„i-ACTIVSENSE”. - Mazda Press Portal

Komentarze

Transkrypt

„i-ACTIVSENSE”. - Mazda Press Portal
Warszawa, 25.09.2012 r.
Nowa Mazda6 z zaawansowanymi technologiami bezpiecze,stwa
„i-ACTIVSENSE”.
Mazda Motor Corporation zaprezentuje technologie „i-ACTIVSENSE” w zupe(nie nowej wersji modelu
Mazda6, która b.dzie g(ówn/ atrakcj/ tegorocznego Salonu Motoryzacyjnego w Pary2u.
„i-ACTIVSENSE”
to
seria
zaawansowanych
technologii
podnosz/cych
bezpiecze3stwo,
zaprojektowanych przez Mazd. jako pomoc dla kierowcy w zakresie rozpoznawania zagro2e3, unikania
kolizji oraz ograniczania rozmiaru szkód w razie wypadku. Nowa Mazda6 b.dzie wyposa2ona w szereg
systemów „i-ACTIVSENSE”, które zapewniaj/ wysoki poziom bezpiecze3stwa w ró2nych sytuacjach na
drodze.
W pracach badawczo-rozwojowych nad rozwi/zaniami podnosz/cymi bezpiecze3stwo Mazda kieruje si.
filozofi/ Proaktywnego Bezpiecze3stwa, zgodnie z któr/ stara si. minimalizowa6 ryzyko wypadku,
zwi.kszaj/c zakres warunków, w jakich kierowca mo2e bezpiecznie prowadzi6 samochód.
„i-ACTIVSENSE” Mazdy to grupa zaawansowanych systemów, w których wykorzystano urz/dzenia
wykrywaj/ce, takie jak radary mikrofalowe i kamery. Aktywne technologie wspieraj/ kierowc. w
rozpoznawaniu potencjalnych zagro2e3, a technologie ochrony przedzderzeniowej pomagaj/ zapobiec
kolizji lub co najmniej ograniczy6 jej skutki.
Zaawansowana technologia „i-ACTIVSENSE” Mazdy podnosz/ca bezpiecze3stwo.
Ostatecznym celem programu Proaktywnego Bezpiecze3stwa Mazdy jest ca(kowite wyeliminowanie
kolizji. Aby go osi/gn/6, Mazda b.dzie kontynuowa6 prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie,
staraj/c si. zapewni6 klientom zarówno przyjemno96 z jazdy, jak i znakomite parametry ekologiczne i
bezpiecze3stwa.
Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o.
Oddzia w Polsce
ul. I ecka 24, 02-135 Warszawa
Tabela technologii i-ACTIVSENSE
Pomoc w
prowadzeniu
pojazdu
Rozpoznawanie
zagro2enia
Aktywny tempomat
Mazdy (MRCC)
Wykrywanie przeszkód
przed pojazdem (FOW)
Wykrywa obecno96 innych pojazdów z przodu i powiadamia
kierowc. o ryzyku kolizji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
umo2liwi6 mu rozpocz.cie hamowania lub wymini.cie przeszkody.
System ostrzegania
przed niezamierzon/
zmian/ pasa ruchu
(LDWS)
Rozpoznaje oznakowanie poziome na jezdni i ostrzega kierowc.
w sytuacji gro2/cej niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu.
Monitoring strefy za
samochodem (RVM)
Wykrywa samochody w tzw. martwym polu po obu stronach
pojazdu lub pojazdy zbli2aj/ce si. z ty(u i ostrzega kierowc. o
zagro2eniu.
System
automatycznego
prze(/czania 9wiate(
drogowych i 9wiate(
mijania (HBC)
Reflektory z
adaptacyjnym
do9wietlaniem zakr.tów
(AFS)
Inteligentne
wspomaganie
hamowania
(SBS)
Unikanie /
ograniczanie
skutków kolizji
Ocenia pr.dko96 wzgl.dn/ i odleg(o96 do poprzedzaj/cego
samochodu oraz wspó(pracuje z ogranicznikiem pr.dko9ci w celu
utrzymania bezpiecznego dystansu, odci/2aj/c kierowc. w czasie
jazdy autostrad/.
System
automatycznego
hamowania (SCBS)
Analiza odleg(o9ci do
poprzedzaj/cego
pojazdu (DRSS)
Wykrywa pojazdy nadje2d2aj/ce z przeciwka i automatycznie
prze(/cza 9wiat(a drogowe na mijania i odwrotnie, przyczyniaj/c
si. do poprawy widoczno9ci i ograniczenia zagro2e3.
System podnosi bezpiecze3stwo jazdy noc/, dostosowuj/c
kierunek wi/zki 9wiate( reflektorów do sposobu operowania
kierownic/ oraz pr.dko9ci pojazdu, w celu zapewnienia jak
najlepszego o9wietlenia i widoczno9ci na (ukach drogi i
skrzy2owaniach.
Pomaga ograniczy6 skutki kolizji poprzez automatyczne
uruchomienie hamulców w razie wykrycia zagro2enia kolizji
czo(owej przy pr.dko9ci 15 km/h lub wy2szej.
Automatycznie zatrzymuje samochód lub redukuje pr.dko96 w
razie zagro2enia kolizj/ z pojazdem poprzedzaj/cym w czasie
jazdy z pr.dko9ci/ od 4 do 30 km/h. System ten pomaga
kierowcy unikn/6 najechania na ty( innego pojazdu lub
ograniczy6 skutki takiej kolizji.
Mierzy dystans do poprzedzaj/cego pojazdu i, analizuj/c
pr.dko96, wskazuje czas, w jakim samochód zrówna si. z
pojazdem z przodu.
###
Kontakt:
Magdalena W.glewska
tel. 022 318 19 80, kom. 606 600 260
e-mail: [email protected], strona prasowa: www.mazda-press.pl
2

Podobne dokumenty