filmai buvo pristatyti tarptautiniuose
kino ir videofilmų festivaliuose: 28-ąjame Kaselio
dokumentinių filmų ir video festivalyje (2011 m.),
53-osiose Šiaurės filmų dienose Liubeke (2011
m.), 40-ąjame „du Nouveau Cinema“ festivalyje
Monrealyje (2011 m.); 10-ąjame „East End Film“
festivalyje Londone (2011 m.); tarptautiniame
dokumentinių filmų festivalyje „FIDMarseille“
(2008 m.) ir kt. K. Inčiūraitė yra dirbusi meninėse
rezidencijose Austrijoje, Islandijoje, Norvegijoje,
Rumunijoje, Suomijoje bei Švedijoje.
K. Inčiūraitė has participated in many international exhibitions: the 9th Baltic Triennial of International Art (2005), Prague Biennale 3 (2007), the
2nd Moscow Biennale of Contemporary Art (2007),
the 4th Ars Baltica Triennial of Photographic Art
(2008), the 15th Tallinn Print Triennial (2011) and
others. Her films were presented at international
festivals of videos and cinema films: the 28th Kassel Documentary Film and Video Festival (2011),
the 53rd Nordic Film Days in Lübeck (2011),
the 40th Montreal Festival du Nouveau Cinema
(2011), the 10th East End Film Festival in London (2011), FIDMarseille International Festival
of Documentary Film (2008), etc. K. Inčiūraitė has
worked in artist residences in Austria, Finland,
Iceland, Norway, Romania, and Sweden.
Priešingai įsigalėjusiai tapybinei tradicijai, kuriai
svarbu yra koloristiniai santykiai, stilizuotas piešinys ir ekspresyvus potėpis, P.Jurkšaitytė veikia
klasikinės tapybos – daugiasluoksnės, racionaliai
temperuotos – žanro ribose. Vizualus menininkės
pasakojamas atsispiria nuo kelių esminių taškų:
dailės istorijos ir kasdienybės (tiksliau – viešųjų
ryšių) kultūros. Pirmąjį menininkė išreiškia kurdama žinomų klasikų kūrinių, antrąją – reklaminės
fotografijos „remiksus“, minėtus kūrinius „perleidsdama“ per asmenybinius filtrus.
Contrary to the established tradition of painting that focuses on the colouring relations,
stylized drawing and expressive brushstrokes, P. Jurkšaitytė’s artworks function within
the limits of the classical painting genre, which
is multi-layered and rationally tempered. The artist’s visual narrative starts from the few essential
points: the history of fine arts and the culture of
daily life (public relations, to be more accurate).
Patricija expresses the first one by making „remixes“ of world-famous classical paintings, and
the second by „remixing“ advertisement photography, making those artworks go through her personal filters.
Šalia tapybos P. Jurkšaitytė kuria objektus, instaliacijas, kuriems taip pat būdingos pretenzijos į
pompastiškumą, prabangą, „glamūrą“ bei jų ironiškas simuliavimas.
Dešimtajame dešimtmetyje menininkė priklausė
vienai iš šiuolaikinio meno pionierių – konceptualaus ir performatyvaus meno grupuotei „Geros
blogybės“; kaip tapytoja ji aktyviai bendradarbiavo su dailės galerija „Galerie Dis“ (Mastrichtas,
Nyderlandai).
64
Along with the paintings, P. Jurkšaitytė also creates objects and installations that are characterized by would-be pompousness, luxury, glamour,
and their ironic simulations.
In the 1990s, the artist belonged to one of the pioneers in contemporary art – the conceptual and
performative art collective “Geros blogybės“(Good
Evils), and was actively cooperating with gallery
Galerie Dis (Maastricht, the Netherlands).
65
MARIUS ZAVADSKIS
EGLĖ RIDIKAITĖ
LT
BIOGRAFIJA /
EN
LT
BIO
BIOGRAFIJA / EN BIO
LT
EN
LT
EN
Tapytoja Eglė Ridikaitė (g. 1966 m.) 1982–1986
m. mokėsi S. Žuko Taikomosios dailės technikume,
Kaune, 1991–1997 m. studijavo tapybą Vilniaus
Dailės akademijoje. Minimalistinę menininkės
tapybą galima apibrėžti trafaretinio minimalizmo kategorija. Joje ypatingo sugestyvumo įgauna dideli, plokšti tapybiniai plotai, dekoruoti
trafaretinėmis detalėmis. Trafaretas E. Ridikaitės
tapyboje yra ne tik formalios išraiškos priemonė, bet ir konceptualus elementas, išreiškiantis
standartizuotos kasdienybės, šabloninės kultūros
ypatumus su visais jų malonumais, neigiamumais
ir lūkesčiais.
Painter Eglė Ridikaitė (born in 1966) attended
Stepas Žukas Training School of Applied Arts
in Kaunas, in 1982–1986, and was a student of
painting at Vilnius Academy of Arts in 1991–
1997. Her minimalistic style of painting may be
described by a category of stencil minimalism.
E. Ridikaitė’s artworks gain suggestivity due to
their large and flat painting surfaces decorated
with stencil details. In Eglė’s paintings, a stencil
is not just formal means of expression, but also a
conceptual element expressing the peculiarities
of the everyday, conventional culture with all of
their pleasures, negativities and expectations.
Marius Zavadskis (g. 1979 m.) 1997–2003 m.
studijavo skulptūrą Vilniaus Dailės akademijoje
(VDA). 2008 m. VDA jam suteiktas dailės krypties meno licenciato laipsnis. M. Zavadskis yra ne
tik skulptorius siaurąja ta žodžio prasme, bet ir
plataus profilio kūrėjas: nuo monumentalisto iki
iliustratoriaus. Visose jo kūrybinės veiklos srityse
jungiasi grožis ir intelektas. Intelektualiems dalykams (kultūrinėms patirtims, istorinėms aliuzijoms) menininkas siekia suteikti estetiškai patrauklią formą, o gražiems dalykams (tegul ir kičo
elementams) – intelektualumo aurą ar bent jau
jos imitaciją.
Marius Zavadskis (born in 1979) studied sculpture at Vilnius Academy of Arts, where he was a
post-graduate sculpture student in 2006–2008.
Marius Zavadskis is not only a sculptor in the
narrow sense of the word, but a multiskilled artist: from monumentalist to illustrator. In all the
fields of his creative work, beauty combines with
intellect. The artist seeks to provide aesthetically
attractive form to intellectual things (cultural experiences or historical allusions) and an aura of
intelligence (or at least its imitation) to beautiful
things, even if they are kitsch elements.
E. Ridikaitė nuo 1993 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Kanadoje, Kinijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje), reguliariai rengia individualias parodas (1999, 2000, 2002, 2007, 2011
m.), stažavosi Paryžiuje (1996 m.) ir Stokholme
(1998 m.).
Since 1993, E. Ridikaitė has been participating
in exhibitions in Lithuania and other countries
(Canada, China, France, Germany, Sweden) and
organizing her personal exhibitions on a regular
basis (in 1999, 2000, 2002, 2007, and 2011). She
underwent training courses in Paris (1996) and
Stockholm (1998).
Nuo 2005 m. M. Zavadskis yra Lietuvos Dailininkų
sąjungos narys. 2004 m. menininkas pelnė pirmąją premiją „Hansabanko“ organizuotame skulptūros konkurse „Gyvenk visą gyvenimą“. 2005 m. jam
suteiktas diplomas 8-ojoje Baltijos regiono šalių
grafikos bienalėje Karaliaučiuje (Rusija).
M. Zavadskis has been a member of Lithuanian
Artists’ Association since 2005. In 2004, the artist
was awarded first prize in „Live All Your Life“
sculpture tender initiated by Hansabank. In 2005,
he gained a diploma at 8th Graphic Art Biennial of
Baltic States in Kaliningrad (Russia).
LT
MOTINA / EN MOTHER / PL MATKA / RU МАТЬ – Kristina Inčiūraitė
66
67
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Motina
Personažas – Kristina Inčiūraitė
Stereotype: the Mother
Personality: Kristina Inčiūraitė
Stereotyp – Matka
Postać – Kristina Inčiūraitė
стереотип – МАТЬ
персонаж – Кристина Инчюрайте
Kai susikerta lytinis ir psichologinis aspektai,
„gimsta“ Motinos stereotipas. Šis stereotipas gali
galioti tiek moteriškos, tiek vyriškos lyties menininkų darbuose. Kas jiems, motiniškiems, būdinga? Motiniškumas, šiltumas, švelnus moralizavimas, nedidelių baimių ir prietarų egzistavimas
paribyje. Tam tikrais aspektais Motinos stereotipas yra artimas Suknelės ar net Instrukcijos stereotipams. Visų pirma, jam nėra būdingas žiaurumas,
agresija ar brutalios jėgos panaudojimas. Kita
vertus, jo raiškos lauke stipriai veikia užslėptas
didaktikos veiksnys. Motinos stereotipo šešėlyje
egzistuojančių meno kūrinių žiūrovai gali pasijusti netgi fiziškai apgobti rūpestingo dėmesio ir
pasiaukojančios globos. Motinos stereotipo lauke
kuriantys menininkai (K.Inčiūraitė yra nepriekaištingas tokio atvejo pavyzdys), regis, kuria ne sau
ar dėl savęs: jų meninės strategijos visuomet nukreiptos į kitą, kuriama vardan kito. Kiek tame yra
pozos ir kiek užslėpto egoizmo – kitas klausimas,
tačiau reikia turėti omenyje, kad net ir nesavanaudiška Motinos meilė bei globa neretai ciniškai
aiškinama biologiniais instinktais ar psichologiniu savęs patenkinimu, kai aukojantis jaučiama
satisfakcija.
When the sexual and the psychological aspects
collide, the Mother‘s stereotype is born. This stereotype may function in the works of both female and male artists. What is typical for them,
the motherly artists? Motherliness, warmness,
gentle preaching, minor fears and prejudice existing in the periphery. From certain aspects, the
Mother stereotype is close to the Dress and even
the Instruction stereotypes. First of all, its characteristics exclude cruelty, agression or using brutal
forces. On the other hand, its field of expression
is under considerable influence of the concealed
didactic factor. The viewers of artworks existing
in the shade of the Mother stereotype may feel
even physically wrapped in scrupulous attention
and self-sacrificing care. The artists who work in
the field of Mother stereotype (Kristina Inčiūraitė
is a flawless example of the case) seem to create
not for themselves or for the sake of themselves:
their artistic strategies are always aimed at the
other, so they create in the name of the other.
How many elements of pose and disguised egoism this motherliness contains is another question. However, we should keep in mind that even
unselfish Mother‘s love and care is often cynically
explained by biological instincts or psychological self-fulfilment, when one feels satisfaction at
sacrificing oneself.
Na przecięciu się aspektów płciowego i psychologicznego „rodzi się” stereotyp Matki. Ten stereotyp może uobecniać się zarówno w pracach
artystów płci żeńskiej, jak i męskiej. Co cechuje
prace „macierzyńskie”? Macierzyńskość, ciepło, łagodne moralizatorstwo, istnienie niewielkich lęków i przesądów. W pewnych aspektach stereotyp
Matki jest bliski stereotypom Sukienki czy nawet
Instrukcji. Przede wszystkim nie jest mu właściwe
okrucieństwo, agresja czy stosowanie brutalnej
siły. Z drugiej strony, silnie objawia się tu ukryty
czynnik dydaktyczny. Odbiorcy prac powstałych w
cieniu stereotypu Matki mogą poczuć się nawet
fizycznie otoczeni matczyną troskliwą uwagą i
ofiarną troską. Artyści tworzący w polu stereotypu
Matki (Kristina Inčiūraitė jest wzorcowym przykładem takiego przypadku), jak zdaje się, tworzą nie
dla siebie i nie ze względu na siebie: ich strategie artystyczne zawsze są skierowane na innego,
tworzone w imię innego. Ile w tym jest pozy i ile
ukrytego egoizmu – to inne pytanie, jednak należy mieć na uwadze, że nawet bezinteresowna
miłość i opieka Matki często jest cynicznie tłumaczona biologicznymi instynktami czy psychologicznym samozadowoleniem, bo jakoby matka
poświęcając się, czuje satysfakcję.
Когда пересекаются половой и психологический
аспекты, «рождается» стереотип Матери. Этот
стереотип может иметь силу в произведениях художников как женского, так и мужского пола. Что
для них, материнских, характерно? Материнское
поведение, теплота, мягкая морализация, существование небольших страхов и предрассудков на
пограничье. В определённых аспектах стереотип
Матери близок стереотипам Платья или даже
Инструкции. Во-первых, для него не характерна
жестокость, агрессия или использование грубой
силы. С другой стороны, в сфере его выражения
сильно действует затаённый дидактический фактор. Зрители произведений, существующих в тени
стереотипа Матери, могут даже физически почувствовать себя окутанными заботливым вниманием и самоотверженным покровительством. Художники, работающие в сфере стереотипа Матери
(К. Инчюрайте является безупречным примером
такого случая), кажется, творят не для себя или
ради себя: их художественные стратегии всегда
направлены на другого, они творят во имя кого-то
другого. Сколько в этом позы и сколько затаённого эгоизма – уже другой вопрос, однако нужно
иметь в виду, что даже бескорыстная любовь и
опека Матери нередко цинично объясняются биологическими инстинктами или психологическим
самоудовлетворением, когда при самопожертвовании человек чувствует сатисфакцию.
68
69
LT
KASTRACIJA / EN CASTRATION / PL KASTRACJA / RU КАСТРАЦИЯ – Patricija Jurkšaitytė
70
71
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Kastracija
Personažas – Patricija Jurkšaitytė
Stereotype: Castration
Personality: Patricija Jurkšaitytė
Stereotyp – Kastracja
Postać – Patricija Jurkšaitytė
стереотип – КАСТРАЦИЯ
персонаж – Патриция Юркшайтите
Keturioliktasis Lietuvos meno stereotipas yra ne
daiktas ar atributas, o procesas – Kastracija kaip
šalinimo operacija. Šis stereotipas susiformuoja
lytinio ir kultūrinio aspektų sankirtoje. Semantikos atžvilgiu kastracijos opozicijoje yra pats šalinimo objektas, t.y. falas, kurį galima suvokti ir
labai tiesmukai. Nuo akmens amžiaus falas buvo
vienas iš esminių meninių motyvų viso pasaulio
ir taip pat šio konkretaus regiono mene. Vis dėlto,
vaizduojant falą, dėl tam tikrų (estetinių, etinių,
ideologinių, fiziologinių, buitinių, psichologinių
ir t.t.) sumetimų jis dažnai būdavo maskuojamas
įvairiausiais aprangos aksesuarais ar net brutaliai
šalinamas arba ketinamas šalinti fiziškai.
The fourteenth stereotype in Lithuanian art is
not an item or attribute, but a process – Castration as an operation for the removal. This stereotype forms itself at the intersection of the sexual
and the cultural aspect. Semantically, castration
has in opposition the very object of removal, i.e.
the phallus, which may be perceived very bluntly.
Ever since the Stone Age, the phallus has been
one of the essential artistic motifs in the world‘s
art, including the art of this very region. Nevertheless, in picturing the phallus, due to certain (aesthetical, ethical, ideological, physiological, social,
psychological, etc.) considerations it would often
be disguised by various clothing accessories, removed or intended to be removed physically.
Czternasty stereotyp sztuki litewskiej nie jest rzeczą czy atrybutem, ale procesem – jest to Kastracja, czyli operacja usunięcia. Ten stereotyp tworzy
się na stylu aspektów płciowego i kulturowego.
Pod względem semantyki w opozycji do kastracji jest sam obiekt usunięcia, tj. fallus. Od epoki
kamienia fallus był jednym z kluczowych motywów w sztuce całego świata, również danego regionu. Mimo to, podczas przedstawiania fallusa,
z pewnych względów (estetycznych, etycznych,
ideologicznych, fizjologicznych, społecznych, psychologicznych itd.) często bywał on maskowany
za pomocą najprzeróżniejszych części stroju czy
nawet brutalnie usuwany lub skazywany na fizyczną likwidację.
Patricija Jurkšaitytė also „castrates“ artworks by
„cutting out“ figures (it is symptomatic that most
of them are male) from classical paintings and,
therefore, „sterilizing“ them. So here the phallus is not only an expression of the masculinity
substance, but also a symbolic form of the earlier artistic ideologies, attitudes and beliefs. The
artists working under the flag of Castration are
distinctive for their retrospective structure of
thinking, which displays itself in their dialogues
or disputes with the phenomena that operates in
earlier cultural layers.
Patricija Jurkšaitytė też „kastruje” prace, „wycinając” figury z malarstwa klasycznego (symptomatyczne, że większość z nich stanowią figury męskie) i w taki sposób „sterylizuje” dzieła sztuki.
Fallus jest tu więc nie tylko substytucją męskości,
ale też „usymbolizowaną” postacią wcześniejszych ideologii artystycznych, poglądów, przekonań. Artyści działający pod sztandarem stereotypu Kastracji odznaczają się retrospekcyjną
strukturą myślenia, wyrażającą się w dialogach
czy dysputach z fenomenami funkcjonującymi we
wcześniejszych warstwach kulturowych.
Четырнадцатый стереотип литовского искусства
– не предмет или атрибут, а процесс: Kастрация
как операция по удалению. Этот стереотип формируется при пересечении полового и культурного
аспектов. С семантической точки зрения, в оппозиции к кастрации находится сам объект удаления,
т.е. фаллос, который можно понимать и в очень
прямом смысле. Со времён каменного века фаллос был одним из существенных художественных
мотивов в искусстве всего мира, а также данного
конкретного региона. Тем не менее при изображении фаллоса по определённым (эстетическим,
этическим, идеологическим, бытовым, психологическим и т.п.) соображениям он часто маскировался различными аксессуарами одежды или даже
жестоким образом удалялся или предполагался
быть удалённым физически. П. Юркшайтите тоже
«кастрирует» произведения, «вырезая» фигуры
из полотен классической живописи (симптоматично то, что большинство этих фигур – мужские)
и таким образом «стерелизуя» произведения визуального искусства. Поэтому здесь фаллос – это
не только выражение субстанции мужественности,
но и символизированный образ более ранних художественных идеологий, взглядов, убеждений.
Художники, работающие под флагом Кастрации,
отличаются ретроспективной структурой мышления, находящей своё выражение в диалогах или
диспутах с феноменами, действующими в более
ранних культурных пластах.
P. Jurkšaitytė taip pat „kastruoja“ kūrinius, iš klasikinės tapybos „išpjaudama“ figūras (simptomiška
tai, kad dauguma jų yra vyriškos) ir taip „sterilizuodama“ dailės kūrinius. Tad čia falas yra ne tik
vyriškumo substancijos išraiška, bet ir susimbolintas ankstesnių meninių ideologijų, požiūrių,
įsitikinimų pavidalas. Po Kastracijos stereotipo vėliava veikiantys menininkai pasižymi retrospektine mąstymo struktūra, besireiškiančia dialogais
arba disputais su ankstesniuose kultūriniuose
sluoksniuose veikiančiais fenomenais.
72
73
LT
KAROLIS / EN BEAD / PL WISIOREK / RU БУСИНА – EGLĖ RIDIKAITĖ
74
75
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Karolis
Personažas – Eglė Ridikaitė
Stereotype: the Bead
Personality: Eglė Ridikaitė
Stereotyp – Wisiorek
Postać – Eglė Ridikaitė
стереотип – БУСИНА
персонаж – Эгле Ридикайте
Lytinio ir politinio aspektų koreliacijoje atsiranda Karolio stereotipas. Vizualiai karolis primena
nukarusį falą. Karolis kaip papuošalas yra pasyviai kabantis elementas, tačiau, pavyzdžiui,
1863-ųjų m. sukilimo metu lietuvių ir lenkų moterys kaip gedulo ir pasipriešinimo ženklą nešiojo juodus karolius (vėliau caro valdžia uždraudė
tokią priešiškumo manifestaciją). Viena vertus,
karolis yra pasyvaus pasipuošimo atributas, kita
vertus, kaip rodo minėtas pavyzdys, jis yra susijęs
su sielvartu ar lengvu liūdesiu. Tokiam liūdesėliui
apibrėžti ypač tinka Eglės Ridikaitės kuriami interjerai. Juose esama ir standartinės „karoliškos“
puošybos, kabančios lyg sietynai ar tapetų ornamentai, ir aiškiai išreikšto lytiškumo. E. Ridikaitės
kūryboje sovietinės standartizacijos nostalgija ir
tuo pačiu marazmatika, regima per moters, užsisukusios rutinos karuselėje (melancholijoje) akinius.
At the correlation of the sexual and the political aspects, the Bead stereotype appears. Visually, a bead resembles a phallus hanging down.
As a piece of adornment, a bead is an element
hanging passively, however, for instance, during
the 1863 uprising Lithuanian and Polish women
were wearing black beads as a sign of mourning
and resistance (later, the Russian authorities prohibited this kind of manifestation). On one hand,
a bead is an attribute of passive resistance, on
the other hand, as the above-mentioned example
shows, it is also related to sorrow or tender sadness. To define that kind of sadness, the interiors
that Eglė Ridikaitė creates seem to be most suitable. They contain both standard ornaments in
“beads beauty” style, that are hanging down like
lustres or wallpaper decorations, and some effectively expressed sexuality. In Eglė Ridikaitė‘s artworks, a nostalgie for Soviet standartization and,
at the same time, its „looney tunes“ tendencies
are seen through the glasses of a woman who
has been riding wild on a merry-go-round of the
daily routine (melancholy).
W korelacji aspektów płciowego i politycznego
powstaje stereotyp Wisiorka. Wizualnie wisiorek
przypomina zwiotczały fallus. Wisiorek jako ozdoba jest pasywnie wiszącym elementem, jednak,
np. podczas powstania styczniowego litewskie i
polskie kobiety nosiły czarne wisiorki jako oznakę
żałoby i oporu (później władze carskie zabroniły
takiej manifestacji wrogości). Z jednej strony, wisiorek jest atrybutem pasywnego upiększania się,
z drugiej zaś, jak dowodzi wspomniany przykład,
jest związany z rozpaczą czy lekkim smutkiem.
Do wyrażenia tego smutku szczególnie nadają
się wnętrza tworzone przez Eglė Ridikaitė. Jest
w nich i standardowe „paciorkowe” zdobnictwo,
zwisające w postaci żyrandoli, czy ornamentów
tapet, i jasno wyrażona płciowość. W twórczości
E. Ridikaitė nostalgia za sowiecką standaryzacją,
a jednocześnie jej marazm, widziana jest przez
okulary kobiety kręcącej się w karuzeli rutyny
(melancholii).
При корреляции полового и политического аспектов возникает стереотип Бусины. Визуально
бусина напоминает отвисший фаллос. Бусина
как украшение – пассивно свисающий элемент,
однако, к примеру, во время восстания 1863 г.
литовские и польские женщины в знак траура
и сопротивления носили чёрные бусы (позже
царские власти запретили такую манифестацию враждебности). С одной стороны, бусина –
это пассивный атрибут украшения, с другой стороны, как видно из приведённого примера, он
связан с горем, скорбью или лёгкой печалью.
Для описания такой печали особенно подходящи интерьеры, которые создаёт Эгле Ридикайте.
В них есть и стандартные «бусинные» украшения, свисающие наподобие люстр или обойных
орнаментов, и чётко выраженная сексуальность. В творчестве Э. Ридикайте ностальгия
по советской стандартизации и в то же время
её маразматика рассматривается сквозь очки
женщины, закрутившейся в карусели рутины (в
меланхолии).
76
77
LT
ŽIEDAS / EN BLOSSOM / PL KWIAT / RU ЦВЕТОК – MARIUS ZAVADSKIS
78
79
LT
EN
PL
RU
Stereotipas – Žiedas.
Personažas – Marius Zavadskis.
Stereotype: the Blossom.
Personality: Marius Zavadskis.
Stereotyp – Kwiat
Postać – Marius Zavadskis
стереотип – ЦВЕТОК
персонаж – Марюс Завадскис
Žiedo stereotipas susiformuoja jungiantis dviem
lytiniams aspektams (tartum gametoms). Botanikoje žiedas suvokiamas kaip augalų dauginimosi organas. M. Zavadskis, kaip ir kiti menininkai,
atstovaujantys Žiedo stereotipui, jį išreiškia naudodamas iš vieno objekto į kitą keliaujančios ir
keliamos žiedinės kilpos figūros bei augalų žiedų
(ramunių, chrizantemų ir pan.) motyvus. Jeigu įsiklausytume į kai kuriuos menininko M. Zavadskio
asmeninės biografijos faktus, taptų akivaizdu, kad
jis pats veikia lyg tikra atvaizdų, stabų, skulptūrų
ir objektų „darymo“ mašina, savotiškas seksualumo agregatas, kartkartėmis periodiškai sustojantis dėl priverstinių, melancholijos sąlygotų pauzių
bei ilgiau trunkančių pertraukų.
The Blossom stereotype is formed when two
sexual aspects join each other (like the gametes).
Botanics perceives the blossom as a reproductive
organ of the plants. Marius Zavadskis, as well as
other artists representing the Blossom stereotype, expresses it by using the motifs of blossom
loop figure and blossoming flowers or plants
(wild camomiles, chrysantemums, etc.) that travel
or are transported from one object to another. If
we consider some facts from the personal biography of artist Marius Zavadskis, it becomes obvious
that he himself is functioning as a real machine
for „producing“ images, cult-figures, sculptures
and objects, a peculiar aggregate of sexuality that
sometimes makes stops because of the enforced
pauses or longer breaks caused by melancholy.
Stereotyp Kwiatu powstaje po połączeniu się
dwóch aspektów płciowych (jak gamety). W botanice kwiat jest pojmowany jako narząd rozmnażania się roślin. Marius Zavadskis i inni artyści,
reprezentujący ten stereotyp, wyrażają go, wykorzystując motywy pręcikowate figury wędrujące od jednego obiektu do innego oraz motywy
kwiatów roślin (rumianków, chryzantem itp.). Gdybyśmy się wsłuchali w niektóre fakty z osobistej
biografii Mariusa Zavadskisa, stałoby się jasne,
że działa on jak prawdziwa maszyna do „robienia” obrazów, posążków, rzeźb i obiektów, swego
rodzaju agregat seksualności, od czasu do czasu
zatrzymujący się na przymusowe, uwarunkowane
melancholią pauzy i dłuższe przerwy.
Стереотип Цветка формируется при объединении двух половых аспектов (наподобие гамет).
В ботанике цветок воспринимается как орган
размножения растений. М. Завадскис и другие
художники, представляющие стереотип Цветка, выражают его при помощи использования
путешествующих и переносимых из одного
объекта в другой мотивов фигуры цветочной
петли и цветков растений (ромашек, хризантем
и т.д.) Если мы вслушаемся в некоторые факты
личной биографии художника М. Завадскиса,
станет очевидно, что он сам действует в качестве настоящей машины по «производству»
изображений, идолов, скульптур и объектов,
своеобразного сексуального агрегата, время от
времени периодически останавливающегося
из-за вынужденных пауз и более долгих перерывов, обусловленных меланхолией.
80
81
LT
NUOŠIRDUS
EN
SINCERE
PL
SZCZERY
RU
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
Vienas esminių požymių, išreiškiančių nuoširdumą, yra žemiškos (nuo juodai baltų iki
moliškai rusvų) spalvos ir taip pat struktūriški
potėpiai. Struktūriškas potėpis – tai iš pačių
tapytojų išgirsta sąvoka. Potėpis yra daugiaprasmė sąvoka. Tai nebūtinai yra aliejinio dažo
prisilietimas: tai gali būti ir ofsetinis, rastrinis
ir kitoks potėpis. Svarbiausia yra iš to spalvinio sprendimo ir struktūrinio potėpio sudėliota struktūra. Vizualiai ji gali priminti dirvoną
arba lysvę, užuolaidą arba sienų apmušalą.
One of the major attributes expressing sincerity is the use of earthly colours: from black to
white, or the tawny clay tones, and structured
strokes. A structured stroke is a term employed
by artists who engage in painting. A stroke is
a multi-dimensional concept. A stroke is not
necessarily a touch of oil-based paint: it may
be an offset stroke, raster stroke, or another
kind of stroke. The key thing is the structure composed of the color solution and the
structural stroke. Visually, this structure may
resemble virgin land or a seedbed, as well as
curtains or wall coating.
Jedną z kluczowych oznak wyrażających szczerość są ziemiste kolory (od czarno-białego
do gliniastej brunatności) i strukturalne pociągnięcia pędzla. Strukturalne pociągnięcie
pędzla – to pojęcie zasłyszane u samych malarzy. Pociągnięcie pędzla jest pojęciem wieloznacznym. Niekoniecznie musi ono być dotknięciem farby olejnej – może być offsetowe,
rastrowe lub jeszcze inne. Najważniejsza jest
struktura otrzymana dzięki temu rozwiązaniu
kolorystycznemu i strukturalnemu pociągnięciu pędzla. Wizualnie może ona przypominać
ugór lub grzędę, zasłonę lub obicie ścian.
Один из существенных признаков, выражающих чистосердечность – это земляные
(от чёрно-белых до глиняно-рыжих, бурых,
коричневатых) цвета, а также структурные
мазки кисти. Структурный мазок – понятие,
услышанное от самих живописцев. Мазок –
это многозначное понятие. Это не обязательно прикосновение масляной краски.
Это может быть и офсетный, и растровый,
и другой мазок. Важнее всего структура,
сложенная из этого цветового решения и
структурного мазка. Визуально она может
напоминать залежную землю или грядку,
занавес или обои.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
82
83
LT
PL
LINAS JUSIONIS IR JO LINIUOTĖS
LINAS JUSIONIS I JEGO LINIJKI
Linui Jusioniui liniuote daužydavo per rankas visose mokyklose – ir Vilniuje, ir Štutgarte. Ir studijuojant tapybą, ir filosofiją.
Kodėl taip vykdavo, nežinia. Turbūt brutalus ir žiaurus aktas
prieš Menininką reguliariai būdavo kartojamas sekant griežta
spartiečių auklėjimo sistema.
Linas Jusionis był bity linijką po rękach we wszystkich szkołach – i w Wilnie, i w Stuttgarcie. I studiując malarstwo, i filozofię. Dlaczego tak się działo, nie wiadomo. Widocznie brutalny i okrutny akt przeciwko Artyście powtarzany był regularnie,
naśladując surowy system wychowania spartańskiego.
Liniuotė yra gero amato išmanymo ir ryžto simbiozės vaisius.
Liniuotę naudojantis žmogus priverstas būti ir darbščiu –
siekiančiu tikslo, ir protaujančiu – žinančiu, kaip to galutinio
rezultato reikia siekti. Todėl L. Jusionis yra būtent toks, o ne
kitoks.
Linijka jest owocem symbiozy dobrej znajomości rzemiosła
i determinacji. Człowiek używający linijki jest zmuszony być
pracowitym – i uparcie dążącym do celu, i myślącym – czyli
takim, który wie, jak należy dążyć do obranego celu.. Dlatego
Linas Jusionis jest właśnie taki, a nie inny.
EN
RU
LINAS JUSIONIS AND HIS RULERS
ЛИНАС ЮСЁНИС И ЕГО ЛИНЕЙКИ
Teachers were offen slapping Linas Jusionis on his hands with
a ruler at all schools – both in Vilnius and in Stuttgart, when
he was studying both painting and philosophy. Why they did
it, no one knows. Perhaps they repeated this brutal and cruel
act against the Artist on a regular basis in order to follow the
strict Spartan educational system.
Линаса Юсёниса били по рукам линейкой во всех школах –
и в Вильнюсе, и в Штутгарте. И когда он изучал живопись,
и когда был студентом философии. Почему так происходило – неизвестно. По-видимому, этот грубый и жестокий акт
против Художника постоянно и регулярно повторялся из-за
стремления учителей придерживаться строгой спартанской
системы воспитания.
Ruler is a fruit of the symbiosis between great knowledge
of the craft and determination. The one who uses the ruler
is forced to be both hardworking – striving for a goal, and
sentient – knowing how to achieve the final result. Therefore
Linas Jusionis is precisely this, and not another.
Линейка – плод симбиоза между отличным знанием своего ремесла и решительностью. Человек, использующий
линейку, принуждён также быть и трудолюбивым, целеустремлённым, и мыслящим, знающим, каким образом к
этому конечному результату нужно стремиться. Л. Юсёнис –
именно такой, а не другой.
LT
EN
PL
RU
SANDALAI
THE SANDALS
SANDAŁY
САНДАЛИИ
Sandalus avintys žmonės daug vaikščioja. Vaikščiodami jie ne
tik pasislenka iš taško A į tašką B, bet ir plečia savo akiratį:
daug ką sužino naujo, netikėto. Tuo pačiu, būtent dėl vaikščiojimo ir „kultūrinimo“, sandalininkai perneša informaciją. Regis,
ne visi jų tai žino. Panašiai žiedus apdulkina kai kurie to net
nesuvokiantys vabzdžiai. Bet žmonės tą puikiai suvokia, galbūt dėl to ir avi sandalus, tik ne auksuotus ar auksinius (kaip
dievai). M. P. Vilučiui sandalų auksinti neleistų ir jo žmogiškas
kuklumas.
People who wear sandals usually walk a lot. In walking, they
not merely move from point A to point B, but also expand
their own horizons by learning a lot of new and unexpected
things. At the same time, it is exactly due to their walking and
“civilizing” that the sandal-wearers disseminate information.
It seems that not all of them know it. Similarly, some insects
that pollinate flowers fail even to grasp the fact of doing so.
But people are well aware of what they do, and perhaps because of this they wear sandals, just not gilded or golden ones
(like the gods). M. P. Vilutis’ characteristic modesty is one more
reason why he would never gild his sandals.
Ludzie noszący sandały dużo chodzą. Chodząc nie tylko przemieszczają się z punktu A do punktu B, ale też poszerzają swoje horyzonty: poznają wiele nowych, zaskakujących rzeczy.
Tym samym, właśnie dzięki chodzeniu i „nabieraniu ogłady”,
sandałowcy przenoszą informację. Zdaje się, że nie wszyscy z
nich o tym wiedzą. Podobnie niektóre owady zapylają kwiaty,
zresztą nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Natomiast ludzie doskonale to pojmują i być może właśnie dlatego noszą
sandały, jednak nie złote czy pozłacane (jak bogowie). Na pozłacanie sandałów M. P. Vilutisowi nie pozwoliłaby też jego
ludzka skromność.
Люди, которые носят сандалии, много ходят и бродят. При
хождении они не только перемещаются из точки А в точку
Б, но и расширяют свой кругозор, узнают много нового, неожиданного. Тем самым, именно благодаря этому хождению
и «окультуриванию», сандалисты переносят информацию.
Кажется, иногда не всем это и известно. Подобным образом
опыляют цветы некоторые даже не сознающие этого насекомые. Но люди это сознают, может быть, поэтому они и носят
сандалии, только не позолоченные и не золотые, как y богов.
M. P. Vilutis discovered and found his sandals in the sixties
(the times, the style, and the fashion are very important here),
when he was crossing the cult river Vilnelė that conceptually
divides Vilnius into its mythical and historical parts.
M. P. Vilutis odkrył sandały w latach sześćdziesiątych (czasy,
styl, moda są tu bardzo ważne), brodząc w kultowej rzeczce
Wilence, konceptualnie dzielącej Wilno na części: legendarną
i historyczną.
Sandalus M. P. Vilutis (at)rado septintajame dešimtmetyje
(laikas, stilius, mada čia yra labai svarbūs), brisdamas per kultinę Vilnelės upę, konceptualiai dalinančią Vilnių į mitinę ir
istorinę dalis.
84
Микалоюсу Повиласу Вилутису покрыть сандалии золотом
не позволила бы и его человеческая скромность. Сандалии М. П. Вилутис нашёл и открыл в седьмом десятилетии:
время, стиль, мода здесь очень важны, когда идёшь вброд
через культовую реку Вильняле, концептуально разделяющую Вильнюс на мифическую и историческую части.
85
LT
EN
PL
RU
PLEISTRAS IR KŪRĖJAS
THE PATCHES AND THE CREATOR
PLASTER I TWÓRCA
ПЛАСТЫРЬ И СОЗ ( И ) ДАТЕЛЬ
Ūsai, barzdos, akiniai, pleistrai, tvarsčiai, lūpdažių ir akių pieštukų palikti pėdsakai veikia kaip savotiškas kultūrinis sluoksnis ant natūralaus (praktiškai – laukinio) žmogaus kūno. Yra
menininkų, kurie preparuoja tuos kultūrinius sluoksnius, juos
sijoja, krato, drabsto ir kitaip nagrinėja. Arūnas Gudaitis daro
tai dėl tų pačių kultūrinių sluoksnių, nebūtinai dėl to, kad prisikastų iki žmogiškos natūros.
Mustaches, beards, glasses, patches, bandages, traces of lipsticks and eye pencils act as a kind of cultural layer on the
natural (actually, wild) human body. There are artists who
dissect the cultural layers, sieve them, shake them, spatter
them around and analyze them in many other ways. Arūnas
Gudaitis does it for the sake of cultural layers proper, not necessarily because he wants to dig deep to the human nature.
Wąsy, brody, okulary, plastry, opatrunki, ślady zostawione przez
szminki i ołówki do podkreślania linii oczu działają jak swoista warstwa kulturowa na ciele naturalnego (właściwie – dzikiego) człowieka. Są artyści, którzy preparują te warstwy kulturowe, przesiewają je, przetrząsają, przerzucają i badają w
inny sposób. Arūnas Gudaitis czyni to dla samych warstw kulturowych, niekoniecznie po to, by dotrzeć do natury ludzkiej.
Pleistrą A. Gudaitis pradėjo naudoti filmuodamas savo „Susitikimų vietą“ – gūdžiais ir samanotais 2003-aisiais. Filmuodamas kieme susirinkusią jaunimo grupuotę, stengdamasis
įsijausti į pjūviais bei mėlynėmis išmargintą subkultūros gyvenimą, Arūnas Gudaitis, tikėtina, naudojo būtent tokį pleistrą
kaip kamufliažinę ir mokamąją priemonę, o pati situacija tapo
A. Gudaičio „tyrimo“ objektu.
Arūnas Gudaitis began to use the patch when he was shooting his “Meeting Point” – as long ago as in 2003, when Adam
was a boy. In shooting the youth gang gathered in the yard,
in trying to empathize with the life of the subculture spotted with cuts and bruises, Arūnas Gudaitis was likely to have
used exactly this type of patch as camouflage and a learning
guide, while the whole situation turned into the object of the
“research” that he carried out.
A. Gudaitis zaczął stosować plaster, kręcąc swój film „Susitikimų
vieta” („Miejsce spotkań”) – w odległym i pokrytym patyną
2003 roku. Filmując zebraną na podwórku grupę młodzieży,
starając się wczuć w poznaczone bliznami i sińcami życie tej
subkultury, Arūnas Gudaitis, zdaje się, zastosował taki właśnie
plaster jako środek kamuflażowy i dydaktyczny, a sama sytuacja stała się obiektem jego „badań”.
Усы, бороды, очки, пластыри, бинты, повязки, следы от
помады и косметического карандаша действуют как своеобразный культурный пласт на натуральном (практически – диком) человеческом теле. Есть художники, которые
препарируют эти культурные пласты, просеивают их, вытряхивают, разбрызгивают и другими способами расследуют.
Арунас Гудайтис делает это ради тех же самых культурных
пластов, необязательно ради того, чтобы докопаться до человеческой натуры.
Пластырь А. Гудайтис начал использовать в то время, когда
снимал своё культовое произведение «Meeting Point» – в
глухом и мохнатом 2003-м году. Во время съёмки на камеру собравшейся во дворе молодёжной группировки, стараясь вчувствоваться в жизнь этой субкультуры, испещрённой
порезами и синяками, А. Гудайтис, вероятно, использовал
именно такой пластырь в качестве камуфляжного средства
и учебного пособия, а сама ситуация превратилась для него
в объект исследования и «расследования».
LT
PL
MOTERIS, PANIRUSI Į KREMĄ
KOBIETA ZANURZONA W KREMIE
Kremas. Kremas veidui arba kūnui. Kremas yra konceptuali
plėvė, kūnišką pavidalą įgaunanti idėja. Juk gali neegzistuoti,
tiksliau – išnykti pats kūnas, bet kaip būtų nuostabu, jeigu
išliktų jį gaubiantis kreminis luobas. Eglė Rakauskaitė manipuliuoja „nukūninto“ kūno idėja.
Krem. Krem do twarzy lub do ciała. Krem jest konceptualną
błoną, przybierającą postać cielesną. Wszak samo ciało może
nie istnieć, dokładniej – zniknąć, ale jakże byłoby wspaniale, gdyby zachowała się osłaniająca je kremowa osłona. Eglė
Rakauskaitė manipuluje ideą odcieleśnionego ciała.
Todėl kas gali paneigti galimybę, jog tą įsimintinai karštą
1994-ųjų vasarą, kai ji nudegė saulėje ir išsitepė po ranka
pasitaikiusiu kremu „Margarita“, jog būtent tada menininkė
išgyveno metafizinį išsinėrimo iš odos potyrį ir suvokė pasinėrimo į paralelinę materiją svarbą. Penktuoju kvintesencijos
elementu jos kūrybinėse praktikose tapo taukai, medus bei
visuotinis pripažinimas.
Któż więc może zaprzeczyć, że to właśnie tamtego pamiętnego upalnego lata 1994 roku, gdy spaliła się na słońcu i wysmarowała kremem „Margarita”, który znalazł się właśnie pod
ręką – artystka przeżyła metafizyczne doznanie: wynurzenia
się ze skóry i uświadomiła sobie znaczenie zanurzenia się w
równoległą materię. Piątym elementem kwintesencji w jej
praktykach twórczych stały się: smalec i miód oraz powszechne uznanie.
EN
RU
THE WOMAN IMMERSED IN CREAM
ЖЕНЩИНА, ПОГРУЖЁННАЯ В КРЕМ
Cream. Face cream or body cream. Cream is a conceptual cover-up, an idea that has taken on a corporeal form. After all, the
body proper can cease to exist, or rather, disappear, but how
wonderful it would be if it its creamy envelope could remain.
Eglė Rakauskaitė manipulates the idea of a defleshed body.
Крем. Крем для лица или тела. Крем – это концептуальная
плёнка, идея, принимающая телесную форму. Ведь может
не существовать, точнее – исчезнуть, само тело, но как бы
было замечательно, если бы сохранилась окутывающая его
«обёртка» из крема. Эгле Ракаускайте манипулирует идеей
тела, лишённого телесности.
So, who can deny the possibility that in the memorably hot
summer of 1994, when she got a sunburn and put on some
cheap Lithuanian cream that she found randomly, that it was
exactly then that the artist went through the metaphysical experience of slipping off her skin and realized the importance of submerge into the parallel matter. That is how
E. Rakauskaitė found the fifth element of quintessence in her
creative practices: fat or honey, inseparable from global recognition.
86
Поэтому кто может отрицать возможность того, что в это
памятное знойное лето 1994-го, когда она обгорела на
солнце и намазалась подвернувшимся под руку кремом
«Маргарита», что именно тогда художница испытала метафизическое сбрасывание кожи и постигла важность погружения в параллельную материю. Пятым квинтэссенциальным элементом в творческих практиках Э. Ракаускайте
становится жир и мёд, а также всеобщее признание.
87
LT
GERAS
EN
KIND
PL
DOBRY
RU
ДОБРОЕ
Gerumo sąvoka čia vartojama ne kokybės,
o etine prasme. Etinį gerumą sunku išmatuoti, atseikėti net bendražmogiškuose
santykiuose – ką jau ten kalbėti apie meną.
Gerumas – tai, be abejo, šviesios, pastelinės
spalvos. Kita vertus, ruda spalva taip pat dažna geruose meno kūriniuose. Ir geriausias analogas čia būtų degtukas, sudarytas iš šviesaus
kotelio ir rudos galvutės: būtent braukiant
pastarąją į šiurkštų (neretai irgi rudą) paviršių,
pasirodo šviesus blyksnis. Jis yra akinančiai
ryškus, bet trumpas – kaip ir tikras gerumas.
Here, the concept of kindness is used in the
ethical sense rather than the sense of quality.
Ethical kindness is hard to measure or mark
off even in the human relations, not to mention the case of art. Kindness, of course, is of
fair, pastel colors. On the other hand, brown
is also widely used in kind works of art. The
best analogue here would be a match made
up of a light stalk and brown head: it is exactly at the scratch of this brown head against
a rough (often also brown) surface that the
flash of light appears. It is dazzlingly bright,
but short – just like true kindness.
Pojęcie dobra jest tu użyte nie w sensie jakościowym, ale etycznym. Etyczne dobro trudno
odmierzyć czy wyodrębnić nawet w stosunkach ogólnoludzkich, a co dopiero w sztuce.
Dobro – to niewątpliwie jasne, pastelowe
kolory. Z drugiej strony, kolor brązowy równie
często występuje w dobrych dziełach sztuki
[tak jest dosłownie?]. Najlepszą analogią byłaby tu zapałka, złożona z jasnego patyczka
i brązowego łebka: pocierając nią o szorstką
(często również brązową) powierzchnię pojawia się błysk światła. Jest on oślepiająco
wyrazisty, ale krótki – właśnie taki, jakie jest
prawdziwe dobro.
Понятие доброты в данном случае употребляется не в качественном, а в этическом
смысле. Этическую доброту трудно измерить или отмерить даже в отношениях между людьми – что уж говорить об искусстве.
Доброта – это, разумеется, светлые, пастельные цвета. С другой стороны – коричневый
цвет в добрых произведениях искусства
тоже встречается довольно часто. И лучшей
аналогией здесь будет спичка, состоящая из
светлого «черенка» и коричневой головки
– именно при трении её о шероховатость
(нередко тоже коричневую), появляется
световой блик. Он ослепительно ярок, но
краток – как настоящая доброта.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
LT
PL
VAIKŠČIOJANTI KAUKOLĖ
CHODZĄCA CZASZKA
Nuo kaukolės ir gipsinio Apolono galvos studijų prasideda
bet kurio save gerbiančio akademinio piešėjo biografija. Ilgiau kaukolę papiešęs žmogus natūraliai kituose pradeda
matyti kaukoles – tas akiduobių, žandikaulių ir skruostikaulių
variacijas. Žygimantas Augustinas kaukoles mato maniakiškai
įkyriai, kaip kuo tikriausią „idėją fiks“. Kita vertus, jo paties
galvos ypatybė yra tokia, kad per kaklo slankstelius, stuburą
ir kitus kaulus kaukolinė struktūra, regis, išsklinda po visą jo
kūną. Žmonėms atrodo, kad mato Ž. Augustino rankas, kojas,
kūrybiniu įkarščiu degančias akis, tačiau iš tikrųjų ten visur
yra paprasta kaukolė (lotyniškai – cranium, šiauliečiai ir radviliškiečiai taria ir rašo „kaukuolė“). Čia, žinoma, tėra teorija,
pagrįsta elementariais lauko tyrimais bei logine dedukcija,
nes juk kodėl šis menininkas nuolat piešia kaukoles?
Biografia każdego szanującego się akademickiego malarza
rozpoczyna się od studiów czaszki i głowy gipsowego Apollina. Człowiek, który przez dłuższy czas rysował czaszki, naturalnie zaczyna je widzieć w innych – te wariacje oczodołów,
szczęk i kości skroniowych. Žygimantas Augustinas widzi
czaszki maniakalnie i natrętnie, jak najprawdziwszą idee fix.
Z drugiej strony, specyfika jego własnej głowy jest taka, że
poprzez kręgi szyjne, kręgosłup i inne kości struktura czaszki
jak gdyby rozprasza się po całym jego ciele. Ludziom wydaje
się, że widzą ręce i nogi Ž. Augustinasa, oczy płonące zapałem
twórczym, jednak w rzeczywistości wszędzie tam tkwi zwykła
czaszka (łac. cranium). Rzecz jasna, to tylko teoria, oparta na
zwykłych obserwacjach i logicznej dedukcji, no bo dlaczego
ten artysta ciągle rysuje czaszki?
EN
RU
THE WALKING SKULL
ХОДЯЧИЙ ЧЕРЕП
The biograpghy of any self-respecting academic drawing
artist begins from studies of a plaster cast of the skull and
the head of Apollo. A person who draws skulls a lot, naturally
begins to see other people as skulls – those variations of eye
sockets, jaws and cheekbones. Žygimantas Augustinas sees
the skulls compulsively and obsessively, as a very true idée
fixe. On the other hand, a specific feature of his own head is
that the neck, the spine, the vertebrae and other bones of the
skull structure seems to spread all over his body. People think
that they see Ž. Augustinas’ hands, feet, and eyes burning with
creative fervor, but in fact, everywhere there is just a simple
skull (cranium in Latin). Sure enough, this is only a theory
based on an elementary field research and logical deduction,
but after all, why else does the artist continually draw skulls?
С этюдов черепа и головы гипсового Аполлона начинается
биография любого уважающего себя академического рисовальщика. Человек, достаточно долго занимающийся рисованием черепа, натуральным образом начинает видеть
в других черепа, эти вариации глазниц, челюстных костей
и скул. Жигимантас Аугустинас черепа видит с неотступностью маньяка, как самую настоящую идею фикс. С другой
стороны, структура его головы такова, что сквозь шейные
позвонки, позвоночник и другие кости черепная структура рассеивается по всему его телу. Людям кажется, что они
видят руки, ноги и горящие творческим азартом глаза Ж.
Аугустинаса, однако на самом деле там повсюду обыкновенный череп (по-латински – cranium). Это, разумеется,
всего лишь теория, основанная на элементарных полевых
исследованиях и логической дедукции, ведь почему же этот
художник всё время рисует черепа?
88
89
LT
PL
MEILĖ MEŠKINAMS
MIŁOŚĆ DO MISIÓW
Senas pliušinis meškiukas yra, turi ar privalo būti kiekvienų
save gerbiančių namų atributu. Kodėl – niekas to negalėtų
ir nesugebėtų paaiškinti. Galbūt dėl to, kad pliušiniame meškiuke, kaip ir apmušaluose, šviestuvuose, krištoluose slypi
kažkokios namų dvasios, gerieji kaukai ir bildukai. Tai yra tai,
ką dažniausiai ir fiksuoja E. Ridikaitės akis. Pasąmoniniame lygmenyje Eglė Ridikaitė yra paveldėjusi meilę meškiukui, kurį
jos dirbtuvėse paliko į Izraelį 1967 m. emigravęs rusas dainininkas, meškiukui kartais padainuodavęs dainas netgi iš Elvio
repertuaro (Love me tender, pavyzdžiui). Todėl E. Ridikaitė
inkarnacinę meilę išreiškia spalvingais tapybos ornamentais,
o visi jos nutapyti ir nuštampuoti interjerai bei eksterjerai
egzistuoja kaip fonas meškiuko gyvenimui, jo poreikiams bei
pomėgiams. Jeigu E. Ridikaitė taip nevertintų meškiuko, ji galvotų visai kitaip.
Stary pluszowy miś jest czy powinien być atrybutem każdego
szanującego się domu. Dlaczego – nikt nie może i nie potrafi
tego wytłumaczyć. Być może dlatego, że w pluszowym misiu,
podobnie jak w obiciach, lampach, kryształach tkwią jakieś
duchy domowe, dobre skrzaty i nocne duszki. To jest to, co
najczęściej rejestruje oko Eglė Ridikaitė. Na poziomie podświadomości artystka ta odziedziczyła miłość do misia, bo
jednego zostawił w jej pracowni pewien rosyjski piosenkarz,
który w 1967 roku wyemigrował do Izraela i który czasami
śpiewał misiowi piosenki m.in. z repertuaru Elvisa (np. Love
me tender). Dlatego E. Ridikaitė wyraża miłość inkarnacyjną
w barwnych ornamentach malarskich, a wszystkie namalowane przez nią i osztancowane wnętrza oraz elementy wystroju
zewnętrznego istnieją jako tło dla życia misia, jego potrzeb i
hobby. Gdyby E. Ridikaitė tak nie ceniła misia, myślałaby zupełnie inaczej.
EN
RU
LOVE FOR BEARS
ЛЮБОВЬ К МИШКАМ
An old teddy bear is, should be, or must be an attribute of
every self-respecting home. Why – no one could quite explain. Perhaps due to the fact that a teddy bear, just like upholstery, lamps, and crystal hold some kind of home spirits,
good elves and fairies. This is exactly what E. Ridikaitė‘s eye
captures most often. On the subconscious level, Eglė Ridikaitė
has inherited love for a teddy bear that was left at her studio
by a Russian singer who emigrated to Israel in 1967. He used
to sing songs to the teddy bear, sometimes even those from
Elvis’ repertoire (Love Me Tender, for example). Therefore E.
Ridikaitė expresses her incarnated love in the colorful painting ornaments, while all the interiors and exteriors that she
has painted or stamped exist as a background for the teddy
bear’s life, his needs and interests. If E. Ridikaitė didn‘t appreciate the teddy so much, she would think otherwise.
Старый плюшевый мишка является, должен или обязан являться атрибутом всякого уважающего себя дома. Почему –
никто не может и не в состоянии объяснить. Может быть,
потому, что в плюшевым мишке, как и в обивке мебели, светильниках и хрусталях таятся какие-то домашние духи, добрые гномы и домовые. Это и есть то, что чаще всего фиксирует глаз Эгле Ридикайте. На подсознательном уровне Э.
Ридикайте унаследовала любовь к медвежонку, который в
её мастерской оставил один эмигрировавший в Израиль в
1967 г. русский художник, который иногда напевал мишке
песни даже из репертуара Элвиса (Love me tender, например). Поэтому Э. Ридикайте свою инкарнационную любовь
выражает с помощью красочных орнаментов, а все написанные и отштампованные ею интерьеры и экстерьеры
существуют как фон для жизнедеятельности медвежонка,
его нужд и увлечений. Если бы Э. Ридикайте так не ценила
мишку, она бы думала совсем по-другому.
LT
INTELEKTUALUS
EN
INTELLIGENT
PL
INTELEKTUALNY
RU
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Intelektualus – tai, visų pirma, logiškas, racionaliai surežisuotas. Ta režisūra organizuojama
dvejopu – kaspino arba kilpos principu. Svarbiausia, kad 1) būtų vartojamos tikros, argumentuotos sąvokos, empiriškai patvirtinti argumentai, 2) kad visa tai būtų kuo sklandžiau
dėstoma – na, kaip tradiciniame romane:
įvadas, dėstymas, kulminacija ir pan. Kaspine
tai baigiama epilogu, kilpoje vėl sugrįžtama į
įvadą, dėstymą, kulminaciją...
Intelligent, first of all, means logical, or directed in a rational manner. The direction is
organized in accordance with two principles:
it is either loop-shaped or ribbon-shaped.
The key is 1) the use of geniune, reasoned
concepts and empirically validated arguments, 2) that all of this is taught as smoothly
as possible – well, like in a traditional novel:
an introduction, body, climax and so on. In the
case of ribbon, all of this ends in an epilogue,
while in the case of a loop, it goes back to the
introduction, body, climax and so on.
Intelektualny oznacza przede wszystkim
logiczny, racjonalnie wyreżyserowany. Ta
reżyseria jest organizowana na dwojakiej
zasadzie – wstążki lub pętli. Najważniejsze,
aby: 1) były stosowane prawdziwe, uzasadnione pojęcia, empirycznie potwierdzone argumenty; 2) by wszystko to było jak najjaśniej
zaprezentowane – powiedzmy, jak w tradycyjnej powieści: wstęp, rozwinięcie, kulminacja
itp. W przypadku wstążki kończy się to epilogiem, zaś w przypadku pętli – znów powraca
się do wstępu, rozwinięcia, kulminacji...
Интеллектуальный – это, во-первых, логичный, рационально срежиссированный. Эта
режиссура организована по двоякому принципу: по принципу ленты или петли. Важнее
всего 1) употребление верных, аргументированных понятий, эмпирически подтверждённых аргументов; 2) как можно более складное, связное изложение всего этого – ну, как
в традиционном романе – вступление, изложение, кульминация и тому подобное. В ленте это заканчивается эпилогом, в петле снова
происходит возвращение во вступление, изложение, кульминацию...
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
90
91
LT
EN
PL
RU
PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ KULTŪROS
KOMBINACIJA
FIVE STAR CULTURE COMBINATION
KOMBINACJA PIĘCIOGWIAZDKOWEJ
KULTURY
КОМБИНАЦИЯ ПЯТИЗВЁЗДОЧНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Patricija Jurkšaitytė kolekcjonuje hotelowe narzuty, kołdry i
prześcieradła, zbiera je żywiołowo. W wyobraźni i w rzeczywistości P. Jurkšaitytė niezwykle dużo podróżuje po świecie,
po hotelach. Możemy zdradzić pewną tajemnicę: artystka
zabiera ze sobą z jednego hotelu do innego kołdry, prześcieradła i narzuty, „wycyganione” w miejscach, które wcześniej
odwiedziła. Ta akurat pochodzi z Pałacu Dożów w Wenecji.
Патриция Юркшайтите коллекционирует покрывала, одеяла и простыни из гостиничных номеров, собирает их стихийным и ментальным образом. В своём воображении и
в реальности П. Юркшайтите безумно много путешествует
по всему миру и его гостиницам. Можем выдать тайну: из
одной гостиницы в другую П. Юркшайтите возит с собой
«скомбинированные» в ранее посещённых ею местах покрывала, одеяла и простыни. Данный экземпляр – из Дворца дожей в Венеции.
Patricija Jurkšaitytė kolekcionuoja viešbučių užtiesalus, antklodes ir paklodes, renka juos stichiškai ir mentaliai. Vaizduotėje ir realybėje P. Jurkšaitytė beprotiškai daug keliauja po
pasaulį ir jo viešbučius. Galima išduoti paslaptį: iš vieno viešbučio į kitą P. Jurkšaitytė vežasi prieš tai aplankytose vietose
„sukombinuotas“ antklodes, paklodes ir užtiesalus. Šis yra iš
Venecijoje esančių Dožų rūmų.
Paklodė, antklodė, pledas yra saugumo ir kultūringumo daiktas. Kultūringi žmonės nesėdi ant plikos žemės ar rasotos žolės. Jie ką nors pasikloja. Viešbučiai, ypač ženklinami daugiau
žvaigždelių, yra tikrai švarios ir tvarkomos vietos. Tad naudoti
paklodę jose yra dvigubo kultūringumo simptomas. P. Jurkšaitytė – būtent tokia. Giorgione kvadratu...
Patricia Jurkšaitytė collects hotel bedspread, blankets and
bed sheets, picking them spontaneously and mentally. In
her imagination and reality, P. Jurkšaitytė travels around the
world and its hotels quite a lot. Here is a secret: Patricija
Jurkšaitytė brings from one hotel to another the quilts, blankets and sheets that she had appropriated in the previously
visited hotels. This one is from the Ducal Palace in Venice.
A sheet, a blanket, or a wrap is an object of safety and culture.
Cultured people do not sit on the pure ground or dewy grass.
They spread something to sit on. Hotels, especially marked
in more stars, are really clean and well-maintained spaces.
Thus, using a sheet in them is a symptom of double culture.
Patricija Jurkšaitytė is exactly like that. Giorgione squared ...
Prześcieradło, kołdra, koc jest atrybutem bezpieczeństwa i
kultury. Kulturalni ludzie nie siedzą na gołej ziemi czy zroszonej trawie. Oni coś sobie podściełają. Hotele, zwłaszcza
oznaczone większą ilością gwiazdek, to rzeczywiście czyste i
posprzątane miejsca. Tak więc używanie w nich prześcieradła
jest symptomem podwójnej kultury. P. Jurkšaitytė jest właśnie
taka. Giorgione do kwadratu...
Простыня, одеяло, плед – это предмет безопасности и
культурности. Культурные люди не сидят на голой земле
или росистой траве. Они что-нибудь подстилают. Гостиницы, особенно обозначенные большим количеством
звёздочек – действительно опрятные места, которые часто
приводятся в порядок. Поэтому пользоваться в них своим
покрывалoм – это симптом двойной культурности. П. Юркшайтите – именно такая. Джорджоне в квадрате...
LT
EN
PL
RU
GLOBALINĖ RECEPTŪRA
GLOBAL RECIPE
GLOBALNA RECEPTURA
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА
Julijonas Urbonas yra ir menininkas, ir farmacininkas. Pradžioje J. Urbonas sukuria receptus bei vaistų vartojimo anotaciją, o
paskui pagal juos konstruoja mentalinius ir fizinius savo artefaktų pavidalus. Štai, pavyzdžiui: teisingai perskaičius bet kurio medikamento ar buities agregato naudojimo instrukciją ar
vaisto vartojimo anotaciją (ją pagražinus pagal Formulizmo
manifestą), galima sukurti „Eutanazijos kalnelius“. Bet kurių
vaistinėse įsigyjamų medikamentų anotacijose yra užkoduoti
J. Urbono kūriniai.
Julijonas Urbonas is an artist and a pharmacist. Initially, J. Urbonas creates recipes and instructions for use of medications,
and then employs them to construct the physical and mental
forms of his artifacts. Here’s an example: a fair reading of
the package leaflet of any medication or the user guide of
a household unit (that has been beautified according to the
Formulism Manifesto) can serve as means to create a “Euthanasia Roller Coaster”. The package leaflet of any medication bought in the pharmacy contains an encoded artwork by
Julijonas Urbonas.
Julijonas Urbonas jest artystą plastykiem i farmaceutą. Najpierw Urbonas tworzy recepty i informację dotyczącą stosowania leków, a następnie na ich podstawie konstruuje mentalne i fizyczne postacie swoich artefaktów. Tak na przykład
prawidłowe odczytanie instrukcji stosowania dowolnego leku
czy używania dowolnego sprzętu gospodarczego (po upiększeniu jej zgodnie z Manifestem Formulizmu), pozwala stworzyć „Pagórki eutanazji”. W opisach dowolnych leków, które
można nabyć w aptekach, są zakodowane dzieła J. Urbonasa.
Юлийонас Урбонас – художник и фармацевт. Вначале
Ю. Урбонас создаёт рецепт и аннотацию как инструкцию по
употреблению лекарства, а потом на их основе конструирует ментальные и физические формы своих артефактов.
Например: по правильном прочтении инструкции по употреблению любого медикамента или бытового агрегата
(после её украшения, см. Манифест формулизма), можно
создать «Горки эвтаназии». В аннотациях любых лекарств,
которые мы покупаем в аптеках, закодированы произведения Ю. Урбонаса.
Perskaičius anotaciją ar instrukciją ir atlikus jos rekomendacijas, rašte užfiksuoto aparato, įrankio, daikto, vaisto, preparato
gali ir nebereikėti. Kartais juk svarbiau yra žinoti, kaip, kodėl,
kokiu būdu objektas veikia, bet nebūtina juo naudotis. Tokia
yra urboniško instrukcinio konceptualizmo instrukcija.
Po przeczytaniu opisulub instrukcji i zastosowaniu się do
ich zaleceń, zarejestrowany na piśmie aparat, narzędzie,
przedmiot, lek, preparat może już być niepotrzebny. Niekiedy przecież ważniejsze jest to, by wiedzieć, jak, dlaczego, w
jaki sposób działa pewien przedmiot, a używanie go nie jest
konieczne. Taka jest instrukcja konceptualizmu á la Urbonas.
After one reads the leaflet or the instruction follows its recommendations, one can find that s/he does not need the
machine, the tool, the object, the medication or another
product anymore. Sometimes it is more important to know
how, why and in what way the object works, but it is not
necessary to use it. This is the manual for the J. Urbonas’
instructive conceptualism.
92
По прочтении инструкции и выполнения её рекомендаций
зафиксированного в этой записке аппарата, инструмента,
предмета, лекарства или препарата может больше и не потребоваться. Иногда ведь важнее знать – как, почему, каким
образом объект действует, но необязательно им пользоваться. Такова инструкция инструктивного концептуализма
Ю. Урбонаса.
93
LT
EN
PL
RU
APIE PAPRASTĄ SPIRALĘ
ON A SIMPLE SPIRAL
O ZWYKŁEJ SPIRALI
КОЕ - ЧТО О СПИРАЛИ
Spiralė net vizualiai siejasi su fotografijos darymo – ryškinimo, fiksavimo – procesu. Kyla asociacijos su tamsiame,
raudonos lempos nutviekstame kambaryje sėdinčia(-čiu)
fotografe(-u), geriančia(-u) arbatą ir laukiančia(-u), kas gi
išryškės toje vonelėje. Panašiai patamsėja ir verdančiu vandeniu užpiltos arbatžolės. Juk neretai fotografijoje svarbesnis
yra pats ryškinimo procesas. Violetos Bubelytės fotografijos
tai įrodo net tuo, jog regisi, kad iš gamybinės patalpos neišeita nuo mygtuko paspaudimo momento.
A spiral is even visually connected with making photography –
the developing and the fixing processes. One naturally has
associations with a dark room lit by a red lamp, where the
photographer sits, drinking tea and waiting for something to
appear in the tray. A similar process of darkening takes place
in a cup of freshly brewed tea. After all, in photography, the
whole process of developing is often more important than
anything else. Violeta Bubelytė’s photography proves it even
by the seeming fact that she never left her working space
after she pressed the button.
Spirala nawet wizualnie wiąże się z robieniem fotografii – z
procesem wywoływania, utrwalania. Nasuwają się skojarzenia z fotografem siedzącym w ciemnym pokoju oświetlonym
czerwoną lampą, popijającym herbatę i oczekującym, co też
zostanie wywołane w wanience. Podobnie ciemnieją zaparzone wrzącą wodą liście herbaty. W fotografii często ważniejszy
jest przecież sam proces wywoływania. Fotografie Violety
Bubelytė dowodzą tego nawet przez to, że, jak się zdaje,
artystka nie wychodziła z pomieszczenia produkcyjnego od
chwili naciśnięcia przycisku.
In drawing human figures, artists usually correct their movements by using wooden dummies. When taking photos of
nudes, photographers use a whole variety of household objects. For instance, Rimantas Dichavičius created his famous
nudes by taking photos of Soviet transistor radios Sport-301
or Turist-312 rather than of young girls. Violeta Bubelytė
was shooting her Nude No. 89 by using a simple immersion heater. That is why the embryonic posture is especially
common in her photographs. The spiral is also visible in the
similarity between the lime on the heater and the sfumato
characteristic of Bubelytė’s works.
Rysując figury ludzkie, artyści markują ruchy za pomocą drewnianych manekinów. Fotografując akty, artyści fotograficy
wykorzystują najprzeróżniejsze obiekty z gospodarstwa domowego. Tak Rimantas Dichavičius tworzył akty, fotografując
nie młode dziewczyny, a radzieckie tranzystory „Sport-301”
lub „Turist-312”. Natomiast Violeta Bubelytė, fotografując „Akt
nr 89”, stosowała zwykłą spiralę grzejną do gotowania wody.
Dlatego na jej fotografiach szczególnie często występują figury w pozie embrionalnej. Na spiralę wskazuje też dyskretnie
podobieństwo między osiadającym na niej osadem wapiennym i sfumato á la Bubelytė.
Спираль даже визуально связана с процессом производства фотографии – проявления, фиксации. Возникают ассоциации с фотографом, сидящим в тёмной комнате, озарённой
светом красной лампы, попивающим чай и ожидающим –
что же проявится в этой ванночке. Подобным образом темнеет заварка, залитая кипятком. В фотографии ведь нередко самым важным является этот процесс проявления.
Фотографии Виолеты Бубелите доказывают это даже в том,
что кажется, будто из производственного помещения она
не выходит с самого момента нажатия кнопки. При рисовании человеческих фигур художники корректируют их
движения с помощью деревянных манекенов. В процессе
фотографирования актов фотохудожники используют различные объекты домашнего обихода. Например, когда Римантас Дихавичюс фотографировал свои знаменитые акты,
практикyясь он снимал на фотоплёнку не молодых девушек, а советские транзисторы Спорт-301 или Турист-312. А
В. Бубелите, проводя съёмку акта Номер 89, пользовалась
обыкновенной нагревательной спиралью для кипячения
воды. Поэтому на её снимках особенно часто встречается спиральная поза эмбриона. Об этом свидетельствует и
сходство между оседающей на спирали известью и любимым В. Бубелите приёма сфумато.
Piešdami žmonių figūras, dailininkai judesius koreguoja
medinių manekenų pagalba. Fotografuodami aktus, fotomenininkai naudoja įvairiausius namų apyvokos objektus. Štai
Rimantas Dichavičius aktus sukurdavo fotografuodamas ne
jaunas mergeles, o tarybinius tranzistorius „Sport–301“ arba
„Turist–312“. O Violeta Bubelytė, fotografuojama „Aktą Nr. 89“,
naudojo paprastą kaitinamąją spiralę vandeniui užvirinti. Todėl jos nuotraukose ypač dažna spirališkai embrioninė figūrų
poza. Apie spiralę sufleruoja ir panašumas tarp ant jos nusėdančių kalkių ir bubelytiško sfumato.
LT
EN
PL
RU
PASAKOS VISIEMS BEI VISADA
TALES FOR EVERYONE, EVERY TIME
BAJKI ZAWSZE I DLA WSZYSTKICH
СКАЗКИ Д ЛЯ ВСЕХ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Daugeliui žmonių patiktų, kad jiems būtų skaitomos pasakos.
Tačiau retas iš jų norėtų tas pasakas skaityti pats. Ir dar garsiai. Ir dar su aktorine išraiška. Tad pasakų skaitymas – ir net
ne konkrečiam objektui, o į orą, tuštumai, vakuumui – yra didžiausio pasiaukojimo (ne, ne meilės, o būtent pasiaukojimo)
išraiška. Kristina Inčiūraitė yra būtent tokia. Pasiaukojanti.
Many people would like someone to read them a fairy tale.
However, few of them would like to read the tales on their
own. Read out loud. Read emphatically. So reading fairy
tales – not even to a specific object, but into the air, to emptiness, or to a vacuum – is an expression of greatest sacrifice
(no, not love – exactly, sacrifice). Kristina Inčiūraitė is precisely like this. She is inclined to the self-sacrificing attitude.
Wiele osób chciałoby, aby czytano im bajki. Ale mało kto
chciałby te bajki czytać sam. W dodatku na głos. I do tego
z aktorską intonacją. Tak więc czytanie bajek – i nawet nie
konkretnej osobie, ale w powietrze, w pustkę, w próżnię – jest
wyrazem największej ofiarności (nie, nie miłości, ale ofiarności właśnie). Kristina Inčiūraitė jest właśnie taka. Gotowa do
poświęceń.
In her creative work, the artist also tells the stories that she
cleverly conceals in the 25th frame, between the lines or on
the back sides of her artifacts. Typically, there is also a fairy
tale.
W swojej twórczości artystka ta również opowiada bajki, które
sprytnie maskuje w 25-ym kadrze, między wierszami czy na
odwrotnych stronach artefaktów. Tam również zwykle znajdują się bajki.
Большинство людей хотели бы, чтобы им читали сказки.
Однако редко кто из них хотел бы сам эти сказки читать.
Да ещё во весь голос. Да ещё «с выражением». Поэтому
чтение сказок – и даже не конкретному объекту, а в воздух,
пустоте, вакууму – это выражение огромного самоотречения (нет, не любви, а именно самоотречения). Кристина
Инчюрайте – именно такая. Жертвующая собой. В своём
творчестве эта художница тоже рассказывает истории, которые хитроумно маскирует в 25-том кадре, между строк
или на оборотной стороне артефактов. Обычно на них также таятся сказки.
Savo kūryboje ši menininkė irgi seka pasakas, kurias sumaniai
maskuoja 25-ajame kadre, tarp eilučių arba nugarinėse artefaktų pusėse. Paprastai ten irgi būna pasakos.
94
95
LT
PERFORMATYVUS
EN
PERFORMATIVE
PL
PERFORMATYWNY
RU
ПЕРФОРМАТИВНОЕ
Johnas L. Austinas kadaise pastebėjo, kad performatyvai, priešingai konstantyviems teiginiams, nieko nekonstatuoja, nėra nei klaidingi,
nei teisingi. Tačiau tokio teiginio ištarimas jau
yra ir veiksmo atlikimas. Taigi performatyvus
meno kūrinys, visų pirma, yra neįsivaizduojamas be kokio nors teiginio ir, antra, be vyksmo.
Teiginys – tai juodai balta, nespalvota kompozicija, sukurta minimaliomis priemonėmis.
Vyksmas – tai pasakojimas, vykstantis meno
kūrinyje, remiantis jo (to meno kūrinio) vidine logika ir seka. Toks tad yra performatyvus
meno kūrinys.
John L. Austin once observed that performatives, in contrast to the statements, constate
nothing and are neither false nor true. However, the very utterance of such a statement
is, at the same time, performing an action. So
a performative work of art is inconceivable,
first of all, without a statement, and second –
without a process. A statement is a black and
white composition set up by using minimum
tools and resources. A process is a story that
takes place in a work of art based on the internal logic and the sequence of the work of
art. So this what a performative artwork looks
like.
John L. Austin kiedyś zauważył, że performatywy, w przeciwieństwie do konstatacji,
niczego nie konstatują, nie są ani błędne,
ani prawidłowe. Jednak już samo wypowiedzenie takiego stwierdzenia jest równoznaczne z wykonaniem czynności. Tak więc
performatywne dzieło sztuki, po pierwsze,
nie istnieje bez jakiegokolwiek stwierdzenia
i – po drugie – bez akcji. Stwierdzenie jest to
bezbarwna kompozycja stworzona za pomocą minimalnych środków. Akcja – to narracja
odbywająca się w dziele sztuki w oparciu o
jego (tego dzieła sztuki) wewnętrzną logikę i
sekwencję. Takie właśnie jest performatywne
dzieło sztuki.
Джон Остин когда-то заметил, что перформативы, в отличие от констативных утверждений, ничего не констатируют, не являются ни ошибочными, ни истинными; однако
само произношение такого утверждения
уже является и совершением действия.
Следовательно, перформативное произведение искусства, во-первых, невообразимо
без какого-либо утверждения, и во-вторых,
без процесса. Утверждение – это чёрнобелая композиция, созданная с помощью
использования минимальных средств. Процесс – это повествование, происходящее в
произведении искусства, основанный на его
внутренней логике и последовательности.
Так что вот какое оно, перформативное произведение искусства.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
LT
PL
KURATORIAI IR DULKĖS, ARBA
SKULPTORIAUS GESTAS
KURATORZY I PYŁ, CZYLI GEST
RZEŹBIARZA
Dulkės – nebūtinai buitinė sąvoka. Dulkės būna ir dieviškos,
kosminės, auksinės, ir dar visokios. Dulkės apgula, nusėda
meno kūrinius, tokiu būdu atskleisdamos jų niekingąjį, materialųjį būvį ir kartu suteikdamos peno apie dangišką tiek savo,
tiek apdulkinamų objektų prigimtį. Galbūt dėl to Mariaus Zavadskio kūriniai kaip niekas kitas yra linkę apdulkėti.
Pył niekoniecznie jest pojęciem z życia codziennego. Pył
bywa boski, kosmiczny, złoty i jeszcze inny. Pył opada, osiada
na dziełach sztuki, w taki sposób ukazując ich nikczemny, materialny byt i zarazem zaświadcza o niebiańskiej naturze zarówno własnej, jak też pokrytych nim przedmiotów. Być może
dlatego prace Mariusa Zavadskisa jak żadne inne są skłonne
do kurzenia się.
Menininkas dulkes nuvalo meniškais gestais, tačiau ne todėl,
jog mėgtų tvarką, o siekdamas atrasti esminį kūrinio konstrukcijos pagrindą. Tad visi klaidingai galvoja, kad M. Zavadskis
yra estetas, bet jokiu būdu ne konstruktorius. Šiame pakelyje
matote dulkes, nuvalytas nuo žymiojo Kalašnikovo automato
parafrazės („Viltis“) menininko ir šio projekto kuratorių diskusijos metu.
Artysta ściera kurz artystycznym gestem, ale nie dlatego, że
lubi porządek, ale po to, by odkryć zasadniczą podstawę konstrukcji dzieła. Wszyscy więc błędnie sądzą, że M. Zavadskis
jest estetą, ale w żadnym wypadku nie konstruktorem. Na tym
opakowaniu widzimy kurz, starty z atrapy słynnego automatu
Kałasznikowa („Nadzieja”) podczas dyskusji artysty i kuratorów niniejszego projektu.
EN
RU
CURATORS AND DUST, OR THE
SCULPTOR‘S GESTURE
КУРАТОРЫ И ПЫЛЬ, ИЛИ ЖЕСТ
СКУЛЬПТОРА
Dust is not necessarily a household concept. Dust can also
be celestial, cosmic, gold or of even more sorts. Dust gathers
on and covers works of art, thus revealing their vain material
existence, but at the same time, providing food for thought
on their own heavenly nature and that of the objects that
get dusty. Perhaps that is the reason why Marius Zavadskis’
artworks, like nothing else, are likely to become dusty.
Пыль – это не обязательно бытовое понятие. Пыль бывает
божественной, космической, золотой и всякой другой. Пыль
обволакивает, покрывает произведения искусства, таким
образом выявляя их ничтожное, материальное состояние
и существование и тем самым становясь пищей для размышлений о небесной природе – как своей собственной,
так и природе опыляемых объектов. Может быть, по этой
причине произведения Марюсa Завадскиса как никто другой имеют склонность запыляться.
The artist sweeps the dust away with his artistic gestures,
but not because he likes to clean up. He does it in order to
discover the essential basis of the artwork’s construction. So
everyone mistakenly thinks that M. Zavadskis is an aesthete,
but by no means a constructor. In this packet, you can see
the dust cleaned from the famous paraphrase of Kalashnikov
gun (“Hope”) during a discussion between the artist and the
curator of this project.
Автор счищает пыль с произведений художественными жестами, но не из-за любви к порядку, а в стремлении обнаружить существенную основу конструкции произведения.
Поэтому все ошибочно считают, что М. Завадскис – эстет,
но ни к коем случае не конструктор. В этом пакетике вы
видите пыль, стёртую со знаменитой парафразы автомата
Калашникова («Надежда») во время дискуссии художника
с кураторами данного проекта.
96
97
LT
EN
PL
RU
ČERAPAS IR GOGENAS, ARBA TEPTUKAS
IR SPALVA
ČERAPAS AND GAUGUIN, OR THE BRUSH
AND THE COLOURS
ČERAPAS I GAUGUIN, CZYLI PĘDZEL I
KOLOR
ЧЕРАПАС И ГОГЕН, ИЛИ КИСТЬ И КРАСКА
Teptuką Henrikas Čerapas paveldėjo iš Lietuvos tapybos klasiko Antano Gudaičio, šis – iš Van Gogo, o pastarasis – iš Gogeno. Nuo Gogeno teptuke buvo likę molio ir pelenų pagrindu
sukurtų pigmentų. Jau vien todėl H. Čerapas savuoju teptuku
ypač mėgsta tapyti žemes ir visokius arimus bei dirvonus. Tik
ne taip ryškiai kaip Gogenas – juk jiedu yra labai skirtingi!
Painter Henrikas Čerapas inherited his brush from Antanas
Gudaitis, the classic of Lithuanian painting. Gudaitis inherited
his brush from Van Gogh, while the latter – from Gauguin.
Gauguin had left some ash and clay-based pigments on the
brush. That may be the primary reason why H. Čerapas loves
to use his brush especially to paint all kinds of ground, soil,
farm fields and virgin lands. But not in such bright colours as
Gauguin – after all, the two of them are very different!
Henrikas Čerapas odziedziczył pędzel po klasyku malarstwa
litewskiego Antanasie Gudaitisie, który on przejął od Van
Gogha, a ten z kolei – od Gauguina. Po Gauguinie na pędzlu
pozostały pigmenty na bazie gliny i popiołu. Już choćby z tego
powodu H. Čerapas swoim pędzlem szczególnie lubi malować
ziemię oraz różne orne pola i nieużytki. Tylko nie tak jaskrawo
jak Gauguin – wszak są oni tak bardzo różni!
Свою кисть Хенрикас Черапас унаследовал от классика литовской живописи Антанаса Гудайтиса, к которому она перешла в наследство от ван Гога, а к последнему – от Гогена.
От Гогена на кисти остались пигменты, созданные на основе
глины и пепла. Уже по одной этой причине Х. Черапас своей кистью особенно любит писать землю и всевозможные
пашни и пустоши. Только не такими яркими красками, как
Гоген – всё-таки они очень разные!
Pędzel jest narzędziem pracy i atrybutem każdego malarza.
Rzecz jasna, takim samym fetyszem mogłaby być i paleta czy
beret, jednak nimi, niestety, malarz nie mógłby malować. A
pędzlem – tak. W malarstwie H. Čerapasa ważniejsza jest nie
sama farba, ale proces jej nakładania, realizowany za pomocą
pędzla.
Кисть – это орудие труда и атрибут любого живописца. Разумеется, таким же фетишем могли бы быть палитра или берет, однако с помощью последних, увы, и кстати, живописец
не мог бы писать. А с помощью кисти – мог бы. В живописи
Х. Черапаса тоже важнее ведь не краска, а сам процесс её
намазывания, осуществляемый с помощью кисти.
Teptukas yra bet kurio tapytojo darbo įrankis ir atributas. Žinoma, tokiu pačiu fetišu galėtų būti ir paletė ar beretė, tačiau
pastarosiomis tapytojas, deja, tapyti negalėtų. O teptuku –
gali. H. Čerapo tapyboje juk taip pat svarbiau yra ne pats dažas, o jo tepimo procesas, realizuojamas teptuku.
The brush is a painter’s working tool and attribute. Sure
enough, a beret or a palette could be a similar fetish – but
unfortunately, the painter could not use them for painting,
while with a brush, he can always paint. In H. Čerapas’ painting, the paint proper is not so significant as the process of
applying it, which the brush perfectly does.
LT
MOTERIŠKAS
EN
WOMANLY
PL
KOBIECY
RU
ЖЕНСТВЕННОЕ
Moteriškas meno kūrinys yra kūniškas. Kūniškas jis gali būti: a) savo pavidalu (nes juk yra
nukūninti ir kūniški meno kūriniai), b) vaizduojantis, fiksuojantis, amžinantis ar kitaip
išreiškiantis kūną. Beje, nebūtinai moterišką
ar vyrišką, žmogišką ar gyvulišką. Juk yra kosminių, astralinių, metafizinių ir eschatologinių
kūnų. Kūniškam meno kūriniui yra būdingas ir
plokštumas. Galvoje iš karto turėtų kilti analogija su herbariumu – popieriaus lapu, ant
kurio yra klijuojami augalų „kūneliai“.
A womanly artwork is carnal. It may be carnal
in: a) its shape (because there are defleshed
and fleshly works of art), b) representing, recording, or otherwise expressing and perpetuating the body. By the way, the body may not
necessarily be a feminine or masculine, animal
or human body. After all, there are astronomical, astral, metaphysical or eschatological
bodies, too. Another typical feature of a carnal
artwork is flatness. What should immediately
come to one‘s mind at that point is an analogy
with a herbarium – a sheet of paper with the
bodies of plants glued onto it.
Kobiece dzieło sztuki jest cielesne. Cielesne
może ono być: 1) ze względu na swoją postać
(ponieważ istnieją odcieleśnione i cielesne
dzieła sztuki); 2) przedstawiające, rejestrujące, uwieczniające lub w innych sposób wyrażające ciało. Przy tym niekoniecznie chodzi o
ciało kobiece lub męskie, ludzkie czy zwierzęce. Przecież są też ciała kosmiczne, astralne,
metafizyczne czy eschatologiczne. Cielesne
dzieło sztuki cechuje też płaszczyznowość. W
tym przypadku od razu powinno nasuwać się
skojarzenie z zielnikiem – kartką papieru, do
której przyklejone są „ciałka” roślin.
Женственное произведение искусства телесно. То есть телесным оно может быть: а)
по своей форме (есть ведь и обесплоченные и телесные произведения искусства); б)
изображающее, фиксирующее, увековечивающее и различными другими способами
выражающее тело, плоть. Между прочим, необязательно женское или мужское тело, человеческое или принадлежащее животному.
Ведь существуют космические, астральные,
метафизические и эсхатологические тела.
Для телесного произведения искусства характерна и плоскостность. Сразу же должна
прийти в голову аналогия с гербарием –
листом бумаги, на который приклеиваются
«тельца» растений.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
98
99
LT
EN
PL
RU
BOKSAS IR GUMA ( IR JURGA BARILAITĖ )
BOXING and THE HAIR BAND (AND JURGA
BARILAITĖ )
BOKS I GUMKA ( I JURGA BARILAITĖ )
БОКС И РЕЗИНКА ( И ЮРГА БАРИЛАЙТЕ )
Pradziadek Jurgi Barilaitė był stolarzem, pracującym przy
wystroju „Titanica”, a także bokserem amatorem. To właśnie
on, a nie Juozas Povilas Žukauskas stawał do walki z Maxem
Schmelingiem, Primo Carnerą, Joe Louisem. Boks jest tradycją
rodziny Barilasów. Dlatego J. Barilaitė nie tylko tworzy dzieła
sztuki, ale też stale się boksuje. Aby włosy nie zasłaniały oczu,
związuje je zwykłą gumką. Właśnie gumkę, a nie rękawice
można uważać za atrybut boksu jako dziedziny sportu i stylu
życia.
Прадедушка Юрги Барилайте был плотником, оформителем «Титаника», а также боксёром-любителем. Именно он,
а не Юозас Повилас Жукаускас, участвовал в поединках с
Максом Шмелингом, Примо Карнера и Джо Луисом. Бокс –
такова переходящая по наследству традиция всего рода,
носящего фамилию Барила. Поэтому Ю. Барилайте не только создаёт искусство, но и постоянно боксирует. Для того,
чтобы волосы всё время не падали на глаза, она их стягивает обычной резинкой. Именно резинку, а не перчатки
можно считать атрибутом бокса как вида спорта и образа
жизни.
Jurgos Barilaitės prosenelis buvo dailidė, „Titaniko“ apipavidalintojas, taip pat ir boksininkas-mėgėjas. Būtent jis, o ne
Juozas Povilas Žukauskas dalyvavo kovose su Maxu Schmelingu, Primo Carnera, Joe Louisu. Boksas yra paveldima Barilų
giminės tradicija. Todėl Barilaitė ne tik kuria menus, bet ir
nuolat boksuojasi. Tam, kad plaukai nekristų į akis, ji juos susiriša paprasta gumyte. Būtent ją, o ne pirštines, galima laikyti
bokso kaip sporto šakos ir gyvenimo būdo atributu.
Plaukų gumytė yra sulaikytos, bet tik iš dalies suvaldytos laukiniškos būsenos (juk kiekviename žmoguje glūdi didelis ir
pavojingas žvėris) atributas. Panašiai buliams į nosis įveriamas žiedas – kad jie neraustų dirvonų. Tačiau gumele surišti
plaukai visgi laisvai plevėsuoja ir priešinasi savo „tramdomiesiems marškiniams“. Tokia yra ir Barilaitės natūra. Ji sulaiko,
prilaiko, apriboja save tam, kad nuo jos meno nenukentėtų
kiti.
Jurga Barilaitė’s great-grandfather was a carpenter, the decorator of “Titanic” as well as a boxer-lover. It was him, but
not Povilas Žukauskas, who participated in battles with Max
Schmeling, Primo Carnera, and Joe Louis. Boxing is a hereditary tradition in the Barila family. So Jurga Barilaitė not only
creates art, but also practices boxing. To prevent hair from
blocking her eyes, she ties it with a simple hair band. The
latter, and not the gloves, can be treated as the attribute of
boxing as a sport and lifestyle.
The hair tied with a hair band is an attribute of retained, but
only partially handled wild state of being (after all, in each
human being, there lies a great and dangerous beast). For a
similar reason, people stud the bulls’ noses with rings – to
prevent them from shoveling the ground. However, the hair
tied with a hair band still flows freely and resists its strait
jacket. J. Barilaitė’s nature is exactly like that. She pulls in,
restrains and limits herself in order to prevent others from
suffering caused by her art.
Gumka do włosów jest atrybutem pohamowanej, ale tylko
częściowo okiełznanej dzikiej natury (przecież w każdym człowieku tkwi duże i niebezpieczne zwierzę). Podobnie bykom
zakłada się kółko w nos – by nie ryły ziemi. Ale związane gumką włosy mimo wszystko swobodnie się rozwiewają i sprzeciwiają swojemu „kaftanowi bezpieczeństwa”. Taka właśnie jest
natura J. Barilaitė. Ona utrzymuje, powstrzymuje, ogranicza
siebie po to, by od jej sztuki nie ucierpieli inni.
Резинка для волос – атрибут сдержанного, но только отчасти обузданного дикарского состояния (ведь в каждом
человеке таится большой и опасный зверь). Подобным
образом быку в нос вдевают кольцо – чтобы он не рыл
землю. Однако волосы, стянутые резинкой, всё же свободно развеваются и сопротивляются своей смирительной
рубашке. Такова и натура Ю. Барилайте. Она унимает, сдерживает, ограничивает себя – для того, чтобы от её искусства
не пострадали другие.
LT
EN
PL
RU
GIEDRIUS JONAITIS – KULTŪRINĖS
REVOLIUCIJOS PRANAŠAS
GIEDRIUS JONAITIS – THE CULTURAL
REVOLUTION PROPHET
GIEDRIUS JONAITIS – PROROK
REWOLUCJI KULTURALNEJ
ГИЕДРЮС ЙОНАЙТИС – ПРОРОК
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Banknotus, monetas, herbus, vėliavas ir kitokias heraldines figūras bei atsiskaitymo vienetus kuriantys individai paprastai
negali pasigirti jų pertekliumi. Tai yra, pinigų kūrėjai nebūna
milijonieriais, herbų piešėjai – grafais ar baronais. Galbūt
jie dėl to visa tai ir daro? Savaime kyla klausimas – kokius
litus būtų piešęs Giedrius Jonaitis, jeigu tuo metu jis būtų
turtuolis? Šitai jis apmąsto kurdamas grafikos miniatiūras bei
parašu ženklindamas savo sukurtus žymiausius, į kitas valiutas konvertuojamus estampus, kurie vis dar yra populiaresni
už jo kuriamus meninės grafikos darbus. Kai tik svarstyklės
persisvers į priešingą pusę, kiekvieną dieną Lietuvos gatvėse,
prospektuose, bulvaruose ir alėjose mėtysis popieriniai įvairaus nominalo banknotai, o prie meno galerijų stovės eilės
norinčių apsirūpinti naująja valiuta. Įvyks ekonominė-kultūrinė revoliucija, ir „Meno terminalo“ misiją laikysime baigta.
Individuals who create money, coins, coats of arms, flags, and
other heraldic figures and other means of payment, usually
can not boast of their surplus. That is, the money creators
usually are not millionaires, like the ones who paint coats of
arms are not counts or barons. Can it be the reason why they
all do it? Naturally, the question arises – what kind of litas
would Giedrius Jonaitis draw, if at that time he would be a
rich man? He contemplates it in creating miniature graphic
pictures, and putting his signature on most famous engravings, convertible in other currencies and still much more
popular than his graphic arts. As soon as the scales move in
the opposite direction, every day the streets, avenues, boulevards and lanes of Lithuania will be covered with bills of various nominal values, and art galleries will face the queues of
customers willing to stock up with the new currency. Then,
an economic-cultural revolution will break out, and we will
assume that the Art Terminal mission is complete.
Osobnicy tworzący banknoty, monety, herby, chorągwie i inne
figury heraldyczne oraz jednostki płatnicze zwykle nie mogą
się pochwalić ich nadmiarem. To znaczy, że twórcy pieniędzy
nie bywają milionerami, a rysownicy herbów – hrabiami czy
baronami. Być może właśnie dlatego oni to robią? Samo przez
się nasuwa się pytanie – jakie lity rysowałby Giedrius Jonaitis,
gdyby dzięki temu miał być bogaczem? Nad tym zastanawia
się, tworząc miniatury graficzne i oznakowując podpisując
stworzone przez siebie najsłynniejsze odbitki konwertowane
na inne waluty, które w dalszym ciągu są popularniejsze od
tworzonych przez niego prac z dziedziny grafiki artystycznej.
Gdy tylko szala wagi przechyli się na drugą stronę, codziennie
na ulicach i alejach Litwy będą leżały porzucone papierowe
banknoty o różnym nominale, a przy galeriach sztuki będą
ustawiały się kolejki chętnych do zaopatrzenia się w nową
walutę. Nastąpi rewolucja ekonomiczno-kulturalna i misję
Terminalu Sztuki będziemy uważali za zakończoną.
Индивиды, создающие банкноты, монеты, гербы, флаги и
другие геральдические фигуры и единицы расчёта, обычно
не могут похвастаться их избытком. То есть создатели денег
не бывают миллионерами, а рисовальщики гербов – графами или баронами. Может быть, поэтому они всем этим
и занимаются? Сам собой возникает вопрос – какие литы
рисовал бы Гиедрюс Йонайтис, если бы в то время он был
богачом? Над этими вопросами он размышляет, когда рисует графические миниатюры и метит своей подписью созданные им самим знаменитые эстампы, конвертируемые
в другие валюты, которые всё ещё имеют бóльшую известность, чем его произведения художественной графики. Как
только весы перевесятся на противоположную сторону,
каждый день в Литве на улицах, проспектах, бульварах и
алееях будут валяться бумажные банкноты различных номиналов, а возле художественных галерей выстроятся очереди из желающих запастись новой валютой. Тогда свершится экономическая и культурная революция и миссия
Арт-терминала будет считаться завершённой.
100
101
LT
PL
NUOGUMAS IR SUKNELĖ
NAGOŚĆ I SUKIENKA
Suknelės menininkų gyvenimuose veikia kaip tam tikri nekaltybės plėvės rudimentai. Lytiškumas čia nebūtinai vaidina esminę funkciją, nors tradiciškai suknelė yra laikoma moteriškumo ar net mergaitiškumo atributu. Suknelės pagalba tiesiog
bandoma ir įmanoma sugrįžti į nekaltybės laikus arba pabūti
vilku avies kailyje. Laura Garbštienė yra būtent tokia – tyrai
gąsdinanti ir bauginanti.
Sukienki w życiu artystów funkcjonują jako rudymenty błony
dziewiczej. Płciowość niekoniecznie pełni tu zasadniczą funkcję, choć tradycyjnie sukienkę uważa się za atrybut kobiecości
czy nawet dziewczęcości. Za pomocą sukienki po prostu bada
się, czy możliwy jest powrót do czasów niewinności albo by
pobyć wilkiem w owczej skórze. Laura Garbštienė jest właśnie
taka – niewinna, a zarazem groźna i przerażająca.
L. Garbštienė namuose vaikšto visiškai apsinuoginusi: nuogut
nuogutėlė. Menas šiai menininkei yra didelė šventė, todėl
kurdama meno kūrinius ji apsirengia. L. Garbštienė rengiasi
ne bet kaip, o labai puošniai – to reikalauja sakraliai šventiškas viso meno (nebūtinai kūrėjos!) charakteris.
W domu Laura Garbštienė chodzi nago. Sztuka jest dla tej artystki wielkim świętem, dlatego tworząc dzieła sztuki – ubiera się. Ubiera się nie byle jak, ale niezwykle odświętnie – tego
wymaga sakralny i odświętny charakter całej sztuki (niekoniecznie jej twórczyni!).
EN
RU
NUDITY AND THE DRESS
НАГОТА И ПЛАТЬЕ
In the lives of artists, dresses act as some kind of rudiments
of hymen. In this case, sexuality does not necessarily play a
crucial role, even though traditionally, the dress is considered
an attribute of femininity or even girlhood. A dress makes it
possible for the wearer to go back to the times of innocence
or be a wolf in sheep’s clothing. Laura Garbštienė is exactly
like that – purely frightening and intimidating.
Платья в жизни художников действуют как определённые
рудименты девственной плевы. Сексуальность здесь не
обязательно исполняет самую существенную функцию,
хотя традиционно платье считается атрибутом женственности или даже девчатничества. Благодаря платью буквально
совершается попытка и осуществляется возможность возвращения в невинный период или побыть волком в овечьей шкуре. Лаура Гарбштиене – именно такая: непорочно
пугающая и устрашающая.
At home, Laura Garbštienė usually walks around naked – she
is wearing her birthday suit. For this artist, art is a big celebration, so for creating works of art, she dresses up. The clothes
that Laura Garbštienė usually puts on, are not just random,
but very smart – in accordance with the requirements of the
sacrally festive character of her art (not necessarily the creator!).
Л. Гарбштиене у себя дома ходит совершенно обнажённой.
Нагишом – в чём мать родила. Для этой художницы искусство – это большой праздник, поэтому при создании произведений искусства она одевается. Л. Гарбштиене одевается
не во что попало, а в очень нарядую одежду – этого требует
сакрально-праздничная натура всего (не обязательно её!)
искусства.
LT
EN
PL
RU
BIUROKRATIJA GALI BŪTI PASLAPTINGA
BUREAUCRACY CAN BE MYSTERIOUS
BIUROKRACJA MOŻE BYĆ TAJEMNICZA
БЮРОКРАТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГАДОЧНОЙ
Saulės akiniai yra nuometo rudimentas. Kiekvienas kontaktas, kurį pradedame akimis, tu­ri lemiančios jė­gos, o kiek­vie­nas
to­les­nis tyrimas žvilgsniu plečia galimų si­tua­ci­jų diapazoną.
Pirmasis akių kontaktas yra lemtingas, taigi – pavojingas, o
tolesni įdėmiau skanuoja „neatpažintą objektą“ ir atskleidžia
tai, ko mums la­biau­siai trūksta. Todėl saulės akiniai leidžia
pradėti kontaktą nuo antrojo etapo, skirto patikrinti ir įsitikinti. Visa kita Bronės Sofijos Gideikaitės kūryboje sutvarko
sistema, kuriai pateikiami tik teisingi duomenys. Šie akiniai –
akivaizdus sistemos neklystamumo įrodymas, kuomet, menininkei 2008 m. „Manifestos“ bienalės metu priimant Šv.
komuniją Trento mieste (Italija), kunigas, pritrūkęs paplotėlių,
jai uždėjo šiuos akinius nuo saulės.
Sunglasses are a rudiment of the wimple. Every eye-to-eye
contact that we start has a decisive force, while every other
research that we conduct with our eyes expands the range
of the possible situations. The first eye contact is crucial, and
therefore, dangerous, while the next contacts make closer
scans of the “unidentified object” and reveal something that
we are missing most of all. So the sunglasses allow us to
establish a contact from the second phase, in order to test
and make sure. Everything else in the works of Bronė Sofija
Gideikaitė is organized by the system that is being presented
only the correct data. This pair of sunglasses is a clear proof
of the accurateness of the system, when in 2008 at Manifesta
Biennial, while the artist was taking Holly Communion at a
church in Trent (Italy), the priest ran out of wafers and put on
her these sunglasses instead.
Okulary przeciwsłoneczne są namiastką welonu. Każdy kontakt, który rozpoczynamy oczami, ma determinującą siłę, a
każde dalsze badanie wzrokiem rozszerza skalę możliwych
sytuacji. Pierwszy kontakt jest decydujący, a więc – niebezpieczny, a kolejne z większą uwagą skanują „nierozpoznany
obiekt” i ukazują to, czego nam najbardziej brakuje. Dlatego
okulary przeciwsłoneczne pozwalają rozpocząć kontakt od
drugiego etapu, poświęconego zbadaniu i weryfikacji. Wszystko inne w twórczości Bronė Sofiji Gideikaitė załatwia system,
któremu podawane są jedynie prawidłowe dane. Te okulary
są ewidentnym dowodem nieomylności systemu: gdy w 2008
roku podczas biennale „Manifesta” artystka przyjmowała Komunię św. we włoskim Trydencie, księdzu zabrakło opłatków i
założył jej okulary przeciwsłoneczne.
Очки от солнца – это рудимент повойника. Каждый контакт,
который мы начинаем с помощью глаз, имеет решающую
силу, а каждое дальнейшее исследование взглядом расширяет диапазон возможных ситуаций. Первый контакт
является решающим, а значит – опасным, в то время как
последующие внимательно сканируют «неопознанный
объект» и выявляют то, чего нам больше всего не хватает.
Поэтому очки от солнца позволяют начать контакт с его второго этапа, предназначенного для проверки и убеждения.
Всё остальное в творчестве Броне Софии Гидеикайте приводит в порядок система, которой предоставляются только
правильные данные. Эти очки – наглядное доказательство
непогрешимости системы, когда в 2008-м году, во время
биеннале «Манифеста», художница принимала священное
причастие в городе Триесте (Италия), но у священника как
раз закончились гостии, поэтому он совершил это таинство
тем, что надел на неё очки от солнца.
102
103
LT
INTERAKTYVUS
EN
INTERACTIVE
PL
INTERAKTYWNY
RU
ИНТЕРАКТИВНОЕ
Terminų žodynai ir aiškintojai teigia, kad interaktyvumo sąvoka vartojama kalbant apie
internetą: tai yra vartotojų dalyvavimas komunikacijoje bei vykdant turinio kontrolę. Interaktyvus meno kūrinys, kaip rodo pirmosios
penkios raidės i-n-t-e-r, yra pakibęs menamoje ar fizinėje erdvėje tarp kažko. Tas kažkas –
tai informacijos siuntėjas ir gavėjas (žinia, dėl
to interaktyvumo jie gali susikeisti vietomis
arba kolaboruoti) . Taigi, interaktyvus meno
kūrinys yra pakibęs, sklandantis, ažūriškas,
kaip kuo tikriausias voratinklis. Beveik nėra
klaidos sakyti interaktyvus arba voratinkliškas. Tai yra identiškos sąvokos.
Dictionaries and interpreters argue that interactivity is a term used in relation to the
internet: it means the user’s participation in
communication and content control. An interactive work of art, as it is evident from the first
five letters i-n-t-e-r, is suspended in alleged
or real physical space in between something.
The something is the information sender and
recipient (as a matter of fact, due to the interactivity they can exchange places or collaborate with each other). Thus, the interactive work of art is suspended, free-floating,
and has open texture, just like a real cobweb.
There is almost no error to say interactive or
webby. These concepts are identical.
Słowniki terminów i znawcy przedmiotu
twierdzą, że pojęcie „interaktywność” jest stosowane w odniesieniu do Internetu – jest to
udział użytkowników w komunikacji realizującej się poprzez kontrolę treści. Interaktywne
dzieło sztuki, na co wskazuje pięć pierwszych
liter i-n-t-e-r, jest zawieszone w urojonej lub
fizycznej przestrzeni między czymś/kimś. Tymi
czymś/kimś są nadawca i odbiorca informacji
(rzecz jasna, ze względu na tę interaktywność
mogą oni zamienić się miejscami lub współpracować). Tak więc interaktywne dzieło sztuki jest zawieszone, unoszące się w powietrzu,
szybujące, ażurowe – jak najprawdziwsza
pajęczyna. W zasadzie nie ma błędu, gdy się
mówi interaktywny lub sieciowy. Te pojęcia są
identyczne.
Словари и толкователи терминов утверждают, что понятие интерактивности употребляется при обсуждении интернета – это
участие пользователей в коммуникации и
контроле содержания. Интерактивное произведение искусства, как видно по пяти
первым буквам и-н-т-е-р, находится в подвешенном состоянии во мнимом или физическом пространстве между кем-то и кем-то
ещё. Этот «кто-то» – отправитель информации и её получатель (они, как известно, благодаря такой интерактивности могут поменяться друг с другом местами или работать
совместно). Итак – интерактивное произведение искусства подвешено, парит и ажурно, как самая настоящая паутина. Почти нет
ошибки в том, чтобы сказать интерактивный
или паутинный. Эти понятия тождественны
друг другу.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
LT
EN
PL
RU
Meno abėcėlė – tai dailės kritiko žaidimas su meno publika, primenantis ateities spėjimą kavos tirščiais arba runomis,
kurio prasmė yra „suredaguoti“ bet kurį
menininką, meno kūrinį arba kontekstą,
supakuojant ir užklijuojant tinkamą etiketę.
Art alphabet is a game of the art critic
with the audience. It resembles fortune telling by means of reading coffee
grounds or casting runes. The aim of the
game is to “edit” any artist, a work of art,
or a context, by packaging and labeling
them.
Abecadło sztuki – to gra krytyka sztuki
z publicznością, przypominająca wróżenie z fusów lub run, której sens polega
na „zredagowaniu” dowolnego artysty,
dzieła sztuki czy kontekstu poprzez ich
zaszufladkowanie i przylepienie odpowiedniej etykietki.
Арт-алфавит – это игра арт-критика со
зрителями, с виду напоминающая предсказание будущего способом гадания
на кофейной гуще или бросания рун.
Смысл игры заключается в том, чтобы
«отредактировать» любого художника,
произведение искусства или контекст
методом их упаковки и маркировки.
LT
Meno abėcėlė / EN ART ABC / PL Abecadło sztuki / RU Арт-алфавит
LT
EN
PL
RU
Visas gyvenimas, juo labiau kultūrinis-parodinis,
yra sudarytas iš įvairiausių konvencijų ir kitokių
susitarimų, kurias mes galime vadinti labai paprastai – „etiketėmis“. Meno pasaulyje mėgstama
švaistytis tokiais apibendrinimais (tiksliau – antinomiškomis jų poromis), kaip „gabus – negabus“,
„daug žadantis – beviltiškas“, „geras – nieko vertas“ ir panašiai. Inventorizuokime meno fenomeną bei jo pasireiškimo būdus ir leiskime menui
prakalbti normatyvine leksika.
The whole life, especially cultural and exhibitional, is composed of various conventions and
other agreements that we can call very simply –
“labels”. The art world likes to flash around with
such generalizations (or more precisely – their
antinomic pairs), for instance, “gifted–talentless”,
“promising–hopeless”, “good–worthless”, and so
on. Let us draw up an inventory of artistic phenomena and their manifestation ways, and let the
art speak in normative vocabulary.
Całe życie, zwłaszcza kulturalno-wystawowe, składa się z najprzeróżniejszych konwencji i innych
umów, które możemy nazywać zwyczajnie „etykietkami”. Świat artystyczny lubi szafować takimi
uogólnieniami (ściślej – ich antynomicznymi parami), jak: „zdolny – niezdolny”, „obiecujący – beznadziejny”, „dobry – nic nie warty” itp. Dokonajmy
więc inwentaryzacji fenomenu sztuki i sposobów
jego realizacji – pozwólmy sztuce przemówić przy
pomocy normatywnego słownictwa.
Вся жизнь, а тем более культурная и выставочная, состоит из самых разных конвенций и
других договоренностей, которые мы можем
назвать очень просто – «ярлыками». В мире
искусства любят кидаться такими обобщениями (или точнее – их антиномическими парами),
например, такими, как «талантливый – бездарный», «перспективный –безнадежный», «хороший –слабый» и так далее. Давайте проведем
инвентаризацию этого художественного явления и способов его проявления и позволим
искусству заговорить нормативной лексикой.
104
105
A
EN
“The works of this artist reminds me of exercises in childrens‘ magazines, where
you have to find a thing that doesn‘t fit: something feels wrong, but I can‘t put my
finger on it.” – “‚Wrong‘ as in ‚poorly done‘ or as in ‚evil‘?” – “Is there a difference?”
LT
AGURKINIS MENAS
EN
Agurkinis arba zapadlistinis menas – tai gėrio ir blogio sankirtas akumuliuojančios kūrybinės veiklos pakraipa. Viskas
primena agurką – daržovę -„zapdlistę“ – niekuomet, kąsdamas
vieną jo galą negali tikėtis, kad ten nebus kartaus skonio. Kita
vertus, net ir atsikandęs kartųjį galą, tikiesi, kad kita, priešinga
to žalio daikto pusė bus gera (receptorinė ir etinė kategorijos
čia yra sinonimiškos). Vizualiai agurkinis menas pasižymi polinkiu spalvoms (pavyzdžiui, koloristinė tapyba, savo šaknimis
suaugusi su Paryžiaus mokykla) ar aptakioms, organiškoms
(agurkinėms) formoms.
LT
EN
CUCUMBERISH ART
Cucumberish art (Lith. Agurkinis menas), or buster art, is a creative activity that accumulates intersections of good and evil.
Everything in it reminds a cucumber, which is a buster vegetable: when biting its one end, you can never expect that the
taste will not be bitter. On the other hand, even after a bite of
the bitter end, you can expect that the other, opposite side of
this green object will be nice to the palate (here, the receptor
and ethical categories are synonymous). Visually, cucumberish
art has a tendency to color (for example, coloristical painting,
whose roots has intergrown with the Paris school) or to streamlined, organic (cucumber) forms.
Saldaus agurko šaknys turi būti karčios
No gain without pain
Workman‘s art
Darbininkiškas menas
PL
SZTUKA ARGUMENTACYJNA CZYLI
OGÓRKOWA
Sztuka argumentacyjna, czyli ogórkowa (lit. Agurkinis menas) – to nurt działalności twórczej, w którym dochodzi do
akumulacji momentów zetknięcia się dobra i zła. Wszystko to
przypomina ogórek – podstępne warzywo: odgryzając jeden
jego koniec, nigdy nie możesz być pewny, czy nie będzie w
nim goryczy. Z drugiej strony, nawet gdy trafisz na gorzki koniec, liczysz na to, że druga strona tego zielonego przedmiotu
będzie dobra (kategorie receptorowa i etyczna są tu synonimiczne). Wizualnie sztuka ogórkowa wyróżnia się zamiłowaniem do kolorów (np. malarstwo kolorystyczne, zrośnięte
korzeniami ze szkołą paryską) czy opływowych, organicznych
(ogórkowych) kształtów.
RU
ОГУРЕЧНОЕ ИСКУССТВО
Огуречное, или западлистское искусство (лит. Agurkinis menas) – это направление творческой деятельности,
аккумулирующей пересечения добра и зла. Все в нем напоминает огурец – овощ-западлист: кусая один его конец, никогда не можешь надеяться, что он не будет горьким на вкус.
С другой стороны, даже если и укусишь горчащий конец, то
всегда лелеешь надежду, что другая, противоположная сторона этого зеленого объекта будет вкусной (рецепторная и
этическая категории в данном случае являются синонимными). Визуально огуречное искусство выделяется влечением
к цвету (например, живопись в традиции колоризма, своими
корнями сросшаяся с Парижской школой) или обтекаемыми,
органическими (огуречными) формами.
Ą
EN
“Where is the jug? If it‘s at home – it‘s just a jug. If it‘s in the gallery – it‘s
art. But it‘s not that simple! Where isn‘t the jug? If the jug is not in the
gallery, but there‘s a reference to it – it‘s art. And the jug at your home
automatically becomes art. If the jug is not at home – probably someone
took it to the gallery”.
LT
ĄSOTINIS MENAS
Ąsotinis menas pasižymi tuo, kad jam formą suteikia aplinka. Ąsotinio meno atstovai gyvena juos supančiu kontekstu
(gamtiniu, kultūriniu, socialiniu ir panašiai), be jo jie negali
kvėpuoti ir kurti. Ąsotinis menas yra materialus, apčiuopiamas
ir sunkus. Kita vertus, dėl savo talpuminių gebėjimų šio tipo
menininkų kūriniams būdingas ir tam tikras dionisiškas, pasak
Nietzsche‘s, patosas – svaigulys.
EN
JUGGISH ART
PL
Juggish art (Lith. Ąsotinis menas) is characterized by the fact
that its form is shaped by the environment. Representatives
of juggish art derive their subsistance from their surrounding context (natural, cultural, social, etc.), for without it, they
cannot breathe and develop. Juggish art is material, palpable
and heavy. On the other hand, its capacitive characteristics
also give this type of artworks a certain amount of dionistic
(according to Nietzsche) pathos, or dizziness.
LT
Įdomus ne pats ąsotis, o jo migracija
En
The jug interests you less than it‘s migration
SZTUKA DZBANOWA
Sztuka dzbanowa (lit. Ąsotinis menas)wyróżnia się tym, że
formę nadaje jej otoczenie. Przedstawiciele sztuki dzbanowej żyją otaczającym ich kontekstem (przyrodniczym, kulturalnym, społecznym itp.), bez którego nie potrafią oddychać
i tworzyć. Sztuka dzbanowa jest materialna, namacalna i
ciężka. Z drugiej strony, ze względu na swoje właściwości
pojemnościowe, prace artystów reprezentujących ten typ
charakteryzuje również pewien dionizyjski (w rozumieniu
Nietzschego) patos – odurzenie.
Logistinis menas
Logistic art
106
RU
КУВШИННОЕ ИСКУССТВО
Кувшинное искусство (лит. Ąsotinis menas) характеризуется
тем, что форму ему придает окружающая среда. Представители жестяного или кувшинного искусства живут окружающим их контекстом (природным, культурным, социальным
и т.д.), без него они не могут дышать и творить. Кувшинное
искусство вещественно, осязаемо и тяжело. С другой стороны, в силу их емкостных способностей, для произведений
этого типа характерен и определенный диониссийский пафос (по Ницше) – упоение, опьянение.
107
B
EN
“Your art is about the inability to understand” –
“You don‘t understand my art” – “You don‘t understand your art!” – “I don‘t get it”.
lt
BABILONINIS MENAS
Babiloninis menas yra daugiakalbis, daugiaprasmis. Kartais
šio meno atstovai nesusikalba nei su publika, nei tarpusavyje,
nei su savimi. Babiloniniam menui yra būdingi dideli ir kilnūs
tikslai, kuriems (dėl minėtojo nesusikalbėjimo) ne visuomet
yra lemta išsipildyti. Mene, pavyzdžiui tapyboje, babiloniniai
menininkai pasižymi dideliais formatais ir nuožmiais gestais.
Visi juos supranta, tačiau visi sako: „Ir mes taip padarytume“ –
ir tai yra viena tų daugiakalbiškumo apraiškų.
en
BABYLONIAN ART
pl
Babylonian art is polysemic and multilingual, sometimes
the representatives of this art cannot come to terms neither
with the audience, nor with each other, nor with themselves.
Babylonian art is characterized by ambitious and noble goals
that (due to the misunderstanding mentioned above) it is
not always destined to achieve. In art, for instance, in painting, babylonian artists stand out by large formats and fierce
gestures. Everyone understands them, but says: „This is something we can do as well“, which is one of the manifestations
of the forementioned multilingualism.
SZTUKA BABILOŃSKA
Sztuka babilońska jest wielojęzyczna i wieloznaczna. Przedstawiciele tej sztuki niekiedy nie są w stanie porozumieć się
ani z publicznością, ani między sobą, ani też sami ze sobą. Dla
sztuki babilońskiej charakterystyczne są wielkie i szlachetne
cele, które (ze względu na wspomniany brak porozumienia)
nie zawsze mają szanse na realizację W sztuce, na przykład
w malarstwie, artyści „babilońscy” wyróżniają się dużymi
formatami i gwałtownymi gestami. Wszyscy je rozumieją, ale
mówią: „My też byśmy tak zrobili” – i to jest jeden z tych przejawów wielojęzyczności.
LT
Jei tavęs nesupranta, reikia kartoti tol, kol supras
Tiražinis menas
En
When someone misunderstands you, you should repeat yourself ‚ till understood
Circulatory art
ru
ВАВИЛОНСКОЕ ИСКУССТВО
Вавилонское искусство многоязычно, многозначно, иногда
представители этого искусства не способны договориться
ни со зрителями, ни друг с другом, ни с самими собой. Для
вавилонского искусства характерны высокие и благородные цели, которым (в силу вышеуказанной неспособности
столковаться) не всегда суждено осуществиться. В искусстве, например, в живописи, вавилонические художники
выделяются большими форматами и свирепыми жестами.
Все их понимают, но говорят: «А мы тоже могли бы такое
сделать» – это одно из проявлений вышеупомянутого многоязычия.
LT
KONCEPTUALUS
EN
CONCEPTUAL
PL
KONCEPTUALNY
RU
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
Konceptualus meno kūrinys – toks, kuris operuoja sąvokomis (konceptais). Tokia yra realybė, ir nieko čia nepakeisi. Kaip atrodo, kokio
pavidalo yra tie konceptai – kelis tūkstančius
metų šviesiausias Vakarų civilizacijos galvas
ir protus kamuojantis klausimas. Dviračio čia
taip pat negalima išrasti – jis jau yra, jau egzistuoja, tik niekas nežino, kur... Visgi galima
drąsiai teigti, kad konceptualus meno kūrinys,
t.y. tas objektas, kuris paklūsta konceptų sferai, yra šiek tiek kampuotas, juodai baltas, žodžiu – ortografiškas, gramatiškai taisyklingas
ir racionaliai teisingas.
A conceptual work of art is one that operates
with concepts. This is the reality, and there is
nothing that can be changed about it. What do
the concepts look like and what is their form –
these are the issues that have been troublesome for the brightest heads and minds of
Western civilization for a few thousand years
now. In this case, no one can invent the wheel
either – it has already been invented, it surely
exists, but no one knows where... However, we
can safely say that a conceptual work of art,
i.e. object that obeys the sphere of concepts, is
somewhat angular, black and white, in a word,
orthographic: grammatically correct and rationally accurate.
Konceptualne dzieło sztuki to takie, które
operuje pojęciami (konceptami). Taka jest rzeczywistość i niczego tutaj nie da się zmienić.
Jak się wydaje, to, jaką postać przybierają te
koncepty, jest kwestią nurtującą najjaśniejsze
głowy i umysły cywilizacji zachodniej od kilku tysięcy lat. Wynaleźć koła także się tu nie
da – ono już istnieje, tylko nikt nie wie, gdzie...
Można jednak śmiało twierdzić, że konceptualne dzieło sztuki, tj. obiekt, który podporządkowuje się sferze konceptów, jest nieco kanciaste, czarno-białe, słowem „ortograficzne”:
gramatycznie poprawne i racjonalnie słuszne.
Концептуальное произведение искусства – такое, которое оперирует понятиями (концептами). Такова действительность, и ничего тут не
поделаешь. Как выглядят эти концепты, какой
они формы – это вопрос, не дающий покоя
самым светлым головам и умам Западной цивилизации вот уже несколько тысяч лет. Изобретать велосипед здесь также воспрещается –
он уже есть, уже существует, только никто не
знает, где... Всё же можно смело утверждать,
что концептуальное произведение искусства, этот объект, который подчиняется сфере
концептов – угловатый, чёрно-белый, словом,
орфографический, грамматически правильнен
и рационально закономерен.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
108
109
lt
C
EN
“It’s a good thing the medium of
comics allows me to keep the distance from the material” – “Oh no,
this one‘s about comics” – “Well,
time to draw about myself, drawing” – “Ow! What‘s that?” – “I hate
self-referential comics”.
CIKLINIS MENAS
Ciklinis menas kalba vieno ciklo formatu. Tokio tipo menininkų sukurtų meno kūrinių įvairovė yra vienas ir tas pats
kūrinys, kalbantis apie tą pačią idėją ar / ir koncepciją. Cikliniai menininkai yra animatoriai ir komiksų kūrėjai, neretai
primenantys kulkosvaidį. Užsiciklinę jie negali sustoti ir žudo
žiūrovus savo cikliškais kūriniais. Cikliški kūriniai gali kartotis
vienas po kito ir kelti įspūdį, kad kažkas vyksta, tačiau tikrovėje niekas nesikeičia ir niekas neatsinaujina. Iš tiesų, tai tėra
suverenios vieno didelio meno kūrinio – Giga-Mega artefakto
dalelės. Todėl tai kas matoma cikliniuose kūriniuose, teisinga
būtų vadinti kaskart naujai išgyvenamo senojo, sau įprasto
modelio ar formato atnaujinimo priepuoliu.
en
CYCLICAL ART
Cyclical art speaks the language of one-cycle format. The variety of artworks created by artists of this type consists of one
and the same artwork that is focused on the same idea and
(or) concept. Cyclical artists are cartoonists and comic strip
artists, whose oeuvre often resembles a machine gun. Once
hooked on something, they cannot stop, so usually they simply „kill“ the audience with their cyclical works. Cyclical works
can be repeated one after the other and raise the impression
that something is happening, but in reality nothing changes
and nothing gets updated. Indeed, these are nothing but
sovereign particles of one big piece of art – the Giga-Mega
artifact. Therefore, what we see in cyclical works would be
fair to call a „fit“ of upgrading the old, conventional pattern or
format that the author experiences in a new way every time.
LT
Visada galima nupiešti užpakalį
EN
You can always draw butts
Fu menas
Phooey art
pl
SZTUKA CYKLICZNA
Sztuka cykliczna przemawia jako cykl. Różnorodność dzieł
sztuki stworzonych przez artystów reprezentujących ten typ
to w zasadzie jedno i to samo dzieło, mówiące o tej samej
idei i/lub koncepcji. Artyści „cykliczni” to animatorzy i twórcy komiksów, nierzadko przypominający karabin maszynowy.
Jeśli się zatną, nie są w stanie zatrzymać się i mordują widzów swoimi cyklicznymi utworami. Prace cykliczne mogą się
powtarzać jedna po drugiej i sprawiać wrażenie, że coś się
dzieje, chociaż w rzeczywistości nic się nie zmienia i nic się
nie odnawia. Faktycznie są to jedynie cząstki jednego dużego,
suwerennego dzieła sztuki – Giga-Mega artefaktu. Dlatego to,
co jest widoczne w pracach cyklicznych, należałoby nazywać
atakiem przeżywania na nowo starego, spowszedniałego modelu lub formatu.
ru
ЦИК ЛИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Циклическое искусство изъясняется в формате одного
цикла. Многообразие произведений искусства, созданных
художниками этого типа, составляет одно и то же произведение, говорящее об одной и той же идее и (или) концепции. Циклические художники – это аниматоры и создатели
комиксов, их творчество часто напоминает собой пулемет.
Зациклившись, они не могут остановиться и просто «убивают» зрителей своими циклическими произведениями.
Циклические произведения могут повторяться одно за другим и создавать впечатление, что что-то происходит, но на
самом деле ничего не меняется и ничего не обновляется.
На самом деле это всего лишь суверенные частицы одного
большого произведения искусства – Гига-Мега артефакта.
Поэтому то, что мы видим в циклических произведениях,
справедливо было бы назвать «припадком» обновления
каждый раз заново переживаемой старой, привычной модели или формата.
Č
EN
“Why no one draws like this anymore? So beautiful, so meaningful...” – “You only
like pieces of art that makes the soundtrack of “Lord of the Rings” play in your head“.
ČIURLINIS arba ČIURLIONIŠKAS
MENAS
Čiurlionis - like or SWIFTISH ART
lt
en
Čiurlioniškas arba čiurlinis menas (galima ir epitetų reversija)
yra toks menas, kuriam būdingas žvilgsnis iš paukščio skrydžio. Apibrėžimas „čiurlinis“ (čiurlys lot. Apus apus) nurodo
fizinę, „čiurlioniškas“ – dvasinę tokio polėkio prigimtį. Dar
galima sakyti – pakylėtas. Čiurlinis arba čiurlioniškas menas
svaigina, atpalaiduoja ir pakelia link eskapistinių aukštumų.
Čiurlioniški menininkai yra apdovanoti abstrahavimo dovana.
Čiurlionis-like or Swiftish art (referring to famous Lithuanian
artist Čiurlionis as well as both to Jonathan Swift and name
of a bird) is art that is characterized by a bird’s eye-view. The
definition of „Swiftish“ (swift, Lat. Apus apus) refers both to
physical and spiritual nature of such enthusiasm. This art is
also said to be elaborate. Swiftish art intoxicates, relaxes and
elevates one towards escapist heights. Swiftish artists are endowed with the gift of abstraction.
LT
Tyla yra geriausias meno kūrinių garso takelis
EN
Silence is the best soundtrack for art
Ė menas
Eh art
110
ЧЮРЛЁНИССКОЕ ( СТРИЖОВОЕ )
ИСКУССТВО
pl
JERZYKOWATA CZYLI ČIURLIONISOWSKA
SZTUKA
ru
Sztuka jerzykowata czyli čiurlonisowska (gra słów: čiurlioniškas – od nazwiska Čiurlionisa, čiurlinis – od nazwy ptaka;
dopuszczalna jest rewersja epitetów) jest to taka sztuka, dla
której charakterystyczne jest spojrzenie z lotu ptaka. Określenie „jerzykowata” (čiurlys – łac. Apus apus, pol. jerzyk)
wskazuje na fizyczną naturę takiego artystycznego wzlotu,
z kolei „čiurlionisowska” – na jej naturę duchową. Można też
określić ją jako podniosłą. Sztuka jerzykowata/čiurlionisowska odurza, odpręża i unosi ku eskapistycznym wyżynom.
Artyści čiurlonisowscy mają dar abstrahowania.
Чюрлёнисским или стрижовым (в литовском языке слово «стриж» – čiurlys – созвучно с фамилией знаменитого
литовского художникa Чюрлёнисa, поэтому возможна и
реверсия данных эпитетов) является искусство, которое характеризует взгляд с высоты птичьего полета. Определение
«стрижовое» (стриж, лат. Apus apus) указывает на физическую, «чюрленисское» – на духовную природу такого порыва. Также можно сказать, что данное искусство – приподнятое, возвышенное. Стрижовое (чюрленисское) искусство
кружит голову, расслабляет и поднимает до эскапистских
высот. Чюрлёнисские художники наделены даром абстрагирования.
111
lt
D
EN
The diagram of workman‘s art.
X axis – the amount of suffering
involved in production of a thing.
Y axis – the price / value of a
thing. Continuous curve – “piece
of art”, dotted curve – “cosmetics
or food”.
DARBININKIŠKAS MENAS
Darbininkiškas menas yra susijęs su muskulais, prakaitu ir
kančia. Bet kuri meninės kūrybos veikla, susijusi su kančia,
kaip varikliu, yra darbininkiška. Tiesą sakant, kančia yra pats
svarbiausias darbininkiško meno atributas. Menininkai–darbininkai nebūna laimingi dėl savo kūrybos neproduktyvumo,
tačiau sąmonės paviršiuje ir pasąmonės gelmėse jie džiaugiasi (it kokie mazochistai) pačiu procesu. Procesiškumas yra
darbininkiškos kūrybos esmė. „Ne laimėti, o dalyvauti!“ Dar
būtina pastebėti, kad darbininkiškas menas yra marginalus –
proletariato atstovų buvo labai daug, bet, tiesą sakant, jie niekada nebuvo lemiamuoju veiksniu – tik kritine mase, tik įrankiu kitų socialinių klasių atstovų rankose. Būtent iš to ir
gimsta kančia...
en
WORKMAN’S ART
Workman’s art (Lith. darbininkiškas menas) is associated with
muscles, sweat and suffering. Any type of artistic activity related to the suffering, which serves as its engine, is workman’s.
In fact, suffering is the most important attribute of workman’s
art. Artists-workers do not feel happy with the inefficiency of
their creative work, but on the surface of their consciousness
and in the depths of the unconscious, they masochistically
welcome the process itself. Process approach is the creative
essence of workman’s art. „Not to win, but to take part!“ Yet it
should be noted that workman’s art is marginal – there has
always been a lot of the representatives of the proletariat,
but in fact, they have never been a determining factor: only
a critical mass, only a tool in the hands of representatives of
other social classes. This is what the suffering is born from ...
LT
Menas turi būti žmogiškesnis ir linksmesnis?
EN
Art should be more human and festive?
Karnavalinis menas
Carnival art
SZTUKA ŁOPATOLOGICZNA CZYLI RO BOTNICZA
pl
Sztuka łopatologiczna czyli robotnicza (lit. darbininkiškas
menas) wiąże się z muskułami, potem i męką. Każda twórczość artystyczna związana z męką jako motorem działania
jest robotnicza. Prawdę mówiąc, męka jest najważniejszym
atrybutem sztuki robotniczej. Artystów-robotników nie cieszy nieproduktywność ich twórczości, za to świadomie i w
głębinach podświadomości cieszą się (jak jacyś masochiści)
samym procesem. Procesualność stanowi istotę twórczości
robotniczej. „Liczy się udział, a nie zwycięstwo!”. Należy też
zauważyć, że sztuka robotnicza jest marginalna – przedstawicieli proletariatu było bardzo wielu, ale, prawdę mówiąc,
nigdy nie byli oni czynnikiem decydującym – jedynie masą
krytyczną, jedynie narzędziem w rękach przedstawicieli innych klas społecznych. Właśnie stąd rodzi się męka...
ru
РАБОТНИЧЕЕ ИСКУССТВО
Работничее искусство (лит. darbininkiškas menas) связано
с мышцами, пóтом и страданиями. Любая художественнотворческая деятельность, связанная со страданием, которое
является его двигателем – работническая. По правде говоря,
страдание является самым важным атрибутом работничего
искусства. Художники-работники не чувствуют себя счастливыми по поводу непродуктивности своего творчества, но на
поверхности своего сознания и в глубинах бессознательного
они по-мазохистски радуются самому процессу. Процессный
подход составляет сущность работничего творчества. «Главное – не победа, а участие!». Тем не менее, следует отметить,
что работничее искусство является маргинальным – представителей пролетариата во все времена было очень много, но
на самом деле они никогда не были определяющим фактором: всего лишь критической массой, лишь инструментом в
руках представителей других социальных классов. Именно
из этого и рождается страдание - замедленного действия.
E
EN
“We have the fingerprints of a killer as well as his teethprints, saliva sample, footprints and a signature” – “It’s a
good thing the criminal was an empirical artist. If it was a
conceptual artist, we would never find him.”
LT
EMPIRINIS MENAS
Empirinis menas yra toks menas, kurio atstovai, kurdami ką
nors (artefaktus, idėjas ar koncepcijas), remiasi savo betarpiška patirtimi. Empirikai yra daugiau praktikai, o ne teoretikai,
jie stengiasi paliesti, pajausti, užčiuopti, atsikasti ir paveikti.
Empirinis menas yra linkęs pakeisti pasaulį bei jo sanklodą.
EN
EMPIRICAL ART
PL
Empirical art is art whose representatives, in creating artifacts, ideas or concepts, rely on their own immediate experience. Empiricists are rather practicians than theorists. They
always try to touch, feel, grasp, bite and make influence. Empirical art tends to change the world and its ways.
LT
Manai, kad konceptualistams nereikėtų duoti šaunamųjų ginklų?
EN
You think conceptual artists shouldn‘t be given firearms?
SZTUKA EMPIRYCZNA
Sztuka empiryczna jest to taka sztuka, której przedstawiciele,
tworząc cokolwiek (artefakty, idee czy koncepcje), opierają się
na własnym, czyli bezpośrednim doświadczeniu. Empirycy są
w większym stopniu praktykami niż teoretykami – starają się
dotknąć, poczuć, pomacać, uszczknąć i oddziaływać. Sztuka
empiryczna jest skłonna zmieniać świat i jego porządek.
Zenitinis menas
Zenithian art
112
RU
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Эмпирическое искусство есть искусство, представители
которого при создании артефактов, идей или концепций
используют в качестве основы свой собственный непосредственный опыт. Эмпирики являются скорее практиками, а не теоретиками. Они всегда стараются потрогать, почувствовать, прощупать, откопать свое и оказать влияние.
Эмпирическое искусство склонно к тому, чтобы изменить
мир и его уклад.
113
LT
AISTRINGAS
EN
PASSIONATE
PL
NAMIĘTNY
RU
ПЫЛКОЕ
Aistringam meno kūriniui yra būdingas burbuliavimas. O esmė slypi tų burbulų išsidėstyme.
Burbulai gali išsidėstyti tiesėmis arba audeklinėmis (tekstilinėmis) struktūromis. Burbulas
(=aistra) atsiranda iš nieko, auga, įgaudama
rutulišką pavidalą, klijuojasi su kitais burbulais (tiesėmis arba kilimais), tuomet įvyksta
sprogimas. Tuomet viskas vyksta iš naujo.
A passionate work of art is characterized by
effervescence. The essence lies in the arrangement of the bubbles. Bubbles can deploy in straight or fabric (textile) structures.
Bubble (= passion) appears out of nothing,
then grows, taking on a spherical shape, sticks
to other bubbles (in straight lines or carpets),
and then an explosion happens. And then it all
proceeds again.
Dla naamiętnego dzieła sztuki charakterystyczne są pęcherzyki. Istota tkwi w układzie
tych pęcherzyków. Pęcherzyki mogą układać
się w linie proste lub w struktury włókniste
(jak tkaniny). Pęcherzyk (=namiętność) powstaje z niczego, rośnie, przybierając kulistą
postać, skleja się z innymi pęcherzykami (w
linii prostej lub w kształcie kilimów), wówczas
następuje wybuch. A wtedy wszystko odbywa
się od nowa.
Для пылкого произведения искусства характерно пузырение. А сама суть скрывается в
расположении этих пузырьков. Пузырьки могут быть расположены в форме прямых или
матерчатых (текстильных) структур. Пузырь
(= пыл, страсть, азарт) возникают из ничего,
вырастают, приобретая форму шара, склеиваются с другими пузырями (в форме прямых
или ковров), тогда происходит взрыв. А после
него – всё сначала.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
Ė
EN
A piece that doesn‘t say anything in order to emphasize the form, not the content – A piece that
doesn‘t say anything, because any phrase would
reduce its polysemanticism – A piece that doesn‘t
say anything, because it‘s mad at you: “What is it?
Nothing. What is it with you?”
lt
Ė MENAS
Ė menas yra giminingas zen budistinio meno mokykloms –
tapybai tušu, kaligrafijai, poezijai. Ė menas – tai sąmoningas
ir nesąmoningas noras bei sugebėjimas savo kūryba nepasakyti nieko apie meną. Tai visos neartikuliuotos meno rūšys,
kurioms būdingas tylėjimas, pauzės ir non finito.
en
EH ART
pl
EH art is related to Zen Buddhist school of art: ink painting,
calligraphy, and poetry. EH art is a conscious or unconscious
desire as well as ability of authors to say nothing about art by
their oeuvre. These are all non-articulate forms of art that are
characterized by silence, pauses and non finito.
LT
Jei meno paprastai paklausi, jis paprastai ir atsakys
EN
If you ask a simple question, you‘ll get an easy answer
SZTUKA - E
Sztuka E jest spokrewniona ze szkołami sztuki buddystów
zen – z malarstwem tuszem, kaligrafią, poezją. Sztuka E –
to świadoma i zarazem nieświadoma chęć oraz zdolność do
niemówienia własną twórczością niczego o sztuce. Są to więc
wszelkie niewypowiedziane odmiany sztuki, dla których charakterystyczne są: cisza, pauzy i non finito.
Naivus menas
Ingenuous art.
114
ru
ИСКУССТВО Е
Искусство Е родственно дзен-буддистским школам искусства: живописи тушью, каллиграфии, поэзии. Искусство Е –
это сознательное или бессознательное желание и способность своим творчеством ничего не сказать об искусстве.
Такими являются все неартикулированные виды искусства,
для которых характерно молчание, паузы и non finito.
115
F
EN
“Oh no, it‘s the artist‘s butt!” – “Preposterous! What if children see it?” – “But
hold on, what does our disgust tell about us?” – “Maybe vulgarity is a social
construct, a way to maintain the social rituals?” – “Artist‘s butt is a public mirror.”
lt
FU MENAS
Kinų kalboje žodis fu (žymimas hieroglifu 夫) reiškia „vyrą,
vyriškį“. Lietuviškai fu žymi panieką, neigiamą požiūrį į tą
objektą, kuriam taikomas šis ištiktukas. Fu taip pat gali būti
ir burtažodis (prisiminkime rusų liaudies pasakas, kuriose
ragana Baba Jaga, sakydama „fu, fu, fu, čia žmogumi smirda“,
reaguoja į žmogiškos būtybės buvimą šalia. Tad fu menas yra
ir humanistiškas (jo dėmesio centre visuomet būna žmogus)
ir šiek tiek „pochuistiškas“ (taisyklingiau tariant – anarchistiškas), su nedideliu kiekiu (iki dešimties procentų) maginių
elementų.
en
PHOOEY ART
In Chinese, the word phooey (denoted by hieroglyph 夫) means
„man“. In Lithuanian, phooey expresses contempt, and negative
attitude to the object that is characterized by this onomatopoeic interjection. Phooey can be magic, too: remember Russian folk tales, where the witch Baba Jaga, in response to the
presence of human beings near, says „Phooey, phooey, phooey,
it smells like a human“. So phooey art is also humanistic – for it
is always focused on the human – and a little bit doesn`t give
a fuck (more precisely – anarchic), moreover, it has a small (ten
percent) of magic elements in it.
LT
Bet užpakalio ant sienos nepasikabinsi
EN
But you can‘t put a butt on your wall
Op menas
H (Op ) art
pl
SZTUKA FU
W języku chińskim wyraz fu (odpowiada mu hieroglif 夫)
oznacza mężczyznę. Litewskie fu wyraża pogardę, negatywny
stosunek do obiektu, do którego jest stosowany ten wykrzyknik. Fu może być także czarodziejskim zaklęciem (przypomnijmy rosyjskie bajki ludowe, w których czarownica Baba Jaga,
reaguje na bliską obecność istoty ludzkiej mówiąc „Fu, fu, fu,
zalatuje tu człowiekiem”. Sztuka fu jest więc i humanistyczna
(w centrum jej uwagi zawsze jest człowiek), i nieco „olewajska” (ściślej mówiąc – anarchistyczna), z niewielką ilością (do
dziesięciu procent) elementów magicznych.
ru
ИСКУССТВО ФУ
В китайском языке слово фу (обозначаемое иероглифом 夫)
означает «мужчина». В литовском языке фу выражает презрение, негативное отношение к объекту, который характеризует это звукоподражательное междометие. Фу также
может быть и волшебным словом: вспомним русские народные сказки, где ведьма Баба Яга, реагируя на присутствие человека рядом, говорит «фу, фу, фу, здесь человеком
пахнет». Таким образом, искусство фу является и гуманистическим, в центре его всегда находится человек, и немного похуистическим (точнее говоря – анархическим), так
как содержит в себе небольшое количество (до десяти процентов) магических элементов.
LT
GRAŽUS
EN
BEAUTIFUL
PL
PIĘKNY
RU
КРАСИВОЕ
Gražus – tai dailus ne tik estetiškai, bet ir etiškai. Taigi, tai yra kuo tikriausioji kalokagatija.
Gražus reiškia kalokagatiškas. O gražus, kaip
žinome (nes tą sakė senieji helėnai) yra toks
objektas, kuriame harmoningai dera atskira dalis ir visuma. Gražus taipogi (tą įvertino
graikai, o paskutinius vinis įkalė Vinkelmano
klasicistai) yra simetriškas. Simetrija ir yra
grožis. Ir atvirkščiai.
Beautiful means appealing, not only aesthetically, but also ethically. Thus, it is nothing but
calocagathia. Beautiful means calocagathical.
Beautiful, as we all know (because even the
ancient Hellenes have said so) is an object
in which individual parts make a harmonious
combination with the whole. Also beautiful (the Greeks appreciated it, while Johann
Joachim Winckelmann and other classicists
knocked in the last nails) is symmetrical. Symmetry is beauty. And vice versa.
Piękny – znaczy ładny, nie tylko pod względem estetycznym, ale i etycznym. Jest to więc
najprawdziwsza kalokagathia. Piękne znaczy
kalokagatyczne. A piękny, jak wiadomo (wszak
twierdzili to jeszcze starożytni Hellenowie),
jest taki obiekt, w którym część i całość tworzą
harmonię. Piękny to też symetryczny (co orzekli Grecy, a ostatecznie przypieczętowali klasycyści Winckelmanna). Symetria to piękno. I
vice versa.
Красивое – это красивое не только эстетически, но и этически. Следовательно, это самая
настоящая калокагатия. Красивый – значит
калокагатичный. А красивый, как нам известно
(поскольку так говорили древние эллины) – это
такой объект, в котором гармонично сочетаются отдельное и целое. Красивый также означает (это вначале оценили греки, а последние
гвозди вбили классицисты типа Винкельмана)
симметричный. Симметрия – это красота. И наоборот.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
116
117
G
EN
“Speechless nature awaits for the artist to give it a voice” – “Only my poïesis
makes this aletheia happen” – “Turtle”
lt
GENIALUS MENAS
Genialus menas nebūtinai yra genialus. Genialus menas – tai
visos meno kryptys, judėjimai ir stiliai, kurie tiki antropocentrinėmis idėjomis, menininko kaip pasaulio centro ideologija.
en
BRILLIANT (GENIAL ) ART
pl
Brilliant art is not necessarily brilliant. Brilliant art includes
all the art trends, styles and movements whose representatives believe in anthropocentric ideas and have the ideology
of the artist as a world center.
LT
Prieš lįsdamas prie gamtos žmogus verčiau turėtų pats apsikuopti?
EN
Humans should tidy up themselves, instead of bothering nature?
SZTUKA GENIALNA
Sztuka genialna niekoniecznie jest genialna. Sztuka genialna
to wszystkie kierunki, ruchy i style w sztuce, które cechuje
wiara w antropocentryczne idee, w ideę artysty jako centrum
świata.
veterinarinis menas
veterinary art
ru
ГЕНИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Гениальное искусство не обязательно гениально. Гениальное искусство – это все художественные направления,
стили и движения, представители которых верят в антропоцентрические идеи и исповедуют идеологию художника
в качестве мирового центра.
H
EN
What to reply when someone notices: “This was already
done by X!”? 1) “Oh, someone has already done that?” →
After hearing your answer people think that you‘re oblivious of art history. 2) “Well, everything‘s already created,
isn‘t it?” → People will think you‘re pretentious and oblivious of art history. 3) “It was an intertextual reference” →
People will think you‘re pretentious. 4) “One must throw
away the ladder after he has climbed up it” → People will
think you want to throw X down the ladder.
lt
HAKERINIS MENAS
Hakerinis menas – tai toks menas, kuris „nuhakina“ kitas
mintis, kitas idėjas ir paverčia jas geresnėmis – patobulina.
Hakerininkai-menininkai yra aktyvūs parazitai ant viso kito
sveiko (tačiau pasyvaus) meno kūno. Hakerinis menas minta
kitų menų idėjomis kaip impulsais ir tuo gyvena.
en
HACKER ART
pl
Hacker art is a kind of art that hacks other people’ thoughts
and ideas and makes them better, i.e. improves them. Hacker
artists are active parasites on the healthy, but passive body of
art. Hacker art feeds on the ideas of other arts, uses them as
impulses and lives from them.
LT
Geriau iš kitų „skolintis“ ne idėjas, o formą?
EN
It‘s better to “borrow” someone‘s form instead of ideas
SZTUKA HAKERSKA
Sztuka hakerska – to sztuka, która „hakuje” cudze myśli, idee i
zamienia je na jeszcze lepsze – udoskonala je. Artyści-hakerzy
są pasożytami żerującymi na każdym zdrowym (ale pasywnym) ciele sztuki. Sztuka hakerska żywi się ideami innych
sztuk jako bodźcami i tym żyje.
Žlugtinis menas
Scrubbish art
118
ru
ХАКЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Хакерское искусство – это такое искусство, которое хакирует мысли и идеи других художников и делает их
лучше, то есть доводит до совершенства. Художникихакировщики – это активны паразиты на здоровом, но
пассивном теле искусства. Хакерское искусство питается
идеями других искусств, используя их в качестве импульсов и этим живет.
119
I
EN
“I have made the pictures of people of every race in order to represent humanity” – “But the concept of race is outdated and only weakly corresponds to genetic variety” – “So what? The important thing
is everyone understands I meant to represent the whole humanity.”
lt
IŠKABINIS MENAS
en
Iškabinis menas pateikia gyvenimo siluetą ir kontūrą. Jis ne
analizuoja, o tik fiksuoja. Iškabinis menas yra panašus į veidrodį, tačiau iškaba neatspindi visų atspindimo vaizdo detalių, o tik bendrus jų požymius. Tai konstatuojantis menas.
BILLBOARD ART
pl
Billboard art (Lith. Iškabinis menas) presents nothing but a
silhouette and contour of life. It does not analyze, but only
captures. Billboard art resembles a mirror, but the billboard
does not reflect the true picture in all the details, just the
most general of its features. This is a kind of art that states
the facts.
LT
Svarbu ne žmonija, o žmogus
Genialus menas
EN
Human, and not the humanity, is what‘s important
Brilliant art
SZTUKA SZYLDOWA
Sztuka szyldowa (lit. Iškabinis menas) przedstawia zarys,
kontury życia. Ona nie analizuje, a tylko rejestruje. Sztuka
szyldowa przypomina lustro, ale szyld nie odzwierciedla
szczegółów obrazu, który odbija, a jedynie ich cechy ogólne.
Jest to sztuka konstatująca.
БИЛБОРДОВОЕ или ВЫВЕСОЧНОЕ
ИСКУССТВО
ru
Билбордовое или вывесочное искусство (лит. Iškabinis
menas) предлагает всего лишь силуэт и контур жизни. Оно
не анализирует, а только фиксирует. Вывесочное искусство
похоже на зеркало, однако вывеска содержит в себе не отражение всех деталей истинной картины, а только самые
общие их признаки. Это искусство, которое констатирует.
J
EN
Writing on a wall: “Footage of people from
lands far away”. Person speaking: “They‘re
so exotic! And yet, they feel and love just
like us!”
lt
JUNGTUKINIS MENAS
Jungtukinis menas jungia. Ir tuo viskas pasakyta. Jungtukinis
menas jungia individus ir bendruomenes, požiūrius ir ideologijas. Jungtukinis menas istorine prasme – tai į kontekstą
orientuotas menas – tokia veikla, kuri žvelgia ir praeitin, ir
ateitin, statydama tiltus tarp skirtingų krantų.
en
CONJUNCTORY ART
pl
Conjunctory art (Lith. Jungtukinis menas) conjoins. And that’s
all about it. Conjunctory art connects individuals and communities, attitudes and ideologies. In the historical sense,
conjunctory art is oriented to the context. This is an activity
that looks at the past and the future at the same time, building bridges between the different “shores”.
LT
Čia apie negebėjimą suprasti!
EN
This piece is about misunderstanding!
SZTUKA SPÓJNIKOWA
Sztuka spójnikowa (lit. Jungtukinis menas) łączy. I to wystarczy za całą definicję. Sztuka spójnikowa łączy jednostki i społeczeństwa, poglądy i ideologie. Sztuka spójnikowa w sensie
historycznym jest sztuką zorientowaną na kontekst, jest to
taka działalność, która spogląda i w przeszłość, i w przyszłość,
budując mosty między różnymi brzegami.
Babiloninis menas
Babylonian art
120
ru
СОЮЗНОЕ ИСКУССТВО
Союзное искусство (лит. Jungtukinis menas) соединяет. И
этим все сказано. Союзное искусство объединяет индивидов и общины, взгляды и идеологии. В историческом
смысле союзное искусство ориентировано на контекст. Это
такая деятельность, которая смотрит и в прошлое, и в будущее, наводя мосты между различными «берегами».
121
LT
AKTUALUS
EN
RELEVANT
PL
AKTUALNY
RU
АКТУАЛЬНОЕ
Aktualus meno kūrinys yra susijęs su veikimu
(angl. to act – „veikti, elgtis“) arba nūdieniškumu (lot. actualis – „dabar esantis”, „tikras”).
Aktualus meno kūrinys turi asociacijų su beformiu debesimi arba į orą išmesta, paleista
pelenų sauja – visa tai yra čia ir dabar, visa tai
veikia ir elgiasi, tačiau tas veikimas yra ribotas
laiko prasme ir efemeriškas fiziniu atžvilgiu.
A relevant work of art is related to the action (operation or behavior) or being current
and actual (Lat. actualis means “state of being real”). A relevant work of art is associated with an amorphous cloud or a handful
of ashes released or thrown into the air: the
whole thing is here and now, it is acting and
behaving, but the action is limited in terms
of time and ephemeral in the physical sense.
Aktualne dzieło sztuki jest związane z działaniem (ang. to act – ‘działać, zachowywać się’)
lub teraźniejszością (łac. actualis – „istniejący
teraz”, „prawdziwy”). Aktualne dzieło sztuki
kojarzy się z bezkształtnym obłokiem lub wyrzuconą w powietrze garścią popiołu: wszystko dzieje się tu i teraz, działa i zachowuje się,
jednak to działanie jest ograniczone w sensie czasowym i efemeryczne pod względem
fizycznym.
Актуальное произведение искусства связан
с действием, деятельностью (англ. to act –
«действовать», «поступать», «вести себя») или
с сопричастностью к сегодняшнему дню (лат.
actualis – «действенный», «деятельный»). Актуальное произведение искусства ассоциируется
с бесформенным облаком или горстью пепла,
(вы)брошенной в воздух – всё это существует
здесь и сейчас, всё это действует, поступает и
ведёт себя, однако это действие ограничено во временном смысле и эфемерично в
физическом аспекте.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
K
EN
“In this performance we pretend to be cheerful and fun, so that people will think our cheerfullness hide deep and sad souls.” – “But we
actually are cheerful and fun.” – “Wow, that‘s deep!” – “Exactly”.
lt
KARNAVALINIS MENAS
Karnavalinis menas – tai, be jokių abejonių, džiugus, laimingas ir malonus užsiėmimas. Tai pramogoms ir teigiamų emocijų skatinimui skirta veikla. Kita vertus, karanvaliniam menui
yra būdingas persirengimo, kaukių dėjimosi, buvimo „kitkuo“
aspektas. Lotyniškai carne levare reiškia „pašalinti mėsą“ – tai
su viduramžiška pasninkavimo tradicija susijęs fenomenas.
Karnavalinis menas pasižymi prieštaringu dvilypumu – viena
vertus, jis yra linkęs maskuotis, slėptis, kaip minėta – būti ne
tuo, kuo yra, kita vertus – būtent per tai atskleidžiama žmogiškoji esmė, substancija ir būtis.
en
CARNIVAL ART
pl
Carnival art (Lith. Karnavalinis menas) is, of course, joyful,
blissful and exciting. This is an activity to provide pleasure
and positive emotions. On the other hand, carnival art is
characterized by the aspect of disguise, interchanging masks,
being „different“ from who you actually are. Latin carne levare means “to remove meat” – it is a phenomenon related
to the Medieval tradition of fasting. Carnival art stands out
by its contradictory ambivalence – on the one hand, it tends
to masquerade, to hide, be something different than it is, but
on the other hand, in that way it reveals the human essence,
substance and existence.
LT
Nesąmonė, menas turi būti apie liūdnus ir gilius dalykus
EN
Nonsense, art should be about deep and sad things
SZTUKA KARNAWAŁOWA
Sztuka karnawałowa jest niewątpliwie radosnym, szczęśliwym i przyjemnym zajęciem. Jest to działanie zachęcające do
rozrywki i wywołujące pozytywne emocje. Z drugiej strony,
dla sztuki karnawałowej charakterystyczne jest przebieranie
się, zakładanie masek, bycie „kimś innym”. Łacińskie carne
levare znaczy „odstawić mięso” – jest to fenomen związany ze
średniowieczną tradycją postu. Sztukę karnawałową cechuje
opozycyjna dwoistość – z jednej strony ma ona inklinację do
maskowania się, ukrywania, bycia – jak już wspomniano – nie
tym, kim się jest, z drugiej strony zaś – właśnie przez to działanie ujawnia się istota, substancja i byt ludzki.
Čiurlinis / Čiurlioniškas menas
Swiftish art
122
ru
КАРНАВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Карнавальное искусство – это, несомненно, радостное,
благодатное и захватывающие занятие. Это деятельность,
предназначенная для развлечения и стимулирования положительных эмоций. С другой стороны, для карнавального
искусства характерен аспект смены костюмов, чередования масок, пребывания «иным», не таким, каким являешься
на самом деле. На латыни carne levare означает «удалить
мясо»: это феномен, связанный со средневековой традицией поста. Карнавальное искусство выделяется противоречивой двойственностью: с одной стороны, оно склонно
к тому, чтобы маскироваться, быть не тем, чем является на
самом деле, с другой стороны – именно таким образом оно
раскрывает человеческую сущность, субстанцию и бытие.
123
L
EN
“I travel to exotic places and take pictures of weird natives.” – “I follow her and
take pictures of people who take pictures of weird natives.” – “I am a native and
I try to avoid these weirdos.”
lt
LOGISTINIS MENAS
Logistinis menas – tai nomadiškas menas. Logistinio meno
atstovas yra menininkas-klajoklis, skrodžiantis šių vandenynų
vilnis, padangių gelmes ir žemių tolius. Logistinis menas pasižymi mobilios substancijos paradoksu, kur meno vertė yra
lygi pagrindinei egzistavimo sąlygai – judėjimui, jo dažniui,
spartai ir pagreičiui. Mobilus menininkas nuolat juda, kita vertus, jo kuriamas menas taip pat neįsivaizduojamas be judėjimo. O kas ten yra ir „juda“ (forma, kūnas, materija, pavidalas,
siužetas, idėja ir panašiai) – net nelabai svarbu.
LT
Verčiau jie keliautų į Šveicariją?
EN
They‘d better go to Switzerland?
en
LOGISTIC ART
Logistic art is nomadic. A representative of logistic art is a
nomad artist who ploughs the ocean waves, the depths of the
heavens and the earth horizons. Logistic art is peculiar for its
paradox of mobile substance, due to which, the value of an
artwork is equal to the basic conditions of existence – movement, its frequency, speed and acceleration. A mobile artist is
in constant motion, but on the other hand, his/her art is also
unthinkable without movement. And what is really moving
there (the form, the body, the matter, the shape, the plot, the
idea, etc.) does not even matter so much.
Šveicariškas menas
Swiss art
pl
SZTUKA LOGISTYCZNA
Sztuka logistyczna – to sztuka nomadyczna. Przedstawiciel
sztuki logistycznej jest wędrownym artystą, przemierzającym lądy, morza i przestworza. Sztukę logistyczną wyróżnia
paradoks substancji mobilnej, gdzie wartość sztuki jest równa podstawowemu warunkowi egzystencji – ruchowi, jego
częstotliwości, tempu i przyśpieszeniu. Mobilny artysta jest
ciągle w ruchu, z drugiej strony tworzonej przez niego sztuki
również nie da się wyobrazić bez ruchu. A co to jest i co „rusza
się” (forma, ciało, materia, postać kształt, wątek, idea itp.), to
już wcale nie jest takie ważne.
ru
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Логистическое искусство – кочевое. Представитель логистического искусства – это художник-кочевник, бороздящий океанские волны, поднебесные глубины и земные
дали. Логистическое искусство отличается парадоксом
мобильной субстанции, вследствие которого ценность
произведения искусства равна основному условию существования – движению, его частоте, скорости и ускорению.
Мобильный художник постоянно находится в движении, с
другой стороны, его искусство также немыслимо без движения. А что там на самом деле движется (форма, материя,
форма, сюжет, идея и т.д.) – даже не так уж важно.
LT
LINKSMAS
EN
CHEERFUL
PL
RADOSNY
RU
ВЕСЁЛОЕ
Linksmas meno kūrinys nebūtinai yra tas, kuriame laidomi juokeliai arba veikiama plačiai
išsišiepus. Linksmumas yra metafizinė ir kosminė sąvoka, todėl linksmumą meno kūrinys
išreiškia, perteikia, išgauna non finito bei neapibrėžtumo principais. Tai yra kaip chaotiška
visata. Bet kuris kūrinys, kuriame esama begalybės ir daugiaprasmybės, yra linksmas.
A cheerful work of art is not necessarily the
one that cracks jokes or whose characters
carry out their actions with broad grins on
their faces. Cheerfulness is a metaphysical
and cosmic concept. Therefore, a work of art
expresses, conveys or produces cheerfulness
by applying the principles of non finito and
ambiguity. It is like a chaotic universe. Any artwork that contains infinity and multiplicity is
cheerful.
Wesołe dzieło sztuki to niekoniecznie takie,
w którym sypie się żartami lub prezentuje z
szerokim uśmiechem. Radość jest pojęciem
metafizycznym i kosmicznym. Dlatego dzieło
sztuki wyraża radość, oddaje ją, wydobywa
na zasadach non finito i nieokreśloności. Jest
jak chaotyczny wszechświat. Dowolne dzieło,
w którym występuje nieskończoność i wieloznaczności, jest radosne.
Весёлое произведение искусства – не обязательно такое, в котором отпускаются шуточки
или кто-то что-то делает с улыбкой до ушей.
Весёлость – это метафизическое и космическое понятие, поэтому веселье произведение
искусства выражает, передаёт, добывает по
принципам non finito и неопределённости.
Это как хаотичная вселенная. Любое произведение, в котором содержится доля бесконечности и многозначности – весёлое.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
124
125
M
EN
How to reach artistic art? (beginning) You leave your house. (6) You
have stopped to look at the nature and decided that life is art. – You
leave the game! (11) You have started to admire beautiful pottery. –
You leave the game! (16) You have started sharing political cartoons
in social media. – You leave the game! (end) Congratulations! You
have reached the house of artistic art! (Museum)
lt
MENIŠKAS MENAS
Ne, tai nėra oksimoronas ar sviestuoto sviesto paradoksas.
Tiesiog bet kokį meną, bet kurią meno raišką ar discipliną
galima skirti į amatų arba menų kategorijas. Tai nuo amžių
amžinųjų iki mūsų dienų išlikusi klasifikacija. Vieni menai
orientuojasi į taikomąją – amatininkiškąją funkciją, kitų
esmė – meniškumas. „Art pour art“, kaip pasakė Oscare‘as
Wilde‘as. Meniškas menas nuo amatininkiško meno skiriasi
nukūnintomis savo būsenomis, imanentinėmis ir eskapistinėmis idėjomis.
en
ARTISTIC ART
No, this is not an oxymoron or a paradox of „much of a muchness“. Any art, any artistic expression or discipline can be attributed to the category of craft or art. This classification has
been known for ages eternal and has survived to the present
day. Some arts are oriented to the applied/artisanal function,
while for the others, the core is artistry. L‘art pour l‘art, as
Theophile Gautier said. Artistic art (Lith. Meniškas menas) is
different from craft art by its incorporeal conditions, as well
as by immanent escapist ideas.
LT
O kuo blogai graži keramika?
Ąsotinis menas
EN
What‘s wrong with beautiful pottery?
Juggish art
SZTUKA MISTRZOWSKA CZYLI
ARTYSTYCZNA
pl
Nie, nie jest to oksymoron, paradoks czy masło maślane.
Po prostu każdą sztukę, każdy sposób wyrazu czy dziedzinę sztuki można zakwalifikować do kategorii rzemiosła lub
sztuki. Jest to klasyfikacja, która przetrwała od niepamiętnych czasów do dziś. Jedne sztuki są zorientowane na funkcję użytkową – rzemieślniczą, istotą innych jest artyzm. „Art
pour art” – jak powiedział Oscar Wilde. Sztuka artystyczna
(lit. Meniškas menas) różni się od sztuki rzemieślniczej swoim
odcieleśnieniem, immanentnymi i eskapistycznymi ideami.
ru
АРТИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Нет, это не оксюморон и не парадокс «масла масляного». Любое
художественное выражение или дисциплину можно отнести к
категории ремесла или искусства. Эта классификация известна на протяжении веков вечных и сохранилась до наших дней.
Некоторые виды искусства ориентируются на прикладную-кустарную функцию, сущность других состоит в художественности.
«L‘art pour l‘art», как сказал Теофиль Готье. Артистическое искусство (лит. Meniškas menas) от кустарного отличается бестелесными
состояниями, имманентными и эскапистскими идеями.
N
EN
Ingenuous art: (Writing on a wall)
“Study of artist‘s hand”. Ingenuous art
criticism: “You have missed this birthmark.” – “My piece is worthless!”
lt
NAIVUS MENAS
Naivus (ne „naivusis“!) menas – tai toks menas, kuriam būdingas atlapaširdiškas požiūris į viską (aplinką, pasaulį, kitus,
save, procesus, idėjas, koncepcijas, tapatybę, motyvus, plastiką ir visa kita). Naivus menas yra linkęs detalizuoti, kadangi
tarp (gal tiksliau – už) detalių ir slypi toji esmė, kurią nori
išsakyti naivistai. Tai toks menas, kuriame negalioja jokie išankstiniai reikalavimai ir taisyklės. Galima nurodyti ne vieną
socialinę menininkų grupę, kurioje visgi neveikia konvencijos.
Tai vaikai, psichiniai ligoniai, savamoksliai. Ir kai kurie profesionalai... Tad naivų meną galima skaidyti į sąmoningą ir
nesąmoningą. Nes juk Petriukas (4 m.) tapymo taisykles laužo
to nežinodamas, o Dubuffet ar Tapies – žinodami. Kitas dalykas, kad kai kurie subjektai tą nežinojimą taip pat paverčia
taisykle.
en
naïve ART
pl
Naïve (or just ingenuous!) art is characterized by its singlehearted approach to the environment, the world, others,
oneself, processes, ideas, concepts, identity, motives, figurativity and everything else. Ingenuous art tends to elaborate,
as between and behind the details there lies the essence that
the ingenous artists want to express. It is a kind of art that
is not subject to pre-requirements and regulations. One can
specify more than one social group of artists where conventions still do not work. These groups are children, mentally ill
persons, amateurs and some professionals ... So naïve art can
be divided into the conscious and the unconscious. Because
after all, little Peter (4 years old) breaks the rules of painting
without knowing it, while Dubuffet and Tapies do that in spite
of their knowing. It’s another matter that some agents also
make this kind of ignorance the rule.
LT
Kvaila tiek daug dėmesio skirti detalėms?
EN
It‘s stupid to concentrate on details so much?
SZTUKA NAIWNIACKA
Sztuka naiwniacka (nie naiwna!) jest to sztuka, którą cechuje
prostoduszny pogląd na wszystko (otoczenie, świat, innych,
siebie, procesy, idee, koncepcje, tożsamość, motywy, plastykę i
wszystko inne). Sztuka naiwna jest skłonna do detalizowania,
gdyż to właśnie między (ściślej – za) szczegółami tkwi ukryty
sens, który chcą wyrazić naiwiści. Jest to taka sztuka, w której
nie obowiązują żadne uprzednie wymagania i zasady. Można
wskazać niejedną grupę społeczną artystów, w której nie są
przestrzegane konwencje. Są to dzieci, osoby chore psychicznie, samoucy. Także niektórzy profesjonaliści... Sztukę naiwną
można więc podzielić na świadomą i nieświadomą. Przecież
4-letni Piotruś łamie zasady malarskie, nie wiedząc o tym, a
Dubuffet czy Tapies – świadomie. Inna sprawa, że niektóre
podmioty tę niewiedzę również zamieniają w prawidło.
Iškabinis menas
Billboard art
126
ru
НАИВНЯЦКОЕ ИСКУССТВО
Наивняцкое (не наивное!) искусство – это искусство, для
которого характерен откровенный, прямодушный подход к
окружающей среде, миру, другим, самому себе, процессам,
идеям, концепциям, тождеству, мотивам, пластике и всему
остальному. Наивняцкое искусство склонно детализировать, поскольку между и за деталями и кроется та сущность,
которую хотят выразить наивняки. Это такое искусство, на
которое не распространяется действие предварительных
требований и правил. Можно указать более чем одну социальную группу художников, в которых все же не действуют
конвенции. Это – дети, психически больные, самоучки и некоторые профессионалы... Поэтому наивняцкое искусство
условно можно разделить на сознательное и бессознательное. Потому что ведь Петя (4 г.) ломает правила живописи,
совершенно не зная об этом, а Дюбюффе и Тапиес – зная.
Другое дело, что некоторые субъекты данное незнание также превращают в правило.
127
O
EN
“I want a wallpaper like that. What
does it symbolise?” – “Well, white is
good and black is evil, I guess?” – “Nice,
I‘ll only take white then.” – “Madam, it‘s
not a shop.”
lt
OP - MENAS
OP–menas pagrįsta regėjimo fiziologija ir psichologija, optinių ir dvasinių iliuzijų kūrimu. OP-menas vizualiai atskiria fizinius fenomenus – šviesos ir spalvos, bei dvasinius fenomenus
– gėrį ir blogį. Šviesūs ir tamsūs dalykai OP-mene atrodo kaip
savaime šviečianti, nemateriali, tačiau judanti substancija,
laužanti tradicinio realybės suvokimo psichologiją. OP-menas
yra linksmas, įkvepiantis ir optimistinis. OP-menas yra ribinis:
ilgiau stebėdamas meno kūrinį, netikėtai suvoki peržengęs
tik tau vienam suvokiamą ribą. OP-meno kūriniai nepraranda
gyvybingumo ir svarbiausių savo savybių nei muziejuose, nei
albumų reprodukcijose. Jais dera puošti visuomeninius interjerus, viešbučių laiptines bei nuosavų namų valgomuosius.
en
H (OP ) ART
pl
H(OP)-art is based on the physiology and psychology of vision, as well as on creating optical and spiritual illusions.
H(OP)-art visually separates the physical phenomena: the
lights and colors, and psychic phenomena – good and evil.
The bright and dark subjects in H(OP)-art look like self-illuminated, immaterial, but moving substance that contradicts
to the traditional psychology of reality perception. H(OP)-art
is entertaining, inspiring and optimistic. H(OP)-art is uttermost: as you watch a work of art for a long time, suddenly you
realize having crossed a threshold that only you can perceive.
The works of H(OP)-art do not lose their vitality and most
important qualities neither in museums nor in albums of
printed copies. They are fit to decorate public interiors, hotels
and stairwells of private houses.
LT
Gėrio ir blogio kategorijos neturėtų būti aiškios
EN
Good and evil shouldn‘t be explicit
Agurkinis MENAS
Cucumberish art
OP - SZTUKA
OP-sztuka zasadza się na fizjologii i psychologii widzenia, na
tworzeniu iluzji optycznych i duchowych. OP-sztuka – to sztuka, która wizualnie rozgranicza fenomeny fizyczne – światło
i barwę, i fenomeny duchowe – dobro i zło. Jasne i ciemne
rzeczy w OP-sztuce wyglądają jak świecąca własnym światłem, niematerialna, ale ruchliwa substancja, przełamująca
psychologiczne zasady tradycyjnego pojmowania rzeczywistości. OP-sztuka jest radosna, inspirująca i optymistyczna.
OP-sztuka jest sztuką graniczną: przy dłuższym oglądaniu
takiego dzieła sztuki niespodziewanie doświadczasz, że przekroczyłeś granicę, którą pojmujesz tylko ty. Prace reprezentujące OP-sztukę nie tracą żywotności i swoich najważniejszych
właściwości ani w muzeach, ani na reprodukcjach w albumach. Nadają się do upiększania wnętrz publicznych, klatek
schodowych w hotelach lub jadalni w domach prywatnych.
ru
ИСКУССТВО « ГOП »
Искусство «ГOП» основано на физиологии и психологии
зрения, создания оптических и духовных иллюзий. Искусство «ГOП» визуально разделяет физические явления: свет
и цвета, а также психические явления – добро и зло. Светлые и темные вещи в искусстве «ГOП» выглядят как самосветящаяся, нематериальная, но движущаяся субстанция,
противоречащая традиционной психологии восприятия
реальности. Искусство «ГOП» – веселое, оптимистичное,
вдохновляющее. Искусство «ГOП» является предельным:
если долго смотришь на произведение искусства, неожиданно понимаешь, что ты только что пересек одному тебе
постижимый порог. Произведения искусства «ГOП» не теряют свою жизненную силу и наиболее важных качеств
ни в музеях, ни в репродукциях альбомов. Ими надлежит
украшать общественные интерьеры, лестничные клетки
гостиниц и столовые собственных домов.
P
EN
“Did you see how far my post-postmodernism went?” – “I
think my social deconstructionism outran your social constructionism”
lt
POLIGONINIS MENAS
Poligoninis menas – tai toks menas, kuriam būdingas šaudymas į koncepcijas, esančias už horizonto linijos. Tai vizionieriškas, į ateitį ir kitus matavimus orientuotas menas.
Poligoniniam menui būdingas atsainumas atlikimo atžvilgiu,
o koncepciniu požiūriu atvirkščiai – kūriniai gali atrodyti novatoriškais.
en
SHOOTING ART
pl
Shooting art (Lith. Poligoninis menas) is characterized by
shooting at the concepts that are beyond the horizon line.
This is a visionary kind of art that is oriented to the future
and other dimensions. Shooting art stands out by its careless
attitude to performance, while in the terms of the concept,
on the contrary, the works of this art may seem innovative.
LT
Užuot žiūrėję pirmyn jie verčiau saugotų nugaras?
EN
They should better watch their backs?
SZTUKA POLIGONOWA
Sztuka poligonowa – to sztuka, którą cechuje atakowanie
koncepcji znajdujących się za linią horyzontu. Jest to sztuka
wizjonerska, zorientowana na przyszłość i na inne wymiary
rzeczywistości. Sztukę poligonową cechuje niedbałość wykonania, natomiast w sensie koncepcyjnym jest na odwrót –
dzieła mogą wyglądać na nowatorskie.
Reakcinis menas
Reactive art
128
ru
ПОЛИГОННОЕ ИСКУССТВО
Полигонное искусство – это такое искусство, для которого
характерна стрельба по понятиям, находящимися за линии
горизонта. Это визионерское искусство, ориентированное
на будущее и другие измерения. Полигонное искусство характеризуется небрежностью по отношению к исполнению,
а относительно концепции, наоборот, его произведения
могут казаться выглядеть новаторскими.
129
LT
PROFESIONALUS
EN
PROFESSIONAL
PL
PROFESJONALNY
RU
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Profesionalus meno kūrinys yra plokščias, t.y.
sudarytas iš didesnių bei mažesnių plokštumų. Plokštumos gali būti elementarios – kaip
struktūriniai elementai, kaip atomai ir neutronai, kaip mozaikos dalelės, smaltos gabalėliai.
Tačiau profesionalios plokštumos gali būti ir
visuminės, visa apimančios, didelės ir neaprėpiamos – lyg žolių ir gėlių pieva ar javų, bulvių,
burokų laukas.
A professional work of art is flat, i.e., composed
of larger and smaller planes. The planes can be
elementary – like structural elements, atoms
and neutrons, mosaic particles or smalt pieces.
However, professional planes can be overall,
all-encompassing, large and immense – like a
meadow of grass and flowers or a field of corn,
potato, or beet.
Profesjonalne dzieło sztuki jest płaskie, to jest
składa się z większych i mniejszych płaszczyzn.
Płaszczyzny mogą być elementarne – jak elementy struktury, atomy i neutrony, elementy
mozaiki, kawałeczki smalty. Ale profesjonalne
płaszczyzny mogą być też całościowe, wszechobejmujące, duże i nieobjęte – niby łąka pełna
traw i kwiatów lub pole obsadzone zbożem,
ziemniakami, burakami.
Профессиональное произведение искусства
плоско, то есть составлено из плоскостей больших и меньших размеров. Плоскости могут быть
элементарными – как структурные элементы,
как атомы и нейтроны, как частички мозаики,
кусочки смальты. Однако профессиональные
плоскости могут быть и совокупными, всеобъемлющими – большими и необъятными, словно
луг, полный трав и цветов, или пшеничное, картофельное, свекольное поле.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
R
EN
Notices on the wall: “Careful. Aproach art one by one”, “ATTENTION”, “Don’t smoke in proximity of art”. People talking: “Why
is this piece under a bullet-proof glass? Is it to protect it from
progresivists?” – “No, it‘s to protect everyone from the piece, in case
it explodes.”
lt
REAKCINIS MENAS
en
Sąvoka „reakcija“ yra suvoktina dvejopai. Viena vertus – reakcinis menas yra re-aktyvus – jis senamadiškas, anachronistiškas, žvelgiantis atgal ir nė per milimetrą nenorintis
pajudėti pirmyn. Kita vertus – reakciniame mene slypi neišmatuojama ir protu sunkiai suvokiama energija – bet kurią
minutę tas menas gali sprogti, su savimi nusinešdamas viską,
kas egzistuoja aplink jį. Tai sproginėjantis ir kunkuliuojantis
menas, menas-Vezuvijus, menas – uždelsto veikimo bomba,
menas – Stradivarijus, Nostradamas ir Nitroglicerinas viename asmenyje.
LT
Meną galima prijaukinti?
EN
Art could be domesticated?
REACTIVE ART
pl
The term „reaction“ is to be understood in two ways. On the
one hand, reactionary art is re-active – it is old-fashioned,
anachronistic, always looks back and does not want to move
forward even by a millimeter. On the other hand, within reactive art, there lies immeasurable, mind-boggling energy –
that art can explode at any minute, carrying away everything
that exists around it. This is disruptive and vibrant art, Vesuvius-art, the art of a delayed bomb, Stradivari art, Nostradamus
and Nitroglycerin in one.
SZTUKA REAKCYJNA
Pojęcie „reakcja” może być rozumiane dwojako. Z jednej strony – sztuka reakcyjna jest re-aktywna: staromodna, anachroniczna, spoglądająca wstecz i nie chcąca ruszyć do przodu ani
o milimetr. Z drugiej strony – w sztuce reakcyjnej tkwi energia, której nie da się wymierzyć i która z trudem daje się pojąć
rozumem. Taka sztuka w dowolnej chwili może wybuchnąć,
unosząc ze sobą wszystko, co istnieje wokół. To sztuka wybuchowa i wrząca, sztuka-Wezuwiusz, bomba z opóźnionym
zapłonem, sztuka – Stradivarius, Nostradamus i Nitrogliceryna w jednym.
Urminis menas
Manufactory art
130
ru
РЕАКЦИОННОE ИСКУССТВО
Термин «реакция» следует понимать двояко. С одной стороны, реакционное искусство ре-активно – оно старомодно, анахронично, его взгляд направлен назад, оно не хочет
ни на миллиметр продвинуться вперед. С другой стороны,
в реакционном искусстве кроется неизмеримая и с трудом
уму постижимая энергия и убеждение: такое искусство в
любой момент может взорваться, унося с собою все, что
существует вокруг него. Это разрывающееся и кипучее
искусство, искусство-Везувий, искусству-бомбa - подобно
искусству Страдивария, Нострадамусa и нитроглицерина
в одном.
131
S
EN
How to make a pure piece of art? 1.
Come up with an idea. “Maybe something about the realism of psychological states?” 2. Take out possible references to current issues. “Can a chimera,
bustling in a vaccum, devour secondary
intentions?” (Untitled, 2015) 3. Despise
interpretations of your piece. “Chimera,
of course, represents geopolitical situation.” – “Only for primitives like you!”
LT
SKAISTUS MENAS
Skaistus menas yra tyras, asketiškas ir neturintis nieko bendro su fizine būkle, su kūniškumu ar, tuo labiau, fiziologija.
Skaistus menas operuoja idėjomis ir bendrybėmis, jis nenori
turėti jokių ryšių su šio gyvenimo ir mūsų dienų aktualijomis.
Skaistumas yra skaisčiojo meno ir stiprioji, ir silpnoji pusė.
Situacija, primenanti šermuonėlį – jis yra puikus, bet kartu
ir bejėgis.
EN
PURE ART
Pure art (Lith. Skaistus menas) is unadulterated, austere and
has nothing to do with the physical condition, corporeality,
and let alone, physiology. Pure art operates ideas and generalities, it does not want to have any contact with real life and
the present day realities. Chastity is the strength and weakness of pure art. Its situation reminds ermine – it is splendid,
but, at the same time, helpless.
LT
Bet juk menas turėtų keisti pasaulį!
EN
But shouldn‘t art change the world?!
Empirinis menas
Empirical art
PL
SZTUKA ŚNIEŻYSTA CZYLI NIESKALANA
Sztuka śnieżysta czyli nieskalana jest czysta, ascetyczna i nie
ma nic wspólnego ze stanem fizycznym, z cielesnością lub
tym bardziej fizjologią. Sztuka nieskalana operuje ideami i
ogólnymi pojęciami, nie chcąc mieć nic wspólnego z tym życiem i tym, co aktualne. Niewinność jest zarówno mocną, jak
i słabą stroną sztuki nieskalanej. To sytuacja przywodząca na
myśl łasicę – jest wspaniała, a jednocześnie bezbronna.
RU
ДЕВСТВЕННОЕ ИСКУССТВО
Девственное искусство (лит. Skaistus menas) целомудренно,
аскетично и не имеет ничего общего с физическим
состоянием, телесностью, а тем более с физиологией. Девственное искусство оперирует идеями и общими признаками, оно не хочет иметь никаких связей с актуальными
вопросами реальной жизни и нашей современности. Целомудрие является и силой, и слабостью девственного искусства. Его ситуация напоминает горностая – он великолепен,
но вместе с тем и беспомощен.
LT
FEMINISTINIS
EN
FEMINIST
PL
FEMINISTYCZNY
RU
ФЕМИНИСТИЧЕСКОЕ
Feministinis meno kūrinys yra skausmingas. O
skausmas – tiek fizinis, tiek dvasinis – žinia,
yra išgaunamas aštrių daiktų ir dalykų pagalba. Aštriais fiziniame ir dvasiniame pasaulyje
būna žodžiai, peiliai arba pipirai. Toks – žodingas, aštriaašmenis ir prieskoningas – būna ir
feministinis menas.
A feminist art work is painful. The pain – both
physical and spiritual – as we all know, is produced by sharp objects and things. In the physical and spiritual world, sharpness is the quality of words, knives or hot pepper. Feminist art
can be just like this – voluble, fine-edged and
spicy.
Feministyczne dzieło sztuki jest bolesne.
A ból – zarówno fizyczny, jak i duchowy –
jak wiadomo, jest wydobywany za pomocą
ostrych przedmiotów i spraw. Ostrymi w świecie fizycznym i duchowym bywają słowa, noże
lub pieprz. Taka właśnie – obfita w słowa,
„ostra” i „przyprawiona” – bywa też sztuka feministyczna.
Феминистическое произведение искусства
болезненно. А боль – как физическая, так и
душевная – как известно, вызывается с помощью острых предметов и тем. Острыми в
физическом и душевном мире бывают слова, ножи и перец. Таким – богатым словами,
с острым лезвием и пряным – бывает и феминистское искусство.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
132
133
Š
EN
“This piece is so explicit about the flow of time it‘s almost unsettling.”
– “It‘s like rubbing it into our faces.”
LT
ŠVEICARIŠKAS MENAS
Šveicariškas menas yra tikslus kaip šveicariškas laikrodis. Jis
skaičiuoja viską minučių ir net sekundžių tikslumu. Šveicariškam menui yra būdinga precizika ir mechanika, taip pat
automatika ir šaltas, bejausmis automatizmas. Kita vertus,
būdamas be galo, netgi be proto tiksliu ir mechanišku, šveicariškas menas pasižymi tiek provincialumu (kaip kokia savo
svajose tarp kalnų glūdinti Šveicarija), tiek konservatyvumu.
Su visomis teigiamomis ir neigiamomis iš to išplaukiančiomis
savybėmis.
EN
SWISS ART
PL
Swiss art is as precise as a Swiss watch. It calculates everything by minutes and even seconds. Swiss art is characterized
by precision and mechanics, as well as cold, emotionless automatism. On the other hand, being endlessly, even insanely
objective and mechanical, Swiss art is subject to both provincialism (just like Switzerland, residing in its own dreams
among the mountains) and conservatism, with all the positive
and negative consequences.
LT
Manai, kad mesti tą laikrodį tolyn būtų daug prasmingiau?
EN
Do you think it would be more meaningful to throw away this clock?
SZTUKA SZWAJCARSKA
Sztuka szwajcarska jest dokładna jak szwajcarski zegarek.
Oblicza wszystko z dokładnością co do minuty, a nawet sekundy. Sztukę szwajcarską cechuje precyzja i mechaniczność,
a także zimny, bezduszny automatyzm. Z drugiej strony, będąc
nieskończenie, nadzwyczajnie dokładną, mechaniczną, sztuka
szwajcarska wyróżnia się zarówno prowincjonalnością (jak
jakaś Szwajcaria pogrążona w swoich marzeniach, pośród
gór), jak i konserwatyzmem. Ze wszystkimi biorącymi się stąd
pozytywnymi i negatywnymi właściwościami.
Poligoninis menas
Shooting art
RU
ШВЕЙЦАРСКОЕ ИСКУССТВО
Швейцарское искусство точно, как швейцарские часы. Оно
все рассчитывает и размеряет с точностью до минуты и
даже секунды. Для швейцарского искусства характерна
четкость и механика, а также холодный, бесчувственный
автоматизм. С другой стороны, будучи бесконечно, даже
безумно точным и механическим, швейцарское искусство
выделяется как провинциализмом (как и лежащая в своих
мечтах посреди гор Швейцария), так и консерватизмом, со
всеми положительными и отрицательными последствиями.
T
EN
“Fine, fine. I‘ll look at your assemblage of pieces
about gnats!”
LT
TIRAŽINIS MENAS
Tiražinis menas yra giminingas urminiui menui – ir tam, ir
tam yra svarbus kiekis, masė, gausa. Tačiau urminis menas
linkęs orientuotis į rinkos ir publikos poreikius, o tiražinio
meno veikimas primena lengvojo ar sunkiojo kulkosvaidžio
veikimo principą. Čia yra svarbiau šaudymas dėl šaudymo (it
koks pliekimas Dievui į langus užsimerkus ar tiesiog nenusitaikius). Tiražinis menas vizualiai gali būti panašus į urminį
meną, tačiau esminis skirtumas slypi tame, kad tiražinis menas, daugindamas idėjas ir koncepcijas, yra linkęs formatus
keisti bei transformuoti.
EN
MULTIPLE ART
PL
Multiple art (Lith. Tiražinis menas) is related to manufactory
art: both the former and the latter are focused on the amount,
the mass, and abundance. However, manufactory art tends to
orientate itself to the market and the needs of the audience,
while the artistic effect of circulatory art reminds the working
principle of a machine gun. What is important here is shooting for the sake of shooting, like firing at God’s windows with
one’s eyes closed, or just without aiming. Visually, multiple art
can be similar to manufacture art, but the essential difference
is that multiple art, in imultiplying the ideas and concepts,
tends to change and transform the formats.
LT
Ar visi uodai – vieno didelio kūrinio dalis?
EN
Is every gnat a part of one big piece?
SZTUKA TOWAROWA CZYLI NAKŁADOWA
Sztuka towarowa czyli nakładowa jest pokrewna sztuce hurtowej – dla obu ważna jest ilość, masa, obfitość. Jednak sztuka hurtowa skłonna jest orientować się na potrzeby rynku i
publiczności, zaś sztuka nakładowa, jej realizacja przypomina
zasadę działania lekkiego lub ciężkiego karabinu maszynowego. Ważniejsze jest tu strzelanie dla samego strzelania
(niby jakieś pukanie Bogu w okno z zamkniętymi oczami lub
po prostu bez celowania). Sztuka nakładowa wizualnie może
być podobna do sztuki hurtowej, jednak zasadnicza różnica
polega na tym, że sztuka nakładowa, mnożąc idee i koncepcje,
skłonna jest do zmiany i transformowania formatów.
Ciklinis menas
Cyclical art
134
RU
ТИРАЖНОЕ ИСКУССТВО
Тиражное искусство родственно оптовому искусству – так
и для одного, так и для другого важно количество, обилие,
массовость. Однако oптовоe искусство ориентированно на
нужды рынка и публики, а принцип тиражного искусства
напоминает стрельбу из пулемета закрытыми глазами или
вообще не целясь. Тиражное искусство может походить
на oптовоe чисто визуально но существенное различие
заключается в том, что тиражное искусство умножая идеи
и концепции, как правило изменяет и трансформирует исходный формат.
135
U
EN
“I‘ve heard you like art, so I decided to get you some
art.” – “How considerate!” – “Oh, I already have this
art, but that‘s ok – it‘s still great.” – “I‘ll put it next to
other art.”
lt
URMINIS MENAS
Urminis menas – tai serijinis, ciklinis, tiražinis menas. Urminio
meno producentai užverčia rinką savo gaminiais, dirbiniais ir
kūriniais kaip kokia Kinijos pramonė savo kokybiškai ir finansiškai devalvuota produkcija. Urminis menas yra išskirtinas
savo polinkiu į kiekius bei motyvų dauginimą – reprodukavimą (jų būna daug ir jie visi vienodi arba analogiški).
Urminis menas – tai „širpotriebinis“ (iš rus. plataus vartojimo),
visiems puikiai žinomas ir suprantamas menas. Kita vertus,
tas platus meno vartojimo laukas pačiam menui suteikia
stiprių kozirių, nes kritinei auditorijos masei urminis menas
ir yra „tikrojo meno“ sinonimas. Urminio meno dėka plačioji
publika žino, kas yra menas apskritai.
en
MANUFACTORY ART
pl
Manufactory art (Lith. Urminis menas) a serial, cyclic and multiple kind of art. The producers of manufactory art overload
the market with their products, articles and artworks just like
China’s industry overloads the world with its qualitatively and
financially devalued products. Manufactory art is unique in its
tendency to large quantities, multiplication and reproduction:
the works are many, but they are all the same or identical
to each other. Manufactory art is „consumer“ art that is well
known and understood by everyone. On the other hand, the
extensive consumption is its best card, as for the critical mass
of the audience, manufactory art and „real art“ are synonymous. Thanks to manufactory art, the wide audience knows
what is art in general.
LT
Net ir tokie pokalbiai apie meną padeda mums augti?
EN
Conversations about art help us grow?
Sztuka hurtowa (lit. Urminis menas) – to sztuka seryjna,
cykliczna, nakładowa. Producenci sztuki hurtowej zarzucają
rynek swoją produkcją, wyrobami i dziełami jak jakiś chiński
wytwórca swoją produkcją, zdewaluowaną pod względem
jakości i ceny. Sztuka hurtowa jest wyjątkowa ze względu
na swoje dążenie do ilości i mnożenia motywów – reprodukowania (bywa ich wiele i wszystkie są jednakowe lub
analogiczne).
Sztuka hurtowa to sztuka powszechnego użytku, wszystkim
dobrze znana i rozumiana. Z drugiej strony, to szerokie pole
użytkowania sztuki daje samej sztuce mocne atuty, gdyż dla
większości widzów – krytycznych odbiorców sztuki, sztuka
hurtowa jest synonimem „prawdziwej sztuki”. Dzięki sztuce
hurtowej szeroka publiczność wie, czym jest sztuka w ogóle.
Jungtukinis menas
Conjunctory art
SZTUKA HURTOWA
ru
ОПТОВОЕ ИСКУССТВО
Оптовое искусство (лит. . Urminis menas) – это серийное,
циклическое и тиражное искусство. Производители
оптового искусства заваливают рынок своими продуктами,
изделиями и произведениями наподобие того, как промышленность Китая заваливает весь мир своей качественно и финансово девальвированной продукцией. Оптовое
искусство следует выделить благодаря его склонности к
количествам, а также к размножению и репродукции мотивов: произведений такого искусства бывает много, но все
они одинаковы или идентичны друг другу.
Оптовое искусство – это искусство «широкого потребления», хорошо известное и понятное всем. С другой стороны, широкая сфера потребления этого искусства является
его сильным козырем, поскольку для критической массы
аудитории оптовое искусство и есть синоним «настоящего
искусства». Благодаря оптовому искусству широкая публика имеет представление об искусстве вообще.
V
EN
Sign says: “Behold! People are bringing their trash to
light and spilling the beans”. People talking: “Haha,
they‘re so disgusting!” – “Oh no, look, they‘re bringing
our trash to light!”
LT
VETERINARINIS MENAS
Veterinarinis menas yra dviprasmis, o gal net daugiaprasmis.
Visų pirma – jis gydo. Tai yra labai gerai. Tačiau, antra, gydydamas jis pažadina žvėrį. Tai nėra visiškai gerai. Panašiai
esti blogai dvasiškai jaučiantis ir vartojant alkoholį. Trumpam
koks absentas galbūt ir nuramina arba nugramzdina užmarštin (vulgarizuodamas kūną), tačiau po kažkiek laiko seka nuopuoliu pasibaigiantis pabudimas. Veterinarinio meno atstovai
atskleidžia tiesą, tačiau žiauri tiesa yra žiauri tiesa... Veterinarinis menas – kaip tikras tolimo vienkiemio, arba paskutinio
meno bastiono, veterinaras – kruvinas, šūdinas ir girtas.
EN
VETERINARY ART
PL
Veterinary art is two-valued, and perhaps even many-valued.
First of all, it heals. That is very good. But, secondly, in the
process of healing, it awakens the beast in man. That is not
completely fine. Similarly one feels when being spiritually
low and when consuming alcohol. Suppose, absinthe, perhaps, briefly eases one or plunges one into oblivion, while
vulgarizing the body, but after some time, there comes the
awakening, ending in a fall. The representatives of veterinary
art reveal the truth, but the truth is cruel ... Veterinary art is
similar a vet in some distant isolated farmstead – the last
bastion of art: (she) is bloody, shitty and drunk.
LT
Visur ir taip per daug to kūniškumo?
Skaistus menas
EN
Tired of excessive corporeal stuff?
Pure art
SZTUKA WETERYNARYJNA
Sztuka weterynaryjna jest dwuznaczna, a może nawet wieloznaczna. Przede wszystkim ona leczy. I to jest bardzo dobre.
Jednakże lecząc budzi zwierzę. To nie jest zbyt dobre. Podobnie jest w przypadku spożywania alkoholu na złe samopoczucie psychiczne. Jakiś absynt na krótko może nawet ukoić
lub utopić w zapomnieniu (poniżając przy tym ciało), ale przecież po jakimś czasie następuje przebudzenie, kończące się
upadkiem. Przedstawiciele sztuki weterynaryjnej wyjawiają
prawdę, okrutną prawdę... Sztuka weterynaryjna – jak prawdziwy weterynarz z odległego obejścia, tj. ostatniego bastionu
sztuki – jest zakrwawiona, pobrudzona gównem i pijana.
136
RU
BЕТЕРИНАРНОЕ ИСКУССТВО
Ветеринарное искусство двусмысленно, а может быть, даже
многозначно. Во-первых, оно лечит. Это очень хорошо. Но,
во-вторых, в процессе лечения оно пробуждает в человеке
зверя. Это не совсем хорошо. Похоже бывает, когда человек
плохо себя чувствует в душевном смысле и употребляет алкоголь. Допустим, абсент, возможно, ненадолго успокаивает
его, вместе с тем опошляя тело, но через некоторое время
настает пробуждение, которое закончится упадком. Представители ветеринарного искусства раскрывают правду, но
эта правда жестока... Ветеринарное искусство похоже на
настоящего ветеринара на далеком хуторе – последнем
бастионе искусства: оно кроваво, в дерьме и пьяно.
137
LT
KOMERCIŠKAS
EN
COMMERCIAL
PL
KOMERCYJNY
RU
КОММЕРЧЕСКОЕ
Komerciškas meno kūrinys yra tvarkingas.
Tvarka – tai pagal aritmetikos ir geometrijos bei feng shui dėsnius sudėstytos figūros,
motyvai, kitokios esminės bei pirminės dalys. Tvarkingas meno kūrinys – toks kūrinys,
kuriame kiekviena dalis taip pat negali egzistuoti be kitos. Jos visos sudaro kristalą ar
kortų namelį primenančią struktūrą, kurioje
eliminavus vieną fragmentą iš esmės keičiasi
ir visuma.
A commercially-rated artwork is neat and orderly. The order consists of figures, motifs, and
other essential and original parts arranged in
accordance with the laws of arithmetics, geometry, and feng shui. A neat and orderly piece
of art is the one where each part can not exist
without the other. They all compose a structure resembling a crystal or a house of cards,
where elimination of one fragment causes
radical changes in the whole.
Komercyjne dzieło sztuki jest uporządkowane.
Porządek tworzą figury, motywy, inne elementy kluczowe i czynniki pierwotne, ułożone według prawideł arytmetyki i geometrii
oraz zasad feng shui. Uporządkowane dzieło sztuki to takie, w którym żadna część nie
może istnieć bez innej. Wszystkie one tworzą
strukturę przypominającą kryształ lub domek
z kart; po wyeliminowaniu jednego fragmentu w strukturze tej zasadniczo zmienia się
całość.
Коммерческое произведение искусства
аккуратно. Аккуратность, порядок – это
фигуры, мотивы и другие существенные и
первоначальные части, расположенные по
законам арифметики, геометрии и фэн шуй.
Аккуратное произведение искусства – это
такое произведение искусства, в котором
каждая часть также не способна существовать без другой части. Все они составляют
структуру, напоминающую кристалл или
карточный домик, в котором при удалении
одного фрагмента существенно (из)меняется и само целое.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
Z
EN
“Introduction to Ballistics of art” – (1) Your piece will fly far, but
won‘t rise up high – (2) Your piece will rise high, but will land
at the same place – (3) What are you doing? Are you out of your
mind?!
LT
ZENITINIS MENAS
Zenitinis menas yra šiek tiek giminingas čiurlioniškam/čiurliškam menui – abi šios meno rūšys disponuoja erdvės stichija, tačiau turi skirtingus dvasinės krypties vektorius. Jeigu
čiurlioniškas menas savo prigimtimi yra aviacinis (meno prigimtis atsiskleidžia metafizinėje perspektyvoje, paties kybojimo viršum transformuojamos materijos metu), tai zenitinis
menas veikia futbolininko viršun (statmenai futbolo laukui)
spiriamo kamuolio, zenitinio pabūklo ar raketos „žemė–oras“
principu – estetinis elementas ergo menininko intencijos pakyla viršun, pasiekia aukščiausią įmanomą tašką (maksimumą) ir ten funkcionuoja kaip meno subjektas ir objektas vienu
metu. Ne paslaptis, kad zenitiniai menininkai yra dailininkaiparazitai – jie pernelyg išnaudoja tas savo galimybes pasiekti
maksimumą ir tai tampa jų savitiksliais uždaviniais. Menas,
tokiu būdu, tampa elitariniu ir imanentiniu – l‘art pour l‘art...
EN
ZENITHIAN ART
PL
Zenithian art is somewhat related to swiftish art. Both of
these arts have the space element at their disposal, but their
spiritual direction vectors are different. While swiftish art is
aeronautical by its very nature (the nature of this art reveals
in metaphysical perspective, at the time of hanging over the
matter being transformed), zenithian art works (perpendicular
to the football field) over the ball being kicked by a football
player, on the principle of anti-aircraft installation or missile
ground-to-air. Aesthetic element, ergo, the artist’s intentions,
rises up, reaches the highest possible point, and functions
there as a subject and object of art simultaneously. It is no secret that zenithian artists are artists-parasites – they exploit
their potential to achieve the maximum too much, it becomes
their goal in and of itself. In this way, art becomes elitist and
immanent: l‘art pour l‘art...
SZTUKA ZENITALNA
Sztuka zenitalna jest nieco zbliżona do sztuki čiurlisowskiej/
jerzykowatej – obie odmiany tej sztuki dysponują żywiołem
przestrzeni, ale mają różne wektory rozwoju duchowego.
O ile sztuka čiurlionisowska ze swej natury jest „lotnicza”
(natura sztuki ujawnia się w perspektywie metafizycznej,
podczas unoszenia się ponad transformowaną materią), to
sztuka zenitalna działa na zasadzie piłki wykopanej do góry
przez piłkarza (prostopadle do boiska), działa przeciwlotniczego czy rakiety „ziemia-powietrze” – element estetyczny
ergo intencje artysty unoszą się w górę, osiągają najwyższy
możliwy punkt (maksimum) i tam funkcjonują jako podmiot i
przedmiot sztuki jednocześnie. Nie jest tajemnicą, że artyści
„zenitowi” są artystami-pasożytami – zanadto wykorzystują
oni własne możliwości osiągania maksimum i staje się to dla
nich ich celem samym w sobie. Sztuka staje się w ten sposób
elitarna i immanentna – l‘art pour l‘art...
LT
Geriau pasinaudoti kažkieno kito idėjomis, negu žalotis dėl originalumo?
EN
It‘s better to use someone else‘s ideas than to break your back for originality
138
Hakerinis menas
Hacker art
RU
ЗЕНИТНОЕ ИСКУССТВО
Зенитное искусство несколько родственно Чюрленисскому
(стрижовому) искусству. Оба эти вида искусства располагают стихией пространства, но имеют разные векторы духовного направления. Если Чюрленисское искусство по своей
природе является авиационным (в нем природа искусства
раскрывается в метафизической перспективе, во время
виса над трансформируемой материей), то зенитное искусство действует (перпендикулярно футбольному полю) над
мячом, который футболист ударяет ногой, по принципу зенитного орудия или ракеты «земля-воздух». Эстетический
элемент, ergo, намерения художника, поднимаются вверх,
достигают возможной высшей точки и там функционируют
в качестве арт-субъекта и объекта одновременно. Не секрет, что зенитные художники – это художники-паразиты:
они слишком уж используют свои возможности достичь
максимума, это становится их самоцельной задачей. Таким
образом искусство становится элитарным и имманентным:
l‘art pour l‘art...
139
Ž
EN
Vandals broke into artist‘s studio and restored his works. “No! My brilliant scrubbings!” – “By doing this we wanted to draw attention to
restoration as an art form. You can‘t scrub away our voice!”
LT
ŽLUGTINIS MENAS
Žlugtinis menas pasižymi įvairialypiais (bet visų pirma fiziniais) skalbimo efektais – zulinimu, trynimu, mazgojimu,
plekšnojimu ir panašiai. Kartais tai tėra kažkokio ankstesnio
meno kūrinio ar šiaip proceso sekimas, imitavimas, kartojimas su visiškai kitokiu pasiektu rezultatu (panašiai romantikos menininkai bandė imituoti antikinius kūrinius).
EN
SCRUBBISH ART
PL
Scrubbish art (Lith. Žlugtinis menas) is characterized by multi-faceted, first of all, physical actions of washing – rubbing,
grating, scrubbing, slapping, etc. Sometimes it is only a tracking, imitation, or repetition of earlier work of art or artistic
process, whose outcome is completely different. Similarly, the
artists of the Romantic period tried to imitate antique works
of art.
LT
Meno kūrinius reikia laikyti ne dirbtuvėse, o muziejuje
EN
Pieces of art should be in museum, not in one‘s studio
SZTUKA PRALNICZA
Sztuka pralnicza (lit. Žlugtinis menas) wyróżnia się różnorodnymi (przede wszystkim fizycznymi) efektami prania – pocierania, mycia, poklepywania itp. Niekiedy jest to jedynie
naśladowanie jakiegoś wcześniejszego dzieła sztuki lub
procesu, imitowanie, powtarzanie, którego skutkiem jest
całkowicie odmienny rezultat (podobnie artyści romantyczni
próbowali naśladować dzieła antyczne).
Meniškas menas
Artistic art
RU
ЗАМОЧЕННОЕ ИСКУССТВО
Замоченное (лит. Žlugtinis menas) искусство характеризуется
многогранными, прежде всего физическими стиральными
действиями – окатыванием, трением, стиркой, шлепаньем и
т.д. Иногда это всего лишь отслеживание, имитация, повторение более раннего произведения искусства, результат
которого является совершенно другим. Подобным образом
художники романтического периода пытались имитировать античные произведения.
LT
ASMENIŠKAS
EN
PERSONAL
PL
OSOBISTY
RU
ЛИЧНОСТНОЕ
Asmeniškas meno kūrinys paprastai būna
ornamentiškai puošnus. Ornamento vaidmenį čia gali vaidinti bet kas: tekstas, vaizdinis
motyvas ar dar kas nors. Asmeniškame meno
kūrinyje esminė struktūra apkabinama, apkarstoma dekoro elementais. Tai neturėtų
stebinti – juk mes visi, kalbėdami apie asmeninius dalykus, juos arba maskuojame, arba
dekoruojame visokiais blizgučiais. Šiuo atveju
galime pastebėti, kad neasmeniškas, tiksliau,
nuasmenintas meno kūrinys būna be jokių karulių ir panašių elementų.
A personal work of art is usually ornamentally
decorated. Here, anything can play the role of
an ornament: text, image, motif or something
else. In a personal piece of art, the essential
structure is „overhanged” by decor elements.
This should not come as a surprise – after
all, when talking about personal things, we
all disguise them, or decorate them with all
kinds of glitter. In this case, we can see that an
impersonal, or, to be more precise, depersonated work of art has no pendents or similar
elements.
Osobiste dzieło sztuki zwykle bywa ozdobne.
Rolę ornamentu może odgrywać cokolwiek:
tekst, motyw wizualny lub jeszcze coś innego.
W osobistym dziele sztuki zasadnicza struktura jest zawieszana, obwieszana elementami
zdobniczymi. Nie powinno to dziwić – wszak
my wszyscy, mówiąc o sprawach osobistych,
albo je maskujemy, albo ozdabiamy różnymi
błyskotkami. W danym wypadku możemy
zauważyć, że zdarza się nieosobiste, a ściślej,
pozbawione osobowości dzieło sztuki bez jakichkolwiek koralików i podobnych elementów.
Личностное произведение искусства обычно бывает и орнаментально нарядным. Роль
орнамента здесь может исполнять любой
эелемент: текст, изобразительный мотив или
ещё что-нибудь. В личностном произведении искусства сущностная структура обычно обвешивается, увешивается элементами
декора. Это не должно вызывать удивления:
ведь все мы, когда говорим о своём личном,
его или маскируем, или декорируем всевозможными блёстками. В данном случае
можно заметить, что неличностное, точнее,
обезличенное произведение искусства бывает лишено всяких висюлек и т.п.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
140
141
LT
KONTEKSTUALUS
EN
CONTEXTUAL
PL
KONTEKSTUALNY
RU
КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ
Konstekstualumas – tai daugiakryptiškumas.
Kontekstualus meno kūrinys primena vorą su
daugybe kojų, šmirinėjantį į visas šalis ir visus šonus, ieškantį kitų vorų, musių ir vabalų (tiek draugų ir kolegų, tiek priešų ir aukų).
Kontekstualus meno kūrinys dar (ir tuo pačiu)
procesiškai primena voro kybojimą ore: matai
tą vorą (meno kūrinį) kaip vieną savaime, bet
už jo kaip fonas, kaip kontekstas šviečiasi ir
kitos erdvės bei daiktai.
Contextuality is multifocus. A contextual artwork reminds a spider with many legs, who
buzzes about all directions and all sides in
looking for other spiders, flies and beetles
(both friends and colleagues, both enemies
and victims). At the same time, a contextual
work of art procedurally reminds a spider
hovering in the air: you see that spider (a
work of art) as if it was on its own, but in
its background, there are other spaces and
objects glowing as a context.
Kontekstualność to wielokierunkowość. Kontekstualne dzieło sztuki przypomina pająka
z mnóstwem nóg, biegającego we wszystkie
strony naraz, szukającego innych pająków,
much i żuków (zarówno towarzyszy i przyjaciół,
jak też wrogów i ofiar). Tym samym kontekstualne dzieło sztuki pod względem procesualnym przypomina wiszenie pająka w powietrzu:
widzimy tego pająka (dzieło sztuki) jako dzieło
samo w sobie, ale za nim jak tło, jak kontekst
prześwitują również inne przestrzenie i rzeczy.
Контекстуальность – это многонаправленность. Контекстуальное произведение искусства похоже на паука – многоногого, шныряющего во все стороны и по всем направлениям
в поисках других пауков, мух и жучков (как
друзей и коллег, так и врагов и жертв). Контекстуальное произведение искусства вдобавок (и тем самым) с точки зрения процесса
напоминает паука, свисающего на паутине в
воздухе – глаз видит этого паука (произведение искусства) как одного по своей сути, но за
ним в виде фона, словно контекст, светятся и
другие пространства и предметы.
Meno suvokimo bŪdai
MODES OF ART PERCEPTION
SPOSOBY POJMOWANIA SZTUKI
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
LT
EN
PL
RU
FORMULIZMO MANIFESTAS
FORMULISM MANIFESTO
Manifest FORMULIZMU
МАНИФЕСТ ФОРМУЛИЗМА
1. Menas yra formulė. Tai liudija faktas, jog mene
kaip ir gyvenime žmonių santykiai ir požiūris į
aplinką yra sutartiniai ir gali būti sukonstruoti
formulės principu.
1. Art is a formula. The evidence is the fact that in
life, as well as in art, the relations between people and their attitudes to things around them are
subject to agreement and may be constructed by
using the principle of a formula.
1. Sztuka jest formułą. Świadczy o tym fakt, że w
sztuce, podobnie jak w życiu, relacje między ludźmi i ich poglądy na otoczenie są kwestią umowną
i mogą być ujęte w formułę.
1. Искусство – это формула. Об этом свидетельствует тот факт, что как в жизни, так и в искусстве взаимоотношения людей и их взгляды на
окружающий мир устанавливаются на договорной основе, по согласованию, и могут строиться
по принципу формулы.
2. Naudojant formulę galima sukurti ir suvokti bet
kurį meno kūrinį. Viskas priklauso nuo jūsų IQ, intuicijos ir talento.
3. Formulė – tai redukuotas meno kūrinys. Formulėje yra panaudojami „gražinimo“ ir grąžinimo
principai. T.y. meno kūrinys ar koncepcija yra tol
gražinami, kol pradeda atitikti vartotojų nuostatas t.y. jie yra „grąžinami“ vartotojui kurio lūkesčiais buvo pasinaudota.
4. Menininkas yra sudarytas iš kūno ir kūrybinės
valios, t.y. iš gražinti–grąžinti pajėgiančios substancijos.
5. Fizinė magiškojo kvadrato išraiška yra Meno
terminalas. Meno terminalas atlieka gražinimo–
grąžinimo procedūras.
6. Meno terminale pagaminta formulė yra meno
kūrinys. Jis teigia universalius santykius tarp menininko, kuratoriaus ir auditorijos - tai savotiškas
pagalbinis instrumentas menui ir kuratorinėms
koncepcijoms reflektuoti.
7. Meno terminalas yra ir būdas, ir įrankis, ir priemonė. Bet visų pirma tai yra meno kūrinys.
2. Przy zastosowaniu formuły można stworzyć i
zrozumieć dowolne dzieło sztuki. Wszystko zależy
od twego IQ, intuicji i talentu.
2. By using a formula, we can create and perceive
a work of art. The result depends on your IQ, intuition and talent.
3. Formuła – to zredukowane dzieło sztuki. W
formule są wykorzystywane zasady „upiększania”
i reakcji zwrotnej. To znaczy, że dzieło sztuki lub
koncepcja artystyczna są upiększane tak długo, aż
zaczynają odpowiadać założeniom odbiorców, tj.
są „oddawane” odbiorcy, którego oczekiwaniami
się posłużono.
3. A formula is a reduced work of art. In working
out a formula, the curators have applied the principles of „glamorizing and feedback” of the works:
an artwork or a concept is being glamorized until it conforms with the consumer’s attitude, i.e.
the artworks and concepts are „returned“ to the
consumer whose expectations they have used for
glamorization.
4. Artysta składa się z ciała i woli twórczej. To znaczy z substancji zdolnej upiększać – oddawać.
4. The artist consists of a body and his/her creative will. I.e. any other kind of substance capable of
glamorization and feedback.
5. Fizyczną postacią kwadratu magicznego jest
Terminal Sztuki. Terminal Sztuki wykonuje procedury upiększania–oddawania.
5. A physical expression of magic square is the
Art Terminal. It performs „glamorization and feedback“ processes.
6. Formuła wyprodukowana w Terminale Sztuki jest dziełem sztuki. Głosi ona o istnieniu uniwersalnych relacji między artystą, kuratorem i
publicznością, jest swoistym pomocniczym instrumentem odzwierciedlania sztuki i koncepcji
kuratorskich.
6. A formula that the Art Terminal works out is
also a work of art. It maintains universal relations
between the artist, the curator and the audience,
and provides a certain tool for reflection on art
and curatorial concepts.
7. Terminal Sztuki jest sposobem, narzędziem
i środkiem. Ale przede wszystkim jest dziełem
sztuki.
7. The Art Terminal is a method, a tool and the
means. But first of all, it is a work of art.
2. С помощью формулы можно понять и постичь
произведение искусства. Всё зависит от уровня
интеллекта, интуиции и таланта арт-критика.
3. Формула – это редуцированное произведение искусства. При создании формулы кураторы используют принципы «украшения» и
возвращения: произведение искусства или художественная концепция делаются красивыми
до тех пор, пока не начинают соответствовать
потребительским установкам, т.е. они возвращаются потребителю, чьими ожиданиями воспользовались.
4. Художник состоит из тела а также творческой
воли. Или иной субстанции, которая в силах
украшать и возвращать.
5. Физическое выражение магического квадрата – это Арт-терминал. Арт-терминал осуществляет процесс украшения и возвращения.
6. Выработанная в Арт-терминале формула
также является произведением искусства. Она
утверждает универсальные отношения между
художником, куратором и публикой, являясь своего рода вспомогательным инструментом для
рефлексии искусства и кураторских концепций.
7. Арт-терминал – это и способ, и инструмент, и
средство. Но в первую очередь он является произведением искусства.
142
143
LT
SVEIKINAME!
JŪS SUVOKĖTE AUKŠČIAUSIĄJĄ FORMULĖS PRASMĘ. ESATE PASIRUOŠĘ TIKRAM REMAKE’UI!
EN
CONGRATULATIONS!
YOU HAVE PERCEIVED THE HIGHEST EMINENCE OF
THE FORMULA. NOW YOU ARE READY FOR A TRUE
REMAKE!
PL
GRATULUJEMY!
POJĄŁEŚ NAJWYŻSZY SENS FORMUŁY. JESTEŚ GOTOWY DO PRAWDZIWEGO REMAKE’U!
RU
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ПОСТИГЛИ НАИВЫСШИЙ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ.
ВЫ ГОТОВЫ К ИСТИННОМУ РИМЕЙКУ!
LT
EN
Remake, arba meno terminalas
Remake or ART TERMINAL
Šis katalogas pristato lietuvių kuratorių ir meno kritikų Igno
Kazakevičiaus ir Vido Poškaus sukurtą „Meno terminalo“ projektą, unikalų meno sklaidos, vertinimo ir pažinimo algoritmą.
Čia pristatoma Lietuvos šiuolaikinio meno scenos remake`as ir
šešiolika jos stereotipų – fenomenų bei menininkų.
This catalogue presents the “Art terminal” project, an algorithm
developed by Lithuanian curators and art critics Ignas Kazakevičius and Vidas Poškus, who designed it to learn and disseminate, rank and rate art. The project presents Lithuanian
contemporary art scene and its remake - sixteen stereotypes as
the phenomena and artists.
„Meno terminalas“ suteikia galimybę aprėpti plačias kūrėjų ir
suvokėjų gretas, ir yra tarsi netradiciniu būdu surašyta recenzija – kondensuotas kūrybos apibendrinimas, skirtas bet kokio
kultūrinio bei meninio pasirengimo lankytojui. „Jūsų požiūris
– mūsų koncepcija“, – teigia kuratoriai. Naudodami kičo estetikos elementus, I. Kazakevičius ir V. Poškus konstruoja „parodas
parodoje“, hiperbolizuoja menotyros ir kuratorystės funkcijas:
vertinti, bendradarbiauti, organizuoti, tirti.
ISBN 978-9986-588-46-7
So the terminal also resembles an art review written in a quite
non-traditional manner – the critical mix of independent texts,
a condensed generalization of the artists` works, designed for a
visitor of any cultural and artistic background.
LT
EN
PL
RU
Kuratoriai: Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Dizainas: Darius Petreikis (kūrybinė grupė „Mamaika“)
Tekstai: Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Komiksai: Miglė Anušauskaitė
Vertimas: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Redagavimas: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Fotografai: Orestas Gurevičius, Nerijus Jankauskas, Bronė Sofija
Gideikaitė, Tomas Lukšys
Meno terminalo programavimas: Andrius Ašmenskas
„Gintarinės konversijos“ ir „Gražinimo – grąžinimo“ koncepcijos:
Ignas Kazakevičius
„Gintarinė konversijos“ techninis išpildymas: Rita Arienė
Projekto vizualizacija, informacinės dalies administravimas,
„Gintarinė konversija“, garso efektai: Bronė Sofija Gideikaitė
Curators: Ignas Kazakevičius and Vidas Poškus
Designed by: Darius Petreikis (Creative group „Mamaika“)
Texts: Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Comics: Miglė Anušauskaitė
Editors: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Translators: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Photographers: Orestas Gurevičius, Nerijus Jankauskas, Bronė
Sofija Gideikaitė, Tomas Lukšys
Art terminal programming: Andrius Ašmenskas
„Glamorizing and Feedback“ concept, “Amber conversion” concept: Ignas Kazakevičius
Realization of “Amber conversion”: Rita Arienė
Project visualization, administration of the informational part,
“Amber conversion” concept and sound effects: Bronė Sofija
Gideikaitė
Kuratorzy: Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Opracowanie graficzne: Darius Petreikis (Grupa Twórcza „Mamaika”)
Autorzy tekstów: Vidas Poškus, Ignas Kazakevičius
Komiksy: Miglė Anušauskaitė
Tłumaczenie: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Redakcja: Aleksandra Fomina, Beata Piasecka, UAB „Fokaja“
Fotografie: Orestas Gurevičius, Nerijus Jankauskas, Bronė Sofija
Gideikaitė, Tomas Lukšys
Programowanie Terminalu Sztuki: Andrius Ašmenskas
Koncepcje „Bursztynowej konwersji” i „Upiększania–oddawania”: Ignas Kazakevičius
Realizacja techniczna „Bursztynowej konwersji”: Rita Arienė
Wizualizacja projektu, administrowanie części informacyjnej,
„Bursztynowa konwersja”, efekty dźwiękowe: Bronė Sofija
Gideikaitė
Кураторы: Видас Пошкус, Игнас Казакявичюс
Дизайн: Дарюс Петрейкис (творческая группа «Mamaika»)
Тексты: Видас Пошкус, Игнас Казакявичюс
Комиксы: Miglė Anušauskaitė
Перевод: Александра Фомина, Беата Пясецка, ЗАО «Fokaja»
Редактирование: Александра Фомина, Беата Пясецка, ЗАО
«Fokaja»
Фотографы: Орестас Гурявичюс, Нериюс Янкаускас, Броне София Гидеикайте, Томас Лукшис
Программист Арт-терминала: Андрюс Ашмянскас
Концепции «Янтарной конверсии» и «Украшения – возвращения»: Игнас Казакявичюс
Техническое исполнение «Янтарной конверсии»: Рита Ариене
Визуализация проекта, администрация информационной части, «Янтарная конверсия», звуковые эффекты: Броне София
Гидеикайте
144
145
146

Podobne dokumenty