VIII Konferencja doradców zawodowych, pedagogów i psychologów

Transkrypt

VIII Konferencja doradców zawodowych, pedagogów i psychologów
VIII Konferencja doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych
„Doradztwo zawodowe a potrzeby ucznia i rynku pracy” została zorganizowana
14.04.2014 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przy wydatnym
wsparciu Urzędu Miasta Płocka. Skierowana była do dyrektorów, doradców zawodowych ale
także rodziców uczniów szkół gimnazjalnych. Wśród obecnych gości, zainteresowanych
problematyką doradczą w płockich szkołach byli: pan Roman Siemiątkowski - Zastępca
Prezydenta Miasta Płocka, pani Aleksandra Jadczak - Kierownik Oddziału Oświaty UM, pan
Jarosław Kozłowski- Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, pani Bożena Musiał –
przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Płocka, pan Jarosław Zaroń – Dyrektor
MSCDN w Warszawie i pan Grzegorz Skwarna – Kierownik Wydziału MSCDN w Płocku
oraz pani Magdalena Mocka-Lipińska
- Komendant Hufca 7-11 w Płocku i
przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Pracodawców reprezentowali pan
Lech Księżakowski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz pan Tomasz
Nejman – właściciel firmy Tomex.
Temat przewodni konferencji przewijał się w wystąpieniach wszystkich prelegentów. Każdy z
nich podkreślał ogromne znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz konieczność powiązania działań szkoły z potrzebami rynku pracy.
Spotkanie otworzył i przedstawił zaproszonych gości pan Bogusław Sukiennik – dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych.
Merytoryczną część spotkania rozpoczął pan Roman Siemiątkowski - Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka, który wypowiedział się nt. „Znaczenia doradztwa zawodowego we
współczesnej szkole”. Podkreślił także ogromną rolę nowoczesnego kształcenia zawodowego
oraz bazy dydaktycznej wspierającej to kształcenie.
Miejsce doradztwa zawodowego w prawie oświatowym przedstawiła pani Aleksandra
Jadczak - Kierownik Oddziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka. Zwróciła uwagę na
elastyczność systemu edukacji, różne możliwość budowania ścieżki kariery, wagę
preorientacji zawodowej (w tym odpowiedzialności pedagogów i psychologów, ale też
wychowawców) oraz konieczność posiadania zawodu dla dalszego sukcesu życiowego.
„Świadomy wybór kierunku kształcenia i zawodu a szanse na rynku pracy” to temat, jaki
przedstawił uczestnikom konferencji pan Jarosław Kozłowski – Dyrektor Miejskiego Urzędu
Pracy w Płocku. Omówił statystyki dotyczące struktury bezrobocia wśród młodzieży i
dorosłych, możliwości znalezienia pracy w zależności od wykształcenia, formy pomocy dla
bezrobotnych i formy współpracy i wsparcia szkół w doradztwie zawodowym.
Koncepcję doradztwa zawodowego realizowaną w ZSB nr 1 w Płocku przedstawiła pani
Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy w tej szkole. W wystąpieniu „Nauczyciel
doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej” przedstawiła także
doświadczenia i plany ZSB nr 1 w kontekście realizacji projektów wymiany doświadczeń
dotyczących kształcenia i doradztwa zawodowego.
„Możliwości wsparcia nauczycieli przez MSCDN w przygotowaniu do realizacji zadań z
zakresu doradztwa zawodowego w szkole”
przekazała uczestnikom pani Hanna
Drzewiecka – Krawczyk – nauczyciel-konsultant w pracowni psychologiczno-pedagogicznej
pomocy szkole w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku, doradca zawodowy, pedagog - socjoterapeuta w Zespole Szkół Nr 3 w
Płocku. Zwróciła szczególną uwagę na przykłady dobrych praktyk zawodowych, sieci
współpracy, wsparcia i samodoskonalenia dla wychowawców oraz nauczycieli - doradców
zawodowych.
W trakcie dyskusji przedstawiciele pracodawców zauważyli, że aby szkolnictwo zawodowe
mogło się rozwijać potrzebne jest zwiększenie roli doradztwa zawodowego już na poziomie
szkoły gimnazjalnej oraz podejmowanie wszelkich prób zmiany mentalności co do poziomu
kształcenia w szkołach zawodowych, zarówno wśród młodzieży, jak i ich rodziców.
Uczestnicy spotkania – doradcy zawodowi podzielili się swoimi problemami i oczekiwaniami
związanymi z organizacją swojej pracy, omówili dobre praktyki. Wspólnie ustalono, iż
wskazane byłoby kilka razy w roku spotykać się w gronie doradców zawodowych, omawiać
bieżące problemy, szczególnie dotyczące współpracy między doradcami na poziomie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Podobne dokumenty