Otwórz - Ventor

Komentarze

Transkrypt

Otwórz - Ventor
Biuletyn Informacyjny
The Ventor Bulletin
nr 20
luty/February 2013
Budownictwo przemysłowe / Industrial building
Bezpieczeństwo
przede wszystkim!
Safety first!
• Nowy „narybek” / “Young blood” • „Pali się!” / “Fire!” • Przegląd projektów /
A survey of projects • Chartek • Śpiewać każdy może! / Everyone can sing!
4
Ale to już było… 5
It has already happened… _____________________________________________________________
Być o krok przed konkurencją…
6
To be one step ahead of the competition… _______________________________________________
TEMAT NUMERU / COVER TOPIC
Seminarium przedsiębiorców
7
Seminar for entrepreneurs____________________________________________________________
7
Kultura bezpieczeństwa? Lepiej porozmawiajmy o pieniądzach…
10
Safety culture? Better to talk about money…______________________________________________
Nasze wyzwania BHP związane z pracą
14
Our HSE challenges associated with work _______________________________________________
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Safety first!_________________________________________________________________________
list of content
Introduction________________________________________________________________________
SPis treści
Wstęp
AKTUALNOŚCI / NEWS
15
15
Responsible Employer – HR 2012 Leader________________________________________________
Uznanie dla Ventora za wspieranie edukacji zawodowej 17
Appreciation for Ventor for supporting the professional education____________________________
Okiem związkowca: wybraliśmy nową Radę Pracowniczą
18
From the perspective of a union member: we have chosen a New Employee’s Union ___________
Nowy park maszynowy w Straszęcinie
19
A new stock of machinery in Straszecin_________________________________________________
Nowy „narybek” już w Ventorze
21
“Young blood” already in Ventor________________________________________________________
Powiększamy zespół inspektorów FROSIO! 23
We are expanding a panel of FROSIO inspectors!_________________________________________
„Pali się!” 24
“Fire!” ______________________________________________________________________________
Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2012
PRZEGLĄD PROJEKTÓW / REVIEW OF THE PROJECTS
25
25
The projects of western coast__________________________________________________________
Projekty wschodniego wybrzeża
30
The projects of eastern coast__________________________________________________________
Projekty na północy
31
The northern projects_________________________________________________________________
Rynek krajowy
35
Domestic market ____________________________________________________________________
Projekty zachodniego wybrzeża
DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS
37
37
Passive fire protection – Chartek _______________________________________________________
Certyfikaty branżowe – czyli co warto mieć 38
Trade certificates – in other words, it’s worth having them ___________________________________
Pasywna ochrona przeciwogniowa – Chartek PO GODZINACH / AFTER WORK
39
Pomagamy: Soul Dance, 41
We help: Soul Dance_________________________________________________________________
Nasze pasje: Śpiewać każdy może!
Our passions: Everyone can sing!_______________________________________________________
Na okładce:
Bezpieczeństwo
przede wszystkim!
On cover:
Safety is the most
important thing!
Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin
Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, Poland
Tel. +48 14 681 80 10, Fax +48 14 681 81 78
http://www.ventor.com.pl
Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: [email protected]
All proposals and comments regarding bulletin please send to email: [email protected]
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel. +48 501 196 770
3
COVER TOPIC
temat numeru
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Wstęp
Introduction
Karuzela ruszyła, rozpędza się coraz mocniej.
Rynek budownictwa przemysłowego ponownie
stawia przed nami wyzwania. Prowadzone projekty
wkraczają w fazę intensywnej realizacji i ma to
swoje przełożenie na nasze wyniki. Z pewnością
liczymy się na rynku skandynawskim i nikt o nas
nie zapomniał. Wręcz przeciwnie, marka Ventor
z dnia na dzień staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Jesteśmy dumni chociażby z naszego
wkładu w innowacyjną budowę Centrum Badań
w Mongstad, gdyż jest to inwestycja ważna, może
mieć wpływ na środowisko, w którym żyjemy.
Poprzeczkę stale podnosimy coraz wyżej. Stawiamy
sobie ambitne, a zarazem realistyczne cele i powoli
je realizujemy, czego dowodem jest choćby tytuł
„Odpowiedzialnego pracodawcy”.
The merry-go-round has just started spinning and
it’s moving pretty fast. The market of industrial
construction is putting forward new challenges
ahead of us. The projects are about to enter into
a new stage of hectic performance and it is going to
reflect our outcomes. Definitely, we are a strong
player on the Scandinavian market and nobody has
forgotten about us. Quite the opposite, Ventor brand
is becoming more and more recognizable day by
day. For instance, we are proud of our contribution to
innovative construction of Research Centre in
Mongstad, since it is a crucial investment and may
have influence on the environment, where we reside.
We are raising standards continuously. We are
setting ambitious as well as realistic goals, and
accomplishing them precisely, and “Responsible
Employer” title can be a perfect evidence of that.
Z biuletynem wracamy po rocznej przerwie. Czas
upłynął, niemniej nasza ramówka pozostała bez
zmian. Opiszemy najważniejsze inwestycje oraz
przedstawimy aktualności z minionego okresu.
Będzie też nieco więcej o bezpieczeństwie w pracy
w końcu jest ono jednym z naszych priorytetów.
Odkryjemy też pasję naszego pracownika.
Podobno informatycy nie tylko spędzają czas
przed komputerem, czasem lubią sobie pośpiewać... I to jak!
4
We are getting back to the bulletin after an annual
break. Time has passed, however, our programme
has remained unchanged. We will describe the
most important investments and present the
events from the previous period. We will also
mention safety at work a bit more, it’s one of our
highest priorities, though. We will also discover our
employee’s passion. It is said that IT specialist do
not spend their time in front of the PC, sometimes
they like to sing… with an astonishing result!
W Nowy Rok wkraczamy w dobrych nastrojach.
Setki zaangażowanych osób, kolejne zapytania ze
strony klientów. Zmierzamy w we właściwym
kierunku. Postanowienie noworoczne? Pracować
nad naszymi słabościami. Rozwijać zdolności,
również te językowe. Tylko poprzez wyróżnienie się
na tle konkurencji możemy zyskać. W biznesie jest
jak w sporcie – o wygranej decydują detale. Ważne
jest aby pozostawać „o pół kroku” przed rywalem.
Jak powiedział niedawno prezes Janusz Urbanik – „musimy mieć świadomość, że praca jest dobrem,
które stale należy doceniać”.
We are commencing the New Year in a good mood.
Hundreds of committed employees, further inquiries
from our clients. We are heading into the right
direction. Our New Year’s resolution? To work on
our weak points. To develop skills, also the language ones. By being distinguished we can outstrip
the competition. Business is like sport – details
make us winners. It’s significant to be “a half step”
ahead of the rival. Recently, the chairman Janusz
Urbanik said – “we have to be aware that our work
is good which should be appreciated constantly”.
Miłego czytania!
Enjoy reading!
Ale to już było…
It has already happened…
Minął rok 2012 – był to kolejny rok ciężkiej pracy
nad ugruntowaniem pozycji firmy Ventor zarówno
w Norwegii jak i w Polsce.
2012 passed – it was another year of hard work
so as to consolidate the position of Ventor
company both in Norway and in Poland.
Przepracowaliśmy wiele tysięcy godzin na różnych
projektach dając zatrudnienie ponad 700 osobom.
Kolejny raz udowodniliśmy poprzez swoją postawę
i zaangażowanie, że posiadane certyfikaty ISO9001
i OHSAS 18001 pomagają nam w codziennej pracy.
We worked thousands of hours on various
projects employing more than 700 people. Once
again, we proved by our attitude and engagement that the certificates ISO9001 and OHSAS
18001 helped us in our everyday duties.
Rynek norweski rokuje
dla naszej firmy pozytywnie, dając nam szansę na
poszerzenie spectrum
świadczonych usług.
Aby, na tym tak wymagającym rynku w dalszym
ciągu być partnerem
pożądanym i użytecznym, musimy sprostać
wielu wymaganiom.
Dbałość o wysoką jakość
naszych usług jest
bezpośrednio związana
z wysokimi kompetencjami naszych pracowników, co utwierdza nas
w przekonaniu, iż
zarówno poszczególne
procesy w firmie jak
i przestrzeganie głównych zasad BHP, polityki
jakości oraz kodeksu
postępowania etycznego
stanowią mocny
fundament naszych
sukcesów.
„Musimy mieć świadomość, że praca jest dobrem, które stale należy
doceniać” / “We have to be aware that our work is good which should be
appreciated constantly”
autor/author:
Janusz
Urbanik
Norwegian market is
very promising for our
company, giving us the
chance to expand the
spectrum of performed
services. In order to be
a reliable and useful
partner on such
a demanding market,
we have to meet many
requirements. Taking
care of high quality
services is directly connected with high
competences of our
employees, which
confirms us in belief,
both particular
processes in the
company and complying with the main rules
of HSE, quality policy
as well as the ethical
code of conduct,
constitute a solid
foundation for our
success.
Bardzo ważną rzeczą, jest stabilna pozycja na rynku
norweskim (głównie za sprawą przeszło dwudziestoletniej obecności tam), co owocuje pozyskiwaniem
nowych klientów, deklarujących w dniu dzisiejszym
chęć podjęcia długoterminowej współpracy.
It’s a very important thing, a stable position on
the Norwegian market (mainly thanks to more
than 20 years of presence there), which bears
fruit of gaining new clients, who are willing now
to commence a long-term cooperation.
Zdaje sobie doskonale sprawę, iż to dzięki codziennej, świadomie i z pełną odpowiedzialnością
podejmowanej pracy przez każdego z nas, rośnie
satysfakcja klienta, co daje nam gwarancję
dalszego zatrudnienia. Ten trudny czas jest dla nas
doświadczeniem i impulsem do dalszego działania.
Wierzę, iż świadomość obecnej sytuacji zmobilizuje
nas jeszcze bardziej, a w efekcie przyniesie kolejne
sukcesy na koniec 2013 r.
I do realize that thanks to everyday, aware and
fully responsible work performed by each of us,
the clients’ satisfaction is on the increase which
guarantees a further cooperation. This difficult
period is a know-how and impulse for us for
further actions. I believe that awareness of the
present situation will encourage us even
stronger and as a result, bring greater success at
the end of 2013.
5
autor/author:
Rafał
Sławomir
Urbanik
6
Być o krok przed
konkurencją…
To be one step ahead
of the competition…
Dyrektor ds. rozwoju i inwestycji Rafał Sławomir
Urbanik preferuje patrzenie w przyszłość i uczenie
się na błędach innych. Postanowiliśmy go zapytać
o to, jakie wartości i cele stawia nasza firma swoim
pracownikom na przyszłość.
Development and Investment Director, Rafał
Sławomir Urbanik prefers to look at the future
and learn by someone else’s mistakes. We have
decided to ask him about what values and aims
the company is going to set for its employees.
„Naszym głównym celem jest bycie o przysłowiowy
„krok przed konkurencją”, bo tylko w ten sposób
możemy zapewnić dostęp do najciekawszych
projektów realizowanych w Europie. Owszem
koncentrujemy się na Skandynawii, jednak należy
zwrócić uwagę, iż właśnie w tej części Europy są
wyznaczane standardy pracy – czego dowodem są
liczne publikacje dotyczące jakości i wydajności
pracy. Zapewniamy absolutną gotowość do stałego
inwestowania w potencjał ludzki poprzez liczne
szkolenia. Transparentność i czytelność obowiązujących warunków pracy pozwoli wszystkim
pracownikom, którzy poważnie traktują powierzane
im zadania, na bezpieczne wiązanie się z naszą
firmą. Struktura organizacyjna firmy jest wciąż
budowana, co umożliwia wielu zdolnym pracownikom szybki rozwój. Ścieżka kariery jest otwarta na
wszystkich zdolnych i ambitnych ludzi”.
“Our main goal is a proverbial “step ahead of the
competition” because only then, we can have
access to the most lucrative projects being
performed in Europe. Of course, we are focused
on Scandinavia, however, it is worth mentioning
that in this part of Europe the standards of work
are determined – as proof we can observe large
quantities of documents regarding the quality
and efficiency of work. We are one 100% ready
to invest in human potential by various trainings.
Transparency and legibility of ruling work
conditions will allow each employee, who treat
their duties seriously, to stay with us for a long
period of time. The organizational structure of our
company is still under construction and thus, enables many gifted employees to develop promptly.
The career path is open for everybody who is
talented and ambitious”.
temat numeru
COVER TOPIC
Bezpieczeństwo
przede
wszystkim!
Safety first!
Seminarium
przedsiębiorców
Seminar for
entrepreneurs
Olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu wymagają
ciągłych inwestycji. Wprowadzanie nowych
technologii, zwiększenie wydobycia powoduje, iż katalog ryzyk z roku na rok się powiększa.
Niezbędna jest stała kontrola i monitorowanie
aktywności na każdym etapie działania. Sprawy
bezpieczeństwa są priorytetem, ponieważ każdy
wypadek to wielowymiarowa strata dla przedsiębiorstwa – także finansowa! W tym też celu powstał
w 2004 roku Urząd ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Naftowym. Jest to norweski organ inspekcyjny,
podlegający Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, główną siedzibą zlokalizowaną w Stavanger.
Jego praca jest ukierunkowana na dbałość o to, aby
działalność w branży wydobywczej była prowadzona z uwzględnieniem trzech czynników: zdrowia,
środowiska i bezpieczeństwa. Poprzez działania
kontrolne oraz współpracę w zakresie BHP
zapewniona jest stała kontrola działalności
związanej z przemysłem naftowym.
Huge deposits of oil and gas require constant
investments. Introducing new technologies,
increasing extractions cause, that a risk catalogue expands year by year. Fixed control and
monitoring of activities are essential on each
stage of action. Safety issues are of high priority
since each accident is a multidimensional loss
for the company – also financial!. Thus, in 2004
the Oil Industry Safety Directorate was established. It is an inspection body which is subordinated to the Ministry of Labour and Social Policy,
with its headquarters in Stavanger. The purpose
of this institution is to pay attention if a particular
oil activity is conducted in accordance with the
three following factors: health, environment and
safety. Thanks to inspection activities and
cooperation as far as HSE is concerned, there is
a constant inspection of activities associated
with the oil industry.
Jednym z głównych zadań Urzędu są także
działania informacyjne, tworzenie warunków do
współpracy przedsiębiorstw zarówno na arenie
krajowej jak i międzynarodowej. Zwiększanie
świadomości jest szczególnie istotne w aspekcie
bezpieczeństwa. W tym celu 20 listopada zorganizowano specjalne seminarium, na którym pokazaliśmy nasze doświadczenie w tym temacie. Ventor
został ukazany oczami prezesa, Janusza Urbanika,
One of the main roles of the Directorate is also
information actions, creating conditions for
cooperation of companies both in domestic, and
international area. Awareness enhancement is
particularly crucial as far as safety is concerned.
Thus, on 20 November a special seminar was
held where we could present our know-how
within this issue. Ventor was presented from the
chairman as well as Lukasz Wiktorski’s point of
view. At the beginning, the owner of the company
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
7
COVER TOPIC
temat numeru
8
jak również pracownika, Łukasza Wiktorskiego.
Jako pierwszy zaprezentował się założyciel firmy
Ventor. Podkreślił, iż jego 20 letni okres pracy na
rynku norweskim jeszcze się nie zakończył: „Myślę,
że firmy zagraniczne i zagraniczni pracownicy będą
wciąż obecni w Norwegii, ponieważ wciąż nie ma
wystarczającej liczby norweskich rąk do pracy,
a także niektóre z projektów wykonywane są
w ramach ograniczonych czasowo kontraktów
– nie wymagają one od pracowników przeprowadzki do Norwegii. Nie można również pominąć istotnej
kwestii kosztów pracy”. Praca nie należy do
łatwych, standardy są coraz wyższe. „Wszystkie
projekty powinny być zakończone w terminach
i przeprowadzone według rygorystycznych
wymogów, co oznacza zachowywanie wysokich
standardów bezpieczeństwa. To przynosi wyzwania, ponieważ często pracownicy naszej firmy
muszą w krótkich odstępach czasu pracować na
różnych stanowiskach w różnych miejscach”.
gave a presentation. He emphasised that his
20-year work experience on the Norwegian
market hadn’t finished yet: “I think that foreign
companies and foreign employees will still be
present in Norway because the number of
Norwegian hands to work is still insufficient and
some of the projects are performed within limited
periods of time – they don’t require from employees to move to Norway. We cannot omit an
important matter of labour costs”. Work isn’t easy
and standards are higher and higher. “All projects
should be completed within deadlines and carried
out according to rigorous requirements, which
means, providing high safety standards. It brings
a lot of challenges because oftentimes the
employees of our company have to work on
different positions in different places within short
limits of time”. The chairman pointed out the
main challenges of Ventor with reference to HSE
principles – employment of qualified labour force,
Prezes Urbanik wskazał na główne wyzwania
Ventora w nawiązaniu do zasad BHP – zatrudnienie
wykwalifikowanej siły roboczej, bariery językowe,
środowisko wewnętrzne projektów oraz współpracę
z innymi firmami. „W firmie Ventor obowiązują
norweskie standardy BHP. W ten sposób łatwiej
nam podejść do zadań, zlecanych nam w Norwegii”.
Prezes podkreślił, iż narzędzie w postaci kontroli
jest niezwykle skuteczne i nie musi kojarzyć się
negatywnie. Firma jest stale monitorowana,
zarówno przez urzędy, inspekcję pracy, jak i naszych pracowników – kierowników czy mężów
zaufania. „Myślę, że ta kontrola jest dobra i wyostrza cały czas naszą uwagę. Ventor prowadzi
intensywne programy szkoleniowe w naszych
ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Są one oparte,
na normach obowiązujących w Norwegii. Ważne
jest dla nas i dla naszych klientów, by kompetencje
podlegały sprawdzeniu kilka razy w roku, poprzez
languages barriers, internal environment of
projects and collaboration with other companies.
“In Ventor company there are Norwegian HSE
regulations. Thus, it’s easier to approach new
assignments we are ordered in Norway”. The
chairman emphasised that a tool in the form of
inspection is incredibly effective and does not
have to be necessarily perceived as negative. The
company is under continuous monitoring, both
government units, labour inspection and our
employees – managers or a union representative.
“I think that inspection is good and sharpen our
attention all the time. Ventor carries out intensive
training programmes in our training centres in
Poland. They are based on regulations ruling in
Norway. It’s important for us and our clients so
that out competences can be verified a few times
a year by conducting so called “external audits”
in our headquarters in Poland.
przeprowadzanie tak zwanych „audytów zewnętrznych” w naszej placówce w Polsce. Wykonywane
są techniczne kontrole jak również audyty pensji,
aby upewnić się, że przestrzegamy norweskich
przepisów dotyczących wszystkich dziedzin, co jest
istotne z punktu widzenia finansowej odpowiedzialności w Norwegii. W tym kontekście ważnym jest,
zwrócenie uwagę, że w warunkach najmu siły
roboczej pracownik musi mieć świadomość, że
w praktyce może mieć dwóch pracodawców
– formalnego oraz rzeczywistego zleceniodawcę.
To stwarza specjalne warunki pracy dla obu stron”.
Na koniec Prezes stwierdził, iż: „praca z ludźmi jest
wyzwaniem. Wymaga ona bardzo systematycznych i aktywnych starań, celem utrzymania
świadomości, że jest ona dobrem, które należy
docenić. Dzięki naszej postawie i stałemu podkreślaniu znaczenia bezpieczeństwa, przez wszystkie
nasze lata pracy w Norwegii nie wystąpiły dotąd
żadne poważne wypadki wśród naszych pracowników, mimo, iż wykonaliśmy tysiące zadań i przepracowaliśmy miliony godzin pracy. Jesteśmy zdeterminowani aby kontynuować ten trend”.
Drugą osobę z ramienia naszej firmy był Łukasz
Wiktorski. Nowo wybrany przewodniczący Rady
Pracowniczej, również zaprezentował wyzwania
BHP ważne z punktu widzenia pracownika na
projekcie. Wskazał trzy aspekty: działanie na
zasadzie partnerstwa, szkolenia i treningi oraz
realizację celów BHP postawionych przez firmę.
W pierwszym z wymienionych została poruszona
kwestia doboru odpowiedniego sprzętu oraz
odzieży: „Aby zapewnić odpowiednie środki ochrony
indywidualnej, szczegółowo omawiamy z Klientem
zakres prac i warunki w miejscu pracy, a następnie
szczegółowo ustalamy, która strona jest zobowiązana do zakupu i zaopatrzenia pracowników w środki
pracy. Dzięki temu zawsze jesteśmy pewni, że nasi
pracownicy na czas zostaną zaopatrzeni w odpowiednią odzież i narzędzia niezbędne do pracy”.
Łukasz ponadto wymienił dotychczasowe szkolenia,
które organizowane były i są dla pracowników,
podkreślając ich szczególną rolę w budowaniu
kultury bezpieczeństwa. Dodał także, że poprzeczka
musi być stale podnoszona i z pewnością służbą
temu wyznaczone corocznie przez firmę cele.
Warto dodać, iż oba przemówienia zostały bardzo
pozytywnie odebrane przez licznie zebraną publikę.
Podkreślano profesjonalne podejście do tematu
bezpieczeństwa, jak również sam sposób w jaki
zaprezentowaliśmy się w Stavanger. Warto dodać,
iż całe przemówienie prezesa Janusza Urbanika
odbyło się w języku norweskim.
Technical inspections are carried out as well as
salary audits so as to make sure that we comply
with the Norwegian regulations concerning all
the areas, which is important from the point of
view of financial liability in Norway. Within the
context, it’s also important to mention, when
hiring labour force, employees must bear in mind
that in practice they might have two employers
– the formal one and the real employer. It creates
special working conditions for the both parties”.
At the end the chairman stated: “work with
people is challengeable. It requires systematic
and active attempts in order to maintain awareness that it’s a good which should be appreciated.
Thanks to our attitude and constant emphasis
of safety meaning, for all years of our work in
Norway there hasn’t been any major accident
among our employees. We have fulfilled thousands of assignments and worked millions of
working hours. We are determined to continue
this tendency.
The second person on behalf of our company
was Lukasz Wiktorski. The new head of Employee’s Council also presented HSE challenges,
important from the employee’s point of view on
the project. He pointed out three issues: acting
on terms of partnership, trainings and execution
of HSE aims established by the company. The
first thing he mentioned was the matter of
selection of appropriate equipment and clothing: “In order to provide appropriate means of
individual safety, we discuss precisely with the
client a scope of works and conditions at working
posts and then establish meticulously which
party is obliged to purchase and provide the
employees with working means. Thanks to this,
we are always sure that our employees will
timely receive appropriate clothing and tools
necessary to perform work”.
Lukasz mentioned also the trainings which were
organized for the employees, emphasising their
particular role when building the safety knowhow. He added also that standards had to be
raised constantly and definitely the goals set by
the company each year, contribute to it.
It’s worth mentioning that both speeches came
across positively to the numerous audience.
Professional approach to the notion of safety
was emphasised as well as the way we presented ourselves in Stavanger. The whole speech of
the chairman, Mr Janusz Urbanik, was conducted
in Norwegian language.
9
COVER TOPIC
temat numeru
10
Kultura bezpieczeństwa?
Lepiej porozmawiajmy
o pieniądzach…
Safety culture?
Better to talk
about money…
Piękna słoneczna pogoda, lekki wiatr, za dwa dni
wracamy do domu. Do rodziny. Humor więc dopisuje.
Nagle słychać huk, trzask. Coś spada, kilka metrów
obok. Kawałek materiału? Nie, coś znacznie
większego! To człowiek. Leży nieruchomo. Znam go.
To Janek – kolega, z którym rano rozmawiałem.
Śmiał się. Mówił, że dzisiaj ma szybką robotę. Nie
zakłada szelek bezpieczeństwa. Tam przecież
nie jest wysoko. Szkoda czasu. Sięgał
tylko po narzędzia… Historia ta, choć
fikcyjna, może stać się prawdziwa
każdego dnia. To detale decydują o tym,
czy dojdzie do wypadku, czy też nie.
Beautiful sunny weather, light breeze in two days
we’re coming back home. To my family. We have
a good sense of humour. Suddenly, there is
a blast, crack. Something is falling down, a few
meters away. A piece of material? No, something
much bigger. It’s a man. He lies still. I know him.
It’s John – a colleague I talked to this morning.
He laughed. He said he had a quick job to
do. He does not wear safety suspenders.
It isn’t high there. It is a waste of time.
He managed to reach the tools… The
above story, though fictional, might
happen each single day. Details might
determine whether there will be an
accident or not.
Styl pracy w Norwegii jest bardzo specyficzny
i odmienny od krajów Europy Środkowej. Mimo, iż
zadania muszą być wykonywane terminowo, ogromny
nacisk kładzie się na zdrowie i życie pracownika.
Filozofia „zero wypadków” jest chyba znana każdemu,
kto miał styczność ze stoczniami lub rafineriami
w Skandynawii. Nie oznacza ona całkowitego
wyeliminowania wypadków, gdyż jest to niemożliwe.
Celem ciągłe doskonalenie, monitorowanie zagrożeń
i wprowadzanie środków prewencyjnych. Dane
liczbowe nie świadczą bowiem o poziomie bezpieczeństwa. Najważniejsze jest zbudowanie świadomości
i wskazanie na odpowiednie – pożądane zachowania.
The working style in Norway is very specific and
different than in Central Europe. Despite the fact
that assignments have to be carried out on time,
enormous attention is paid to health and life of
the employee. Everybody who had a contact
with shipyards or refineries in Scandinavia is
familiar with the philosophy “zero accidents”. It does not eliminate accidents at all since it’s
impossible. The purpose is to carry out trainings, monitor potential hazards and implement
preventive solutions.
Sprawy bezpieczeństwa byłyby wciąż pomijane,
gdyby nie najtragiczniejsze w skutkach wypadki. To
właśnie one prowadzą najpierw do dyskusji,
a następnie do próby wprowadzania zmian, które
mają za zadanie zapobiec ponownemu wypadkowi.
W roku 1986 miała miejsce jedna z większych
katastrof przemysłowych XXI wieku – awaria
elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie. Raport
powypadkowy wskazał na trzy główne przyczyny
tego zdarzenia: błędy organizacyjne, naruszenia
pracownicze, jak również po raz pierwszy użyto
terminu „niska kultura bezpieczeństwa”.
Czym właściwie jest „niska kultura bezpieczeństwa” – bo niej bowiem będzie mowa
w dalszej części artykułu? Mimo upływu lat,
w literaturze wciąż brak jest ujednoliconej
definicji tego pojęcia. Jedna z nich
stwierdza, iż jest to „zbiór psychologicznych, społecznych i organizacyjnych
czynników uruchamiających lub podtrzymujących działania chroniące życie
i zdrowie zarówno w pracy, jak i w czynnościach pozazawodowych”1. Innymi słowy jest to
postawa wobec przepisów BHP, stosunek kierownictwa do spraw bezpieczeństwa, postrzeganie
i przestrzeganie procedur, zaangażowanie w ciągłe
doskonalenie – czyli uogólniając, nauka od dlaczego
warto pracować bezpiecznie. Przedstawia ona
całościowy obraz firmy i jej pracowników oraz ich
podejście do spraw BHP. Nie chodzi o działania
Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo pracy” 2000, nr 9
1
Numbers do not reflect the safety level. The most
important thing is to build awareness and point
out appropriate – desirable behaviour.
Safety issues would be notoriously eluded if the
most tragic ones hadn’t happened. Firstly, they
are discussed and then attempts are taken to
prevent similar ones in the future. In 1986 one of
the most dramatic industrial disasters of 21st
century took place – malfunction of the power
station in Chernobyl in Ukraine. The after-accident report pointed out three main reasons of the
accident: organizational mistakes, employee’s
violation as well as for the first time the
following term was used “low safety
culture”.
So actually, what is “low safety
culture?” – because we will be looking
at it in the further part of the article.
Despite of many years, in the literature
there is still lack of uniformed definition of
this notion. One of them says that this is
a “collection of psychological, social and organizational factors which activate or sustain actions
to prevent life and health either at work or at
home”1. Another words, it is an attitude towards
HSE regulations, management attitude to safety
issues, perceiving and complying with procedures, engagement in constant development – generally speaking, learning why is it important
Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo pracy” 2000, nr 9
1
11
COVER TOPIC
temat numeru
jednorazowe, pokazowe, ale o to, co
niezależnie od miejsca, czasu i okoliczności tkwi w głowach.
12
to work safely. It’s not about single
show-off actions but regardless of
place, time and circumstances, what
resides in our heads.
Odpowiednia świadomość zagrożeń wpływa nie
tylko na wyniki i postrzeganie firmy, ale również
stawia człowieka w centrum jego działań, jako
najważniejsze ogniwo. Realizowanie zadań we
właściwy – bezpieczny – sposób musi stać
nawykiem, dokładnie tak samo jak ma to miejsce
w przypadku jazdy samochodem. Nie można tego
się nauczyć w przeciągu jednego dnia, ani nawet
tygodnia. Muszą to być działania długoterminowe
i powtarzalne. Ogólnie mówiąc – przemyślana strategia wdrażana przez firmę.
Człowiek to najcenniejszy zasób, a to w jakim
stanie psychicznym rozpocznie działania, będzie
oddziaływać na jego efektywność.
Appropriate awareness of hazards influences not
only outcomes and perception of the company,
but also a human in the centre of its actions, as
the most important link. Carrying out the assignments in an appropriate – safe – way must
become a habit, just like driving a vehicle. You
cannot learn it just within one day or even
a week. The actions must be taken for a long
time and repeated. Generally speaking – a wellthought-out strategy implemented by the
company. A human is the most precious source
and the state of mind he is going to start his
actions with, will affect his effectiveness.
Jakie to ma dla mnie, zwykłego pracownika, znaczenie? Olbrzymie! Wielokrotnie słyszysz i uczestniczysz w akcjach prewencyjnych, spotkaniach BHP,
masz możliwość wypowiedzenia się poprzez
raporty niezgodności. Po co to wszystko – zapytasz? Odpowiedź jest prosta – korzyści z bezpiecznej pracy odnosi nie tylko Ventor, ale również
What does it to do with me, a regular employee?
Huge! You hear and participate several times in
preventive actions, attend HSE meetings, and
you have a possibility to formulate your opinion
about inconsistency reports. Why do we need it
– you ask? The answer is simple – not only
Ventor benefits from safe work but first of all
i przede wszystkim Ty sam! Ty jesteś głównym
aktorem na placu budowy i jako pierwszy zauważasz problemy, co więcej, znasz sposoby ich
rozwiązania! Masz wpływ na wiele spraw. Na pewno
chcesz pracować spokojnie, należycie wykonywać
swoje obowiązki i co ważniejsze wrócić po rotacji
do domu. Stereotypowe podejście, że lepiej siedzieć
cicho, już dawno straciło rację bytu.
– you! You are the main character at the building
site and you first spot issues, moreover, you
know how to solve them! A lot of things are up to
you. For sure you are willing to work in peace of
mind, duly perform your duties and most importantly, come back home after the rotation has
been finished. Stereotypical approach that it’s
better to stay quiet, is no longer valid.
Miej na uwadze, że to od Ciebie w dużej mierze
zależy cały proces identyfikacji zagrożeń oraz
wskazanie na możliwości udoskonaleń. Oczywiście później niezbędny jest dialog, przekazanie
informacji wyżej, by ta dotarła do odpowiednich, decyzyjnych osób. Twoje pomysły,
spostrzeżenia nie będą krytykowane.
Wręcz przeciwnie. Odkrycie istotnego
problemu, będzie nagradzane.
Keep in mind that mainly the identification of
hazards is up to you and pointing the possibility
of improvement. Obviously, a conversation is
indispensible, passing the information
further, so that it gets to the right
people. Your ideas, suggestions won’t
be criticised. Just the opposite.
Discovering a crucial issue, will be
rewarded.
Szczególna jest też rola kierowników
liniowych, brygadzistów. Ważnym jest, aby znali
swój zespół i potrafili elastycznie kierować działaniami,
by byli otwarci na współpracę. Czasami trudna sytuacja
rodzinna, problemy czy zdenerwowanie mogą
doprowadzić do ryzykownych zachowań, które
stanowią zagrożenie nie tylko dla danej jednostki, lecz
także dla współpracowników. Pamiętajmy o tym!
Maksyma – „lepiej zapobiegać…” – jest chyba najlepszą na to odpowiedzią. Zachęcajmy i pokazujmy
własnym przykładem, że można pracować bezpiecznie
i wcale nie zmienia to naszej efektywności.
Line managers, foremen’s role is also very
important. It’s important in order that they
know their team and can flexibly lead their
actions, be open to collaboration. Oftentimes a difficult family situation, problems or anxiety may
lead to risky behaviours which will be hazardous
not only for a particular entity but also co-workers.
Keep in mind the above! A maxim – “better
prevent ….” is probably the best answer to it.
Podstawowym założeniem pożądanego poziomu
kultury bezpieczeństwa jest fakt tego, że działania
podejmowane w celu jego osiągnięcia nie są
czynnościami wykonywanymi przymusowo. Ty sam
musisz wykazać inicjatywę, mieć świadomość
i chęć zmian. Nie może być Ci to obojętne. Gra
toczy się bowiem o wielką stawkę – Twoje życie.
Encourage and show your own example that you
can work safely and it does not affect our
effectiveness.
The principle foundation of desirable level of
safety culture is the fact that all attempts to
reach it are activities done voluntarily. You alone
have to be initiative, be aware and willing to
implement changes. You cannot be indifferent.
The stake is very high – it’s about your life.
13
COVER TOPIC
temat numeru
Nasze wyzwania BHP
związane z pracą
zz Działanie na zasadzie partnerstwa.
Firma Ventor Construction jako podwykonawca, już
na etapie negocjacji umów konsultuje z Klientem
sprawy związane z BHP. Dotyczy to zarówno
zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą
i środki ochrony indywidualnej, jak również
zapewnienia pracownikom specjalistycznych
szkoleń i badań lekarskich. Ważne jest, aby
wyposażenie pracowników było adekwatne do
rodzaju i miejsca wykonywanej pracy.
autorka/authoress:
Lidia
Świerczek
zz
14
Podnoszenie świadomości pracowników w dziedzinie BHP poprzez organizację szkoleń i treningi.
Nasi pracownicy przechodzą szereg szkoleń,
zarówno z wiedzy ogólnej BHP, jak i specjalistyczne
szkolenia związane z konkretnym stanowiskiem
pracy. Celem firmy jest zapewnienie odpowiedniego
zaplecza i wykwalifikowanych szkoleniowców, tak
aby wiedza dotycząca BHP była przekazywana
w sposób prosty, jasny i zrozumiały. Pracownicy
mają także do wyboru szeroki wachlarz szkoleń
poza -programowych organizowanych dla poszczególnych stanowisk. Przykładem może być cykl
specjalistycznych szkoleń dla menagerów, szkolenia
dla kierowców, szkolenia przeciwpożarowe, czy
szkolenia dla kadry kierowniczej z Kultury Bezpie-
Our HSE challenges
associated with work
zz Operating on the basis of partnership.
Ventor Construction Company as a subcontractor, at the stage of contract negotiations, consults with the client issues associated with HSE.
It regards both providing the employees with
protective clothing and means of personal
protection as well as providing the employees
with special trainings and medical examinations.
It’s important so that the equipment of the
employees is appropriate to the kind and place
of the work to be performed.
zz Enhancing awareness of employees in the field
of HSE by organizing trainings and seminars.
Our employees undergo various trainings, both
general HSE knowledge and professional
trainings associated with a particular working
post. The aim of the company is to provide
a suitable base and qualified trainers so that the
knowledge of HSE is conveyed in a simple, clear
and adjustable manner. The employees may also
choose from the wide range of trainings being
out of the scheme, organized for particular
positions. As an example, there is a series of
professional trainings for managers, drivers, fire
precautions or safety culture for the manage-
Aaby zaangażować i rozwinąć wrażliwość pracowników na sprawy bezpieczeństwa, firma Ventor i Ventor
Construction organizuje programy i wyznacza nowe
cele BHP, które włączają pracowników w działania na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu
pracy. Dobrym zwyczajem dotyczącym podnoszenia
świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa są comiesięczne tematy BHP. Prezentacje te
w prosty sposób obrazują i uświadamiają pracownikom konsekwencje łamania zasad BHP.
Podstawowym celem BHP jest dążenie do zmniejszenia liczy wypadków poprzez raporty RUI. Jest to prosty
i skuteczny sposób na eliminację zagrożeń wypadkowych. Nawyki związane z raportowaniem zdarzeń
potencjalnie wypadkowych przynoszą pożądane
rezultaty, takie jak zmiana sposobu myślenia, odpowiednie używanie środków ochrony indywidualnej
i przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy. W ostatnich latach znacząco wzrosło zaangażowanie
pracowników w raportowanie zdarzeń wypadkowych.
Łącznie w latach od 2006 do 2012 nasi pracownicy
napisali i przekazali do firmy 2182 raportów RUI. Nie są
to jednak kompletne dane, ponieważ część raportów
RUI jest przekazywana Klientowi i nie trafia do firmy.
zz Realization of HSE aims
In order to engage and develop sensibility of
employees to safety issues, Ventor Company
and Ventor Constructions organize programmes
and set new HSE aims which engage the
employees into actions to improve safety
conditions at the work post. A good custom
regarding awareness enhancement of employees as far as safety is concerned, are monthly
HSE topics. These presentations picture and
inform the employees in a simple way about
consequences when violating HSE regulations.
The main HSE aim is to decrease number of
accidents by RUI reports. It’s a simple and
effective way to eliminate hazardous accidents.
Habits connected with reporting potential
accidents bring desirable results, such as change
of views, appropriate use of personal protection
means and complying with HSE regulations at
the work post. In the recent years employees
have been engaged significantly in reporting
accidents. In total between 2006 and 2012 our
employees drew up and handed over to the
company 2182 RUI reports. This data is not
complete, however, because some RUI reports
are handed over to the clients only.
W okresie od 2006 – 2012 r. wydarzyło się 18 wypadków przy pracy, z czego tylko jeden był
wypadkiem poważnym. W porównaniu do liczby
zatrudnionych pracowników i liczby przepracowanych roboczogodzin jest wynik bardzo dobry.
Between 2006 and 2012, 18 industrial accidents
occurred, where only one was serious. In comparison with the number of employees and
working hours, the result is pretty good.
Odpowiedzialny
pracodawca
– Lider HR 2012
Responsible
Employer
– HR 2012 Leader
NEWS
zz Realizacja celów BHP
ment. Constant development and education is
the key to safe work at each position.
AKTUALNOŚCI
czeństwa. Ciągłe doskonalenie i rozwój jest kluczem
do bezpiecznej pracy na każdym stanowisku.
autorka/authoress:
Miło mi poinformować, iż nasza firma znalazła się
wśród laureatów konkursu na najlepszych pracodawców w Polsce! „Odpowiedzialny Pracodawca 2012” to
ogólnopolski program z obszaru human resources
(HR), którego celem jest upowszechniane oraz
propagowanie pozytywnych wzorców, modeli
i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz
strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi. W Polsce temat odpowiedzialnego traktowania
pracowników i tworzenia optymalnych miejsc pracy,
pozostaje wciąż obszarem zaniedbanym. Są nato-
It’s a pleasure to inform you that our company
has become the winner of the contest for the
best employers in Poland! “Responsible Employer of 2012” is a nationwide scheme within the
human resources area whose aim is to popularize and promote positive models, patterns and
strategy actions as far as personal policy is
concerned and integration strategy of personal
matters with business ones. In Poland the topic
of responsible treatment of employees and
creating optimal working positions, remains still
Magdalena
Sroczyńska
15
NEWS
AKTUALNOŚCI
miast w kraju firmy, w których można z powodzeniem
dostrzec właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem,
dbałość o warunki pracy oraz oferowaną pracownikom możliwość autentycznego rozwoju i kariery. Są
to również firmy odpowiedzialne społecznie.
Pracownicy to najcenniejszy kapitał każdej firmy.
Świadomość tego faktu, jest dziś najważniejszym
elementem dynamicznie rozwijających się
przedsiębiorstw.
Pragnę podkreślić, iż, zważywszy na prestiż Programu, ilość Laureatów jest wąska. Oceniając zgłoszenia
wyłoniono elitę najlepszych pracodawców w Polsce,
w poszczególnych regionach i branżach – jakość
zatrudnienia, dbałość o kapitał ludzki i sprawne
zarządzanie spółką Ventor Sp. z o.o., spowodowały, iż
Kapituła Programu przyznała nam tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy 2012 – Lider 2012.
Kryterium, którym kierowano się przy wyborze
Laureatów, jest przede wszystkim wysoka jakość
zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów
BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, system motywacyjny, reputacja firmy, dynamika zatrudnienia. „Tytuł ten potwierdza, iż są
w Polsce firmy i ludzie, stanowiący swoisty
przykład tego, że właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dbałość o pracowników przekłada
się na rzeczywisty sukces całej firmy” – powiedział
tuż po uzyskaniu tytuł prezes Janusz Urbanik.
as a neglected area. There are companies in
Poland, however, where we can observe a suitable company management, attention to
working conditions and authentic opportunity to
enable further career and development for the
employees. There are also companies which are
socially responsible.
Employees are the most precious capital of each
company. Being aware of this, today it is the
most important element of dynamically developing enterprises.
I’d like to emphasize that due to the prestige of
the scheme, the number of winners is small. After
viewing the applications, the elite of best employers in Poland was chosen, in particular areas and
fields – quality of employment, attention to
human assets and efficient management of
company – Ventor Sp z o.o. made that the
Scheme Chapter awarded us the title of Responsible Employer of 2012 – Leader of 2012.
16
Criteria, when choosing the winners, was first of
all – high employment quality, which consists of
complying with labour code, HSE regulations,
opportunity to develop qualifications of employees, motivation systems, company’s image,
employment ratio. “This title confirms that there
are companies and people in Poland, being the
example that suitable company management
and attention to employees, translate into real
success of the whole company” –said the
chairman, Janusz Urbanik, just after being
awarded with the title.
Uznanie dla Ventora za
wspieranie edukacji
zawodowej
Appreciation for Ventor
for supporting the
professional education
Firma Ventor od wielu lat przyczynia się do rozwoju
oświaty i wychowania w Dębicy, wspierając
i pomagając w różnych formach szkołom i instytucjom oświatowym. Szczególnego rozmiaru nabrała
współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im.
Jana Pawła II w Dębicy, gdzie firma objęła patronat
nad klasami zasadniczej szkoły zawodowej,
finansując m.in. dodatkowe lekcje języka angielskiego i norweskiego, praktyki i wycieczki, stworzenie i wyposażenie pracowni multimedialnych do
nauki języków i pracowni izolacji przemysłowych.
Zaangażowanie Ventora, a przede wszystkim
Prezesa Janusza Urbanika w działalność wspierającą edukację i wychowanie dzieci i młodzieży
zostało docenione dwukrotnie przez władzę
oświatową:
XX w dniu
16 października 2012 r. (z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej ) w Rzeszowie odbyła
się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji
Narodowej przyznanych przez minister edukacji
Krystynę Szumilas. Jednym z wyróżnionych tym
odznaczeniem został Prezes Janusz Urbanik .
XX w dniu 11 grudnia 2012 r. firma Ventor odebrała
w Warszawie statuetkę za zajęcie I miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla rynku
pracy” wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. Nagroda, wręczona przez wiceministra edukacji Tadeusza Sławeckiego, jest uznaniem
dla firmy Ventor jako pracodawcy, za wspieranie
edukacji zawodowej.
Prezes Janusz Urbanik odbiera medal KEN / The chairman Janusz Urbanik
is awarding the medal of National Education Committee
For many years Ventor Company has contributed
to improvement of education in Debica, supporting and assisting schools and education institutions in various forms. A special attention must
be paid to collaboration with Secondary School
no. 1 of John Paul II in Debica where the company
took under its wings classes of vocational
school, sponsoring. Ventor founded additional
English and Norwegian languages classes,
apprenticeship and excursions, building and
equipping multimedia classes for learning
languages and industrial insulations.
autor/author:
Wiesław
Zięba
Ventor’s commitment, and first of all – the
chairman’s, Janusz Urbanik, in actions supporting education of children and teenagers has
been appreciated twice by educational bodies:
XX On 16 October 2012 (on the occasion of National
Education Committee Day) in Rzeszow there was
a ceremony of awarding medals of National
Education Committee by the Minister of Education,
Mrs Krystyna Szumilas. The chairman Mr Janusz
Urbanik was awarded with one of the medals.
XX On
Wspieramy edukację zawodową / We are supporting vocational education.
11 December 2012 in Warsaw, Ventor Company collected a statue for winning the I place in the
nationwide contest – “School for the labour
market” along with Secondary School no. 1 in Debica. The prize was handed over by the Vice
Minister of Education, Tadeusz Slawecki, it is an
appreciation for the Ventor Company as an
employer for supporting vocational education.
17
NEWS
AKTUALNOŚCI
Symboliczne przekazanie władzy – po lewej nowy przewodniczący rady Łukasz Wiktorski, po prawej ustępujący Andrzej Kawa. / The new head of
Employee’s Union (on the left), Andrzej Kawa (on the right) who stepped down.
Okiem związkowca:
wybraliśmy nową Radę
Pracowniczą
Wrzesień jest bardzo często nazywany „miesiącem
wyborczym”. Wybieramy przedstawicieli, którzy
będą nas reprezentować w różnych instytucjach.
Brak głosu oznacza, że zostawiamy wszystko
przypadkowi, a tego na pewno byśmy nie chcieli.
O tym jak ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie
odgrywa Rada Pracownicza, nie trzeba nikomu
przypominać. Z zaciekawieniem śledziliśmy więc
przygotowania do jesiennej batalii o te ważne, z punktu
widzenia pracownika, stanowiska. Pojawiały się dwa
pytania – kto będzie kandydował i jaka będzie
frekwencja. Ostatecznie na listy zgłoszono 10 kandydatów, wśród których znaleźli się wszyscy dotychczasowi mężowie zaufania, jak również, co bardzo cieszy,
pojawiło się kilka całkiem nowych nazwisk.
18
Podczas trzydniowych wyborów przeprowadzanych
zarówno w siedzibie firmy, jak i na realizowanych
projektach, głosowało blisko 100 osób. Największe
poparcie uzyskał Łukasz Wiktorski, który stał się
nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej.
Ustępujący z tego stanowiska Andrzej Kawa
podejmie tym razem obowiązki sekretarza.
Zastępcą Łukasza wybrano Janusza Boro. Skład
From the perspective of
a union member: we
have chosen a New
Employee’s Union
Oftentimes September is called an “election
month”. We choose representatives who will
represent us in various institutions. A lack of
vote means that we leave everything to chance,
and you wouldn’t like it for sure. We don’t have
to remind anybody how important is in each
company the Employee’s Union. We followed
curiously preparations to the autumn campaign
of this important, from the employee’s point of
view, position. There were two questions – who
will stand for elections and what turnout will be
like. Finally, 10 candidates were proposed,
among which all former union representatives,
as well as, which was nice, a few completely
new surnames.
During three-week elections conducted both in
the headquarters of the company and performed
projects, 100 people voted. Lukasz Wiktorski
received the greatest support who became the
new head of Employee’s Union. Andrzej Kawa,
who stepped down, will perform duties of
a secretary. Janusz Boro will be Lukasz’s deputy.
uzupełniają ponadto Zbigniew Falarz, a także
„świeża krew”- Marek Gawlik oraz Marcin Urbanik.
Gratulujemy wszystkim uzyskanego wyniku
i zaufania, którym obdarzyli wybranych koledzy!
Moreover, the union is supplemented by Zbigniew Falarz as well as “young blood” – Marek
Gawlik and Marcin Urbanik. Congratulations to
all for the results and trust, they were given by
their colleagues!.
Tuż po wyborach nowy szef Rady powiedział: „Ze
swojej strony chciałbym przede wszystkim podziękować za oddane na mnie głosy. Naprawdę, nie
spodziewałem się takiego poparcia. Wszyscy
kandydaci byli i są nadal mocno rozpoznawalni
w naszej firmie, przez co w sumie nikt chyba nie był
stanie przewidzieć wyniku końcowego. Z roku na rok
rynek pracy jest coraz bardziej wymagający,
a stawiane wymagania rosną. Wymusza to na
nas wszystkich bycie niezwykle sumiennym
i elastycznym w stosunku do powierzonych obowiązków, natomiast kultura pracy musi stać na naprawdę
wysokim poziomie. Uważam, że dotychczasowa
współpraca pomiędzy zarządem Ventor Construction
a Radą Pracowniczą była bardzo poprawna, głównie
dlatego, iż każde kwestie sporne na bieżąco i wspólnie omawialiśmy. Kreowało to bardzo przejrzystą
sytuację dla obu stron. Liczę, iż taki stan i sposób
prowadzenia dialogu, zostanie utrzymany. Równocześnie chciałbym zapewnić wszystkich współpracowników, że jestem otwarty na dyskusje, współprace i pomoc w sprawach pracowniczych. Bardzo cenię
ludzi kreatywnych, mających własne zdanie.
W niejasnych kwestiach zachęcam do kontaktu ze
mną jak również z kolegami z Rady. Jestem pewien,
że wspólnymi siłami będziemy w stanie rozwiązać
nawet najbardziej nurtujący Was problem”.
Just after the elections the new Union boss said:
“On my behalf I’d like to thank for any votes.
Indeed, I did not expect such huge support. All
candidates were and are recognizable within the
company, and as a result nobody could have
foreseen the final result. Year by year the labour
market is demanding and requirements are pretty
high. It requires from us to be extremely reliable
and flexible with relation to our duties, and work
know-how must be of a very high standard.
I think that the previous cooperation between the
management of Ventor Construction and
Employee’s Union was siutable, thanks to the
fact that each issue was discussed mutually and
immediately. It created a very clear situation for
both of the parties. I believe that the same state
and way of carrying out conversation will be
maintained. Simultaneously, I’d like to assure all
my co-workers that I am open for cooperation,
conversation and assistance within employee’s
matters. I appreciate a lot creative people who
can formulate their own opinion. In vague issues
I encourage to contact with me as well as my
colleagues from the Union. I am sure that by join
forces we will be able to solve even the most
frustrating problem for you”.
Nowy park maszynowy
w Straszęcinie
A new stock of
machinery in Straszecin
Inwestycje są konieczne do utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Nasi klienci składają coraz
bardziej skomplikowane zamówienia, za każdym
razem podkreślając, iż jakość musi być najwyższa,
a cena atrakcyjna. Aby sprostać wymaganiom
postanowiliśmy rozbudować park maszynowy
w Straszęcinie. Zakupiliśmy 7 urządzeń, które od
początku lipca 2012 roku działają na „pełnych
obrotach”. Wszystkie sprzęty nabyto od renomowanej, szwajcarskiej firmy „SPIRO”, która działa
w swojej branży od 1952 roku.
Investments are inevitable in order to maintain
a competitive position on the market. Our clients
place very complex orders, emphasising each
autor/author:
Mateusz
Stachnik
Posiadamy obecnie następujące maszyny:
Spiro Tubeformer 2002 – jest to maszyna wykorzystywana do produkcji okrągłych kanałów wentylacyjnych.
Widok na hale produkcyjną / The machinery park
19
NEWS
AKTUALNOŚCI
Gorelocker Beta 3
Stitchwelder PRO
Dzięki niej możemy produkować rury Spiro o średnicach od 80 do nawet 2000 mm. Jeśli chodzi o długość
rur, to standardowo produkuje się rury 3 i 5 metrowe.
Litelocker 3 – jest to maszyna do łączenia elementów poprzez przetłoczenie punktowe na zimno.
Posiada trzy rodzaje kształtu złącza. Łączenie
odbywa się za pomocą systemu pneumatyczno-hydraulicznego. Maszyna może pracować z wydajnością 80 uderzeń na minutę.
Stitchwelder PRO – to krótko mówiąc zgrzewarka
liniowa. Maszyna poprzez spawanie ciągłe lub za
pomocą ściegów, gwarantuje hermetyczny szew.
Spawarka posiada najszybszą prędkość roboczą na
rynku, jest to 15 m / min. Należy podkreślić, że
zgrzew jest ciągły od początku, aż do końca. Ponadto szew ten nie musi być pokrywany żadnymi
środkami antykorozyjnymi.
Gorelocker Beta 3 – nasza firma zakupiła dwie takie
maszyny. Maszyny te służą do składania i zamykania kolan i innych elementów wentylacyjnych.
Każda z tych maszyn ma inne zadanie.
(a)
(b)
(c)
Zadaniem pierwszej z maszyn, jest wykonanie
żłobień (a) i (b), które przedstawia powyższy rysunek.
Odbywa się to poprzez zmianę wysokości stołu
roboczego. Druga z maszyn, służy do szczelnego
zamknięcia kolana, co przedstawia powyższy
rysunek w podpunkcie (c).
20
Curvecutter Delta 1500 – urządzenie służy do wycinania nie tylko kolan – oprócz nich możemy wyciąć także
elementy takie jak dennice. Cięcie elementów odbywa
się poprzez umieszczony w urządzeniu komplet
czterech noży. Najważniejszą zaletą tej maszyny jest
Curvecutter Delta 1500
time, that the quality must be the highest and the
price attractive. To meet the requirements we
have decided to extend our stock of machinery in
Straszecin. We acquired 7 machines which have
been operating “in high gear” since the beginning of July, 2012. All machines were acquired
from a prestigious Swiss Company – SPIRO,
which has been operating in the trade since 1952.
At present our company is in the possession of
the following machines:
Spiro Tubeformer 2002 – it is a machine used to
manufacture circular ventilation ducts. Thanks to
this machine we are able to manufacture Spiro
pipes from 80 to 2000 mm in diameter. As far as
the length of pipes is concerned, 3 and 4 meter
pipes are manufactured.
Litelocker 3 – it is a machine which enables up to
3 plates of sheet metal to be firmly joined together
(cold forming) without incurring any damages to
the sheet metal surface. It has three kinds of joint
shapes. Jointing is made by pneumatic and
hydraulic system. The machine can work with the
efficiency of 80 hits per minute.
Stitchwelder PRO – shortly speaking it is a line
welding machine. The machine features the
fastest welding speed in the industry with up to
max. 15 m/min., underlining the continuous
productivity and efficiency of the machine.
Naturally, the welded seam is constant from the
beginning to the end, sealing or paint cover is not
required, no need to clean or rework the welding
rolls, and eliminating burnt galvanized coating
results in less finishing work.
Gorelocker Beta 3 – our company has acquired
two machines like this. These machines are used
to swing from one single flange to double flange
operations. Each machine has a different role.
The first one makes carves (a) and (b) which
presents the diagram above. It is performed by
changing the position of height of the worktable.
The second machine is for making lock-seaming
bends, which can be seen in the above diagram,
picture (c).
Litelocker 3
Rollformer AR 800
to, iż obrzeże wyciętego elementu jest gładkie, dzięki
czemu także estetyczne. Prędkość robocza to od 2 do
10 m / min. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie
wyciąć kolana o średnicy od 100 do 1500 mm.
Curvecutter Delta 1500 – This machine is
specially designed for cutting out segments of
highest accuracy from a blank (i.e. bends, flat
oval bends, domes and shapes for the insulation
industry). Cutting elements is made by 4 roller
shears which are installed in the machine. The
greatest advantage of the machine is that the cut
edge of the element is smooth and flexible.
Working seed from 2 up tp 10 m/min. Thanks to
this we are able to cut bends from 100 to 1500
mm diameter.
Rollformer AR 800 – jest to ostatnia z maszyn, jakie
na razie zostały zakupione. Urządzenie to, służy do
zwijania wyciętych przez nas elementów. Zakres
średnic jakie możemy na tej maszynie zwinąć to od
100 do 1000 mm. Wydajność maszyny to około
1200 elementów na godzinę. Maszyna wyposażona
jest w przyssawki, dzięki którym automatycznie
sama pobiera sobie asortyment do zwinięcia.
Rollformer AR 800 – this is the last machine
which have been acquired so far. This machines
is designed for rolling of bend segments.
Diameter range id from 100 to 1000 mm.
Maximum efficiency – 1200 elements per hour.
The machine is equipped with an automatic
feeding table.
Nowy „narybek”
już w Ventorze
“Young blood” already
in Ventor
Z końcem czerwca 2012. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, odbyło się uroczyste zakończenie 3-letniej nauki dla klasy w zawodzie „monter
izolacji budowlanych”, której od początku patronował Ventor. 29. absolwentów odebrało świadectwa
ukończenia szkoły, a wyróżnieni za wyniki w nauce
i zachowaniu, otrzymali dodatkowo nagrody
i okolicznościowe dyplomy wręczone przez Dyrektora Szkoły – panią Bożenę Zielińską i Prezesa
Zarządu Ventora – pana Janusza Urbanika.
At the end of June 2012 in Secondary School no. 1
in Debica there was an official graduation of
3-year education of the class in the field of –
“building insulation fitter”, which since the
beginning, was under the patronage of Ventor. 29
graduates collected their diplomas and those
who had the best results in education in behaviour, received prizes and occasional certificates
which were handed over by the headmistress of
the school, Mrs Bozena Zielinska and Janusz
Urbanik, the chairman of Ventor.
autor/author:
Wiesław
Zięba
After the ceremony we talk to some awarded
graduates:
– Why did you choose this profession?
Paweł Krzystyniak: “I have chosen this profession
because my dad has been working in this field for
a few years, also in Ventor. He told me many
times about his work and I became interested”.
Zakończenie roku szkolnego / Official graduation
Marcin Pitula: “I have chosen this profession of
building insulation fitter because there is a huge
21
NEWS
AKTUALNOŚCI
market demand. I like this job and would like to
do what I like, especially I heard a lot of good
things about Ventor Company”.
– Are you glad, after three years of education, of
your choice and why?
Mateusz Borek: “Yes, I am glad. I have gained
a new experience not only in my profession but
also many other things like English and Norwegian. I am very glad because of that”.
Marcin Pitula: “And I would like to add that
thanks to my choice I could go on a trip to
Norway as a prize. It was an unbelievable
experience”.
– How would you encourage your younger
friends to choose this school and profession?
Po zakończeniu uroczystości rozmawiamy z niektórymi wyróżnionymi absolwentami:
– Dlaczego wybraliście tę szkołę i ten zawód?
Paweł Krzystyniak: „Wybrałem ten zawód, ponieważ mój tata pracuje już kilka lat w tym charakterze, również w firmie Ventor. Opowiadał mi wielokrotnie o swej pracy i to mnie bardzo
zainteresowało”.
Marcin Pitula: „Wybrałem zawód montera izolacji
budowlanych, gdyż jest zapotrzebowanie na rynku
pracy. Podoba mi się ten zawód, a chciałbym robić
to, co lubię, zwłaszcza, że o firmie Ventor, słyszałem
dużo dobrego”.
– Czy dzisiaj, po trzech latach nauki jesteście
zadowoleni z tego wyboru i dlaczego?
Mateusz Borek: „Tak, jestem zadowolony. Zdobyłem
nowe doświadczenie nie tylko w zawodzie, jakiego
się uczyłem, ale także nauczyłem się wielu innych
rzeczy m.in. języka angielskiego i norweskiego.
Jestem z tego bardzo zadowolony”.
22
Marcin Pitula: „A ja chciałbym dodać, że dzięki
mojemu wyborowi, mogłem w nagrodę pojechać na
wycieczkę do Norwegii. Było to niesamowite
przeżycie”.
Mateusz Borek: “I recommend this school because
you can learn a lot of things, also beyond – professional, which will be helpful further in life. In school
there are various extra classes where you can
develop your passions. When studying a particular
profession you don’t have to quit your hobby. The
best option, however, is to personally find out what
it is really like”.
– Do you feel like prepared to work in this
profession, if not what do you think you are
lacking?
Paweł Krzystyniak: “We don’t have such experience as the people who have been working a few
years but we would like to gain experience and
learn from employees of Ventor”.
– Jak zachęciłbyś swoich młodszych kolegów do
wyboru tej szkoły i tego zawodu?
Mateusz Borek: „Polecam tę szkołę, gdyż można się
wielu rzeczy nauczyć, również poza – zawodowych,
przydatnych w dalszym życiu. W szkole organizowane są wszelkiego rodzaju koła i zajęcia dodatkowe, w których można rozwijać swoje pasje. Ucząc
się danego zawodu, nie trzeba rezygnować ze
swojego hobby. Najlepiej jest się jednak przekonać
„na własnej skórze”, jak jest naprawdę”.
– Czy czujecie się przygotowani do tego,by pracować w tym zawodzie, jeśli nie to czego wam jeszcze
brakuje?
Paweł Krzystyniak: „Nie mamy takiego doświadczenia, jak osoby, które pracują przy tym kilka lub
kilkanaście lat, ale to doświadczenie chcielibyśmy
zdobywać i uczyć się od pracowników Ventora”.
Marcin Pitula: „Oczywiście praktyka w szkole to nie
to samo, co praca z doświadczonym monterami.
Jeżeli dostanę możliwość zatrudnienia w firmie
Ventor, to skorzystam z niej z wielką ochotą”.
Marcin Pitula: “Of course apprenticeship in school
cannot be compared to experienced fitters. If I get
an opportunity to work in Ventor, I will jump at it
with pleasure”.
Rezultat? Na początku lipca b.r. pierwsi absolwenci
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie
„monter izolacji budowlanych” zostali przyjęci do
pracy w Ventorze. 11. osób uzyskało zatrudnienie na
projekcie w Bełchatowie, 1. na projekcie w Połańcu,
a 1. na projekcie w Górze Ropczyckiej. Planowane są
także przyjęcia do pracy kolejnych absolwentów.
Result? At the beginning of July the current year
the first graduates of Secondary School no. 1 of
the profession – “building insulation fitter” were
employed by Ventor company. 11 graduates were
sent to Belchatow project, 1 to Polaniec project
and 1 to Gora Ropczycka project. In the near future
there are plans to hire other graduates.
Powiększamy zespół
inspektorów FROSIO!
We are expanding
a panel of FROSIO
inspectors!
Początkiem października 2012 troje naszych
pracowników: Sławomir Czerwiec, Marcin Kozioł
oraz Paweł Paniec uczestniczyło w kursie inspektorów zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO.
Zostało ono zorganizowany w Gdańsku przez
norweski Teknologisk Institutt AS Oslo, a językiem
wykładowym był angielski.
Ostatnim punktem programu szkolenia był
praktyczny i teoretyczny egzamin, który dla
wszystkich wymienionych zakończył się wynikiem
pozytywnym. W chwili obecnej, zainteresowani
czekają na przyznanie stosownych certyfikatów
i dołączenie do elitarnego grona inspektorów. Tym
autorka/authoress:
At the beginning of October 2012 three of our
colleagues: Sławomir Czerwiec, Marcin Kozioł
and Paweł Paniec took part in the course for
inspectors of rustproofing FROSIO. It was
organized in Gdansk by Norwegian Teknologisk
Institutt AS Oslo in English language.
At the end of the course there was a practical
and theoretical exam which was successful for
all of the participants. At present they are
awaiting for appropriate certificates and they will
join the prestigious panel of inspectors. As
Monika
KsiążekPrzyszowiec
23
NEWS
AKTUALNOŚCI
samym, liczba osób posiadających tytuł i certyfikat
FROSIO wzrośnie w naszej firmie do siedmiu.
a result, the number of employees in our company who obtained FROSIO certificate have been expanded.
O skali trudności zdobycia certyfikatu FROSIO
świadczy fakt stosunkowo małej ilości wydanych
na świecie certyfikatów w przeciągu ostatnich lat,
(o czym można się przekonać na stronach internetowych organizacji FROSIO) oraz rosnące zapotrzebowanie na inspektorów FROSIO ze strony naszych
norweskich kontrahentów.
It’s not an easy task to obtain the aforementioned certificate and in the last years only few
were issued (you can read about it on the
website of FROSIO organization). There is,
however, a great demand for FROSIO inspectors
on behalf of our Norwegian clients.
„Pali się!”
“Fire!”
At the end of October 2012 at the premises of our
company in Straszecin there were preventive and
reconnaissance drills of fire brigade units. The
purpose of the drills was to get acquainted with
terrain topography, arrangement of facilities and
function of each facility.
autor/author:
Janusz
Szpara
„Płonęły opony” naszego działu logistyki / The tires of our logistics
department “were on fire”.
W ostatnich dniach października 2012, na terenie
naszej firmy w Straszęcinie, odbyły się ćwiczenia
prewencyjno-rozpoznawcze jednostek Państwowej
Straży Pożarnej. Miały one na celu zaznajomienie
z topografią terenu, rozmieszczeniem obiektów
oraz poznaniem funkcji każdego z budynków.
W pierwszym dniu ćwiczeń funkcjonariusze „gasili
pożar” w pomieszczeniu archiwum, natomiast w drugim dniu, „płonęły opony” naszego działu
logistyki. Strażacy dowiedzieli się, gdzie znajdują
się główne wyłączniki prądu i gazu, jak również
jakie jest położenie hydrantu zewnętrznego.
Życzylibyśmy sobie, żeby strażacy przyjeżdżali do
nas tylko w celach prewencyjno-kontrolnych. Aby te
życzenia się spełniły, my ze swej strony, musimy
stale podnosić świadomość w zakresie wiedzy
przeciw-pożarowej. W tym celu, przy okazji wizyty
strażaków, zorganizowaliśmy praktycznie szkolenie.
24
Pierwszym etapem było przeprowadzenie akcji
ewakuacyjnej i zaprowadzenie ludzi, do specjalnie
wyznaczonego miejsca znajdującego się tuż obok
parkingu samochodowego. Tu, po założeniu
odzieży ochronnej każdy mógł wypróbować
działanie poszczególnych gaśnic. Ćwiczenia były
On the first day of drills the fire-fighters “put out
the fire” in aquarium premises and on the second
day the tires of our logistics department “were on
fire”. The fire-fighters found out where the main
power and gas switches were as well as the
location of the external fireplug.
We wish the fire-fighters would arrive at our
premises only due to preventive and inspection
purposes. So that our wishes can come true we
have to continuously enhance awareness as far as
fire precautions are concerned. Thus, we organized
a practical training upon arrival of the fire-fighters.
The first stage was to carry out an evacuation
action and transport the employees to the
specially selected place next to the car park.
After putting on the protective clothing there,
every body could try how a particular fire extinPozytywne zachowania zostały zauważone przez Pana Prezesa
/ Positive behaviours were also noticed by the chairman
Pozytywne zachowania zostały zauważone przez
Pana Prezesa, który ufundował nagrody w postaci
gaśnic proszkowych z certyfikatami. Z pewnością
okażą się pożyteczne w każdym gospodarstwie
domowym. Oby jednak nie musiały być używane!
Positive behaviours were also noticed by the
chairman who sponsored prizes in the form of
powder fire extinguishers with certificates.
Definitely they will be useful in each household.
Hopefully, there won’t be necessity to use them!
PROJEKTY ZACHODNIEGO WYBRZEŻA
THE PROJECTS OF WESTERN COAST
Wszyscy mamy
bowiem wspólny cel…
We all have the same
goal, though…
It is another year when we have an opportunity to
work on really big projects. Our teams operate
efficiently in a few shipyards, and one of them is
Aker Solutions in Egersund. It is a facility where
we concentre on building modules for drilling
platforms. It is worth mentioning that steel
constructions, being the frame, are manufactured
and transported very often from Polish shipyards
located in Gdansk, Swinoujscie and Gdynia.
To już kolejny rok kiedy mamy możliwość pracy
przy realizacji naprawdę dużych projektów. Nasze
załogi aktywnie działają w kilku stoczniach, a jedną
z nich jest Aker Solutions w Egersund. Jest to
obiekt, w którym prace koncentrują się głównie na
budowie modułów do platform wydobywczych oraz
wiertniczych. Warto dodać, iż ich konstrukcje
stalowe, stanowiące szkielet, są bardzo często
produkowane i transportowane z polskich stoczni
zlokalizowanych m.in. w Gdańsku, Świnoujściu
i Gdyni.
Miasto Egersund leży w okręgu Rogaland. Warto
zaznaczyć, iż w przeszłości był to jeden z największych portów całej Norwegii, natomiast w chwili
obecnej odgrywa istotną rolę w zakresie rybołówstwa. Nie przypadkowo więc, rozwinął się tu
Egersund town is situated in Rogaland area.
Interestingly, in the past it was one of the biggest
harbours in whole Norway, and now plays
a crucial role in the fishery industry. So, it wasn’t
an accident that the shipyard industry was
developed there. There are many branch offices
of international companies such as the manufacturer of electronic navigation nautical charts – NAVICO. Aker shipyard, of course, is a leading
manufacturer as far as repairs are concerned,
which is the biggest facility operating in this area.
The last mentioned place is the place where our
employees can be found. Exactly one year ago
we commenced collaboration with Bis Industrier
company, becoming the partner on the following
projects: Ekofisk, KRISTIN LPP and Asgard. We
are responsible for protecting the surface by
fireproof substance, Chartek (passive fire
protection), all rustproof works (industrial
painting), pipes insulation and internal architecture. In total, on all the aforementioned projects,
we have employed almost 250 employees. The
REVIEW OF THE PROJECTS
guisher worked. The drills were supervised by
observers (out of the team) who later picked the
most distinctive employees – who approached
the drills in a professional way.
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
bacznie śledzone przez obserwatorów (wyłonionych spośród załogi), którzy następnie wytypowali
najbardziej wyróżniające się osoby – podchodzące
do zajęć najbardziej profesjonalnie.
autor/author:
Tomasz
Orłowski
25
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
przemysł stoczniowy. Swoje oddziały utworzyło
kilka znanych międzynarodowych firm, w tym
między innymi producent elektronicznych map
morskich NAVICO. Prym, w zakresie remontów,
wiedzie oczywiście stocznia Aker, która jest
najprężniej działającym ośrodkiem w regionie.
Ostatnie z wspomnianych miejsc, to także miejsce,
gdzie można znaleźć wielu naszych pracowników.
Dokładnie rok temu, rozpoczęliśmy tam bowiem
współpracę z firmą Bis Industrier, stając się
równocześnie partnerem przy realizacji projektów:
Ekofisk, KRISTIN LPP oraz Asgard. Jesteśmy
odpowiedzialni za zabezpieczane powierzchni
ogniochronnym środkiem Chartek (passive fire
protection), szeroko pojęte prace antykorozyjne
(malowanie przemysłowe), oraz izolacje rurociągów
i architekturę wewnętrzną. Łącznie, na wszystkich
wspominanych projektach, zaangażowaliśmy
blisko 250. pracowników. Najliczniejszą grupę
stanowią operatorzy, aczkolwiek na miejscu obecni
są także nasi brygadziści, inspektorzy BHP oraz
inżynierowie. Liczba osób stale się zwiększa, co
potwierdza zaufanie i uznanie jakim darzy nas firma
Bis Industrier.
Z perspektywy czasu, możemy docenić profesjonalne podejście do pracy niemal każdego naszego
pracownika. Zauważana jest chęć pomocy oraz
dzielenie się doświadczeniem z tymi, którzy je
dopiero zdobywają. Wszyscy się uczymy, stale
rozwijamy, dbając równocześnie aby praca wykonywana była w sposób bezpieczny – bez narażenia
zdrowia i życia. Świadomość i wzrost kultury
bezpieczeństwa potwierdza ilość uzyskanych
raportów informujących o niebezpiecznych
zdarzeniach, których liczba już niedługo przekroczy
ilość tysiąca sztuk.
W chwili obecnej (połowa grudnia 2012.) prace idą
„pełna parą” na dwóch zmianach i pomimo
zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, nie
zostaną wstrzymane ani na chwilę. Można powiedzieć, że jest to już wpisane w charakter wykonywanych zawodów. Jedno jest pewne – projekt musi
zostać ukończony w terminie, poświęcenie jest
więc konieczne.
26
Z tego miejsca, i za pośrednictwem naszego
biuletynu, chciałbym podziękować wszystkim
pracownikom – tym w Polsce, jak i tym w Norwegii
– za dotychczasowy wkład w wykonywaną pracę,
a całemu sztabowi nadzorującemu prace z ramienia
Bis Industrier – za nienaganną współpracę.
Wszyscy mamy bowiem wspólny cel i do niego
dążymy.
largest team consists of operators, however, you
can find foremen, HSE inspectors and engineers
there. The number of employees is still raising
which confirms that Bis Industrier placed
confidence and trust in us.
From the perspective, we can appreciate a professional approach to work of almost all our
employees. We can observe a willingness to
assist and share experience with those who have
just started their career. We all are in a process of
learning, still developing, taking care of our
duties so that they are performed in a safe
manner – without any risk of life or health
hazard. Awareness and improvement of safety
know-how confirm the number of received
reports informing about dangerous events – which number will soon exceed one thousand.
At present (the middle of December 2012) the
works are in “high gear” on two shifts and
despite the fact that Christmas is coming, they
won’t be even withhold for a minute. We could
say that it is a characteristics of a particular
profession. One is for certain- the project has to
be completed within the deadline, sacrifice is
unavoidable then.
I would like to thank from here, by this bulletin,
all employees – both in Poland and Norway – for
their contribution to work so far and the whole
team supervising the works on behalf of Bis
Industrier – for impeccable collaboration. We all
have the same goal and we want to reach it.
Po projekcie
– TCM Mongstad
Zadowoleni klienci, zadowoleni pracownicy – tak
w kilku słowach można podsumować naszą
działalność przy budowie największego na świecie
obiektu do testowania i rozwoju technologii CCS
(Carbone Capture and Storage). Centrum Technologii Mongstad, to przełomowy i innowacyjny projekt,
który pozwoli zrobić ważny krok w kierunku próby
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Nie od dziś wiadomo, że norweski przemysł
wydobywczy stale prowadzi badania nad innowacjami, które zwiększają efektywność pracy w trudnych warunkach dalekiej Północy. Nabyte doświadczenia i zaangażowanie naukowców pokazują, że
niezwykle istotna jest też walka ze zmianami
klimatycznymi. Warto przytoczyć fakt, iż Unia
Europejska jako jeden ze strategicznych celów na
najbliższe lata, wyznaczyła zwiększenie produkcji
„ekologicznej” energii. Jednym ze sposobów jego
osiągnięcia będzie legislacja, natomiast drugim – odpowiednie rozwiązania technologiczne.
Źródło/Source: tcmda.com
After the project
– TCM Mongstad
Content clients and employees – this is how we
can sum up in a few words our activity when
building the largest in the world facility for testing
and development of CCS technologies (Carbone
Capture and Storage). The Mongstad Centre is
a crucial and innovative project which will enable
to make a further step into the direction of
attempt to limit greenhouse gas emissions.
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
It is generally known that Norwegian mining
industry has been continuously carrying out
research on innovations which enhance the work
effectiveness in harsh conditions in the North.
The experiences and engagement gained by
researches show that the fight with climate
changes is incredibly vital. It is also worth
mentioning that the European Union has pointed
out to enhance the production of “ecological”
power as a one of its strategic aims for the
coming years. One of the ways to reach it will be
a legislation, and the second – appropriate
technological solutions.
Źródło/Source: tcmda.com
Oficjalnego otwarcia „poligonu doświadczalnego”
w Mongstad dokonał, z początkiem maja 2012,
premier Norwegii Jens Stoltenberg. Centrum swoją
działalność na skalę światową rozpocznie najwcześniej w 2020 roku. Do tego czasu mają zostać
dograne kwestie związane z wdrożeniem odpowiedniego systemu oraz zdobyciem doświadczenia,
które pozwoli w przyszłości projektować i budować
oczyszczalnie spalania gazu i węgla w różnych
częściach globu. W chwili obecnej testowane są
dwie technologie. Pierwszą dostarczył Aker Clean
Carbon, natomiast drugą Alstom Capture GmbH.
The official opening of the “testing ground” was
conducted by the Norwegian Prime Minister, Jens
Stoltenberg, at the beginning of May 2012. The
centre will commence its worldwide activity in
2020 at the earliest. Till then, the issues associated with implementation of a suitable system
are to be discussed as well as gaining experience
which will enable to design and build a purification plant for burning gas and coal in different
locations of the globe. At present two technologies are being tested. The first one was delivered
by Aker Clean Carbon and the second one by
Alstom Capture GmbH.
27
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Spory udział w budowie tego przedsięwzięcia mieli
również pracownicy naszej firmy. Warto tu wspomnieć o monterach rurociągów, monterach izolacji,
jak również kadrze inżynierskiej (pisaliśmy o tym
szerzej w poprzednim numerze biuletynu). Powierzone nam zadania zostały zrealizowane z należytą
starannością i dokładnością. Fachowość i rutyna
nie spowodowały zmniejszonej dbałości o bezpieczeństwo. Przeciwnie! Koncentracja oraz właściwe,
pożądane zachowania były widoczne do ostatniego
dnia działań, co podkreślali także kontrahenci.
Dziękujemy naszym klientom firmie K-Svets oraz
Beerenberg – za zaufanie, bez którego nie osiągnęlibyśmy wspólnego sukcesu.
Our employees played a crucial role in this
undertaking. It is a good moment to mention
about pipeline fitters, insulation fitters as well as
engineers (we wrote about it in the previous
bulletin). The entrusted assignments were carried
out with a due diligence and precision. Professionalism and routine did not affect safety. Just
the opposite! The concentration and appropriate,
desirable behaviour could be spotted till the last
day of the operations, which was emphasised by
our clients. We want to thank our clients, K-Svets
and Beerenberg companies for their trust,
without which we wouldn’t be able to reach the
common success.
Terminal gazowy Karsto
Gas Terminal – Karsto
W 2010 roku terminal gazowy w Karsto obchodził 25.
urodziny. Wtedy zainicjowany został projekt KEP
(Karsto Expansion Project), mający na celu dostosowanie obiektu do światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz użyteczności. W pierwszej
kolejności, do przebudowy poszły najstarsze moduły
oraz wymieniono kompleksowo okablowanie
i systemy kontroli. Stale trwają też prace utrzymaniowe, które są konieczne przy tego typu obiekcie. Aby
jednak wiele prac zostało zainicjowanych, warunkiem koniecznym jest sprzyjająca pogoda. Nie bez
przyczyny sezon wakacyjny oraz jesień, to okres
zwiększonych mobilizacji. Nie inaczej było w tym
roku. Od początku czerwca do chwili, zaangażowani
jesteśmy w Karsto do montażu izolacji, zabezpieczenia anty-ogniowym chartek (PFP) oraz malowania
przemysłowego. Niektóre prace zostaną wstrzymane
na okres zimowy, inne natomiast zostaną przeniesione do specjalnie zbudowanych w tym celu
namiotów. Już dziś wiemy, że w roku 2013. czeka nas
w tym miejscu znacznie więcej zadań, na które
z pewnością będziemy gotowi.
In 2010 gas terminal in Karsto celebrated its 25 birthday. Then, the project KEP (Karsto
Expansion Project) was commenced whose aim
was to adjust the facility to worldwide standards
as far as safety and utility are concerned. The
first to be rebuilt were the oldest modules and
cables as well as check systems. Maintenance
works which are necessary in the facility like
this are still in progress. In order to begin many
works the nice weather is needed. It shouldn’t
be surprising that holiday season and autumn
are periods of tense mobilizations. The same
happened this year. Since the beginning of June
till now we have been engaged in Karsto to fit
insulations, fireproof precautions, Chartek (PFP)
and industrial painting. Some works will be withhold during the winter period, others will be
transferred to specially designed tents. We
already know that 2013 will have many more
challenges, we will be ready for.
Widok na terminal gazowy w Karsto / Gas terminal in Karsto
28
Staruszki w remoncie:
Songa Delta oraz
Songa Trym
Półzanurzalne platformy wiertnicze Songa Trym
oraz Songa Delta – obie należące do firmy Songa
Offshore AS – zadokowano, minionej jesieni,
w stoczni CCB w Agotnes. Celem było dokonanie
okresowego remontu i wprowadzenie niezbędnych
modyfikacji koniecznych do ich dalszego, prawidłowego funkcjonowania na Morzu Północnym.
Intensywność dotychczasowej eksploatacji oraz
staż pracy, z pewnością wymusiły i przyspieszyły
wspominane procesy. Pierwsza z wymienionych
platform została bowiem zbudowana w 1976 roku,
natomiast druga w 1982.
Przez krótką chwilę również i my mieliśmy przyjemność uczestniczenia w tych inwestycjach. Zaangażowaliśmy blisko 30 osób, które odpowiedzialne
były za budowę rusztowań. Na miejscu pracowaliśmy dla firmy STS Group.
Songa Delta, źródło/source: www.offshoreenergytoday.com
Songa Trym, źródło/source: www.offshoreenergytoday.com
“Oldies” under
construction: Songa
Delta and Songa Trym
Half-way immersed drilling platforms of Songa
Trym and Songa Delta – both being the property
of Songa Offshore AS – were docked last
autumn in CCB shipyard in Agotnes. The aim was
to perform maintenance works and implement
essential modifications necessary for further
appropriate operations at the North Sea. Intensity of so-far exploitation and the age of work,
definitely contributed to fasten the above
processes. The first of the mentioned platforms
was built in 1976 and the second in 1982.
We had also an opportunity to participate in
these investments for a short period of time. We
employed around 30 employees who were
responsible for building scaffoldings. We worked
for STS Group at the site.
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Platforma Gudrun,
Aibel Haugesund
Gudrun Platform,
Aibel Haugesund
W 2010 roku koncern Statoil ogłosił, iż kontrakt
EPC na budowę platformy Gudrun otrzymała firma
Aibel. Od tego momentu minęły już ponad dwa lata,
a sam projekt wkroczył w decydującą fazę.
In 2010 Statoil enterprise announced that the
EPC contract for building Gudrun platform was
signed with Aibel company. Since then two years
have passed and the project has entered into
a crucial stage.
Dotychczasową pracę inżynierów wykonano
głównie w Oslo oraz Singapurze, natomiast
pierwsze prace konstrukcyjne miały miejsce
So far engineering work was performed mainly in
Oslo and Singapore, and first construction works
29
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
took place in Leam Chabang shipyard in Thailand. Aibel Thailand was the first company which
raised to the occasion and built the biggest in the
history deck modules – Process (M20) and
Wellbay (M30) – their total tonnage – nearly
6800 tonnes. In the middle of November 2012
they were transported to Haugesund, where they
were joined to the remaining parts of the
platform and final stage of works was completed.
Statek, który transportował moduły z Tajlandii/The ship which carried the
modules from Thailand, Źródło/Source: Aibel.com, Photo: Øyvind Sætre
w stoczni Laem Chabang w Tajlandii. To właśnie
Aibel Tajlandia wzniósł się na wyżyny swoich
możliwości i zbudował największe w historii kraju
moduły pokładowe – Process (M20) oraz Wellbay
(M30) – ich łączny tonaż to blisko 6800 ton.
W połowie listopada 2012. dotarły one do Haugesund, gdzie zostały połączone z innymi częściami
platformy, oraz nastąpi finalny etap prac.
Pozostałe elementy: część mieszkalna, konstrukcja
nośna oraz moduł pokładowy M10 powstały już
w Norwegii kolejno w Stord, Verdal i Haugesund.
Warto zaznaczyć, iż Gudrun jest silnie międzynarodowym projektem, gdyż prócz wspomnianych wyżej
państw w produkcji udział wzięły także Chiny
(lądowisko dla helikoptera), oraz polska stocznia
w Świnoujściu (moduły pokładów głównych
platformy z wyposażaniem).
Platforma ma być gotowa do działania w czerwcu
2013. W Haugesund pracują także nasi pracownicy.
Jesteśmy odpowiedzialni za część prac związanych
z pasywną ochroną ogniową Chartek.
The remaining parts: living quarters, load construction and deck module M10 were built in
Norway, in succession Stord, Verdal and Hugesund. It is worth mentioning that Gurdun is
a precisely international project, because apart
from the aforementioned countries, China was
also involved in manufacture of ( a heliport) and
Polish shipyard in Swinoujscie of (modules of
main decks of the platform along with equipment).
The platform is to be completed for operations in
June 2013. Our employees are also working in
Haugesund. We are responsible for some works
associated with passive fire protection, Chartek.
Statek, który transportował moduły z Tajlandii/The ship which carried the
modules from Thailand, Źródło/Source: statoil.com
PROJEKTY WSCHODNIEGO WYBRZEŻA
THE PROJECTS OF EASTERN COAST
autor/author:
Piotr
Hajduczek
30
Nadchodzi czas podsumowania roku 2012 i poszczególnych projektów realizowanych w okolicach
Oslo. Sięgnijmy pamięcią wstecz i przypomnijmy
sobie, jak wyglądało minione 12 miesięcy.
It’s time to sum up 2012 and particular projects
being performed in Oslo area. Let’s recall and
remind ourselves what the previous 12 months
were like.
Dokładnie w połowie roku, zakończyliśmy jeden
z naszych największych projektów budownictwa
mieszkaniowego – Multibygg-Slatevangen. Była to
niezwykle ciężka i wymagająca pod każdym względem
inwestycja, ale dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom
naszych pracowników, oddaliśmy ją w terminie.
Exactly in the middle of the year we completed
one of the biggest projects of housing construction – Multibygg-Slatevangen. It was an incredibly hard and demanding investment in every
respect but thanks to our employees’ engagement and sills we were able to keep the deadline.
Collaboration with Skiptvet Blikk AS has also
been successful. In August of the current year we
completed the construction of an office complex
for Statoil company, situated in Fornebu area (the
project was described in the previous bulletin),
where our company showed professional
knowledge and skills. As a result the client
ordered us further projects also in the field of
ventilation systems fittings.
Pozytywnie układa się także współpraca z Skiptvet
Blikk AS. W sierpniu tego roku zakończyliśmy
budowę nowego biurowca firmy Statoil, położonego
w dzielnicy Fornebu (projekt ten w poprzednim
numerze biuletynu), gdzie wykazaliśmy się dużą
wiedzą i umiejętnościami. Zaowocowało to
dalszymi projektami ze wspomnianym klientem
w kilku mniejszych obiektach, również w dziedzinie
montażu instalacji wentylacyjnych.
We can boldly say that the year was successful
as far as the performed projects and gained
experiences are concerned. Our clients’ satisfaction due to quality of performed services, makes
us optimistic that 2013 will be even more fruitful.
Możemy śmiało stwierdzić, iż mijający rok należał
do udanych, pod względem realizowanych zadań
oraz zdobytych doświadczeń. Zadowolenie
kontrahentów z jakości świadczonych usług
napawa nas optymizmem oraz wiarą w to, że rok
2013 będzie jeszcze bardziej owocny.
PROJEKTY NA PÓŁNOCY
THE NORTHERN PROJECTS
Czy w Verdal
produkujemy
Rolls Royce?
Is Rolls Royce
manufactured
in Verdal?
Działalność w stoczni Kvaerner Verdal rozpoczęliśmy w październiku 2011. wspólnie z naszym
partnerem, firmą BIS Industrier. Realizowaliśmy tu
zadania związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym dla dwóch projektów: Clair Ridge i NSO Wind
Project. Pierwszy z nich, miał na celu wykonanie dwóch wież kratownicowych (tzw. „jacketów”)
o wysokości 165 metrów, które zamontowane będą
na platformie, która w niedalekiej przyszłości
znajdzie się złożu Claire, 75 km na zachód od
Szetlandów, na Morzu Północnym. Platforma
We commenced our operations in Kvaerner
shipyard in Verdal in October 2011 along with our
partner BIS Industrier company. We performed
assignments associated with rustproofing for
two projects: Clair Ridge and NSO Wind Project.
The aim of the first one was to build two tower
trusses (called “jackets”) of 165 meters height
which will be mounted upon the platform, which
will be situated at Claire deposit, 75 km west
from Shetlands, at the North Sea. The platform
will be situated at the very edge of continental
autor/author:
Marcin
Olechowski
Jarosław
Niedźwiecki
31
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
umiejscowiona będzie na samej krawędzi szelfu
kontynentalnego Europy (stad Ridge w nazwie),
gdzie głębokość wody wynosi 140 m. W kolejnym
etapie budowy, już bezpośrednio na morzu, na
wspomnianych wieżach zostaną posadowione
moduły: wydobywczo–produkcyjny i mieszkalny.
Wieże (jackety), które zabezpieczaliśmy mają masę
odpowiednio: 22 300 i 9000 ton.
Projekt NSO Wind obejmował natomiast zabezpieczenie antykorozyjne wież pod wiatraki farmy
wiatrowej, która powstanie 30 km na północny-wschód od Helgolandu, również na Morzu
Północnym. W Verdal powstało łącznie 48 turbin
wiatrowych każda o mocy 6,15 MGW.
Z uwagi na specyfikę obu rodzajów projektów: stałe
zamocowanie, brak możliwości holowania obiektów
do stoczni na czas remontu, ekstremalnie trudne
z punktu widzenia zabezpieczenia antykorozyjnego
warunki eksploatacji (surowe warunki Morza
Północnego- stała obecność słonego aerozolu wody
morskiej) – odpowiednio trwale zabezpieczenie
antykorozyjne jest tutaj sporym wyzwaniem. Należy
nadmienić, że korozja konstrukcji wsporczych, to
główne ryzyko konstrukcyjne dla wspomnianych
budowli. Przewidywany czas eksploatacji Clair Eidge
to 40 lat, a przy tak długim okresie, dodatkowo bez
możliwości dokonania generalnego remontu,
trwałość powłok antykorozyjnych jest sprawą
pierwszoplanową. W obu przypadkach zastosowano
więc trwałe, kosztowne i jednocześnie trudne
w aplikacji powłoki metalizacyjne. Istotne było także
odpowiednie wykonanie, bowiem nawet najlepsza
powłoka nałożona niedbale, nie spełni swojej funkcji.
Odpowiednia, dla poszczególnych stref narażenia,
ochrona antykorozyjna obejmuje:
XX ochronę kombinowaną (części podwodne) – realizowana za pomocą powłok malarskich
i ochrony katodowej (anody tracone);
XX ochronę realizowaną za pomocą natrysku
stopionych w luku elektrycznym metali/stopów cynku lub aluminium – stopiony metal natryskuje sie
strumieniem sprężonego powietrza na odpowiednio
oczyszczona piaskowaniem stal aż do uzyskania
powłoki o grubości określonej w specyfikacji;
Projekt NSO Wind / NSO Wind Project
32
Projekt NSO Wind / NSO Wind Project
shelf of Europe (thus, Ridge occurs in the name),
where the depth of water is 140 meters.
The next stage of construction, at the sea, the
aforementioned towers will be fitted with
modules: exploitation and manufacture as well
as living. The “jackets” weigh relatively: 22 300
and 9000 tonnes.
NSO Wind Project consisted of rustproofing the
towers of wind farm which will be erected 30 km
north-west from Holgoland, also at the North
Sea. In total 48 wind turbines were erected in
Verdal of 6.15 MGW power.
Since the two projects are unique: stable fastening, lack of possibility to tow the facility to the
shipyard in order to carry out maintenance,
extreme exploitation conditions from the point of
rustproofing view (severe conditions of the
Northern Sea – constant presence of sea salt
aerosols) – antirust protection is a great challenge. It’s worth mentioning that corrosion of
supporting constructions is the main construction risk for the said facilities. Estimated time of
exploitation in Clair Eidge is 40 years, and for
such a long period, without possibility to carry
out the general maintenance, the durability of
antirust layers is the priority. Stable, expensive
and difficult at application metalizing layers. It
was also important to perform it appropriately
because even the best layer when executed
neglectfully, won’t work.
Correct rustproofing, for particular zones, include:
XX underwater protection – being performed by
painting layers and cathodic protection (lost
anodes);
XX protection by spraying zinc or aluminium – melted by electric arc – the melted metal is sprayed
XX klasyczne
powłoki malarskie – o ile można tak
określić powłoki o grubości 1,5 mm (dla porównania- grubość powłoki na waszym samochodzie jest ok 15x cieńsza!);
XX kombinację powłok metalizacyjnych
i malarskich;
W stoczni w Verdal mieliśmy klasyczną stoczniową
kontrolę jakości: wewnętrzną, prowadzoną przez BIS
Industrier, oraz inspekcję klienta – Kvaerner. Przy
takim systemie każde niedociągnięcie było wykrywane i kierowane do poprawy lub całkowitej zmiany.
Jednak jakość wykonywanych prac jest tak naprawdę kwestią odpowiedzialności operatorów bezpośrednio wykonujących prace. Nawet najlepszy
system kontroli zawiedzie, jeśli zawiedzie jego
podstawa – samokontrola wykwalifikowanego
operatora. Przedmiotem stałych zabiegów są
kwalifikacje operatorów. BIS wspólnie z BP, regularnie organizuje zajęcia w BIS TSA Practical School
Clair Ridge, gdzie operatorzy (także naszej firmy)
mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
along with a stream of compressed air at correctly
prepared and sanded steel until receiving the layer
of thickness, determined in the specification;
XX classic painting layers – if we can say like that of
1.5mm thickness (to compare – the layer thickness
on you car is 15 times thinner!);
XX a combination of metalizing and painting layers; In Verdal shipyard we had a classic shipyard
quality inspection: the internal, carried out by BIS
Industrier and client’s inspection – Kvaerner. In
such a system each malfunction was detected on
spot and returned for making adjustments or
replacement. However, the operators are responsible for the quality of performed works. Even the
best quality system will fail if the foundation fails
– self-control of qualified operator. Operators’
qualifications are the subject of constant
measurement. BIS along with BP organize
regularly trainings at BIS TSA Practical School
Clair Ridge where operators (also from our
company) have opportunity to enhance their
qualifications.
Główny slogan BP, operatora platformy Clear Ridge,
dobrze oddawał ducha projektu –„One Team, one
goal, delivering quality safely”. Na miejscu staraliśmy się dokładnie planować każdy etap, tak by
jakoś dostarczanych usług była najwyższa. Co
więcej, równolegle z tym działała funkcja „bezpiecznej pracy”, która pojawiała się samoistnie, jako
prosta konsekwencja podjętych przez nas zabiegów planistycznych.
The main BP’s slogan, the operator of Clear Ridge
platform, perfectly reflected the idea of the project
– “One Team, one goal, delivering quality safely”.
We tried to plan precisely each step at the site so
that the quality of performed services was the
highest. Moreover, the function of simultaneous
“safe work” appeared independently as a simple
sequence of actions planned before.
Hammerfest
Hammerfest
Latem, noc jest tu po prostu lekką szarówką,
natomiast zimą słońce nigdy nie wstaje i można
In the summer, nights are just like light dusk and
in the winter the Sun does never rise and we can
observe northern lights, a very colourful illumination of lights which appears in the sky. In the
place, where tourists come to visit the most
distant spots of Europe, our employees are
making every effort in order that LNG terminal,
which is situated in Melkoya, is working properly.
Źródło/Source: Statoil – Zdjęcie/Photo HELGE HANSEN
Maintenance works were carried out on modules
and piper racks (constructions which support the
pipeline) mainly in the western part of the
Melkoya island. In severe, arctic conditions
rustproofing works required a suitable preparation of working posts. Wind and cold protection
were provided by specially ditched tents, which
additionally were heated by special radiators.
autor/author:
Łukasz
Cieśla
33
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
zaobserwować zorzę polarną, czyli wyjątkowy
pokaz kolorowych świateł pojawiających się na
całym niebie. W miejscu, gdzie turyści przyjeżdżają
zwiedzać najbardziej oddalone zakątki Europy, nasi
pracownicy dokładają starań w kwestii sprawnego
funkcjonowania terminalu LNG znajdującego się
w Melkoya.
Prace konserwacyjne prowadzone były na modułach oraz piperack’ach (konstrukcje dźwigające
wielometrowe rurociągi) głównie na zachodniej
części wyspy Melkoya. W srogich, arktycznych
warunkach prace antykorozyjne wymagały
odpowiedniego przygotowania miejsca pracy.
Zabezpieczenie przed wiatrem i chłodem zapewniały solidnie budowane namioty, które dodatkowo
ogrzewane były specjalnymi nagrzewnicami.
Zasolone i brudne konstrukcje na początek zostały
umyte wodą pod ciśnieniem. Skorodowane
fragmenty były piaskowane bądź szlifowane, aby
usunąć rdzę i przygotować powierzchnię do
malowania. Kilkunastu malarzy naszej firmy
z wielką starannością i zapałem do pracy pomalowało i zabezpieczyło przed korozją wiele metrów
kwadratowych konstrukcji stalowych, klatek
schodowych, barierek, rur i zaworów.
Prawdziwym wyzwaniem, wymagającym dobrego
zorganizowania i umiejętności, było pomalowanie
ogromnego zbiornika z gorącym olejem. W ciągu
kilku tygodni gruba warstwa przerdzewiałej farby
została usunięta, a następnie pomalowana
natryskowo przez malarzy firmy Ventor.
Nie zabrakło także prac związanych z ochroną
przeciwogniową. Z kilkunastu tzw. fire-boxów, nasi
dzielni pracownicy w pocie czoła skuli zniszczony,
stary i twardy jak skała Chartek, aby na jego
miejsce położyć nową, odporną na działanie bardzo
wysokich temperatur, warstwę Charteku.
Po pracy, dla całego zespołu organizowane są
różne atrakcje i możliwości spędzania czasu
wolnego. Między innymi nasi pracownicy uczestniczyli w wyprawie na góry otaczające Hammerfest,
oraz brali udział w wypadzie na Nordkapp (Przylądek Północy, który uznawany jest często za najdalej
wysunięty na północ punkt Europy).
34
Zdrowa atmosfera, poszanowanie i przestrzeganie zasad BHP, zero wypadków, kontuzji i incydentów, a także świetna współpraca na miejscu
z operatorami i brygadzistami z firmy BIS,
pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość na
projekt w Hammerfeście.
Salty and dirty constructions were cleaned by
compressed water. Rusty elements were sanded
or grinded in order to remove rust and prepare
the surface for painting. Several painters from our
company, with due diligence and enthusiasm,
painted and protected many square meters of
the steel construction, stair cases, railings, pipes
and vales against corrosion.
A real challenge, which required good skills and
precision, was to paint a huge tank with hot oil.
Within a few weeks a thick layer of rusty paint
was removed and then painted via spray-gun by
painters of Ventor company.
There were also a lot of works related to fireproofing. Out of dozen so called “fire boxes” our
bold employees by the sweat of their brow,
removed old, damaged and as solid as a rock
Chartek, in order to put a new, fireproof – resistant to very high temperatures – layer of Chartek.
After work, the whole team had a lot of attractions and opportunities to spend their free time.
Among other things our employees were on
a trip to the mountains which surrounded
Hammerfest or took part in an expedition to
Nordkapp (Northern Cape which is very often
regarded as Europe’s northernmost point).
Nice atmosphere, respect and compliance with
HSE regulations, zero accidents, injuries as well
as great cooperation with the operators and
foreman from BIS company, allow to look at the
future with great optimism at the project in
Hammerfest.
Wycieczka pracowników na Nordkapp / Employees’ trip to Nordkapp
Rynek krajowy
Domestic market
The power station in Polaniec is a hard core of
GDF Suez Group in Poland and one of the best
efficient power manufacturer in the country as
well as the biggest power provider in the south
– east of Poland. Before the Green Block was
built, the station had manufactured power of
1800MW (eight power blocks with 225MW each)
Elektrownia w Połańcu stanowi trzon działalności
Grupy GDF Suez w Polsce i jest jednym z najbardziej efektywnych wytwórców energii elektrycznej
w kraju, oraz największym dostawcą energii
w południowo-wschodniej Polsce. Przed rozpoczęciem budowy Zielonego Bloku dysponowała ona
mocą energetyczną 1800 MW (osiem bloków
energetycznych po 225 MW)
Nowo powstały największy na świecie blok, będzie
spalał biomasę drzewną (odpadki cięć sanitarnych
z lasów) oraz biomasę pochodzenia rolniczego
głównie słomę. Spełnia on wszystkie, najbardziej
rygorystyczne wymogi. Dzięki zastosowaniu nowej
generacji turbin parowych można będzie w nim
wyprodukować o 15 procent energii więcej niż
pierwotnie planowano. Umożliwi to produkcję
energii dla ponad 400 tys. gospodarstw domowych
oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 miliona
ton rocznie. Przypomnijmy, że Polska zobowiązała
się do produkcji 15 procent energii ze źródeł
odnawialnych do 2020 roku.
Budowa bloku, opalanego w 100% biomasą
rozpoczęła się w 2010 roku. Generalnym wykonawcą jest firma Foster Wheeler Energia Polska Sp.
z o.o, która dostarczyła również kocioł oraz
technologię kotła. W 2004 roku uruchomiona
została instalacja do przygotowania i podawania
zrębków drewna opadowego (500 kt/rok), a cztery
lata później uruchomiono linię transmisyjną
biomasy o wydajności 70 kt/rok.
The newly erected block in the world will burn
wooden biomass ( forest waste) and agricultural
biomass, mainly straw. It complies with the most
rigorous requirements. Thanks to the new
generation steam turbines it will be possible to
manufacture about 15% of more energy than it
was originally estimated. It will enable to manufacture power for 400 thousand households and
decrease the CO2 emissions of 1.2 million tonnes
annually. Let’s mention here that Poland was
obliged to manufacture power from alternative
renewable sources of energy of 15% by 2020.
autor/author:
Piotr
Wyszyński
The erection of the new block, where 100% of
biomass will be used, commenced in 2010. The
general performer is Foster Wheeler Poland Sp.
Z o.o. which delivered also a boiler and its
technology. In 2004 an installation was run
which was responsible for passing wooden
waste (500 kt/year) and four years later
a transmission line for biomass was run of 70 kt/year efficiency.
35
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
The new block has been synchronized with the
national power system, which proves that it is ready
for power manufacture. At the end of October it
was capable of full power capacity i.e. 205 MW and
it will be operating by the end of 2012.
Ventilation system, which was designed and built
by Ventor, provides almost 900 000 m3/h of air
for ventilation purposes and technological
process of the boiler. Fitting works lasted almost
two years. It was our responsibility to fit the venti-
Nowy blok przeszedł już pierwszą synchronizację
z krajowym systemem elektroenergetycznym, co
potwierdza, że jest już on gotowy do produkcji
energii. Pod koniec października uzyskał on pełną
zdolność produkcyjną tj. 205 MW, a oddanie do
eksploatacji planowane jest na koniec 2012 roku.
Instalacja wentylacji, którą firma Ventor zaprojektowała oraz wybudowała, dostarcza prawie 900 000 m3/h powietrza do celów wentylacji, oraz
procesów technologicznych kotła. Prace instalacyjne trwały prawie dwa lata. W naszym zakresie był
montaż instalacji wentylacji, instalacji ciepła
technologicznego, oraz systemu napowietrzania
klatek schodowych. Drugim zakresem prac były
prace izolacyjne. W nowo wybudowanym bloku
zużyliśmy ponad 71 000 m2 izolacji.
Podczas trwania projektu stawiliśmy czoło wielu
trudnym wyzwaniom. Największym było zaprojektowanie i wykonanie nowego układu chłodniczego
dla pomieszczenia oddanej do użytkowania stacji
transformatorowej. Centrala wielkości wagonu
kolejowego dostarcza prawie 40 000 m3 powietrza
w ciągu godziny, oraz około 320 kW chłodu.
Realizacja tych prac, jak również montaż instalacji
HVAC w Elektrociepłowni Konin, przekazanej do
eksploatacji w lipcu tego roku, pogłębiła nasze
doświadczenie w branży energetycznej.
lation system, technological heat and stair cases
ventilation. The second scope of works consisted
of insulation works. We used over 71 000 m2
insulation materials in the block.
During the project we faced many obstacles.
The biggest one was to design and perform
a new cooling system within a newly built
premises of the electric power transformation
station. The facility of a train carriage size
provides over 40 000 m3 of air per hour and
around 320 Kw of cold.
36
The aforementioned works as well as an installation of HVAC in the heat and power generating
plant in Konin, which commenced to operate in
July of the current year, broadened our knowledge in the power field.
Agregat do nakładania powłok anty-ogniowych / Passive fire protection
application unit
Passive fire protection
– Chartek
Warto tu nadmienić, iż w początkowym stadium
wdrażania Charteku, produkt ten stosowany był
jako zabezpieczenie pierwszych promów kosmicznych przed spalaniem, podczas wchodzenia
w atmosferę. W założeniach Chartek przewidziany
jest do stosowania w środowiskach wysokiego
ryzyka, takich jak przetwórstwo ropy i gazu,
przemysł petrochemiczny i energetyka.
An innovative method which protects steel
constructions exposed to fires is a high quality
thick-layer, expanding, epoxy fireproof layer – Chartek. It’s a two-component non-solvent
product which provides a perfect durability and
fireproof along with rustproof. It is designed for fire
protection of steel and aluminium constructions
and other surfaces inside or outside of facilities
exposed to general and stream hydrocarbon fire
of the following fire resistance classes, R15 to
R120. With relation to the above properties,
Chartek is used to maintain, for a period of time,
a functional integration of pipeline constructions,
reactors and fireproof sections.
Główne zadania jakie spełniać ma Chartek to
przede wszystkim zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych w momencie zagrożenia pożarem, ochrona
zbiorników i stalowych rur przed stopieniem
w wysokiej temperaturze, jak również zabezpieczenie wszelkiego rodzaju sterowni i rozdzielni przed
niszczącym działaniem ognia.
It is worth mentioning that at the first stage of
Chartek implementation, the product was used
as a fireproof layer of space shuttles during the
phase of entering the Earth’s atmosphere.
Originally, Chartek was supposed to be used in
high risk environments such as oil and gas,
petrochemical and power industry.
By te zadania mogły być wykonane, Chartek
wymaga odpowiednich procedur trakcie jego
Chartek, first of all, was supposed to protect
escape routs in the event of fire, protect tanks
and steel pipes against high temperatures and
melting as well as protect all sorts of control
rooms and distribution boards against destroying influence of fire.
In order to execute the following assignments,
Chartek requires appropriate procedures during
its application. It can be done in two possible
ways, by hand or by machine, where, when using
machines it is important to select an appropriate
nozzle which sprays the paint. The distance of
spraying is also important. Applying by machine
is adjusted by appropriate heating and spraying
the surface with suitable dub-pressure. Thus, to
TECHNICAL SUBJECTS
Innowacyjna metodą, zabezpieczającą konstrukcje
stalowe narażone na pożary, jest wysokiej jakości,
grubo-powłokowa, pęczniejąca, epoksydowa
powłoka ognioochronna Chartek. To dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy wyrób, który zapewnia
doskonałą trwałość i ogniochronność łącznie
z ochroną antykorozyjną. Chartek przeznaczony
jest do zabezpieczeń ogniochronnych, konstrukcji
stalowych, aluminium i innych podłoży zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów narażonych
na ogólne i strumieniowe pożary węglowodorowe
o klasie odporności ogniowej R15 do R120. W związku z wyżej wymienionymi właściwościami, Chartek
stosuje się dla zachowania przez określony czas
funkcjonalnej integralności konstrukcji rurociągów,
reaktorów i sekcji ognioodpornych.
DZIAŁ TECHNICZNY
Pasywna ochrona
przeciwogniowa
– Chartek
autor/author:
Dariusz
Sawczuk
37
TECHNICAL SUBJECTS
DZIAŁ TECHNICZNY
nakładania. Można to robić w dwójnasób, czyli
ręcznie i maszynowo, przy czym, przy nakładaniu
maszynowym bardzo istotny jest odpowiedni wybór
średnicy dyszy rozpylającej farbę. Ważna jest
również odległość rozpylania. Nakładanie maszynowe, regulowane jest poprzez odpowiednie
nagrzanie i podanie na powierzchnię konstrukcji we
właściwym podciśnieniu. W tym celu niezbędna jest
specjalistyczna pompa. Zarówno w jednym, jak
i w drugim przypadku aplikacja Charteku odbywa
się w odpowiednim systemie struktury. Dwa
podstawowe, to system z siatką galwanizowaną,
oraz system z węglową tkaniną z włókna.
Chartek doskonale spełnia swoje zadanie, gdyż
powłoka wykonana z tej farby pęcznieje w warunkach pożarowych tworząc izolacje ogniochronną.
Trzeba także podkreślić, iż praca z Chartekiem
wymaga specjalistycznego kombinezonu, rękawic
z kauczuku lub nitrylu, oraz maski ochronnej.
Zasady bezpieczeństwa są niezwykle istotne.
W naszej firmie prowadzone są kompleksowe
szkolenia dla monterów izolacji ognioodpornej.
Dzięki temu posiadamy wyspecjalizowanych
fachowców w tej dziedzinie, co niewątpliwie
wpływa na jakość, wydajność i bezpieczeństwo
wykonywanych prac.
Aplikacja metodą natryskową / Spray application
perform it, a special pomp is required. Both in the
first and second case, application of Chartek is
conducted in a suitable structure system. Two
principle ones, it is a system with galvanized net
and system with a carbon fabric made of fibre.
Chartek is a perfect solution for every surface
since the layer made of this paint expands in
fire conditions, creating fireproof insulation. We
should emphasise that handling with Chartek
requires a special overalls, rubber or nitrile
gloves and a protective mask. Safety rules are
extremely important.
We have qualified professionals within this field,
which undoubtedly affects quality, efficiency and
safety of performed works.
Certyfikaty
branżowe – czyli
co warto mieć
Trade certificates
– in other words, it’s
worth having them
Firma Ventor mając na uwadze zadowolenie
i potrzeby Klienta, zwraca bardzo dużą uwagę na
szczegółowy i skuteczny proces doboru pracowników. Szczególny nacisk kładziony jest na dwa
elementy – site testy, czyli praktyczną weryfikację
umiejętności, oraz posiadane certyfikaty.
Ventor company taking into account satisfaction
and demands of its clients, pays careful attention
to detailed and effective process of employee
selection. Special emphasis is put on two
elements – site tests, a practical verification of
skills and obtained certificates.
autorka/authoress:
Monika
KsiążekPrzyszowiec
38
zz Ochrona powierzchni
XX Montaż izolacji ognioodpornej typu CHARTEK®
CHARTEK® FIREPROOFING APPLICATOR TRAINING SCHOOL – wydany przez firmę INTERNATIONAL®
XX Malowanie konstrukcji stalowych
JOTUN Quality Authorisation – zgodny z normą
malarską NORSOK M-501 wydany przez Jotun
Polska sp. z o.o. lub wydawany przez firmę przystosowaną do weryfikacji zgodną z w/w normą
XX Inspektor powłok malarskich
Certificate Norwegian Standard NS 476 Inspector
Level III – wydany przez FROSIO The Norwegian
Professional Council for Education and Certification
of Inspectors for Surface Treatment
zz Montaż izolacji przemysłowych
XX Certyfikat zgodny z normą izolacyjną NORSOK
R-004 – wydawany przez firmę przystosowaną do weryfikacji zgodną z w/w normą
zz Spawalnictwo
XX Świadectwo egzaminu spawacza – wydany przez
Urząd Dozoru Technicznego, bądź inną instytucje
posiadającą uprawnienia do wydawania
w/w świadectwa
XX Certyfikat International Welding Engineer
(Międzynarodowy Inżynier Spawalnik)
XX Certyfikat International Welding Inspector
(Międzynarodowy Inspektor Spawalnik)
zz Montaż rusztowań
XX Norwegian
course for scaffold workers § 46C
(wcześniej § 13)
XX Certyfikat Fagbrev (odpowiednik polskiego
dyplomu czeladnika w zawodzie) – wydawany
przez Fylkeskommune dla danego regionu
zz Surface protection
XX Fitting
fireproof insulation of CHARTEK® type
CHARTEK® FIREPROOFING APPLICATOR
TRAINING SCHOOL – issued by INTERNATIONAL® company
XX Painting of steel constructions
JOTUN Quality Authorisation – compliable with
painting standard NORSOK M-501 issued by
Jotun Polska sp. z o.o. or an appropriate company
adjusted to verification which complies with the
aforementioned standard.
XX Inspector of painting layers
Certificate Norwegian Standard NS 476 Inspector
Level III – issued by FROSIO The Norwegian
Professional Council for Education and Certification of Inspectors for Surface Treatment
AFTER WORK
The second mentioned element confirms the
know-how of a particular profession and it is
becoming very often the most common demand
of our clients. Below we would like to present
sample certificates, particularly important in
certain professions.
PO GODZINACH
Drugi z wymienionych elementów potwierdza
znajomość danej profesji, a także jest coraz
częstszym wymogiem ze strony naszych klientów.
Poniżej prezentujemy przykłady certyfikatów
szczególnie istotnych w poszczególnych zawodach.
zz Fitting industrial insulations
XX A certificate compliable with insulation standard
NORSOK R-004 issued by an appropriate company adjusted to verification which complies with the
aforementioned standard
zz Welding
XX Welding Certificate – issued by Bureau of Technical Inspection or any other entitled institution which
can issue the aforementioned certificate.
XX International Welding Engineer Certificate
XX International Welding Inspector Certificate
zz Scaffolding fitting
XX Norwegian course for scaffold workers § 46C
(before § 13)
XX Fagbrev Certificate (equivalent of Polish
bachelor) – issued by Fylkeskommune for
a particular area.
Nasze pasje:
Śpiewać każdy może!
Our passions:
Everyone can sing!
Czy śpiewanie może stać się hobby? Nigdy się nad
tym nie zastanawiałem, ale wydaję mi się, że jeśli są
ku temu warunki, a dodatkowo dobrze się przy tym
bawimy i świetnie relaksujemy, to jak najbardziej!
Is it possible for singing to become a hobby?
I have never thought about it but I guess that if
there are opportunities and we have fun out of it
and relax, why not!
autor/author:
Krzysztof
Szymaszek
39
AFTER WORK
PO GODZINACH
40
W moim przypadku historia jest dość ciekawa.
Nigdy, czy to w dzieciństwie, czy w okresie szkoły
średniej bądź studiów, nie przejawiałem zainteresowania w tym kierunku. Nie występowałem w teatrzykach szkolnych, nie śpiewałem na akademiach, nie
chodziłem do szkoły muzycznej, nie występowałem
w kabarecie, nie byłem nawet statystą w muzycznych imprezach. Można żartobliwie stwierdzić, że ze
śpiewem miałem do czynienia przy goleniu, pod
prysznicem i śpiewając kolędy z rodziną przy
wigilijnym stole. Sytuacja zmieniła się, kiedy w 2009 r. na jednej z imprez karaoke namówiono
mnie do zaśpiewania jakiejś piosenki. Po odśpiewaniu jednego z utworów Andrzeja Zauchy podeszła
do mnie miła dziewczyna i zapytała, czy z racji
świetnych warunków wokalnych, nie miałbym
ochoty przyjść na próbę Chóru Dębickiego. Po
krótkim zastanowieniu odparłem, że przyjdę,
zobaczę, posłucham i zobaczymy co dalej będzie. Na
pierwszej próbie zostałem przyjęty bardzo ciepło
i szybko się zaklimatyzowałem, lecz przez jakiś czas
przerażało mnie czytanie z nut i śpiewanie bardzo
wysokich dźwięków. Po jakimś czasie dopracowałem technikę i rozkład prób trafił do mojego kalendarza. Choć jest to chór parafialny, to w jego działalność na stałe od ponad 10 lat wpisane są spektakle
operowe wystawiane co roku z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Przez prawie rok przygotowujemy się do wystawiania spektakli w Dębicy, oraz
innych miastach zlokalizowanych w południowej
Polsce. Oprócz pracy nad śpiewem, doskonalimy
tzw. grę aktorską na scenie. Okres przygotowań, jak
i występów jest świetną zabawą, okazją do odegrania swojej roli jako aktor oraz możliwością pracy
z profesjonalistami. Podczas takiego przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad 200 osób. Za nami
są już takie dzieła jak „Carmen”, „Straszny dwór”,
„Halka”, „Cyrulik Sewilski”, „Nabucco” i wiele innych.
Na koniec warto wspomnieć również, że jesteśmy
jedyną grupą amatorską w Europie wystawiającą
opery od ponad 10 lat.
Myślę, że takie warunki sprzyjają realizowaniu
swojego hobby, które w moim przypadku, pojawiło
się nagle i przypadkowo. Z takiej okazji nie można
nie skorzystać. Zapraszam na spektakle i życzę
dobrej zabawy.
In my case the story is quite weird. I didn’t
perform in any dramas at schools or performances, I didn’t attend any musical school, didn’t act in
any show, I wasn’t even an extra in musicals. We
can wittily state that singing was only present
when I was shaving, having a shower or singing
carols with my family by the Christmas table. The
situation changed when in 2009 at one karaoke
parties I was persuaded to sing a song. After
singing one of the pieces of Andrzej Zaucha, one
nice girl approached me and asked if I could join
the choir in Debica because of my very good
vocal abilities. After a short consideration I replied
that I would come, listen and see. At the first
rehearsal I was welcomed very warmly and
I settled in, however, I was scared of reading the
notes and singing very high tones. After a while
I managed to work on my technique and a schedule of rehearsals was already in my diary. Although it is a church choir, it has been operating
for ten consecutive years as opera performances
on the occasion of 3 May holiday. It almost takes
one year to prepare to the performance in Debica
and other towns located in the south of Poland.
Apart from working on singing, we improve so
called “actor’s action on the stage”. The period of
preparation as well as performances is a great
time to have fun, opportunity to play a role as an
actor and possibility to work with professionals.
More than 200 people are engaged in this kind of
undertaking. We have performed such plays as
“Carmen”, “Scary House”, “Halka”, “Cyrulik
Sewilski”, “Nabucco” and many others. At the
end, it is worth mentioning that we are the only
amateur group in Europe which has been playing
operas for more than 10 years.
I think that the circumstances are in favour of my
passion which in my case, appeared suddenly
and accidently. You just have to seize an opportunity. I invite everybody to our performances
and wish you a lot of fun.
Pomagamy: Soul Dance,
We help: Soul Dance
Szkoła Tańca i Ruchu SOUL DANCE istnieje od
2002 roku i powstała w celu promowania oraz
rozpowszechniania różnych form tanecznych.
Założycielem szkoły jest, pani Edyta Mędrek-Śliwa
– osoba związana z tańcem od 5 roku życia, dla
której jest on sposobem na życie, oraz świetną formą
spędzania wolnego czasu. Szkoła znajduje się
w Dębicy, a zajęcia prowadzone są przy ul. Sportowej, w kilku usytuowanych obok siebie budynkach
(Dom Kultury „MORS”, Dom Sportu oraz LO nr 2).
Dance School and Movement – SOUL DANCE
has been operating since 2002 and was established in order to promote and spread various
dance forms. The founder of the school is Mrs
Edyta Medrek-Sliwa – a person who has been
into dance since she was 5, for whom it is
a lifestyle and a great form of spending free time.
The school is located in Debica and classes are
conducted in Sportowa street, in a few buildings,
situated next to each other (MORS Community
Centre, SPORT FACILITY and LO no 2).
Zajęcia prowadzone są dla różnych grup wiekowych, w przedziale od 3 roku życia, aż do grup
składających się z tancerzy- studentów. Uczestnikami zajęć są dzieci oraz młodzież z Dębicy jak
również okolicznych wiosek. Technikami wiodącymi, które uczone są w Soul Dance są show dance,
jazz, balet klasyczny, akrobatyka oraz hip hop.
The classes are conducted for different age
groups, from 3 year-olds to student dancers.
Children and teenagers from Debica and nearby
villages attend the classes. Jazz, classic ballet,
acrobatics and hip-hop are the leading techniques in the school.
Szkoła Tańca i Ruchu SOUL DANCE jest prywatną
szkołą tańca, dlatego koszty instruktorów, wyjazdów na wszelkiego rodzaju Festiwale, konfrontacje
oraz Mistrzostwa Taneczne, kostiumów, rekwizytów
scenicznych pokrywają rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia. Szkoła korzysta również z pomocy
prywatnych sponsorów, i dzięki temu może funkcjonować i rozwijać się, a przede wszystkim reprezentować nasze miasto oraz kraj na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Obecnie głównymi
instruktorami szkoły są: Edyta Mędrek-Śliwa oraz
Izabela Mędrek. Od lat tancerze Soul Dance, biorąc
udział w ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodach i festiwalach, zdobywają wysokie lokaty.
Dance School and Movement – SOUL DANCE is
a private dance school, thus costs of instructors,
journeys to contests, festivals and Dance
Championships, costumes, stage requisites are
covered by parents of children attending the
school. The school takes advantage of private
sponsors and thanks to it, is able to operate and
develop, and first of all, represent our town and
country in the national and international arena.
At present, the school consists of the following
instructors: Edyta Medrek-Sliwa and Izabela
Medrek. For years the dancers of SOUL DANCE
have been participating in national and international contests and festivals, winning top places.
autorka/authoress:
Edyta
Mędrek
-Śliwa
41
AFTER WORK
PO GODZINACH
42
Szkoła współpracuje z firmą Ventor od momentu jej
powstania – w zamian za wsparcie finansowe,
tancerze uświetniają swoimi występami spotkania
integracyjne organizowane dla pracowników Ventor
oraz ich rodzin. Między innymi, właśnie dzięki tej
wieloletniej współpracy tancerze szkoły mogli
uczestniczyć w Mistrzostwach Polski, gdzie udało
się im zdobyć kilka tytułów Mistrzów oraz Wicemistrzów Polski. Dzięki zdobytym lokatom na tych
zawodach tancerze otrzymali kwalifikacje do
udziału w Mistrzostwach Europy i Świata. Dzięki
pomocy Firmy Ventor „Soul Dance”, jako reprezentant Polski, wziął udział w IDO WORLD SHOWDANCE CHAMPIONSHIP, które odbyły się w dniach
25-30 listopada 2012r. w Niemczech, w mieście
Riesa. Startowali oni w 6 kategoriach. W dwóch
z nich znaleźli się w Finałach, w trzech kategoriach
w półfinałach, i w jednym ćwierćfinale. W kategorii
solo juniorów 4. miejsce zajął Patryk Darłak,
a w kategorii solo kobiet dorosłych 13. Lokatę, na
40 startujących, zajęła Urszula Surowiec. Największą niespodzianką okazała się Mini Formacja dzieci
do 11 lat, która znalazła się w Finale Mistrzostw
Świata, zdobywając 5 miejsce. Duży sukces, to
również 7 miejsce Mini Formacji Juniorów, która
znalazła się tuż za Finałem pokonując 25 najlepszych światowych mini grup. Formacja juniorów
zakończyła rywalizację na 12 miejscu w półfinale,
duet juniorów na 14 miejscu.
The school has been collaborating with Ventor
company since its establishment – in return for
financial support the dancers always perform at
integration meetings organized by employees of
Ventor company and their families. Among other
things, thanks to this many-year collaboration, the
dancers could participate in Polish Championships,
where they were able to win Championship titles
and Vice-championship ones. Thanks to the titles
the dancers obtained qualifications to participate
Europe Championships and World Championships.
Thanks to Ventor support, Soul Dance as a representative of Poland, took part in IDO WORLD
SHOWDANCE CHAMPIONSHIP, which was held
between 25-30 November 2012 in Riesa, Germany.
They competed in 6 categories. They got to the
final in two categories, semi-final in three categories and one in quarter-final. In junior solo category,
Patryk Darlak won 4 place and in adult women solo
category, Urszula Surowiec won 13 place out of 40.
The biggest surprise turned out to be Mini Formation of children to 11 years old, which was found in
the Final World of Championships, winning the 5
place. Enormous success was the 7 place of Mini
Junior Formation which was just out of the Final,
beating the 25 world best mini group. The Junior
Formation finished competition on 12 place in the
semi-final, a duet of juniors on the 14 place.
Największym osiągnięciem Szkoły jest zdobycie
tytułu 2 Wice Mistrza Świata (brązowego medalu)
w kategorii Adults Mini Formacji show dance na
Mistrzostwach Świata, które odbyły się w listopadzie 2011. roku w Niemczech. Ogromnym sukcesem
był również występ w Programie telewizyjnym „GOT
TO DANCE” w telewizji POLSAT.
The greatest achievement for the school was to
win 2 title of World Vice Championships (brown
medal) in category Adults Mini Formation Show
Dance at the World’s Championships, which were
held in November 2011 in Germany. Apart from
the above, the group achieved success performing in a TV programme “GOT TO DANCE” which
was broadcasted on Polsat TV.
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać takie
inicjatywy. Taniec to przyjemna droga do zdrowia
i pięknej sylwetki. Ventor życzy dalszych sukcesów!
We are very proud that we can support such
initiatives. Dance is a pleasant way to be healthy
and fit. Ventor wishes further success!
Zastanawiałeś się kiedyś
po co to wszystko?
BHP, RUI...
Jak? Przez następne kilka miesięcy będzie-
my organizować specjalne spotkania, na których pokażemy Ci, że czasami potrzeba mniej
niż 2 minuty, by poprawić Twoje warunki
pracy. Przedstawimy przykłady raportów RUI
z różnych projektów, odpowiemy na pytania, wątpliwości. Powiemy dlaczego warto zgłaszać niezgodności, a później…
wszystko zależeć będzie od Ciebie!
Po co? Zdrowie i życie pracowników stawiamy jako jeden
z naszych głównych priorytetów. Czasami drobne zmiany
powodują znacząca poprawę bezpieczeństwa. Ty wiesz o nich
najlepiej i to na Twoją pomoc liczymy. Przyczyniając sie do
poprawy warunków pracy pomagasz nie tylko sobie, ale także
swoim kolegom i ich rodzinom.
Zachęcamy! Odkrycie istotnego problemu, zostanie
nagrodzone! Od nowego roku jeszcze bardziej wnikliwie analizujemy każdy oddany raport, a jeżeli pojawi się w nim istotna
informacja, coś co wpłynie na nasze działania, możesz liczyć
na specjalną nagrodą Prezesa! Dodatkowo, co dwa
miesiące, sposród wszystkich zebranych raportów, będziemy
wybierać te najlepsze i nagradzać ich autorów. Gra toczy się tutaj o coś więcej niż tylko nagrody...
Zdjęcie/photo: Jarosław Brzeziński
Ventor Sp. z o.o. ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, POLSKA http://www.ventor.com.pl
Dział transportu – logistyki
(rezerwacja wyjazdów)
/Logistic Department:
+48 14 681 81 87
Dział zatrudnienia
(dla kandydatów do pracy)
/Human Resources Department:
+48 14 681 81 77
Sekretariat/Office:
+48 14 681 80 10
+47 21 51 81 57
Fax:
+48 14 681 81 78
Poczta elektroniczna/E-mail:
[email protected]
[email protected]
Ventor Construction AS
Nedre Strandgate 41
4005 Stavanger, Norway

Podobne dokumenty

Otwórz - Ventor

Otwórz - Ventor Modernizacja Elektrowni Konin On cover: Tiger with big aspirations Modernization of the Power Plant in Konin

Bardziej szczegółowo