Spotkanie Sygnatariuszy Protokołu Strategicznego oraz Grupy

Transkrypt

Spotkanie Sygnatariuszy Protokołu Strategicznego oraz Grupy
Spotkanie Sygnatariuszy Protokołu Strategicznego oraz Grupy Roboczej Konwencji z Espoo,
Genewa 22-26 listopada 2010 r.
2010-11-16
Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Piotr Otawski, wraz z przedstawicielem
Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w dniach 22-26 listopada 2010 r. będą uczestniczyli
w III Spotkaniu Sygnatariuszy Protokołu Strategicznego (3rd MOS) oraz XIV Spotkaniu Grupy Roboczej
Konwencji z Espoo (14th WG on EIA), które to organy będą obradowały w siedzibie ONZ w Genewie.
Spotkanie Sygnatariuszy Protokołu Strategicznego oraz Grupa Robocza Konwencji z Espoo są organami
pomocniczymi, odpowiednio Protokołu Strategicznego oraz Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania
na środowisko w kontekście transgranicznym tj. Konwencji z Espoo. Zadaniem tych organów
pomocniczych jest wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy „państwami
stronami" oraz wypracowanie materiałów, propozycji planu pracy, decyzji oraz deklaracji następnie
przyjmowanych przez najwyższy organ omawianej konwencji tj. Spotkanie Stron Konwencji, którego
obrady zaplanowane są na czerwiec 2011 r.
W trakcie przedmiotowych spotkań przedyskutowane zostaną m.in. kwestie związane z:
promocją ratyfikacji i zastosowania Konwencji z Espoo, jej dwóch poprawek oraz Protokołu Strategicznego,
wsparciem organizacji Konferencji Ministerialnej „Środowisko dla Europy"
budżetem i zobowiązaniami finansowymi,
zastosowaniem i zgodnością transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko z zapisami Konwencji z Espoo,
propozycjami działań mogących być realizowanymi w ramach planu pracy Konwencji z Espoo i Protokołu Strategicznego nominacjami przedstawicieli
poszczególnych państw na urzędników organów Konwencji z Espoo,
przeglądem implementacji Konwencji jak również jej Protokołu,
udziałem społeczeństwa w strategicznym procesie decyzyjnym,
przygotowaniami do V Spotkania Stron Konwencji z Espoo oraz Spotkania Stron Protokołu Strategicznego.