Nowe role ochrony - Systemy Alarmowe

Transkrypt

Nowe role ochrony - Systemy Alarmowe
serwis informacyjny
Jeszcze ponad 20 lat temu – mówił na konferencji gen. Adam Rapacki – cały segment bezpieczeństwa był w rękach państwa, nie było
miejsca na prywatne działania. Zaczynały się one od ochrony mienia,
osób i firm i dzisiaj ten proces postępuje. Za „chwilę” w kolejnych spółkach skarbu państwa, tam gdzie działają jeszcze różne wewnętrzne
formacje ochrony, będą one likwidowane i przekształcane, będzie się
otwierał rynek usług dla sektora prywatnego.
Dotyczy to np. branży paliwowej, energetycznej, być może już niedługo kolei. Straż Ochrony Kolei (SOK) kilka lat próbowała przeforsować projekt ustawy, z mocy której chciała stać się kolejną państwową
formacją policyjną, z pełnymi uprawnieniami do stosowania środków
przymusu i z zakresu socjalnego. Nie ma na to woli politycznej, aby
powstała kolejna formacja, a wręcz jest to odwrotny kierunek działań. (Gdy generał Rapacki był w MSWiA, proponowano rozwiązanie,
aby to firmy ochrony osób i mienia wybrane w przetargach realizowały zadania
ochronne na rzecz kolei).
Konferencja Branży Ochrony PIO
Nowe role ochrony
Przypomniał, że w 2011 r. zmieniono
prawo lotnicze. Obowiązek kontroli
bezpieczeństwa w portach lotniczych
zdjęto ze Straży Granicznej i innych formacji państwowych. To zadanie realizuje
na pewnych lotniskach Służba Ochrony
Lotnisk. Ale aktualnie następuje proces
ich przekazywania w gestię przetargów
otwartych dla firm ochrony osób i mienia, które mają też przejąć kontrolę osób
i bagażu (tzw. screenerzy).
W jakich nowych miejscach i specjalnościach będą pracować firmy
ochrony?
Rozwój branży oraz deregulacja zawodów – te ciekawe tematy to akcenty jesiennej, szóstej edycji Konferencji Branży Ochrony organizowanej przez Polską Izbę Ochrony tradycyjnie w Spale. Oczywiście obok różnych spraw minionego półrocza, bo PIO jest organizacją biorącą udział
w tworzeniu prawa branżowego i różnorodnych działaniach na rzecz
swoich członków. Oceniając np. organizację mistrzostw EURO 2012, prezes Sławomir Wagner nie bez satysfakcji powiedział, że w zapewnieniu
bezpieczeństwa to nie nam (a niektórzy to wróżyli) „powinęła się noga”,
a np. Anglikom na igrzyskach, gdzie trzeba było firmy ochrony wspierać wojskiem. Wspomniał m.in. udział Izby w Secureksie 2012, nowych
rzeczoznawców PIO, działania Fundacji Ochrona i Pomoc – przedstawił
informację o pracy ESBOC.
Gość konferencji, generał Adam Rapacki (b. wiceszef MSWiA) – mówił
m.in. o perspektywach rozwoju branży ochrony, wskazując na poszerzenie obszarów jej działania (w ramce omówiliśmy fragmenty jego wypowiedzi).
Cezary Gawlas, dyrektor Departamentu Koncesji i Zezwoleń MSW omówił
kształt rządowego projektu ustawy otwierającej zawody, we fragmencie
dotyczącym branży security (stan na 5 października). Kilka dni przed konferencją w Spale rząd przyjął jej projekt. Przeglądaliśmy uwagi organizacji
branży ochrony (w większości nieuwzględnione przez MSW) dotyczące
również branży ochrony technicznej. Prezes Wagner wspomniał o drobnym, ale istotnym sukcesie wywalczonym przez organizacje branżowe.
W pierwotnym projekcie był zapis, aby o wpisaniu pracownika na listę
pracowników kwalifikowanych decydował przedsiębiorca (co naszym
zdaniem mogłoby stwarzać wrażenie powstania nowej zawodowej grupy „ochroniarzy pańszczyźnianych” uzależnionych totalnie od swojego
przedsiębiorcy [właściciela], a wcześniej wolnych, bo posiadaczy licencji
znoszonych przez nową ustawę). W ostatniej wersji projektu rządowego
wpisanie na tę listę ma następować na wniosek pracownika. Podsumowując, kolejny etap procesu uchwalania ustawy przesuwa się do komisji
sejmowej, problemy prawdopodobnie będą tam rozpatrywane w podkomisjach branżowych, bo prawie każda grupa zawodowa usiłuje coś
ugrać. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2014 r.
Z wystąpień konferencyjnych odnotujmy jeszcze prelekcję Mieczysława
T. Koczkowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, który popularyzował jego pracę wśród zebranych.
Branża security – to nasza uwaga – paradoksalnie nie odczuwa więzi
z tematem ochrony informacji i danych osobowych, obecnie bardziej
eksponowanym w życiu niż ochrona fizyczna lub klasyczna ochrona
techniczna razem wzięte.
Tekst i zdjęcia Andrzej Popielski
systemy alarmowe nr 6, listopad – grudzień 2012

Podobne dokumenty