Ranking wskaźników makroekonomicznych

Transkrypt

Ranking wskaźników makroekonomicznych
Które wskaźniki makro są
ważne dla inwestorów?
Ranking wskaźników makroekonomicznych
 Pokazuje, które wskaźniki są ważne dla Inwestora
 Pomaga w znalezieniu wskaźników wyprzedzających
 Opisuje siłę powiązania wskaźnika z indeksami i walutami
Opis produktu
Ranking wskaźników makroekonomicznych jest to klasyfikacja ich ważności dla Inwestora inwestującego na rynku
giełdowym i walutowym. Codziennie publikowanych jest wiele wskaźników makroekonomicznych i ciągle zadajemy
sobie pytanie: Które z nich są ważne dla inwestora inwestującego na giełdzie, a które dla inwestora inwestującego
na rynku walutowym. Niektóre serwisy podają informację dotyczącą ważności wskaźnika, jednak nie wiemy czy jest
to ocena subiektywna twórcy, czy obiektywna kalkulacja oparta o podstawy teoretyczne. Postanowiliśmy stworzyć
własny ranking wskaźników makro w oparciu o dwa kryteria: siły związku pomiędzy badaną zmienną (indeksem,
parą walutową) a danym wskaźnikiem oraz właściwościami wyprzedzającymi wskaźnika względem zmiennej
referencyjnej (wyprzedzający, równoczesny, opóźniony względem zmiennej referencyjnej). Do tego celu
zastosowaliśmy metodę korelacji krzyżowej (cross correlation). Wynikiem takiego badania jest ustalenie jakie jest
przesunięcie czasowe wskaźnika względem zmiennej referencyjnej (indeksu, pary walutowej) i jaka takiemu
przesunięciu czasowemu towarzyszy korelacja dla określonego przesunięcia czasowego. Poniżej przedstawiamy
w trzech krokach kryteria ustalenia rankingu końcowego wskaźnika.
1. Ustalenie punktacji dla przedziałów korelacji z rzędem opóźnień
Przedziały współczynników korelacji
Ważność korelacji
Punktacja
od -0,7 do -1,0
duża
3
od -0,4 do -0,7
średnia
2
od -0,4 do 0,3
mała
0
od 0,4 do 0,7
średnia
2
od 0,7 do 1,0
duża
3
2. Ustalenie punktacji dla przesunięcia czasowego
Przesunięcie czasowe wskaźnika
Ranga przesunięcia czasowego
Punktacja
mniejsze od 0
duża
2
od 0 do 2
średnia
1
większe od 2
mała
0
względem zmiennej referencyjnej
1
3. Ustalenie punktacji końcowej i rankingu.
Korelacja z rzędem
opóźnień
przesunięcie
czasowe
ranking końcowy
3
2
5
3
1
4
3
0
3
2
2
4
2
1
3
2
0
2
0
2
2
0
1
1
0
0
0
W celu łatwiejszej identyfikacji ważności wskaźników prezentujemy wyniki w postaci punktacji oraz w postaci
graficznej. Jedna zapalona gwiazda InvestTracer oznacza ważność wskaźnika 1. Pięć zapalonych gwiazdek
oznacza ważność wskaźnika 5 a więc najwyższą.
Ranking wskaźników makroekonomicznych dostępny jest w menu głównym Analiza makroekonomiczna/Ranking
wskaźników makro.
Jak stosować?
Ranking wskaźników makroekonomicznych może być stosowany do oceny jego ważności z punktu widzenia
korelacji ze zmienną referencyjną (indeksem parą walutową) jak również do ustalenia przesunięcia czasowego
wskaźnika względem tej zmiennej. Wskaźniki możemy filtrować według krajów, którego wskaźnik dotyczy, zmiennej
referencyjnej (WIG, tempo zmian WIG, EURUSD, USDPLN). Wybór zmiennej referencyjnej odpowiada na pytanie,
względem
jakiego
miernika
badamy
ważność.
Dodatkowo
możemy
przeszukiwać
wskaźników
makroekonomicznych według kryterium korelacji. Im wyższa korelacja tym wyższy związek wskaźnika ze zmienną
referencyjną. Możemy również poszukiwać wskaźników tylko według kryterium przesunięcia czasowego względem
zmiennej referencyjnej czyli wskaźników (wyprzedzających, równoczesnych oraz opóźnionych).
Na powyższym przykładzie poszukamy wskaźników o najwyższym rankingu względem WIG. W tym celu w filtrze
wyszukiwania wybieramy kraj Polska, zmienna referencyjna WIG oraz ważności wskaźnika duża. Kryteria spełniły
czy polskie wskaźniki: Indeks PMI dla przemysłu, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury instytutu BIEC oraz saldo
rachunku bieżącego kwartalne. Należy zwrócić uwagę, że PMI oraz BIEC wykazują istotną dodatnią korelację z
WIG zatem powinny być przez inwestorów bacznie obserwowane PMI dla przemysłu dodatkowo nie wykazuje
opóźnienia względem WIG co dodatkowo wzmacnia jego znaczenie dla inwestora Giełdowego.
2
W ocenie ważności wskaźnika należy brać pod uwagę, że publikowane wyniki nie ma nic wspólnego z oceną
merytoryczną ponieważ jest to analiza statystyczno- ekonometryczna. Można porównywać znaczenie wskaźników
z USA i Niemiec dla Polskiego indeksu ponieważ polska gospodarka powiązana jest gospodarką niemiecką
eksportem. Inwestorzy wiedzą również, że na rynki finansowe, w tym rynek polski mocno oddziałują dane
publikowane w USA i niektóre dane z rynku niemieckiego. Wyciąganie wniosku na temat związku wskaźników z
gospodarki węgierskiej z WIG trudno dobrze uzasadnić merytorycznie, choć może się zdarzyć, że korelacja i
przesunięcie czasowe uplasuje taki wskaźnik w rankingu wysoko.
Dodatkowo zalecamy sprawdzenie przebiegu wskaźnika tle zmiennej referencyjnej. W tym celu klikamy na nazwę
wskaźnika (strzałka zielona oznaczona numerem 1) i jesteśmy przenoszeni do jego widoku szczegółowego, gdzie
możemy porównać oba przebiegi względem siebie w funkcji porównaj z...
Ranking wskaźników makro znajduje zastosowanie do oceny średnioterminowej, zgodnej z cyklami
koniunkturalnymi w gospodarce. W horyzoncie krótkoterminowym ten ranking nie ma zastosowania. Inwestorzy
poszukujący impulsu w krótkim terminie wywołanego publikacją wskaźników powinni zwracać uwagę na prognozę
i odchylenie odczytu od prognozy. Takie odchylenia publikujemy w kalendarzu makroekonomicznym. W tym ujęciu
ranking pomocniczo pomaga czy te krótkoterminowe odczyty mają znaczenie dla inwestorów czy nie.
Pytania i odpowiedzi
Jak w praktyce wykorzystać ranking wskaźników?
Ranking wskaźników makroekonomicznych w praktyce służy do szybkiej oceny ważności wskaźnika dla inwestorów
inwestujących na rynku walutowym lub na giełdzie warszawskiej. Ocena ma charakter statystycznoekonometryczny i opera się na dwóch kryteriach: ustaleniu przesunięcia czasowego względem zmiennej
referencyjnej oraz ustalenia korelacji pomiędzy wskaźnikiem a indeksem lub parą walutową. Praktyczne
wykorzystanie wskaźników opisano w zakładce jak stosować, natomiast metodologię jego obliczania w zakładce
opis produktu.
3
Na czym polega metoda korelacji krzyżowej?
Metoda korelacji krzyżowej lub korelacji wzajemnej polega na ustalaniu korelacji pomiędzy dwoma szeregami
czasowymi, które przesuwamy względem siebie o jednostkę czasu w przód i w tył. Takie przesuwanie w czasie
pozwala odpowiedzieć na pytanie dla jakiego przesunięcia czasowego współczynnik korelacji jest najwyższy. W
oparciu o tą metodę uzyskuje się korelogram wzajemny który odpowiada jaka jest korelacja np. WIG ze
wskaźnikiem makro przesuniętym względem WIG o n okresów do tyłu i n okresów do przodu. Rezultatem takiego
badania jest ustalenie przesunięcia czasowego względem siebie badanych szeregów czasowych. Korelacja
wzajemna szeregu z względem siebie nazywa się autokorelacją.
Jakie są wady i zalety ratingu wskaźników makro?
Zaletą rankingu jest szybka ocena ważności wskaźnika w średnim terminie, możliwość oceny związku między
zmiennymi i ustalenie przesunięcia czasowego. Ranking jest pomocny w ocenie które wskaźniki obserwować w
średnim terminie analizując giełdę i gospodarkę. Wady wynikają wprost z zastosowanej metody, w szczególności
korelacja jest badana dla całego dostępnego szeregu czasowego a więc nie uwzględnia specyfiki poszczególnych
cykli koniunkturalnych. Powiązania korelacyjne nie tłumaczą przyczynowo skutkowo związków pomiędzy giełdą a
gospodarką opisaną wskaźnikami. Dlatego wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością.
4

Podobne dokumenty