Historia i społeczeństwo

Komentarze

Transkrypt

Historia i społeczeństwo
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
KL. IV - VI
I.
CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne:
1. Chronologia historyczna.
Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego :okres
p.n.e., tysiąclecie, wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;
oblicza upływ czasu miedzy wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii
chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.
2. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu,
mapy, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i
porządkuje; stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych
wydarzeń historycznych i współczesnych.
3. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym,
posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje
je uzasadnić.
4. Zainteresowanie problematyką społeczną.
Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym – zadaje pytania
„dlaczego jest tak, jak jest?” i „czy mogłoby być inaczej?” oraz próbuje
odpowiedzieć na te pytania.
5. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się
z nich.
II.
Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności objęte
programem- treści nauczania:
1. Ja i moje otoczenie.
2. Historia – nasza przeszłość.
3. Czas i mapa w historii.
4. Z najdawniejszych dziejów.
5. W starożytnej Grecji.
6. W starożytnym Rzymie.
7. Polska pierwszych Piastów.
8. Społeczeństwo średniowiecza.
9. Polska i Krzyżacy.
10. Europejczycy odkrywają świat.
11. W Rzeczypospolitej szlacheckiej.
12. Upadek rzeczypospolitej
13. Walka o odzyskanie niepodległości.
14. Pod zaborami.
15. Odrodzenie państwa polskiego.
16. Między wojnami.
17. Druga wojna światowa.
18. Polska Rzeczpospolita Ludowa.
19. Polska współczesna.
20. Problemy ludzkości.
III.
Stosuję skalę ocen 1 – 6 wg kryterium procentowego
proponuję następującą zasadę przeliczania punktów na oceny
ze sprawdzianów ( prac klasowych ) dla uczniów:
0 – 24 % - niedostateczny (1)
25 – 49 % - dopuszczający (2)
50 – 74 % - dostateczny (3)
75 – 89 % - dobry (4)
90 – 94 % - bardzo dobry (5)
95 – 100% - celujący (6)
- uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do
indywidualnych możliwości i potrzeb :
0 % - 19 % - niedostateczny (1)
20% - 39 % - dopuszczający (2)
40 % - 70 % - dostateczny (3)
75 % - 89 % - dobry (4)
90% - 100% - bardzo dobry (5)
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim:
0 % - 14 % - niedostateczny (1)
15% - 34 % - dopuszczający (2)
35% - 59 % - dostateczny (3)
60 % - 74 % -dobry (4)
75 % - 100%-bardzo dobry
IV. Co i kiedy oceniamy?
1. Prace klasowe / sprawdziany/ - po każdym dziale, zapowiedziane z
tygodniowym uprzedzeniem.
2. Kartkówki – z dwóch, trzech lekcji bez zapowiedzi.
3. Odpowiedzi ustne – bieżące, aktywność na lekcji
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego /zeszytu ćwiczeń/ raz w
semestrze.
5. Prace domowe.
6. Zadania nadobowiązkowe – okazjonalnie.
V.
Umowa
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Uzasadnienie ustalonej oceny z historii w sposób przyjęty
przez nauczyciela przedmiotu.
3. Na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnia się
obowiązkowo sprawdzone i ocenione prace ucznia oraz inną
dokumentację dotyczącą oceniania.
4. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Jeżeli z
przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasa,
ma obowiązek to uczynić w ciągu 2 tygodni od ustąpienia
przyczyny nieobecności.
5. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej, jeśli otrzyma
ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania;
ocenę niedostateczną może poprawiać kilkakrotnie.
6. O wynikach sprawdzianu uczeń jest informowany w
terminie do 14 dni od daty jego napisania.
7. Na koniec semestru i roku nie przewiduje się sprawdzianu
końcowego, zaliczeniowego.
Oceny śródroczne i roczne wystawia się według skali :
Stopień niedostateczny (1)
Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń
wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na
tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy n-la.
Stopień dopuszczający (2)
Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające
zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki,
które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.
Stopień dostateczny (3)
Uczeń opanował podstawowe elementy wiadomości programowych
pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień. Zna niektóre
wydarzenia i postaci z dziejów regionu. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela
skorzystać z podstawowych źródeł informacji Potrafi wykonać proste zadania.
W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.
Stopień dobry (4)
Uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł
informacji. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania
o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem n-la. Poprawnie rozumuje w
kategoriach: przyczyna - skutek. Umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki
wydarzeń historycznych. Jest aktywny w czasie lekcji. Opanował materiał
programowy. Zna najważniejsze wydarzenia i postaci historyczne.
Stopień bardzo dobry (5)
Uczeń opanował materiał przewidziany programem nauczania. Sprawnie
korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez n-la źródeł informacji.
Potrafi również dotrzeć do innych źródeł wiadomości. Samodzielnie rozwiązuje
problemy i zadania postawione przez n-la posługując się nabytymi
umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze udział
w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności
historycznych. Potrafi poprawnie rozumować w kategorii: przyczyna – skutek
wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii ale
również pokrewnych przedmiotów.
Stopień celujący (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału
programowego. Dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i
przemyśleń. Zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza
poznawany w czasie lekcji. Potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości.
Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek i artykułów o
treści historycznej (odpowiednich do wieku). Proponuje samodzielne inicjatywy
rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w pracy
pozalekcyjnej. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i poza szkolnych.
Wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek
do określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi udowadniać swoje zdanie
używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie
wiedzy.
Opracował:
Zespół nauczycieli historii
PRZEDMIOTOWE
ZASADY OCENIANIA
Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
KL. IV – VI
DO PROGRAMU „WCZORAJ I DZIŚ”
WYDAWNICTWO NOWA ERA

Podobne dokumenty