Życie Politechniki nr 4/2007

Transkrypt

Życie Politechniki nr 4/2007
POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ
W numerze:
Z życia Uczelni
Jak pozyskać środki z abonamentu RTV. X Ogólnopolska Konferencja Nadawców Akademickich .............................................................................................................................................................. 4
Centrum Innowacji i Transferu Technologii ............................................................................................................................................................................................................................................... 5
Podpisanie porozumienia między Politechniką Białostocką i Politechniką Warszawską ............................................................................................................................................................................ 7
„Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”. 30-lecie Chóru Politechniki Białostockiej ................................................................................................................................................................................ 8
Wieczór Kolęd w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej ................................................................................................................................................................................................................................ 10
Z życia Senatu
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Z życia wydziałów
Wydział Architektury ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ........................................................................................................................................................................................................................................
Wydział Elektryczny ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wydział Informatyki ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wydział Mechaniczny ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
12
14
15
21
23
Inne Jednostki
Biblioteka Główna PB .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 26
Studium języków obcych ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 26
Nagrody
Nagrody i wyróżnienia doktorantów Wydziału Elektrycznego .................................................................................................................................................................................................................
Tomasz Maksimowicz – doktorant Wydziału Elektrycznego PB laureatem konkursu SECON 2007 ...........................................................................................................................................................
Pierwsza nagroda w konkursie na prace z ekologii i ochrony środowiska ................................................................................................................................................................................................
Nagroda Roku SARP 2006 ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nagrody dla studentów architektury .......................................................................................................................................................................................................................................................
27
27
28
28
28
Konferencje, seminaria
Konferencje pracowników Wydziału Informatyki ....................................................................................................................................................................................................................................
Seminarium o zastosowaniu barw w architekturze .................................................................................................................................................................................................................................
VI Ogólnopolska Konferencja „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” ................................................................................................................................................................................................
„Pełnosprawny student” ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
„Bezpieczeństwo i zapobieganie patologiom na uczelniach wyższych” ...................................................................................................................................................................................................
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” ...........................................................................................................................................................
29
29
30
31
31
32
Sprawy studenckie
„Komputerowe Wspomaganie Nauki i Techniki” CAX’2007. Warsztaty Naukowe w Dusznikach Zdroju ....................................................................................................................................................
„Najlepszy prowadzący – opiekun naukowy” ..........................................................................................................................................................................................................................................
Wyróżnienia dla studentów Koła „ORTHOS” za najlepsze prace dyplomowe ............................................................................................................................................................................................
„I Ty zostań Erasmusem” – spotkanie promocyjne na PB .........................................................................................................................................................................................................................
33
34
34
36
Promocja
Stypendia i programy Fulbrighta w Polsce .............................................................................................................................................................................................................................................. 37
Akcja promocyjna PB ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 38
Sport na politechnice
Podsumowanie XXIV Edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych ................................................................................................................................................................................................................ 43
Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2007/2008 ..................................................................................................................................................................................................... 44
Zebranie Klubu Uczelnianego AZS ........................................................................................................................................................................................................................................................... 44
Media o Politechnice ............................................................................................................................................................................................................................................................. 45
Życie Politechniki
Redakcja:
Współpraca:
Korekta:
Opracowanie graficzne:
Zdjęcie na okładce:
Skład:
Druk okładki:
Druk i oprawa:
Wydawca:
Wersja internetowa:
Pismo Politechniki Białostockiej. Numer 4/2007. Nakład: 800 egz.
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Tomasz Trochimczuk
Urszula Glińska
Andrzej A. Poskrobko
Tomasz Trochimczuk
Agencja Wydawniczo-Edytorska Ekopress, ul. Brukowa 28, Białystok
Drukarnia InterDruk, ul. Dolistowska 5, Białystok
Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, Białystok, tel. 085 746 97 25
ISSN 1641-3369
http://www.pb.edu.pl/Zycie-Politechniki.html
Życie Politechniki
3
Z ŻYCIA UCZELNI
z życia uczelni
Jak pozyskać środki
z abonamentu RTV
X Ogólnopolska Konferencja
Nadawców Akademickich
W
dniach 13-15 listopada 2007 r. w Politechnice Białostockiej miała
miejsce X Ogólnopolska Konferencja Nadawców Akademickich.
Wzięli w niej udział Redaktorzy Naczelni następujących rozgłośni:
• Akademickiego Radia „CENTRUM” Politechniki Rzeszowskiej
• Akademickiego Radia „CENTRUM” UMCS w Lublinie
• Radia „AFERA” Politechniki Poznańskiej
• Radia „AKADERA” Politechniki Białostockiej
• Radia „INDEX” Uniwersytetu Zielonogórskiego
• Akademickiego Radia „CAMPUS” Uniwersytetu Warszawskiego
• Akademickiego Radia „LUZ” Politechniki Wrocławskiej
• Radia UWM FM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej.
W trakcie konferencji kontynuowano prace nad wymianą programową, współpracą promocyjną i komercyjną. Podjęto między innymi uchwałę o rozpoczęciu
starań zmierzających do pozyskania środków z abonamentu RTV. W uzasadnieniu
napisano:
1) misyjność rozgłośni akademickich wynika z charakteru radia oraz z koncesji
i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) rozgłośnie akademickie są własnością publicznych uczelni wyższych, należą
do sektora finansów publicznych, a zarządzanie środkami finansowymi uczelni
podlega rygorom finansów publicznych;
3) rozgłośnie akademickie są ośrodkami kulturotwórczymi i pełnią funkcje edukacyjne, zaspokajając potrzeby środowiska akademickiego;
4) rozgłośnie akademickie jako jedyne w Polsce umożliwiają bezpłatne zdobycie
profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego przez młodych ludzi;
5) rozgłośnie akademickie promują szkolnictwo wyższe.
Z uczestnikami X Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich spotkał się Rektor Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusz Nazarko, który uczestniczył także we wspólnej konferencji prasowej.
mgr inż. Krzysztof Połubiński
Redaktor Naczelny Radia „Akadera”
4
Życie Politechniki
Z ŻYCIA UCZELNI
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechnika Białostocka otwiera się
na podlaskich przedsiębiorców. Mapa Kompetencji PB
C
entrum Innowacji i Transferu Technologii w listopadzie 2007 r. zaprezentowało Mapę Kompetencji PB – kompendium wiedzy na temat oferty szkoleń, badań, atestów oraz ekspertyz prowadzonych przez uczelnię.
Mapę Kompetencji PB zamieszczono w publikacji pt.: „Wiedza i Technologie dla Podlasia”, której główną ideą jest ułatwienie podlaskim przedsiębiorcom współpracy ze środowiskami naukowymi.
Inicjatywa CITT ma na celu zaciśnienie współpracy między innowacyjnymi
przedsiębiorstwami, a wciąż dość hermetycznie zamkniętym środowiskiem naukowym. Dzięki Mapie Kompetencji PB będzie można zapoznać się z kompleksową
ofertą badawczą oraz dydaktyczną PB, skierowaną głównie do sektora podlaskich
przedsiębiorców, administracji oraz jednostek wsparcia biznesu. Kompendium
wiedzy przygotowane zostało we współpracy z wydziałami oraz katedrami Politechniki Białostockiej i zawiera wykaz wszelkich usług prowadzonych przez dane
wydziały uczelni, przygotowywanych ekspertyz oraz szkoleń, wystawianych atestów,
a także posiadanych przez Politechnikę certyfikatów. Mapa Kompetencji PB ułatwi
również kontakt z naukowcami zajmującymi się konkretnymi rodzajami badań.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii przekazało już ponad 350 egzemplarzy publikacji największym i najbardziej znaczącym na Podlasiu firmom oraz
władzom samorządowym w regionie. W niedługim czasie Mapa Kompetencji PB
zostanie również udostępniona w Internecie. Naukowcy, oprócz szerszej współpracy ze środowiskami biznesowymi, liczą również na popularyzację prowadzonych
przez siebie prac, projektów oraz badań naukowych.
mgr Katarzyna Kowalczyk
Spotkanie pracowników PB w ramach cyklu szkoleń
dotyczących 7. Programu Ramowego
20
grudnia 2007 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie pt. „Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej”.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej w ramach działalności Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.
Celem spotkania było podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania 7. Programu Ramowego UE, stąd też program spotkania obejmował prezentacje dotyczące konkursów przeprowadzanych w ramach programu Cooperation, zawierał
informacje dotyczące składania wniosków, kryteriów ich oceny oraz samego procesu ewaluacji, a także omawiał przydatne wskazówki dotyczące budowy i sprawnego funkcjonowania konsorcjum projektowego. Druga cześć spotkania poświęcona była analizie przyczyn odrzucenia przez Komisję Europejską projektów
przygotowywanych przez instytucje z Polski; analiza ta została przeprowadzona na
podstawie wniosków złożonych w ramach konkursów z tematu nr 1 – Health.
W styczniu oraz marcu 2008 r. planowane są kolejne szkolenia z zakresu 7. PR,
dotyczące między innymi aspektów finansowych związanych z uczestnictwem
uczelni wyższych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w konkursach programu
Cooperation. Drugie spotkanie poświęcone będzie karierze naukowca, czyli grantom na badania pionierskie (program Ideas), szerokim możliwościom współpracy
wewnątrzeuropejskiej we Wspólnotowych Centrach Badawczych (JRC) oraz programowi People, wspierającemu mobilność naukowców.
mgr Izabela Burak
Życie Politechniki
5
Z ŻYCIA UCZELNI
CITT laureatem konkursu ministerialnego w programie „Kreator innowacyjności”
C
entrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej uzyskało środki finansowe na lata 2007-2009
w wyniku uczestnictwa w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
Dzięki realizacji zakładanych w powyższym w programie zadań, możliwy będzie dalszy rozwój Centrum jako regionalnego ośrodka transferu wiedzy i technologii oraz osiągnięcie licznych celów strategicznych, wpływających na rozwój regionu,
a także celów operacyjnych, prowadzących do stworzenia oraz wdrożenia uczelnianych systemów komercjalizacji technologii.
Priorytety rozwoju Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Białostockiej przede wszystkim oscylują
wokół:
• wzmocnienia systemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych kadry akademickiej;
• diagnozy potrzeb technologicznych oraz doradczo-szkoleniowych kadry akademickiej;
• opracowania elektronicznej bazy danych zawierającej oferty jednostek organizacyjnych PB z zakresu transferu technologii
i innowacji oraz oferty szkoleniowej dla sektora przedsiębiorstw działających na terenie województwa podlaskiego;
• wypracowania standardów komunikacji pomiędzy Politechniką Białostocką a przedsiębiorstwami;
• organizowania spotkań informacyjnych zgodnie z przyjętym planem.
Oczekiwanymi efektami działalności CITT byłoby:
• stworzenie elektronicznej bazy danych – Mapy Kompetencji Politechniki Białostockiej;
• publikacja wyników przeprowadzanych diagnoz dotyczących potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP z zakresu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych;
• zwiększenie świadomości przedsiębiorców oraz pracowników PB z zakresu możliwości transferu technologii i wiedzy
poprzez publikacje, promocję i działalność szkoleniową realizowaną przez CITT;
• rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej;
• zwiększenie wykorzystania potencjału naukowego;
• wzrost liczby technologii wdrażanych w przemyśle oraz powiększenie zdolności MŚP do absorpcji innowacji;
• wzrost efektywności i skuteczności podejmowanych działań poprzez lepszą znajomość potrzeb lokalnych naukowców
i przedsiębiorców.
mgr Katarzyna Kowalczyk
Szanse zatrudnienia absolwentów Politechniki Białostockiej
w podlaskich przedsiębiorstwach obróbki metali
13
grudnia 2007 r. w Auli Wydziału Elektrycznego PB odbyło się informacyjno-promocyjne spotkanie ze studentami Politechniki Białostockiej, zorganizowane przez Centrum Promocji Podlasia przy
współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Spotkanie było jednym z wydarzeń przewidzianych w projekcie pn. „Podlaski klaster obróbki metalu szansą na innowacyjny rozwój”, finansowanego z Działania 2.6
ZPORR.
Prelekcja wygłoszona podczas spotkania posłużyła prezentacji wszystkim zainteresowanym powyższego projektu oraz wskazania, zwłaszcza studentom, możliwych
dróg kariery w podlaskich innowacyjnych firmach oraz wykorzystywania wiedzy
zdobytej na Politechnice Białostockiej w praktyce. Uczestniczący w spotkaniu studenci mieli okazję utwierdzić się w przekonaniu, że uczelnia, w której studiują,
oprócz misji edukacyjnej, ma też ogromny potencjał w obszarze transferu technologii i badań na rzecz regionalnych firm z branży metalowej.
Zaprezentowany zakres tematyczny zogniskowany był przede wszystkim na
prezentacji idei klasternigu, dyskusji na temat szans na podlaskim rynku pracy
oraz wymagań branż metalowych stawianym absolwentom przez firmy skupione w
Podlaskim Klastrze Obróbki Metalu. W spotkaniu można było również obejrzeć
prezentacje firm należących do klastra, a były to między innymi: „Kart” Zakład
Techniczny, Promotech Sp. z o.o. oraz PPHU „MEDGAL” z Białegostoku.
mgr Katarzyna Kowalczyk
6
Życie Politechniki
Z ŻYCIA UCZELNI
Podpisanie porozumienia
między Politechniką Białostocką
i Politechniką Warszawską
W ramach podpisanego 31 stycznia przez J.M. Rektora Politechniki Białostockiej prof.
Joanicjusza Nazarko i J.M.Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika porozumienia uczelnie będą organizować wspólne seminaria ogólnouczelniane
dotyczące problematyki szkolnictwa wyższego i badań naukowych.
U
czelnie chcą prowadzić wspólnie studia międzyuczelniane, wykorzystując ofertę Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki
Warszawskiej. Politechnika Warszawska udzieli pomocy organizacyjnej i kadrowej Politechnice Białostockiej w uruchomieniu studiów anglojęzycznych. Poza tym uczelnie będą podejmować działania w zakresie wspólnego ubiegania się o projekty badawcze i dydaktyczne, krajowe i międzynarodowe.
Uczelnie będą współpracowały w zakresie prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Planowane jest uczestnictwo studentów PB w konwersatoriach, seminariach oraz w badaniach naukowych realizowanych przez PW. Uczelnie będą prowadziły wzajemną wymianę studentów w ramach programu
MOSTECH, na zasadach uznawalności zaliczeń i punktów ECTS i deklarują pomoc socjalno-bytową studentom. Współpracować ze sobą będą też Samorządy
Studenckie obydwu uczelni w obszarze działalności organizacyjnej, kulturalnej,
naukowej i sportowej. Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń kadry nowego Samorządu Politechniki Białostockiej przez doświadczony Samorząd Politechniki
Warszawskiej. W planach jest też wymiana zespołów artystycznych obu uczelni.
Podpisanie porozumienia uświetnił koncert orkiestry rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” .
dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Życie Politechniki
7
Z ŻYCIA UCZELNI
„Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”
30-lecie Chóru Politechniki Białostockiej
Ta parafraza, kiedyś niezwykle popularnego przeboju chyba najlepiej oddaje atmosferę towarzyszącą uroczystościom związanym z obchodami Jubileuszu 30-lecia istnienia Chóru Politechniki Białostockiej.
U
koronowaniem działalności artystycznej był wielki koncert w dniu 24
listopada 2007 r.. Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej była wypełniona
po brzegi. Oprócz Władz Politechniki Białostockiej, na koncercie
obecni byli także Rektorzy innych uczelni. Ponadto zaszczycili nas
swoją obecnością przedstawiciele lokalnego samorządu.
Na koncert przybyli także dyrygenci innych chórów, gdyż dla nich tego rodzaju
Jubileusz jest świętem wszystkich osób zajmujących się sztuką śpiewania, tak trudną i wymagającą. Ale najbardziej cieszył nas fakt licznie zgromadzonych byłych
Chórzystów, którzy przyjechali na Jubileusz Chóru Politechniki z najdalszych zakątków świata. W takich chwilach słowa : „gdzie słyszysz śpiew – tam idź, tam ludzie
dobre serca mają” lub „muzyka łagodzi obyczaje” sumują się, dając wspaniały rezultat: „MUZYKA ŁĄCZY LUDZI”.
W pierwszej części koncertu Chór z towarzyszeniem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej, wykonał dzieło oratoryjne Josepha Haydna „Nelson Messe”. Partie solowe wykonali dawni Chórzyści Politechniki – a obecnie artyści – wokaliści
scen polskich i światowych: Beata Gramza, Helena Poczykowska, Artur Mądry
oraz Bogdan Kordy. Trzeba przyznać, że w kompozycji tej Haydn postawił przed
wykonawcami nie lada wyzwanie, i to zarówno w partiach solowych – często koloraturowych, we fragmentach chóralnych, w których większość materiału wokalnego stanowiły skomplikowane fugi, a także w warstwie instrumentalnej o gęstej,
pełnej muzycznego zdobnictwa fakturze wymagającej od muzyków wielkiego
kunsztu i skupienia podczas interpretacji dzieła.
„Nelson Messe” okazała się trafnym wyborem. Utwór o bardzo uroczystym,
miejscami triumfującym charakterze, został przyjęty przez publiczność z niezwykłym aplauzem.
Drugą część koncertu wypełniła projekcja filmu zawierającego historię Chóru.
Były wspomnienia dawnych chórzystów, mi.in. współzałożyciela zespołu prof.
Adama Skorka i pierwszej Dyrygentki p. Zofii Hamerlak-Gładyszewskiej; głos zabrał także Pierre Bergerault; wielką niespodzianką było przybycie na Koncert Jubileuszowy francuskiego dyrygenta, który trzydzieści lat temu gościł u siebie chórzystów Politechniki Białostockiej. Wspominano warsztaty muzyczne, konkursy,
z których zespół wracał obsypany laurami. Właśnie z nimi związane były utwory,
które Chór PB zaprezentował w dalszej części koncertu. Był to program niezwykle
odmienny od tych, jakie z reguły są wykonywane przy tego rodzaju uroczystościach. Składał się on z utworów o charakterze rozrywkowym, charakterystycznych
dla krajów, które odwiedził w swej historii, jakże bogatej w liczne tournee i festiwale. Sądząc po gorącej reakcji publiczności, cel został w pełni osiągnięty. Widownia
doskonale bawiła się, zarówno przy rytmach latynoamerykańskich, jak i tych europejskich.
Było miejsce także na gratulacje. Wśród wielu wystąpień jedno na pewno zapadło w sercach wielu Chórzystów. JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusz Nazarko odznaczył dyrygent Wiolettę Miłkowską medalem „Zasłużony dla
Politechniki Białostockiej”. Publicznie zostali docenieni także Chórzyści (niektórzy
ze starzem 25 lat w zespole), którzy swoją pracą wnieśli ogromny wkład na chwałę
swojej Alma Mater, rozsławiając jej imię nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Rodosne chwile przeżywali artyści – studenci Politechniki Białostockiej
podczas życzeń i kwiatów otrzymanych nie tylko od przedstawicieli Uczelni, ale
8
Życie Politechniki
Z ŻYCIA UCZELNI
również władz miasta, województwa, jak też zaprzyjaźnionych białostockich Chórów oraz sympatyków zespołu. Ze swej strony Chórzyści PB podziękowali wszystkim mecenasom sztuki muzycznej, dzięki którym możliwa była organizacja tak
imponującego przedsięwzięcia.
Na zakończenie koncertu nastąpił chyba najbardziej podniosły moment. Na zaproszenie Dyrygentki Wioletty Miłkowskiej, na scenę dołączyli dawni Chórzyści
obecni na sali. Mało kto się spodziewał, że przybędzie ich aż tylu. Nie mogli opuścić takiego święta. Wszyscy wspólnie zaśpiewali uroczyste „Gaude Mater Polonia”.
Efekt był taki, że w oczach wielu z nich, jak również i słuchaczy, ze wzruszenia zakręciły się łzy. Jeszcze większe emocje towarzyszyły wykonaniu „Viva lamour”, pieśni o miłości i śpiewie; świadczyły o tym wielokrotne repetycje refrenu. Utwór ten
był niezwykle pięknym zwieńczeniem Jubileuszowego Koncertu z okazji 30-lecia
działalności artystycznej Chóru Politechniki Białostockiej. Pełne rozmachu i nie
pozbawione humoru przedstawienie, połączone z prezentacją slajdów oraz pokazem filmu, prezentującego historię zespołu, sprawiało wrażenie w pełni profesjonalnego przedsięwzięcia, co należy uznać za duży komplement pod adresem Chóru Politechniki Białostockiej.
W dalszej części sobotniego wieczoru, dawni i obecni, ci starsi i nieco młodsi
chórzyści (wszyscy jednak młodzi duchem), spotkali się na uroczystym balu zorganizowanym w sali bankietowej restauracji „Toast”. Tam do wczesnych godzin rannych trwała zabawa. Wspólnym śpiewom nie było końca... Dla niektórych była to
również doskonała okazja do bliższego poznania się, dla innych przypomnienia
sobie chwil, które na zawsze zostały im w pamięci jako te najlepsze, wspominane
później jako „cudowne lata”! Jak sami twierdzą, czas spędzony z Chórem Politechniki Białostockiej płynie dużo szybciej niż gdzie indziej. Może dlatego, że jest tu
bardziej kolorowo. Tak kolorowo, że nawet po tylu latach spotkali się wszyscy na
Jubileuszu. Niektórzy porozjeżdżali się po całym świecie, mają swoje rodziny, pracę
i własne problemy. A jednak przybyli, żeby spotkać starych znajomych, pogadać
o starych czasach, snuć nowe wizje i plany na przyszłość. Łączyło ich jedno: pasja
wspólnego śpiewania. Kiedyś, kiedy zaczynali, miało to być nieszkodliwe zainteresowanie innymi, oprócz nauki, formami spędzania wolnego czasu. Z czasem chórzyści zdali sobie sprawę, że bez chóru trudno wyobrazić sobie normalne studenckie życie. Dla niektórych okres zainteresowania tego typu działalnością artystyczną
przeciągnął się znacznie poza okres studiów. I chyba wypada im tylko tego pozazdrościć. To już trzydzieści lat?! Nie, to dopiero trzydzieści!!! A przed nimi kolejne
jubileusze.
Warto przypomnieć, że 2007 r. 10-lecie pracy z Chórem Politechniki Białostockiej obchodziła Wioletta Miłkowska.
Z tej okazji, wszystkim jubilatom życzymy dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy.
Historia Chóru PB
Chór Politechniki Białostockiej powstał w 1977 r. jako zespół męski pod dyrekcją Zofii Hamerlak-Gładyszewskiej. Już po kilku latach istnienia rozpoczął występy
zagraniczne, m.in. w Bułgarii, na Litwie, we Francji. Działalność Chóru w 1981 r.
została zawieszona. W 1983 r. zespół reaktywowano, a jego brzmienie zostało
wzbogacone o głosy żeńskie. Kierownictwo objęła Violetta Bielecka. W początkowym okresie współpracowała z nią Ligia Hnidec. Zespół doskonalił swoje umiejętności podczas warsztatów chóralnych w Kraśniku, Bydgoszczy i Passau (Niemcy).
Oprócz publiczności polskiej, wysoki poziom artystyczny chóru miała okazję podziwiać publiczność festiwali na Litwie, w Niemczech, Czechosłowacji, Francji
i Anglii. W sezonie artystycznym 1987-88 zespół współpracował z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przy inscenizacji opery „Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego. Sztuka zdobyła I miejsce w plebiscycie na najlepsze przedstawienie roku i cieszyła się ogromną popularnością, o czym
świadczyło uznanie widzów i krytyki. W latach 1988-90 Chórem Politechniki dyrygowali kolejno: Zbigniew Zając i Elżbieta Klemensowicz. W 1991 r. stanowisko
dyrygenta objęła Ewa Barbara Pruszyńska (obecnie Rafałko). Pod jej kierownictwem zespół brał udział we wspólnych przedsięwzięciach białostockiego środowiŻycie Politechniki
9
Z ŻYCIA UCZELNI
ska muzycznego, a także koncertował na Litwie i Białorusi. Od grudnia 1997 r. kieruje nim Wioletta Miłkowska. Repertuar
chóru rozszerzył się o formy wokalno-instrumentalne (m.in. W.A. Mozarta, F. Haendla, F. Schuberta, A. Vivaldiego, G. Rossiniego, A. Ramireza, R. Raya, S. Moniuszki, G. Faure). W ciągu ponad 30-letniej działalności chór wielokrotnie koncertował
w Białymstoku i regionie. Współpracował z wieloma orkiestrami, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej, Łomżyńską
Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną „Sinfonia Viva”, Zespołem Muzyki Dawnej „Il Piacere”, Zespołem Muzyki Dawnej
„Cantio Polonica”, a także z Akademicką Orkiestrą „Sinfonia Academica” i Zespołem Muzyki Folkowej „Sierra Manta”. Dokonywał nagrań radiowych i telewizyjnych (6 płyt CD z repertuarem muzyki klasycznej i rozrywkowej), zdobywał nagrody
i wyróżnienia w licznych konkursach, m.in. III miejsce w kategorii chórów mieszanych w Llangollen International Musical
Eisteddfodd (Walia 2003), II miejsce w kategorii chórów świeckich na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2004, I miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz II miejsce w kategorii zespołów wykonujących muzykę
ludową na Festival Internacional de Musica de Cantanigros (Hiszpania 2005), II miejsce na festiwalu Pieśni Sakralnej w Preveza (Grecja 2006).W bogatym repertuarze Chóru Politechniki Białostockiej znajdują się utwory a cappella świeckie i sakralne
z różnych epok, jak również formy wokalno-instrumentalne.
Robert Rosłan
Wieczór Kolęd w sali Opery
i Filharmonii Podlaskiej
21 grudnia 2007 r. w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbył się świąteczny koncert z udziałem znakomitych białostockich chórów akademickich: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Medycznej oraz Chóru
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność białostocka miała okazję wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek, zarówno tych bardzo popularnych, bądź zapomnianych, jak też całkowicie nieznanych.
W programie zaprezentowano kolędy Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Były to muzyczne opracowania kolęd polskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, a także pochodzących z repertuaru światowego (m.in. z Ameryki Północnej i Południowej).
Jednak największe emocje towarzyszyły wspólnemu wykonaniu przez wszystkie chóry naszej rodzimej kolędy „Bóg się rodzi” autorstwa Franciszka Karpińskiego. Utwór ten powstał w Supraślu pod koniec XVIII stulecia.
Transmisję koncertu powtórzono w Radiu Białystok w Wigilijny Wieczór. Późniejsze liczne pozytywne recenzje w lokalnych mediach pozwalają sądzić, że tego
typu inicjatywy muzyczne wejdą na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych
naszego miasta.
Robert Rosłan
10
Życie Politechniki
Z ŻYCIA SENATU
Uchwały podjęte na XXV posiedzeniu Senatu XII kadencji w dniu 29 listopada
2007 r.:
1. Uchwała nr 1/25/2007 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Politechniki Białostockiej na 2008 rok
2. Uchwała nr 2/25/2007 w sprawie misji Politechniki Białostockiej
z życia senatu
Na XXIV posiedzeniu Senatu XII kadencji w dniu 25 października 2007 r. podjęte
zostały następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/24/2007 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Politechniki Białostockiej na 2007 rok
2. Uchwała nr 2/24/2007 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok
3. Uchwała nr 3/24/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia w postaci
próżniowego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem iskrowym do analizy ilościowej i jakościowej składu chemicznego stopów żelaza, aluminium i tytanu
4. Uchwała nr 4/24/2007 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uczelnianej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
5. Uchwała nr 5/24/2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof.
dr. hab. (...) na stanowisko profesora zwyczajnego
6. Uchwała nr 6/24/2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania dr. hab.
inż. (...) na stanowisko profesora nadzwyczajnego
7. Uchwała nr 7/24/2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie
odznaki „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” pani (...)
8. Uchwała nr 8/24/2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie
odznaki „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” pani dr (...)
9. Uchwała nr 9/24/2007 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
10. Uchwała nr 10/24/2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie
odznaki „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” pani prof. (...)
11. Uchwała nr 11/24/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Instytutu
Fizyki w Studium Fizyki
12. Uchwała nr 12/24/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej
13. Uchwała nr 13/24/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
14. Uchwała nr 14/24/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 6/20/2007 Senatu PB z dnia
24 maja 2007 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009
Na XXVI posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia 2007 r. podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do utworzenia spółek prawa handlowego
2. Uchwała nr 2/26/2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Organizacji
i Zarządzania
3. Uchwała nr 3/26/2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Budżetu i Finansów
4. Uchwała nr 4/26/2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Studenckich
i Dydaktyki
5. Uchwała nr 5/26/2007 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu Regulaminu
Działania Tymczasowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej
z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem PB
6. Uchwała nr 6/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a VSB – Technical University of Ostrava
7. Uchwała nr 7/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Uniwersytetem Technicznym w Cluj-Napoca
8. Uchwała nr 8/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy
pomiędzy Politechniką Białostocką a Uniwersytetem Technicznym w Sofii
9. Uchwała nr 9/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a European Centre for Management of
Universities („ESMU”)
Życie Politechniki
11
z życia wydziałów
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
12
newsy z wydziału
Architektura betonowa
W początkach października 2007 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozstrzygnięta została VIII edycja dorocznego konkursu „Architektura
Betonowa” na najlepsze projekty dyplomowe studentów architektury z zastosowaniem betonu. Konkurs cieszy się wysoką renomą i rokrocznie wszystkie wydziały
architektury polskich uczelni publicznych typują prace swoich dyplomantów
do udziału w tej naukowej konfrontacji. W konkursie nagradzane są prace, które
prezentują nowatorskie podejście do zastosowania betonu w kształtowaniu form
architektonicznych. Celem konkursu jest promocja tego materiału i upowszechnienie jego wykorzystywania w zastosowaniach zarezerwowanych dla materiałów
szlachetnych. Podobnie jak w poprzednich latach, wśród laureatów znaleźli się absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Jedną z trzech nagród
równorzędnych otrzymała mgr inż. arch. Joanna Jarczewska za pracę nt. „Przestrzenne rozwinięcie drogi krzyżowej – Świętokrzyska Kalwaria”, promotorem pracy był dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz. Jedno z trzech wyróżnień otrzymała zaś mgr
inż. arch. Małgorzata Dolińska za pracę nt. „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz...” – projekt cmentarza komunalnego i krematorium w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach; promotorem wyróżnionej pracy był mgr inż. arch.
Jan Kabac.
Wersnisaż „Obrazy łosia na ziemi”
29 października 2007 r. w Galerii OBOK przy Urzędzie Gminy w Białowieży
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „Obrazy łosia na ziemi”. Była to kolejna autorska wystawa pracownika Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PB
dr. Grzegorza Łosia. Autor, zajmujący się przede wszystkim twórczością ze szkła
artystycznego, w swoich wystawach fotograficznych wykorzystuje niezwykle bogaty zbiór fotogramów będących rezultatem licznych podróży po świecie. Myślą
przewodnią materiału prezentowanej wystawy była refleksja nad pięknem świata
i zdziwienie różnorodnością form, które niekiedy wykazują zadziwiające zbieżności
mimo dystansu geograficznego i kulturowego. Organizatorami wystawy byli: Galeria „Arsenał” w Białymstoku, Białowieski Ośrodek Kultury oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, a jej kuratorem mgr Jerzy Hermanowicz z WA PB.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania gmin
W październiku 2007 r. pomiędzy Politechniką Białostocką a Stowarzyszeniem
„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” została podpisana umowa
na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie dotyczy rozwiązań przestrzennych takich miast i miejscowości, jak: Perlejewo, Grodzisk, Dziadkowice, Korczew, Sarnaki, Milejczyce,
Nurzec Stacja, Jabłonna Lacka, Białobrzegi, Repki, Boratyniec Ruski i Drohiczyn.
Nowe zagospodarowanie wiązałoby się z waloryzacją wartości lokalnej przestrzeni
kulturowej oraz przygotowaniem rozwiązań koncepcyjnych, w formie:
• bazy danych o lokalnej architekturze osadnictwa wiejskiego Podlasia;
• opracowań inwentaryzacyjnych i studialnych w postaci architektoniczno-urbanistycznych projektów koncepcyjnych;
• katalogu zawierającego przykłady lokalnej architektury osadnictwa wiejskiego
z obszaru Doliny Bugu i możliwości współczesnych rozwiązań z zachowaniem
tradycji architektury tego obszaru i jej wielokulturowego charakteru.
Życie Politechniki
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Wykonawcą zlecenia jest zespół naukowo-badawczy pracujący nad problematyką architektury i planowania obszarów wiejskich pod kierunkiem dr inż. arch.
Danuty Korolczuk z Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału
Architektury PB.
Wykład Czesława Bieleckiego
„Dlaczego warto być eklektykiem?”
21 listopada 2007 r. w Hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
odbył się wykład otwarty znanego architekta polskiego dr. inż. arch. Czesława Bieleckiego pt. „Dlaczego warto być eklektykiem?”. Znany opozycjonista i autor felietonów do prasy podziemnej w czasach PRL, a później polityk (poseł), przede wszystkim jednak architekt i znawca architektury i urbanistyki, na przykładzie własnych
realizacji oraz w oparciu o swe przemyślenia przedstawił, niejednokrotnie kontrowersyjne, poglądy na architekturę, warsztat architektoniczny, urbanistykę i planowanie miast, ale także często po prostu na życie. O zainteresowaniu wykładem
świadczyła dyskusja, która rozgorzała tuż po jego zakończeniu, a także obecność na
potkaniu nie tylko pracowników i studentów, ale również architektów spoza uczelni. Wykładowi towarzyszyło stoisko sprzedające najnowszą książkę Czesława Bieleckiego pt. „Pochwała eklektyzmu”. Wykład organizacyjnie wsparła Fundacja
Twórców Architektury, finansowo zaś firma BENE.
Projekt „Graficzny Białystok”
12 grudnia 2007 r. w Białymstoku nastąpiło otwarcie wystaw z nowego cyklu
„Graficzny Białystok”. Jednego dnia, a właściwie wieczora prace grafików „rozlały
się” po całym mieście i niemalże w każdym miejscu w Białymstoku można było je
zobaczyć. W Galerii WOAK „Spodki” otwarto wystawę pt. „Tożsamość grafiki”, na
której zgromadzono prace 32 artystów, następnie w Białostockim Teatrze Lalek odbył się wernisaż wystawy grafików Elżbiety Baneckiej (pracownik WA PB) i Grzegorza Mazurka, w Białostockim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy pt.
„Małe formy grafiki”, a w Kawiarni „Fama” można było wysłuchać koncertu zespołu JUDY4 z projekcjami aktywnymi Krzysztofa Owczarka.
Organizatorami przedsięwzięcia, które na stałe ma wejść do kalendarza imprez artystycznych Białegostoku, byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białostocki Ośrodek Kultury Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury
PB, Białostocki Teatr Lalek. Komisarzami wystaw byli: prof. Tomasz M. Kukawski,
prof. Andrzej Dworakowski, dr Andrzej Kalina.
Zmiany organizacyjne na Wydziale Architektury
Pismem okólnym nr 9 Rektora PB z 10 października 2007 r. w miejsce dotychczasowych katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Architektury powołane zostały następujące jednostki naukowo-dydaktyczne:
• Katedra Projektowania Architektonicznego wraz z umocowanymi w jej strukturze: Pracownią Architektury Mieszkaniowej oraz Pracownią Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
• Zakład Architektury Kultur Lokalnych
• Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
• Katedra Architektury Wnętrz
• Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
• Zakład Technicznego Wspomagania Projektowania.
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Życie Politechniki
13
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Bezpieczeństwo mostów i tuneli
Wykład prof. Andrzeja Nowaka z University of Nebraska
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
17 grudnia 2007 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w Auli im. T. Bełdowskiego odbył się wykład „Bezpieczeństwo mostów i tuneli”, który wygłosił prof.
Andrzej Nowak – światowy ekspert z dziedziny niezawodności konstrukcji mostów
i budynków. Wykład wzbudził duże zainteresowanie, zarówno pracowników, jak i studentów Wydziału.
P
prof. Andrzej Nowak podczas wykładu
rof. Andrzej Nowak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie
obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Wyjechał z Polski w 1976 r.
Przez 25 lat pracował na University of Michigan. Od wielu lat wykłada
na uniwersytetach kanadyjskich i amerykańskich. Aktualnie pracuje na
University of Nebraska. Jest międzynarodowym konsultantem w zakresie norm
w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Prowadził wykłady na ten temat
w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Wenezueli, Australii, Holandii, Niemczech, Arabii
Saudyjskiej i Hongkongu.
Prof. Andrzej Nowak przyjechał na Politechnikę Białostocką z dwudniową wizytą. Oprócz wygłoszenia otwartego wykładu, spotkał się także z Rektorem,
prof. Joanicjuszem Nazarko, Prorektorem ds. Promocji, prof. Piotrem Radziszewskim, Dziekanem Wydziału Budownictwa, prof. Czesławem Miedziałowskim oraz
prof. Andrzejem Łapko z Katedry Konstrukcji Betonowych i Murowych WBiIŚ.
dr inż. Andrzej Butarewicz
14
Życie Politechniki
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
IX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
W dniach 11-14 października 2007 r. odbyły się IX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka mają na celu propagowanie tradycji Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz pozwalają młodzieży na aktywne uczestnictwo
w działalności Stowarzyszenia.
I
mpreza ta po dziesięciu latach powróciła do Szczecina, miejsca gdzie w 1997
r. odbyła się po raz pierwszy. Uczestniczyli w niej studenci, przedstawiciele
kierunków elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych uczelni
technicznych. Na uroczystości, oprócz studentów z Polski, zaproszono również studentów z zagranicznych uczelni; niestety, na miejsce dotarła tylko jedna
reprezentacja z Austrii.
Białostocki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowała grupa
ze Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Białostockiej w składzie: Ewa Zagubień, Krzysztof Łukasz Trzcinka, Tomasz Bikowski oraz Krzysztof Kulikowski.
Przez cztery dni nasza reprezentacja uczestniczyła w spotkaniach, konkursach
i innych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Uroczysta inauguracja
IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka odbyła się w Sali Anny Jagiellonki na
Zamku Książąt Pomorskich. Wtedy to po raz pierwszy zostały wręczone Medale
im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, przyznawane wybitnym specjalistom, młodzieży oraz firmom.
Po części oficjalnej, uczestnicy zostali przewiezieni do nadmorskiej miejscowości Piaski Wielkie. Tam rozegrano między innymi „Ligę Elektryków”, w ramach
której musieliśmy sprawdzić się w konkursach teoretycznych, w których trzeba
było wykazać się wiedzą z zakresu nie tylko elektrotechniki, ale także na przykład
znajomością Szczecina. Organizatorzy przygotowali również konkurencje, które
były połączeniem sportu z wykorzystaniem akcesoriów wykorzystywanych w codziennej pracy elektryków. Warto chociażby wspomnieć o takich sprawdzianach
jak ten, w którym mając założone rękawice izolacyjne, trzymając za pomocą szczypiec surowe jajko, trzeba było jak najszybciej pokonać przygotowaną trasę. Było
również prawie tradycyjne przeciąganie liny, prawie…, bo był nią kabel elektryczny
oraz rzut, na oddalony o kilka metrów stojak, obręczą wykonaną z przewodu. Niektóre z konkurencji można uznać nawet za „prawie” olimpijskie: do nich warto
zaliczyć pchnięcie odgromnikiem w rękawicach izolacyjnych; w konkurencji tej
z niewiadomych powodów udział mogli wziąć tylko panowie. Panie zmierzyły się
w tej dziedzinie poza konkurencją sprawdzając swoją siłę i udowadniając, że „płeć
piękna” jest nie tylko piękna, ale i silna. Należy wspomnieć też o konkursie głównego sponsora, czyli firmy ABB, polegającym na jak najszybszym złożeniu rozdzielnicy. Z dumą zawiadamiamy, że konkurs ten wygrali studenci z Białegostoku.
W ramach IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka zorganizowane zostało
także Międzynarodowe Seminarium oraz dyskusje w zespołach problemowych.
Ekipa z Białegostoku wybrała temat: „Kierunki i formy współpracy międzynarodowej elektryków w Zjednoczonej Europie”. Po godzinach żarliwej wymiany poglądów, młodzież spotkała się z Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prof.
Jerzym Barglikiem. Studentów interesowała między innymi możliwość współpracy
i angażowania młodych ludzi do działalności SEP oraz zmiana regulaminu w taki
sposób, aby młodsi koledzy ze szkół średnich również mieli otwartą drogę do Stowarzyszenia.
Podczas uroczystego zakończenia IX Ogólnopolskich Dni Młodego ogłoszone
zostały wyniki rywalizacji „Ligi Elektryków”, którą wygrała ekipa z Białegostoku.
Nagrody, dyplomy i statuetki naszej drużynie wręczyli Prezes Oddziału Szczecińskiego SEP Piotr Szymczak oraz Prezes Akademickiego Koła SEP Tomasz Pieńkowski. Później były już tylko gratulacje od pozostałych uczestników zmagań.
Reprezentacja Politechniki Białostockiej. Na pierwszym planie od lewej: Ewa Zagubień, Krzysztof
Trzcinka, Krzysztof Kulikowski, Tomasz Bikowski,
fot. jeden z uczestników IX ODME
„Trofea” zdobyte przez reprezentację Politechniki
Białostockiej na IX ODME, fot. T. Bikowski
Paweł Sikora
sekretarz Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Białostockiej
Życie Politechniki
15
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Konferencja nt. międzynarodowej
współpracy w kształceniu technicznym
w Kownie
„Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and
Professional Development” (GCEE’2007), to nazwa i jednocześnie temat międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Technicznym w Kownie w dniach
4-6 października 2007 r.
K
dr inż. Jarosław Makal podczas referatu
ształcenie inżynierów to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów
dyskusji wśród nauczycieli i naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, a spotkanie w Kownie było doskonałą okazją do zaprezentowania
własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń na tym polu. Proces wprowadzania studiów dwustopniowych w krajach Unii Europejskiej i konieczność wykształcenia inżyniera w ciągu 6-7 semestrów wywołuje wiele kontrowersji w środowisku akademickim uczelni technicznych. Nie jest bowiem łatwo, przy obniżającym
się poziomie wiedzy absolwentów szkół średnich, nauczać dotychczasowymi metodami i wyuczyć dobrego inżyniera.
Bardzo ciekawe referaty, które zostały zaprezentowane przez uczestników z Kanady, USA, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Rosji, Białorusi, Estonii, Łotwy,
Ukrainy i Litwy pozwoliły zobaczyć jak z tym problemem radzą sobie inni, lepiej
doświadczeni w tym względzie koledzy. Dr inż. Jarosław Makal z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wygłosił dwa referaty na temat pozytywnego
wpływu wymiany studenckiej i nauczycielskiej w ramach programu Erasmus na
podnoszenie jakości kształcenia oraz na temat konieczności realizacji projektów
w toku kształcenia technicznego.
Uniwersytet w Kownie to nowoczesna uczelnia techniczna z ponad 18 tys. studentów i 2200 nauczycieli. Oferuje 36 kierunków studiów na pierwszym stopniu
i 60 na drugim (magisterskim) stopniu. Wyjątkową inicjatywą w skali europejskiej
było zorganizowanie w 1991 r. Centrum Studiów Międzynarodowych, które prowadzi kształcenie w trzech językach (angielskim, francuskim i niemieckim) na kierunku Mechanika. Studenci, z tego większość spoza Litwy, uczęszczają na zajęcia
prowadzone w wyżej wymienionych językach i po uzyskaniu dyplomu inżyniera
nie mają żadnych problemów ze znalezieniem dobrej pracy w zagranicznych firmach
u siebie w kraju bądź za granicą. Od roku akademickiego 2008/2009 studenci PB
mogą studiować na Uniwersytecie w Kownie wykorzystując program Erasmus.
dr inż. Jarosław Makal
pełnomocnik Dziekana WE ds. programu Erasmus
Uczestnicy konferencji w Kownie
16
Życie Politechniki
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Białostockiej
Zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją, na Wydziale Elektrycznym PB, 4 grudnia
2007 r. doszło do rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2006/2007. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród był Białostocki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Do konkursu zgłoszono 12 prac dyplomowych.
D
ziałająca pod przewodnictwem dr. hab. inż. Mariana Dubowskiego,
prof. PB Komisja konkursowa, złożona z doświadczonych dydaktyków
i przedstawicieli zakładów przemysłowych Podlasia, nagrodziła pięć
prac. Pierwszą nagrodę przyznała mgr. inż. Grzegorzowi Sasinowskiemu, dwie równorzędne nagrody drugie: mgr. inż. Piotrowi Pojawie i mgr. inż. Pawłowi Świętochowskiemu oraz dwa wyróżnienia: mgr. inż. Tomaszowi Iwaniukowi
i mgr. inż. Tomaszowi Sołbutowi. Zarząd Oddziału SEP wyasygnował na nagrody
kwotę 3 tys. złotych. Laureaci konkursu i promotorzy prac otrzymali ponadto listy
gratulacyjne.
Wręczenie nagród laureatom oraz dyplomów okolicznościowych promotorom
prac odbyło się podczas spotkania opłatkowego Oddziału Białostockiego SEP, 17
grudnia 2007 r.
Uroczyste wręczenie nagród na spotkaniu opłatkowym SEP. Od lewej: Prodziekan WE ds. Nauki prof.
M. Dubowski, Prezes Oddziału Białostockiego SEP
mgr inż. M. Kasacki, Dziekan WE prof. M. Świercz
i laureat konkursu – mgr inż. P. Pojawa, fot. B. Łącki
dr hab. inż. Marian R. Dubowski, prof. PB
Pierwsze kolokwium habilitacyjne
na Politechnice Białostockiej
6 grudnia 2007 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego odbyło się pierwsze
na Politechnice Białostockiej kolokwium habilitacyjne. Kandydatem do uzyskania
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych był dr inż. Wiesław
Peterson z Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii.
W
pierwszej części zamkniętego posiedzenia Rady Wydziału kandydat przedstawił cel, tezy i wyniki swych badań, zawarte w monografii pt.: „Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do
nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego”. Po odczytaniu
recenzji i dyskusji, w tajnym głosowaniu, uprawnieni do tego członkowie Rady
Wydziału przyjęli kolokwium habilitacyjne kandydata.
W drugiej części posiedzenia kandydat przedstawił wykład habilitacyjny pt.:
„Rozkład napięcia i prądu w linii długiej”. Po dyskusji nad wykładem i dorobkiem
naukowym kandydata, na mocy uchwały podjętej w tajnym głosowaniu przez samodzielnych pracowników naukowych, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej nadała dr. inż. Wiesławowi Petersonowi stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
Było to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie w historii Uczelni i Wydziału.
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydział
Elektryczny uzyskał na początku 2005 r., jako pierwszy na Politechnice Białostockiej. Aktualnie, uprawnienia takie, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja
maszyn, posiada także Wydział Mechaniczny.
Po kolokwium habilitacyjnym, dr hab. inż. Wiesław
Peterson (z lewej) przyjmuje gratulacje z rąk jednego z recenzentów – prof. Wojciecha Lipińskiego
(z prawej), fot. U. Błaszczak
dr hab. inż. Marian R. Dubowski, prof. PB
Życie Politechniki
17
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
LabVIEW – warsztaty i seminarium
Szkolenie i warsztaty prowadzone
przez firmę National Instruments
5 listopada 2007 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyły się
warsztaty i seminarium poświęcone najnowszej wersji programu LabVIEW, tj. środowiska programistycznego stworzonego przez firmę National Instruments.
T
worzenie programów w tym środowisku polega na łączeniu ikon, które
odpowiadają za wykonywanie odpowiednich funkcji programu. Środowisko to posiada wiele funkcji wbudowanych i dedykowanych do komunikacji z różnego rodzaju urządzeniami przy pomocy interfejsów (np.:
GPIB, RS-232, IRDA, Bluetooth, Ethernet). Oznacza to tym samym, że istnieje
możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów urządzeń pomiarowych. Zalety środowiska LabVIEW to między innymi: intuicyjne programowanie graficzne, wbudowane funkcje pomiaru i analizy danych oraz możliwość pracy na wielu platformach systemowych i sprzętowych. Możliwości, jakie posiada LabVIEW
zdecydowały o tym, iż to środowisko programistyczne bardzo często wykorzystywane jest w ośrodkach naukowo-badawczych, przy testach w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wykonuje się pomiary i analizę danych.
Szkolenie, prowadzone przez pana Wojciecha Rachwalskiego z National Instruments, rozpoczęło się od trzygodzinnych warsztatów, w ramach których każdy z 12
uczestników (pracowników Wydziału Elektrycznego) miał możliwość zapoznać się
z pakietem LabVIEW w praktyce. Podczas ćwiczeń z zestawami demonstracyjnymi, przedstawiano podstawowe techniki wykorzystywane przy pracy z LabVIEW.
Warsztaty przeznaczone były dla osób, które dotąd nie miały do czynienia z oprogramowaniem National Instruments oraz dla zaawansowanych użytkowników
tego oprogramowania.
Druga część szkolenia miała formę ogólnie dostępnego seminarium. W trakcie
seminarium przedstawione zostały nowości, jakie pojawiły się w LabVIEW 8.5.
Prowadzący spotkanie zaprezentował między innymi zalety zoptymalizowanej obsługi wielordzeniowych procesorów i nowego sposobu programowania, jaki wykorzystywany jest w module Statechart. Wszystkie omawiane usprawnienia obrazowane były za pomocą praktycznych przykładów. Omówione także zostały procesy
technologiczne, w których przejście z poprzedniej na najnowszą platformę LabVIEW zaowocowało kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami wydajności wynikającymi z możliwości optymalnego wykorzystania wielowątkowej pracy programów na procesorach wielordzeniowych.
dr inż. Irena Fryc
Uczestnicy warsztatów podczas praktycznych ćwiczeń ze sprzętem i oprogramowaniem, fot. I. Fryc
18
Życie Politechniki
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
na Wydziale Elektrycznym
30 listopada 2007 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyło się
uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy obronili prace w roku 2007.
N
a kierunku Elektrotechnika prace obroniło 114 magistrów inżynierów
i 69 inżynierów, natomiast na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
prace obroniło 104 magistrów inżynierów i 38 inżynierów. W uroczystości wzięło udział ponad 100 absolwentów WE PB (w tym wielu
przybyło z rodzinami i przyjaciółmi), władze wydziału, nauczyciele akademiccy
oraz Redaktor Naczelny Radia „Akadera” mgr inż. Krzysztof Połubiński z ekipą
reporterską. Przed rozdaniem dyplomów, Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr hab.
inż. Mirosław Świercz, prof. PB pogratulował absolwentom wyników zachęcając
ich jednocześnie do podtrzymywania ścisłych kontaktów z Alma Mater i Wydziałem w ramach dalszej działalności zawodowej. Dwójka absolwentów: Agata Iwaniuk i Mariusz Hryszko, która ukończyła studia z oceną celującą na dyplomie,
otrzymała od Władz Wydziału listy gratulacyjne. Redaktor K. Połubiński, w swoim
wystąpieniu zachęcił absolwentów do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
dr inż. Sławomir Kwiećkowski
Prodziekan WE ds. Studenckich i Dydaktyki
Mgr. inż. Michał Łapiński otrzymuje dyplom ukończenia studiów z rąk
Dziekana WE prof. Mirosława Świercza, fot. T. Trochimczuk
Życie Politechniki
19
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
newsy z wydziału
Powołanie dr hab. inż. Mariana R. Dubowskiego, prof. PB
do prac w Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego
Polskiej Akademii Nauk
Decyzją przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr. hab. inż.
Kazimierza Zakrzewskiego, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego PB – dr
hab. inż. Marian R. Dubowski, prof. PB zaproszony został do prac w Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN w kadencji
2007-2010. Serdecznie gratulujemy wyboru będącego wyrazem uznania, jakim
osoba Profesora Mariana R. Dubowskiego cieszy się w środowisku naukowym specjalistów energoelektroniki i napędu elektrycznego.
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Dziekan Wydziału Elektrycznego PB
Wizyta tureckiego naukowca na Wydziale Elektrycznym
w ramach programu Erasmus
W dniach 25 listopada – 2 grudnia 2007 r. na Wydziale Elektrycznym PB przebywał prof. Ahmet Ucar z Uniwersytetu Firat (Elazig, Turcja). Była to pierwsza
wizyta tureckiego nauczyciela z tej uczelni w ramach programu Erasmus.
Prof. A. Ucar zwiedził laboratoria na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym
oraz zapoznał się z warunkami, w jakich uczą się i mieszkają studenci tureccy (25
osób!) w Białymstoku. Szczególnie zainteresowany był rozszerzeniem współpracy
dydaktycznej o możliwość wspólnego wykonywania projektów przejściowych
i końcowych przez polskich i tureckich studentów. Prof. Ucar uczestniczył też
w zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu Zastosowania Informatyki w Elektrotechnice. Podczas otwartego wykładu przybliżył słuchaczom egzotyczny kraj, jakim jest
Turcja oraz przedstawił ofertę swojej uczelni dla studentów Erasmusa. Wizyta
w Radiu „Akadera” pozwoliła na przeprowadzenie, przy dźwiękach orientalnej
muzyki, obszernej rozmowy o kulturze i obyczajach tureckich. Swoje zainteresowania naukowe prof. Ucar omówił na seminarium, podczas którego zaprezentował
temat „Chaos and Chaotic Behaviors in Engineering Systems”.
Jednym z głównych celów programu Erasmus jest poznanie ludzi, miejscowych
obyczajów i historii regionu i kraju. Dlatego w planie pobytu gościa, oprócz zwiedzania miasta, znalazł się także wyjazd do Kruszynian, gdzie znajduje się czynny
meczet i gdzie można zapoznać się z ponad 300-letnią historią muzułmanów w naszym regionie.
dr inż. Jarosław Makal
pełnomocnik Dziekana WE ds. programu Erasmus
20
Życie Politechniki
WYDZIAŁ INFORMATYKI
Naukowy Tydzień w Portugalii
W dniach 18-24 listopada 2007 r. dr Dorota Mozyrska i mgr Ewa Girejko
wzięły udział w „Scientific Week” (Naukowy Tydzień), który odbywał się
na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii. Ta cykliczna impreza jest odpowiednikiem „Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”.
A
dlaczego polskie matematyczki pokazywały w Portugalii
jak popularyzować matematykę? Otóż, gdy we wrześniu
ubiegłego roku gościliśmy u nas portugalskich matematyków: prof. Delfima Torresa i dr Natalię Martins z Uniwersytetu w Aveiro, bardzo zainteresowali się oni działalnością popularyzatorską Katedry Matematyki Politechniki Białostockiej. Zaprosili
wtedy wspomniane pracownice Katedry Matematyki do wzięcia
czynnego udziału w Naukowym Tygodniu w Portugalii. Tak też się
stało.
W Aveiro przeprowadzone zostały dwie imprezy popularyzujące
matematykę i promujące, przy okazji, naszą Uczelnię. Pierwszą z nich
był quiz matematyczny polegający na rozwiązywaniu prostych, ale
niebanalnych zadań matematycznych i poradzeniu sobie z problemami–zagadkami manualno-przestrzennymi. Druga impreza to już zabawa, a przy okazji nauka liczenia, z matematycznym bączkiem autorstwa pana Andrzeja Grabowskiego oraz układanie matematycznych
puzzli Happy Cubes. Należy tutaj podkreślić, że autor bączka i dystrybutor Happy Cubes w Polsce – firma Matejuk bezpłatnie i z wielkim
zaangażowaniem wspomogli wymienione imprezy. Ogromne dzięki!
A że imprezy cieszyły się wielką popularnością, zarówno tych dużych jak i małych uczestników Naukowego Tygodnia w Portugalii,
widać chyba bardzo dobrze na zdjęciach.
Oprócz popularyzowania matematyki na Uniwersytecie w Aveiro
obie panie wygłosiły też referaty podczas seminariów naukowych.
Były to następujące tematy: dr Dorota Morzyska, “Remarks on Generalized Series on Time Scales”, mgr Ewa Girejko, “On Generalized Differential Quotients and Invariance of Differential Inclusions”. W wyniku tego organizacyjnego, jak i naukowego zaangażowania, między
uczelniami nawiązała się jeszcze lepsza współpraca obu matematycznych środowisk.
Uczestnicy imprezy, fot. E. Girejko
mgr Ewa Girejko
Uczestnicy imprezy, fot. D. Mozyrska
Życie Politechniki
21
WYDZIAŁ INFORMATYKI
newsy z wydziału
Wizyta zagranicznych profesorów
W dniach 15-16 listopada 2007 r., na zaproszenie Prorektora ds. Nauki Politechniki Białostockiej, na Wydziale Informatyki z wizytą przebywała międzynarodowa grupa profesorów w ramach planowanego programu FP7 – grant europejski.
Prof. Ajith Abraham z Norwegian University of Science and Technology wygłosił
referat pt. “Data Integrity and Security in Computational Grids”. Professor Vaclav
Snasel z Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VSB – Technical
University of Ostrava wygłosił referat pt. “Building Dynamic Social Networks from
Web Intelligence”. Professor Jean-Luc Dugelay z Francji, wygłosił referat pt.: “Biometric Systems in Industry”, natomiast dr Michal Krátký z Czech wygłosił referat
pt.: “Indexing and Mining Data in Support Against Unlawful Activities”,
mgr Agnieszka Stachurska
Aktywność międzynarodowa pracowników WI
W dniach 23-24 października 2007 r. dr Agnieszka Dardzińska-Głębocka przebywała w Esbjerg, w Danii. Została tam zaproszona do wygłoszenia cyklu referatów związanych z wyszukiwaniem informacji z niepełnych systemów informacyjnych. W listopadzie 2007 r. dr Dardzińska-Głębocka przebywała na 3-tygodniowym
stażu naukowym w Charlotte, w Północnej Karolinie (USA), na Wydziale Informatyki w University of North Carolina. Była to kontynuacja współpracy trwającej od
2000 roku. W dniach 17-20 grudnia 2007 r. dr Agnieszka Dardzińska-Głębocka
uczestniczyła w Third International Conference on Signal-Image Technology and Internet Based Systems (SITIS 2007). Na konferencji przedstawiła referat pt.: “New
Algorithm in Optimization and Data Security Problem in Distributed Information
Systems”.
prof. Zbigniew Bartosiewicz
Europejski program eContent Plus
W październiku 2007 r. w Luksemburgu, na zaproszenie Komisji Europejskiej,
dr Zenon Sosnowski jako ekspert brał udział w ocenie projektów realizowanych
w ramach programu eContent Plus.
Badania naukowe w Portugalii
W dniach 15-22 grudnia 2007 r. dr Agnieszka Malinowska przebywała z wizytą
na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Aveiro w ramach umowy o współpracy
pomiędzy Politechniką Białostocką a Uniwersytetem w Aveiro. Celem wizyty były
badania naukowe prowadzone wspólnie z prof. Delfinem Torresem dotyczące rachunku wariacyjnego i problemów wielokryterialnych na skalach czasowych.
Dr Malinowska wygłosiła też referat podczas zorganizoanego tam seminarium pt.:
“Computational Approach to Essential and Nonessential Objective Functions in Linear Multicriteria Optimization”.
Zmiany organizacyjne na Wydziale Informatyki
Na mocy Uchwały Senatu nr 13/24/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej,
w Katedrze Oprogramowania zostały zniesione: Zakład Systemów Aplikacyjnych
i Zakład Baz Danych.
mgr Agnieszka Stachurska
22
Życie Politechniki
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Stypendium naukowe kanadyjskiej Fundacji
Magdy Tomczak dla dr inż. Jolanty Pauk
Dr inż. Jolanta Pauk z Wydziału Mechanicznego PB otrzymała stypendium kanadyjskiej Fundacji Magdy Tomczak na odbycie stażu naukowego w Glenrose Rehabilitation Hospital w Edmonton.
F
undacja Magdy Tomczak powstała w 1988 r. w Edmonton, po tragicznej
śmierci 14-letniej córki Johna Tomczaka. Celem fundacji jest niesienie pomocy chorym dzieciom. Fundacja przyznaje również stypendia na krótkie
staże naukowe (2-6 tygodni) dla lekarzy specjalizujących się w leczeniu
chorób dzieci. Dr inż. Jolanta Pauk jest jedynym inżynierem, której przyznano to
stypendium. Pozostałymi stypendystami są lekarze pediatrzy. Warunkiem uzyskania stypendium był udokumentowany dorobek naukowy w zakresie zagadnień
związanych z problematyką chorób dzieci. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Fundacji.
Certyfikat uzyskania stypendium
Na zdjęciu od lewej: Beth Watkins – fizjoterapeuta, Justin Lewicke – fizjoterapeuta, dr inż.
Adrian Liggins
Dr inż. Jolanta Pauk prowadziła już badania dzieci z porażeniem mózgowym
w laboratorium analizy ruchu „Syncrude Center for Motion and Balance”. Badania
te będą stanowiły część jej rozprawy habilitacyjnej. Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy między Politechniką Białostocką a Glenrose Rehabilitation Hospital.
dr inż. Jolanta Pauk
Szpital w Edmonton
Życie Politechniki
23
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia
studiów na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Białostockiej
23 listopada 2007 r.
23 listopada 2007 r. na Wydziale Mechanicznym PB odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów ukończenia studiów w roku akademickim 2006/2007. Na uroczystość absolwenci zaprosili całe swoje rodziny, stąd też Aula Wydziału Elektrycznego była wypełniona do ostatniego miejsca.
N
a uroczystym rozdaniu dyplomów obecni byli: Prorektor Politechniki
Białostockiej ds. Studenckich i Dydaktyki prof. nzw. dr hab. inż. Bazyli Krupicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. zw. dr hab. inż.
Andrzej Seweryn, prodziekani Wydziału Mechanicznego, kierownik
Studiów Doktoranckich, kierownicy katedr, promotorzy prac dyplomowych,
przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów, studentów oraz pracownicy administracyjni wydziału.
Po przemówieniach wygłoszonych przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki PB, Dziekana WM PB, kierownika Studiów Doktoranckich i przedstawiciela
studentów, przystąpiono do wręczenia dyplomów.
W roku akademickim 2006/2007 dyplomy ukończenia studiów na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Białostockiej otrzymało 360 absolwentów, przy czym:
• 248 osób ukończyło studia magisterskie stacjonarne (w tym 138 osób kierunek
Mechanika i Budowa Maszyn i 110 osób kierunek Automatyka i Robotyka);
• 5 osób ukończyło stacjonarne studia inżynierskie (3 osoby – MiBM, 2 osoby –
AiR);
• 107 osób ukończyło niestacjonarne studia inżynierskie (81 osób – MiBM, zaś
26 osób – AiR).
Część absolwentów WM PB rozpoczęła naukę na studiach III stopnia. W tym
roku na studia doktoranckie przyjętych zostało 23 studentów, tak więc ogółem na
I i II roku jest 42 doktorantów.
Podczas uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia studiów, w pierwszej
kolejności dyplomy otrzymali absolwenci, których prace zostały wyróżnione w różnorodnych konkursach.
Nagrody Dziekana Wydziału Mechanicznego, które wręczył laureatom sam
Dziekan WM prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, otrzymali:
• mgr inż. Andrzej Kotuszewski za pracę pt.: „Analiza biomechanicznych uwarunkowań zrostu złamań żuchwy stabilizowanej różnymi metodami”; promotor:
dr inż. Szczepan Piszczatowski;
• mgr inż. Cezary Chmielewski za pracę pt.: „Wpływ technologii krat pomostowych na ich geometrię”, promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Bazyli Krupicz;
• mgr inż. Paweł Dębski za pracę pt.: „Ocena wpływu nieszczelności w układzie
hydraulicznym klap skrzydłowych samolotu na poprawność ich pracy”, promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Józef Błachnio;
• mgr inż. Anna Bukrym za pracę pt.: „Badania odporności korozyjnej stopów
implantacyjnych”; promotor: dr inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke;
24
Życie Politechniki
WYDZIAŁ MECHANICZNY
•
mgr inż. Wojciech Bańkowski za pracę pt.: „Analiza techniczno-ekonomiczna
zastosowania propanowej pompy ciepła w układzie grzewczym budynku mieszkalnego”; promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz.
Nagrody Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, z rąk
prezesa oddziału SIMP w Białymstoku prof. nzw. dr. hab. inż. Zdzisława Kondrata,
otrzymali:
• mgr inż. Mirosław Kondratiuk za pracę pt.: „Sterowanie wyrzutnią elektromagnetyczną”; promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski;
• mgr inż. Jacek Skiba za pracę pt.: „Projekt wózka inwalidzkiego z regulowanym
siedziskiem przeciwodleżynowym dla osób z dużym niedowładem”; promotor: dr
inż. Jarosław Sidun;
• mgr inż. Mariusz Żukowski za pracę pt.: „Układ sterowania siedmioosiową obrabiarką do drewna”; promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako;
• inż. Marek Zdrojkowski za pracę pt.: „Projekt formy do wyrobu pustaków piaskowo-wapiennych”; promotor: dr inż. Andrzej Łukaszewicz.
Dwie pierwsze nagrodzone prace Komisja Konkursowa postanowiła wysłać na
Ogólnopolski Konkurs SIMP na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Protetyki i Ortotyki za pracę dyplomową z
obszaru Inżynierii Biomedycznej otrzymali:
• mgr inż. Jacek Skiba za pracę pod tytułem: „Projekt wózka inwalidzkiego z regulowanym siedziskiem przeciwodleżynowym dla osób z dużym niedowładem”; promotor: dr inż. Jarosław Sidun.
• mgr inż. Marta Markowska za pracę pod tytułem: „Analiza biomechaniki ruchowego segmentu kręgosłupa w zależności od odcinkowego rozkładu obciążeń”; promotor: dr n. med. Artur Bogucki.
Tę prestiżową nagrodę laureatom wręczył wiceprezes PTPiO prof. zw. dr hab.
inż. Jan Ryszard Dąbrowski.
Następnie Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB, prof. Bazyli Krupicz oraz
Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn wręczyli dyplomy kilkunastu absolwentom, którzy ukończyli studia z najwyższymi średnimi.
Studia magisterskie stacjonarne z najlepszymi notami ukończyli następujący
studenci:
• kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
1. mgr inż. Emilia Choińska – średnia ocen 4,65
2. mgr inż. Anna Bukrym – średnia ocen 4,22
3. mgr inż. Rafał Sadowski – średnia ocen 4,13
4. mgr inż. Monika Zimnoch – średnia ocen 4,12
5. mgr inż. Wojciech Angielczyk – średnia ocen 4,07
• kierunek: Automatyka i Robotyka
1. mgr inż. Mirosław Kondratiuk – średnia ocen 4,59
2. mgr inż. Jan Bakoniuk – średnia ocen 4,56
3. mgr inż. Piotr Kłosowski – średnia ocen 4,49
4. mgr inż. Paweł Dębski – średnia ocen 4,35
5. mgr inż. Grzegorz Sianko – średnia ocen 4,30
6. mgr inż. Paweł Remża – średnia ocen 4,28
7. mgr inż. Mariusz Żukowski – średnia ocen 4,28
Studia inżynierskie niestacjonarne z najlepszymi wynikami ukończyli następujący studenci:
• kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
1. inż. Bartosz Kiszło – średnia ocen 4,29
2. inż. Marek Zdrojkowski – średnia ocen 4,11
3. inż. Gerard Sac – średnia ocen 3,97
• kierunek: Automatyka i Robotyka
1. inż. Piotr Gojko – średnia ocen 3,73
Pozostali absolwenci otrzymali dyplomy z rąk kierowników katedr. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”.
dr inż. L. Demianiuk
Życie Politechniki
25
INNE JEDNOSTKI
Biblioteka Główna PB
Opracowanie i wyszukiwane informacji w bibliotekach
W
Prezentacja nt. książek elektronicznych
dniach 28-29 listopada 2007 r. w Warszawie, w Bibliotece Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca opracowania
rzeczowego zbiorów bibliotecznych pt.: „Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opracowanie i wyszukiwanie informacji w bibliotekach”.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Biblioteką Narodową oraz
Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji wzięło udział ok. 160 bibliotekarzy z bibliotek naukowych, publicznych i pedagogicznych w Polsce. Z Biblioteki Politechniki Białostockiej uczestniczyły w konferencji mgr Elżbieta Mickiewicz i mgr inż. Agnieszka
Jancewicz, pracownice Oddziału Opracowania Druków Zwartych Biblioteki PB.
Uczestnicy konferencji byli jednocześnie przedstawicielami różnych języków
informacyjno-wyszukiwawczych stosowanych w bibliotekach do opracowania rzeczowego zbiorów. Zakres tematyczny konferencji był z tym zagadnieniem blisko
związany i obejmował: języki informacyjno-wyszukiwawcze a użytkownicy, zagadnienia metodyki i praktyki opracowania przedmiotowego dokumentów.
mgr Elżbieta Mickiewicz
Wystawa książek naukowych na PB
W
dniach 10-11 grudnia 2007 r. w Czytelni Ogólnej Biblioteki PB odbyła się wystawa książek sprowadzanych przez International Publishing Serrvice sp. z o.o. IPS jest importerem naukowych książek
zagranicznych, współpracuje z wieloma światowymi wydawcami.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem; dzięki niej pracownicy naukowi PB
mogli bezpośrednio zetknąć się z tytułami znanymi tylko z katalogów, a także zamówić je z korzystnym rabatem. 11 grudnia 2007 r. przedstawiciel firmy IPS zaprezentował zainteresowanym także książki elektroniczne.
mgr Agnieszka Halicka
Studium języków obcych
Szkolenie dotyczące egzaminów językowych
14
grudnia 2007 r. w Warszawie odbyło się szkolenie informacyjne
zorganizowane przez ETS (Educational Testing Service) na temat
egzaminów TOEIC i TOEFL z języka angielskiego oraz warunków
uzyskiwania licencji na ich przeprowadzanie. Studium Nauki Języków Obcych PB postanowiło ubiegać się o licencję przeprowadzania egzaminu
TOEIC z języka angielskiego, co umożliwiłoby studentom i wszystkim zainteresowanym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu na miejscu.
Educational Testing Service jest największą niezależną organizacją non profit
testującą na świecie. W celu nawiązania współpracy między ETC a PB, zostały
przeprowadzone już wstępne rozmowy na temat bezpłatnej prezentacji egzaminu
TOEIC na Politechnice Białostockiej. Spotkanie takie przybliżyłoby studentom
formułę samego egzaminu. Planowane jest ono w drugim tygodniu zajęć semestru
letniego.
Na zakończenie szkolenia miało miejsce losowanie bezpłatnego egzaminu TONIC.
Przedstawicielowi PB udało się wylosować taki egzamin dla pięciu studentów PB.
Planuje się przeprowadzić taki egzamin również na początku semestru letniego.
mgr Janusz Rożek
26
Życie Politechniki
NAGRODY
nagrody
Nagrody i wyróżnienia doktorantów Wydziału Elektrycznego
Praca pt.: „Computation of Positive Realizations of Singular MIMO Hybrid Linear Systems with One Delay in State and Input Vectors” autorstwa Łukasza Sajewskiego – doktoranta Wydziału Elektrycznego, została nagrodzona w konkursie na najlepszy referat przez Komitet Ekspertów na IX Międzynarodowych Warsztatach
Doktoranckich w Wiśle-Głębcach, 22 października 2007 r.
Natomiast praca dyplomowa magisterska autorstwa Agnieszki Zadykowicz,
również doktorantki Wydziału Elektrycznego, pt.: „Projekt światłowodu polaryzacyjnego”, wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Dorosza, została wyróżniona w XVI Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę
dyplomową w roku akademickim 2006/2007 z dziedziny optoelektroniki. Konkurs
został zorganizowany przez Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Laureatom nagród i wyróżnień serdecznie gratulujemy!
dr hab. inż. Marian R. Dubowski
Dyplomy naszych doktorantów
Tomasz Maksimowicz – doktorant Wydziału Elektrycznego PB
laureatem konkursu SECON 2007
W dniach 7-8 listopada 2007 r., w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się VIII
Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych
Pracowników Nauki SECON 2007. Politechnikę Białostocką reprezentował student
pierwszego roku studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego mgr inż. Tomasz
Maksimowicz. Przedstawił on referat nt. „Przetwarzanie sygnałów i analiza obrazów przy użyciu równoległych procesorów TMS320C6711” („Signal Processing and
Image Analysis Using Parallel TMS320C6711 Processors”), za który zajął trzecie
miejsce w konkursie na najlepszy referat wśród młodych pracowników nauki.
mgr inż. Tomasz Maksimowicz
Życie Politechniki
27
NAGRODY
Pierwsza nagroda w konkursie na prace z ekologii i ochrony
środowiska
Pod koniec listopada 2007 r. rozstrzygnięto 17 edycję corocznego konkursu
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W bieżącej edycji konkursu I nagrodę otrzymał projekt (wraz z częścią teoretyczną) autorstwa
absolwentki Wydziału Architektury PB – mgr inż. arch. Moniki Sierakowskiej nt.
”W poszukiwaniu doskonałości – Ośrodek odnowy biologiczno-duchowej”. Praca została wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Haliny Łapińskiej.
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Nagroda Roku SARP 2006
15 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt zrealizowany w 2006 roku. Jedno
z dwóch wyróżnień przyznano za nagradzany już projekt, a był nim projekt Kaplicy
Akademickiej Świętej Trójcy przy Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim
autorstwa dr. inż. arch. Jerzego Uścinowicza z WA PB. Projekt został zrealizowany
przy współpracy technicznej z arch. Tomaszem Danilukiem, konstrukcję wykonał
inż. Waldemar Ormowski, zaś polichromie studenci pod kierunkiem ks. mitr. Leoncjusza Teofiluka.
Wyróżnienie przyznano za współczesną interpretację tradycyjnej formy świątyni obrządku prawosławnego oraz wykorzystanie malarstwa, jako środka wyrazu
integralnie związanego z architektoniczną formą wnętrza kaplicy.
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Nagrody dla studentów architektury
Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury i urbanistyki tematycznie związaną z regionem została wręczona: mgr inż. arch. Ewelinie Dziadel za projekt „Kulturowego ośrodka turystycznego w Kruszynianach”; promotor pracy: prof. dr hab. inż. arch. Janusz A. Włodarczyk.
Wyróżnienia w ramach Nagrody Marszałka, otrzymali (nagrody laureatom wręczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś):
• mgr inż. arch. Tomasz Chojnowski za projekt „Kina filmu polskiego w Łomży”; promotor pracy: dr inż. arch. Grażyna
Dąbrowska-Milewska;
• mgr inż. arch. Tomasz Siemieniuk za „Hotel Osada w Puszczy Białowieskiej – miejsce odpoczynku ciała i ducha”; promotor pracy: dr hab. arch. art. pl. Tomasz M. Kukawski.
Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku dla autorów najlepszych projektów dyplomowych WA PB, podejmujących
tematykę z obszaru Białegostoku została przyznana mgr. inż. arch. Łukaszowi Mieszkowiczowi za projekt „Centrum sportów
ekstremalnych – Skate Park w Białymstoku”; promotor pracy: dr inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska.
Równorzędne wyróżnienia w ramach tej nagrody przyznano (nagrody laureatom wręczył Zastępca Prezydenta Białegostoku, Adam Poliński):
• mgr inż. arch. Urszuli Russek za projekt „Galeria – „Kładka nad Legionową” w Białymstoku”; promotor pracy: dr inż. arch.
Aleksander Asanowicz
W ramach dorocznego konkursu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Białymstoku SARP o nagrodę za
prace dyplomowe na kierunku Architektura i Urbanistyka WA PB „Nowa myśl w architekturze”. W ramach tej nagrody
równorzędne wyróżnienie otrzymali:
• mgr inż. arch. Anna J. Babula oraz mgr inż. arch. Bartłomiej Dudziński za projekt „Podlaskie Centrum Kultury – zagospodarowanie dawnej składnicy wojskowej przy ulicy Węglowej w Białymstoku. Koncepcja architektoniczna budynku Galerii
Sztuki Współczesnej i Biblioteki Publicznej”; promotor pracy: arch. Jan Kabac;
• mgr inż. arch. Urszula Russek za projekt: „Galeria – „Kładka nad Legionową” w Białymstoku”; promotor pracy: dr inż.
arch. Aleksander Asanowicz;
• mgr inż. arch. Paweł Wojtkiewicz za projekt „Donauinsel w Wiedniu”; promotor pracy: dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski.
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
28
Życie Politechniki
KONFERENCJE, SEMINARIA
konferencje
Konferencje pracowników
Wydziału Informatyki
W dniach 4-6 listopada 2007 r., dr hab. inż. Khalid Saeed, prof. PB uczestniczył
w konferencji ICEEDT’07 – „International Conference on Electrical Engineering Design and Technologies” zorganizowanej w Hammamecie (Tunezja). Prof. Saeed wygłosił referat na temat rozpoznawania mowy i mówcy oraz dwa referaty przygotowane wspólnie z mgr. M. Tabędzkim oraz mgr M. Nammous na temat przetwarzania
i rozpoznawania tekstów i mowy.
Uczestnicy konferencji w Hammamet
mgr Agnieszka Stachurska
W dniach 8-11 listopada 2007 r. Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab.
inż. Leon Bobrowski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji pt.: „Edical Informatics, Telemedicine Biostatistics and Clinical Epidemiology” zorganizowanej
w Sibiu (Rumunia). Prof. L. Bobrowski wygłosił referat pt.: „Temporal Modeling
Based on Ranked Relations – Principles and Examples of Biomedical Applications”.
Seminarium o zastosowaniu barw
w architekturze
19 października 2007 r. w Hali Wydziału Architektury PB odbyło się otwarte
seminarium dla studentów na temat szeroko pojętego zagadnienia stosowania barwy w architekturze. Organizatorem seminarium była renomowana firma STO-ISPO, wiodący producent systemów elewacyjnych. Jednym z prelegentów podczas
seminarium był dyrektor StoDesign International – Uwe Koos. Podczas obszernego wykładu omówił on wszystkie istotne aspekty wykorzystania barwy w kształtowaniu form architektonicznych i efektów, jakie można dzięki nim uzyskać. Wystąpieniu Pana Uwe Koosa towarzyszyła prezentacja, która na przykładach
opracowanych z użyciem technologii StoIspo ilustrowała zastosowane rozwiązania
dotyczące zarówno obiektów historycznych, jak i budynków nowoczesnych.
Uczestnicy seminarium otrzymali przydatne materiały do projektowania.
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Życie Politechniki
29
KONFERENCJE, SEMINARIA
VI Ogólnopolska Konferencja
„Rozwój turystyki
na obszarach wiejskich”
Bielsk Podlaski
6-7 października 2007 r.
Konferencja pt.: „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” odbyła się w dniach 6-7
października 2007 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
W konferencji uczestniczyło 43 pracowników naukowych z 22 uczelni z całego kraju.
VI
Ogólnopolską Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego – dr inż. Mikołaj Jalinik, który z radością powitał zaproszonych gościa, a dalsze prowadzenie konferencji przekazał prof. dr. hab. Marcinowi Smoleńskiemu. W pierwszym dniu
konferencji referaty inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko (WSE
w Białymstoku) nt.: „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim
w latach 2007-2013” oraz prof. dr hab. Jan Sikora (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) nt. „Kapitał ludzki w rozwoju turystyki wiejskiej”.
Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja na przedstawione uprzednio tematy: prof. dr hab. Henryk Sasinowski dokonał analizy 9 artykułów, w których
poruszane były zagadnienia dotyczące walorów i atrakcji przyrodniczo-kulturowych odwiedzanych przez turystów obszarów. Następnie dr inż. Halina Kiryluk
dokonała analizy artykułów dotyczących ekonomiczno-prawnych aspektów działalności turystycznej (7 artykułów) oraz finansowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (7 artykułów). Kolejnym moderatorem dyskusji był dr inż. Romuald
Ziółkowski, który dokonał analizy artykułów dotyczących uwarunkowań i kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (11 artykułów) oraz promocji turystyki na obszarach wiejskich (11 artykułów). Dalszą część spotkania zdominowała
ożywiona dyskusja na temat analizowanych referatów. Po części panelowej, uczestnicy zwiedzili Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
W drugim dniu konferencji dokonano posumowania dwudniowych wystąpień
i prezentacji oraz zaproponowano tematykę na przyszły rok. Dotyczyć ona będzie
innowacyjności w turystyce wiejskiej. Uczestnicy wysoko ocenili organizację
i przebieg konferencji oraz prezentowane treści referatów i głosy w dyskusji.
Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowie
30
Życie Politechniki
dr inż. Mikołaj Jalinik
Konferencja trwa
KONFERENCJE, SEMINARIA
„Pełnosprawny student”
21 listopada 2007 r. w Krakowie odbyła się konferencja pod hasłem: „Pełnosprawny
student”. Konferencja, zorganizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowana była do
przedstawicieli wyższych uczelni.
Podczas konferencji szeroko dyskutowano nad niezwykle ważnymi aspektami
funkcjonowania niepełnosprawnych studentów na polskich uczelniach. Wśród
wielu tematów, dyskusję zdominowały przede wszystkim znalazły się:
1. Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie.
2. Dostępność uczelni a akredytacja kierunków studiów.
3. Prawo autorskie w kontekście nauki niepełnosprawnych studentów i doktorantów.
4. Adaptacja architektoniczna.
5. Dostępność informacji i adaptacja materiałów dydaktycznych.
6. Nauczanie języka obcego osób niewidomych.
Z ramienia PB w konferencji wzięli udział: mgr Irena Basałaj (Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki) oraz dr inż. Jarosław Werdoni (Pełnomocnik prorektora ds.
studenckich i dydaktyki).
mgr Irena Basałaj
Studenci niepełnosprawni na Politechnice Białostockiej
W roku akademickim 2007/2008 na Politechnice Białostockiej studiuje 103 studentów niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności
(54 w stopniu umiarkowanym, 43 w stopniu lekkim, 6 w stopniu znacznym). Uczelnia może realizować następujące formy pomocy dla studentów niepełnosprawnych: 1) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów), 2) dofinansowanie kosztów
rehabilitacji, świadczenia rzeczowe, usprawnienie stanowisk dydaktycznych i inne świadczenia (dotacja podmiotowa na zadania związane z kształceniem
i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych). W ubiegłym roku stypendia dla osób niepełnosprawnych otrzymało 89 osób (stypendium wynosiło
200 zł miesięcznie), w tym roku stypendium jest wyższe, wynosi 380 zł miesięcznie.
Uczelnia w tym roku akademickim posiada fundusze na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych. Pochodzą z dotacji ministerialnej i będą przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji w zakładach świadczących takie usługi oraz świadczenia rzeczowe umożliwiające
kształcenie, np. okulary, sprzęt ortopedyczny, aparaty słuchowe. Wysokość dotacji na te cele wynosi w tym roku ok. 274 tys. zł.
dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz , mgr Irena Basałaj
„Bezpieczeństwo i zapobieganie
patologiom na uczelniach wyższych”
W dniach 7-9 grudnia 2007 r. w Krakowie odbyła się, zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Ogólnopolska Konferencja Akademicka „Bezpieczeństwo i zapobieganie patologiom na uczelniach wyższych”.
Konferencja poświęcona była zintegrowanym systemom bezpieczeństwa na
uczelniach wyższych, organizacji imprez masowych oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z narkotykami i innymi substancjami psychotropowymi. Na
konferencji szczególny nacisk położono na następujące problemy:
1. Najnowsze systemy zabezpieczenia mechanicznego obiektów.
2. Procedury prawne w świetle zamówień publicznych przy organizacji imprez
masowych.
3. Problem substancji psychotropowych w środowisku akademickim.
W konferencji, z ramienia PB, udział wzięły: Głafira Gawryluk i mgr Anna
Gromko z Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.
mgr Irena Basałaj
Życie Politechniki
31
KONFERENCJE, SEMINARIA
XVI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Kierunki doskonalenia
treningu i walki sportowej”
Spała, 26-28 listopada 2007 r.
Celem konferencji zorganizowanej przez Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie była prezentacja wyników badań naukowych
związanych z doskonaleniem procesu treningu i rywalizacji w sporcie wyczynowym, w sporcie dla wszystkich oraz w sporcie niepełnosprawnych. Ponad 160 zaprezentowanych prac odzwierciedlało aktualne tendencje w zakresie teorii i praktyki sportu i rekreacji ruchowej.
Dr Piotr Klimowicz (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB, Katedra
Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarządzania PB oraz sekcja judo Klubu Uczelnianego AZS PB) zaprezentował wyniki badań w zakresie sportu wyczynowego – judo.
Tematy zaprezentowanych podczas konferencji referatów to:
1. Dr P. Klimowicz, „Charakterystyka porównawcza wybranych cech psychicznych
zawodniczek i zawodników judo”.
2. Dr P. Klimowicz, „Skuteczność ataku i obrony a wybrane cechy psychiczne u judoków kadry narodowej seniorów”.
dr Piotr Klimowicz
„Wymiana akademicka
między Polską i Stanami Zjednoczonymi”
13 listopada 2007 r. w Sali Senackiej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
odbyła się konferencja pt. „Wymiana akademicka między Polską i Stanami Zjednoczonymi” zorganizowana przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Ambasadę USA w Polsce oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. Głównym celem konferencji, adresowanej do pracowników polskich uczelni było
poszerzenie wiedzy o nowych możliwościach finansowania międzynarodowej
współpracy akademickiej, dzięki zapisom wynikającym z porozumienia Stanów
Zjednoczonych z Unią Europejską.
Celem Programu Fulbrighta jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki. Oferowane w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy programy i stypendia
obejmują wizyty i wymianę studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury
i sztuki.
mgr Julia Siderska
32
Życie Politechniki
SPRAWY STUDENCKIE
Warsztaty Naukowe w Dusznikach Zdroju
We wrześniu 2007 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Mechaniki i Informatyki Stosowanej” byli uczestnikami IV edycji Warsztatów Naukowych pn.: „Komputerowe Wspomaganie Nauki i Techniki” CAX’2007 w Dusznikach Zdroju.
O
rganizatorem warsztatów były władze Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich
w Bydgoszczy. Tematyka sympozjum obejmowała między innymi: aktualne zagadnienia inżynierii produktu, wspomaganie komputerowe
rozwiązywania zagadnień naukowych, zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, tworzenie i badanie modeli wirtualnych, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, ekologiczne aspekty rozwoju techniki oraz
prezentację wybranych programów CAX.
Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej wygłosili następujące referaty:
1. Niedźwiedź Michał, Łukaszewicz Andrzej, „Analizy wytrzymałościowe MES
z wykorzystaniem modeli bryłowo-powierzchniowych CAD”;
2. Mężydło Paweł, Łukaszewicz Andrzej, „Analizy wytrzymałościowe złożeń w CosmosWorks na przykładzie modelu protezy kolana”;
3. Matyjasek Marcin, Łukaszewicz Andrzej, „Metody generowania i analizy wirtualnego modelu kosiarki poduszkowej w środowisku SolidWorks”.
Celem spotkania była prezentacja dorobku naukowego uczestników warsztatów, wymiana doświadczeń na temat stosowanych technik i metodyki badań, ze
szczególnym uwzględnieniem oryginalnych rozwiązań własnych studentów, zarówno w zakresie konstrukcji, jak i oprogramowaniu. Wymiana doświadczeń
sprzyjała przygotowaniu uczestników seminarium do przyszłej pracy na współczesnym rynku, wymagającym znajomości zastosowania techniki komputerowej
w szerokim zakresie dyscyplin naukowych. Rozwój kontaktów pomiędzy uczestnikami seminarium z różnych ośrodków akademickich kraju umożliwił nawiązanie
współpracy, która zaowocować może pojawieniem się w przyszłości wspólnych
prac inspirowanych naukowymi dysputami. Organizatorzy warsztatów, oprócz
niezwykle twórczych dyskusji panelowych, zapewnili wszystkim uczestnikom liczne atrakcje związane między innymi ze zwiedzaniem Dusznik Zdroju, a także Gór
Stołowych (zwłaszcza ich szczytu – Szczelińca Wielkiego). Wyjazd był prezentacją
osiągnięć studentów PB oraz formą promocji Politechniki Białostockiej.
sprawy studenckie
„Komputerowe Wspomaganie
Nauki i Techniki” CAX’2007
Uczestnicy warsztatów naukowych
w Dusznikach Zdroju
Życie Politechniki
33
SPRAWY STUDENCKIE
„Najlepszy prowadzący – opiekun naukowy”
Dr inż. Andrzej Łukaszewicz z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PB po raz trzeci zdobył tytuł
„Najlepszy prowadzący – opiekun naukowy” w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym.
13
września 2007 r. w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja CNS Solutions. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i ich opiekunom uczelnianym
w VI Edycji Studenckiego Konkursu Projektowego (za rok akad.2006/07) organizowanego przez firmę CNS
Solutions wraz z SolidWorks Corporation. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej, działającego na Wydziale Mechanicznym PB zajęli odpowiednio miejsca: IV – Marcin Matyjasek, VI – Adam
Siemieniuk, IX – Marcin Matyjasek, X – Paweł Mężydło, XIII – Robert Litwinko, XIV – Dawid Januszik.
Pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej dr inż.
Andrzej Łukaszewicz po raz trzeci zdobył tytuł „Najlepszy prowadzący – opiekun naukowy”. Poprzednio uzyskał on
ten tytuł w III i IV edycji (za rok akad.
2003/2004 i 2004/2005).
dr inż. Andrzej Łukaszewicz
Wyróżnienia dla studentów Koła „ORTHOS”
za najlepsze prace dyplomowe
W dniach 26-29 września 2007 r. odbyły się XV Międzynarodowe Targi „Rehabilitacja”
– największy w Polsce przegląd produktów i rozwiązań zaprojektowanych z myślą
o osobach niepełnosprawnych oraz wymagających opieki.
S
ą tam prezentowane najnowocześniejsze osiągnięcia z dziedziny profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, a także sprzętu wspomagającego
niepełnosprawnych w codziennym życiu. W tegorocznej, piętnastej już
edycji targów, udział wzięło 220 firm.
Dzięki premierowym pokazom, spotkaniom towarzystw naukowych, konferencjom i seminariom, przygotowywanym zarówno przez organizatora, jak i wystawców, targi „Rehabilitacja” są najważniejszym spotkaniem branży.
W trakcie wrześniowego spotkania odbyło się także posiedzenie Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, na którym ogłoszone zostały wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ortotyki, protetyki oraz
rehabilitacji narządu ruchu. Przyznano tylko dwa równorzędne I miejsca, które
w udziale przypadły członkom Studenckiego Koła ORTHOS, studentom specjalności Inżynieria Biomedyczna Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Laureatami nagród zostali:
34
Życie Politechniki
SPRAWY STUDENCKIE
Marta Markowska za pracę pt.: „Analiza Biomechaniki ruchowego segmentu kręgosłupa w zależności od odcinkowego rozkładu obciążeń”; promotor pracy: dr n.
med. Artur J. Bogucki,
• Jacek Skiba za pracę pt.: „Projekt wózka inwalidzkiego z regulowanym siedziskiem przeciwodleżynowym dla osób z dużym niedowładem”; promotor pracy:
dr inż. Jarosław Sidun.
W trakcie posiedzenia Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu
Ruchu poinformowano również, że wyróżniająca się grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „ORTHOS” zostanie zaproszona przez organizatorów Targów „Rehabilitacja” do wzięcia udziału w przyszłorocznych Międzynarodowych
Targach „ORTHOPÄDIE+REHA-TECHNIK” w Lipsku.
•
Nagrody za prace dyplomowe dla absolwentów
23 listopada 2007 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym PB w roku akademickim 2006/2007. Na uroczystym rozdaniu dyplomów obecni byli Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB
prof. nzw. dr hab. inż. Bazyli Krupicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. zw.
dr hab. inż. Andrzej Seweryn, prodziekani Wydziału Mechanicznego, kierownik
Studiów Doktoranckich, kierownicy katedr, promotorzy prac dyplomowych,
przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów, studentów oraz pracownicy wydziału.
Podczas tej uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia absolwentom, których prace zostały wyróżnione w różnorodnych konkursach. Wśród wyróżnionych
absolwentów znaleźli się również członkowie Studenckiego Koła Naukowego „ORTHOS”. Nagrodę Dziekana Wydziału Mechanicznego otrzymali m.in.:
• mgr inż. Anna Burym za pracę pt.: „Badania odporności korozyjnej stopów implantacyjnych”, promotor: dr inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke,
• mgr inż. Andrzej Kotuszewski za pracę pt.: „Analiza biomechanicznych uwarunkowań zrostu złamań żuchwy stabilizowanych różnymi metodami”, promotor: dr inż. Szczepan Piszczatowski.
Nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich otrzymał:
• mgr inż. Jacek Skiba za pracę pt.: „Projekt wózka inwalidzkiego z regulowanym
siedziskiem przeciwodleżynowym dla osób z dużym niedowładem”, promotor:
dr inż. Jarosław Sidun.
Praca mgr. inż. Jacka Skiby, na wniosek Komisji Konkursowej, została również
wytypowana do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez zarząd główny SIMP.
Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu. Nagrody absolwentom wręczył wiceprezes towarzystwa, prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski. Otrzymali je:
• Marta Markowska za pracę pt.: „Analiza Biomechaniki ruchowego segmentu kręgosłupa w zależności od odcinkowego rozkładu obciążeń”, promotor: dr n. med.
Artur J. Bogucki,
• Jacek Skiba za pracę pt.: „Projekt wózka inwalidzkiego z regulowanym siedziskiem przeciwodleżynowym dla osób z dużym niedowładem”, promotor: dr inż.
Jarosław Sidun.
Mgr inż. Anna Burym oraz dr inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke odbierają nagrodę z rąk Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Andrzeja Seweryna, fot. T. Koziołkiewicz
Mgr inż. Andrzej Kotuszewski odbiera nagrodę z rąk
Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab.
inż. Andrzeja Seweryna, fot. T. Koziołkiewicz
dr inż. Jarosław Sidun, Opiekun Koła ORTHOS
Mgr inż. Jacek Skiba oraz dr inż. Jarosław Sidun odbierają wyróżnienie z rąk Prezesa SIMP, fot. T. Koziołkiewicz
Życie Politechniki
35
SPRAWY STUDENCKIE
„I Ty zostań Erasmusem”
– spotkanie promocyjne na PB
25 października 2007 r. w Auli Wydziału Elektrycznego odbyło się spotkanie promujące program Erasmus pn. „I Ty zostań Erasmusem”. Spotkanie miało na celu zainteresowanie studentów
do wyjazdu za granicę i odbycia części studiów w ramach programu Erasmus. Promocja, przeprowadzona między innymi w Radiu „Akadera” oraz w postaci plakatów rozwieszanych na wydziałach, przyniosła oczekiwany efekt. Frekwencja była znakomita. Tego wieczora mogliśmy
wysłuchać wielu ciekawych wspomnień oraz obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane
przez ubiegłorocznych Erasmusów, którzy zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu.
Z
djęcia przepięknych plaż, malowniczych zakątków były niczym katalog biura podróży. Wiodącym tematem spotkania był jednak odmienny sposób nauczania za
granicą. Marka Kordysa z Wydziału Mechanicznego zadziwił na przykład duński
system nauczania, a w nim zwłaszcza fakt, iż studenci duńscy mają możliwość
współpracy z krajowymi firmami poprzez projekty, które od początku do końca są przygotowywane pod kątem konkretnego zapotrzebowania danej firmy. Tu nie ma mowy o suchej
teorii, jest czysta praktyka. Wszystkie przedmioty są podporządkowane rozwiązaniu skomplikowanego problemu. Grzegorz Milanowski z Wydziału Elektrycznego, który był w Portugalii mówił, iż znakomicie spędził tam czas. Klimat mu służył. Bardzo chwalił Portugalczyków. Narzekał jednak, iż sporo przedmiotów było wykładanych w języku portugalskim.
Z racji tego, zachęcał do skorzystania przed wyjazdem z kursów nauki języka, jakie organizuje nasza uczelnia. Katarzyna Kucaba z Wydziału Elektrycznego także była zdania, iż wcześniejsze przygotowanie z języka obcego (w jej przypadku był to język włoski) znacznie ułatwia życie za granicą oraz samo studiowanie. Chociaż przyznaje, iż ten rok był dla niej bardzo
ciężki, to jednak nie żałuje wyjazdu, bo dzięki niemu sporo się nauczyła. Piotr Domżalski,
także student Wydziału Elektrycznego, skupił się na walorach kulturowych, a także oryginalności kraju. Jest zadowolony z wyjazdu do Hiszpanii. Podczas rocznego pobytu udało mu się
nauczyć języka hiszpańskiego w stopniu wystarczającym, ażeby teraz, bez większych problemów, porozumiewać się z Hiszpanami, którzy przyjechali studiować do Białegostoku.
W trakcie spotkania swoje „pięć minut” miała także Karolina Główczyńska – przewodnicząca organizacji ESN (Erasmus Student Network), organizacji studenckiej, której głównym
celem jest wspieranie programów międzynarodowych wymian studenckich oraz pomoc studentom zagranicznym studiującym w Polsce. Karolina opowiedziała o celach organizacji,
pochwaliła się jej dotychczasowymi osiągnięciami, zdała rzetelną relację z akcji „Orientation
Walk”, „Eurodinner”, wycieczki do Wizny i wielu innych. Karolina zapelowała do wszystkich
studentów, którzy z tych czy innych przyczyn nie mogą wyjechać na Erasmusa, iż są mile
widziani tutaj, na miejscu w szeregach ESN. Karolina podkreśliła, iż osób do pomocy zawsze
brakuje. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w każdy wtorek do klubu „Relaks” (akademik „Beta”) na godzinę 19.00. Rekrutacja do ESN trwa nieustannie.
W dalszej części spotkania uczestnicy mogli obejrzeć wystawę zdjęć poświęconą wyjazdom za granicę, przygotowaną przez Katarzynę Cisoń oraz Piotra Domżalskiego. Wystawę
oficjalnie otworzył Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB prof. Bazyli Krupicz. Spotkanie
zakończyło się poczęstunkiem oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami, na których znaleźli się tegoroczni Erasmusi studiujący na PB.
Przypominamy, iż z szansy wyjazdu za granicę mogą skorzystać studenci, co najmniej III
roku, którzy w trakcie egzaminów kwalifikujących do wyjazdu wykażą się dobrą znajomością języka angielskiego. Natomiast wyższa średnia pomoże wyjechać do miejsca, o którym
zawsze marzyli.
W imieniu swoim, jak i całej organizacji ESN, bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym
to spotkanie mogło się odbyć.
Katarzyna Cisoń
Studentka V roku Elektroniki i Telekomunikacji
Członkini organizacji ESN
36
Życie Politechniki
PROMOCJA
promocja
Stypendia i programy
Fulbrighta w Polsce
Fulbright Graduate Student Grants: są to stypendia dla studentów IV lub V roku
studiów oraz absolwentów polskich uczelni, finansujące I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. Do uzyskania tego stypendium wymagany jest
dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2006 roku. Stypendium zapewnia opłatę kosztów utrzymania i częściową lub całkowitą opłatę czesnego. Wysokość oferowanego stypendium jest zależna od budżetu programu Fulbrighta w danym roku akademickim. O stypendium nie mogą ubiegać się
kandydaci, którzy ukończyli studia lub studiują za granicą, kandydaci, którzy studiowali lub studiują w USA oraz ci, którzy zostali przyjęci przez uczelnię amerykańską i poszukują funduszy na finansowanie I roku studiów. Preferowane dziedziny dofinansowania to: amerykanistyka, ekonomia, nauki polityczne, socjologia,
administracja publiczna. Konkurs na rok akademicki 2009-2010 został ogłoszony
w styczniu 2008, a rekrutacja potrwa do 15 maja 2008 roku.
Fulbright International Science and Technology Awards: to 3-letnie stypendia De-
partamentu Stanu USA, finansujące koszty pobytu, studiów doktoranckich i prac
badawczych w najlepszych uczelniach amerykańskich. Stypendium przeznaczone
jest dla wybitnych studentów i absolwentów następujących kierunków studiów: nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, nauki o Ziemi, nauki techniczne. Komisja Fulbrighta może rekomendować 2 kandydatów. Ostateczne decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują amerykańskie komisje kwalifikacyjne
powołane przez Departament Stanu USA. Konkurs na rok akademicki 2009-2010
został ogłoszony na początku 2008 roku.
Fulbright Junior Advanced Research Grants: to stypendia dla doktorantów i asysten-
tów zatrudnionych w polskich uczelniach na prowadzenie indywidualnej pracy
badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Czas trwania stypendium to 6 lub 9
miesięcy. Konkurs na rok akademicki 2009-2010 został ogłoszony w styczniu 2008,
zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2008 roku.
Fulbright Senior Advanced Research Grants: to stypendia podoktorskie przeznaczo-
ne na badania naukowe oferowane pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach w USA na innych
stypendiach. O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które uczestniczyły w programie Fulbrighta w tej samej kategorii, mają zieloną kartę lub podwójne obywatelstwo. Stypendia te trwają od 6 do 9 miesięcy. Konkurs na rok akademicki 2009-2010 został ogłoszony w styczniu 2008, zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca
2008 roku.
Fulbright Lectureship at University of Washington Award: 9-miesięczne stypendium
na prowadzenie zajęć z zakresu polskiej kultury i historii na Wydziale Slawistyki
w Uniwersytetu w Waszyngtonie (University of Washington, Seattle). Wymagana
jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, tytuł doktora oraz stałe zatrudnienie w polskiej wyższej uczelni. Stypendium jest współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Waszyngtonie. Ogłoszenie konkursu na rok akademicki 2008-2009 odbyło się
w październiku 2007 roku.
Fulbright Scholar-in-Residence Program: w programie tym biorą udział mniejsze
uczelnie amerykańskie zainteresowane zaproszeniem zagranicznego wykładowcy.
Preferowane dziedziny to nauki humanistyczne i społeczne. Uczelnia, którą strona
Życie Politechniki
37
PROMOCJA
amerykańska zakwalifikuje do udziału w programie, przedstawia szczegółową propozycję dotyczącą tematyki wykładów oraz kraj, z którego chce zaprosić wykładowcę.
Fulbright New Century Scholars Program: program adresowany jest do pracowni-
ków nauki posiadających tytuł co najmniej doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu, którzy zatrudnieni
są w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych. W wyniku konkursu, 25-30
naukowcom z całego świata przyznawane są indywidualne stypendia na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest
każdego roku.
Hubert H. Humphrey Fellowship Program: są to 10-miesięczne studia w renomowa-
nych uczelniach amerykańskich, połączone ze stażem zawodowym, przeznaczone
dla pracowników instytucji sektora państwowego i prywatnego, którzy zatrudnieni
są na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach i specjalizują się w dziedzinach planowania, organizacji i zarządzania. Konkurs na rok akademicki 2009-2010
będzie ogłoszony w maju 2008.
Fulbright Teacher Exchange Program: to stypendia dla polskich nauczycieli szkół
średnich z wykładowym lub rozszerzonym językiem angielskim, specjalizujących
się w przedmiotach ścisłych i humanistycznych oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół średnich. Stypendia trwają 10-miesięcy i realizowane są na zasadzie
bezpośredniej wymiany nauczycieli polskich i amerykańskich.
Fulbright Senior Specialists Program: jest to program skierowany do polskich szkół
wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta gotowość
przyjęcia (na okres 2-6 tygodni) wybitnych specjalistów z USA do prowadzenia
w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.
Szczegóły na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
http://www.fulbright.edu.pl/
mgr Julia Siderska
mgr Katarzyna Kowalczyk
Akcja promocyjna PB
•
•
•
•
Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej podczas wizyty
na Wydziale Mechanicznym PB, fot. J. Siderska
•
•
•
•
2 października 2007 – udział w Ogólnopolskich Targach Edukacji i Pracy pod
hasłem: „Otwarci na wyzwania”. Targi zostały zorganizowane przez Centrum
Edukacji i Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców
Pracy w Białymstoku przy współpracy z Zespołem Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.
12 października 2007 – wizyta na PB uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego
oraz Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie.
7 listopada 2007 – prezentacja oferty PB w Zespole Szkół Zawodowych nr 5
oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Suwałkach.
15 listopada 2007 – wizyta na PB uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.
22-23 listopada 2007 – udział w Targach Edukacyjnych „Matura 2008” w Białej Podlaskiej.
28 listopada 2007 – wizyta na PB uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Łapach.
10 grudnia 2007 – wizyta na PB uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego
w Łomży.
13 grudnia 2007 – wizyta na PB uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
mgr Julia Siderska
38
Życie Politechniki
SPORT
sport na politechnice
koszykówka kobiet
Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
Niezwykle ambitnie i pozytywnie sezon 2007/2008 w PALM rozpoczęły koszykarki Politechniki Białostockiej. Pokonały one 69:51 drużynę Uniwersytetu w Białymstoku. Przez cały mecz nasz zespół utrzymywał przewagę punktową, która
w połowie trzeciej kwarty zmniejszyła się do trzech punktów. Od tego momentu
nasze zawodniczki zaczęły grać agresywniej oraz poprawiły skuteczność i z każdą
minutą zwiększały przewagę nad rywalkami.
Politechnikę Białostocką reprezentowały: Anna Kononczuk, zdobywając 17
pkt., Justyna Korszaczuk – 14, Karolina Wolska – 11, Małgorzata Misiewicz – 7,
Ewa Siemieniuk – 6, Joanna Czechowicz – 6, Karolina Kowalska – 4, Monika Jaremiszyn – 2, Ewa Bałkun – 2 oraz Magda Kowalczuk i Katarzyna Więckowska.
Zwycięstwem Politechniki Białostockiej zakończył się kolejny mecz Podlaskiej
Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w koszykówce kobiet. Studentki PB, wynikiem 55:20 pokonały reprezentację Akademii Medycznej. Na podkreślenie w tym
miejscu zasługuje bardzo dobra skuteczność naszych zawodniczek w pierwszej połowie meczu oraz „twarda” gra w obronie, co spowodowało uzyskanie tak dużej
przewagi punktowej.
Emocjonujący przebieg miał trzeci mecz I rundy PALM, w którym spotkały się
niepokonane do tej pory drużyny Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. Zacięta walka o każdy punkt trwała
od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego. Emocje powodowały duże zdenerwowanie w zespołach, co, niestety, miało wpływ na obniżenie skuteczności. Dopiero ostatnie minuty meczu pozwoliły naszej drużynie odskoczyć w końcowym rozrachunku na 15 „oczek” i ostatecznie pokonać rywalki 67:52. Jest to pierwsza
wygrana naszego zespołu ze studentkami z Supraśla od paru lat. Podopieczne trenera Dawida Szczerbińskiego z kompletem zwycięstw są liderkami tabeli po pierwszej rundzie PALM.
Politechnika Białostocka grała w następującym składzie: Anna Kononczuk,
która dla PB zdobyła 15 pkt., Justyna Korszaczuk – 14, Małgorzata Misiewicz – 12,
Karolina Wolska – 11, Monika Jaremiszyn – 9, Karolina Kowalska – 6 oraz Ewa
Siemieniuk, Ewa Bałkun, Katarzyna Więckowska i Magdalena Kowalczuk.
koszykówka mężczyzn
Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
Niestety, od porażki rozpoczęli rozgrywki PALM 2007/2008 koszykarze Politechniki Białostockiej, przegrywając 75:91 z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania.
Po wyrównanej pierwszej połowy meczu, w trzeciej kwarcie nasi rywale wykazali swoją wyższość pod względem technicznym i taktycznym. Bezlitośnie wykorzystali nasze błędy i brak skuteczności, uzyskując wyraźną przewagę, którą, mimo
wyrównanej czwartej kwarty, ostatecznie „dowieźli” do końca meczu.
Drużyna koszykarzy Politechniki Białostockiej w meczu WSFiZ wystąpiła
w następującym składzie: Sebastian Putra, który zdobył 28 pkt., Karol Kajewski – 17,
Łukasz Kolenda – 11, Wojciech Szypulski – 8, Mateusz Grzywa – 6, Jakub Dziarnowski – 4 oraz Kamil Pietrusewicz, Tomasz Waleszczyk, Bartłomiej Pruski i Maciej Niewiński.
W drugim swoim meczu drużyna koszykarzy PB także odniosła porażkę, przegrywając na meczu wyjazdowym z WSWFiT w Supraślu 88:75. Mimo porażki PB
trzeba przyznać, iż kibice obejrzeli niezwykle ciekawe widowisko, które stało na
wysokim poziomie.
Życie Politechniki
39
SPORT
Do trzech razy sztuka…
Po dwóch porażkach z faworytami rozgrywek, w trzecim meczu koszykarze PB
odnieśli sukces i wygrali 102:70 z reprezentacją Akademii Medycznej. Mecz właściwie został rozstrzygnięty już w pierwszej kwarcie, po której drużyna PB prowadziła 24 punktami. Dzięki wyraźnej przewadze już na początku, w następnych kwartach trener wprowadził do gry wszystkich zawodników, nie obawiając się o wynik
końcowy.
Politechnikę Białostocką w meczu z Akademią Medyczną reprezentowali: Sebastian Putra, zdobywając 25 pkt., Kamil Pietrusewicz – 21, Łukasz Kolenda – 18,
Adrian Stolarz – 14, Łukasz Sołtan – 13, Tomasz Waleszczyk – 5, Wojciech Szypulski – 4, Mateusz Grzywa – 2 oraz Adam Malarewicz, Karol Kajkowski, Maciej Niewiński.
Kolejnym meczem, niestety, znów ze zmiennym szczęściem dla PB, był mecz
wyjazdowy z Uniwersytetem w Białymstoku. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, ale nasz zespół pokazał „lwi pazur” i dzielnie walczył do końca
spotkania.
W meczu kończącym I rundę rozgrywek koszykówki mężczyzn PALM, Politechnika Białostocka pokonała zespół Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 82:67.
pływanie
Akademickie Mistrzostwa Białegostoku w pływaniu 2007
4 grudnia 2007 r. na basenie przy ul. Włókienniczej w Białymstoku odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Białegostoku w pływaniu, w czasie których wiele wartościowych wyników uzyskali zawodnicy sekcji pływackiej Politechniki Białostockiej
prowadzonej przez mgr. Sławomira Szczerbińskiego. Najlepszym zawodnikiem
Mistrzostw został Maciej Hawieńczyk, który wygrał na dystansie 50m stylem dowolnym, uzyskując czas 25,47s, zdobywając tym samym 584 pkt. Tradycyjnie już,
swoje konkurencje wygrał niepokonany od paru lat Tomasz Minko, zdobywając
złote medale na dystansie 100m stylem dowolnym (57,97s) i zmiennym (1:04,74s).
Srebrne medale zdobyli: Rafał Lach na dystansie 50m stylem grzbietowym (31,43s)
i Łukasz Rybołowicz na dystansie 100m stylem dowolnym (58,21s). Medale brązowe otrzymali: Łukasz Rybołowicz na dystansie 50m stylem dowolnym (25,92s),
Tomasz Ancutko na dystansie 100m stylem dowolnym (58,49s) i Rafał Lach na
dystansie 100m stylem grzbietowym (1:13,18min.).
Pozostałe wyniki zawodników Politechniki Białostockiej przedstawiają się
w sposób następujący:
50m stylem dowolnym kobiet
V. Karolina Brodowska
– 37,36s
50m stylem dowolnym mężczyzn
IV. Robert Zubrycki
– 26,08s
V. Tomasz Ancutko
– 26,39s
VI. Karol Dąbrowski
– 26,60s
VII. Marcin Radziszewski – 27,05s
X. Krzysztof Borowski
– 27,63s
50m stylem klasycznym kobiet
V. Karolina Brodowska
– 46,41s
VIII. Ewa Pankiewicz
– 58,84s
50m stylem klasycznym mężczyzn
V. Marcin Muraszkiewicz – 37,40s
40
Życie Politechniki
50m stylem motylkowym mężczyzn
X. Adam Kalinowski
– 37,14s
50m stylem grzbietowym kobiet
VI. Sabina Kamińska
– 55,81s
50m stylem grzbietowym mężczyzn
IV. Maciej Hawieńczyk
– 31,94s
IX. Grzegorz Zalewski
– 34,84s
100m stylem dowolnym mężczyzn
V. Karol Dąbrowski
– 1:00,48min.
VIII. Krzysztof Borowski – 1:04,88min.
IX. Marcin Radziszewski – 1:05,01min.
100m stylem klasycznym
VI. Marcin Muraszkiewicz – 1:30,49min.
SPORT
siatkówka kobiet
Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
Drużyna siatkarek Politechniki Białostockiej po I rundzie rozgrywek, wspólnie
z zespołami Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, zajmuje pierwsze miejsce. Rozgrywki siatkówki w ramach PALM w wykonaniu naszego zespołu były bardzo udane. Na tle silnych przeciwników drużyna
PB prezentowała się naprawdę bardzo dobrze, ponosząc ostatecznie tylko jedną
porażkę.
Skład zespołu siatkarek PB tworzą: Elżbieta Szubzda – kapitan, Anna Korol,
Ilona Gierak, Edyta Nowakowska, Magdalena Pawluczuk, Marta Orłowska, Urszula Ofman, Anna Prokop, Ewa Nowakowska, Dorota Nadolna i Julita Dorożko.
Wyniki rozgrywek siatkówki kobiet przedstawiają się w sposób następujący: PB
– WSFiZ 2-1; PB – AM 2-1; PB – WSWFiT 2-0; PB – WSAP 2-0; PB – UwB 0-2.
mgr Jarosław Kierdelewicz, trener zespołu
siatkówka mężczyzn
Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
Zakończyła się I runda PALM w siatkówce mężczyzn. Bardzo dobrze zaprezentowała się w niej drużyna siatkarzy AZS PB, wygrywając pięć z sześciu rozegranych
meczy. Na szczególną uwagę zasługuje wygrana PB z drużyną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, w której występują zawodnicy II-ligowego
„Ślepska” Augustów. Jedyną porażkę AZS PB poniósł z drużyną z WSWFiT z Supraśla, grającą w pełnym II-ligowym składzie.
W drużynie siatkarzy PB, trenowanej przez mgr. Stanisława Piątkowskiego grali: Łukasz Sztukowski – kapitan zespołu, Paweł Haraburda, Bartek Falkowski, Łukasz Jabłoński, Patryk Sztulc, Krzysztof Zaniewski, Jakub Groblewski, Bartek Pruski, Adam Rydzewski, Adam Szpilko, Szymon Waboł, Łukasz Szlendak, Marcin
Piszczatowski. W nowym semestrze rozegrana zostanie runda rewanżowa i po jej
zakończeniu wyłoniony zostanie mistrz Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej.
mgr Stanisław Piątkowski
strzelectwo sportowe
Zawody w strzelectwie sportowym
W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2007 r. w Białymstoku odbyły się wielkie
międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym pod nazwą „Polmozbyt Plus.
Polish Open Kaliber 2007”. Stawka zawodów była bardzo wysoka. Pierwsza nagroda to Fiat Panda. Nic więc dziwnego, że zawody zgromadziły zawodników o najwyższej klasie, zarówno z naszego kraju, jak i z zagranicy. Pojawiła się również
najsławniejsza polska sportsmenka w tej dyscyplinie, wielokrotna medalistka olimpijska – Renata Mauer-Różańska. Dodatkowym „smaczkiem” była nieco zmieniona formuła zawodów: tym razem o palmę pierwszeństwa panie rywalizowały bezpośrednio z panami. Świetny występ odnotowała studentka Wydziału Zarządzania
PB – Magdalena Żak (II r. TiR). Nasza zawodniczka otarła się o podium. Ostatecznie w rywalizacji juniorek zajęła V miejsce w Pistolecie Pneumatycznym 40.
mgr Andrzej Kukliński
Życie Politechniki
41
SPORT
judo
Sukcesy judoczek i judoków z Politechniki Białostockiej
Zawody judo. Po lewej – jedna z najmłodszych
reprezentantek PB
II Międzynarodowy Turniej Dzieci i Juniorów
w Karate Shindokai, fot. J. Michalis
Najmłodsze zawodniczki i zawodnicy judo, trenujący w Politechnice Białostockiej od listopada 2006 r., w ostatnich miesiącach reprezentowali uczelnię aż w pięciu turniejach. A były to:
• IV Międzynarodowy Turniej im. Antoniego Naszuka – Łapy, 27.10.2007,
• XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Święta „Dnia Niepodległości 11
listopada” – Rembertów, 11.11.2007,
• II Międzynarodowy Turniej Karate Shindokai Dzieci i Juniorów – Białystok,
18.11. 2007; drużynowo – I miejsce dla Politechniki Białostockiej,
• Otwarty Ursynowski Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci – Warszawa, 01.12.
2007,
• Otwarty Ursynowski Mikołajkowy Turniej Judo dla Młodzików – Warszawa,
02.12. 2007.
W sumie judoczki i judocy zdobyli 20 medali (6 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych). Na punktowanych miejscach znaleźli się (alfabetycznie):
Beata Martyna Borkowska – srebrny medal,
Mateusz Hrubczyński – 2 brązowe medale,
Paweł Radgowski – brązowy medal i V miejsce,
Piotr Radgowski – srebrny medal,
Klaudia Stankiewicz – brązowy medal,
Hubert Terlecki – złoty, srebrny i brązowy medal oraz V miejsce,
Rafał Terlecki – 2 złote medale i jeden brązowy,
Paulina Tołcz – złoty medal,
Zuzanna Wiśniowska – srebrny medal,
Adam Wiśniowski – złoty medal,
Mateusz Wyszyński – złoty, srebrny i brązowy medal,
Dominik Zalewski – srebrny i brązowy medal.
Trenerem sportowców jest dr Piotr Klimowicz, który wraz z absolwentem Wydziału Zarządzania – mgr Wojciechem Doroszkiewiczem reprezentował Podlasie
w V Mistrzostwach Polski w Kata (Warszawa, 08.12.2007). W konkurencji Katame
no Kata (formy chwytów) reprezentanci PB zdobyli srebrny medal, natomiast
w Nage no Kata uplasowali się na V miejscu.
Judo dla dzieci na Politechnice
Zajęcia judo z dziećmi w wieku od lat 6 prowadzone są w Politechnice Białostockiej w największej i najnowocześniejszej sali sportów walki, wzorem innych
(nie tylko sportowych) uczelni, takich jak np. Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Judoczki i judocy trenujący w tych uczelniach osiągają wysokie rezultaty sportowe nie tylko na arenach krajowych, ale również biorąc
udział w imprezach najwyższej rangi, takich jak np. Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uprawiania judo! Zajęcia odbywają się w sali sportów walki PB przy ulicy Wiejskiej 41 w Białymstoku.
Więcej informacji na stronie: www.judo.bialystok.pl, bądź bezpośrednio u trenera –
dr. Piotra Klimowicza (tel. 509 999 209, e-mail: [email protected]
dr Piotr Klimowicz
42
Życie Politechniki
SPORT
Podsumowanie XXIV Edycji
Mistrzostw Polski Szkół Wyższych
Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego dokonał podsumowania XXIV Edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Sportowcy Politechniki Białostockiej osiągnęli bardzo dobre wyniki i uplasowali się na wysokich miejscach w poszczególnych klasyfikacjach.
W klasyfikacji Wyższych Szkół Technicznych w kategorii – Politechniki, wśród 22 uczelni Politechnika Białostocka uplasowała się na wysokim VIII miejscu. Jest to awans o dwie pozycje w stosunku do poprzedniej edycji mistrzostw. Równie
okazale wypadliśmy w klasyfikacji generalnej: na 223 sklasyfikowane uczelnie Politechnika Białostocka zajęła 35. pozycje. Jest
to najwyższa lokata ze wszystkich uczelni województwa podlaskiego.
Największy udział w osiągnięciu tak dobrych wyników przez PB, mają:
1. Drużyna kobiet w tenisie stołowym – Mistrz Polski Politechnik;
2. Drużyna kobiet w lekkiej atletyce – Mistrz Polski Politechnik; V miejsce w klasyfikacji generalnej;
3. Drużyna kobiet w ergometrze wioślarskim – Wicemistrz Polski Politechnik;
4. Drużyna mężczyzn w lekkiej atletyce – Wicemistrz Polski Politechnik;
5. Drużyna mężczyzn w trójboju siłowym – III miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik;
6. Drużyna kobiet w biegach przełajowych – IV miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik;
7. Drużyna mężczyzn w piłce nożnej – IV miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik;
8. Drużyna mężczyzn w ergometrze wioślarskim – III miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik;
9. Drużyna mężczyzn w siatkówce plażowej – VII miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik;
10. Drużyna mężczyzn w pływaniu – VI miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Politechnik;
Wszystkim sportowcom serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie Politechniki Białostockiej na tak prestiżowych
turniejach oraz życzymy dalszych, równie ambitnych, a nawet jeszcze lepszych osiągnięć!
mgr Andrzej Kukliński
futsal
Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana
Zakończyła się I runda Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu. Do rozgrywek zgłosiło się aż 10 reprezentacji uczelnianych województwa
podlaskiego. Wyniki rywalizacji reprezentacji Politechniki Białostockiej przedstawiają się w sposób następujący:
PB – WSE
7:0
PB – WSAP
10:3
PB – NKRRiWF
8:4
PB – PWSZ Suwałki
6:6
PB – WSM
15:0
PB – AMB
4:1
PB – WSWFiT
3:3
PB – UwB
3:3
PB – WSFiZ
2:3
Klasyfikacja końcowa po I rundzie przestawia się w sposób następujący:
I. WSFiZ
– 24 pkt.
II. WSWFiT
– 23 pkt.
III. NKRRiWF – 19 pkt.
IV. PB
– 18 pkt.
Wyniki mówią same za siebie. Tym razem wyraźnie naszym zawodnikom zabrakło szczęścia. Zajęcie IV miejsca nie jest bowiem w pełni satysfakcjonujące. Na
uwagę jednak zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od 5 lat osiągnęliśmy remis z WSWFiT – do tej pory z naszym największym rywalem odnotowywaliśmy porażki.
Na wyróżnienie w tym miejscu zasługuje gra kapitana zespołu PB – Kamila Tomczyka.
Życie Politechniki
43
SPORT
Centralna Inauguracja Sportowego Roku
Akademickiego 2007/2008
Podczas Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego, która odbyła się w dniach 18-20 października 2007 r. w Warszawie, Politechnikę Białostocką
reprezentowali: mgr Henryk Dunaj – kierownik SWFiS PB oraz dr inż. Mirosław
Broniewicz – prezes KU AZS PB.
W drugim dniu obrad mgr Henryk Dunaj wygłosił referat nt.: „Infrastruktura
obiektów sportowych dla szkolnictwa wyższego”. W swojej multimedialnej prezentacji mgr Dunaj przedstawił obiekt ACS – część B, który służy PB jako baza dydaktyczno-sportowa, umożliwia prowadzenie zajęć nawet w 6 grupach jednocześnie.
Oprócz tego, pozwala na organizację imprez uczelnianych, międzyuczelnianych
i ogólnopolskich. Najlepszym tego przykładem jest fakt, iż w marcu 2007 r. SWFiS
PB oraz KU AZS PB byli organizatorami XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych
w Judo Mężczyzn (strefa B). Impreza, zarówno w ocenie uczestników, trenerów, jak
i organizatorów uznana została za niezwykle udaną. Podczas inauguracji mgr Dunaj wypowiedział się też na temat organizacji i prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz działalności sportowej w PB. Wystąpienie zostało przyjęte z uznaniem i zwieńczone zostało oklaskami.
mgr Andrzej Kukliński
Zebranie Klubu Uczelnianego AZS
15 listopada 2007 r. w sali tenisowej Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Uczelnianego AZS, w którym wzięło udział blisko 150 osób. W tym dniu zakończyła się
dwuletnia kadencja dotychczasowego zarządu klubu.
Na wstępie, prezes klubu – dr Mirosław Broniewicz wygłosił przemówienie,
które dotyczyło imponujących (i wielokrotnie już przedstawianych na łamach
„ŻP”) osiągnięć sportowo-organizacyjnych studentów-sportowców, działaczy i trenerów PB. Następnie odbyła się cześć wyborcza, podczas której były zgłaszane kandydatury na prezesa oraz do zarządu klubu. Jedyną kandydaturą na prezesa KU
AZS było nazwisko dr Mirosława Broniewicza. Jest on wieloletnim pracownikiem
dydaktyczno-naukowym Wydziału Budownictwa, byłym wielokrotnym reprezentantem PB w koszykówce i lekkiej atletyce, wiceprezesem Organizacji Środowiskowej AZS oraz wieloletnim prezesem KU AZS PB. Podczas obrad zgłoszono również
15 kandydatur na członków zarządu Klubu.
W dalszej części spotkania, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, skład osobowy nowego Zarządu KU AZS przedstawia się w sposób następujący:
1. dr Mirosław Broniewicz – prezes,
2. mgr Andrzej Kukliński – wiceprezes ds. sportowych,
3. mgr Witold Głuszuk – wiceprezes ds. organizacyjnych,
4. Dariusz Świetlicki
5. Gustaw Rudziak
6. Urszula Łupińska
7. Magdalena Duchna
8. Maciej Piasecki
9. Justyna Pogorzelska
10. Karol Tomulczuk
11. Adam Topolewski
12. Kamil Kryński
13. Tomasz Bajko
Nowo wybrany prezes obiecał pełne zaangażowanie w rozwój sportu akademickiego na Politechnice Białostockiej.
mgr Andrzej Kukliński
44
Życie Politechniki
MEDIA O POLITECHNICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
media o politechnice
PAŹDZIERNIK 2007
„Nowy rok akademicki” – Gazeta Wyborcza, 01.10.2007; „Inauguracja na Politechnice”, Gazeta Wyborcza 05.10.2007; „Politechnika stawia na matematykę”,
Kurier Poranny,.05.10.2007 – o inauguracji roku akademickiego na PB;
„Zaradni konserwatyści”, Kurier Poranny, 04.10.2007, Rozmowa z socjologiem
prof. Tadeuszem Popławskim, o mieszkańcach Podlasia;
„Gdzie na studia i do pracy?”, Kurier Poranny, 09.10.2007 – PB i inne uczelnie
na Ogólnopolskich Targach Pracy „Otwarci na wyzwania” organizowanych
przez Ochotnicze Hufce Pracy;
„AIESEC szuka najlepszych”, Kurier Poranny, 09.10.2007 – rekrutacja do znanej międzynarodowej organizacji studenckiej;
„Nowy rektor: Uzdrowię atmosferę”, Kurier Poranny, 10.10.2007 – o Romanie
Hejftcie związanym z PB, nowym rektorze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach;
„Poborowi z indeksem”, Gazeta Współczesna, 10.10.2007 – o zgłoszeniach na
szkolenia wojskowe studentów PB;
„Przychodzi urząd od studenta”, Gazeta Wyborcza, 10.10.2007; „Magistrat
frontem do studentów”, Gazeta Współczesna, 11.10.2007 – o możliwości dopisania się do spisu wyborców w domach studenta na PB;
„Podlaskie wchłania euro jak gąbka”, Gazeta Wyborcza, 11.10.2007 – m.in. o projektach PB związanych z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych;
„Dużo czy mało eurokasy” Gazeta Wyborcza, 12.10.2007, o unijnych funduszach strukturalnych;
„Study In Bialystok”, Kurier Poranny, 20.10.2007 – o zagranicznych studentach
na białostockich uczelniach, m.in. na PB;
„Populizm zanika, rośnie optymizm”, Gazeta Wyborcza, 22.10.2007 – wypowiedź socjologa prof. Tadeusza Popławskiego z PB nt. wyników wyborów i stosunku do polityki;
„Z Biazetu do Promotechu”, Kurier Poranny, 22.10.2007, sylwetka nowego prezesa Promotechu, Wiktora Siergieja, absolwenta Politechniki Białostockiej;
„Student osiągnął sukces. Teraz chcą go najlepsze uczelnie w kraju” – Kurier
Poranny, 29.10.2007 – o Wojtku Głażewskim, studencie budownictwa na PB,
autorze pomysłowego robota prezentowanego na krakowskiego Mars Festiwalu;
„Zmiana miejsca budowy hali sportowej w Białymstoku”, Radio Białystok,
30.11.2007 – o rezygnacji Miasta Białystok z planów budowy hali przy PB,
„Tu żyć, tu pracować”, Kurier Poranny, 31.10.2007 – o naukowcach z hajnowskiego wydziału PB;
„Będzie hala widowiskowa, ale w innym miejscu”, Gazeta Wyborcza, 31.10.2007
– o rezygnacji Miasta Białystok z planów budowy hali przy PB;
„Miejska hala dalej od politechniki”, Kurier Poranny, 31.10 2007 – o rezygnacji
Miasta Białystok z planów budowy hali przy PB.
LISTOPAD 2007
•
•
•
•
•
•
„Tańczyli o puchar”, Kurier Poranny, 05.11.2007 – o XXIX Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora PB, organizowanym przez Studio Tańca „Feniks”;
„Cenne maturalne zakuwanie”, Gazeta Wyborcza, 06.11.2007 – przygotowania
do matury i udział w przedmaturalnych kursach komentuje Rzecznik Prasowy
PB, Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz;
„Inżynierki”, Kurier Poranny, Miasto Kobiet, 10.11.2007 – o kobietach studiujących na Politechnice;
„Na bakier z demokracją”, Kurier Poranny, 14.11.2007 – o unieważnionych wyborach do samorządu na PB;
„Naukowcy ruszą do szkół”, Kurier Poranny, 15.11.2007, „Żacy razem”, Gazeta
Wyborcza, 15.11.2007 – porozumienie Miasta Białystok z białostockimi uczelniami;
„To jest najlepsze, Kurier Poranny, 20.11.2007 – prezentacja logo, które zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie Politechniki na znak graficzny uczelni;
Życie Politechniki
45
MEDIA O POLITECHNICE
•
•
•
•
•
„Osobisty asystent? Nie tylko”, Kurier Poranny, 20.11.2007 – o państwowych
dotacjach dla niepełnosprawnych studentów przygotowanych na PB i innych
uczelniach;
„Naukowcy radzą niepełnosprawnym, jak poprawić wizerunek u przedsiębiorców”, PAP, 22.11.2007 – konferencja z udziałem naukowców z Wydziału Zarzadzania PB i prezentacja wyników ich badań pt. „Zapotrzebowanie na pracę osób
niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”;
„Muzykalni inżynierowie”, Kurier Poranny, 22.11.2007 – o jubileuszu 30-lecia
Chóru PB i uroczystym koncercie w Filharmonii i Operze Podlaskiej;
„Te pieniądze są nam potrzebne”, Gazeta Współczesna, 22.11.2007 – o spóźnionej wypłacie stypendiów na Wydziale Mechanicznym PB i wyjaśnieniu Rzecznika Prasowego PB;
„Na wózku też można studiować”, Gazeta Współczesna, 28.11.2007 – o ministerialnych funduszach przeznaczonych na wsparcie studentów niepełnosprawnych na PB.
GRUDZIEŃ 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Artyści w fabryce”, Gazeta Wyborcza, 1-2.12.2007 – o pomyśle dr. Jarosława
Perszko z Wydziału Architektury PB i jego współpracy z zagranicznymi artystami w Hajnówce w ramach projektu „Aliaż – Artyści w fabryce”;
„Graficzny Białystok”, Kurier Poranny, 04.12.2007 – o inicjatywie wykładowców Wydziału Architektury PB, cyklu wystaw współczesnej polskiej grafiki;
„Życie za dwie kartki”, Kurier Poranny, 05.12.2007 – o akcji „UNICEF na Gwiazdkę” na białostockich uczelniach, m.in. na PB organizowanej przez studentów;
„Wybory studenckie na bis”, Gazeta Wyborcza, 05.12.2207 – o wyborach do
samorządu studentów PB;
„Graficzny Białystok”, Kurier Poranny, 07.12.2007 zaproszenie na imprezę kulturalną;
„Student twarzą kampanii”, Gazeta Współczesna, 07.12.2007 – o Jakubie Jałbrzykowski, studencie informatyki PB, wybranym do kampanii reklamowej
konkursu Imagine Cup;
„Graficzny Białystok”, Gazeta Wyborcza, 07.12.2007, „Graficzny Białystok” Kurier Poranny, 12.12.2007, „Cztery odsłony grafiki”, Gazeta Wyborcza, 12.12.2007
– zaproszenie na wystawę grafiki (170 prac 36 twórców);
„Czas na Polskę Wschodnią”, Gazeta Wyborcza, 11.12.2007 – o projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
„Legitymacje do wymiany”, Kurier Poranny, 15.12.2007 – o konieczności wymiany legitymacji studenckich z uwagi na koniec terminu ważności z dn.
01.01.2008;
„Superlaureaci. Za granicę nie wyjadą”, Kurier Poranny, 15.12.2007 – o autorach najlepszych prac magisterskich i inżynierskich z PB, finalistów konkursu
zorganizowanego prze białostocki oddział Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa;
„Politechnika się otwiera”, Kurier Poranny, 18.12.2007 – o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i propozycji listy przedmiotów tzw. zajęć otwartych
na PB dla studentów UwB;
„Dyplom na medal”, Kurier Poranny, 18.12.2007 – o najlepszych pracach magisterskich z PB;
„Młodzi patrzą odważniej”, Gazeta Współczesna, 18.12.2007 – wywiad z dr inż.
Bartoszem Czarneckim, Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Architektury PB
nt. przestrzeni Białegostoku i sposobach na aktywność studentów Architektury
w dyskusji nad kształtem miasta;
„Sukces niejedno ma imię”, Kurier Poranny, 21.12.2007 – o młodych naukowcach na PB.
opr. dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
46
Życie Politechniki
30-LECIE CHÓRU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
Życie Politechniki
47

Podobne dokumenty

Życie Politechniki nr 1/2007

Życie Politechniki nr 1/2007 Klub Tańca Towarzyskiego „FENIKS” ............................................................................................... 40 Studenckie Koło Naukowe „ORTHOS” ..................................

Bardziej szczegółowo

Życie Politechniki nr 4/2013

Życie Politechniki nr 4/2013 zasoby PB, materiały nadesłane, Studencka Agencja Fotograficzna PB (SAF PB) Joanna Ziółkowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Politechni...

Bardziej szczegółowo