Zamość dnia 13 grudnia 2006r AZP.332/111/ /06

Transkrypt

Zamość dnia 13 grudnia 2006r AZP.332/111/ /06
Zamość dnia 13 grudnia 2006r
AZP.332/111/
/06
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
Dotyczy : zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
stosownie do art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Pieczywa dla Sekcji Handlu
Detalicznego jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty w poszczególnych
zadaniach :
Zadanie 15 – Oferta nr 1/111/06 – złożona przez P.P.H. SMAKOŁYK, ul. Piłsudskiego 29b, 22
– 400 Zamość za cenę – 8.289,00 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 20 – Oferta nr 1/111/06 – złożona przez P.P.H. SMAKOŁYK, ul. Piłsudskiego 29b, 22
– 400 Zamość za cenę – 71.796,00 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 21 – Oferta nr 1/111/06 – złożona przez P.P.H. SMAKOŁYK, ul. Piłsudskiego 29b, 22
– 400 Zamość za cenę – 10.027,60 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 22 – Oferta nr 1/111/06 – złożona przez P.P.H. SMAKOŁYK, ul. Piłsudskiego 29b, 22
– 400 Zamość za cenę – 13.782,60 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 23 – Oferta nr 1/111/06 – złożona przez P.P.H. SMAKOŁYK, ul. Piłsudskiego 29b, 22
– 400 Zamość za cenę – 4.557,00 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych
Postępowanie AZP.332/111/06
Strona 1 z 2
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie w zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 , 19 zostało unieważnione, gdyż w tych zadaniach nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest
art. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, który
brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i
3.”
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych
Postępowanie AZP.332/111/06
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty