Najważniejsze zmiany systemu prawnego udzielania koncesji

Transkrypt

Najważniejsze zmiany systemu prawnego udzielania koncesji
Najważniejsze zmiany systemu prawnego
udzielania koncesji - założenia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie udzielania koncesji
Magdalena Olejarz
Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Zamówień Publicznych
Obecny stan prawny
• Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi
reguluje w ograniczonym zakresie jedynie
udzielanie koncesji na roboty budowlane
• Zasady wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE)
• Na poziomie krajowym:
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub usługi
Nowe regulacje unijne
• DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE
• DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i
usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
• DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania koncesji
Dyrektywy wejdą w życie 18 kwietnia 2014 r.
Termin na implementację upływa 18 kwietnia 2016 r.
Dyrektywa koncesyjna – zakres regulacji
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy
• Okres obowiązywania koncesji
• Podstawowe reguły dotyczące szacowania wartości
koncesji
• Zasady ogólne i ogłoszenia
• Gwarancje proceduralne:
Wymogi techniczne i funkcjonalne
Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów
Terminy składania wniosków i ofert
Kryteria udzielenia koncesji
• Przepisy dotyczące wykonania koncesji
• Zmiany w dyrektywach odwoławczych
Zakres podmiotowy
Koncesje udzielane przez:
instytucje zamawiające
podmioty zamawiające, pod
warunkiem, że roboty budowlane lub
usługi będące przedmiotem koncesji
przeznaczone są do prowadzenia jednej z
działalności sektorowych (z wyłączeniem
sektora wodnego)
Zakres przedmiotowy
• Koncesje na roboty budowlane
• Koncesje na usługi
- o wartości nie mniejszej niż
5 186 000 EUR
Koncesje - definicja
• Koncesja na roboty budowlane
umowa o charakterze odpłatnym zawierana na
piśmie, za pomocą której co najmniej jedna
instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający powierza wykonanie robót
budowlanych co najmniej jednemu wykonawcy,
w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo
wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu
budowlanego będącego przedmiotem umowy,
albo takie prawo wraz z płatnością
Koncesje - definicja
• Koncesja na usługi
umowa o charakterze odpłatnym zawierana na
piśmie, za pomocą której co najmniej jedna
instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający powierza świadczenie usług i
zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu
wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie
stanowiące albo wyłącznie prawo do korzystania
z usług będących przedmiotem umowy albo
takie prawo wraz z płatnością
Koncesje - definicja
• Udzielenie koncesji wiąże się z przeniesieniem na
koncesjonariusza ryzyka operacyjnego związanego z
eksploatacją obiektu budowlanego lub korzystaniem z usługi
będącej przedmiotem koncesji
• Ryzyko operacyjne:
obejmuje ryzyko związane z popytem lub podażą lub oba te ryzyka
jednocześnie
dyrektywa nie wymaga przeniesienia na koncesjonariusza całości
ryzyka; istotne jest jednak, aby ryzyko przeniesione na
koncesjonariusza obejmowało rzeczywiste narażenie na wahania
rynku, tak aby jakiekolwiek potencjalne szacowane straty
ponoszone przez koncesjonariusza nie były jedynie nominalne lub
nieistotne
powinno wynikać z czynników, które pozostają poza kontrolą stron
Koncesje - definicja
• Z koncesją nie będziemy mieli do czynienia,
kiedy:
zamawiający uwalnia wykonawcę od wszelkich
potencjalnych strat gwarantując mu minimalny
przychód, co najmniej równy poczynionym
inwestycjom i kosztom, które wykonawca musi
ponieść w związku z wykonywaniem umowy
regulacje sektorowe eliminują ryzyko przewidując
udzielenie wykonawcy gwarancji osiągnięcia
progu rentowności inwestycji i odzyskania
kosztów poniesionych na realizację umowy
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
• Usługi społeczne i inne szczególne usługi
wymienione w załączniku IV do dyrektywy
podlegają jedynie obowiązkom dotyczącym:
Publikacji wstępnego ogłoszenia
informacyjnego
Publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji
Wynikającym z dyrektyw odwoławczych
Wyłączenia
• Koncesje udzielane na podstawie prawa wyłącznego
• Koncesje na usługi objęte rozporządzeniem 1370/2007 i 1008/2008
w zakresie publicznego transportu pasażerskiego
• Koncesje w sektorze wodnym
• Koncesje na usługi prowadzenia loterii
• Koncesje w sektorach, co do których ustalono, w ramach procedury
przewidzianej w dyrektywie sektorowej, że bezpośrednio podlegają
konkurencji
• Koncesje w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa podlegające
wyłączeniom spod dyrektywy 2009/81/WE oraz takie, które nie
podlegają ww. wyłączeniom – w stopniu w jakim ochrona interesów
w zakresie bezpieczeństwa państwa nie może zostać zapewniona w
mniej inwazyjny sposób
• Koncesje między podmiotami w sektorze publicznym
• Wyłączenia przewidziane w dyrektywie klasycznej i sektorowej
Szacowanie wartości koncesji
• Szacując wartość koncesji zamawiający powinien wziąć pod
uwagę całkowity obrót koncesjonariusza:
wytworzony podczas obowiązywania umowy
z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi
będące przedmiotem koncesji oraz dostawy towarzyszące
takim robotom i usługom
bez VAT
• Szacunkowa wartość koncesji powinna być obliczana przy
użyciu obiektywnej metody, opisanej w dokumentach
koncesji
• Jeżeli wartość koncesji w chwili jej udzielenia, jest o ponad
20% wyższa niż jej wartość szacunkowa, obowiązującą
kwotą szacunkową jest jej wartość w chwili udzielenia
koncesji
Okres obowiązywania koncesji
•
•
•
•
Ograniczony okres obowiązywania
Określany przez instytucję lub podmiot zamawiający
Co do zasady nie dłuższy niż 5 lat
W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 5 lat,
okres ten nie powinien przekraczać czasu, w którym
koncesjonariusz może w uzasadniony sposób oczekiwać
odzyskania nakładów inwestycyjnych na przeprowadzenie
robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem
zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji
wymaganych na realizację konkretnych celów umownych.
Inwestycje uwzględniane do celów wyliczeń obejmują zarówno
inwestycje początkowe jak i inwestycje poczynione w okresie
obowiązywania koncesji.
Zasady ogólne
• Zamawiający mają swobodę w
organizowaniu procedur prowadzących do
wyboru koncesjonariusza
• Muszą zapewnić poszanowanie zasady
równego traktowania, niedyskryminacji,
przejrzystości i proporcjonalności oraz
postępować zgodnie z minimalnymi
gwarancjami proceduralnymi określonymi
w dyrektywie
Ogłoszenia
• Zamawiający mają obowiązek publikacji ogłoszenia o
koncesji oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji
• Publikacja ogłoszenia o koncesji nie jest wymagana,
jeśli roboty budowlane mogą być wykonane lub usługi
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z jednego z
następujących powodów:
celem koncesji jest stworzenie lub nabycie unikatowego
dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
braku konkurencji ze względów technicznych
istnienia prawa wyłącznego
ochrony praw własności intelektualnej oraz innych praw
wyłącznych
Ogłoszenia
• Publikacja ogłoszenia o koncesji nie jest wymagana
także:
gdy w toku procedury z uprzednim ogłoszeniem nie złożono
żadnego wniosku, żadnej oferty, żadnej odpowiedniej oferty ani
żadnego odpowiedniego wniosku, pod warunkiem że początkowe
warunki koncesji nie ulegają zasadniczym zmianom
Oferta nieodpowiednia – jeśli w oczywisty sposób bez istotnych
zmian nie może spełnić potrzeb zamawiającego określonych w
dokumentacji koncesji
Wniosek nieodpowiedni – jeśli został złożony przez wykonawcę,
który powinien być wykluczony w oparciu o przesłanki określone
w dyrektywie lub nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych
przez zamawiającego lub jeśli obejmuje ofertę, która jest
nieodpowiednia
Wymogi techniczne i funkcjonalne
• Powinny być określone w dokumentach koncesji
• Mogą odnosić się do konkretnego procesu
produkcyjnego, procesu realizacji robót lub usług, pod
warunkiem, że są powiązane z przedmiotem koncesji i
proporcjonalne do jej wartości i celów
• Mogą obejmować m.in.: poziomy jakości, poziomy
oddziaływania na środowisko, wydajność,
bezpieczeństwo, wymiary, testy i metody testowania i
oznakowania itp.
• Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot koncesji wymogi
techniczne i funkcjonalne nie mogą zawierać odniesienia
do konkretnej marki lub szczególnego procesu, znaku
handlowego, patentu itp.
Kwalifikacja wykonawców
• Przesłanki wykluczenia takie same jak w dyrektywie
klasycznej i sektorowej (+przesłanka odnosząca się do
koncesji w sektorze obronności i bezpieczeństwa)
• Obowiązkowe przesłanki wykluczenia – obowiązkowe do
zastosowania tylko przez zamawiających, którzy mieszczą się
w kategorii: państwo, władze regionalne lub lokalne,
podmioty prawa publicznego lub związki takich podmiotów.
Dla pozostałych kategorii zamawiających – fakultatywne.
• Zamawiający może/powinien wykluczyć wykonawcę w
dowolnym momencie postępowania
• Wykonawcy mogą przedstawić dowody podjęcia środków
naprawczych w celu wykazania swojej rzetelności i uniknięcia
wykluczenia
Kwalifikacja wykonawców
• Warunki udziału w postępowaniu:
określa zamawiający w ogłoszeniu o koncesji
mogą dotyczyć zdolności zawodowych i technicznych
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców
muszą być niedyskryminacyjne, związane z
przedmiotem koncesji, proporcjonalne do możliwości
realizacji koncesji przez koncesjonariusza, biorąc pod
uwagę przedmiot koncesji oraz cel związany z
zapewnieniem rzeczywistej konkurencji
wykonawca może je spełnić polegając na zdolnościach
innego podmiotu
Terminy składania wniosków i ofert
• Wyznaczane z uwzględnieniem złożoności koncesji
oraz czasu wymaganego do sporządzenia ofert lub
wniosków
• Nie krótsze niż:
30 dni od daty wysłania ogłoszenia o koncesji - w
przypadku wniosków
22 dni od daty wysłania zaproszenia do składania
ofert – w przypadku ofert wstępnych, jeżeli
postępowanie toczy się w etapach
Termin składania ofert można skrócić o 5 dni,
jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert za
pomocą środków elektronicznych
Kryteria udzielenia koncesji
• Kryteria określane przez zamawiającego powinny:
być obiektywne oraz zapewniać zgodność z zasadami równego
traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości i proporcjonalności
gwarantować ocenę ofert w warunkach faktycznej konkurencji,
pozwalających ustalić całościową korzyść gospodarczą dla
zamawiającego
Być związane z przedmiotem koncesji
• Kryteria nie powinny dawać zamawiającemu
nieograniczonej swobody wyboru
• Kryteria wyznaczane są w kolejności od najważniejszego do
najmniej znaczącego
• Można zmienić kolejność kryteriów, aby uwzględnić
innowacyjne rozwiązanie zaproponowane w ofercie
Wykonanie koncesji
• Podwykonawstwo
W zamówieniach na roboty budowlane oraz w przypadku
usług, które mają zostać wykonane na obiekcie pod
bezpośrednim nadzorem zamawiającego – obowiązek
wymagania od wykonawcy (po udzieleniu zamówienia,
najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia)
podania danych podwykonawców zaangażowanych w
realizację danych robót lub usług. Obowiązek
powiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach w
tym zakresie
Możliwość weryfikacji podwykonawców pod kątem
przesłanek wykluczenia
Wykonanie koncesji
• Modyfikacja umowy koncesji
Umowa w sprawie koncesji może zostać zmodyfikowana bez
przeprowadzenia nowego postępowania:
jeśli modyfikacje, niezależnie od ich wartości, zostały
przewidziane w dokumentach zamówienia w precyzyjnych
klauzulach przeglądowych, które mogą obejmować klauzule
zmiany ceny lub opcje
w przypadku dodatkowych robót budowlanych, usług lub
dostaw, wykonywanych przez pierwotnego wykonawcę, które
stały się niezbędne i które nie były uwzględnione w pierwotnym
zamówieniu
Jeśli konieczność modyfikacji spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działający z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć; modyfikacja nie zmieniła
ogólnego charakteru umowy oraz ewentualny wzrost ceny nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Wykonanie koncesji
• gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę,
któremu pierwotnie udzielono zamówienia, w
wyniku:
jednoznacznej klauzuli przeglądowej lub opcji
sukcesji uniwersalnej lub częściowej praw i
obowiązków pierwotnego wykonawcy w wyniku
restrukturyzacji, przejęcia, połączenia, nabycia
lub upadłości
przejęcia przez instytucję zamawiającą
zobowiązań głównego wykonawcy względem
jego podwykonawców
Wykonanie koncesji
• Modyfikację uznaje się za istotną, jeśli powoduje ona, że
charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku
do charakteru pierwotnie zawartej umowy tzn.:
Wprowadza warunki, które gdyby były częścią pierwotnego
postępowania umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów
niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani lub przyjęcie
oferty innej niż ta, która została pierwotnie przyjęta, albo
zainteresowałaby dodatkowych uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia lub
Zmienia równowagę ekonomiczną umowy na korzyść
wykonawcy lub w sposób nieprzewidziany w pierwotnej
umowie
Znacznie rozszerza zakres umowy
Gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu
udzielono zamówienia w przypadkach innych niż dopuszczone
dyrektywą
Wykonanie koncesji
• Gdy wartość modyfikacji jest niższa niż obie
poniższe wartości:
progi określone w dyrektywie
10% wartości pierwotnej koncesji
Gdy modyfikacje – niezależnie od ich wartości
– są nieistotne
Dziękuję za uwagę.