Chlamydia antigen test

Komentarze

Transkrypt

Chlamydia antigen test
ulti
CHLAMYD!A ANTIGEN TEST
me
004A170
Szybki test do jakościowej oceny obecności antygenów Chlamydia
w wymazie z szyjki macicy u kobiet oraz w wymazie z cewki moczowej
lub w pńbkach moczu u mężczyzn.
Wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro.
CEL STOSOWANIA
szybki test kasetowy chlamydia (wymaz/mocz) to prosty chromatograficzny test immunologiczny do jakoŚciowej oceny obecnościchlamydia
trachomatiswwyrTlazachzszyjkimacicyukobietorazwwymazachzcewkimoczowejlubwpróbkachmoczuumęŻczyznwceludiagnostyki
infekcji baKeriami z rodzdu Chlamydia.
STRESZCZENIE
chlamydia trachomatis jest najczęstszą Przyczyną chorób wenerycznych przenoszonych drogą pŁio.,'tą. Chlamydia Występuje W postaci ciałek
elementarnych (forma zakaźna) oraz cialek siateczkowych (forma rozrodcza). lnfekcja Chlamydia trachomatis nie tylko odpowiada za znaczną część
chorób, ale także bardzo łatwo się rozpzestrzenia, często dająg piemsze obiawy u kobiet i noilorodków Do pov'/ikłań infekcji u kobiet należą
zapalenie szyjki macicy (ceruicitis), zapalenie cewki moczowe'i @rethritis), zapalenie blony śluzoilej macicy (endomefnto, zapalenie naządów
miednicy mniejszej (PlD) ofaz podwyższona częstoŚć występodania ciąŹ pozamacicznych i niepłodności'' WeMalne przenoszenie choroby z matkj
na noworodka podczas porodu może prorvadzić do zapalenia spojó\,vek z wtrsami komórkowymi. U mężczpn najczęstsze powikłania infekcji
baKeńami z rodzaju chlanydia to zapalenie cewki moczowej (urethritis) oraz zapalenie nąądlzy (epididynitis). Co najmniej 40% przypadków
zapalenia ce\'vki moczowej (urethritis) niewywołanych durcinką ŻeŹągzki zwią3ane '|est z infekcją baKefiami Chlamydia. U około 70% kobiet z infekcją
kanafu szyiki macicy ido 5oo/o mężcz'lzn z infekc,iącewki moczowej zakażenie ma przebieg bezob'awowy. Tradrcyjny sposob diagnostyki infekcji
bakteńami z rodzalu Chlamydia to ocena obecnościwtrętów We wnętrzu komorek hodo/vli tkankowej. Hodowla komórkowa to metoda laboratoryjna
oduŹej czułościi swoistości, jest jednak pracochłonna, kosztowna i czasochłonna (48-72 godzin); w większości laboratoriów nie jest rutynowo
dostępna.
Szybki test kasetowy chlamydia (wymaz/mocz) to prosty test do jakościowejoceny obecności antygenóW bakterii chlamydia w Wymazach z szyjki
macicy u kobiet oraz w wyrnazach z cewki moczowej lub w pfóbkach moczu u męzczrzn' Kóry umożliwia odczytanie Wyniku po 10 minutach. Do
seleKyvnego wykrywania antygenów baklerii Chlanydia W wynazach z szyjki macicy u kobiet oraz w wymazach z cewki moczowe.| lub
w próbkach moczu u męŻc'zyzn wykolzystywane są specyłiczne pŻ eciwciała skierowane przeciw tym baKeriom.
zAsADA DzlAŁANlA TEsTu
szybki test kasetoMy chlamydia (wyma/mocz) jest jakościoivym testem immunologicznym opartym
na zasadzie latenl flow, przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów baKeńi chlamydia
wwymazach z szyiki macicy u kobiet oraz w wymazach z cewki moczowej lub W prÓbkach
moczu u mężczyzn. W obszarze tinii testoń/e! podloże pokMe jest wafstwą specyncŻnych
prŻeci\,\,ciał przeciw antygenorn baKeńi Chlamydia. W czasie oznaczenia wyekstrahowane
rozpuszczalne antygeny reagują z cząstkami pokrytymi przecivlEiałami pŻedw tym baKeriom.
RoŹwór zawierającJ badanY mateńał pzemieszcza się wzdfuż membrany. ą antygeny reagują z
przeciwciałami zwiąanymi z podlożem, co prowadzi do pojawienia się w okienku testowym
kolorov\Ej linii. Pojawienie się tej barwnej linii w obszaze testowym oznacza Wynik dodatni, natomiast jej brak wskazuje na wynik ujemny. Kolorowa
linia poiawa się każdorazoń/o wobszarze kontrolnym i sfuży do oceny prawdbwości postępowania' w tym wlaściwej objętościumieszczonej w
okienku testu próbki oraz [email protected] z tego zw|Źenia membrany.
OOCZYNNIKI
Kaseta testowa zawiera cząstki opłaszczone pzeciwciałami pŻeciw bakteriom chlamydia oraz membranę pokrytątymi pŻeciwciałami'
WsKAzÓWKl l ŚRoDKl osTRożNoŚcl
.
WrącŻnie do diagnostyki
wykwalifikowany
ważnóci'
.
,n Vi'lo
wykonywaneiprzez
Nie wyjmować kasety testowej z zamkniętego opakowania aż do
czasu wykonania oznaczenia.
Podczas pracy z próbkami izestawami testowyma nie należy
jeśĆ'pić ani palió.
Nie należy używać kasety testowej, jeśliopakowanie jest
o
o
.
Podczas badania próbki należy stosować odpowiednią odzież
ochronną (fańuch laboratoryjny, rękawiczki jednorazowe
personel. Nie stosować po upływie terminu
i okulary ochronne).
o
uszkodzone.
Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie zagrażające .
zdrowiu i postępować z nimi jak z materiałem zakaźnym' Należy
.
zachować moŻliwe środki ostrożnościi przestżegać
standardowych procedur postępowania podczas utylizacji
o
Po użyciu test należy zutylizować zgodnie z miejscowymi
pŻepisami.
Wilgoć i temperatura mogązmniejszyó wiarygodnośćwyników.
Do pobierania próbek z kanafu szyjki macicy należy stosowaÓ
WyĘcznie sterylne waciki do pobierania wymazów.
odpadów.
PRzEcHoWYvl'ANlE l TRWAŁoŚĆ
Tesl należy pŻechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperatuŻe pokojowej lub niŹszej (2-30'c). Termin przydatności do użycia kasety
testowei jest Wydrukowany na zewnętrznej powieŻchni opakowania' Nie należy Wyjmować kasety testowej z zamkniętego opakowania aż do
czasu wykonania oznaczenia.
.
NlE
zAlllRAżAĆ.
.
Nie stosować po upływie terminu waŹności.
PoBlERANlE l PRzYGoToWANlE PRÓBEK
.
Szybki test kasetowy Chlamydia (wymaz/mocz) można przeprowadzić
.
on nie tylko płyny ustrojowe' ale także komórki.
Pobieranie wvmazu z szviki macicv:
z uĄrciem wymazu z szylki macicy u kobiet oraz wymazu z cewki
moczowej lub próbki moczu u męŻczyzn.
o Jakość próbki ma szcząólne znaczenie. Wykrywanie baKeni Chlamydia wymaga energicznego i starannąo pobrania matefiafu, tak aby zawierał
o Należy zastosować doĘczonąwymazówkę. Można także użyć dowolnego wacika z plastikowy'n aplikatorem.
o Pzed pobraniem próbki należy zebrać i usunąć nadmiar Śluzu ze Światła kanafu szyjki macicy za pomocą tamponu
.
z waty. WymazÓwkę
należy wprowadzić do światłakanału szyjki macicy, po czym pzesunąć pŻez obszar przejŚcia nabłonka płaskiego w nabłonek walcowaty,
aż większa częśćwacika nie będzie widoczna. UmoŹliwi to pobranie komórek nabłrnka sześciennego lub walcowatego, które sągłównym
mieiscem bytowania baKerii Cilanydia. Wacik należy obróciÓ o 360' (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego), lekko
go pŻy tym dociskając, po czym pozostawić na 15 sekund i wy'iąć. Należy unikać kontaminacji komórkami pochodzącymi spoza kana|u
szyjki macicy lub z pochwy. Nie stosować roŹworu Nacl 0,9% do nasączenia wacika pŻed pobraniem Wymazu.
Jeżeli test Ędzie Wykonywany bezpośrednio po pobraniu mateńału, rłacik należy wprowadzić do probówki ekstrakcyjnej.
ulti H{
me d
a:
.
.
z ceurki moczowej należy zastosować standardowy wacik z plastikowym |ub stery|nym metalowym aplikatorem.
Pacjenta należy poinstruować, Że przynajmniej pŻez godzinę przed pobraniem Wymazu nie powinien oddawaĆ moczu.
Wacik naleŹy wproń/adzić do cewki moczowej na głębokośćok. 2-4 cm, obrocić o 360" w jednym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub przeciwnie do niego), pozostawić na 10 sekund, po czy'n Wąć Nie stosować roztworu Nacl 0'9% do nasączenia Wacika przed
pobraniem próbki.
Jeżeli test będzie Wykonwany bezpoŚrednio po pobraniu materiału, wacik należy wprowadzić do probówki ekstrakcyjne.i.
Do pobrania Wymazu
.
[email protected]:
. Należy pobrać'15-30ml czystąo pierwszego porannego moczu do sterylnego pojemnika na mocz. Pfeferowane sąpróbki pierwszego
porannego moczu, ponaeważ charakteryzująsię najwyższym stężeniem antygenów baktelii chlanydia.
. wmieszać mm,z przez odwracanie pcłemnika. 10 ml pobranego moczu wlać do probÓ/vki do wirowania, dodać 10ml destylowanej Wody
iWiro/t/ac przez 15 minutz prędkością3ooo obrotów na minutę.
. starannie zebrać supernatant, odwrocić probówkę i osuszyć jej bęe9i za pomocąchł]nnej bibW.
. Jeżeli test [email protected]Że wykonywany bezpcrednio po pobraniu matefiafu' ndezy pctępoulać z 6adem mmzu zgodnie z dalszą instrukcj4
. zaleca się dalsze przygoto/vanie próbki bezpośrednio po pobraniu. JeŚli nie jest możliwe natychmiastowe wykonanie badania' Wymaz
pobrany od pacjenta należy pzechowywać lub transpońowaĆ w suchej probÓwce. Pobrany wymaz można przechowywać pŻez 4-6 godzin
temperaturze pokojowej (1 5-€0"c) lub pŻez 24-72 godziny w lodówce, W temperatuŻe 2-€"c. Próbki moczu można pŻechowywać do
24 godzin w temperaturze 2-8"c. Nie zamrażać. PŻed wykonaniem testu' próbki należy ogŻać do temperatury pokojowe,i (15-30"c).
W
MATER|AŁY
M/\TER|AŁY
a
.
o
o
.
.
a
.
.
MATER|AŁY PoTRZEBNE' ALE NlE zAŁĄczoNE
zAŁĄczoNE
.
a
Kasetatestowa
Sterylny wacik do pobrania wymazu
z szyjki macicy (h 0086)
a
O
.
lnshukcja użycia
Probówkaekstrakcyina
Odczynnik A (0,2 M NaOH)
statyw do plobóWek
.
Końcówkazakraplająca
Odczynnik B (0,2 N HCI)
Pipeta jednomiarowa
Stoper
Probó/vka do wiro\^,ania (tylko W przypadku próbek
temperatuŻe mężcz}zn)
mazu
Kontrola dodatnia
Pojemnik na mocz (tylko w przypadku próbek moczu u mężcz}zn)
Sterylny wacik do pobrania wymazu z ce\ ki mczowei (w przypadku
mężcąu n)' REF c-501 cs01
Kontrola ujemna
WYKONANIE OZNACZENIA
PŻed rczpoczęciem badania kaseta testowa, plóbka, odczynniki illub kontrola powinny osiągnąć temperatuĘ pokoiową (15-30'c).
1. Kasetę testową na|eży wyjąĆ z nienaruszonego opako'/ania i uż1ć jq jai( nąszybciej. Nąlepsze wyniki można uzyskac, wykonu'ią9 oznrczenie
natychmiast po wyjęciu z opakovania.
2. Wyekstrahować antygeny bakteńi chlamydia w sposób odpowiedni do rodzaju prÓbki.
vwmaz w oraaDadku kobiet (szvlka macicvl i meżczvzn lcewka moczowal:
. Trzymając buteleczkę z odczynnikiem A pionou/o, wpuścić5 pełnych kropel odczynnika
.
.
A (około 300 pl) do probówki ekstrakcyjnej.
odczynnik A jest bezbarwny. Natychmiast zanurzyc wacik z wymazem, ścisnąćdno probówki i 15 razy obócić wacik. Pozostawić na 2 minuty.
Pipetę jednomiaro^/ą Wypełnić odczynnikiem B do zaznaczonej linii (około 220 pl)' po czym wlac odczynnik B do probóWki ekstrakcyjnej. Roztwór
zmęhieje. Ścisnąć dno probółki i 15 Gzy obrócić wacik, aż rc^ł,lól zno\ł/u sEnie się przejąEty i lekko połysku'iący na żelono lub nie|iesko' W
przypadku zakMau/ionego wacika kdor może znienió się na żółty lub brąPowy. PozostaMć na 1 minutę.
Wacik docisnąć do wewnętŻnej powieŻchni probówki, po czym wyciągnąc' ściskającprobówkę ekstrakcy,ną. Na szczyt probówki założyć
końcówkę zakraplającą
Pńbki moczu u meżczvzn:
.
.
.
linii (około 22ovl), po czym wlać odczynnik B do osadu moczu zebranego
ó ppety i ponownie wypuszczają9, aż zawiesina stanie się jednorodna.
cały uzyskany roztwór p.zelać do probówki ekskakcinel. Pozostawić na 1 minutę. Trzyma.|ąc buteleczkę z odczynnikiem A pionowo, wpuŚcić
5 pełnych kmpel odczynnika A (okolo 300 pl) do probówki ekstrakcyjnej. WymieszaÓ płyny' używaiąc wsllząsarki lub delikatnie udeŻając
dno probówki. Pozostawić na 2 minuty.
Na wieŻch probówki zaloŹyć końcówkę zakraplającą
PiPet€
jednomiarovąwypelnić odczynnikiem
B do zaznezonei
w probó/tice do wiroń/ania. NasĘpnie intens)N/nie mieszac plyn' \,rciągająg 9o
3. Kasetę testową umieŚcić na czystej równej podstawie. 3 pełne krople wyekstrahowanego roztworu (okolo 1 00 ul) Wpuścić do zaglębienia na
próbkę w kasecie testowej (s) i włączyćstoper. Unikać twoŻ enia się pęcherzyków powietrza w otwoze na próbkę (s).
4. odczekaÓ aż do pojawienia się czerwonej (czerwonych) linii. Po uplywie 10 minut (ale nie później niż po 20 minutach) naleł odczytać
wynik.
3 pełne krople
l,.x
ultiEt
med
ocENAwYNlKÓW
/
g
dodatni
|NTERPRETAG JA VVYNlKÓw
ujemny
B $
nieważny
nieważny
Ujemny
W obszarze kontrolnym (c) pojawia się iedna ba'wna linia.
Dodatni*
undoczne są dwie wyraźne czerwone linie. Jedna linia powinna znajdować się
obszaŻe testowym o).
vrJynik
nieważny
Nh poiillia się żadna balwna linh. Najbardziej plavdopodobna pzytzyna blaku linii lontrolnej to nievvystarczająca objętoŚć próbki lub
nieprawidlowa technika wykonania omaczenia. Należy zmienió sposób postępowania i wykonać oznaczenie ponownie z nową kasetą
testoulą Jeśli problem występuje nadal' należy zaprzestać uąMania testó^/ z danego ęalowania zbiorcząo i skontaKować się z
w obszaŻe testowym o)
brak wyraŹnej kolorowej linii.
w obszarze kontrolnym
(c)' natomiast druga w
miejscowyrn dystrybutorem.
WsKAzÓwKl': lntens)Mność czerwonego zabarwienia linii testonej CD może byc różna, ale pownna być traktowana jako wynik dodatni, nawet jeśli
widoczna jest tylko słabo różowa kreska.
-
xonrnou.lłxoŚcl
kontrotn_v' Jako Wewnętrzna kontrola.posĘAowania sfuży.kolorowa_linia
Potwierdza ona użycie wystarczającej objętoŚci prÓbki, stosowne nawilŻenie podłoża oraz właŚciwe
W przypadku tego opakowania testu nie są całkowicie spełnione standardy kontroli; zaleca
dodatkowego oznaczeniaz użyciem kontroli dodatniej i ujemne'i w celu potwierdzenia prawidłowego
Test zawiera element
po.iawjającasię w obszarze konfÓlnym
wykonanie oznaczenia.
(c).
się wprowadzenie do praKyki laboratory'inej
przebiegu testu.
OGRANICZENIA
l
szybki test kasetoMy chlamydia (wymaz/mocz) jest przeznaczorry wyĘcznie do diagnostyki ln Vfro. Test ten powinien b}rc stoso/t/any do
wykrpmnia ant}€enóW baKeńi Chlanydia w wmazie z szyjki macicy u kobłet oraz w Wymazie z cewkj moczowei lub w próbkach moczu
zbiofczego męŻcz}zn. Jako test jakościofy nie może on być stosoirlany do oceny ilościovvej ani do stwierdzenia wzrostu stęŹenia antygenów
2
Test wykazuie jedynie obecnośćw próbkach antygenów bakterii chlamydia, pochodząc)Eh zarówno od mikroorganizmów żywotnych' jak
i nież}^tvotnych' Rozróżnienie jest możliwe tylko w pzypadku wymazu z szyjki macicy u kobiet, nie jest możliwe w pzypadku wymazu
z cewki moczowej lub próbek moczu u mężczyzn.
Wykryrvanie baKerii Chlamydiajest zależne od iloŚci mikroorganizmów obecnych w próbce. Mogą na nie wptywać warunki pobierania
próbki oraz czynniki zależne od pacjenta, takie jak wiek, choroby przenoszone drogą płciową obecne objawy i in. Minimalny poziom
wykrywalności t}rch testów może zmieniać się także w zależnościod grupy serologicznej. Dlatego wynikj oznaczenia należy interpretować
w poĘczeniu z innymi dostępnymi lekarzowi danyrni laboratoryjnymi bądŹ klinicznymi.
Nie jest możliwa ocena skuteczności terapii lub jej braku na podstawie wyniku testu, gdyż po prawidłowym leczeniu przeciwbaKerylnym
nadal można stwierdzać obecnośćantygenu.
Nadmierna ilośćkrwi na waciku może powodować wyniki fałszywie dodatnie.
!
4
5
bakleni Chlamydia.
OCZEKIWANE VI'YNIKI
Wśrod pacjentek klinik chorób wenerycznych oraz kobiet z innych grup wysokiego ryzyka okeślasię częstość występowania infekcji baKeriami
zgrupy'CńIamydia na poziomie 2o:3o%-' W grupach niskiego ryzyka' np. wśrÓd pacjentek klinik połoŻniczych czy szpitali ginekologicznych'
częstoŚć infekcji wynosi około 5% lub mniej.
Zgińnie z doirieśieniami częstośćrozpoznawania infekcji balderiami Chlamydia wśród mężczrŻn będących pacjentami klinik chorób
Wenerycznych wynosi około łyo u mężczwn bez objawów i okolo 11% wśród pacjentów z objawami chorob1.'l odsetek ogófu mężczyzn
niewykazujących objawów choroby, u Kórych lozpoznaje się infekcję baKeriami chlanydia, jest nie Wyższy niż 5%."
WŁAŚclwoŚcl TESTU
Czułość
Szybki test kasetowy chlamFia (wymażmocz) był wykonywany z próbkami pochodzącymi od pacientów klinik chorób przenoszonych drogą
plciową. Jako metodę referencyjną_w stosunku do szybkiego testu kasetowego Chlamydia (wymaz/mocz) stosowano technikę PcR. Próbki
uznawjno za dodatnió, ieśliqńik óadania PCR był dodatni. Za ujemne uznawano te prÓbki, w Kórych wynik badania PCR był ujemny. Wyniki
wykazują Źe szybki test kasetowy chlamydia (Wyma'mocz) cechuje się wysoĘczułościąwporównaniu z hodowlątkankową.
ill tiFt
\
red
swoistość
W szybkim teŚcie kasetowym chtamydia (wymażmocz) wykolzystywane sąWysoce swoiste przeciwciała skJero.'ane przeciw antygenom bakterii
chlamydia,obecnymwwymazachzszyjkimacicyukobietorazwwymazachzcewkimoczowejiwpróbkachmoczuumęŹczyzn.Wyniki
Wykazują że szybki test kasetowy chlamydia (wymaz/mocz) cechuje się Wysokąswoistościąw porównaniu z badaniem metodą PcR.
@:
Metoda
Szybki test
kasetowy Chlamydia
tiJynik
Dodatni
UJemny
Łącznie
Dodatni
Ujemny
Lącznie
46
2
6
87
93
52
90
142
Dodatni
UJemny
49
Czułośćwzględna: 88,5%
Swoistośćwzględna: 96,77o
WarygodnoŚć Względna: 93,7%
llwmaz z cewki moczowei u meżczvzn:
Mstoda
Szybki test
kasetowy Chlamydia
tłlynik
Łącznie
Dodatni
40
8
48
UJemny
11
104
115
51
112
'163
Łącznie
CzułośÓ wzg|ędna 7 8,4%
swoistość względna: 92,9%
Warygodność względna: 88'3%
D*\L:
!L!a!.j!!-!ll*4g-!JEŚ:.ślś!!.
-a^-..
Metoda
Szvbki
tst
[l'sł*o6cnramvaia
PCR
ttl'rynik
Dodatni
UJemny
Łącznie
Dodatni
20
0
20
UJemnY
2
35
37
22
35
Łącznie
Czttłośćwzględna: 90'9%
SwoistoŚć względna: > 99,0olo
Warygodność Względna: 96'5%
REAKCJE KRZYŹoWE
Przeci\.rciala stosovl/ane w szybkim teście kaseto^,ym chlamydia (wymaz/mocz) umożiwiają rozpoznanie wszystkich znanych grup serologicznych
bakteii Chlanrydia. Gatunki Chlamydia psitaci oraz Chlamydia pneumoniae są także rozpoznawane za pomocą szybkiego testu kasetowego
chlamydia (wymazimocz)' Wykazująone reakcję krzyŻową gdy Występująw sĘżeniu 'l09 jedncte! twolzących kdonie na m|lilir (cFU/mD.
oceniano moŻiwośćwystępowania reakcji krzyŹowych z innymi mikoorganizmami w stężeniu 10'CFU/ml. Stwierdzono, że ujemny wynik szybkiego
testu kasetowąo chlamydia (wymażmocz) dają następujące mikoorganizmy:
Proteus mirabilis
Ac i n eto b acte r c a Ico a cetic us
Pseudomona aeruginosa
Neisseria gonnorhea
Acinetobacter sW
N ei sseri a me ni ng iti d es
SfreEococcus grupaB/C
[email protected] faecalis
Sa I monell a choleraes i Lts
[email protected] faecium
Candida albicans
Hemophilus influenzae
Staptrylococcus aureus
Proteus vulgaris
Br a n h amell a catanhal is
Klebsiella pneumoniae
Gardnerella vaginalis
PśMlENNlcTWo
1. Sanders J.W. et al Evaluation of an Enzyme lmmunoassay for Detection of Chlamydia trachomatis in Urine of Asymptomatic Men. J. Clinical
Microbiology, 32, 24-27 (1994).
2. Jaschek G. et al Direct Detection of Chlamydia trachomatis in Urine SĘcimens from Symptomatic and Asymptomatic Men by Using a Rapid
PolymeraseChain Reaction Assay. J. Clinical Microbiology,31, 1209-1212 (1993).
3. schachterJ. sexuallytansmifredchlamydiatrachomatisintecłion.PGtgraduateMedicine'72,60-69(1982).
spŻedaż:
ulti med Products (Deutschland) GmbH
Reeshoop t . 22926 Ahrensburg
Telefon:04102 - 80090
Fax 04102 - 50082
+mail: [email protected]
ulti med Products (Belgium)
BVBA
Honzebroekstraat 1 37 . 8800 Roeselare
Telefon: +32 +51 2OO 425
+32 +5'l 200 449
e-mail: [email protected]
Fax
((.,'*
2007-o7tF

Podobne dokumenty