Informacja o wyborze oferty - bip

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty - bip
Nr sprawy:2212012
Zamawiaiacy
RegionalneCentrum
Polityki Spolecznejwtr odzi
ul. Snycerska8
9t -302N-6d2
Bogdan Ciszewski
Jambol Zajazd-Restauracj a
98-140Lask
ul. Armii Ludowej 46
INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY
DzialajEc na podstawie art. 92 ustawy z drtia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p62n. zm.), zwartejdalej ,,ustaw4Pzp"
iqformujg, 2e w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
,,Swiadczenie uslugi restauracyjnej w dniu 24 maja 2012 r. w tr asku podczas VII
Wojew6dzkiej Olimpiady Os6bNiepelnosprawnychIntelektualnie,,Ziemial,6dzka20l2"".
ZamawiajEcyna podstawie kryterium okreSlonegow SIWZ:
- cena oferty brutto - I00 %
wybral nastEpuj4c4 ofertg:
Bogdan Ciszewskiprowadz4cydzialalnoSdgospodarcz4pod nazwq Jambol ZajazdRestauracja,98-140 tr ask, za lrwotg 9.800,00zl (slownie: dziewig6tysigcy osiemset
zlotych00/100).
UZASADNIENIE WYBORU
1. Do uplywu terminu skladania ofert tj. do dnia 06.04.2012 r. do godziny 10.00 zNolono
1 ofertg:
1. Bogdan Ciszewski prowadzqcy dzialalnoS6gospodarczqpodnazwq Jambol ZajazdRestauracja, 98-140 tr ask, ul. Armii Ludowej 46 za kwotg 9.800,00 zl
(slownie: dziewig6tysigcy osiemsetzNotych00/100).
Nr
ofertv
I
Nazwa wykonawcy
(imie i nazwisko Wykonawcy)
BogdanCiszewski
Jambol Zaj azd-Restauracja
cena
9.800,00
zl
Kryterium:
cena
Miejsce
pkt.
100,00
I
98-140
trask
ul. Armii Ludowei46
Oferta rr I zlolonaprzezBogdan Ciszewski prowadzEcydzialalnoS6gospodarcz4podnazwq
Jambol Zajazd-Restauracja,93-140tr-ask,ul. Armii Ludowej 46 jest jedyn4 ofert4 zlolon4w
postgpowaniu, kt6ra spelniala warunki SIWZ i zgodna byla z ustaw4 Pzp.
Cena oferty mieSci sig w kwocie, jakq Zamawiajqcy mohe przeznaczyt na sfinansowanie
zam6wienia.
W ocenie dokonanej na podstawie kryterium okreSlonego w SIWZ oferta uzyskala 100
punkt6w.
3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. la) ustawy Pzp zawarcie umowy na rcalizacjg zam6wienia
moZe nast4pi6przeduplywem terminu okreSlonegow art. 94 ust. I pkt.2 ustawy Pzp.

Podobne dokumenty