Czynniki wpływające na popularność strony

Transkrypt

Czynniki wpływające na popularność strony
Użyteczność stron internetowych
w oczach internautów
i marketerów
Raport z badania CAWI
przygotowany na konferencję
@rewolucja biznesu 4.0
ORGANIZATOR:
PARTNERZY MERYTORYCZNI:
Warszawa, 17-18 czerwca 2009
PARTNERZY:
Wstęp
Przedstawiamy kolejny raport z badania zrealizowanego przez Nowoczesną Firmę wspólnie z partnerami
dotyczący polskiego internetu. W 2008 roku pytaliśmy o skuteczność reklamy internetowej oraz jej odbiór przez
internautów. W tej edycji zainteresowaliśmy się użytecznością serwisów internetowych, wiedzą jaką w tym
zakresie posiadają osoby na co dzień wykorzystujące serwisy www do generowania efektów marketingowych
lub sprzedażowych.
Badanie podobnie jak w poprzedniej edycji zostało przeprowadzone przy wsparciu największych polskich portali:
onet.pl, wp.pl, interia.pl, gazeta.pl, o2.pl oraz sieci BizOn Media. Osoby badane były rekrutowane za pomocą
kreacji zapraszającej do udziału w badaniu. Całość próby stanowi 2291 osób, spośród których 649
zadeklarowało, że wykorzystuje strony www do działań marketingowo-sprzedażowych i stanowi w naszym
badaniu podpróbę marketerów.
Wyniki pokazują pewną zbieżność z tymi uzyskanymi w poprzedniej edycji – nieprzerwanie jedną z największych
barier i powodów do porzucania wizyt na stronie jest inwazyjna reklama displayowa, z jednej strony
spowalniająca ładowanie się witryny, z drugiej męcząca użytkownika.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania!
Opis badania
 Próba:

losowo-kwotowa, bez kontroli wg. kryteriów demograficznych

osoby dobierane na podstawie deklaracji
 Osoby badane:

Podpróba 1 N=2291: użytkownicy internetu, korzystający z największych portali internetowych

Podpróba 2 N=649: marketerzy wykorzystujący w swojej pracy strony internetowe do celów
marketingowo-sprzedażowych
 Metoda:

realizacja metodą CAWI – kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia w internecie

kreacje zapraszające do udziału emitowane przez 4 dni rano i po południu na 4 największych
portalach internetowych
 Realizacja:

06.06 - 11.06.2009
Struktura próby - demografia
wykształcenie
wiek
płeć
do 18 lat
podstawowe
ponad 55 lat
kobiety
51%
19%
mężczyźni
4%
gimn. / zasad.
2%
18-24 lata
3%
20%
średnie
49%
17%
45 - 54 lata
16%
25-34 lata
25%
51%
44%
wyższe
35-44 lata
Osoby do badania rekrutowane dzięki wsparciu: Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, O2.pl, BizOn Media
Struktura próby – użytkowanie internetu
korzystanie
z internetu
kilka razy w
tygodniu
wykorzystanie
internetu
prywatnie i służbowo
5%
34%
95%
służbowo
4%
prywatnie
62%
codziennie
Osoby do badania rekrutowane dzięki wsparciu: Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, O2.pl, BizOn Media
Użyteczność stron internetowych
w oczach internautów
Poszukiwanie informacji w internecie
W jaki sposób zaczynasz poszukiwanie konkretnych informacji na stronie? – możliwość max. 3 odpowiedzi
Wszyscy N=2291
80
% respondentów
63
60
54
43
36
40
34
32
20
0
Wyszukiwarka na stronie
Linki w tekście do innych
sekcji strony
Menu strony
Odsyłacze (linki) do
Elementy graficzne promują
podobnych treści na stronie wybrane sekcje strony
Mapa strony

Intuicyjnym źródłem informacji jest wyszukiwarka na stronie, dlatego warto aby nasza strona była wyposażona w
sprawną wyszukiwarkę treści

Respondenci częściej wskazali linki tekstowe niż typowe elementy nawigacyjne – menu lub mapa strony, co może
oznaczać, że wygodniej jest poruszać się po zawartości strony przeklikując się z artykułu na artykuł niż poprzez menu lub
mapę tematyczną
Wygoda używania stron www
Czynniki najbardziej wpływające na wygodę korzystania ze strony – możliwość max. 3 odpowiedzi
Wszyscy N=2291
80
% respondentów
60
60
46
43
40
39
39
23
20
19
11
8
2
0
Aktualność,
świeżość
informacji


Ciekawa treść
(zawartość
strony, dobre
artykuły)
Szybkość
ładowania
strony
Łatwość
Łatwa obsługa Łatwy dostęp Układ treści na
poszukiwania strony (proste
do strony,
stronie
informacji na
poruszanie się wysokie pozycje
stronie
po stronie)
wyszukiwarkach
(wyszukiwarka)
Łatwa
komunikacja
pomiędzy
użytkownikami
(forum,
komentarze)
Grafika,
kolorystyka
Możliwość
personalizacji
(samodzielne
układanie treści
na stronie)
Jako najważniejsze czynniki wymieniano aktualną oraz ciekawą treść. Blisko dwukrotniej mniej badanych wskazało na
układ treści na stronie. Oznacza to, że bez dobrej, ciekawej treści nawet najlepiej skonstruowana strona nie odniesie
sukcesu.
Ponad 40% badanych wskazało jako jeden z najważniejszych czynników – szybkość ładowania strony – ma to istotne
znaczenie w dobie ozdabiania stron rozwiązaniami graficznymi istotnie wpływającymi na ich wagę. Jak widać dla sporej
części badanych prosta ale szybko ładująca się strona będzie oceniona jako wygodniejsza niż bogatsza w ładne grafiki
ale wolniej się łądująca.
Bariery w używaniu stron www
Bariery, które najbardziej przeszkadzają w korzystaniu ze strony w internecie – możliwość max. 3 odpowiedzi
Wszyscy N=2291
80
% respondentów
60
40
20
66
56
46
34
26
18
14
12
8
7
0
Zbyt duża ilość
Konieczność
Zbyt długi czas
Nieaktualna
Nierzetelna,
Wadliwie
Trudność w
Brak
Źle dobrana
wyskakujących logowania aby
ładowania
treść na stronie słabej jakości
działająca
poruszaniu się
wyszukiwarki
kolorystyka,
okienek,
mieć dostęp do
strony
treść na stronie wyszukiwarka
po stronie
treści na stronie grafika strony
migających
niektórych
lub niska jakość
bannerów
funkcji serwisu
wyników w
wyszukiwania


Brak danych
kontaktow
właściciela \
administora
strony
Jako najważniejszą barierę wskazano (tradycyjnie) zbyt dużą ilość inwazyjnych formatów reklamowych i promocyjnych.
Jest to częsty błąd administratorów witryn www, którzy zapominają, że oko ludzkie szybko męczy się zbyt intensywną
ekspozycją kolorów.
Drugą istotną barierą (ponad połowa wskazań) wskazywano konieczność logowania aby mieć dostęp do treści na stronie
– jest to element, który warto rozważyć w modelu biznesowym naszej witryny www czy bardziej zależy nam na
pozyskiwaniu nowych zarejestrowanych użytkowników, czy też większym ruchu na stronie.
Użyteczność stron internetowych
w oczach marketerów
Wykorzystanie stron firmowych
Czy w swojej pracy zawodowej wykorzystujesz firmową stronę internetową do: – 1 odpowiedź
Pracują N=1269
80
% respondentów
60
43
40
20
18
16
10
3
3
2
sprzedaży w
internecie
rekrutacji
pracowników
komunikacji z
mediami
(inwestorami)
6
0
kontaktu z klientami prowadzenia działań
kontrahentami firmy
promocyjnomarketingowych


pozyskiwania
informaccji od
użytkowników
nie wykorzystuje do
żadnych z
wymienionych
nie wiem
Spośród wszystkich badanych wypełniających ankietę i deklarujących, że pracują na stałe lub dorywczo połowa
zadeklarowała, że wykorzystuje stronę firmową do działań marketingowo-sprzedażowych (28% całości badanych).
Należy przy tym zaznaczyć, że próba miała charakter losowy i nie była kontrolowana wg. kryteriów demograficznych
oraz, co istotne, dobór polegał jedynie na deklaracjach respondentów.
Jako pierwszy obszar wykorzystywania strony firmowej wskazywano kontakt z klientami, kontrahentami – tylko 3%
bdanych zadeklarowało, że prowadzi sprzedaż w internecie.
Wykorzystanie stron firmowych
Dlaczego nie wykorzystujesz możliwości działań marketingowych na stronie firmowej? – 1 odpowiedź
Nie wykorzystują strony firmowej N=540
80
% respondentów
60
40
20
17
11
8
6
4
4
1
Mamy ograniczenia
związane ze strategią
korporacyjną
Dopiero planujemy
podjąć działania
związane ze stroną
firmową
Działania na stronie
firmowej nie są tak
skuteczne jak w innych
kanałach komunikacji
Mamy ograniczone
zasoby kadrowe
Działanie na stronie
firm są zbyt kosztowne
0
Działania na stronie
firmowej nie są ważne
z punktu widzenia
mojej firmy

Odpowiadam za inne
obszary komunikacji
marketingowej,
reklamy, PR,
Osoby, które wskazały, że nie wykorzystują strony firmowej zapytano o powody takiego działania. Najwięcej wskazań
(17%) uzyskało stwierdzenie – działania na stronie firmowej nie są ważne z punktu widzenia mojej firmy. Jak widać
nadal istnieje spora grupa managerów i właścicieli firm nie świadomych potencjału oraz możliwości jakie niesie za sobą
działalność firmy w internecie. Choćby w podstawowym zakresie witryny firmowej.
Czynniki wpływające na popularność strony
Najważniejsze czynniki wpływające na popularność strony wśród użytkowników – możliwość max. 3 odpowiedzi
Wykorzystują stronę firmową N=649
80
72
65
% respondentów
62
60
40
20
20
19
Społeczność zgromadzona
wokół strony
Inwestycje w promocję
strony w internecie
(działania SEM, kampanie
na innych stronach
internetowych oraz
internetowych
wyszukiwarkach)
11
0
Pozycja strony w
wyszukiwarkach
internetowych (obecność
na pierwszej stronie w
Google)


Dużo ciekawej i aktualnej
streści na stronie
Przyjazny układ treści na
stronie, optymalizacja
strony pod kątem wygody
użytkownika
Promocje i konkursy dla
użytkowników
O ile nie jest zaskoczeniem, że blisko ¾ badanych wskazało pozycję w wyszukiwarce jako najważniejszy czynnik
wpływający na popularność strony, o tyle niski wynik inwestycji na promocję w internecie (w tym działania SEM) – mniej
niż 1/5 wskazań, jest. Jak widać badani nie łączą działań SEM z pozycjami w wyszukiwarkach.
Istotna podkreślenia jest ponownie wysoka liczba wskazań na treść – jej jakość oraz układ. Może stąd płynąć konkluzja,
że w obecnym gąszczu witryn trudno wyłowić te merytorycznie naprawdę dobre. Z własną dobrą i atorską treścią. Jest to
zatem obszar o dużym potencjale i można założyć, że strona posiadająca dobrą treść będzie miała istotną przewagę na
konkurencyjnymi rozwiązaniami opartymi głównie o ciekawy layout niż o dobrą, aktualną treść.
Informacje niezbędne do zarządzania serwisem www
Informacje jakie są niezbędne do skutecznego zarządzania serwisem internetowym? – max. 3 odpowiedzi
Wykorzystują stronę firmową N=649
80
% respondentów
60
40
55
40
35
28
25
24
20
19
12
10
0
Czas dostępu do Poziom satysfakcji
Statystyki
Informacja o
strony, stabilność użytkowników odwiedzin i pomiar
najczęściej
serwera i
strony
efektywności
klikanych
oprogramowania
serwisu WWW obszarach strony
strony,
odporność
przeciążenia


Informacja o
pozycji strony w
wyszukiwarkach
Powody
porzucania
strony,
wychodzenia
użytkowników,
niezadowolenia ze
strony
Informacja o
miejscach, na
którrych
koncentruje się
wzrok
użytkowników
Liczba transakcji
Informacja o
zawartych na
liczbie linków
stronie,
prowadzących do
wypełnionych
strony
formularzy
(konwersje,
leady,
rejestraccje)
Zaskoczeniem może być fakt, że najczęściej nie wskazywano statystyk strony a czas dostępu i stabilność serwera oraz
oprogramowania. Przypadek Naszej-klasy ze słynnym na całą Polską „panem gąbką” zwiastującym problemy techniczne
administratora jak widać zakorzenił się mocno w świadomości internautów i stanowi istotny aspekt dbania o działania
serwisu www.
Na kolejnym miejscu znalazł się poziom satysfakcji użytkowników. Jest to ciekawa informacja – badani mają
świadomość, że wiedza o nastawieniu użytkowników, ich satysfakcji, jest cenniejsza niż suche statystyki wizyt na stronie.
Statystyki serwisów internetowych
Jakie informacje pochodzące ze statystyk świadczą o tym, że zależnie od celów serwisu jedna strona jest bardziej
popularna od innej? – max. 3 odpowiedzi
Wykorzystują stronę firmową N=649
80
% respondentów
60
48
47
40
33
29
23
20
17
16
12
9
0
Liczba odwiedzin
Średni czas
strony, wizyt na spędzany stronie
stronie
przez
użytkowników

Liczba
użytkowników
strony
Liczba odsłon
Liczba kliknięć w
generowan przez poszcze elementy
użytkowników
na stronie
Liczba
wypełnionych
formularzy na
stronie,
złożonych
zamówień
Miejsca (strony) z Miejsca w których
których
użytkownicy
użytkownicy
opuszczają stronę
wchodzą na
stronę
Liczba
porzuconych
formularzy,
przerwanych
transakcji na
stronie
Jako pierwsze wskazywano – liczba wizyt oraz średni czas spędzony na stronie – dopiero na trzecim miejscu (1/3
badanych) wskazywano liczbę użytkowników strony. Może to świadczyć o w dalszym ciągu pewnej nieświadomości wśród
marketerów dotyczącej wskaźników obrazujących zasięg poszczególnych witryn.
Wsparcie wyspecjalizowanych firm
Czy Twoja firma korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych firm: – możliwość max. 3 odpowiedzi
Wykorzystują stronę firmową N=649
80
% respondentów
61
60
40
20
12
8
7
wspierających pod kątem
użyteczności (wygody
użytkowników) strony
agencji SEM dla pozycjonowania i
kampanii PPC
4
0
agencji interaktywnych

agencji badawczych
nie wiem
Ponad 60% badanych nie było w stanie wskazać czy firma, w której pracują korzysta z wyspecjalizowanych firm
oferujących usługi wspierające działalność internetową.
Wnioski – ThinkLab
„Treść rządzi!” to podstawowy wniosek z przeprowadzeni przez Nowoczesna Firma ankiety. Ciekawa, często
aktualizowana, więc i świeża strona to podstawowy serwisu skutecznie przyciągającego użytkownika. Potwierdza
się tutaj doświadczenie amerykańskie, gdzie to właśnie zawartość merytoryczna (treść, ale i funkcjonalności) są
podstawą serwisów określanych mianem „Killer Website”. Serwis z dużą ilością ciekawej merytorycznie treści, to
także dobra strategia na pozycjonowanie, która przekłada się na rosnącą liczbę donośników do naszej witryny.
Polscy Internauci nie są także wyjątkowi jeśli chodzi o kolejny wyróżnik Skutecznych Stron – czas ładowania.
Internet raz na zawsze skończył z czasami, w których towar był deficytowy. Internauci niechętnie (jeśli w ogóle)
stoją w kolejkach, stąd czas ładowania strony jest ważnym psychologicznym czynnikiem.
Natomiast, co ciekawe, głos internautów, którzy wzięli udział w ankiecie, jasno deklaruje, że kolorystyka oraz –
szerzej – szata graficzna strony są najmniej istotnym czynnikiem skutecznej strony WWW. Jest to o tyle ciekawa
konkluzja, o ile wciąż na rynku usług z zakresu projektowania stron internetowych pokutuje podejście sprzedaży
obrazków (layoutów).
Jeśli chodzi o częstotliwość używania Internetu – niezależnie czy do celów prywatnych, czy tez zawodowych –
wyniki ankiety potwierdzają trend upowszechniania się korzystania z Internetu, w tym zwiększenia częstotliwości
korzystania z niego (wyraźna przewaga osób, które korzystają codziennie).
Wnioski – ThinkLab cd
Cieszy też coraz większa świadomość Internetu jako medium, dzięki któremu można zwiększać sprzedaż (20%
ankietowanych to sprzedaż i obsługa klienta). Chociaż jednocześnie może nieco dziwić fakt, że medium to nie
jest jeszcze wykorzystywane zbyt często przez osoby marketingu i PR (5%). Smuci także wysoki poziom
odpowiedzi o wykorzystanie stron firmowych jako wsparcia dla biznesu – aż 43% respondentów wskazuje, że
nie wykorzystuje jej. Tym bardziej, że 17% respondentów na czynnik hamujący wykorzystanie firmowych stron
wskazuje, że „działania na stronie firmowej nie są ważne z punktu widzenia mojej firmy”. Świadczy to raczej, że
dość dużo jeszcze jest pracy do wykonania jeśli chodzi o edukację kadr.
Gdy weźmiemy pod uwagę czynnik jakim jest używalność strony, to nie zgodzę się z danymi z ankiety,
wskazującymi, że wyszukiwarka cieszy się największym użyciem jeśli chodzi o sposób dotarcia do informacji.
Oczywiście, że doświadczenie z Google, jako sposobem odnajdywania informacji, jest bardzo silne, ale już w
konkretnych serwisach internetowych, użytkownicy dużo częściej poruszają się po ścieżce usypanej z hiperłączy
zawartych w samej treści strony, niż z wyszukiwarki. Prawdą jest natomiast, że marginalizuje się znaczenie
menu, jako sposobu docierania do informacji. Ale też jest to raczej konsekwencja tego, że scenariusze użycia
najczęściej rozpoczynają się ze strony wyszukiwarki Google, gdzie linki wskazują już na konkretne podstrony, na
których zawarta jest pożądana informacja, a nie z poziomu domeny głównej serwisu. Stąd użycie menu już nie
jest tak istotne jeśli chodzi o sposób docierania do treści.
Wnioski – ThinkLab cd
Wyszukiwarka i mapa strony (coraz częściej pomijana niestety przez producentów serwisów internetowych), to
niewątpliwie ważne elementy wsparcia użytkownika na stronie w tych przypadkach, gdy wszelkie inne sposoby dotarcia
do treści zawiodą. Warto się przyglądać temu, co się dzieje w logach zapytań oraz które z elementów w części mapy
strony są najczęściej klikane. To powie nam, jakie problemy mamy na stronie WWW.
Na koniec jeszcze jedna refleksja. Na pytanie: „Czy wykorzystują Państwo stronę do celów marketingowosprzedażowych”, aż 61% respondentów wskazało „Nie wiem”. Jednocześnie niewielki odsetek wskazał, że korzysta z
doradztwa agencji interaktywnych, czy firm specjalizujących się w zakresie użyteczności (Usability). A warto! Bo
uzyskana tą drogą wiedza, potrafi się zamienić w relane zyski dla firmy.
Autor komentarza:
Marek Kasperski - założyciel firmy projektowo-badawczej ThinkLab, specjalizującej się w zakresie usability,
projektowaniu interfejsu użytkownika i strategiach dla Internetu. Wcześniej m.in. dyrektor działu User Experience w
MRM Worldwide, gdzie był odpowiedzialny za rozwój kompetencji działu w zakresie tworzenia architektury informacji
oraz użyteczności.
Wnioski – Bluerank
Użytkownicy rozumieją wygodę korzystania ze strony w kategoriach satysfakcji, gdzie kluczowym parametrem
oceniającym jakość jest treść i zawartości serwisu, a w zasadzie aktualność treści oraz jej interesujący
charakter. Wynika to z pierwotnego powodu przemieszczania się po stronach jakim jest poszukiwanie informacji,
a ta winna być maksymalnie przydatna dla poszukującego. Drugie w kolejności znalazły się kryteria nawigacji i
łatwości poruszania się po serwisie, czyli dotarcia do informacji. Następnie kwestie komunikacji, wyglądu i
estetyki serwisu co potwierdza metodologie obraną przez Forrester Research: treść > nawigacja > estetyka >
bezpieczeństwo.
Użytkownik wybiera najkrótszą drogę dotarcia do informacji, stad wysoka popularność elementu funkcjonalnego
w postaci „wyszukiwarki na stronie” Potwierdza to tezę, iż firmy posiadające serwisy WWW o dużej ilość treści
winny zwracać szczególną uwagę na skuteczne działanie mechanizmu wyszukiwania na stronach, tzw „usability
of serach”. Niestety praktyka pokazuje, iż jest to w większości przypadków najsłabszy element serwisu, którego
rezultaty są mało przydatne dla użytkownika, np. brak słownikowania i podpowiedzi w przypadku błędów typu
„zimens”.
Wnioski – Bluerank cd
Wszystkie 3 najpopularniejsze odpowiedzi na pytanie o czynniki decydujące o popularności strony są powiązane z
dostępem do informacji. Wiodący powód popularności czyli ekspozycja na pierwszej stronie wyników wyszukiwania
Google odzwierciedla sposób w jaki użytkownicy poszukują informacji, czynią to poprzez wyszukiwarkę. Wejścia z
tzw. ruchu organicznego, które są wynikiem ekspozycji w top10 sięgają dla wielu firm 95% całości ruchu
właściwego dla strony. Za tym idzie wysoka konkurencyjność fraz oraz konieczność ciągłej pracy nad SEO w celu
utrzymania obecności na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Pozostałe 2 powody powiązane są z jakością i
przyswajalnością ostatecznie uzyskanego materiału. Nie zaskakuje niski wynik dla działań SEM, rozumianych
powszechnie jako kampanie linków sponsorowanych PPC, gdzie sens użycia występuje w przypadku konkretnych
celów stawianych dla kierowanego ruchu, np. konwersja w postaci rejestracji lub deklaracji zakupu produktu lub
usługi.
Większość ankietowanych postrzega ciągle sukces [popularność stron] w kategoriach ilościowych a nie
jakościowych. Dlatego najważniejszymi kryteriami są liczba wizyt, użytkowników oraz długość czasu spędzanego
na stronach. W przypadku badanych widać iż kryteria jakościowe, np. związane z wypełnianiem formularzy lub
opuszczeń strony stanowią drugorzędny powód działań dla serwisu.
Autor komentarza: Zbigniew Nowicki -Do końca lipca 2008 piastował kluczowe stanowisko w Digital One. W sierpniu
żeglował, odpoczywał i planował ścieżki dalszej kariery zawodowej. We wrześniu jedna z nich przywiodła go do
Bluerank. Wraz Maciejem Gałeckim zebrali zespół, który współtworzył historię polskiego Interactive, teraz
będziemy kształtować polski SEM i promować go na świecie.
Wnioski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyniki badania wskazują, że mamy do czynienia z częstymi użytkownikami Internetu („heavy users”), co nie jest
zaskakujące, zważywszy wybór próby do badania: ok. 95% korzysta z internetu codziennie, pozostałe 4-5% kilka
razy w tygodniu. 96% badanych z wykształceniem wyższym oraz (co interesujące) 92% respondentów w wieku
ponad 65 lat korzysta codziennie z internetu. Zaskakujący jest rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość
korzystania z tego medium w przekroju grup dochodowych (100% respondentów w najniższym przedziale
dochodowym, tzn. do 600 zł zadeklarowało, że korzysta z internetu codziennie). Trudno jest jednoznacznie
wyjaśnić czemu należy przypisać ten fakt (ludzie młodzi, jeszcze nie pracujący?; pozostający czasowo bez pracy i
w związku z tym dysponujący dużą ilością czasu wolnego? Wirtualny świat jako ucieczka od szarej, bezbarwnej
rzeczywistości?).
Badani z niższych przedziałów wiekowych wykorzystują internet głównie prywatnie, (do 18 lat – 92%, w
wieku 18-24 lata – 81%), co wydaje się zupełnie normalne, natomiast osoby w przedziałach wiekowych 25-34,
36-44 oraz 46-55 (nawiasem mówiąc, dlaczego „zgubiono” osoby w wieku 35 i 45 lat??) korzystają z internetu i
prywatnie i służbowo. Wśród użytkowników dominują mężczyźni, którzy mają stałą pracę (58% wskazań; przy
czym w wieku 25-34 – 73 % ; w wieku 36-44 – 76% i wieku 46-55 – 70%). Zwraca uwagę fakt, że 14%
użytkowników to emeryci i renciści (mężczyźni: 17%, kobiety: 11%). Czyżby to był zwiastun zjawiska, które
socjologowie w krajach zachodnich określają jako „inwazję siwego wigoru”? Wydaje się, że wśród polskich
użytkowników można już mówić o „oswajaniu internetu” przez osoby starsze.\
Jeśli chodzi czynniki, jakie najbardziej wpływają na wygodę korzystania z internetu respondenci wymieniali
najczęściej:
aktualność i świeżość informacji (60% wskazań);
ciekawa treść (zawartość) strony – 46% wskazań;
szybkość ładowania strony – 43% wskazań
łatwość wyszukiwania i obsługi strony – 39% wskazań.
Poszukiwanie konkretnych informacji dokonuje się najczęściej poprzez:
wyszukiwarki (63% wskazań)
Wnioski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie cd
•
•
•
•
•
•
linki w tekście do innych sekcji strony – 54% wskazań
menu strony – 43% respondentów wskazało te opcję.
Interesujące są przeszkody, jakie zdaniem badanych najbardziej utrudniają codzienne korzystanie z internetu.
Najczęściej wskazywano następujące bariery:
zbyt duża liczba wyskakujących okienek i migających banerów – 66%;
konieczność logowania się – 56%;
zbyt długi czas ładowania strony – 47%.
Wydaje się, że powyższe wyniki powinny dawać wiele do myślenia osobom odpowiedzialnym za korporacyjne
strony internetowe. Mają być one przede wszystkim przyjazne i „strawne percepcyjnie” dla użytkownika. Powinny
cechować je te same atrybuty co elegancki strój: umiar, brak krzykliwej ostentacji, wygoda korzystania i
dostosowanie do potrzeb użytkownika. Tylko tyle i aż tyle…
Autor komentarza: Dr hab. Bogdan Mróz – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe
studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program
zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education
Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie. Przebywał również na stypendiach i stażach
naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii i Kanadzie, gdzie prowadził badania i wykłady na tamtejszych
uniwersytetach. Ma w swoim dorobku naukowym książki i artykuły publikowane w Polsce oraz w fachowych
czasopismach zagranicznych, jak również referaty prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach i
kongresach naukowych. Współpracował przy realizacji różnych projektów z polskimi i zagranicznymi firmami
konsultingowymi (RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i
trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa
Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr.

Podobne dokumenty