Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów

Transkrypt

Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów
Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje
zwrot kosztów podróży?
Z przepisu art. 41 ust. 4 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r, poz. 1286 t.j.) wynika obowiązek posiadania
przez osoby wchodzące w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
odpowiedniego przeszkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Niewątpliwie niezbędne jest również systematyczne podnoszenie, przez
członków komisji, swoich kwalifikacji, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, z
uwagi na pojawiające się wciąż nowe metody pracy w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Zdaniem PARPA finansowanie kosztów dojazdu oraz udziału członków komisji w
szkoleniach i konferencjach z funduszy przeznaczonych na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest możliwe - oczywiście tylko w
przypadku, gdy tego rodzaju wydatkowanie środków zostało w w/w programie ujęte.
Trzeba jednakże zauważyć, że członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych nie są pracownikami sfery budżetowej i ich wynagrodzenie z tytułu podróży
służbowej nie może być regulowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
tytułu podróży służbowej. Warto natomiast ustalić szczegółowe zasady dotyczące zwrotu w/w
kosztów (np. analogicznie do zasad określonych w w/w rozporządzeniu) wpisując je do
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wówczas
podstawą zwrotu kosztów przejazdów dla członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych będzie odpowiedni zapis w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Analogicznie przedstawia się sytuacja np. w zakresie zwrotu kosztów przejazdu dla członków
gminnej komisji na posiedzenia sądu w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego.

Podobne dokumenty