Monteringsanvisning för hund- och kattskrämma

Komentarze

Transkrypt

Monteringsanvisning för hund- och kattskrämma
Monteringsanvisning för hund- och kattskrämma
Monteringsanvisning for hunde- og katteskremmer
Instrukcja obsługi odstraszacza psów i kotów
Installation Instructions for Dog and Cat Repeller
478-301
SV
NO
PL
EN
10.03.2011
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
SVENSKA
Läs bruksanvisningen noggrant före användning!
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER







Stäng av skrämman om något husdjur leker inom skyddsområdet.
Stäng också av skrämman för att spara batteriet om någon person befinner inom skyddsområdet.
Doppa inte ned skrämman i vatten eller annan vätska.
Ändra och mixtra inte med skrämmans inre kom-ponenter. Täck eller måla inte över högtalaren i
fronten, Detta kan skada skrämman och orsaka felfunktion.
PIR-systemet aktiveras och stängs av i takt med att djuren (och deras värmeutstrålning) stannar
och rör sig.
Se till att linsen är ren. Ta inte på linsen med fing-rarna. Torka den ren med en fuktig trasa. Använd
inte bensin, alkohol eller thinner.
Om skrämman används inomhus måste hunden eller katten ha någonstans att ta vägen.
TEKNISKA DATA
Mått
Vikt
Drivspänning
Viloström
Avstängnings-fördröjning för ultraljud
Uppvärmningstid
Frekvens
Skyddsområde
Tillbehör
114 x 88 x 60 mm
180 gram (skrämma + konsol)
1 st 9-volts alkaliskt batteri
0,16 mA
Ca 25 sekunder
Ca 30 sekunder
Ca 23.000 Hz
Solfjäder med 70 graders vinkel upp till 9
meters avstånd (se den undre figuren i
originalmanualen)
Skruvar, plaststolpe (45 cm)
MONTERING
1.
2.
3.
4.
5.
Lossa skrämman (main module) från konsolen (mounting shelter) genom att föra ned ett tunt, ej
vasst, blad på enhetens baksida och vrida för-siktigt. Skrämman glider då ut ur konsolen.
Öppna locket (battery cover) till batterifacket på skrämmans baksida och sätt i ett nytt 9-volts alkaliskt batteri.
Sätt tillbaka hund- och kattskrämman i konsolen. Du kan använda medföljande skruv för att fästa
konsolen i skruvhålet (screw hole) på plaststolp-en (plastic post) om du vill placera skrämman på
30-40 cm höjd ovan mark. Du kan också skruva fast konsolen i dess monteringshål (mounting
hole) på en vägg eller stolpe på 30-90 cm höjd ovan mark.
Ställ strömbrytaren (power switch) i läge ON. Den inbyggda röda lysdioden (LED indicator) innanför
IR-linsen tänds efter en uppvärmningstid på cirka 30 sekunder för att bekräfta att skrämman är
aktiverad.
Låt skrämman vara påslagen under 24 timmar.
HANDHAVANDE
Beskrivning
Med denna PIR- och ultraljudsbaserade hund- och kattskrämma kan du på ett bekvämt, effektivt och
skonsamt sätt hålla hundar, katter, harar och ekorrar borta från din trädgård, gräsmatta och andra
uteplats-er utan att skada djuren.
Skrämman använder sofistikerad PIR-teknik (PIR = passiv infrarödteknik) för att övervaka en solfjäderformad yta med en vinkel på 70 grader och upp till 9 meters längd, vilket ger en fri täckningsyta på cirka 50
kvadratmeter. Inkräktande djur (och människor) de-tekteras inom detta område. När systemet triggas
sänder skrämman ut en ultraljudssignal med en frek-vens på 23.000 Hz för att skrämma bort inkräktaren.
PIR-tekniken gör att batteriets (1 st 9-volts alkaliskt batteri) livslängd optimeras. Tack vare batteridriften
kan du dessutom placera skrämman var du vill. Du kan t.ex. montera skrämman på väggen utanför ditt
hus eller placera den i marknivå med hjälp av med-följande plaststicka.
Skrämman är väderbeständig, men du bör ändå lossa den från konsolen och ta in den om ett ordent-ligt
stormväder är i antågande.
Ultraljudet kan inte höras av människor, men ska-par obehag för djur som reagerar med att så fort som
möjligt försvinna från källan till obehaget.
2
SVENSKA
Användningsområde





Inomhus för att hålla hundar och katter borta.
Vid dammar för att skydda fiskarna.
Vid blomsterrabatter.
För att skydda fågelbad och fågelholkar.
För att skydda trädgårdar, gräsmattor och andra uteplatser.
Om den röda lysdioden inte tänds när skrämman de-tekterar rörelser inom skyddsområdet är det dags att
byta ut batteriet. Ställ strömbrytaren i läge OFF och upprepa steg 1 och 2 ovan.
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
3
NORSK
NORSK
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
SIKKERHETSANVISNINGER







Slå av skremmeren hvis det befinner seg husdyr innenfor detekteringsområdet.
Slå også av skremmeren for å spare batteriet hvis det befinner seg personer innenfor
detekteringsområdet.
Ikke dypp skremmeren i vann eller annen væske.
Skremmerens indre komponenter må ikke endres eller modifiseres. Ikke dekk til eller mal over
høyttaleren foran. Dette kan skade skremmeren og forårsake feilfunksjon.
PIR-systemet aktiveres og slås av i takt med at dyrene (og deres varmeutstråling) stopper og
beveger seg.
Pass på at linsen er ren. Ikke berør linsen med fingrene. Tørk den ren med en fuktig klut. Ikke bruk
bensin, alkohol eller tynner.
Hvis skremmeren brukes innendørs, må hunden eller katten ha et sted å gjøre av seg.
TEKNISKE DATA
Mål
Vekt
Driftsspenning
Hvilestrøm
Avstengningsforsinkelse for ultralyd
Oppvarmingstid
Frekvens
Detekteringsområde
Tilbehør
114 x 88 x 60 mm
180 gram (skremmer + holder)
1 stk. 9 V alkalisk batteri
0,16 mA
ca. 25 sekunder
ca. 30 sekunder
ca. 23 000 Hz
Vifteformet med 70 graders vinkel opptil 9
meters avstand (se den nederste figuren i
originalhåndboken)
Skruer, plaststolpe (45 cm)
MONTERING
1.
2.
3.
4.
5.
Løsne skremmeren (main module) fra holderen (mounting shelter) ved å føre ned et tynt, ikke
skarpt, blad på baksiden av enheten og vri forsiktig. Skremmeren løsner da fra holderen.
Åpne batteridekselet (battery cover) på baksiden av skremmeren og sett inn et nytt 9 volts alkalisk
batteri.
Sett hunde- og katteskremmeren tilbake i holderen. Du kan bruke den medfølgende skruen for å
feste holderen i skruehullet (screw hole) på plaststolpen (plastic post) hvis du vil plassere
skremmeren 30-40 cm over bakken. Du kan også skru fast holderen i monteringshullet (mounting
hole) på en vegg eller stolpe 30-90 cm over bakken.
Sett strømbryteren (power switch) på ON. Den innebygde røde lysdioden (LED indicator) bak IRlinsen tennes etter en oppvarmingstid på cirka 30 sekunder for å bekrefte at skremmeren er
aktivert.
La skremmeren være påslått i 24 timer.
BRUK
Beskrivelse
Med denne PIR- og ultralydsbaserte hunde- og katteskremmeren kan du på en behagelig, effektiv og
skånsom måte holde hunder, katter, harer og ekorn borte fra hagen, plenen og andre uteplasser uten å
skade dyrene.
Skremmeren benytter avansert PIR-teknologi (PIR = passiv infrarødteknologi) for å overvåke en
vifteformet overflate med en vinkel på 70 grader og en lengde på opptil 9 meter, noe som gir en fri
dekningsflate på cirka 50 kvadratmeter. Inntrengende dyr (og mennesker) detekteres innenfor dette
området. Når systemet aktiveres, sender skremmeren ut et ultralydsignal med en frekvens på 23 000 Hz
for å skremme bort inntrengeren.
PIR-teknologien gjør at batteriets (1 stk. 9 V alkalisk batteri) levetid optimaliseres. Batteridriften gjør at du
kan plassere skremmeren akkurat hvor du vil. Du kan for eksempel montere skremmeren på husveggen
eller plassere den på bakkenivå med den medfølgende plastpinnen.
Skremmeren er værbestandig, men den bør likevel tas inn i svært dårlig vær.
4
NORSK
Ultralyden kan ikke høres av mennesker, men skaper ubehag for dyr som reagerer med å fjerne seg fra
kilden til ubehaget så raskt som mulig.
Bruksområder





Innendørs for å holde hunder og katter borte.
Ved dammer for å beskytte fiskene.
Ved blomsterbed.
For å beskytte fuglebad og fuglekasser.
For å beskytte hager, gressplener og andre uteplasser.
Hvis den røde lysdioden ikke tennes når skremmeren detekterer bevegelser innenfor
detekteringsområdet, må batteriet byttes. Sett strømbryteren på OFF og gjenta trinn 1 og 2 ovenfor.
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
5
POLSKI
POLSKI
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA







Wyłącz odstraszacz, jeśli jakieś zwierzę domowe bawi się w strefie chronionej.
Wyłącz także odstraszacz, aby oszczędzić baterię, kiedy jakaś osoba znajduje się w strefie
chronionej.
Nie zanurzaj odstraszacza w wodzie ani jakiejkolwiek innej cieczy.
Nie wymieniaj i nie ingeruj w wewnętrzne elementy odstraszacza. Nie zakrywaj ani nie pokrywaj
farbą głośnika na przodzie. Może to uszkodzić odstraszacz i spowodować, że nie będzie działał
prawidłowo.
System PIR jest aktywowany i wyłączany, gdy zwierzę (i emisja jego ciepła) przystaje i rusza się.
Dopilnuj, aby soczewka była czysta. Nie dotykaj soczewki rękoma. Przecieraj ją wilgotną szmatką.
Nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalnika.
Jeżeli odstraszacz stosowany jest w pomieszczeniu zamkniętym, kot czy pies muszą mieć jakieś
miejsce, w którym mogą przebywać.
SPECYFIKACJE
Wymiary
Masa
Napięcie zasilające
Prąd spoczynkowy
Opóźnianie wyłączania dla
ultradźwięków
Okres nagrzewania
Częstotliwość
Strefa chroniona
114 x 88 x 60 mm
180 gram (odstraszacz + wspornik)
1 bateria alkaliczna 9 V
0,16 mA
Około 25 sekund
Około 30 sekund
Około 23 000 Hz
Wachlarz o kącie 70 stopni do 9 metrów
długości (dolny rysunek oryginalnej
instrukcji)
Wkręty, słupek plastikowy (45 cm)
Akcesoria
MONTAŻ
6.
7.
8.
9.
10.
Zdejmij odstraszacz ze wspornika, przesuwając do dołu cienką, nieostrą blaszkę na spodzie
obudowy i ostrożnie obróć. Odstraszacz wysunie się wtedy ze wspornika.
Otwórz pokrywę pojemnika na baterię z tyłu odstraszacza i włóż nową baterię alkaliczną 9 V.
Załóż ponownie odstraszacz kotów i psów na wspornik. Możesz użyć dołączonych wkrętów, aby
zamocować wspornik w otworach na plastikowym słupku, jeżeli chcesz umieścić odstraszacz na
wysokości 30-40 cm ponad ziemią. Możesz także przykręcić wspornik do ściany lub słupka na
wysokości 30-90 cm ponad ziemią, wykorzystując jego otwory montażowe.
Ustaw przełącznik w pozycji ON (WŁ). Wbudowany czerwony wskaźnik (dioda LED) na
wewnętrznej stronie soczewki podczerwieni zapala się po około 30 sekundach nagrzewania,
potwierdzając, że odstraszacz jest aktywny.
Pozostaw odstraszacz włączony przez 24 godziny.
Jeżeli czerwona dioda nie świeci się, kiedy odstraszacz wykryje ruch w strefie chronionej, należy
wymienić baterię. Ustaw przełącznik w pozycji OFF (WYŁ) i powtórz punkty 1 i 2 powyżej.
OBSŁUGA
Opis
Ten odstraszacz kotów i psów oparty na PIR i ultradźwiękach pozwala wygodnie, skutecznie i delikatnie
utrzymać psy, koty, zające i wiewiórki z dala od twojego ogrodu, trawnika czy tarasu, nie czyniąc
zwierzętom krzywdy.
Odstraszacz wykorzystuje technologię PIR (pasywny czujnik podczerwieni) do monitorowania
powierzchni w formie wachlarza pod kątem 70 stopni i do 9 metrów długości, co sprawia, że pole zasięgu
wynosi około 50 metrów kwadratowych. W tym obszarze wykrywane są zwierzęta (i ludzie). Po
uruchomieniu systemu odstraszacz wysyła sygnał ultradźwiękowy o częstotliwości 23 000 Hz, aby
odstraszyć intruza.
6
POLSKI
Technologia PIR sprawia, że żywotność baterii (1 bateria alkaliczna 9 V) wydłuża się. Zasilanie na baterie
pozwala też na umieszczenie odstraszacza w dowolnym miejscu. Można np. zamontować odstraszacz na
ścianie na zewnątrz budynku lub umieścić go na poziomie ziemi przy pomocy dołączonego plastikowego
słupka.
Odstraszacz jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, ale należy go zdjąć ze wspornika
i zabrać do domu, jeżeli nadchodzi silna burza.
Ultradźwięki nie są słyszalne dla ludzi, ale stwarzają nieprzyjemne odczucia dla zwierząt, które reagują
na nie natychmiastowym oddaleniem się od źródła dźwięku.
Zakres użytkowania





W pomieszczeniach zamkniętych, aby utrzymać z dala koty i psy.
Przy sadzawkach, aby uchronić ryby.
Przy rabatach kwiatowych.
Do ochrony miejsc pojenia i karmienia ptaków.
Do ochrony ogrodów, trawników i tarasów.
Z zastrzeżeniem prawa do zmian konstrukcyjnych i błędów w druku, które są od nas niezależne. W razie
ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:
801 600 500.
www.jula.pl
7
ENGLISH
ENGLISH
Read the Operating Instructions carefully before use!
SAFETY INSTRUCTIONS







Turn off the repeller if a pet is playing in the protected area.
Also turn off the repeller to save the battery if there is a person in the protected area.
Do not immerse the repeller in water or any other liquid.
Do not change or tamper with the repeller's internal components. Do not cover or paint over the
speaker at the front. This can damage the repeller and cause malfunction.
The PIR system is activated by the movements of the animals (and their thermal radiation).
Make sure the lens is clean. Do not touch the lens with your fingers. Wipe it clean with a damp
cloth. Do not use petrol, alcohol or thinner.
If the repeller is used indoors, the dog or cat must have somewhere else they can go.
TECHNICAL DATA
Dimensions
Weight
Operating voltage
Idle current
Shut-off delay for ultrasound
Heat-up time
Frequency
Protected area
114 x 88 x 60 mm
180 grams (repeller + mounting shelter)
1 x 9 volt alkaline battery
0.16 mA
Approx. 25 seconds
Approx. 30 seconds
Approx. 23,000 Hz
70° fan-shape up to a distance of 9 metres
(see the lower illustration in the original
manual)
Screws, plastic post (45 cm)
Accessories
ASSEMBLY
11.
12.
13.
14.
15.
Disconnect the main module from the mounting shelter by inserting a thin, blunt blade down into
the rear of the unit and twisting carefully. The repeller then slides out of the shelter.
Open the battery cover on the rear of the repeller and insert a new 9 volt alkaline battery.
Reinstall the dog and cat repeller in the shelter. You can use the screw supplied to secure the
mounting shelter in the screw hole on the plastic post if you want to place the repeller 30-40 cm
above ground level. You can also screw the shelter in its mounting hole on a wall or post 30-90 cm
above the ground.
Turn the power switch to ON. The built-in red LED indicator inside the IR lens comes on after
heating up for approximately 30 seconds to confirm that the repeller is activated.
Leave the repeller turned on for 24 hours.
Replace the battery if the red LED does not come on when the repeller detects movement within the
protected area. Turn the switch to OFF and repeat steps 1 and 2 above.
HANDLING
Description
This PIR and ultrasonic dog and cat repeller conveniently and effectively keeps dogs, cats, hares and
squirrels away from your garden, lawn and other outdoor areas, without harming the animals.
The repeller uses sophisticated PIR (passive infrared) technology to monitor a 70º fan-shaped area up to
9 metres in length, for an effective range of approximately 50 square metres. Any animals (or people)
encroaching this area are detected. When the system is triggered, the repeller emits an ultrasound signal
at a frequency of 23,000 Hz to scare away the intruder.
The PIR technology allows the service life of the battery (1 x 9 volt alkaline battery) to be optimised.
Battery operation means you can position the repeller wherever you want. For example, on the wall
outside your house or at ground level using the enclosed plastic post.
The repeller is weather-proof, although you should disconnect it from the mounting shelter and bring it
inside if severe stormy weather is approaching.
The ultrasound is inaudible to humans, but causes animals discomfort. They react by moving away from
the source of the discomfort as quickly as possible.
8
ENGLISH
Use





Indoors to keep dogs and cats away.
Next to ponds to protect the fish.
In flower beds.
To protect birdbaths and nesting boxes.
To protect gardens, lawns and other outdoor areas.
Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,
please contact our service department.
www.jula.com
9

Podobne dokumenty