Microsoft Word Viewer - OGŁOSZENIE o wszczętym.post

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - OGŁOSZENIE o wszczętym.post
Prezydent Miasta Stargard
Stargard 01.09.2016r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016, poz. 778)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
z a w i a d a m i a m
o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi
i szafkami kablowymi na terenie działek nr 44, 97, 98, 175/4, 175/7, 175/8, 175/22 w obrębie 17 miasta
Stargard.
Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
W dniach 01÷14.09.2016r. można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Stargardzie (pok.10) oraz złożyć ewentualne pisemne wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Hetmana
Stefana Czarnieckiego 17 w godzinach 800 – 1600, od poniedziałku do piątku.
Z up. Prezydenta Miasta
Stanisław Kazimierski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Podobne dokumenty