Regulamin konkursu 200 książek z okazji 20

Transkrypt

Regulamin konkursu 200 książek z okazji 20
Regulamin konkursu 200 książek z okazji 20-lecia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
I Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-586 przy ul.
Galicyjskiej 9, NIP 676-10-50-090, zwane dalej Organizatorem.
Konkurs towarzyszy 20. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie organizowanym przez Targi w
Krakowie Sp. z o.o. w terminie 27-30.10.2015 r. w Międzynarodowym Centrum TargowoKongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu
spoczywa na Organizatorze konkursu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym
odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione
podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu
będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w
zmienionej formie na stronie www.ksiazka.krakow.pl.
Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.ksiazka.krakow.pl.
II Zasady konkursu
Konkurs trwa od 1.09.2016 r. do 6.11.2016 r.
Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości mailowej w dniach od 1.09.2016 r. do 06.11.2016 r.
na adres [email protected], w tytule maila wpisując: 200 książek.
W wiadomości mailowej należy załączyć wykonane zadania konkursowe- listę 200 publikacji oraz opisy
20 publikacji.
Listę 200 publikacji należy przygotować w programie Excel, według wzoru dostępnego na stronie
www.ksiazka.krakow.pl w zakładce konkurs 200 książek. Opisy 20 wybranych publikacji (1 opis do 500
znaków ze spacjami) należy przygotować w programie Word.
2.
III Nagrody
Nagroda to zestaw 200 książek ofiarowanych przez wystawców 20. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie.
Nagroda nie podlega wymianie.
1.
2.
3.
IV Sposób wyłaniania zwycięzców
W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Zespół Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
W poniedziałek 21.11.2016 r. ogłoszony zostanie laureat konkursu.
1.
1.
2.
1.
2.
V Wydanie nagród
Zwycięzca zostanie powiadomiony mailowo o wygraniu nagrody w poniedziałek 21.11.2016r. W tym
samym mailu zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu korespondencyjnego potrzebnego do
dostarczenia nagrody.
Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania adresu korespondencyjnego do dnia 23.11 .2016r. W
wypadku nie dotrzymania terminu Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w
konkursie na rzecz innego uczestnika.
VI Laureaci i dane osobowe
Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach
konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu,
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
VII Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.

Podobne dokumenty