styczeń-luty 2012 - Zespół Szkół nr 2

Komentarze

Transkrypt

styczeń-luty 2012 - Zespół Szkół nr 2
Numer 4/37
nr 2
Szkół
Zespół
iornie
nie-Jez
i
c
n
a
t
s
w Kon
styczeń/luty 2012
Gazeta szkolna
Drodzy czytelnicy!
siebie: język rosyjski, nie-
nauki. Będziecie mogli prze-
miecki i angielski. Zapraszam
czytać, co ciekawego działo
wszystkich
przeczytania
się w sporcie, jakie osiągnięcia
,,Żeromski- artykułów dotyczących samorządu, w których znajdziecie
w konkursach przedmiotowych
nie tylko sprawozdanie z wy-
naszej szkoły, a także która
borów na przewodniczącego
klasa może pochwalić się naj-
i
wyższą średnią.
Witajcie po tej długiej przerwie od waszej ulubionej
gazety
Press”.
Minęło
Boże Naro-
dzenie, Nowy Rok, a także
ferie. Tak wiem - mi też jest
smutno, ale trzeba wrócić do
normalnego
funkcjonowania
w szkole. Na osłodzę polecam
wam do przeczytania naszą
kulturkę, a także zapraszam
do pogłówkowania nad zabawami językowymi – w tym numerze każdy znajdzie coś dla
do
listę
do
osób
nowego
należących
samorządu
uczniowskiego, ale również z
walentynek i tłustego czwartku. Być może podczas czytania
powrócą
do was jakieś miłe
wspomnienia? ;)
W
mieli utalentowani uczniowie
tym
numerze
znajduje się także duży arty-
Nie zapomnijcie zaj-
W tym numerze:
2-13
Wydarzenia
14-16
eTwinning
18-19
Co słychać
u najmłodszych?
20-23
Kultura
24-25
ABC ucznia
ABC nauczyciela
26-27
Horoskop
28-30
Spiel Deutsch
rzeć do działów: horoskop,
Zabawy po rosyjsku
plotki oraz humor na poprawę
English quiz
nastroju.
Życzę
dużo
wszystkim
wytrwałości
w
Plotki
32
Humor
szkole
oraz dobrych ocen!
kuł podsumowujący I semestr
31
Maristella Babral
„Zakochani”
Jest nam tak cicho, że słyszymy
piosenkę zaśpiewaną wczoraj:
"Ty pójdziesz górą, ja doliną..."
Chociaż słyszymy — nie wierzymy.
Piątek 9.03
Godz. 9:00 - 12:30
Sala aerobiku
Przyjdź, spróbuj swoich sił!
Możesz wystąpić w grupie
lub indywidualnie.
Każdy talent mile widziany!
Nasz uśmiech nie jest maską smutku,
a dobroć nie jest wyrzeczeniem.
I nawet więcej, niż są warci,
niekochających żałujemy.
Tacyśmy zadziwieni sobą,
że cóż nas bardziej zdziwić może?
Ani tęcza w nocy.
Ani motyl na śniegu.
A kiedy zasypiamy,
we śnie widzimy rozstanie.
Ale to dobry sen,
ale to dobry sen, bo się budzimy z
niego.
Wisława Szymborska
CO SŁYCHAĆ W SZKOLE?
04.01. Konkurs ,,Olimpusek” dla klas II i III szkoły podstawowej
05.01. Wycieczka klas II szkoły podstawowej do Muzeum Etnograficznego
05.01. Dyskoteka karnawałowa dla szkoły podstawowej i gimnazjum
10.01. Bal karnawałowy dla klas 0-I
13.01. Wycieczka klas 0-I do Teatru ,,Guliwer”
13.01. Wyjazd uczniów gimnazjum na konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie
02.02. Wycieczka edukacyjna klas III szkoły podstawowej do Centrum Nauki Kopernik
02.02. Lekcja muzealna klas VI w Zamku Królewskim w Warszawie
03.02. Wycieczka edukacyjna klas 0b i IIb do Centrum Nauki Kopernik
07.02. Lekcja muzealna klas III szkoły podstawowej w Zamku Królewskim w Warszawie
10.02. Wycieczka edukacyjna klas I do Centrum Nauki Kopernik
14.02. Walentynki. Dzień kultury anglosaskiej
14.02. Wycieczka edukacyjna klas IV do Centrum Nauki Kopernik
17.02. Wycieczka edukacyjna klas II szkoły podstawowej do Centrum Nauki Kopernik
18.02. Rajd TRAPERA
20.02. Spotkanie z astronomią dla klas IV-VI i gimnazjum
21.02. Spotkanie z astronomią dla klas IV-VI i gimnazjum
23.02. Wycieczka edukacyjna klas VI do Centrum Nauki Kopernik
28.02. XXXIII Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka
29.02. Konkurs wiedzy o Harrym Potterze
Ola Sioch
29.02. Dzień otwarty szkoły
cych dalszych działań w szkole. Jako
będzie miała szansę sprawdzenia się
pierwszy wystąpił Antek Łukaszewicz.
w nowej roli. Pozostałym kandydatom
Jego przemowa zrobiła na wszystkich
zostało przydzielone równie ważne zada-
ogromne wrażenie. Poprzedni pretendent
nie oczywiście chodzi o funkcje wice-
postawił
przewodniczących.
wysoko
poprzeczkę,
pomimo
Pomimo
drobnych
tego pozostała czwórka sprostała zada-
rozczarowań, Antek Łukaszewicz, Ola
niu. Uczestnicy zebrania, członkowie sa-
Bogdan, Julia Kijo oraz Ula Bartłoszew-
morządu głosowali na swojego faworyta.
Przewodnicząca zebrania, pani
przystało,
Danuta Sacewicz rozpoczęła przeliczanie
w połowie roku szkolnego, a dokładnie
Jak
głosów. Każdego aspiranta przeszedł lek-
6 lutego w sali 44 odbyły się wybory
ki dreszczyk emocji. Nadszedł moment
na przewodniczącego. Zgłosiło się pięciu
prawdy. Nową przewodniczącą została
kandydatów. Każdy z nich miał szansę
Joanna Rojek, uczennica klasy 2b gimna-
zaprezentowania swoich planów dotyczą-
zjum. Asia niezwykle ucieszyła się, że
Str. 2
na
tradycję
Żeromski-Press
ska byli bardzo zadowoleni. Każdy
gólne sekcje:
Za współpracę ze Szkolną Agencją In-
z uczestników dostał uścisk dłoni byłego
Rzecznik prasowy
formacyjną odpowiadają:
przewodniczącego - Jakuba Marka. Całe
Marysia Przybyłowicz
spotkanie nadzorował pan dyrektor,
Julia Adamowska
Wojciech Guszkowski. Wybory do nowe-
Sekcja fotograficzna:
Ola Bińkowska
go samorządu przebiegły pomyślnie.
Organizacyjna
Z całego serca gratulujemy nowym prze-
Aleksandra Bińkowska
wodniczącym i życzymy samych sukce-
Dominika Borkowska
Sekcja medialno-informacyjna
sów!
Monika Milewska
Jasiek Wimonć
Julia Jacks
Agata Łączyńska
Marysia Przybyłowicz
Szymon Francuz
Maja Machałek
Agata Janczak
I zebranie
Ola Bogdan
Wiola Gołębiowska
Kuba Martin
Dnia 14 lutego odbyło się długo wyczeki-
Maristella Babral
Maciek Bratosiewicz
wane i przekładane, oficjalne zabranie
Julia Adamkowska
nowego samorządu szkolnego. Przewod-
Ula Bartłoszewska
nicząca, Asia Rojek sprawnie prowadziła
spotkanie, na którym zostały przydzielo-
Dekoracyjna
ne stanowiska nowym członkom. Niektó-
Ula Kowalczyk
rzy też dostali zadania na najbliższy
Agata Łączyńska
czas. Zostali wybrani przewodniczący
Magdalena Kolasa
sekcji. Nowy zespół jest bardzo zgrany
Ula Ludwin
oraz zmobilizowany do pracy. Mamy na-
Klaudia Marciniak
Marysia Przybyłowicz
Julka Adamkowska
dzieję, że będzie tak przez cały rok.
Samorząd został podzielony na poszcze-
Str. 3
Żeromski-Press
mieli szansę wyznać uczucia swojej sym-
re-
patii. Ochotników nie brakowało. Jak
widać w naszej szkole kryje się wiele
sekretnych romansów.
Życzymy wszystkim tym, którzy
czują coś do drugiej osoby, żeby zdobyli
się na odwagę i dali szansę szczęściu.
Uznajemy ten pełen emocji dzień za udany.
14 luty to, jak wszystkim zakochanym wiadomo, dzień Świętego Walentego. To szczególne święto przepełnia
Tego samego dnia z okazji wa-
wszystkich miłością, może nie wliczając
lentynek oraz trwającego wtedy karna-
singli. Nasz nowy samorząd postanowił
wału, nasze gimnazjum zostało zaproszo-
kontynuować tradycję. Korytarze szkolne
ne na integracyjną dyskotekę do szkoły
były pełne różnych walentynkowych deko-
na ulicy Bielawskiej. Frekwencja nie była
racji, a czas na przerwie umilały wybrane,
wcale taka niska. Po trzech godzinach
reprezentowali: pani Julita Pawełek, pani
romantyczne
Wchodząc
zabawy wiele osób wyszło bardzo zado-
Jolanta Mikulska oraz pan Jan Nowacki.
do szkoły, każdego czekała miła niespo-
wolonych. Upamiętniła ją Ola Jaszczyń-
Udało im się wygrać z drużyną uczniów,
dzianka w postaci cukierków oraz pamiąt-
ska, robiąc wszystkim zdjęcia z zasko-
których była piątka. Główną nagrodą były
kowego zdjęcia. Po piątej lekcji na parte-
czenia. Tego typu formy integracji są
oczywiście… pączki!
rze została wyświetlona jedna z najbar-
potrzebne oraz w pełni podobają się in-
dziej wzruszających bajek Disneya -
nym.
„Piękna
piosenki.
i Bestia”.
Dzień
Na kolejnej przerwie zostały
ogłoszone wyniki na Króla i Królową Pączków. Parą królewską została Joanna Ro-
członkowie
jek (2bg) wraz z Irkiem Kaczmarczykiem
samorządu chodzili z pocztą na kartki
(2ag). Głosowania odbywały się na prze-
miłosne.
rwach od początku dnia.
Nawet
wcześniej
najbardziej
nieśmiali
Mamy nadzieję, że nikt nie
przesadził z ilością zjedzonych pączków
i dobrze się bawił!!!
Marysia Przybyłowicz
Na pocieszenie złamanych serc
nadszedł
dzień
bezkarnego
jedzenia
Julia Adamkowska
Maristella Babral
pączków, czyli znany i ceniony tłusty
czwartek. W tym roku przypadł on 16
lutego i samorząd szkolny po raz pierwszy zorganizował z tej okazji konkursy.
Odbyły się one na dwóch długich przerwach, podczas których wielu uczniów
zebrało się na małej sali gimnastycznej.
Po piątej lekcji odbył się konkurs nauczyciele kontra uczniowie w walce o szybsze
zjedzenie paczka. Drużynę nauczycieli
Str. 4
Żeromski-Press
Zaskoczyła nas zmiana krajobrazu:
w
Warszawie
Byliśmy również tak jak wspo-
śniegu,
mniałam na zawodach w skokach narciar-
a w górach warstwa miała powyżej sied-
skich. Co prawda było strasznie głośno,
miu centymetrów. Już następnego dnia
a widok przesłaniali inni ludzie, ale fajnie
pojechaliśmy na stok w Białym Dunajcu.
jest się móc pochwalić że na takich za-
Odtąd robiliśmy tak:
wodach się było i że się widziało Wielką
Codziennie jeździliśmy na nartach lub
Skocznię w Zakopanem :)
snowboardzie
po
ok.
zero
3-4
godziny
dziennie. Mieliśmy również inne atrakcje.
Należał
Jak zapewne już wiecie, w naszej szkole działa sportowo-turystyczny
klub Traper. Co roku Traper organizuje
zimowe
wyjazdy
w
góry.
W
tym
roku klub również nas nie zawiódł i pojechaliśmy do miejscowości Biały Dunajec,
koło
Zakopanego.
Zebrały
się
osoby
ze wszystkich szkół Konstancina i wyruszyliśmy.
do
nich
m.in.
wyjazd
na Krupówki, do basenów termalnych
i na zawody w skokach narciarskich.
Wyjazd na baseny termalne był
ciekawym doświadczeniem. Baseny mieściły się i w środku i na zewnątrz. Większość osób poszła na zewnątrz i tam miało miejsce kilka bitew na śnieżki, niektórzy mają zdjęcia w samych kostiumach
na śniegu.
Pod koniec obozu organizatorzy
ogłosili konkurs w jeżdżeniu na desce
i
nartach.
Udział
wzięli
wszyscy,
a za zadanie mieliśmy pokonać w jak najkrótszym czasie slalom z przeszkodami.
Mieliśmy z tego wszystkiego świetną
zabawę.
Uważam że wyjazd był udany,
pogoda dopisywała, wszyscy mieli dobre
humory. Mamy nadzieję, że w następnym
roku Traper również zorganizuje tak
fajną wycieczkę.
Agata Janczak
Str. 5
Żeromski-Press
W naszej szkole, w lutym odbył
się
Konkurs
Poezji
kie. Komisja w składzie: s. Katarzyna
II miejsce: Monika Staszczyk, kl. 3 cg,
Filozoficzno-
Łukowiak, p. Agata Kijo, p. Elżbieta Kraw-
wiersz „Zagubieni”
Religijnej. Jego głównym celem było
czyk i p. Julita Pawełek dokonała oceny
III miejsce: Julia Koch, kl. 3 cg, wiersz
przeprowadzenie eliminacji do Gminnego
i wyboru najlepszych spośród 13 przed-
„Nieskończony”
Konkursu Filozoficzno-Religijnego organi-
stawionych prac, biorąc pod uwagę reali-
Wyróżnienie: Michał Zima, kl. 3 cg,
zowanego przez Zespół Szkół nr 1 i Para-
zację tematu, pomysłowość autora, orygi-
„Wiersz o życiowej egzystencji”.
fię Matki Boskiej Anielskiej w Skolimo-
nalność utworu i jego formę.
wie. Poza tym, konkurs był okazją do odkrycia nowych talentów literackich, pro-
Ostateczny werdykt jury jest
następujący:
mocji twórczości uczniów i rozwijania ich
Uczniowie
wyróżnieni
wezmą
udział w gminnym konkursie, którego
W kategorii szkoła podstawowa:
rozstrzygnięcie nastąpi dn. 5 marca 2012
wrażliwości i wyobraźni. Konkurs był ad-
I miejsce: Natalia Staszczyk, kl. V b
roku. Wszystkim uczniom dziękujemy
resowany do uczniów naszej szkoły, po-
wiersz pt. „Marzenia”
za udział w konkursie, za odwagę tym,
dzielonych na dwie kategorie wiekowe:
II miejsce: Julia Granecka, kl. IV b
którzy po raz pierwszy zmierzyli się
- kl. IV – VI szkoły podstawowej
wiersz „Św. Antoni”
z poezją, a najlepszym gratulujemy. Poni-
- kl. I – III gimnazjum.
III miejsca nie przyznano.
żej publikujemy wiersze przesłane do II
W kategorii gimnazjum:
Uczniowie
przedstawili
komisji
I miejsce: Antoni Łukaszewicz, kl. 2 bg,
konkursowej własne utwory poetyckie
wiersz „Pytanie (2012) lat 14”
o tematyce filozoficznej lub religijnej.
I miejsce (ex aequo): Antonina Stru-
Pole twórczości było więc bardzo szero-
żyńska, kl. 2 ag, wiersz „Szkatułki”
etapu. Na wszystkich laureatów czekają
dyplomy i nagrody.
s. Katarzyna Łukowiak.
Zagubieni
''SZKATUŁKI''
My Młodzi-Gniewni, odważni, ciekawi świata
Karmieni sieczką z szarych ekranów
Nasze życie to pudło marzeń,
W którym jest drugie pudło – wydarzeń.
W kolejnym, ale to zatrzymajcie w sekrecie,
Jest złość i coś, o czym się nie dowiecie.
Na samym dnie jest światełko dobroci,
Trzeba szeroko otworzyć oczy…
I poczuć je, złapać, nie puszczać
Dopóki nie doczekamy jutra.
Tosia (Antonina) Strużyńska, kl. 2ag
- Zagubieni
Wkraczamy w życie pełni ufności
Szukając sensu istnienia
Stykamy się z murem nieprzychylności
Stajemy z twarzą pełną zdziwienia
- Zagubieni
Aż coś w nas pęka, bunt w sercu wzrasta
Pytanie się rodzi w głowie
Jak długo jeszcze za nos będą nas wodzić
Świata możni Panowie?
I choć ekrany nadal te same
Bilbordy zieją próżnością
Stajemy w jednym szeregu
Choć zagubieni , jesteśmy teraz jednością.
Monika Staszczyk kl. 3cg
Str. 6
Żeromski-Press
Marzenia
Pytanie (2012) lat 14
Każdy człowiek ma marzenia,
Pyta się człowiek: gdzie jest Bóg
W życiu wiele rzeczy do zrobienia!
ale do końca Go nie widzi.
Święty Antoni, jak sam wiesz,
Małe dziecko od kołyski uczy się i bawi
Mówi: znalazłbym, gdybym mógł,
od zgubionych rzeczy jest.
W opowieściach mamy, taty
lecz gdy znajduje, to się wstydzi…
Czy to piątek, czy sobota
Całe życie mu się jawi.
on ci zawsze znajdzie kota.
Później, gdy dorasta
Pyta się człowiek: jak mam żyć?
Gdy zaginie ci piżama,
Marzeń też przybywa.
Problem się ciągnie przez pokolenia
dowiesz się, że jest uprana.
I pytań: co ta przyszłość jeszcze skrywa?
Lecz choć się plącze życia nić
A gdy większą sprawę masz,
Odpowiedź nie jest prosta,
nikt już nie słucha się sumienia…
pomódl się i minie płacz.
Lecz przyjmij przesłanie:
Ucz się i pracuj, odrabiaj zadania
Pyta się człowiek: gdzie jest Bóg,
Aż znajdziesz odpowiedź
Jaka do Niego wiedzie droga?
Na wszystkie pytania!
Ale wciąż woli z marności życia
Julia Granecka kl. 4 b SP
własnego sobie lepić boga…
Natalia Staszczyk, kl. V b SP
Antoni Łukaszewicz kl. 2 bg
Niedawno odbyły się konkursy: Warszawska Syrenka i wiedzy o Harrym Potterze.
Wyniki przedstawimy w następnym numerze „Żeromski-Press”.
A jakie konkursy czekają nas w najbliższym czasie?
Konkursy plastyczne:
1. „Wejdź w świat bajki”
Prace plastyczne inspirowane książkami
Astrid Lindgren.
(do 13 kwietnia 2012r.)
2. Plakat na „Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych”
Konkursy historyczne:
(do 30 kwietnia 2012r.)
Epizody Kresowe
3. Bazgroł 2012 - konkurs graficzno-
Olimpiada Olimpus
literacki.
4. ZAMKI, PAŁACE, DWORY I DWORKI
(w otoczeniu parków, w okolicy zamiesz-
kania autora)
XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny i
Multimedialny.
(do 9 kwietnia 2012r.)
5. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży
„Tu, gdzie mieszkam….” - ulubione miej-
sce spacerów, zabaw lub spotkań w okolicy zamieszkania autora.
Konkurs odbędzie się 26.03.2012 r.,
Prace wykonują duety autorskie: dziec-
niak
Piszą tekst bajki i wykonują ilustracje.
Więcej informacji na naszej stronie in-
(do 1 kwietnia 2012r.)
ternetowej.
(do 25 maja 2012r.)
zgłoszenia do 02.03.2012 r. – Anna Woź- ko-dziecko, dziecko-dorosły.
Str. 7
Żeromski-Press
Zapraszamy wszystkich do przeczytania artykułu podsumowującego naukę i wydarzenia sportowe
w naszej szkole w ciągu I semestru. Znajdziecie tu wydarzenia sportowe, w których brali udział uczniowie
naszej szkoły oraz dowiecie się jakie osiągnięcia mieli najlepsi młodzi sportowcy. Możecie również sprawdzić,
jak daleko w konkursach przedmiotowych zaszli wasi koledzy i koleżanki z klasy, a także poznać nazwiska najzdolniejszych uczniów z podstawówki. Z pewnością chętnie zerkniecie na średnie ocen uzyskane przez wasze
klasy, a także na wyniki najlepszych uczniów w naszej szkole. Miłego czytania!
Zawody sportowe
Sport to świadoma i dobro-
głównych bohaterów, czyli do sportow-
wej, również postanowili dać z siebie
ców z ,,dwójki”. Na początku przedstawię
wszystko
os i ąg n ię ci a
s zk o ły
i zająć jak najwyższe miejsca
pod s t aw ow e j .
wolna działalność człowieka, podejmo-
Wielki sukces na zawodach w biegach
wana
potrzeb:
przełajowych osiągnęły uczennice pod-
zabawy, rywalizacji oraz doskonalenia
stawówki. W Mistrzostwach Powiatowych
własnych cech fizycznych i umysło-
naszą szkołę reprezentowały cztery za-
wych.
ćwiczenia
wodniczki i dwie z nich zdołały się zakwa-
i gry uprawiane według określonych
lifikować na Mistrzostwa Wojewódzkie.
zasad jak również współzawodnictwo.
Na najwyższym szczeblu również jako
Nasza szkoła od wielu lat bierze czyn-
szkoła osiągnęliśmy sukces. Mam na myśli
ny udział w różnego rodzaju zawodach
zajęcie dziewiątego miejsca przez Martę
na tym turnieju. Rozpocznę tym razem
sportowych,
przez
Kijo (kl. 6) i ósmego przez Anię Rybicką
od chłopców, chociaż zajęli dopiero piąte
w
gminę,
celu
zaspokojenia
Wyraża
się
przez
organizowanych
województwo.
(kl. 5). Według mnie dziewczynom należy
miejsce w naszej gminie. Moim zdaniem,
Przyjrzyjmy się sukcesom, które od-
powiat
czy
się naprawdę duże uznanie, ponieważ
wykazali się oni niezwykłym charakterem,
nieśli nasi sportowcy w tym seme-
jako szkoła, dawno nie mieliśmy takich
ponieważ mimo tego, że grali w osłabio-
strze…
wyników w podstawówce.
nym składzie, potrafili nawiązać walkę
Myślę, że na początku warto
Kolejnymi zawodami były Mi-
z innymi zespołami. Tak samo jak na po-
strzostwa Gminy w koszykówce. Był to
przednich zawodach, nie zawiodły nas
wszystkim przypomnieć, że uczniowie
bardzo ważny turniej,
zarówno dla
dziewczyny. Bez problemu uporały się
przygotowywali się do wszystkich zawo-
dziewczyn jak
i dla chłopców, ponieważ
z innymi szkołami i zajęły pierwsze miej-
dów pod okiem naszych trenerów, który-
odbył się on w hali konstancińskiego GO-
sce. Na mistrzostwach powiatu, dziew-
mi są: pani Jolanta Mikulska, pan Jan
SiRu. Ponownie jak na biegach przełajo-
czyny reprezentujące ,,dwójkę” zajęły
Nowacki, pan Andrzej Rowiński oraz pan
wych, lepsze wyniki osiągnęły dziewczy-
drugie miejsce, co było dla wielu dużym
Bartosz Wilczak. Składamy serdeczne
ny, które bez problemu wygrały mistrzo-
zaskoczeniem. Jeszcze raz gratulujemy
gratulacje
stwa gminne i reprezentowały ,,dwójkę”
wszystkim uczestnikom zawodów sukce-
na mistrzostwach powiatu. Uważam, że
sów i czekamy na kolejne. Jednak zanim
nasze zawodniczki zaprezentowały się
przejdę do gimnazjum, wspomnę jeszcze
tam bardzo dobrze i zajęły trzecie miej-
o naszych najmłodszych kolegach z klas
sce na podium, co też uważamy za duży
1-3 szkoły podstawowej. Mianowicie,
sukces. Chłopcy z podstawówki również
zajęli pierwsze miejsce w gminie na tur-
dzielnie walczyli na Mistrzostwach Gmin-
nieju minipiłki nożnej.
i życzymy dalszych sukce-
sów.
Przejdźmy jednak do naszych
Str. 8
nych lecz niestety zajęli trzecie miejsce.
Sportowcy z gimnazjum też nie
Niedawno, bo na początku lutego
próżnowali i osiągnęli wiele sukcesów.
odbyły się zawody w unihokeju. Spragnie-
Podobnie jak w przypadku szkoły podsta-
ni sukcesów uczniowie szkoły podstawo-
wowej, zacznę od zawodów w biegach
Żeromski-Press
przełajowych. Niestety gimnazjaliści nie
Na początku lutego, w hali przy
osiągnęli takich wyników jak uczniowie
naszej szkole, odbyły się zawody – Mi-
ze szkoły podstawowej, ponieważ nikomu
strzostwa Gminne dziewczyn w siatków-
nie udało się przejść do etapu wojewódz-
kę. Reprezentacja ,,dwójki” nie miała
kiego.
sobie równych. Dziewczyny były świetnie
Kolejnymi zawodami, w których
uczestniczyli
uczniowie
z
gimnazjum,
zgrane i wszystko w ich grze bardzo
dobrze funkcjonowało.
a w zasadzie chłopcy, były Mistrzostwa
Kilka dni później w Piasecznie
Gminne w piłce nożnej.
rozegrany został turniej – mistrzostwa
Tak jak wszyscy oczekiwali, nasi spor-
powiatowe.
towcy wygrali wszystkie mecze na tur-
czwarte miejsce, choć z ich relacji
gminnym, ale również w powiecie. Jesz-
nieju i z dużą liczbą strzelonych bramek,
i z relacji pani Mikulskiej, dziewczyny
cze raz chciałbym pogratulować wszyst-
bezapelacyjnie awansowali do mistrzostw
miały szansę zagrać nawet o pierwsze
kim sukcesów sportowych i mam nadzie-
powiatu. Z kolei na tym turnieju, drużyna
miejsce. Niestety tak się nie stało. Mimo
ję, a nawet jestem przekonany, że stać
piłkarzy zaprezentowała bardzo dobry
wszystko gratulujemy dziewczynom, bo
nas wszystkich na więcej.
poziom i zajęła drugie miejsce przegry-
naprawdę jest czego.
wając finał ze szkołą z Piaseczna.
Dziewczyny
zajęły
tam
Ostatnimi zawodami w tym roku
Następnymi zawodami, w jakich
był turniej w unihokeja. W tej dyscypli-
nasze gimnazjum uczestniczyło były za-
nie lepsi okazali się chłopcy, którzy wy-
wody w koszykówkę. Najpierw dziewczy-
grali turniej i w marcu będą swoich sił
ny zdobyły mistrzostwo gminy, a dzień
na mistrzostwach powiatowych. Repre-
po nich reprezentacja chłopców powtó-
zentacja dziewczyn zajęła trzecie miej-
rzyła ich wyczyn. Niestety na zawodach
sce, ale nie można im było odmówić zaan-
w Piasecznie, czyli na mistrzostwach
gażowania.
powiatowych, nie powiodło się ani dziew-
Podsumowując, uważam, że w tym
czynom ani chłopcom. Konkurencja okaza-
roku, jako szkoła, zaprezentowaliśmy się
ła się niestety za silna.
bardzo dobrze, nie tylko na szczeblu
Konkursy przedmiotowe
Michał Zima
Inny konkurs szkolny był organizowany
przeprowadzenia zawodów
Mamy w szkole wielu zdol-
przez panią Annę Brzezińską. Uczestnicy
Najlepsi okazali się Zuzanna Łączyńska,
nych uczniów. Określenie „Szkoła z pa-
walczyli o tytuł najładniejszej szopki.
Karolina Statkiewicz i Michał Turant
sją” pasuje do tej placówki idealnie. Mo-
Największe wrażenie na jury zrobiło
z klasy 1, drugoklasista - Eryk Kucięba
żemy spełniać się nie tylko poprzez zdo-
dzieło
Kirk oraz Feliks Wielkopolan z klasy 3.
bywanie dobrych ocen, ale też biorąc
z klasy 0a. Kolejne miejsca zajęli Jakub
udział w konkursach wiedzy, artystycz-
Puzio i Antoni Doromiejczuk.
nych i interdyscyplinarnych.
Zacznę
od
Konrada
i
Julii
Wyszyńskich
Świetlica szkolna podjęła się
Panie ze świetlicy zajęły się też
konkursami
plastycznymi
„Pocztówka
z wakacji” i „Nasi nauczyciele i wycho-
we-
wawcy”. Najładniejsze pocztówki zrobili
wnątrzszkolnych. Pierwszym z nich jest
Dominika Janikowska, Hanna Czeremu-
Konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim –
żyńska, Aleksandra Skoczylas, Kacper
patronie Zespołu Szkół nr 2. Został on
Samson, Karolina Statkiewicz i Piotr
zorganizowany z inicjatywy pani Elżbiety
Oklej. Swoich nauczycieli w najlepszym
Rydel-Piskorskiej. Wśród gimnazjalistów
świetle
drugie miejsce zajęła Ula Bartłoszewska,
Dagmara Romejko, Piotr Oklej. Wyróż-
wygrała
nieni
natomiast
konkursów
w warcaby.
Weronika
Mądra.
W podstawówce najlepszy wynik osiągnęła Paulina Wielkopolan, tuż za nią na podium znalazły się Weronika Szewczyk
i Joanna Markuszewska, trzecie miejsce
zdobyła Klaudia Głowacka.
Str. 9
przedstawili
zostali
też
Martyna
Natalia
Słowik,
Dobroczek
i Samson Kacper.
Konstanciński Dom Kultury jak
co roku zajął się organizacją konkursu
kolęd i pastorałek. Wśród uczniów naszej
Żeromski-Press
szkoły najwyższe miejsce zajął tercet
Innym organizatorem
Weroniki Szewczyk, Klaudii Głowackiej i
sów dla młodzieży jest ogólnopolska fun-
Zuzanna Grabowska i Julia Szczepanik.
Natalii Góreckiej, który zdobył brązowy
dacja „Łowcy talentów”.
Był to konkurs polonistyczny.
medal. Wyróżniona została również Wik-
JERSZ
toria Puchta.
o
Kolejny konkurs powstał z inicjatywy Centrum Edukacji Historycznej
KLIO i dotyczył mitologii. Pieczę nad
konkur-
W konkursie
z języka angielskiego i wiedzy
krajach
wyniki miały
anglojęzycznych
najlepsze
w kolejności Weronika Mą-
dra, Marta Mirowska i Maristella Babral.
W szkole podstawowej
najdalej zaszły
W pierwszym semestrze bieżącego roku
szkolnego odbył się jeden konkurs interdyscyplinarny. Organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty. Do trzeciego
Najwyższe rangą są konkursy
(ostatniego) etapu „Wokół odkryć nauko-
Anna
przedmiotowe organizowane przez kura-
wych polskiej noblistki – Marii Skłodow-
Woźniak. Pierwsze miejsce w szkole -
torium. Bardzo dobrą znajomością języka
skiej-Curie” awansowali Jakub Marek,
a 12 w kraju - zdobyła Anna Kuńcio. Dru-
niemieckiego wykazał się gimnazjalista
Joanna Rojek i Maciej Jastrzębski. Finał
ga - 15 w Polsce - była Aleksandra Chę-
Kuba Martin, który wywalczył tytuł finali-
odbędzie się w marcu. Życzymy powodze-
cińska.
też
sty konkursu. Do ostatniego etapu olim-
nia!
w dziedzinie fotografii. Tutaj najlepsza
piady z biologii doszła Weronika Mądra,
okazała się Antonina Stróżyńska.
ale wyniki nie są nam jeszcze znane.
Najlepsi uczniowie
stępnych klas, aby ich nie zawstydzić. :)
współzawodnictwem
Uczestnicy
objęła
pani
rywalizowali
wśród których jest Agata, która może
się pochwalić najwyższą średnią w gimna-
Cóż powiedzieć o pilnych i uta-
Przypominamy jednak, że śred-
lentowanych uczniach naszego gimna-
nie nie są jednoznaczne i w każdej klasie
zjum!
zjum? Znów udało im się osiągnąć bardzo
znajdują się uczniowie, którzy osiągnęli
Agata Janczak – 5,21 – najlepszy wynik
dobre wyniki w nauce. Ze statystyk wyni-
bardzo dobre wyniki w nauce.
w gimnazjum
ka, że w 1 oraz 2 klasach gimnazjum
wzrosła liczba uczniów z zachowaniem
bardzo dobrym i wzorowym. Wynik w
klasach 3 jest odwrotny, mamy jednak
nadzieję, że jest to spowodowane jedy-
Agata Łączyńska – 5,07
W klasach 1 gimnazjum średnie
te są bardzo wysokie. Najlepsze wyniki
w klasie 1ag uzyskali:
nie nerwami przed egzaminem. Wpraw-
Emilia Kwiatkowska – 5,14
dzie nie tylko w ostatnich klasach wyniki
Agnieszka Ramotowska – 5,07
nie są satysfakcjonujące, gdyż w klasach
2 wystąpił znaczny wzrost ilości uczniów
nagannych i nieodpowiednich. Jak na ra-
Inna Rybczuk – 5,0
Konrad Szymczak – 5,0
Kuba Martin – 5,0
Stanisław Łukaszewicz –4,75
Przechodzimy do klas 2 gimnazjum.
W klasie 2ag jedyną uczennicą,
która w tym semestrze otrzymała bardzo
zie najlepiej prezentują się klasy pierwsze gimnazjum, u których nastąpił spadek
takich ocen z zachowania. Na szczęście
jednak w całym gimnazjum zanotowano
wzrost ilości uczniów wzorowych i spadek
tych nagannych.
Klasy, które po pierwszym semestrze mogą się popisać najlepszymi
średnimi w gimnazjum to klasa 1ag, która
dobre wyniki jest
uzyskała średnią ocen 4,04! Na drugim
Marysia Przybyłowicz – 4,8
miejscu znajduje się klasa 3cg z wyni-
Mamy nadzieję, że pod koniec
kiem 3,96. Trzecie z kolei miejsce zajęła
kolejnego semestru będzie więcej takich
klasa 2bg uzyskując średnią 3,91.
Za radą pana Wojciecha Guszkowskiego nie wypisujemy średnich na-
Str. 10
wyników w tej klasie!
W klasie równoległej, 1bg znalazło się także 4 bardzo dobrych uczniów,
Żeromski-Press
Równoległa klasa – 2bg także
posiada paru uczniów z wysoką średnią.
Jednak w tym roku na liście widnieją
same dziewczyny!
Ola Sioch – 5,0
równą 5,0.
Weronika Mądra – 4,93
Wszystkim wzorowym uczniom
naszej szkoły serdecznie gratulujemy
Julia Koch – 4,79
i zapraszamy innych, by postarali się
Monika Staszczyk – 4,77
o świadectwo z paskiem na koniec roku
szkolnego. Powodzenia!!!
Asia Rojek – 5,0
Z klas 3a i b gimnazjum jedynie
Maristella Babral – 5,0
jedna dziewczyna otrzymała średnią po-
Ula Bartłoszewska – 4,93
wyżej 4.75 ,
Weronika Mądra
Klaudia Marciniak – 4,93
Wiola Gołębiowska – 4,86
Michał Zima
Maristella Babral
Marta Mirowska – 4,79
Julia Kijo – 4,79
Podsumowując,
W klasach 3 wielu dobrych
uczniów
znajduje
się
w
klasie
3cg.
jak
zapewne
wielu z was zauważyło sporo uczniów w
tym semestrze uzyskało średnią ocen
Są nimi:
Str. 11
Żeromski-Press
Zima dla dzieci i młodzieży kończy się z reguły wraz z zakończeniem ferii zimowych. Czy
aby na pewno? Czy do kolejnego białego szaleństwa na nartach koniecznie trzeba czekać cały rok?
Okazuje się, że niekoniecznie.
Pan Marcin Matyjasiak, dyrektor GOSiR-u w Konstancinie-Jeziornie
od długiego czasu chodził z pewnym
pomysłem w swojej głowie. Przedłużymy dzieciom ferie. W trakcie spotkania z panem Wojciechem Guszkowskim (wicedyrektor ZS 2, społecznie prezes UKS-T TRAPER) zadał pytanie: jedziemy na narty? Odpowiedź
była twierdząca.
Szybkie ustalenia, załatwienie formalności, rezerwacje i wyjazd gotowy. Pozostało tylko ustalić, czy będą
chętni? Okazało się, że bardzo duża
grupa (cały autokar) młodzieży nie
ma jeszcze dość nart. Bez problemu
udało się zebrać chętnych z konstancińskich szkół (z naszej szkoły 20
osób).
sjonalnym
wyciągiem
(przypomina
taśmowym
ruchomy
chodnik),
snowpark, parking na parę setek samochodów,
wypożyczalnia
sprzętu,
restauracja na około 200 osób. Czego
więcej potrzeba narciarzom do szczęścia?
Dodatkowo
dopisała
nam
słoneczna i bezwietrzna pogoda.
Autokarem, do Krajna, podróż trwała około 3 godzin, a na nartach spędziliśmy około 5 godzin plus
przerwa na smaczny obiadek. Każdy
zjechał około 20 razy.
Pojechaliśmy
do
Krajna
w Górach Świętokrzyskich. Z początku było trochę niepewności: narty
w
tych
bardzo
niskich
górach?
Młodzież wróciła zadowolona,
o czym świadczą pytania: kiedy kolejny wyjazd?
Po przybyciu na miejsce nikt nie miał
już
jednak
wątpliwości.
Naszym
oczom ukazała się profesjonalna stacja narciarska ze znakomicie przygotowanym
stokiem.
Stacja
Polecamy
stok
Sabat
w Krajnie z czystym sumieniem.
Sabat
w Krajnie to: trzy trasy zjazdowe –
najdłuższa ok. 1000 metrów z dwoma
nowoczesnymi wyciągami orczykowy-
Ze sportowym pozdrowieniem,
Wojciech Guszkowski
mi, stok dla początkujących z profeStr. 10
Żeromski-Press
przy ulicy Żeromskiego zapragnęli Jubi-
niej chwili, serduszka i identyfikatory
leuszowy Finał wesprzeć poprzez utwo-
również, organizatorzy postanowili, że
rzenie własnego sztabu. Pomysł został
w tym roku szkolni wolontariusze nie
doprowadzony do skutku.
będą uczestniczyli w zbiórce ulicznej.
Po załatwieniu wszystkich formalności przystąpiono do działania.
Każda klasa wystawiła swoich
wolontariuszy i otrzymała swoją puszkę
oraz serduszka.
W sumie impreza była bardzo
udana. W XX Finale mieli możliwość
wzięcia udziału praktycznie wszyscy
uczniowie szkoły ich nauczyciele oraz
wielu rodziców (najmłodszych do szkoły
przywożą czy przyprowadzają rodzice).
Cała szkoła została oblepiona
plakatami reklamującymi XX Finał.
W dniu 5 stycznia od godziny
7.30 rozpoczęła się zbiórka pieniędzy
wśród rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów.
W Polsce działa 1513 sztabów
WOŚP. Wiele z nich utworzonych jest
przez szkoły.
Odbywa się 140 tzw. imprez
zamkniętych.
Uczniowie z sekcji multimedialnej ustawili na korytarzu telebim na
do popularyzacji idei Jurka Owsiaka
w społeczności szkolnej. Zebrane zostały
również
określone
fundusze.
Dzięki wielkiej akcji propagandowej zareklamowano również XX Finał
wśród członków społeczności „dwójki”.
Szefem
sztabu
w
„dwójce”
oglądać filmy reklamujące Orkiestrę
nia sztabu zaangażował się Samorząd
oraz teledyski.
Uczniowski, którego opiekunem jest
Ostatnim punktem dnia była
cert, dyskoteka może odbyć się przed
teki zostanie przeznaczony oczywiście
Wielkim Finałem pod warunkiem nie
do wspólnej kasy WOŚP-u.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2
się
była pani Mariola Rutkowska. W działa-
wieczorna dyskoteka. Dochód z dysko-
również ogólnodostępna.
przyc zynił a
którym w czasie przerw można było
Impreza zamknięta np. kon-
wychodzenia na ulicę. Nie może być
Impreza
pani Danuta Sacewicz. Działania sztabu
wsparli również nauczyciele wychowania
fizycznego (Jolanta Mikulska, Andrzej
Rowiński, Bartosz Wilczak) oraz wiele
innych osób dobrej woli. Dziękujemy.
Z uwagi na fakt, że sztab
szkolny zorganizowano po raz pierwszy,
dokumenty zostały przekazane w ostatOrganizatorzy
Str. 11
Żeromski-Press
W naszej szkole powstał
projekt międzynarodowy mający na celu
korespondencję ze szkołami zza granicy
w ramach programu Unii Europejskiej
eTwinning. Jego nazwa to „Our on-line
newspaper“. Biorą w nim udział szkoły
z Polski, Niemiec, Grecji, Turcji,
Chorwacji, Francji, Portugalii, Rumunii
i Słowenii. Z kilku państw w projekcie
bierze udział więcej niż jedna szkoła.
Na przykład z Polski jesteśmy my,
O projekcie
„Our on-line newspaper”:
Data zarejestrowania: 7 grudnia 2011
Nauczyciele odpowiedzialni w ZS2:
Agnieszka Halicka (koordynator) i Wojciech Guszkowski (nauczyciel wspierający)
Tematyka: Wiedza o społeczeństwie,
Języki obce, Dziennikarstwo, Geografia,
Historia, Historia kultury, Informatyka/
ICT, Język i literatura, Edukacja medialna, Polityka
Opis projektu:
W tym projekcie uczniowie będą dziennikarzami piszącymi artykuły do gazety
on-line. Będziemy pisać na różne tematy
mieszczące się w trzech obszernych
blokach tematycznych:
- wiadomości z naszej szkoły,
- wiadomości z naszego miasta,
- wiadomości z naszego kraju.
Celami projektu są: twórcze pisanie w
języku angielskim, użycie technologii
ICT (informacyjno-komunikacyjnych) i
poznanie szkół, miast i państw naszych
partnerów. Uczniowie piszą artykuły,
zamieszczają filmiki (nagrane wywiady,
relacje wideo ze szkolnych uroczystości
i wydarzeń sportowych itd.).
Języki: angielski
Wiek uczniów: 11-15 lat
Str. 12
a także szkoła z Wrocławia.
„TwinSpace”
to
portal,
w którym możemy nawiązać nowe
znajomości, udoskonalić nasz angielski
oraz porównać życie i tradycje w Polsce
z życiem w innych państwach. Na stronie
internetowej jest również gazetka
elektroniczna, w której piszemy
przeróżne ciekawostki dotyczące naszej
ojczyzny, szkoły, codzienności…
Wykorzystywane narzędzia: e-mail, inne
oprogramowanie (Powerpoint, wideo,
zdjęcia i rysunki), Dziennik Projektu,
Twinspace, wideokonferencje, publikowanie w sieci
Cele:
Głównym celem projektu jest zachęcanie
do nauki języka i dialogu międzykulturowego (geografia, kultura, system szkolnictwa, sposób życia itd.). Uczniowie
będą się uczyć jak pisać we współpracy
zarówno ze swoimi kolegami z klasy, jak i
partnerami z zagranicy i publikować artykuły w Internecie.
Oczekiwane rezultaty:
- rozwój umiejętności pisania i czytania
ze zrozumieniem w obcym języku;
- rozwój umiejętności pisania w zespole i
dokonywania korekty;
- rozwój umiejętności krytycznego myślenia podczas wyszukiwania, selekcjonowania i porządkowania istotnych informacji na wybrany temat;
- pisanie różnych typów artykułów
(wywiadów, newsów, reportaży, fotoreportaży, tekstów reklamowych, przeglądów, esejów, recenzji, ogłoszeń itp.);
- poznanie pracy dziennikarza: praw i
obowiązków dziennikarzy, przestrzeganie prawa autorskiego;
- robienie zdjęć cyfrowych i wykorzystywanie ich w artykułach;
- wykorzystanie narzędzi do pracy zespołowej w zakresie technologii informa-
Jeśli też chcesz zostać
członkiem projektu, poznać nowych ludzi,
udoskonalić i poćwiczyć swój język
angielski lub po prostu nudzi ci się
i chcesz mieć trochę frajdy zgłoś się
do kogoś, kto bierze udział w projekcie
lub do pani Agnieszki Halickiej.
Emma Kwiatkowska
cyjno-komunikacyjnych do publikacji,
edycji, komentowania i, jeśli to możliwe,
oceniania artykułów;
- skuteczne komunikowanie się zarówno
z kolegami z klasy, jak i z zagranicznymi
partnerami;
- rozwój umiejętności międzykulturowych.
Projekt „Our on-line news paper” jest
realizowany w ramach pracy Szkolnej
Agencji Informacyjnej.
UWAGA!!! Nauczyciele szkół partnerskich ustalili, że artykuły publikowane
przez uczniów nie będą poddawane
korekcie. Ważniejsze od sztywnego
przestrzegania reguł gramatyki są
komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji, swobodne wyrażanie myśli i po prostu dobra zabawa :)
Żeromski-Press
In Poland we have a charity
The Great Orchestra of Christ-
On Thursday in our school the-
foundation called WOŚP (Wielka Orkie-
mas Charity was founded by Jerzy
re was a carnival disco ( which suppor-
stra Świątecznej Pomocy) - The Great
Owsiak in 1993 in Warsaw.So far there
ted Jurek Owsiak’s organization WOŚP )
Orchestra of Christmas Charity (GOCC).
were 20 Finals of TGOCH that collected
It’s purpose is to help sick people expe-
a total of 109144000. Euro.The money
event to collect
cially babies.
Our student council made that
money on the school
was used for a lot of purposes like for
brakes and then give them to the organi-
This event is held once a year
instance for heart diseases, sick neona-
zation.
on the first Sunday of the year. The
tes or early detection of cancer in chil-
money is collected in two ways
dren.
During the orchestra concerts played
all over
Anyone who wanted to get into
the party had to throw 5 zł into cans and
This year in our town there
then everyone would
receive a heart-
Poland and also abroad,
were 55 people to collect money for this
shaped sticker. On each break we were
which the profits are given to the chari-
charity. There were 20 patrols in diffe-
playing music and videos of GOCC a few
ty foundation.
rent parts of Konstancin. We started at
years ago.
By volunteers who are standing on the
9 o’clock in the morning and we could
streets in cities, towns and villages they
finish at 8 o’clock in the evening. At the
are gathering money and usually they
end of a day we managed to collect
give stickers with the logo of GOCC
over
to the people.
time ;)
and we watched ski jumping. It was
There is a tourist club called
amazing experience because there
Traper in our school. Every year
was very loud cause of trumpet and
in winter holiday Traper organizes
fans.
a trip to polish mountains. In this
year students from schools in Kon-
We were as well in baths
stancin-Jeziorna went to city Biały
(swimming-pool with thermal water).
Dunajec next to Zakopane.
It was awesome. We threw snowballs
and went to the snow in swimsuits.
Every day we were skiing and
snowboarding for three hours. Even
In
we had a contest in slalom. We had
six categories: girls for primary education - skiing , boys for primary
education - skiing, girls for high
skiing, girls for high school – snowboard, boys for high school – snowboard. Everyone had got great fun.
Wednesday
we
went
Monika Milewska








Good brownie
Greatest gourmand
Avid skier
Miss
Mister
Largest sickly
Largest soil
The pretties pair
to sleigh ride with torches. After
It was a great trip and we hope
that we had got a bonfire with sau-
it isn’t the last one departure with Tra-
sages.
per because these trips are always inte-
For the end of trip we got gifts in 10
school – skiing, boys for high school –
Julia Jacks, Maristella Babral,
3800 zl. But we had a very nice
resting and instructive.
categories:


Largest sleepyhead
Biggest clown
Agata Łączyńska i Agata Janczak
On the trip we went also in Zakopane
Str. 13
Żeromski-Press
Office of Warsaw takes care only
ple and be one of the best to attend
of Masovia.
to get into your favourite school. You
I'm writing about the competition in German language. It was
a
contest
for
the
whole
Ma-
sovia. There were 3 stages. You needed to get a certain amount of points in the first stage to get to the
get additional points for the exam
after the secondary school. If you
achieve a certain amount of points
in the third phase you can freely
choose a Liceum to attend. You can
go to the Liceum you want to go to.
In the Polish secondary scho-
second one, and the same procedure
In the contest you were te-
there are contests organized
to get to the third. The first stage
sted not only on your knowledge
every year. The contests can be
took place in each school. The second
of the German language, but also
in the form of exams in subjects
and the third were organized in the
on the German culture, geography
such as Geography, German, Polish
chosen school in Warsaw.
and history.
ols
or Maths, or they can be also
in a subject like art.
The contests of the exam
I'm writing about this because
If you reach the third stage,
you get 14 points when you choose
I took part in the contest, and I had two
a
attend.
points under the set amount of points
more
important.
(In Poland you first attend for
are
organized
6 years to a Primary school, than
in the third stage :(, but I will try again
by The Education Office of Warsaw.
3 years to a secondary school, and
The Education Office is the institu-
than 3 years to a Liceum.) The points
tion, that takes care of the proper
are very useful because you need
working of schools. The Education
to have more points than other peo-
kind
In
are
much
Warsaw
„It’s
they
so
cold”-
said
Rose
in Titanic. It’ s not that bad, but I can’t
say ,, It’s good”. The weather is horrible, I’ m looking at the thermometer now
and I am seeing -15 . Two days ago was -
Liceum
and
want
to
35 at night!
next year, this time harder
Jakub Martin
very bad.
Majority of people probably think:
It is good side too. Children have a lot
,,I want summer” or „When in Poland will
of fun, they can stick snowmen, thro-
be finally warm”? But no one can answer.
wing snowballs and just have fun.
The situation is very bad. In Warsaw
I have to say only one word -,,Frost”.
authorities closed six schools and in
Poland 35.
In Konstancin, in our school we had got
It was forecast for the last and next
few days.
only three first lessons on Friday and
then we were exempt. After the news
Emma Kwiatkowska
that we can go home, everybody was
so much happy of course, but news „It’s
too cold to be at school and you must go
home” means only one -the situation is
Str. 12
Żeromski-Press
AKCJA UCZEŃ Z PASJĄ
Masz ciekawe hobby?
Interesujesz się czymś nietypowym?
Poświęcasz dużo czasu na zajęcia dodatkowe?
Udało Ci się osiągnąć jakieś sukcesy?
Daj nam znać, wypełniając i wysyłając do nas ankietę.
Specjalnie powołana komisja zapozna się z Waszymi działaniami
i wybierze finalistów konkursu.
Dla najlepszych są przewidziane przeróżne atrakcje.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej szkoły
w zakładce „Szkoła z pasją“.
Opiekunowie SAI
Wojciech Guszkowski
Agnieszka Halicka
Str. 13
Żeromski-Press
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
3 lutego 2012 roku całą klasą
wynalazków, takich jak: latający dy-
W ogóle nie chciało nam się
wybraliśmy się do Centrum Nauki Ko-
wan, łoże fakira i bąbelkowy ekran,
stamtąd wyjść. Niestety nadszedł ko-
pernik. Pani Kasia zabrała nas na wy-
na którym zobaczyliśmy swoje twarze.
niec wycieczki i wróciliśmy do szkoły.
prawę do planetarium. To takie miej-
To była wspaniała przygoda!
sce, gdzie można zobaczyć gwiazdy
i planety. Na półkolistym suficie wyświetlane są filmy opowiadające o ko-
Zuzia Potrzebowska klasa II b
smosie. O wszystkim, co działo się ponad naszymi głowami opowiadał lektor.
Po
seansie
w
planetarium
zwiedzaliśmy centrum. Jest tam dużo
różnych urządzeń i interesujących
Zabawa karnawałowa
Zabawa karnawałowa odbyła
się 10 stycznia 2012 roku w małej sali
gimnastycznej. Każdy uczestnik przygotował ciekawe i wspaniałe przebranie. Pojawiły się stroje: żołnierza, kow-
dużo konkursów i zabaw. Była też muzyka i tańce.
Zabawa
karnawałowa
była
udana.
Wszyscy dobrze się bawili.
boja, policjanta, egipskiej księżniczki,
czarownicy i wiele innych.
Organizatorzy
Benio Chromiński klasa II b
przygotowali
Muzeum etnograficzne
roku, pojechaliśmy do muzeum etno-
Każdy zabrał swoją pracę do domu. Na
graficznego. Pani przewodnik zaprowa-
pamiątkę pani podarowała nam pocz-
dziła nas na wystawę z zabytkowymi
tówkę z szopką krakowską.
szopkami. Opowiadała nam o szopkach
krakowskich.
Widzieliśmy
turonia,
Wycieczka była udana i pouczająca.
z którym chodzą kolędnicy.
W sali plastycznej robiliśmy
z
W czwartek, 5 stycznia 2012
Str. 18
papieru
figurki:
aniołki,
Iga Poźniak klasa II b
diabły,
śmierć, króla Heroda i czarownice.
Żeromski-Press
Dzień Babci i Dziadka
11
stycznia
kło
elementów
przy akompaniamencie instrumentów.
2012 roku uczniowie
stycznych,
piosenki
Eryk Kirk zagrał na gitarze, a Tomek
klasy II b zaprosili
i taniec były ciekawym
Kijo na akordeonie. Następnie wszyscy
na przedstawienie pt.
dodatkiem do przedsta-
pobiegli do swoich ukochanych babć
„Królewna
wienia.
i dziadków, aby złożyć im życzenia
Śnieżka”
swoje babcie i dziadków.
a
humory-
Nowoczesna
Dziewczęta
wersja
„Królewny Śnieżki” rozba-
i chłopcy zaprezentowali się w cieka-
wiła
wych rolach i kostiumach. Nie zabra-
zakończyło się odśpiewaniem „Sto lat”
całą
widownię.
i dać buziaki.
To był miły wieczór dla wszystkich.
Przedstawienie
Emilka Sobocińska klasa II b
Olimpusek
„Olimpusek”. Wzięło w nim udział dwu-
narodowe,
nastu uczniów z klasy II b i piętnastu
z zasadami ortografii albo porównać
uczniów z klasy III a.
obrazki i znaleźć różnice. Niektóre
Do rozwiązania było 21zadań
4 stycznia 2012 roku w naszej
szkole odbył się ogólnopolski konkurs
zapisać
wyrazy
zgodnie
pytania były podchwytliwe.
z języka polskiego, matematyki i przy-
Wszyscy bardzo się starali.
rody. Na początku trzeba było uważnie
Nawet, jeśli nie wszystko się udało
przeczytać polecenia, a potem wybrać
i tak dużo się nauczyliśmy.
prawidłowe odpowiedzi. Należało obliczyć
działania,
rozpoznać
symbole
Aparaty fotograficzne do rzucania
Zuzia Potrzebowska klasa II b
Throwable Panoramic Ball Camera
Flying Stick
Flying Stick, czyli po naszemu Latający patyczek – tak tę konstrukcję nazwał Tsuhno Wang, projektant tego niezwykłego aparatu. I mówiąc szczerze, to
nie jest tak do końca aparat do rzucania,
a raczej do
wzlatywania.
A p a r a t
umieszczony
jest
pod
przeźroczystą
kopułką
na
samym
dole, na końcu "łodygi".
Str. 19
Flee
Wygląda jak lotka do badmintona, ale to oczywiście aparat cyfrowy.
Sam moduł aparatu umieszczony jest
w okrągłej, odpornej na wstrząsy obudowie, natomiast doczepiany ogon ma
za zadanie jedynie stabilizować całą konstrukcję w czasie lotu.
Każdy aparat do rzucania jest
niezwykły, wyjątkowy i jedyny w swoim
rodzaju, ale ten jest zupełnie inny. Robi
bardzo nietypowe zdjęcia – każde z nich
to pełna panorama sferyczna! Podrzucony
aparat w najwyższym punkcie robi zdjęcia, a później
składa automatycznie w jedną
panoramę.
Kuba Marek
Żeromski-Press
know”, bo taki jest tytuł owej piosenki,
stała się najczęściej nuconym kawałkiem
ostatnich miesięcy.
Gotye to belgijski muzyk i kompozytor wykonujący muzykę alternatywOd kilku miesięcy w Internecie
panuje szał na jedną piosenkę. Gotye
i Kimbra hitem wdarli się na szczyty list
przebojów. „Somebody that I used to
ną (Indie rock). Kto by się spodziewał, że
tak inna od tych wszystkich hitów Gagi,
czy Britney Spears piosenka przypadnie
słuchaczom do gustu. Jej oryginalny rytm
i ciekawy, życiowy tekst ujął tysiące
(zapewne głównie) młodych osób na całym
świecie. W przeciągu kilku tygodni po-
Co zadziwiające, kawałek podoba się ludziom z każdej subkultury, co nie zdarza
się często. Dzięki Gotye, Indie rock poznało szersze grono odbiorców, zaczęto
się interesować tego typu muzyką.
wstały setki coverów, w tym najciekawszy, wykonany przez Walk off the Earth.
Cały
świat
wręcz
oszalał
Czekamy na więcej
piosenek
tego typu i miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejna „gwiazda jednego hitu”.
na punkcie tej piosenki. Wejścia na Youtube
27 stycznia był szczęśliwym
przekroczą
niedługo
81
tys.
Asia Rojek
Motorhead.
Oprócz
dniem dla fanów ciężkiego brzmienia.
W tym roku wielki koncert
Metalliki na Bemo-
W ten piękny styczniowy poranek ogło-
odbędzie się 10 maja (czwartek). Główna
wie mają się pojawić
szono, iż w maju br. odbędzie się trze-
gwiazda - Metallica - ma zagrać cały
takie
cia
edycja
zespoły
jak
festiwalu
Black Album. W 2012 roku mija także
Machine Head (we
Sonisphere. Mało tego
równe 25 lat od pierwszego koncertu
wrześniu
- główną gwiazdą bę-
tego zespołu w Polsce, więc grupa przy-
płytę, więc możemy
dzie Metallica!
gotuje ponoć jakąś niespodziankę dla
się spodziewać dużej ilości nowych pio-
polskich fanów.
senek), Black Label Society, Acid Drin-
Jest to prawdziwe święto dla fanów
wydali
kers, Hunter, Gorija oraz Luxtorpeda.
metalu. Na warszaw-
Jest to naprawdę duże wyda-
skie Bemowo przyby-
rzenie w świecie metalu, więc każdy fan
wają tysiące osób. Już od rana, w dzień
tej muzyki ze zniecierpliwieniem czeka
koncertu, można zaobserwować tłumy
na 10 maja. Na szczęście jest już coraz
metalowców na ulicach Warszawy.
bliżej i bliżej… :)
Sonisphere Festival jest organizowany w Polsce od 2 lat. Podczas
pierwszej edycji na scenie pojawiła się
Asia Rojek
Wielka Czwórka Thrash Metalu, czyli
Anthrax, Metallica, Slayer oraz Megadeath (zespoły te zostały tak nazwane,
ponieważ to one rozsławiły ten gatunek
muzyki). Jako support zagrała grupa
Behemoth. Druga edycja była mniej
spektakularna, ale nie obyło się bez legend metalu, czyli Iron Maiden oraz
Str. 20
Żeromski-Press
Od stycznia możemy zobaczyć
klimatyczny film, co jest jego najwięk-
w kinach drugą część Sherlocka Holme-
szym plusem. Jest zupełnie inny niż
sa. Kolejny raz genialny detektyw –
amerykańskie kino ostatnich lat. Kolej-
Sherlock Holmes (w tej roli Robert
ną dobrą stroną jest obsada, ale nie
Downey Jr.) razem ze swoim oddanym
sama gwiazda filmu, a nowe twarze
przyjacielem – doktorem Watsonem
w świecie kina. Myślę, że na dużą uwagę
(Jude Law) przeżyją niezwykłą przygo-
zasługuje Shailene Woodley, grająca
dę, próbując pokonać jednego z naj-
najstarszą córkę Matta oraz Nick
większych złoczyńców świata. Myślę, że
Kraus, który wykazał się dużym talen-
sequel
udany
tem komediowym. „Spadkobiercy” to nie
od jego poprzedniej części. Zawiera
filmu
jest
bardziej
jest film genialny, ale na pewno przy-
większą dawkę humoru. Dużym plusem
jemnie się go ogląda, aby oderwać się
jest również klimat. Scenografia i ko-
od codzienności.
stiumy przenoszą widza do XIX wieku.
Robert Downey Jr., Jude Law i Rachel
McAdams po raz kolejny wykazują się
swoimi
umiejętnościami
Monika Staszczyk
aktorskimi.
Jednak moim zdaniem film zawiera zbyt
przemocy i brutalności. Najbardziej
wiele
Mimo
znaną twarzą filmu jest Daniel Craig,
to polecam obejrzenie „Sherlocka Hol-
który dodaje filmowi autentyczności.
mesa”.
Genialnie spisał się w roli Mikaela Blom-
nierealnych
wydarzeń.
kvista i nie wyobrażam sobie nikogo
innego w tej roli. Jego filmowa partnerka – Rooney Mara również spisała się
bardzo dobrze.
Momentami
wypada
jednak z roli i nie przypomina już genialnej hackerki, tylko rozpieszczoną
nastolatkę w skórze, z czarnymi włosami. Uwagę należy też zwrócić na świetny soundtrack. Polecam „Dziewczynę
z tatuażem”, jednak nie jest to film dla
wszystkich.
„Spadkobiercy” to najnowszy
film Alexandra Payne’a, z
Georgem
Clooneyem w roli głównej. Film dostał
pięć nominacji
do Oscarów
i
dwa
do Złotych Globów. Opowiada o prawniku Mattcie Kingu. Po wypadku jego żona
trafia do szpitala, i zapada w śpiączkę.
Matt musi zając się swoimi córkami,
z którymi wcześniej nie miał zbyt doKolejnym filmem, który opiszę
brego kontaktu. W tym czasie dowiadu-
jest „Dziewczyna z tatuażem”, mroczna
je się o sytuacji, która zmieni jego do-
ekranizacja książki Stiega Larssona.
tychczasowe życie. Przed obejrzeniem
Skierowany jest on do osób o mocnych
filmu przygotowałam się na arcydzieło.
nerwach. W filmie ukazane jest dużo
Tymczasem obejrzałam zwykły,
Str. 21
acz
Żeromski-Press
Ostatnio w kinach pojawił się
obraz filmowy nie należy do najłatwiej-
rozwiązania, jakie zaproponował twórca –
film „Musimy porozmawiać o Kevinie”.
szych w zrozumieniu i skierowany jest do
zrezygnowania z pracy zawodowej i suk-
Opowiada o życiu kobiety, odizolowanej
osób ze stalowymi nerwami, jednak jest
cesów na rzecz powrotu do roli kury do-
i znienawidzonej przez społeczeństwo za
zdecydowanie warty polecenia.
mowej. Nie polecam tego filmu. Jako
zbrodnie, którą popełnił jej syn. Eva,
Kolejnym filmem, o którym napi-
niegdyś zadbana i szczęśliwa pisarka,
szę jest „Jak ona to robi?”. Główną boha-
zmieniła się w zmęczoną życiem i przybi-
terką jest pewna kobieta. Kate jest ko-
tą kobietę. Pokutuje za grzechy swojego
chającą matką i żoną oraz kreatywną,
dziecka. Wraca wspomnieniami do czasów
pewną siebie prawniczką. Jednak czy
kiedy tytułowy Kevin był bardzo małym
łączenie tych trzech światów nie wykra-
chłopcem i analizuje ich wspólne życie,
cza poza możliwości zwykłego człowieka?
starając się znaleźć błędy, jakie popełni-
W pewnym momencie swojego życia Kate
ła. Chłopiec od niemowlęcych lat starał
zdaje sobie sprawę, że coś musi się w nim
się utrudnić matce życie i sprawić jej
zmienić. „Jak ona to robi?” – film dobrze
ból. Karał ją zachowaniem, przez które
zareklamowany twarzami sław takich jak
Eva nie mogła być w pełni dobrą i kocha-
Sarah Jessica Parker czy Pierce Bro-
jącą matką. W czasie, w którym odbywa
snan. Jednak ich gra aktorska jest drę-
się akcja widzimy jednak, że coś się
twa, a aktorzy nie wnoszą żadnych emo-
zmienia. Co? Dlaczego? Na te pytania
cji. Podczas oglądania spektaklu widz
można odpowiedzieć na wiele sposobów.
jest w stanie przewidzieć, co stanie się
Bardzo zachęcam do obejrzenia filmu.
w dalszej części filmu, łącznie z jego
Warto zwrócić uwagę na genialną kreację
zakończeniem. Minusem jest także po-
Ezry Millera, który wraz z Tildą Swinton
wierzchowność w ukazaniu świata. Żeńska
stworzył pełne emocji dzieło. Z pewnością
część widowni na pewno nie oczekiwała
komedia nie spełnił oczekiwań i stanowczo
nie rozśmiesza.
Monika Staszczyk
Filmweb, IMDb, Stopklatka,
rach kinowych i repertuarach, „TOP 100
dać nowe tematy i prowadzić dyskusje
Onet Film, Yahoo! Movies – oto wybrane
filmów”, zwiastunach filmowych, konkur-
na tematy związane z kinem. Jednak ten
internetowe fora filmowe. Postaram się
sach, festiwalach itp.
portal działa na większą, światową skalę
je porównać, sprawdzić ich użytkow-
i jest prowadzony po angielsku.
ność, atrakcyjność i prawidłowość infor-
STOPKLATKA – polski serwis interne-
macji.
towy o filmach i aktorach. Na portalu
można się dowiedzieć o premierach,
nagrodach filmowych oraz festiwalach.
Dodatkowo są tam też umieszczone
relacje z imprez, felietony, wywiady,
recenzje filmowe i rekomendacje tele-
FILMWEB – jest to największy polski
IMDb (the Internet Movie Database) –
wizyjnych
projekcji
serwis filmowy. Można dowiedzieć się
największy serwis filmowy na świecie.
Stopklatce
znajdują
tam o filmach, przeczytać ich recenzje,
Użytkownicy serwisu mogą w skali
i liczne rankingi.
dołączyć do dyskusji o nich i dodawać
od 1 do 10 ocenić każdy film oraz ludzi
nowe tematy o danym obrazie filmowym.
z nim związanych. Na podstawie ich
Dodatkowo na Filmwebie można
prze-
głosów tworzone są dwie listy z 250
czytać o aktorach, scenarzystach, reży-
najlepszymi i 100 najgorszymi filmami.
serach itd. Każdy użytkownik może oce-
IMDb, tak jak Filmweb, zawiera rankin-
niać filmy, seriale i ludzi filmu. Na por-
gi, informacje o świecie kina, zwiastuny
talu znajdują się informacje o premie-
i inne aplikacje. Internauci mogą zakła-
Str. 22
filmów.
Na
się zwiastuny
Żeromski-Press
ONET FILM – strona internetowa za-
da zarejestrowana osoba może wypo-
nia, których nie ma na pozostałych, jak
wierająca informacje o filmach, seria-
wiadać się na dowolny temat w komen-
do tej pory opisanych stronach interne-
lach, aktorach, reżyserach itp. Są tam
tarzach.
towych. Można kupić tam bilety na se-
przedstawione rankingi, recenzje filmo-
anse oraz znaleźć informacje o sztu-
we i repertuary. Można obejrzeć liczne
kach teatralnych.
zwiastuny filmowe i przeczytać o nich.
Na serwisie znajdują się plotki i arty-
Po krótkim opisie serwisów,
kuły o gwiazdach i ich działalności. Każ-
najbardziej do gustu przypadł mi Filmweb. Estetyka i oprawa graficzna strony są najbardziej profesjonalne. Strona zawiera bardzo dużo informacji,
YAHOO! MOVIES – jest to jeden
a wszystko jest łatwo dostępne, czytel-
z większych na świecie filmowych ser-
ne i proste w obsłudze.
wisów internetowych. Jak na innych
stronę wszystkim miłośnikom filmów.
Polecam tę
portalach znajdują się tu informacje
o świecie filmów, trailery, różnego ro-
Monika Staszczyk
dzaju artykuły i galerie ze zdjęciami.
Jednak storna zawiera inne udogodnie-
„Ostatnie życzenie”
czaplim piórkiem. Jest dosyć skromny
pomimo ogólnoświatowej sławy. Jaskier,
Kolejne spotkanie DKK - kolejny
choć nie jest zamknięty w sobie, nie opo-
sukces. Oprócz omawiania samej książki
wiada nikomu na swój temat. Poza tym
były też inne tematy.
trubadur ma ogromny talent do wpadania
W czasie spotkania doszliśmy
do wniosku, że Geralt i Yennifer nie mogą
bez siebie żyć. Jednak gdy przebywają
w kłopoty, z których nierzadko musi ratować go wiedźmin.
Na koniec, bardzo burzliwym
tematem był lud elfów.
Doszliśmy do wniosku, że sposób w jaki zostali opisani nasuwa skojarzenie z... Żydami. Nie wszyscy byli,
co do tego przekonani, więc posypały się
takie argumenty jak: „Ludzie wypędzili
Innym wątkiem godnym uwagi
ich z lasów”, „Uważają się za arystokra-
był diaboł nawiedza-
cję na świecie”, „Nie mając jednego miej-
jący
Owego
sca na ziemi, mieszkają razem” czy „Elfy,
próbowali
żyjąc najdłużej ze wszystkich magicz-
się pozbyć miesz-
nych istot, kalkulują dokładnie wszystkie
kańcy
poczynania ludzi”.
wieś.
potwora
za
mądrości
księgi”.
pomocą
„starej
Niestety
robiąc to w sposób
niekompetentny
zapewnili
diabołowi
dostęp do żelaznych
kulek, które później
Z takimi przemyśleniami zakończyliśmy spotkanie.
Mam nadzieję, że sięgniecie
po książkę Andrzeja Sapkowskiego i odnajdziecie swoje własne ostatnie życzenie.
wykorzystywał
w swoim towarzystwie, nie mogą siebie
do obrzucania wieśniaków. Po pojawieniu
znieść. Istnieją w błędnym kole, z które-
się Wiedźmina w okolicy prosty lud miał
go nie ma ucieczki, ponieważ ich losy
nadzieję pozbyć się problemu. Mieszkań-
zostały magicznie splecione.
cy znów „spytali się” starej księgi o radę,
Tematem naszych rozmów był
też przyjaciel Geralta - Jaskier, rozgadany trubadur z zawadiacko przypiętym
Str. 23
Aleksandra Martyna
co Geralt podsumował jednym zdaniem –
„Ta księga jest nieaktualna”, po czym
udał się na polowanie na diaboła.
Żeromski-Press
Joanna Rojek
Astma… czasami utrudnia parę rzeczy
Bundesliga… kiedyś uwielbiałam
Chemia… trzeba się przygotować do konkursu
Drużyna… musi być zgrana
Egoizm… najbardziej wkurzająca cecha człowieka
Filmy… głównie horrory
Głupawka… zawsze z przyjaciółmi
Hiacynty… nie lubię kwiatków
Irytacja… czasem zbędna
Jedzenie… małe uzależnienie
Koszykówka… zaraził mnie tym brat
Lizaki… jeszcze się pytasz? :)
Łóżko… czasem ciężko mnie z niego wyciągnąć
Metallica... zbieram na bilet!
Niemiecki… przyda się
Oxford… tylko w marzeniach
Przewodnicząca… lubię wyzwania
Redaktor… techniczny? Ciężkie zajęcie
Szczęście… czasem mi go brakuje
Talent… chyba nie mam żadnego
Ufo… nie wierzę w bzdury
Wakacje… nie mogę się doczekać
Znajomi… zawsze znajdę dla nich czas
Maristella Babral
Str. 24
Żeromski-Press
pani Jolanta Siwka
Alfabet… podstawa
Barok… wolę Renesans
Codziennie… szukam pozytywów
Dom… wymarzony w górach
Emerytura… jak najpóźniej
Film… najchętniej kostiumowy
Gramatyka… lubię
Hula-Hop… wspomnienie talii
Ignorant… denerwujący
Jestem… optymistką
Książki… wciąż wiele do przeczytania
Literatura… Sienkiewicz, Białoszewski
Łakomstwo… marsz na ławę oskarżonych!
Moim marzeniem jest… mieć więcej spokoju
Nauczyciel… zawód niedoceniony
Ortografia… dla niektórych ,,kula u nogi”
Pozytywizm… nudny
Ryzyko… umiarkowane lubię
Sarkazm… jest mi obcy
Tolerancja… Stanisław Soyka
Uczeń… zagubiona istota
Wiem, że… nie na wszystko mam wpływ
Zdrowie… szlachetne, byleby go nie stracić!
Aleksandra Korytek
Str. 25
Żeromski-Press
WODNIK (21.01.-19.02.)
RYBY (20.02-20.03.)
Dzięki swojej dokładności, cierpliwości i pracowitości doskonale radzisz sobie ze wszystkimi
obowiązkami. Twoje starania są zauważane i doceniane.
Jeżeli jest coś co ci szkodzi, złości cię, lub
w inny sposób ci doskwiera, teraz jest dobry
dzień, aby to zmienić. Jesteś na tyle łagodnie
nastawiony do świata, że zamiast wyolbrzymić
trudności spokojnie je pokonasz.
MIŁOŚĆ: Możliwe trudne kontakty z otoczeniem.
PRZYJAŹŃ: Twój przyjaciel może cię zranić.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Rabiega
SZCZĘŚLIWA DATA: 10.03.
BARAN (21.03.-19.04.)
Czas raczej niekorzystny i niesprzyjający twoim planom. Łatwość ulegania irytacji utrudni Ci
kontakty z innymi. Ostrożnie dobieraj słowa
i nie wtrącaj się w cudze sprawy.
MIŁOŚĆ: Zaufaj swemu sercu.
PRZYJAŹŃ: Rozmowa z przyjacielem dobrze ci
zrobi.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Kurek
MIŁOŚĆ: Decyzje osobiste wymagają rozwagi.
PRZYJAŹŃ: Nie trać kontaktu z najlepszym
przyjacielem.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Pona
SZCZĘŚLIWA DATA: 08.03.
BYK (21.04.-20.05.)
Uważaj, bo zabraknie ci czasu na regenerację
własnych sił. Pomyśl o chwili odpoczynku. Idź na
długi spacer.
MIŁOŚĆ: W miłości bez problemów.
PRZYJAŹŃ: Nie unikaj kontaktów z przyjaciółmi
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p.Raczkowska
SZCZĘŚLIWA DATA: 29.03.
SZCZĘŚLIWA DATA: 05.03.
RAK (22.06.- 22.07.)
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
Ciesz się wspaniałą kondycją, ale też postaraj
się z niej zrobić pożytek. Możesz bez
uszczerbku na zdrowiu oddać się pożytecznej
pracy.
MIŁOŚĆ: Zadbaj o dobre relacje z bliskimi.
PRZYJAŹŃ: Unikaj konfliktów.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Guszkowski
SZCZĘŚLIWA DATA: 15.03.
Str. 26
Str. 26
Byłeś już w lepszej formie. Uważaj na swoje
zdrowie. Zbyt wielkie obciążenie może pogorszyć twój stan zdrowia. Skup swoje działania na
tym, co niezbędne.
MIŁOŚĆ: W sprawach sercowych nieprzewidziane zmiany.
PRZYJAŹŃ: Zaufanie jest ważnym elementem
przyjaźni. Pamiętaj o tym!
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Domańska
SZCZĘŚLIWA DATA: 13.03.
Żeromski-ress
Press
Żeromski-P
LEW (23.07.-22.08.)
PANNA (23.08- 22.09)
Nie porozumiewaj się z innymi za czyimiś plecami. Może się to obrócić przeciwko tobie. Sprawy stawiaj jasno i oficjalnie, a kontrowersje
przemilcz.
Nie traktuj bliskiej ci osoby jak swojej własności. Więcej wrażliwości. Ważne jest, by umieć
okazać uczucia bez zaborczości.
MIŁOŚĆ: W miłości plusy i minusy.
PRZYJAŹŃ: Powiedz przyjacielowi coś miłego.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: s. Katarzyna
SZCZĘŚLIWA DATA: 07.03.
MIŁOŚĆ: W życiu częściej kieruj się uczuciem.
PRZYJAŹŃ: Nie marnuj czasu. Spotkaj się
z przyjacielem.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Siwka
SZCZĘŚLIWA DATA: 09.03.
WAGA (23.09- 23.10)
SKORPION (24.10.-22.11.)
Czas na sport. To odpoczynek tzw. przyjemny
i pożyteczny . Zrób coś dla swego zdrowia.
Będziesz teraz energiczny i chętny do działania, ale nie forsuj się zbytnio. Spokojnie rozwiązuj przydzielone Ci zadania. Tylko wtedy doprowadzisz je do szczęśliwego zakończenia.
MIŁOŚĆ: Radość sprawią Ci bliscy.
PRZYJAŹŃ: Twój przyjaciel może być nieszczery.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Wilczak
SZCZĘŚLIWA DATA: 12.03.
MIŁOŚĆ: Omijaj w dyskusjach drażliwe tematy.
PRZYJAŹŃ: Znajdź kogoś, przed kim się możesz wygadać.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Rowiński
SZCZĘŚLIWA DATA: 14.03.
STRZELEC (23.11.-21.12.)
Nic ci ostatnio nie wychodzi, wręcz wszystko
leci ci z rąk. Postaraj się nie wyolbrzymiać
szkód i nie fatalizować sytuacji. Zła passa niedługo minie. Świat będzie wyglądał zupełnie inaczej.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.)
MIŁOŚĆ: Możliwe różnice zdań między tobą,
a partnerem.
MIŁOŚĆ: Nie prowokuj sytuacji konfliktowych.
PRZYJAŹŃ: Nie bagatelizuj dobrych rad przyjaciela.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Banach
Czy uważasz, że jesteś najważniejszy? Pomyśl
trochę o twoich bliskich, może ktoś z nich potrzebuje twojej pomocy...
PRZYJAŹŃ: Pamiętaj! Przyjaciele są najważniejsi.
NAUCZYCIEL, na KTÓREGO MUSISZ UWAŻAĆ: p. Mikulska
SZCZĘŚLIWA DATA: 11.03.
SZCZĘŚLIWA DATA: 19.03.
Wróżki Hermenegilda
i Kunegunda
Str. 27
Żeromski-Press
Połącz miasta z charakterystycznymi dla nich miejscami, osobami itp.
Verbind die Städte mit charakteristischen Plätzen, Personen usw.
München
Salzburg
Frankfurt
Paris
Berlin
Rom
London
Hamburg
Warschau
Köln
Krakau
Bonn
Barcelona
Drachen
das Kolosseum
Kölner Dom
Kulturpalast
Hafen
Sagrada Familia
Wolfgang Amadeus Mozart
Oktoberfest
der größten Flughäfen in Deutschland
Haribo
Brandenburger Tor
Eiffelturm
Big Ben
Kasia Tokarska
Str. 28
Żeromski-Press
Rozwiąż krzyżówkę i poznaj zawody!
2.
1.
4.
7.
10.
6.
8.
5.
9.
3.
Str. 29
Żeromski-Press
1. What is the Queen's of UK name?
a. Queen Katherine I
b. Queen Elizabeth II
c. Queen Margaret IV
2. What is a double-decker?
a. A bus
b. A chocolate bar
c. A taxi
4. What is the name of the famous stadium in the north of London?
a. Wimbledon
b. Westminster
c. Wembley
3. What is 'stonehenge'?
a. an old castle
b. a prehistoric monument
c. a palace.
5. Which band was John Lennon a member of in the 1960s?
a. The Beatles
b. The Police
c. The Rolling Stones
6. In Britain, cars are driven on the ______ side of the road.
a. left-hand
b. right-hand
c. wrong-hand
7. Chelsea is a popular ______ team.
a. cricket
b. football
c. rugby
Ula Bartłoszewska
Str. 30
Żeromski-Press
Czy Ola J. ma wą
sy? A może je uk
rywa pod grubą wa
rstwą tapety?
Kiedy dowiemy się
prawdy?
ę do
Co skłoniło naszego koleg
by jakaś nowa miłość?
zmiany wizerunku? Czyż
powiezmiana Adriana, ale co
Nam bardzo się podoba
senki
pio
adza się on z tekstem
dzą inni? Czy już nie zg
iewczyo najlepszy sposób na dz
Elektrycznych Gitar: „b
w pelerynę” ?
nę zrobić sobie z włosó
Czy Ola Koryte
k ma dobre ko
ntakty z polic
pomachała im
ją? Ostatnio
z balkonu...
Plotkara
Str. 31
Żeromski-Press
Blondynka poznała chłopaka na czacie... Dużo rozmawiali i w końcu koleś pyta:
-Spotkamy się w realu?
Na to blondynka:
-Ale u nas nie ma Reala, może w Biedronce?
Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
Pani Minister Sportu, wizytując zajęcia
sportowe w jednej z warszawskich szkół
zauważyła chłopca, który nie biegał po boisku razem z innymi chłopcami, tylko stał
samotnie. Podeszła do niego i pyta:
- Dobrze się czujesz?
- Dobrze.
- To dlaczego nie biegasz razem z innymi
chłopcami?
- Bo jestem bramkarzem.
- Moja sąsiadka...
Dwie blondynki czytają gazetę
i jedna mówi do drugiej:
Blondynka i brunetka spadają z 20 piętra. Która spadnie pierwsza?
- Wiesz, że w Ameryce co 3 minuty
Brunetka, ponieważ blondynka zgubi się po
jest potrącana jedna kobieta?
drodze.
- Biedaczka, ale się na nią uwzięli
Jaki jest efekt zbyt długiego oglądania ,,M jak Miłość"?
-Mroczki przed oczami.
Dowcipy przygotowała Ola Jaszczyńska
REDAKCJA– Szkolna Agencja Informacyjna
Redaktor naczelny: Maristella Babral, Redaktor techniczny: Asia Rojek
Zastępca redaktora naczelnego: Weronika Mądra
Dziennikarze: Weronika Mądra, Ola Sioch, Ola Korytek, Wiola Gołębiowska, Marta Mirowska, Michał Zima, Agata
Janczak, Monika Staszczyk, Magda Bachurska, Ola Jaszczyńska, Kasia Tokarska, Kuba Marek, Emma Kwiatkowska,
Agata Łączyńska, Julia Adamkowska, Marysia Przybyłowicz, Ula Bartłoszewska, Ola Martyna
Współpraca: p. Agnieszka Halicka oraz p. Wojciech Guszkowski
E –mail „Żeromski-Press”: [email protected]
Strona internetowa szkoły: www.zs2-konstancin.edu.pl.

Podobne dokumenty

listopad 2010 - Zespół Szkół nr 2

listopad 2010 - Zespół Szkół nr 2 czasu ze swojego życia, nawet z wakacji, co dla niektórych wydaje się samobójstwem. Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego Kamila zacisnęła zęby i ruszyła na spotkanie ze wciągającym światem bio...

Bardziej szczegółowo