Expedition Deutsch 1B - Wydawnictwo Szkolne PWN

Transkrypt

Expedition Deutsch 1B - Wydawnictwo Szkolne PWN
PLAN WYNIKOWY Neue Expedition Deutsch 1
do podstawy programowej IV.0 oraz IV.1.P
ROZDZIAŁ 1 EINKÄUFE
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Geschäfte
Nazwy sklepów
Artykuły w sklepach
Określanie godzin otwarcia
sklepów
Konstrukcja von… bis…
Odmiana czasownika einkaufen
2. Lebensmittel
Nazwy artykułów spożywczych
Nazwy opakowań
Jednostki miary
Określanie ilości (nazwy
opakowań, miar) w typowy dla
państw niemieckojęzycznych
sposób
Jednostki monetarne w
państwach niemieckojęzycznych
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
- wymienia nazwy sklepów
- rozumie podane godziny
- odczytuje poprawnie czas
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- określa główną myśl tekstu czytanego
- wymienia artykuły typowe dla danego rodzaju
sklepu
- informuje o godzinach otwarcia sklepów na
podstawie szyldów
- udziela informacji o sklepach w swojej
miejscowości
- nazwa poszczególne artykuły spożywcze
- nazwa rodzaje opakowań
- wymienia jednostki miary
- redaguje listę codziennych zakupów
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- odnajduje i porównuje określone informacje w
tekstach czytanych
- poprawnie podaje cenę
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Liczebniki – odczytywanie cen
Czasownik brauchen
1
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- wymienia nazwy sklepów
- rozumie i poprawnie odczytuje czas
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- określa główną myśl tekstu czytanego
- wymienia artykuły typowe dla danego rodzaju
sklepu
- informuje o godzinach otwarcia sklepów na
podstawie szyldów
- opisuje sklepy przedstawione w tekście
- opowiada o sklepach w swojej miejscowości
- stosuje nazwy poszczególnych artykułów
spożywczych
- informuje, w jakim opakowaniu kupuje się dany
produkt spożywczy
- redaguje listę codziennych zakupów, stosując
poprawnie nazwy miar i opakowań
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- odnajduje i porównuje określone informacje w
tekstach czytanych
- poprawnie podaje cenę
- opowiada, jakie zakupy robi na weekend
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom
Poziom
IV.0
IV.1.P
1.7
1.7
2.4, 2.6
2.3, 2.5
3.1, 3.3
3.1, 3.3
4.1
4.1
6.4
6.4
9.
9.
12.
12.
1.6, 1.7
2.4
3.3
11.
13.
1.6, 1.7
2.3
3.3
11.
13.
3. Im Laden
Utrwalanie nazw sklepów i
produktów
Przyimki In, auf z celownikiem i
biernikiem
Odmiana czasowników
brauchen, suchen
4. Kleider
Nazwy kolorów
Nazwy części garderoby
Czasowniki i zwroty związane z
ubieraniem się
Odmiana przymiotnika w funkcji
przydawki
Odmiana nieregularnych
czasowników tragen, anziehen
5. Im Kleidergeschäft
Nazwy części garderoby
Słownictwo używane w ofertach
promocyjnych
Odmiana zaimka osobowego
- nazywa sklep, w którym można kupić konkretny
produkt
- rozumie usłyszaną nazwę sklepu
- rozumie podaną cenę
- potrafi powiedzieć, ile kosztuje wybrany produkt
- potrafi kupić w sklepie konkretny produkt
- rozumie intencje sprzedawcy
- prowadzi rozmowę w sklepie według podanego
schematu
- rozróżnia stosowanie przyimków in, auf z
celownikiem i biernikiem
- używa nazw kolorów
- zna nazwy części garderoby
- potrafi powiedzieć, w co jest ubrana inna osoba
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- potrafi powiedzieć, jak się najchętniej ubiera
- rozumie treść opisu danej osoby
- odmienia przymiotniki
- odmienia czasowniki nieregularne
- współdziała z grupą podczas pracy projektowej
- nazywa sklep, w którym można kupić konkretny
produkt
- rozumie usłyszaną nazwę sklepu
- rozumie podaną cenę
- zapisuje słownie podaną cenę
- stosować poznane zwroty w odpowiednim
kontekście
- prowadzi dialog w sklepie (pyta o konkretny
produkt, cenę, płaci)
- poprawnie stosuje przyimki in, auf z celownikiem i
biernikiem
- opisuje swój ubiór
- opisuje ubiór innej osoby
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- stosuje poprawne formy czasowników
nieregularnych
- stosuje poprawne formy przymiotników
- koordynować realizację projektu
1.7
2.4, 2.5
3.3
6.2, 6.3,
6.4
12.
1.7
2.3, 2.4
3.3
6.2, 6.3,
6.4
12.
1.7
2.3, 2.6
3.3
4.1
6.4
10.
1.7
2.2, 2.5
3.3
4.1
6.4
10.
- rozumie usłyszane nazwy części garderoby
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- określa główną myśl oferty promocyjnej
- rozumie ogólny sens tekstu w pamiętniku
- uzupełnia krótki dialog podanymi słowami zgodnie
z kontekstem
- posługuje się prostymi zwrotami, typowymi dla
klienta w sklepie
- zna formy zaimków osobowych w mianowniku i
celowniku
- rozumie ogólny sens zdania, mimo nieznajomości
słówek
- powiedzieć, jakiej części garderoby potrzebuje
druga osoba i uzasadnić, dlaczego
- rozumie treść oferty promocyjnej
- rozumie ogólny sens tekstu w pamiętniku
- odnajduje określone informacje w tekście
słuchanym
- pisze do koleżanki/kolegi, jakie rzeczy planuje
sobie kupić
- opowiada o swoich zakupach/zakupach innej
osoby
- prowadzi dialog w sklepie
- stosuje poprawne formy zaimka osobowego
- rozumie znaczenie słów w kontekście
1.7
2.4
3.2
4.1, 4.5
6.2, 6.4
7.2
9.
12.
1.7
2.3
3.2
4.1, 4.5
6.2, 6.4
7.2
9.
12.
2
6. Im Einkaufscenter
Nazwy sklepów
Położenie sklepów w galerii
handlowej
Rozmowa w sklepie
Zwroty związane z zakupami i
określeniami produktów
Plan centrum handlowego
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
- rozumie treść opisów sklepów
- rozumie treść opisów sklepów
1.7
1.7
- odnajduje określone informacje w słuchanym
- odnajduje określone informacje w słuchanym
2.4
2.3
tekście
tekście
3.2
3.2
- odnajduje określone informacje w czytanym
- odnajduje określone informacje w czytanym
6.2, 6.3,
6.2, 6.3,
tekście
tekście
6.4
6.4
- nazwa poziomy w centrum handlowym
- stosuje nazwy poziomów w centrum handlowym
10.
10.
- odpowiada na pytania zadawane przez
- rozmawia ze sprzedawcą
12.
12.
sprzedawcę
- aktywnie uczestniczy w grze dydaktycznej
- współdziała z grupą podczas gry dydaktycznej
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
- zna strategię uczenia się
Podręcznik: rozdział 1, lekcje 1-6 (str. 6–18), gramatyka (str. 19)
Zeszyt ćwiczeń : rozdział 1, lekcje 1-6
Płyta CD: ścieżki 1–12
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 1 i 2 (str. 20)
Projekty: Modenschau (str. 13)
Gry językowe: Eine Shoppingtour (str. 18)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (ZĆ)
Test sprawdzający 1 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 21)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat miejsc, w których można robić zakupy
Uczeń pisze e-mail na temat zakupów.
ABI-STUDIO (ZĆ)
3
ROZDZIAŁ 2 ESSEN
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Essen in der Stadt
Nazw lokali gastronomicznych
Umawianie się na spotkanie
Przyimki z biernikiem
2. Essen gehen
Nazwy potraw i napojów
Zwroty związane z zamawianiem
potraw i napojów w restauracji
oraz z płaceniem rachunku
Menu w restauracji
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
- nazywa lokale gastronomiczne
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- informuje, dokąd idzie, i co będzie robić
- zaprasza koleżankę/kolegę do lokalu i przyjmuje
zaproszenie
- udziela informacji na temat lokalu
gastronomicznego w pobliżu
- rozumie nazwy potraw i napojów w menu
- przyporządkowuje potrawy do kategorii
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- porządkuje dialog w restauracji
- używa typowych zwrotów w sytuacji zamawiania
posiłku w restauracji i płacenia rachunku
- współdziała z grupą podczas gry dydaktycznej
4
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- opisuje różne rodzaje lokali gastronomicznych
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- podaje kilka informacji na temat wieży
telewizyjnej w Berlinie
- umawia się na spotkanie z koleżanką/kolegą
- opowiada o lokalu gastronomicznym w pobliżu
- potrafi powiedzieć, jakie potrawy i napoje
znajdują się w menu
- prowadzi dialog w restauracji/kawiarni
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- porządkuje dialog w restauracji
- powiedzieć, co najchętniej zamawia w restauracji
- aktywnie uczestniczy w grze dydaktycznej
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1.P
1.6
1.6
2.4, 2.6 2.3, 2.5
3.3
3.3
4.1
4.1
6.2, 6.4, 6.2, 6.4,
6.5
6.6
12.
12.
13.
13.
1.6
2.4, 2.5
3.3, 3.4
6.2, 6.3,
6.11
9.
10.
13.
1.6
2.3, 2.4
3.3, 3.4
6.2, 6.3,
6.13
9.
10.
13.
3. Frühstück und Abendessen
Nazwy posiłków
Nazwy produktów spożywczych
Czasowniki nieregularne, np.
essen
4. Mittagessen
Nazwy dni tygodnia
Miejsca, w których można zjeść
obiad
Jadłospis w stołówce szkolnej
Nawyki żywieniowe
Czasownik essen
- wymienia nazwy posiłków
- wymienia nazwy produktów spożywczych
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- mówi, co je na śniadanie i kolację
- uzyskuje informację od koleżanki/kolegi o tym, co
ona/on jada na śniadanie i kolację
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- wymienia produkty potrzebne do przygotowania
ulubionej potrawy na śniadanie /kolację
- odmienia czasownik essen
- wymienia miejsca, w których można zjeść obiad
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- opowiada, gdzie jedzą obiad wskazane osoby
- rozumie treść jadłospisu
- pyta, co kolega/koleżanka zamawia w szkolnej
stołówce
- wymienia potrawy popularne w Niemczech
- mówi, co jada na obiad
- poprawnie stosuje czasownik essen
- współdziała z grupą podczas pracy projektowej
5
- opowiada, co jada na śniadanie i na kolację
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- rozumie treść przepisu kulinarnego
- koryguje poprawność informacji w tekście
- opisuje ulubioną potrawę na śniadanie/kolację
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- opowiada rozmówcy, co jest potrzebne do
przygotowania danej potrawy
- stosuje poprawne formy czasownika essen
1.6
2.4
3.3
4.1
6.2, 6.4
9.
12.
1.6
2.3
3.3
4.1
6.2, 6.4
9.
12.
- wymienia miejsca, w których można zjeść obiad
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- opowiada, gdzie jedzą obiad wskazane osoby
- rozumie treść jadłospisu
- przekazuje koledze/koleżance informacje o
szkolnym jadłospisie
- prowadzi dialog w szkolnej stołówce
- rozumie szczegółowo artykuł prasowy
- opisuje obiad rodzinny
- pisze w e-mailu do kolegi/koleżanki, m.in. o tym,
co będzie dzisiaj na obiad
- opisuje zwyczaje kulinarne Niemców
- aktywnie współdziała z grupą podczas pracy
projektowej
1.6,
1.15
2.4
3.3
4.1
5.1
6.2, 6.4
12.
1.6,
1.15
2.3
3.3
4.1
5.1
6.2, 6.4
12.
Lekcja 5. Kochrezept
Przepisy kulinarne
Określenia miar w przepisach
kulinarnych
Nazwy czynności w przepisach
kulinarnych
Tryb rozkazujący
6. Festliches Essen
LEKSYKA
Menu przyjęcia
Słownictwo związane z
nakrywaniem do stołu
Czasownik mögen
Przysłówki zuerst, dann, später,
zum Schluss
- zna nazwy produktów wymienione w przepisie
kulinarnym
- wskazuje zdjęcia przedstawiające określone
czynności
- rozpoznaje nazwy produktów w słuchanym
tekście
- rozpoznaj nazwy czynności w słuchanym tekście
- wymienia czynności wykonywane podczas
robienia sałatki
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- podaje przepis kulinarny
- stosuje formy trybu rozkazującego
- zna strategię uczenia się
- zna nazwy potraw
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- potrafi napisać listę zakupów
- odczytuje pozytywne i negatywne reakcje na
podstawie intonacji
- planuje menu na przyjęcie
- potrafi powiedzieć, co lubi, a czego nie lubi
- przyporządkowuje ilustracje do czytanego tekstu
- pisze sms-a i udziela porady dotyczącej nakrycia
stołu
- współdziała z grupą podczas wykonywania
grupowego zadania
- zna strategię uczenia się
6
- opisuje czynności przedstawione na zdjęciach
- opowiada, jak się robi placki ziemniaczane
- opowiada, jak się robi sałatkę z ananasa
- podaje przepis kulinarny, stosując poprawne
formy trybu rozkazującego
- pisze przepis na swoją ulubioną potrawę
- poprawnie buduje zdania rozkazujące
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
1.6
2.4, 2.5
4.1
6.4
7.2
8.1
9.
12.
1.6
2.3, 2.4
4.1
6.4
7.2
8.1
9.
12.
- zna nazwy wielu potraw
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- uzgadnia z koleżanką/kolegą menu na uroczyste
przyjęcie
- potrafi powiedzieć, co należy kupić na przyjęcie
- potrafi napisać listę zakupów
- odczytuje pozytywne i negatywne reakcje na
podstawie intonacji
- planuje menu na przyjęcie
- potrafi powiedzieć, co lubi, a czego nie lubi
- przyporządkowuje ilustracje do czytanego tekstu
- pisze sms-a i udziela porady dotyczącej nakrycia
stołu
- potrafi opisać nakrycie stołu
- napisać odpowiedź na sms z zapytaniem o sposób
nakrywania do stołu
- koordynuje wykonanie zadania w grupie
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
1.6
2.4, 2.6
3.2
4.1
5.1
6.4, 6.7
7.2
8.1
10.
11.
12.
1.6
2.3, 2.5
3.2
4.1
5.1
6.4, 6.8
7.2
8.1
10.
11.
12.
Kaleidoskop DACH 1
Essen in den DACH- Ländern
Nazwy potraw pochodzących z
krajów niemieckiego obszaru
językowego
Porównanie kuchni państw DACH
z kuchnia polską
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
- wymienia nazwy potraw typowych dla krajów
niemieckiego obszaru językowego
- wskazuje zdjęcia określonych potraw
- odnajduje określone informacje w tekście na
temat typowych potraw w krajach DACH
- informuje, jakie potrawy są typowe dla kuchni
polskiej
- wymienić charakterystyczne potrawy kuchni
państw niemieckojęzycznych i kuchni polskiej
- opisać potrawy typowe dla krajów DACH
- określić, która kuchnia jest najbardziej podobna
do polskiej i uzasadnić, dlaczego
- wymienić charakterystyczne cechy polskiej
kuchni
1.6,
1.15
3.3
4.1, 4.5
6.7
12.
13.
1.6,
1.15
3.3
4.1, 4.5
6.8
12.
13.
Podręcznik: rozdział 2, lekcje 1-6 (str. 22–33), gramatyka (str. 34)
Zeszyt ćwiczeń : rozdział 1, lekcje 1-6
Kaleidoskop DACH 1: str. 37
Płyta CD: ścieżki 13–23
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 3 i 4 (str. 35)
Projekty: Mittagessen in meiner Familie (str. 29)
Gry językowe: Was darf’s sein? (str. 25)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (ZĆ)
Test sprawdzający 2 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 36)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat posiłków w restauracji.
Uczeń pisze e-mail na temat ulubionej potrawy.
ABI-STUDIO (ZĆ)
7
ROZDZIAŁ 3 PARTY
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Partyanlässe
Nazwy świąt i uroczystości
rodzinnych
Nazwy imprez
okolicznościowych
Zwroty charakterystyczne dla
zaproszeń
Zaproszenia na różne
uroczystości (nazwy świąt w
krajach DACH)
Koniugacja czasownika einladen
Liczebniki porządkowe w
określeniach dat
Przyimki związane z
określeniem czasu: ab, bis, um,
von... bis...
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
- wymienia nazwy uroczystości rodzinnych i imprez
okolicznościowych
- rozumie treść zaproszeń związanych z
uroczystościami rodzinnymi i imprezami
okolicznościowymi oraz przyporządkowuje treść
zaproszeń do nazw uroczystości
- odnajduje w zaproszeniu informacje związane z
terminem (data i godzina), miejscem i charakterem
imprezy
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- poprawnie stosuje czasownik einladen
- zna strategię uczenia się
8
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- wymienia nazwy uroczystości rodzinnych i imprez
okolicznościowych
- rozumie treść zaproszeń związanych z
uroczystościami rodzinnymi i imprezami
okolicznościowymi oraz przyporządkowuje treść
zaproszeń do nazw uroczystości
- odnajduje w zaproszeniu informacje związane z
terminem (data i godzina), miejscem i charakterem
imprezy
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- poprawnie stosuje czasownik einladen
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.5
1.5
2.4
2.3
3.3
3.3
4.2
4.2
7.2
7.2
9.
9.
12.
12.
2. Einladung
Słownictwo związane
z zapraszeniem gości na
przyjęcie
Nazwy uroczystości
i okazji do świętowania
Ustalenie miejsca i terminu
przyjęcia/imprezy
okolicznościowej
Przyjmowanie/odrzucenie
zaproszenia
Podanie określeń czasu: am
Wochenende, am Samstag
Abend, um 17 Uhr
- rozumie treść zaproszenia
- porządkuje fragmenty tekstu w logicznej
kolejności
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- rozumie przyczynę odrzucenia zaproszenia
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- prowadzi dialog według schematu i zaprasza
koleżankę/kolegę na przyjęcie/imprezę
- przyjmuje/odrzuca zaproszenie
- stosuje czasownik modalny müssen
- współdziała z grupą w podczas pracy projektowej
- rozumie treść zaproszenia
- przyjmuje/odrzuca zaproszenie
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- porządkuje fragmenty tekstu w logicznej
kolejności
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- prowadzi swobodnie dialog i zaprasza
koleżankę/kolegę na przyjęcie/imprezę
- pisze e-mail i uzasadnia w nim, czemu nie
przyjdzie na przyjęcie/imprezę
- stosuje poprawne formy czasownika müssen
- aktywnie współdziała z grupą w ramach pracy
projektowej
1.5
2.4
3.3
5.2
6.2
6.5
10.
1.5
2.3
3.3
5.2
6.2
6.6
10.
- wymienia czynności związane z przygotowaniem
do przyjęcia
- przyporządkowuje zwroty do ilustracji
- wymienia przedmioty potrzebne do
przygotowania imprezy
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- tworzy formy trybu rozkazującego w liczbie
mnogiej
- zna strategię uczenia się
- opowiadać o czynnościach związanych z
przygotowaniem przyjęcia
- prowadzi dialog na temat przygotowań do
imprezy
- opowiada, jaki jest podział obowiązków
związanych z przygotowaniem przyjęcia
- opowiada, jak przygotowuje się do imprezy
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- stosuje poprawnie formy czasownika w trybie
rozkazującym
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
1.5
2.4
3.3
4.2
6.2, 6.4
12.
1.5
2.3
3.3
4.2
6.2, 6.4
12.
Koniugacja czasownika
modalnego müssen
3. Partyvorbereitung
Słownictwo związane z
przygotowaniem przyjęcia
Nazwy produktów i
przedmiotów potrzebnych do
zorganizowania przyjęcia
Czynności dotyczące organizacji
przyjęcia
Formy trybu rozkazującego w
liczbie mnogiej
9
4. Die Gäste kommen
Słownictwo związane
z przyjmowaniem gości
Rekcja czasowników: sich
freuen über, danken für,
gratulieren zu
Rzeczownik i zaimek osobowy w
celowniku
5. Party-Tratsch
Opis spotkania
towarzyskiego/przyjęcia
Wyrażanie pochwały i krytyki
6. Nach der Party
Nazwy mebli i wyposażenia
domu
Przyimki miejsca z
rzeczownikami w celowniku
Koniugacja czasowników:
hängen, liegen, sitzen, stecken,
stehen, bleiben
- potrafi zaprosić gości do środka
- składa życzenia
- wręcza prezent
- dziękuje za otrzymany upominek
- stosuje zasadę akcentowania wyrazów
złożonych
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- stosuje rzeczownik/zaimek osobowy w
celowniku
- stosuje rekcję wybranych czasowników
- przyporządkowuje zdania do zdjęć z przyjęcia
- opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania do niego
- rozróżnia wypowiedzi krytyczne i pochwały na
temat przebiegu imprezy, gości, jedzenia
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- prowadzi dialog według schematu
- współdziała z grupą podczas gry towarzyskiej
- wymienia nazwy mebli i wyposażenia mieszkania
- opisuje położenie przedmiotów w pokoju
- przyporządkowuje słowa do obrazków
- stosuje przyimki z celownikiem
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- pisze krótki e-mail do gospodarza imprezy z
podziękowaniem
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- potrafi zaprosić gości do środka
- składa życzenia
- wręcza prezent
- dziękuje za otrzymany upominek i wyraża opinię
na jego temat
- stosuje zasadę akcentowania wyrazów
złożonych
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- stosuje rzeczownik/zaimek osobowy w
celowniku
- stosuje rekcję wybranych czasowników
- opisuje własnymi słowami zdjęcia z
przyjęcia/spotkania towarzyskiego
- rozróżnia wypowiedzi krytyczne i pochwały na
temat przebiegu imprezy, gości, jedzenia
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- wyraża opinię na określony temat
- wyraża krytykę lub pochwałę na temat przebiegu
imprezy, gości, jedzenia
- aktywnie uczestniczy w grze towarzyskiej
- opisuje szczegółowo położenie mebli
i wyposażenia w domu
- stosuje poprawnie przyimki miejsca w celowniku
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- pisze obszerny e-mail do gospodarza imprezy,
opisując swoje wrażenia
i dziękując za zaproszenie
1.5
2.4
4.1
6.2, 6.8
8.1
9.
1.5
2.3
4.1
6.2, 6.9
8.1
9.
1.5
2.4
4.1, 4.5
5.1, 5.2
6.2, 6.4,
6.7, 6.8
8.1
10.
12.
1.5
2.3
4.1, 4.5
5.1, 5.2
6.2, 6.4,
6.8, 6.9
8.1
10.
12.
1.5
2.4
4.1, 4.2
7.6
9.
10.
1.5
2.3
4.1, 4.2
7.7
9.
10.
10
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
Podręcznik: rozdział 3, lekcje 1-6 (str. 38–49), gramatyka (str. 50-51)
Zeszyt ćwiczeń : rozdział 1, lekcje 1-6
Płyta CD: ścieżki 24–33
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 5 i 6 (str. 52)
Projekty: Partyeinladung (str. 41)
Gry językowe: Ein Party-Spiel (str. 47)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla
nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (ZĆ)
Test sprawdzający 3 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 53)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat organizacji imprezy tematycznej.
Uczeń opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania dotyczące imprezy.
Uczeń pisze zaproszenie na imprezę.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
11
ROZDZIAŁ 4 REISEN
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Wymagania edukacyjne
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Urlaubsmöglichkeiten
Nazwy miejsc, w których można
spędzać wakacje
Opis ofert wakacyjnych
Wakacyjne regiony w krajach
niemieckiego obszaru
językowego
Formy spędzania wakacji
Przeczenie nicht
2. Urlaubspläne
Formy podróżowania
Nazwy miejsc noclegowych
Opis miejsca, w którym spędza
się urlop
Szyk zdania ze spójnikiem weil
Podstawowe (P)
Uczeń:
- rozumie ogólny sens ofert wakacyjnych
- wymienia nazwy miejsc wakacyjnych
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- pyta rozmówcę, gdzie najchętniej spędza wakacje
- informuje rozmówcę, gdzie najchętniej spędza
wakacje/urlop
- mówi w kilku zdaniach, w jaki sposób spędza
wakacje/urlop
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- buduje zdania przeczące z nicht
- wypełnia ankietę dotyczącą wakacji, form
podróżowania i miejsc noclegowych
- pyta rozmówcę o jego plany wakacyjne
- pyta rozmówcę o ulubiony sposób podróżowania
oraz miejsce noclegowe
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytany tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- zna strategię uczenia się
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- opisuje miejsca wakacyjne
- opowiada o swoich wrażeniach wakacyjnych
- opowiada, gdzie najchętniej spędza wakacje
- opowiada, jak spędza wakacje
- stosuje poprawnie przeczenie nicht w zdaniu
- prowadzi dialog na temat planów wakacyjnych
- opowiada o ofercie wakacyjnej
- uzasadnia wybór ofert wakacyjnej
- wyraża swoją opinię
- opowiada o możliwościach spędzenia urlopu w
swojej miejscowości
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytany tekście
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.8
1.8
2.4
2.3
3.3, 3.6 3.3, 3.6
4.1, 4.5 4.1, 4.5
6.2, 6.4 6.2, 6.4
9.
9.
12.
12.
13.
13.
1.8
2.4
3.3
4.2, 4.5
6.4
9.
10.
12.
1.8
2.3
3.3
4.2, 4.5
6.4
9.
10.
12.
12
3. Reisevorbereitungen
Słownictwo związane z
przygotowaniem do podróży
Czasownik modalny sollen
4. Koffer packen
Nazwy ubrań i przedmiotów
potrzebnych w podróży i na
wakacjach
Odmiana przymiotnika po
rodzajniku nieokreślonym
5. Am Bahnhof und Flughafen
Słownictwo związane z
rozkładem jazdy i kupnem biletu
Rozkład jazdy
Bilety kolejowe i lotnicze
Zdania pytające: W-Fragen
- przyporządkowuje zwroty do obrazków
- robi listę czynności i spraw do załatwienia przed
podróżą
- opowiada o przygotowaniach do podróży
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- stosuje czasownik modalny sollen
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- wymienia nazwy ubrań i przedmiotów i określa je
za pomocą przymiotników
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- opowiada, co zabiera ze sobą na wakacje
- dobiera ilustrację do czytanego tekstu
- stosuje prawidłowe formy przymiotnika po
rodzajniku nieokreślonym
- zna strategię uczenia się
- współdziała z grupą podczas gry dydaktycznej
- rozumie informacje zamieszczone w rozkładzie
jazdy i na biletach
- uzyskuje informacje na temat rozkładu jazdy
- udziela informacji na temat rozkładu jazdy
- pyta o odjazd i przyjazd pociągu
- pyta o cenę biletu
- pyta o czas trwania podróży pociągiem
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- kupuje bilet na pociąg
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- przyporządkowuje zwroty do obrazków
- robi listę czynności i spraw do załatwienia przed
podróżą
- opowiada o przygotowaniach do podróży
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- stosuje poprawnie czasownik modalny sollen
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- opowiada o przygotowaniach do podróży
- opisuje czynności związane z pakowaniem
- aktywnie uczestniczy w grze językowej
- poprawnie stosować odmianę przymiotnika po
rodzajniku nieokreślonym
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- opowiada, co zabiera ze sobą na wakacje
- dobiera ilustrację do czytanego tekstu
- stosuje prawidłowe formy przymiotnika po
rodzajniku nieokreślonym
- efektywnie stosuje strategię uczenia się
- swobodnie udziela informacji na temat rozkładu
jazdy
- swobodnie stawia pytania dotyczące podróży
pociągiem
- odgrywa rolę podróżnego
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- kupuje bilet na pociąg
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- prowadzić dialog dotyczący kupna biletu
1.8
2.4
3.3
4.1
9
12.
1.8
2.3
3.3
4.1
9
12.
1.8
2.4
3.3
4.1, 4.2
6.4
9.
10.
1.8
2.3
3.3
4.1, 4.2
6.4
9.
10.
1.8
2.4
3.3
6.2, 6.4
12.
1.8
2.3
3.3
6.2, 6.4
12.
13
6. Urlaubsgrüße
Różne formy spędzania wakacji
Kaleidoskop DACH 2
Die beliebtesten Urlaubsziele
der Deutschen…
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- poprowadzić według schematu dialog na temat
wakacji
- pisze krótkie pozdrowienia z wakacji
- odnajduje określone informacje w słuchanym
tekście
- odnajduje określone informacje w czytanym
tekście
- pisze pozdrowienia z wakacji (dłuższa forma
użytkowa)
- prowadzi swobodnie dialog na temat wakacji
- zna ulubione cele wakacyjne mieszkańców DACH
- robi listę ulubionych miejsc urlopowych Polaków
- opowiada o ulubionych miejscach urlopowych
mieszkańców krajów DACH i Polaków
- przygotowuje i przeprowadza wywiad na temat
wyjazdów wakacyjnych Polaków
Ulubione cele podróży
mieszkańców państw
niemieckojęzycznych
Porównanie ulubionych celów
podróży mieszkańców Polski i
krajów niemieckojęzycznych
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
1.8
2.4
3.3
5.1, 5.3
6.2 6.5
7.1
9.
12.
1.15
3.1, 3.3
4.1
6.2, 6.4
6.7
1.8
2.3
3.3
5.1, 5.4
6.2 6.6
7.1
9.
12.
1.15
3.1, 3.3
4.1
6.2, 6.4
6.8
Podręcznik: rozdział 4, lekcje 1-6 (str. 54–67), gramatyka (str. 68)
Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, lekcje 1-6
Kaleidoskop DACH 2: str. 72-73
Płyta CD: ścieżki 34-42
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 7 i 8 (str. 69)
Projekty: Urlaub in meinem Wohnort (str. 59)
Gry językowe: Urlaubsquartett (str. 63)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (ZĆ)
Test sprawdzający 4 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 70)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat możliwości spędzenia wakacji w wybranej miejscowości.
Uczeń opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania dotyczące wakacji.
Uczeń pisze kartkę i podaje informacje na temat planów wakacyjnych.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
14
Rozdział 5 Um die Welt herum
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
1. Austauschjahr
- przedstawia się i reaguje na przedstawienie innej
osoby
Przedstawianie się, zawieranie
- określa cel wyjazdu
znajomości
- opowiada o swoich podróżach
Powody wyjazdów zagranicznych - zadaje pytania na temat podróży
- stosuje poprawnie zdania przyczynowe ze
spójnikami weil i denn
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
2. Die Neue
Nazwy części twarzy
Przymiotniki określające wygląd
Nazwy cech charakteru
- przyporządkowuje wyrazy do elementów ilustracji
- nazywa części twarzy
- opisuje swojego awatara
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- pracuje ze słownikiem dwujęzycznym
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- nazywa cechy swojej przyjaciółki/swojego
przyjaciela
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- przedstawia się i reaguje na przedstawienie innej
osoby
- określa cel wyjazdu, podając własne pomysły
- redaguje własny komentarz na bloga na temat
powodów, dla których podróżuje
- stosuje poprawnie zdania
przyczynowe ze spójnikami weil i denn
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne i
poprawnie wymawia niemieckie słowa i zdania
- przyporządkowuje wyrazy do elementów ilustracji
- nazywa części twarzy
- opisuje szczegółowo swojego awatara
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne i
poprawnie wymawia niemieckie słowa i zdania
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- pracuje ze słownikiem dwujęzycznym
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- opowiada o swojej przyjaciółce/swoim przyjacielu
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.3
1.3
2.4
2.3
3.4, 3.5 3.4, 3.5,
4.5
3.6
6.1, 6.2, 4.5
6.3
6.1, 6.2,
12
6.3
13
12
13
1.1, 1.5
2.4
4.1
6.7
8.1
12
13
1.1, 1.5
2.3
4.1, 4.5
6.8
8.1
12
13
15
3. Neues Jahr, neues Haar
Opisywanie wyglądu
zewnętrznego
Stosowanie form czasu
przeszłego Präteritum
czasowników haben i sein
Stopniowanie przymiotników i
przysłówków
4. Abenteuer-Reise
Opowiadanie o wakacyjnych
przygodach
Tworzenie form Partizip II
czasowników regularnych i
nieregularnych
Tworzenie form Partizip II
czasowników nierozdzielnie
złożonych
- opisuje wygląd osób przedstawionych na
ilustracjach
- określa różnice w wyglądzie osób - porównuje
ilustracje
- zna formy czasu Präteritum czasowników haben i
sein
- zna sposoby tworzenia form stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników i przysłówków
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- rozróżnia długie [i:]i krótkie [I].
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- zna zasady tworzenia czasu Perfekt
- zna zasady tworzenia Partizip Perfekt
- zna zasady tworzenia Partizip Perfekt dla
czasowników nierozdzielnie złożonych
- na podstawie ilustracji opowiada o aktywnościach
różnych osób w czasie przeszłym
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładów
- współdziała z grupą podczas gry
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- opisuje wygląd osób przedstawionych na
ilustracjach
- określa różnice w wyglądzie osób - porównuje
ilustracje
- poprawnie stosuje formy czasu Präteritum
czasowników haben
i sein
- opowiada o zmianach w wyglądzie swoich
koleżanek i kolegów stosując formy stopnia
wyższego i najwyższego przymiotników i
przysłówków
- rozróżnia długie [i:]i krótkie [I]
i poprawnie wymawia słowa
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- zna zasady tworzenia czasu Perfekt
- zna zasady tworzenia Partizip Perfekt
- zna zasady tworzenia Partizip Perfekt dla
czasowników nierozdzielnie złożonych
- na podstawie ilustracji opowiada o aktywnościach
różnych osób w czasie przeszłym
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładów
- opowiada o ciekawych wydarzeniach podczas
wakacji/ferii
- bierze aktywny udział w grze
1.1
3.3
4.1
1.1
3.3
4.1
1.8
2.2, 2.4,
2.6
3.4
4.1, 4.3
10
1.8
2.1, 2.3,
2.4
3.3
4.1, 4.4
10
16
5. Urlaubshorror
Opowiadanie o pechowych
sytuacjach podczas podróży
Tworzenie czasu przeszłego
Perfekt z czasownikami
posiłkowymi haben lub sein
6. Volles Programm
Atrakcje turystyczne w
niektórych krajach europejskich
Imprezy kulturalne
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu czytanego
- opowiada o wydarzeniach z przeszłości na
podstawie ilustracji
- układa dialogi według schematu i prezentuje je
- zna strategię uczenia
- opowiada o wydarzeniach z pobytu na wakacjach
wzbogacając je o własne przeżycia
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu czytanego
- opowiada o wydarzeniach z przeszłości na
podstawie ilustracji
- układa dialogi i prezentuje je,
- stosuje strategie uczenia się
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu czytanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- przedstawia swoje plany na przyszłość
- zna strategię uczenia się
- wymienia atrakcje turystyczne
w niektórych krajach europejskich
- wymienia nazwy imprez kulturalnych
- przedstawia swoje plany na przyszłość ,
wykorzystując różnorodne zwroty językowe
- formułuje wypowiedź na portalu
społecznościowym
- stosuje strategię uczenia się
Podręcznik: rozdział 5, lekcje 1-6 (str. 74–85), gramatyka (str. 86–87)
Zeszyt ćwiczeń: rozdział 5, lekcje 1-6
Płyta CD: CD2, ścieżki 1–12
Strategie uczenia się SEI SCHLAU 9 i 10 (str. 88)
Gry i zabawy językowe: Erzähl mir was ( str. 81)
1.8
2.3, 2.6
3.3
4.1, 4.3
6.2, 6.4
12
13
1.8
2.2, 2.5
3.3
4.1, 4.4
6.2, 6.4
12
13
1.5, 1.9
2.4
3.1
4.6
5.5
7.3
12
13
1.5. 1.9
2.2
3.1
4.5
5.5
7.6, 7.7
12
13
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: Kein Problem für mich! i tabela Potrafię
Test sprawdzający 5 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 89)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat wycieczki i atrakcji turystycznych.
Uczeń opisuje obrazek i odpowiada na pytania na temat podróżowania,\.
Uczeń pisze e-mail na temat swoich wakacji/ferii.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
17
Rozdział 6 Zu Hause
Liczba godzin: 7 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny
Wymagania edukacyjne
1. Immobilien
Nazwy budynków mieszkalnych
Opisywanie położenia domu
2. Wohnräume
Nazwy pomieszczeń
domowych
Opisywanie mieszkania
Podstawowe (P)
Uczeń:
- rozróżnia typy domów
- rozpoznaje określenia dotyczące położenia domu
- rozumie najważniejsze informacje z oferty biura
nieruchomości
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- rozwiązuje zadania na globalne i selektywne
rozumienie tekstu czytanego
- prowadzi dialog z koleżanką/kolegą na temat
przeczytanych tekstów
- opisuje swój dom
- współdziała z grupą podczas pracy projektowej
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- rozwiązuje zadania na globalne i szczegółowe
rozumienie tekstu słuchanego
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu czytanego
- bierze udział w grze językowej
- układa dialogi według podanego schematu i
prezentuje je,
- wymienia nazwy pomieszczeń w domu
- wymienia pomieszczenia znajdujące się w jego
domu
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- wymienia typy domów
- określa położenie domów
- rozumie większość informacji z oferty biura
nieruchomości
- poprawnie wymawia niemieckie słowa
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- rozwiązuje zadania na globalne i selektywne
rozumienie tekstu czytanego
- prowadzi dialog z koleżanką/kolegą na temat
przeczytanych tekstów
- opisuje szczegółowo swój dom
- bierze aktywny udział w pracy grupy nad
projektem
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- rozwiązuje zadania na globalne i szczegółowe
rozumienie tekstu słuchanego
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu czytanego
- bierze aktywny udział w grze językowej
- układa własne dialogi na temat mieszkania, jego
wielkości i rozkładu i prezentuje je
- opowiada o swoim domu
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.2
1.2
2.4, 2.5 2.3, 2.4
3.2
3.2
4.1
4.1
5.1
5.1
8.1
8.1
10
10
11
12
12
1.2
2.2, 2.3
3.3
4.1
6.4
8.1
10
1.2
2.2, 2.3
3.3
4.1
6.4
8.1
10
18
3. Einrichtung
Nazwy mebli i sprzętów
domowych
Urządzanie mieszkania
4. Wohngemeinschaft
Wspólnota mieszkaniowa
Ogłoszenia dotyczące mieszkań
5. Landluft, Stadtluft
Wady i zalety mieszkania na wsi
i w mieście
Zaimki zwrotne
- uzupełnia tekst na podstawie ilustracji
- zna strategie uczenia się
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- opowiada o umeblowaniu swojego pokoju
- (ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
(rozróżnia długie [o:] i krótkie [o])
- uzupełnia tekst na podstawie ilustracji
- stosuje strategie uczenia się
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- opowiada obszernie o umeblowaniu swojego
pokoju
- poprawnie wymawia niemieckie słowa
1.2
3.4
4.1
12
1.2
3.4
4.1
12
- zna pojęcie Wohngemeinschaft
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- rozumie ogłoszenia dotyczące mieszkań
- układa dialogi według podanego schematu i
prezentuje je
- pisze e-mail dotyczący oferowanego mieszkania
- adekwatnie stosuje pojęcie Wohngemeinschaft
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- udziela obszernych i poprawnych odpowiedzi na
pytania do tekstu słuchanego
- rozumie ogłoszenia dotyczące mieszkań
- układa dialogi według podanego schematu i
prezentuje je
- pisze e-mail dotyczący oferowanego mieszkania
1.2, 1.15
2.1, 2.4
3.3, 3.5
5.1
6.2, 6.4
1.2, 1.15
2.3
3.3, 3.5,
3.6
5.1, 5.12,
5.13
6.2, 6.4
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
- zna zasady stosowania zaimków zwrotnych
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- sporządza notatkę na temat zalet i wad mieszkania
w swojej miejscowości
- wymienia na podstawie notatek zalety i wady
mieszkania w swojej miejscowości
- zna strategię uczenia się
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
- poprawnie stosuje zaimki zwrotne
- rozwiązuje zadania na szczegółowe rozumienie
tekstu słuchanego
- sporządza notatkę na temat zalet i wad mieszkania
w swojej miejscowości
- opowiada na podstawie notatek o zaletach i
wadach mieszkania w swojej miejscowości
- porównuje życie na wsi i w mieście
- stosuje strategię uczenia się
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
1.2
2.4
3.2, 3.4
4.1
5.1
12
1.2
2.3
3.2, 3.4
4.1, 4.7
5.1, 5.7
12
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
19
6. Hauspflichten
Obowiązki domowe
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przyporządkowuje pojęcia do ilustracji
- rozwiązuje zadania na globalne i selektywne
rozumienie tekstu słuchanego
- porównuje ilustracje i przedstawia ich treść
- opowiada o obowiązkach domowych członków
swojej rodziny
- sporządza plan porządków domowych
Kaleidoskop DACH 1
- rozumie najważniejsze informacje z artykułu
prasowego na temat typowych
mieszkań w krajach DACH
- formułuje ankietę na temat typowych mieszkań w
Polsce, przeprowadza ją i przedstawia jej wyniki
Typowe mieszkania w krajach
DACH
Typowe mieszkania w Polsce
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przyporządkowuje pojęcia do ilustracji
- rozwiązuje zadania na globalne i selektywne
rozumienie tekstu słuchanego
- porównuje ilustracje i przedstawia szczegółowo ich
treść
- obszernie opowiada o obowiązkach domowych
członków swojej rodziny
- sporządza plan porządków domowych i opowiada
o nim
- rozumie najważniejsze informacje z artykułu
prasowego na temat typowych
mieszkań w krajach DACH
- formułuje ankietę na temat typowych mieszkań w
Polsce, przeprowadza ją i przedstawia jej wyniki
1.2
2.4
4.1, 4.2
12
1.2
2.3
4.1, 4.2
12
1.2, 1.15
3.3, 3.5
5.1
11
12
13
1.2, 1.15
3.3, 3.5
5.1
11
12
13
Podręcznik: rozdział 6, lekcje 1-6 (str. 90–103), gramatyka (str. 104)
Kalejdoskop DACH 3 (str. 107–109)
Zeszyt ćwiczeń: rozdział 2, lekcje 1-6
Płyta CD: CD2, ścieżki 13–23
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 11 i 12 (str. 105)
Projekty: Wohnhaus (str. 91)
Gry językowe: Wo ist Clara? (str. 95)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! i tabela Potrafię (str. 94-96)
Test sprawdzający 6 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 106)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat przeprowadzki do nowego mieszkania.
Uczeń opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania dotyczące porządku w pokoju i miejsca zamieszkania w dzieciństwie.
Uczeń pisze ogłoszenie dotyczące mieszkania.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
20
Rozdział 7 Gesundheit
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny i 1 godzina na test sprawdzający)
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Körperteile
Nazwy części ciała
Znane osoby
Opisywanie wyglądu osoby
2. Beschwerden
Nazwy dolegliwości
Nazwy chorób i ich symptomów
Udzielanie porad dotyczących
zdrowia
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
- zna nazwy części ciała
- opisuje poszczególne części ciała za pomocą
podstawowych określeń
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- bierze udział w grze dydaktycznej
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu słuchanego
- opisuje wygląd osoby przedstawionej na rysunku
- opisuje wybraną znaną osobę
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przyporządkowuje opisy przyczyn do ilustracji
prezentujących różne dolegliwości
- zna nazwy różnych dolegliwości
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozumie porady skierowane do chorych osób
- bierze udział w rozmowie na temat choroby i
porad z nią związanych
- rozróżnia długie [e:] i krótkie [Ɛ]
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- poprawnie stosuje nazwy części ciała
- opisuje poszczególne części ciała za pomocą
podstawowych określeń
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- bierze aktywny udział w grze dydaktycznej
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu słuchanego
- opisuje obszernie wygląd osoby przedstawionej na
rysunku
- obszernie opisuje wybraną znaną osobę
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przyporządkowuje opisy przyczyn do ilustracji
prezentujących różne dolegliwości
- poprawnie stosuje nazwy różnych dolegliwości
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozumie porady skierowane do chorych osób i
parafrazuje ich treść
- bierze aktywny udział w rozmowie na temat
choroby i porad z nią związanych
- rozróżnia długie[e:] i krótkie[Ɛ]
- poprawnie stosuje zdania przyczynowe weil i
dopełnieniowe dass
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.1, 1.9 1.1, 1.9
2.4
2.3
3.5
3.5
4.1
4.1
10
10
12
12
1.11
2.4, 2.5
6.2
8.1
12
1.11
2.3, 2.4
4.10
6.2, 6.10
8.1
12
21
3. Beim Arzt
Określenia podstawowych
specjalności lekarskich
Wizyta u lekarza
Stosowanie czasownika
modalnego dürfen
4. In der Apotheke
Nazwy lekarstw
Zakup lekarstw w aptece
Informacje na ulotce do
lekarstwa
- przyporządkowuje nazwy do opisów specjalności
lekarskich
- zna strategię uczenia się
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- układa i prezentuje dialog u lekarza z użyciem
podanego słownictwa
- łączy opisy dolegliwości z odpowiednią poradą
- opisuje obrazek i odpowiada na pytania o
postępowanie w czasie choroby
- uzupełnia regułę gramatyczną na podstawie
przykładu
- stosuje formy czasownika dürfen
- przyporządkowuje nazwy lekarstw do zdjęć
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- zna pojęcia występujące na ulotce do lekarstwa
- odpowiada po polsku na pytania dotyczące
informacji na ulotce
- układa i prezentuje dialog w aptece na podstawie
podanego schematu
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- przyporządkowuje nazwy do opisów specjalności
lekarskich
- stosuje strategię uczenia się
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- układa i prezentuje dialog u lekarza z użyciem
podanego słownictwa
- łączy opisy dolegliwości z odpowiednią poradą
- opisuje obrazek i odpowiada na pytania o
postępowanie w czasie choroby
- uzupełnia regułę gramatyczną na podstawie
przykładu
- poprawnie stosuje formy czasownika dürfen
- przyporządkowuje nazwy lekarstw do zdjęć
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- zna pojęcia występujące na ulotce do lekarstwa
- odpowiada po niemiecku na pytania dotyczące
informacji na ulotce
- układa i prezentuje dialog w aptece na podstawie
podanego schematu, wzbogacając go o własne
elementy
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
1.11
2.4
6.4
12
1.11
2.3
3.6
6.4
12
1.11
2.6
3.2
6.2, 6.4
8.2
11
12
13
1.11
2.5
3.2
6.2, 6.4
8.1
11
12
13
22
5. Gesund essen
Zdrowe odżywianie się
Wady i zalety diet
Tryb warunkowy Konditional 1
czasownika werden
- przyporządkowuje zdjęcia produktów
spożywczych do pojęć ogólnych
- ćwiczy wymowę podczas ćwiczeń fonetycznych
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- opowiada o tym, jak się odżywia
- rozpoznaje tryb warunkowy Konditional 1 w
wypowiedziach
- bierze udział w rozmowie na temat zdrowego
odżywiania się
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przekazuje koleżance/koledze podstawowe
informacje z przeczytanego tekstu
6. Gesund leben
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
Zdrowy i niezdrowy styl życia
- wymienia czynności, które sprzyjają zdrowiu i te,
Stosowanie spójników und, aber, które mu szkodzą
oder, sondern, denn, dann,
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
darum/deshalb/deswegen, sonst, tekstu słuchanego
trotzdem
- opisuje ilustrację zgodnie z zasadami ustnego
egzaminu maturalnego
- formułuje zasady zdrowego trybu życia
- pisze e-mail
- zna strategię uczenia się
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- przyporządkowuje zdjęcia produktów
spożywczych do pojęć ogólnych
- ćwiczy wymowę podczas ćwiczeń fonetycznych
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu ze słuchu
- formułuje rozbudowaną wypowiedź o tym, jak się
odżywia
- stosuje poprawnie tryb warunkowy Konditional 1
w wypowiedziach
- rozmawia na temat zdrowego odżywiania się
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- przekazuje koleżance/koledze większość
informacji z przeczytanego tekstu
1.11
2.4
3.3
4.2
6.2, 6.4,
6.7
8.1
1.11
2.3
3.3
4.2
6.2, 6.4,
6.8
8.1
- rozwiązuje zadania na selektywne i szczegółowe
rozumienie tekstu czytanego
- bierze udział w dyskusji na temat działań
sprzyjających zdrowiu i tych, które mu szkodzą
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- opisuje ilustrację zgodnie z zasadami ustnego
egzaminu maturalnego
- formułuje zasady zdrowego trybu życia
- opowiada o swoim trybie życia
- pisze e-mail
- stosuje strategię uczenia się
1.11
2.4
3.3, 3.4
4.2
5.2, 5.5
6.7
8.1
12
1.11
2.3
3.3, 3.5
4.2
5.2, 5.3,
5.5
6.8
8.1
12
23
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
Podręcznik: rozdział 7, lekcje 1-6 (str. 110–124), gramatyka (str. 125)
Zeszyt ćwiczeń: rozdział 3, lekcje 1-6
Płyta CD: CD2, ścieżki 24–37
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 13 i 14 (str. 126)
Gry językowe: Monster (str. 112)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (str. 103-105)
Test sprawdzający 7 (Poradnik dla nauczyciela
FITNESS-STUDIO (str. 127)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat dolegliwości/choroby.
Uczeń opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania dotyczące zdrowego trybu życia.
Uczeń pisze e-mail zawierający porady dotyczące zdrowego trybu życia.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
24
Rozdział 8 Rund um das Jahr
Liczba godzin: 6 (+ 1 godzina na test do samooceny + 1 godzina na test sprawdzający
Zakres tematyczny/
zakres gramatyczny
1. Wetter
Pogoda
Zaimek nieosobowy es
Wymagania edukacyjne
Podstawowe (P)
Uczeń:
- przyporządkowuje ilustracje do pojęć związanych
z pogodą
- przyporządkowuje pojęcia do opisów zjawisk
pogodowych
- nazywa zjawiska pogodowe
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- stosuje zaimek nieosobowy es
- zna typowe słownictwo związane z opisywaniem
pogody
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- zna strategię uczenia
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
- przyporządkowuje ilustracje do pojęć związanych z
pogodą
- przyporządkowuje pojęcia do opisów zjawisk
pogodowych
- nazywa zjawiska pogodowe
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie przykładu
- stosuje poprawnie zaimek nieosobowy es
- stosuje typowe słownictwo związane z opisywaniem
pogody
- ćwiczy wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie tekstu
słuchanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie tekstu
czytanego
- stosuje strategię uczenia
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Realizacja NPP
Treści nauczania
Poziom Poziom
IV.0
IV.1
1.13
1.13
2.3
2.2
3.3
3.3
4.3
4.3
12
12
25
2. Wetterbericht
Prognoza pogody
Stosowanie czasownika werden
3. Jahreszeiten
Nazwy pór roku
Zjawiska charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku
Czynności charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu czytanego
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- używa czasownika werden
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- rozpoznaje piktogramy dotyczące pogody i
potrafi je odczytać
- rozumie podstawowe informacje z przeczytanej i
wysłuchanej prognozy pogody
- przypisuje wypowiedzi do ilustracji
przedstawiających różne pory roku
- przyporządkowuje zwroty opisujące pogodę,
krajobraz i charakterystyczne czynności do pór
roku
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- zna zasadę tworzenia wierszyka typu Elfchen
- krótko opisuje swoją ulubioną porę roku
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie tekstu
czytanego
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie przykładu
- na podstawie piktogramów opisuje szczegółowo
prognozę pogody
- poprawnie używa czasownika werden
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie tekstu
słuchanego
- rozumie przeczytaną i wysłuchaną prognozę pogody
1.13
2.4
3.5
4.3
12
1.13
2.3
3.5
4.3
12
- przypisuje wypowiedzi do ilustracji przedstawiających
różne pory roku
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie tekstu
słuchanego
- pisze wierszyk typu Elfchen na temat dowolnej pory roku
- obszernie opisuje pogodę, krajobraz i czynności
charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
- obszernie opisuje swoją ulubioną porę roku
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
1.13
2.4
4.1, 4.4
12
1.13
2.3
4.1, 4.5
12
26
4. Gutes Wetter, schlechtes
Wetter
Opisywanie czynności
wykonywanych podczas ładnej i
podczas nieładnej pogody
Zdanie czasowe ze spójnikiem
wenn
5. Berlin: Sonne, New York:
Regen
Nazwy kontynentów
Pogoda i klimat na różnych
kontynentach
- opisuje ilustrację
- opisuje aktualną pogodę
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- uzupełnia zdania czasowe podanymi zwrotami
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- bierze udział w grze dydaktycznej
- rozróżnia długie [a:] i krótkie [a]
- opisuje ilustrację, słucha opisu innej ilustracji i
uzgadnia z koleżanką/kolegą różnice między
dwiema ilustracjami
- opisuje aktualną pogodę
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- stosuje zdania czasowe ze spójnikiem wenn
- opowiada, co robi przy dobrej, a co przy złej
pogodzie,
- bierze aktywny udział w grze dydaktycznej
- rozróżnia długie [a:] i krótkie [a]
- zna charakterystyczne cechy klimatu na różnych
- zna charakterystyczne cechy klimatu na różnych
kontynentach
kontynentach
- stosuje zdania ze spójnikiem wenn
- stosuje zdania ze spójnikiem wenn
- rozwiązuje zadania na globalne rozumienie tekstu - rozwiązuje zadania na globalne rozumienie tekstu
czytanego
czytanego
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
tekstu słuchanego
- krótko uzasadnia, na jakim kontynencie
- opowiada, na jakim kontynencie
chciałaby/chciałby mieszkać i dlaczego właśnie tam chciałaby/chciałby mieszkać i uzasadnia, dlaczego
właśnie tam
- stosuje różne rodzaje zdań przyczynowych.
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
1.13
2.4
4.1, 4.4
8.1
10
1.13
2.3
4.1, 4.5
8.1
10
1.13
2.4, 2.5
3.2
4.4, 4.6
12
1.13
2.3, 2.4
3.2
4.5, 4.8
12
27
6. Mode und die Jahreszeiten
Części garderoby noszone
w różnych porach roku
Stosowanie przymiotnika w
funkcji przydawki
Stosowanie przymiotnika po
rodzajniku określonym w
bierniku
- przyporządkowuje ubrania na ilustracjach do
różnych pór roku
- wymienia nazwy części garderoby noszonych
w różnych porach roku
- porównuje części garderoby, stosując przymiotnik
po rodzajniku określonym w bierniku
- wymienia nazwy części garderoby, które mu się nie
podobają
- stosuje przymiotnik w funkcji przydawki
- zna strategię uczenia się
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- współdziała z grupą podczas pracy projektowej
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
- przyporządkowuje ubrania na ilustracjach do
różnych pór roku
- opowiada, jakie ubrania nosi się
w różnych porach roku
- porównuje części garderoby, stosując przymiotnik
po rodzajniku określonym w bierniku
- wymienia nazwy części garderoby, które mu się nie
podobają
- stosuje przymiotnik w funkcji przydawki
- zna strategię uczenia się
- uzupełnia reguły gramatyczne na podstawie
przykładu
- rozwiązuje zadania na selektywne rozumienie
tekstu słuchanego
- aktywnie współdziała z grupą podczas pracy
projektowej
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
1.13, 1.7
2.4
4.1, 4.5
10
12
1.13, 1.7
2.3
4.1, 4.5
10
12
28
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Zadania sprawdzające
Matura
Podręcznik: rozdział 8 lekcje 1-6 (str. 128–139), gramatyka (str. 140–141)
Zeszyt ćwiczeń: rozdział 8, lekcje 1-6
Płyta CD: CD2, ścieżki 38–48
Strategie uczenia się: SEI SCHLAU 15 i 16 (str. 142)
Projekty: Die vier Modezeiten (str. 139)
Gry językowe: Der Wetterlauf (str. 135)
Kartkówki sprawdzające stopień opanowania słownictwa i struktur gramatycznych z lekcji 1-3 i 4-6 (Poradnik dla nauczyciela)
Test samooceny: KEIN PROBLEM FÜR MICH! (str. 110-112)
Test sprawdzający 4 (Poradnik dla nauczyciela)
FITNESS-STUDIO (str. 143)
Uczeń bierze udział w rozmowie na temat wyjazdu w tropiki.
Uczeń opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania dotyczące pór roku i pogody.
Uczeń pisze e-mail na temat swojej choroby i jej przyczyn.
ABI-STUDIO (ZĆ)
Neue Expedition Deutsch 1 © Wydawnictwo Szkolne PWN
29

Podobne dokumenty