3 - BMW Motorrad

Transkrypt

3 - BMW Motorrad
Instrukcja obsługi
Alarm motocyklowy DWA 6
BMW Motorrad
The Ultimate
Riding Machine
Dane motocykla/dealera
Dane motocykla
Dane dealera
Model
Partner do konsultacji w serwisie
Numer ramy
Pani/Pan
Numer koloru
Numer telefonu
Pierwsza rejestracja
Numer rejestracyjny
Adres dealera /Telefon (pieczęć firmy)
Witamy w BMW Motorrad
Miło nam, że zdecydowałeś się
na zakup alarmu motocyklowego
BMW Motorrad DWA 6.
Przed użyciem tego systemu
prosimy o zapoznanie się z jego
obsługą. W tym celu prosimy o
przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego alarmu motocyklowego BMW Motorrad Twój
Dealer BMW Motorrad w każdej
chwili służy radą i pomocą.
Wiele radości z Twojego DWA 6
oraz szerokiej i bezpiecznej drogi
życzy
BMW Motorrad.
Spis treści
Aby znaleźć określony temat,
można skorzystać ze spisu haseł zamieszczonego na końcu tej
instrukcji obsługi.
1 Wskazówki ogólne . . . . . . 3
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skróty i symbole . . . . . . . . . . . . . 4
Aktualność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . 4
2 Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ogólne informacje na temat alarmu motocyklowego
DWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Elementy sterownicze . . . . . . . . 6
3 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aktywowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcja alarmu . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dezaktywowanie . . . . . . . . . . . . 10
Programowanie. . . . . . . . . . . . . . 11
Logowanie pilota . . . . . . . . . . . . 12
Synchronizacja . . . . . . . . . . . . . . 13
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 Dane techniczne . . . . . . . . 17
Alarm motocyklowy . . . . . . . . . 18
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5 Spis haseł . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wskazówki ogólne
Wskazówki ogólne
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skróty i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1
3
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wskazówki ogólne
Aktualność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
z
1
Wskazówki ogólne
4
z
Przegląd
W rozdziale 2 niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ogólny
zarys informacji na temat alarmu
motocyklowego. W rozdziale 3
opisane jest działanie alarmu motocyklowego, w rozdziale 4 wymienione są najważniejsze cechy
techniczne układu.
Skróty i symbole
Oznacza wskazówki ostrzegawcze, których należy
bezwzględnie przestrzegać ze względu na bezpieczeństwo
własne, bezpieczeństwo innych
oraz aby uchronić Twój motocykl
przed uszkodzeniem.
Szczególne wskazówki w
celu ułatwienia pracy przy
czynnościach z zakresu obsługi,
kontroli i regulacji oraz pracach
konserwacyjnych.
Oznacza koniec wskazówki.
Instrukcja wykonywania
czynności.
Wynik czynności.
Odsyłacz do strony z dalszymi informacjami.
Oznacza koniec informacji dotyczącej akcesoriów
lub wyposażenia.
Moment dociągający.
Dane techniczne
Aktualność
Wysoki poziom bezpieczeństwa
i jakości akcesoriów BMW zapewniony jest dzięki nieustającemu postępowi technicznemu.
Z tego też powodu mogą wy-
niknąć rozbieżności pomiędzy
instrukcją obsługi, a zakupionymi
akcesoriami. BMW Motorrad nie
może również wykluczyć pomyłek. Prosimy więc o zrozumienie,
iż na podstawie danych, ilustracji
i opisów nie mogą być wysuwane
żadne roszczenia.
Dane techniczne
Wszystkie dane dotyczące wymiarów, masy i mocy w tej instrukcji obsługi opierają się o wytyczne instytucji Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN)
i przestrzegają jej przepisów dot.
tolerancji. Możliwe są różnice
w poszczególnych wersjach krajowych.
Przegląd
Przegląd
Ogólne informacje na temat alarmu
motocyklowego DWA . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
5
Przegląd
Elementy sterownicze . . . . . . . . . . . . . . . 6
z
2
Przegląd
6
z
Ogólne informacje
na temat alarmu
motocyklowego DWA
Każda próba poruszenia motocykla, zmiany jego położenia,
uruchomienia przez osoby nieupoważnione lub odłączenia akumulatora powodują wyzwolenie
alarmu. Czułość instalacji została ustawiona tak, aby lekkie
poruszenie motocykla nie powodowało załączenie się alarmu.
Każda próba kradzieży sygnalizowana jest po uruchomieniu
alarmu akustycznie przez syrenę
i optycznie przez synchroniczne
miganie wszystkich czterech kierunkowskazów.
Sposób zachowania alarmu motocyklowego można częściowo
dopasować do własnych upodobań.
Oszczędzanie akumulatora
W celu ochrony akumulatora motocykla i dla podtrzymania zdolności rozruchowej, aktywowany
alarm motocyklowy automatycznie wyłącza się po upływie kilku
dni. Alarm pozostaje jednak aktywny przez przynajmniej siedem
dni.
Zakłócenia falami radiowymi
Instalacje i urządzenia radiowe,
które nadają sygnały na tej samej
częstotliwości jak pilot alarmu
motocyklowego DWA, mogą zakłócać jego działanie. W przypadku wystąpienia danych problemów należy skierować pilota
na motocykl z innego kierunku.
Elementy sterownicze
1
2
3
Lewy przycisk (rowkowany)
( 8)
Prawy przycisk ( 9)
LED
Informacja o położeniu
diody kontrolnej motocykla
umieszczona jest w instrukcji
obsługi motocykla.
Obsługa
Obsługa
Aktywowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcja alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
7
Programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Logowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Synchronizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Obsługa
Dezaktywowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
z
3
Uaktywnianie za pomocą
czujnika ruchu
Sygnał alarmu rozlegnie się
dwukrotnie (o ile ta funkcja została zaprogramowana).
Lampka kontrolna na motocyklu zacznie migać (0,1 sekundy
wł., 0,9 sekundy wył.).
Oszczędzanie
akumulatora
Faza uaktywniania
Obsługa
8
Aktywowanie
Alarm motocyklowy potrzebuje
ok. 15 sekund, aby zostać ostatecznie uaktywnionym. W tym
czasie nie nastąpi wyzwolenie
alarmu.
z
Aby uaktywnić funkcję alarmu,
nacisnąć jednokrotnie przycisk 1 pilota lub wyłączyć zapłon (o ile ta funkcja została
zaprogramowana).
Jeśli funkcja alarmu uaktywniona zostanie poprzez wyłączenie zapłonu, to faza uaktywniania rozpocznie się po 30 sekundach.
Rozpoczyna się faza aktywacji.
Kierunkowskazy zaświecą dwukrotnie.
Jeśli funkcja alarmu ma zostać
uaktywniona, a od wyłączenia zapłonu minęła ponad jedna minuta,
to należy wcisnąć przycisk 1 na
dłużej niż jedną sekundę. Po ok.
jednej godzinie w stanie nieaktywnym alarm motocyklowy wyłącza się w celu oszczędzania akumulatora. W celu uaktywnienia
funkcji alarmowej po tym okresie
należy włączyć i ponownie wyłączyć zapłon.
W przypadku transportu motocykla np. koleją, zaleca się wyłączenie czujnika ruchu. Silne wstrząsy
mogą spowodować niezamierzone załączenie się alarmu.
Dezaktywacja czujnika
ruchu
Podczas fazy aktywacji nacisnąć ponownie przycisk 1 pilota.
Kierunkowskazy zaświecą trzykrotnie.
Sygnał dźwiękowy rozlegnie się
trzykrotnie.
Czujnik ruchu zostanie dezaktywowany.
Alarm
3
9
Funkcja alarmu
Załączenie się alarmu
Alarm może zostać załączony
wskutek
zadziałania czujnika ruchu
włączenie zapłonu za pomocą
kluczyka bez autoryzacji
odłączenie alarmu od akumulatora motocykla (zasilanie odbywa się wówczas z akumulatora instalacji alarmowej)
Czas trwania alarmu wynosi
26 sekund. Po upływie kolejnych
12 sekund, układ jest ponownie
aktywny. Załączony alarm można
przerwać w dowolnym momencie
poprzez naciśnięcie przycisku 2
pilota. Funkcja ta nie powoduje
zmiany aktualnego statusu alarmu
motocyklowego.
Podczas alarmu rozlega się sygnał alarmowy i migają kierunkowskazy. Istnieje możliwość zaprogramowania rodzaju dźwięku
alarmowego.
Obsługa
Czujnik ruchu podczas
transportu motocykla
z
Przyczyna zadziałania
alarmu
zostanie to zasygnalizowanie jednokrotnym dźwiękiem.
10
Po dezaktywacji funkcji alarmu
dioda kontrolna alarmu motocyklowego sygnalizuje przez jedną
minutę przyczynę ewentualnego
zadziałania alarmu:
Miganie 1x: czujnik ruchu; motocykl został przechylony w
przód/tył
Miganie 2x: czujnik ruchu; motocykl został przechylony na
bok
Miganie 3x: zapłon włączony
przy użyciu kluczyka bez autoryzacji
Miganie 4x: odłączenie alarmu
od akumulatora motocykla
Dezaktywowanie
Sygnalizowanie
wyzwolenia alarmu
Funkcja alarmu może zostać wyłączona przy pomocy kluczyka zapłonu tylko
wówczas, gdy wyłącznik awaryjny
znajduje się pozycji roboczej.
Obsługa
3
z
Jeśli po ostatnim uaktywnieniu
funkcji alarmu został on wyzwolony, to po włączeniu zapłonu
Dezaktywacja funkcji
alarmu
Jeśli funkcja alarmu zostanie wyłączona za pomocą
pilota, a przy tym nie zostanie
włączony zapłon, w przypadku
zaprogramowanej funkcji „Aktywacja po wyłączeniu zapłonu”,
alarm zostanie automatycznie
ponownie włączony po upływie
30 sekund.
Kierunkowskazy zaświecą jeden
raz.
Sygnał alarmu rozlegnie się
jednokrotnie (o ile ta funkcja
została zaprogramowana).
Alarm zostanie dezaktywowany.
Nacisnąć jednokrotnie przycisk 2 pilota lub włączyć zapłon za pomocą kluczyka.
Oszczędzanie
akumulatora
Po ok. jednej godzinie w aktywnym stanie odbiornik pilota w
alarmie motocyklowym wyłącza
się w celu oszczędzania akumulatora. W celu dezaktywacji funkcji
alarmu po tym czasie należy włączyć zapłon.
Możliwości
programowania
Alarm motocyklowy może zostać
dostosowany w poniższych punktach do indywidualnych potrzeb:
Dźwięk potwierdzenia po aktywacji/dezaktywacji alarmu motocyklowego DWA dodatkowo
do sygnalizacji kierunkowskazami
Modulowany lub przerywany
dźwięk alarmu
Automatyczna aktywacja funkcji
alarmu przy wyłączaniu zapłonu
Ustawienia fabryczne
Alarm motocyklowy dostarczany
jest z następującymi ustawieniami
fabrycznymi:
Sygnał potwierdzenia po aktywacji/dezaktywacji alarmu motocyklowego DWA: nie
Dźwięk alarmu: przerywany
Automatyczna aktywacja funkcji
alarmu przy wyłączaniu zapłonu:
nie
Programowanie DWA
Wyłączyć funkcję alarmu.
Włączyć zapłon.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk 1.
Sygnał potwierdzenia załączy
się jeden raz.
W przeciągu dziesięciu sekund
wyłączyć zapłon.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk 2.
Sygnał potwierdzenia załączy
się jeden raz.
W przeciągu dziesięciu sekund
włączyć zapłon.
Sygnał potwierdzenia załączy
się trzy razy.
Funkcja programowania jest
aktywna.
Właściwe programowanie odbywa się w czterech krokach,
przy czym do kroku 2 nie jest
przyporządkowana żadna funkcja. Liczba sygnałów migowych
na lampce kontrolnej alarmu motocykla wskazuje aktywny etap
programowania. Naciśnięcie przycisku 1 potwierdzane jest przez
dźwięk alarmu, naciśnięcie przycisku 2 przez dźwięk potwierdzenia.
Krok 1: Czy po uaktywnieniu/
dezaktywacji alarmu ma się rozlegać sygnał potwierdzenia?
tak:
Wcisnąć przycisk 1.
3
11
Obsługa
Programowanie
z
nie:
Wcisnąć przycisk 2.
12
Krok 2:
Do tego kroku nie jest przyporządkowana żadna funkcja.
Nacisnąć przycisk 1 lub przycisk 2.
Obsługa
3
z
Krok 3: Jaki dźwięk alarmu ma
zostać wybrany?
modulowany:
Wcisnąć przycisk 1.
przerywany:
Wcisnąć przycisk 2.
Krok 4: czy po wyłączeniu zapłonu funkcja alarmu ma być
uruchamiana automatycznie?
tak:
Wcisnąć przycisk 1.
nie:
Wcisnąć przycisk 2.
Kiedy przerywane jest
programowanie?
Programowanie przerywane jest
przez wyłączenie zapłonu przed
zakończeniem ostatniego etapu
programowania
lub automatycznie, jeśli pomiędzy dwoma etapami programowania upłynie więcej niż
30 sekund.
W przypadku przerwania programowania, wprowadzone dane nie
są zapisywane.
Zapis programowania
Programowanie zapisywane jest
przez wyłączenie zapłonu po
zakończeniu ostatniego etapu
programowania
lub automatycznie w 30 sekund po zakończeniu ostatniego etapu programowania
Lampka kontrolna alarmu przestaje migać i rozlegają się cztery
dźwięki potwierdzenia.
Logowanie pilota
Kiedy konieczne jest
zalogowanie pilota?
W przypadku logowania dodatkowego pilota lub zastąpienia
zagubionego pilota nowym urządzeniem, należy zawsze logować
wszystkie piloty do alarmu motocyklowego DWA. Maksymalnie
można zalogować cztery piloty.
Wyłączyć funkcję alarmu.
Włączyć zapłon.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk 2.
Sygnał potwierdzenia załączy
się jeden raz.
W przeciągu dziesięciu sekund
wyłączyć zapłon.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk 2.
Sygnał potwierdzenia załączy
się jeden raz.
W przeciągu dziesięciu sekund
włączyć zapłon.
Sygnał potwierdzenia załączy
się dwa razy.
Można zalogować maksymalnie
cztery piloty alarmu motocyklowego. Logowanie każdego pilota
odbywa się w trzech krokach.
Przytrzymać wciśnięty przycisk 1 i przycisk 2.
Dioda pulsuje przez dziesięć
sekund.
Gdy tylko zgaśnie dioda, puścić
przycisk 1 i przycisk 2.
Dioda świeci się.
Nacisnąć przycisk 1 lub przycisk 2.
Sygnał dźwiękowy rozlegnie się
jeden raz.
Dioda gaśnie.
Pilot jest zalogowany.
Dla każdego kolejnego pilota
należy powtórzyć trzy ostatnie
opisane czynności.
Kończenie procesu
logowania
3
Logowanie zakończone zostanie
wtedy, gdy
zalogowano już cztery piloty
wyłączony zostanie zapłon
po wyłączeniu zapłonu, przez
30 sekund nie zostanie uruchomiony żaden przycisk
po zalogowaniu pilota, przez
30 sekund nie zostanie uruchomiony żaden przycisk
13
Po zakończeniu procesu logowania pulsuje dioda i załącza się trzy
razy sygnał potwierdzenia.
Synchronizacja
Kiedy konieczna jest
synchronizacja pilota?
Przeprowadzenie synchronizacji
pilota konieczne jest wówczas,
gdy przyciski pilota uruchamiane
były częściej niż 256x poza zasięgiem działania odbiornika. W
Obsługa
Logowanie pilota
z
3
Akumulator
Synchronizacja pilota
Baterie w pilocie należy wymieniać po upływie ok. 2 - 3 lat.
Słabą baterię można rozpoznać
po tym, że przy uruchomieniu
przycisku pilota dioda nie zaświeci się w ogóle lub zaświeci
się tylko na chwilę.
Obsługa
14
takim przypadku odbiornik przy
motocyklu nie będzie więcej reagował na sygnały z pilota.
z
Kiedy konieczna jest
wymiana baterii?
Wymiana baterii
Przytrzymać wciśnięty przycisk 1 i przycisk 2.
Dioda pulsuje przez dziesięć
sekund.
Gdy tylko zgaśnie dioda, puścić
przycisk 1 i przycisk 2.
Dioda świeci się.
Nacisnąć przycisk 1 lub przycisk 2.
Dioda gaśnie.
Pilota jest zsynchronizowany.
Zdemontować śrubę 4 i zdjąć
dolną część obudowy 5.
Wysunąć starą baterię 8 spod
uchwytu 6.
Niewłaściwy typ baterii lub
odwrotnie założona bateria
może spowodować zniszczenie
urządzenia.
Stosować zalecany typ baterii (patrz rozdział "Dane techniczne"). Przy zakładaniu baterii
zwrócić uwagę na prawidłowe
położenie biegunów.
Umieścić nową baterię; zwracając przy tym uwagę na to, aby
biegun plus baterii znajdował
się na górze.
Przyłożyć dolną część obudowy
noskiem 9 do przedniej krawędzi i zamknąć; zwracając przy
tym uwagę na oba bolce prowadzące 7.
Zamontować śrubę 4.
Dioda w pilocie świeci się, tzn.
konieczna jest synchronizacja
pilota.
3
W celu synchronizacji pilota w
obrębie zasięgu działania odbiornika należy dwukrotnie nacisnąć przycisk 1.
Dioda 3 zacznie pulsować i
zgaśnie po kilku sekundach.
Pilot jest ponownie gotowy do
działania.
Obsługa
15
z
Obsługa
3
16
z
Dane techniczne
Alarm motocyklowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pilot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
17
Dane techniczne
Dane techniczne
z
4
Dane techniczne
18
z
Alarm motocyklowy
Czas aktywacji podczas uruchamiania
15 s
Czas trwania alarmu
26 s
Czas aktywowania pomiędzy dwoma alarmami
12 s
Zakres temperatur
-40...85 °C
Napięcie robocze
9...16 V
Pilot
Zasięg działania pilota
10 m
Gotowość odbioru dla pilota
1 h, po wyłączeniu zapłonu
Częstotliwość sygnału
25 kHz, Taśma szeroka
Częstotliwość przenoszenia
433,92 MHz
Napięcie robocze
3V
Typ akumulatora
CR 2032
Typ akumulatora
Litowa
C
Czujnik ruchu
Dezaktywacja, 9
D
Dane techniczne
Normy, 4
Dezaktywacja
Alarm, 10
Czujnik ruchu, 9
F
Funkcja alarmu
Dezaktywacja, 10
L
Logowanie
Pilot, 13
P
Pilot
logowanie, 13
synchronizacja, 14
Programowanie, 11
S
Skróty i symbole, 4
U
Ustawienia fabryczne, 11
5
19
Spis haseł
A
Aktualność, 4
Aktywacja
z czujnikiem ruchu, 8
Akumulator
Wymiana, 14
z
W zależności od zakresu wyposażenia i akcesoriów tego motocykla, ale również w zależności
od wersji dla danego kraju mogą
wystąpić różnice w rysunkach i
opisach. Na tej podstawie nie
można wysuwać żadnych roszczeń.
Dane dotyczące wymiarów, masy,
zużycia paliwa i mocy zawierają
odpowiednie tolerancje.
Zastrzegamy sobie możliwość
zmian w konstrukcji, wyposażeniu
i akcesoriach.
Zastrzegamy sobie możliwość
pomyłek.
©2011 BMW Motorrad
Przedruk, także wyrywkowy, wyłącznie za pisemną zgodą BMW
Motorrad, Dział Posprzedażny.
Wydrukowano w Niemczech.
BMW recommends
Nr zamówieniowy:: 01 49 8 524 384
08.2011, Nakładka 5.1
*01498524384*
*01498524384*
*01498524384*

Podobne dokumenty