Plan zajęć do kursu ”matematyka

Komentarze

Transkrypt

Plan zajęć do kursu ”matematyka
Kurs e-learningowy klasy III liceum ogólnokształcącego - matematyka
Robert Malenkowski
1
Plan zajęć do kursu
”matematyka - przygotowanie do matury”
1
Podstawowe informacje o kursie
Kurs skierowany jest do uczniów zdających maturę z matematyki. Przedmiotem kursu ”matematyka - przygotowanie do matury” jest zapoznanie uczestników z wymaganiami maturalnymi
z matematyki w stopniu podstawowym.
Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym i obejmował będzie część wykładową oraz ćwiczeniową. Łączny wymiar godzin kursu to 60 h lekcyjnych on-line (średnio 2 h tygodniowo). Kurs
rozpocznie się 19.10.2009 r. a zakończy 30.06.2010 r. Dodatkowo przewidziane jest 36 h zajęć
stacjonarnych (2 h zajęć 2 razy w miesiącu).
2
Cele kursu
Podstawowym celem kursu jest wspomaganie przygotowań uczestników do matury z matematyki na poziomie podstawowym i/lub utrwalanie i usystematyzowanie wiedzy z różnych działów
matematyki. Kurs ma również za zadanie wdrożenie uczniów do uczenia się metodą e-lerningu.
3
Wymagania
Wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień wykorzystania komputera oraz obsługi Internetu. Aby uczestniczyć w kursie każdy uczestnik powinien posiadać:
• komputer z dostępem do Internetu,
• własne konto e-mail,
• program do tworzenia dokumentów tekstowych (np. MS Office lub OpenOffice),
Zakłada się, że uczestnik kursu potrafi korzystać z powyższych programów i narzędzi w stopniu
podstawowym.
4
Organizacja kursu
Zajęcia składają się z wykładów i ćwiczeń realizowanych w trybie zdalnym (on-line) oraz ze
spotkań naocznych - stacjonarnych.
5
Program i harmonogram kursu
Kurs rozpoczyna się 19.10.2009 r. a kończy 30.06.2010 r.
W tym okresie na stronach http://www.logim.edu.gorzow.pl/ zamieszczonych zostanie 60 lekcji
(zagadnień teoretycznych) z następujących działów matematyki:
Kurs e-learningowy klasy III liceum ogólnokształcącego - matematyka
Robert Malenkowski
1. liczby i ich zbiory
12 lekcji
2. funkcje i ich własności
7 lekcji
3. funkcja liniowa
8 lekcji
4. funkcja kwadratowa
10 lekcji
5. wielomiany
10 lekcji
6. ciągi ich własności
6 lekcji
7. planimetria
7 lekcji
2
Literatura przedmiotu
• ”Obowiązkowa matura z matematyki” - Kinga Gałązka, Maria Borowska
• ”Matematyka” - Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
• ”Matematyka” Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Feliks Linke
• ”Matura z matematyki od roku 2010” Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Stepuro, Jadwiga Witkowska, Jadwiga Kobierowska.
• ”Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku” CKE
6
Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
1. uczestnictwo w zajęciach zdalnych, (2 lekcje tygodniowo)
2. uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych, (2 spotkania w miesiącu - wg. terminarza)
3. rozwiązanie, w wymaganym terminie zadań (3 dni od momentu wystawienia zadań).
Za każde zajęcia on-line uczeń może uzyskać maksymalnie 5 pkt (w trakcie całego projektu uczeń
może uzyskać 300 pkt: 60 zajęć x 5 pkt).
7
Zasady uczestnictwa w kursie
Praca na odległość będzie odbywała się poprzez platformę http://www.logim.edu.gorzow.pl/.
8
Materiały dydaktyczne
Na platformie http://www.logim.edu.gorzow.pl/ udostępniane będą materiały merytoryczne do
poszczególnych modułów kursu. Uczestnik kursu zobowiązany jest zapoznać się z tymi materiałami.
Kurs e-learningowy klasy III liceum ogólnokształcącego - matematyka
Robert Malenkowski
9
3
Procedury komunikacyjne
W trakcie zajęć on-line obowiązują wszystkich uczestników kursu te same zasady dotyczące
komunikacji z prowadzącymi. Dostępne są następujące kanały komunikacji:
• e-mail: [email protected]
• fora dyskusyjne umieszczone na platformie http://www.logim.edu.gorzow.pl/