Stary Rynek

Komentarze

Transkrypt

Stary Rynek
2
ańska
trasa
route
Szewska
Dominik
na
Wielka
Woźna
Wodna
Old Town
Stare Miasto
Alte Stadt
Stary Rynek i okolice
Old Market Square
and surroundings
Alter Markt und Umgebung
Stary
Stary
Rynek
Rynek
i jego
i jego
okolice
okolice
to to
jedno
jedno
z najciez najciekawszych
kawszych
miejsc
miejsc
dodo
odwiedzania
odwiedzania
w Poznaniu.
w Poznaniu.
Piękny
Piękny
renesansowy
renesansowy
ratusz,
ratusz,
zabytkowe
zabytkowe
kamieniczki,
kamieniczki,
urokliwe
urokliwe
uliczki,
uliczki,
wiele
wiele
muzeów,
muzeów,
knajpki,
knajpki,
kawiarenki
kawiarenki
i spacerujący
i spacerujący
ludzie
ludzie
tworzą
tworzą
niepowtarzalny
niepowtarzalny
klimat
klimat
tegotego
miejsca.
miejsca.
StaryStary
Rynek
Rynek
to serce
to serce
Poznania.
Poznania.
Od wiosny
Od wiosny
do jesieni,
do jesieni,
otoczony
otoczony
kawiarnianymi
kawiarnianymi
ogródkami,
ogródkami,
tętnitętni
życiem
życiem
do późnych
do późnych
godzin
godzin
wieczornych.
wieczornych.
Tu Tu
także
także
odbywa
odbywa
się wiele
się wiele
imprez,
imprez,
spektakli
spektakli
i koncertów.
i koncertów.
Na Stary
Na Stary
Rynek
Rynek
proponujemy
proponujemy
wejść
wejść
od ulicy
od ulicy
Wielkiej,
Wielkiej,
bo właśnie
bo właśnie
tutajtutaj
znajdowała
znajdowała
się główna
się główna
brama,
brama,
którąktórą
do średniowiecznego
do średniowiecznego
Poznania
Poznania
wjeżdżali
wjeżdżali
najważniejsi
najważniejsi
goście.
goście.
Warto
Warto
zwrócić
zwrócić
uwagę
uwagę
na czerwoną
na czerwoną
kostkę
kostkę
brukową
brukową
mniej
mniej
więcej
więcej
w połowie
w połowie
drogi
drogi
do Starego
do Starego
Rynku,
Rynku,
którąktórą
w Poznaniu
w Poznaniu
oznacza
oznacza
się dawną
się dawną
linięlinię
murów
murów
miejskich.
miejskich.
Dochodzimy
Dochodzimy
do płyty
do płyty
Starego
Starego
Rynku.
Rynku.
Została
Została
ona ona
wytyczona
wytyczona
w 1253
w 1253
r., kiedy
r., kiedy
lokowano
lokowano
Poznań
Poznań
na prawie
na prawie
niemieckim.
niemieckim.
Zgodnie
Zgodnie
z nim
z nim
miało
miało
spełniać
spełniać
założenia
założenia
średniowiecznego
średniowiecznego
miasta
miasta
idealnego.
idealnego.
Centralny
Centralny
placplac
miasta
miasta
został
został
wytyczony
wytyczony
na planie
na planie
kwadratu
kwadratu
o boku
o boku
141m.
141m.
Z każdego
Z każdego
z boków
z boków
wychodziły
wychodziły
3 ulice,
3 ulice,
zaś zaś
na każdej
na każdej
pierzei
pierzei
przyrynkowej
przyrynkowej
wytyczono
wytyczono
pierwotnie
pierwotnie
8 równych
8 równych
działek.
działek.
Układ
Układ
ten ten
zresztą
zresztą
zachował
zachował
się w
sięznakomitej
w znakomitej
większości
większości
pierzei,
pierzei,
którektóre
zabudowane
zabudowane
są 8 są
kamienicami.
8 kamienicami.
Przed
Przed
naminami
wznosi
wznosi
się się
najpiękniejsza
najpiękniejsza
najpiękniejszy
najpiękniejszy
na północ
na północ
od od
Alp Alp
. To dzieło
JanaJana
Baptysty
Baptysty
Quadro
Quadro
z Lugano
z Lugano
z połowy
z połowy
renesansowy
renesansowy
ratusz
ratusz
1 . To1 dzieło
XVI w.
XVIMonumentalna
w. Monumentalna
fasada
fasada
frontowa
frontowa
z trzykondygnacyjną
z trzykondygnacyjną
arkadową
arkadową
loggią
loggią
jest jest
zwieńczona
zwieńczona
wysoką
wysoką
ścianą
ścianą
attyki
attyki
z trzema
z trzema
wieżami.
wieżami.
Budynek
Budynek
był dawną
był dawną
siedzibą
siedzibą
władz
władz
miasta.
miasta.
Najbardziej
Najbardziej
reprezentacyjną
reprezentacyjną
salą salą
ratusza
ratusza
jest jest
SalaSala
Renesansowa
Renesansowa
(tzw.
(tzw.
Wielka
Wielka
Sień)
Sień)
nakryta
nakryta
słynnym
słynnym
sklepieniem
sklepieniem
z 1555
z 1555
r. r.
Obecnie
Obecnie
w ratuszu
w ratuszu
mieści
mieści
się Muzeum
się Muzeum
Historii
Historii
Miasta
Miasta
Poznania.
Poznania.
W 1551
W 1551
33
r. nar. ratuszu
na ratuszu
został
został
zainstalowany
zainstalowany
zegar
zegar
z koziołkami.
z koziołkami.
JegoJego
twórcą
twórcą
był był
Bartłomiej
Bartłomiej
WolfWolf
z Gubina.
z Gubina.
Codziennie,
Codziennie,
gdy gdy
zegar
zegar
ratuszowy
ratuszowy
wybija
wybija
godzinę
godzinę
dwunastą
dwunastą
w południe,
w południe,
w wieżyczce
w wieżyczce
nad nad
zegarem
zegarem
umieszczonym
umieszczonym
we frontowej
we frontowej
elewacji
elewacji
otwierają
otwierają
się drzwiczki
się drzwiczki
i ukazują
i ukazują
się dwa
się dwa
blaszane
blaszane
koziołki.
koziołki.
Poruszane
Poruszane
mechanizmem
mechanizmem
zegarowym
zegarowym
trykają
trykają
się rogami
się rogami
12 razy.
12 razy.
Z założeniem
Z założeniem
koziołków
koziołków
wiąże
wiąże
się legenda.
się legenda.
Po wykonaniu
Po wykonaniu
zegara
zegara
Bartłomiej
Bartłomiej
WolfWolf
postanowił
postanowił
pokazać
pokazać
go rajcom
go rajcom
i wojewodzie
i wojewodzie
poznańskiemu.
poznańskiemu.
Przygotowano
Przygotowano
ucztę,
ucztę,
lecz lecz
z powodu
z powodu
nieuwagi
nieuwagi
kuchcika
kuchcika
przygotowywany
przygotowywany
udziec
udziec
sarnisarni
spłonął.
spłonął.
Kuchcik
Kuchcik
ukradł
ukradł
wówczas
wówczas
dwadwa
koziołki,
koziołki,
by upiec
by upiec
je najerożnie,
na rożnie,
ale te
aleuciekły
te uciekły
na ratuszową
na ratuszową
wieżę.
wieżę.
Przybyli
Przybyli
goście
goście
zobaczyli
zobaczyli
je trykające
je trykające
się na
się gzymsie.
na gzymsie.
Wówczas
Wówczas
wojewoda
wojewoda
polecił
polecił
dołączyć
dołączyć
do zegara
do zegara
jeszcze
jeszcze
odpowiedni
odpowiedni
mechanizm
mechanizm
z koziołkami.
z koziołkami.
- słup
zwieńczony
zwieńczony
rzeźbą
rzeźbą
katakata
z mieczem
z mieczem
Przed
Przed
ratuszem
ratuszem
stoi stoi
pręgierz
pręgierz
2 - 2słup
w ręku,
w ręku,
będący
będący
miejscem
miejscem
wymierzania
wymierzania
kar. Obok
kar. Obok
ratusza
ratusza
wznoszą
wznoszą
się kolorowe
się kolorowe
domki
domki
budnicze
budnicze
z charakterystycznymi
podcieniami,
podcieniami,
w których
w których
niegdyś
niegdyś
3 z 3charakterystycznymi
handlowano
handlowano
rybami,
rybami,
świecami
świecami
i solą.
i solą.
Spod
Spod
ratusza
ratusza
kierujemy
kierujemy
się wsięlewo,
w lewo,
wzdłuż
wzdłuż
wschodniej
wschodniej
pierzei
pierzei
rynku.
rynku.
Mijamy
Mijamy
z niewielu
z niewielu
w Europie,
w Europie,
Muzeum
Muzeum
Instrumentów
Instrumentów
Muzycznych
Muzycznych
4 , jedno
4 , jedno
by dotrzeć
by dotrzeć
do tzw.
do tzw.
kamienicy
kamienicy
„Pod
„Pod
daszkiem”
daszkiem”
. Z kamienicą
związana
związana
5 . Z 5 kamienicą
jest jest
legenda
legenda
o pobycie
o pobycie
królakróla
Augusta
Augusta
II Mocnego.
II Mocnego.
Bawiący
Bawiący
się znakomicie
się znakomicie
w w
Poznaniu
Poznaniu
monarcha
monarcha
miałmiał
wypaść
wypaść
z okna
z okna
podczas
podczas
jednej
jednej
z uczt
z uczt
i spaść
i spaść
prosto
prosto
na charakterystyczny
na charakterystyczny
daszek,
daszek,
dzięki
dzięki
czemu
czemu
ocalił
ocalił
życie.
życie.
Umieszczona
Umieszczona
po lewej
po lewej
stronie
stronie
wejścia
wejścia
kamienna
kamienna
tablica
tablica
upamiętnia
upamiętnia
poziom
poziom
wody
wody
podczas
podczas
wielkiej
wielkiej
powodzi
powodzi
z 1736
z 1736
r. r.
Przylegający
Przylegający
do południowo-wschodniego
do południowo-wschodniego
narożnika
narożnika
rynku
rynku
kwartał
kwartał
zajmuje
zajmuje
w połowie
w połowie
XVI w.
XVI
Był
w.jednym
Był jednym
z najładniejszych
z najładniejszych
pałac
pałac
Górków
Górków
6 , wybudowany
6 , wybudowany
renesansowych
renesansowych
pałaców
pałaców
miejskich
miejskich
w Rzeczpospolitej.
w Rzeczpospolitej.
Luksusowy
Luksusowy
budynek
budynek
ozdobiono
ozdobiono
m.in.m.in.
ogrodem
ogrodem
z sadzawką
z sadzawką
pełną
pełną
ryb i fontanną
ryb i fontanną
na dachu.
na dachu.
W wyniku
W wyniku
zniszczeń
zniszczeń
wojennych
wojennych
budynek
budynek
doszczętnie
doszczętnie
spłonął.
spłonął.
Rekonstrukcja
Rekonstrukcja
przywróciła
przywróciła
mu formę,
mu formę,
jakąjaką
miałmiał
po przebudowie
po przebudowie
w XVIII
w XVIII
w. Pozostałością
w. Pozostałością
wystroju
wystroju
dawnej
dawnej
rezydencji
rezydencji
jest jest
oryginalny,
oryginalny,
bogato
bogato
dekorowany
dekorowany
renesansowy
renesansowy
portal
portal
od strony
od strony
ulicyulicy
Klasztornej,
Klasztornej,
na którym
na którym
odnajdziemy
odnajdziemy
datędatę
wybudowania
wybudowania
pałacu.
pałacu.
Wewnątrz
Wewnątrz
mieści
mieści
się obecnie
się obecnie
Muzeum
Muzeum
Archeologiczne,
Archeologiczne,
posiadające
posiadające
obokobok
eksponatów
eksponatów
ilustrujących
ilustrujących
dzieje
dzieje
Wielkopolski
Wielkopolski
bogatą
bogatą
kolekcję
kolekcję
zabytków
zabytków
sztuki
sztuki
egipskiej
egipskiej
i nubijskiej.
i nubijskiej.
Na zachodniej
Na zachodniej
ścianie
ścianie
muzeum
muzeum
wygląd
wygląd
średniowiecznego
średniowiecznego
miasta
miasta
ukazuje
ukazuje
namnam
rycina
rycina
wg widoku
wg widoku
Brauna
Brauna
i Hogenberga
i Hogenberga
z XVII
z XVII
w. Tow.najstarszy
To najstarszy
znany
znany
wizerunek
wizerunek
miasta.
miasta.
Widać
Widać
na niej
na niej
wyraźnie
wyraźnie
wyspę
wyspę
Ostrów
Ostrów
Tumski
Tumski
z katedrą,
z katedrą,
mury
mury
miejskie
miejskie
z bramami
z bramami
czy nieistniejąca
czy nieistniejąca
już dziś
już dziś
kolegiata
kolegiata
św. Marii
św. Marii
Magdaleny
Magdaleny
z wieżą
z wieżą
mierzącą
mierzącą
90 m.
90 m.
1 1
Podążając
Podążając
ulicąulicą
Świętosławską
Świętosławską
docieramy
docieramy
do do
jednej
jednej
z najokazalszych
z najokazalszych
św. św.
Stanisława.
Stanisława.
świątyń
świątyń
barokowych
barokowych
w Polsce
w Polsce
- kościoła
- kościoła
farnego
farnego
7 pw.
7 pw.
Imponujących
Imponujących
rozmiarów
rozmiarów
wnętrze
wnętrze
utrzymane
utrzymane
jest jest
w formach
w formach
rzymskiego
rzymskiego
baroku.
baroku.
Budowa
Budowa
fary fary
zajęła
zajęła
jezuitom
jezuitom
50 lat.
50 lat.
Wnętrze
Wnętrze
kościoła
kościoła
zachwyca
zachwyca
wielkością
wielkością
i bogactwem.
i bogactwem.
Twórcą
Twórcą
portalu
portalu
w środowej
w środowej
części
części
fasady
fasady
orazoraz
ołtarza
ołtarza głównego
głównego był
był Pompeo
Pompeo Ferrari.
Ferrari. W W centralnym
centralnym punkcie
punkcie sklepienia
sklepienia
––na
naskrzyżowaniu
skrzyżowaniunawy
nawygłównej
główneji i transeptu
transeptu- -znajduje
znajdujesię
siępseudokopuła
pseudokopuła
wypełniona
wypełniona malowidłem
malowidłem iluzjonistycznym
iluzjonistycznym Stanisława
Stanisława Wróblewskiego.
Wróblewskiego. Jej
Jej
wnętrze
wnętrzeuzyskane
uzyskanejest
jestśrodkami
środkamimalarskimi
malarskimidającymi
dającymizłudzenie
złudzeniepółkolistej
półkolistej
czaszy.
czaszy. Dziełem
Dziełem znanego
znanego XIX-wiecznego
XIX-wiecznego artysty
artysty Fryderyka
Fryderyka Ledegasta
Ledegasta sąsą
ważące
ważące230
230ton
tonorgany,
organy,zachowane
zachowanewwprawie
prawienienaruszonym
nienaruszonymstanie.
stanie.
Wracamy
Wracamydo
dorynku
rynkui przechodzimy
i przechodzimydo
dojego
jegozachodniej
zachodniejpierzei
pierzeimijając
mijającpo
podrodze
drodze
, mającegostrzec
strzecprzed
przedpowodzią.
powodzią.U wylotu
U wylotu
pomnik
pomnikJana
JanaNepomucena
Nepomucena 88, mającego
ulicą
ulicąFranciszkańskiej
Franciszkańskiejznajduje
znajdujesię
siępóźnobarokowy
późnobarokowypałac
pałacDziałyńskich
Działyńskich 99. .
Został
Zostałon
onzbudowany
zbudowanywwlatach
latach1773-87.
1773-87.Do
Downętrza
wnętrzabudowli
budowliprowadzą
prowadządwie
dwie
bramy,
bramy,przez
przezktóre
któredawniej
dawniejwjeżdżały
wjeżdżałypowozy
powozykonne.
konne.Klasycystyczną
Klasycystycznąfasadę
fasadę
wieńczy
wieńczybogata
bogatadekoracja
dekoracjarzeźbiarska.
rzeźbiarska.Na
Naattyce
attyceumieszczone
umieszczonesąsąpłaskorzeźby
płaskorzeźby
przedstawiające
przedstawiającepochód
pochódtriumfalny
triumfalnyi ofiarny.
i ofiarny.Pośrodku
Pośrodkuzwraca
zwracauwagę
uwagęrzeźba
rzeźba
pelikana
pelikanaz z rozpostartymi
rozpostartymiskrzydłami,
skrzydłami,symbolu
symboluofiarności.
ofiarności.Najpiękniejszym
Najpiękniejszym
pomieszczeniem
pomieszczeniempałacu
pałacujest
jestposiadająca
posiadającawspaniały
wspaniaływystrój
wystrójSala
SalaCzerwona,
Czerwona,
będąca
będącamiejscem
miejscemwielu
wieluprestiżowych
prestiżowychspotkań.
spotkań.Można
Możnaz niej
z niejwyjść
wyjśćna
naozdobiony
ozdobiony
barokową
barokowąbalustradą
balustradąbalkon,
balkon,zajmujący
zajmującycałą
całąszerokość
szerokośćfasady.
fasady.Nazwa
Nazwasali
sali
pochodzi
pochodziod
odkoloru
koloruścian,
ścian,kontrastującego
kontrastującegoz bielą
z bieląozdobionego
ozdobionegosztukateriami
sztukateriami
sufitu.
sufitu.W XIX
W XIXw.w.pałac
pałacDziałyńskich
Działyńskichbył
byłcentrum
centrumpolskiego
polskiegożycia
życiakulturalnego.
kulturalnego.
Odbywały
Odbywałysię
siętutukoncerty,
koncerty,wykłady
wykładypo
popolsku,
polsku,wystawy.
wystawy.Naprzeciwko
NaprzeciwkoPałacu
Pałacu
wzniesionywwXVIII
XVIIIw.w.budynek
budynekdawnej
dawnejstraży
straży
Działyńskich
Działyńskichstoi
stoiOdwach
Odwach1010––wzniesiony
miejskiej.
miejskiej.Inicjatorem
Inicjatoremi i fundatorem
fundatoremprzedsięwzięcia
przedsięwzięciabył
byłKazimierz
KazimierzRaczyński,
Raczyński,
ówczesny
ówczesnystarosta
starostageneralny
generalnyWielkopolski.
Wielkopolski.Obecnie
ObecnieOdwach
Odwachjest
jestsiedzibą
siedzibą
Muzeum
Muzeum Powstania
Powstania Wielkopolskiego
Wielkopolskiego 1918-1919.
1918-1919. Obok
Obok Odwachu
Odwachu
znajduje
znajdujesię
siębudynek
budynekdawnej
dawnejWagi
WagiMiejskiej
Miejskiej1111, zrekonstruowany
, zrekonstruowanypo
powojnie
wojnie
wg
wgpierwotnego
pierwotnegoprojektu
projektuQuadro.
Quadro.
Spod
Spod Odwachu
Odwachu ulicą
ulicą Franciszkańską
Franciszkańską idziemy
idziemy ww górę,
górę, na
na niewielkie
niewielkie
wzniesienie,
wzniesienie,nazwane
nazwanegórą
górąPrzemysła,
Przemysła,na
naktórym
którymznajduje
znajdujesię
siępozostałość
pozostałość
Początkizamku
zamkusięgają
sięgajączasów
czasówlokacji
lokacjiPoznania.
Poznania.
zamku
zamkukrólewskiego
królewskiego1212. .Początki
Rezydował
Rezydowałtutukról
królPolski
PolskiPrzemysł
PrzemysłII,II,zanim
zanimzostał
zostałzamordowany
zamordowanyww1296
1296r.r.
przez
przezBrandenburczyków.
Brandenburczyków.W czasach
W czasachKazimierza
KazimierzaIIIIIIWielkiego
Wielkiegobył
byłnajwiększym
największym
świeckim
świeckimobiektem
obiektemwwkraju.
kraju.W W czasie
czasieodbudowy
odbudowyprzeprowadzonej
przeprowadzonejwwlatach
latach
1959-64
1959-64podniesiono
podniesionoz ruin
z ruintylko
tylkogmach
gmachdawnego
dawnegoarchiwum
archiwumwzniesiony
wzniesionyprzez
przez
K.K.Raczyńskiego.
Raczyńskiego.Obecnie
Obecniemieści
mieścisię
sięwwnim
nimMuzeum
MuzeumSztuk
SztukUżytkowych.
Użytkowych.
Naprzeciw
Naprzeciw zamku
zamku wznosi
wznosi się
się późnobarokowy
późnobarokowy kościół
kościół Franciszkanów
Franciszkanów
Odponad
ponad300
300lat
latwwkościele
kościeleznajduje
znajdujesię
sięobraz
obrazMatki
MatkiBoskiej
BoskiejwwCudy
Cudy
1313. .Od
Wielmożnej,
Wielmożnej,zwanej
zwanejPanią
PaniąPoznania.
Poznania.Idąc
Idącwwdół
dółulicą
ulicąLudgardy
Ludgardymijamy
mijamypo
po
prawej
prawejstronie
stroniepozostałości
pozostałościdawnych
dawnychmurów
murówmiejskich.
miejskich.Po
Polewej
lewejstronie
stronieww
podziemiach
podziemiachkościoła
kościołamieści
mieścisię
sięMakieta
MakietaDawnego
DawnegoPoznania.
Poznania.Możemy
Możemytam
tam
obejrzeć
obejrzećmakietę
makietęPoznania
Poznaniaz czasów
z czasówpiastowskich
piastowskich(ok.
(ok.1000
1000r.)r.)oraz
orazz czasów
z czasów
renesansowych
renesansowych(ok.
(ok.XVI
XVIw.).
w.).
Na
Narynek
rynekwracamy
wracamykierując
kierującsię
sięwwlewo
lewoulicą
ulicąPaderewskiego.
Paderewskiego.
44
66
The
The Old
Old Market
Market Square
Square and
and its
its surroundings
surroundings
are
are among
among the
the most
most interesting
interesting places
places to
to see
see inin
Poznań.
Poznań.
The
The beautiful
beautiful Renaissance
Renaissance town
town hall,
hall, old
old houses,
houses, charming
charming side
side streets,
streets,
numerous
numerousmuseums,
museums,pubs,
pubs,cafes
cafesand
andpeople
peoplewalking
walkingthe
thestreets
streets- -allallofofthem
them
create
createthe
theunique
uniqueatmosphere
atmosphereofofthe
theplace.
place.The
TheOld
OldMarket
MarketSquare
Squareisisthe
theheart
heart
ofofPoznań.
Poznań.From
Fromspring
springtotoautumn,
autumn,surrounded
surroundedby
bypavement
pavementcafes,
cafes,the
theSquare
Square
isisbustling
bustlinglate
lateinto
intothe
thenight.
night.ItItalso
alsohosts
hostsnumerous
numerousevents,
events,performances
performancesand
and
concerts.
concerts.
ItItisisbest
besttotoenter
enterthe
theOld
OldMarket
MarketSquare
Squarevia
viaWielka
WielkaStreet,
Street,once
oncethe
thelocation
locationofof
the
themain
maintown
towngate,
gate,welcoming
welcomingthe
thegreatest
greatestguests
guestsentering
enteringmedieval
medievalPoznań.
Poznań.
Pay
Payattention
attentiontotothe
thered
redcobblestones
cobblestonesroughly
roughlyhalfway
halfwaytotothe
theOld
OldMarket
Market
Square,
Square,they
theymark
markthe
theline
lineofofthe
theold
oldtown
townwalls.
walls.We’re
We’reslowly
slowlyapproaching
approachingthe
the
Old
OldMarket
MarketSquare,
Square,laid
laidout
outinin1253,
1253,when
whenPoznań
Poznańwas
wasfounded
foundedininaccordance
accordance
with
withGerman
Germanlaw.
law.The
Thelaw
lawenvisaged
envisagedthat
thatthe
thetown
townwould
wouldhave
havetotomeet
meetthe
the
requirements
requirementsfor
foran
anideal
idealmedieval
medievalcity.
city.The
Thecentral
centraltown
townsquare
squarewas
waslaid
laid
out
outon
ona square
a squareplan
planwith
witha side
a sidebeing
being141
141m).
m).Each
Eachside
sidemarks
marksa beginning
a beginning
ofofthree
threestreets,
streets,and
andatateach
eachmarket
marketsquare
squarefrontage
frontage88equal
equalparcels
parcelswere
were
originally
originallymarked
markedout.
out.This
Thislayout
layouthas
hasbeen
beenwell
wellpreserved
preservedininthe
thevast
vastmajority
majority
ofoffrontages,
frontages,which
whichare
arebuilt
builtup
upwith
witheight
eighthouses.
houses.
north
We
Weare
arefacing
facingone
oneofofthe
themost
mostbeautiful
beautifulRenaissance
Renaissancetown
townhalls
halls 1 1 north
ofofthe
theAlps,
Alps,a a masterpiece
masterpieceby
byGiovanni
GiovanniBattista
BattistaQuadro
QuadroofofLugano,
Lugano,which
which
dates
datesback
backtotothe
themid-sixteenth
mid-sixteenthcentury.
century.The
Themonumental
monumentalfront
frontfacade
facadewith
with
a three-storey
a three-storeyarcaded
arcadedloggia
loggiaisiscrowned
crownedwith
witha high
a highattic
atticwith
withthree
threetowers.
towers.
The
Thebuilding
buildingwas
wasthe
theformer
formerseat
seatofofCity
CityAuthorities.
Authorities.The
Themost
mostimpressive
impressiveroom
room
ininthe
thetown
townhall
hallisisthe
theRenaissance
RenaissanceHall
Hall(the
(theso-called
so-calledGrand
GrandVestibule)
Vestibule)
covered
coveredby
bythe
thefamous
famousvault
vaultdating
datingback
backtoto1555.
1555.Nowadays,
Nowadays,the
theTown
TownHall
Hall
houses
housesthe
thePoznań
PoznańHistorical
HistoricalMuseum.
Museum.Since
Since1551,
1551,the
theTown
TownHall
Hallhas
hashad
had
aaclock
clockwith
witheffigies
effigiesofofgoats.
goats.The
Theclock
clockwas
wascreated
createdby
byBartłomiej
BartłomiejWolf
Wolffrom
from
Gubin.
Gubin.Every
Everyday,
day,asasthe
thetown-hall
town-hallclock
clockstrikes
strikestwelve,
twelve,the
thedoors
doorsofofthe
thesmall
small
tower
toweron
ontop
topofofthe
theclock
clocklocated
locatedon
onthe
thefront
frontelevation
elevationopen,
open,revealing
revealingtwo
two
metal
metalbilly
billygoats.
goats.The
Theclockwork
clockworkgoats
goatsbutt
butteach
eachother
otherwith
withhorns
horns12
12times.
times.The
The
legend
legendhas
hasititthat
thathaving
havingcompleted
completedthe
theclock,
clock,Bertel
BertelWolf
Wolfdecided
decidedtotoshow
show
his
hiswork
worktotocity
citycouncillors
councillorsand
andthe
thePoznań
PoznańVoivod.
Voivod.While
Whilepreparing
preparingan
anofficial
official
feast,
feast,the
thecook
cookcarelessly
carelesslyburned
burneda piece
a pieceofofmeat,
meat,sosohe
hedecided
decidedtotosteal
stealtwo
two
goats
goatsininorder
ordertotokill
killand
androast
roastthem,
them,but
butthese
theseescaped
escapedtotothe
thetown-hall
town-halltower.
tower.
When
Whenthe
thevisitors
visitorsspotted
spottedthe
theanimals
animalshitting
hittingeach
eachother
otheron
onthe
thecornice
corniceofofthe
the
town
townhall,
hall,the
thevoivod
voivodcommissioned
commissioneda mechanism
a mechanismwith
withgoats
goatstotobe
beadded
addedtoto
the
theclock.
clock.
In
In front
front of
of the
the town
town hall
hall stands
stands aa pillory
pillory 2
a column topped
topped by
by a sculpture
a sculpture of
of
2 -- a column
the
the executioner
executioner holding
holding a sword
a sword -- this
this was
was the
the place
place where
where punishments
punishments had
had
been
been inflicted.
inflicted. Near
Near the
the town
town hall
hall you
you can
can see
see colourful
colourful merchant’s
merchant’s houses
houses
with characteristic
characteristic arcades,
arcades, where
where once
once merchants
merchants sold
sold fish,
fish, candles
candles and
and
33 with
salt.
salt.
From
From the
the town
town hall,
hall, head
head to
to the
the left,
left, along
along the
the east
east side
side frontage
frontage of
of the
the market.
market.
one of
of few
few in
in Europe,
Europe,
You
You will
will pass
pass the
the Museum
Museum of
of Musical
Musical Instruments
Instruments 4
4 ,, one
to
to reach
reach the
the so-called
so-called ‚Pod
‚Pod Daszkiem’
Daszkiem’ (‚Canopy’)
(‚Canopy’) house
house 55 (No.
(No. 50).
50). The
The
apartment
apartment building
building isis linked
linked to
to an
an anecdote
anecdote about
about a visit
a visit of
of King
King Augustus
Augustus IIII
the
the Strong.
Strong. Enjoying
Enjoying himself
himself during
during one
one of
of his
his feasts,
feasts, the
the monarch
monarch reportedly
reportedly
fell
fell out
out of
of the
the window,
window, falling
falling straight
straight onto
onto the
the characteristic
characteristic canopy,
canopy, which
which
saved
saved his
his life.
life. The
The stone
stone plaque
plaque placed
placed on
on the
the left
left side
side of
of the
the entrance
entrance
commemorates
commemorates the
the water
water level
level during
during the
the great
great flood
flood in
in 1736.
1736.
The
The quarter
quarter adjacent
adjacent to
to the
the southeast
southeast corner
corner of
of the
the market
market isis occupied
occupied by
by the
the
from the
the mid-sixteenth
mid-sixteenth century.
century. ItIt was
was one
one of
of
Palace
Palace of
of the
the Górka
Górka Family
Family 6
6 from
the
the most
most beautiful
beautiful Renaissance
Renaissance palaces
palaces in
in the
the cities
cities of
of the
the Republic
Republic of
of Poland.
Poland.
The
The luxurious
luxurious house
house isis adorned
adorned with,
with, among
among others,
others, a garden
a garden with
with a pond
a pond full
full
of
of fish
fish and
and a fountain
a fountain on
on the
the roof.
roof. Unfortunately,
Unfortunately, during
during the
the war
war the
the building
building
burnt
burnt down
down completely.
completely. The
The reconstruction
reconstruction has
has restored
restored the
the form
form itit had
had after
after
itit was
was rebuilt
rebuilt in
in the
the eighteenth
eighteenth century.
century. What
What remains
remains of
of the
the former
former interior
interior
decor
decor isis the
the authentic,
authentic, richly
richly decorated
decorated Renaissance
Renaissance portal
portal on
on the
the side
side of
of
Klasztorna
Klasztorna Street,
Street, with
with the
the date
date of
of construction
construction stamped
stamped upon
upon it.
it. Presently,
Presently, the
the
building
building houses
houses the
the Archaeological
Archaeological Museum,
Museum, holding
holding exhibits
exhibits illustrating
illustrating
the
the history
history of
of Wielkopolska
Wielkopolska and
and a rich
a rich collection
collection of
of Egyptian
Egyptian and
and Nubian
Nubian art.
art.
The
The west
west wall
wall of
of the
the museum
museum proudly
proudly presents
presents the
the oldest
oldest piece
piece illustrating
illustrating
mediaeval
mediaeval Poznań
Poznań -- an
an engraving
engraving by
by Braun
Braun and
and Hogenberg
Hogenberg of
of the
the seventeenth
seventeenth
century.
century. What
What we
we can
can discern
discern isis the
the Cathedral
Cathedral Island
Island with
with its
its cathedral,
cathedral, town
town
walls
walls with
with gates
gates and
and the
the former
former Collegiate
Collegiate Church
Church of
of St.
St. Mary
Mary Magdalene
Magdalene with
with
a 90-metre
a 90-metre tower.
tower.
9
Going
Going down
down Świętosławska
Świętosławska Street,
Street, you
you will
will reach
reach one
one of
of the
the most
most magnificent
magnificent
Baroque
Baroquechurches
churchesin
inPoland
Poland--the
the Parish
Parish Church
Church of
of St.
St. Stanislaus
Stanislaus 77 .. Its
Its vast
vast
interior
interior isis decorated
decorated with
with forms
forms characteristic
characteristic of
of Roman
Roman Baroque.
Baroque. Construction
Construction
of
of the
the parish
parish church
church took
took Jesuits
Jesuits 50
50 years.
years. The
The church’s
church’s interior
interior impresses
impresses with
with
its
its size
size and
and richness.
richness. The
The portal
portal in
in the
the central
central section
section of
of the
the facade
facade and
and the
the
main
main altar
altar were
were created
created by
by Pompeo
Pompeo Ferrari.
Ferrari. The
The central
central point
point of
of the
the ceiling
ceiling -- at
at
the
the intersection
intersection of
of the
the nave
nave and
and transept
transept -- features
features a pseudo-sphere
a pseudo-sphere filled
filled with
with
illusionist
illusionist painting
painting by
by Stanisław
StanisławWróblewski.
Wróblewski. Its
Its interior
interior isis rendered
rendered by
by painterly
painterly
means
means which
which give
give the
the illusion
illusion of
of semi-round
semi-round bowl.
bowl. The
The organ,
organ, weighing
weighing 230
230
tons
tons and
and preserved
preserved almost
almost intact,
intact, was
was created
created by
by a nineteenth-century
a nineteenth-century artist
artist
Friedrich
Friedrich Ladegast.
Ladegast.
Now
Now let’s
let’s return
return to
to the
the market
market square
square and
and move
move to
to its
its western
western frontage,
frontage, along
along
intended to
to guard
guard
the
the way
way passing
passing the
the statue
statue of
of John
John of
of Nepomuk
Nepomuk 8
8 ,, intended
against
against floods.
floods. At
At the
the exit
exit from
from Franciszkańska
Franciszkańska Street
Street you
you can
can see
see the
the latelateBaroque
Baroque Palace
Palace of
of Działyński
Działyński Family
Family 99 ,, built
built between
between 1773
1773 and
and 1987.
1987.You
You
can
can go
go inside
inside via
via two
two gates
gates once
once used
used by
by horse
horse carriages.
carriages. The
The classical
classical facade
facade
isis crowned
crowned by
by rich
rich sculptural
sculptural ornaments.
ornaments. The
The attic
attic features
features reliefs
reliefs illustrating
illustrating
triumphal
triumphal and
and sacrificial
sacrificial processions,
processions, and
and the
the middle
middle of
of the
the sculpture
sculpture
impresses
impresses with
with a a figure
figure of
of a a pelican
pelican with
with its
its wings
wings outspread
outspread –– a a symbol
symbol of
of
devotion.
devotion. The
The most
most beautiful
beautiful room
room in
in the
the palace
palace isis the
the beautifully
beautifully decorated
decorated
Red
Red Room,
Room, a setting
a setting of
of many
many prestigious
prestigious meetings.
meetings. Out
Out of
of the
the room
room you
you can
can
enter
enter the
the balcony
balcony with
with a a Baroque
Baroque balustrade
balustrade that
that spans
spans the
the entire
entire width
width of
of
the
the facade.
facade. The
The name
name of
of the
the room
room was
was derived
derived from
from the
the colour
colour of
of its
its walls,
walls,
contrasting
contrasting with
with the
the white
white stucco-decorated
stucco-decorated ceiling.
ceiling. In
In the
the nineteenth
nineteenth century
century
the
the Palace
Palace of
of Działyński
Działyński Family
Family was
was a centre
a centre of
of Polish
Polish cultural
cultural life.
life. The
The palace
palace
hosted
hosted concerts,
concerts, Polish
Polish lectures
lectures and
and exhibitions.
exhibitions. Opposite
Opposite the
the Palace
Palace of
of
Działyński
the building
building of
of a former
a former municipal
municipal
Działyński Family
Family isis the
the Guard
Guard House
House 10
10 -- the
police
police dating
dating back
back to
to the
the eighteenth
eighteenth century.
century. This
This project
project was
was initiated
initiated and
and
sponsored
sponsored by
by Kazimierz
Kazimierz Raczyński,
Raczyński, the
the then
then governor
governor of
of Wielkopolska.
Wielkopolska. Today
Today
the
the edifice
edifice houses
houses the
the Museum
Museum of
of the
the Wielkopolska
Wielkopolska Uprising
Uprising 1918-1919.
1918-1919.
Near
Near the
the Guardhouse
Guardhouse there
there isis situated
situated the
the building
building of
of the
the former
former Weighing
Weighing
House
House 1111 ,, reconstructed
reconstructed after
after the
the war
war according
according to
to Quadro’s
Quadro’s original
original design.
design.
7
From
From the
the guardhouse
guardhouse go
go up
up Franciszkańska
Franciszkańska Street,
Street, climbing
climbing a small
a small hill
hill called
called
The origins
origins of
of the
the castle
castle
Przemysł
Przemysł Hill
Hill with
with remains
remains of
of the
the Royal
Royal Castle
Castle 12
12.. The
date
date back
back to
to the
the times
times of
of Poznań’s
Poznań’s foundation.
foundation.The
The castle
castle had
had been
been a residence
a residence
of
of Polish
Polish King
King Przemysł
Przemysł IIII before
before he
he was
was assassinated
assassinated by
by the
the Brandenburgians
Brandenburgians
in
in 1296.
1296. In
In times
times of
of Casimir
Casimir III
III the
the Great
Great itit was
was the
the largest
largest secular
secular venue
venue in
in
Poland.
Poland. During
During the
the reconstruction
reconstruction carried
carried out
out in
in the
the years
years 1959-1964,
1959-1964, the
the only
only
part
part that
that was
was raised
raised from
from the
the ruins
ruins was
was the
the building
building of
of the
the old
old archive
archive built
built
by
by K.
K. Raczyński.
Raczyński. Today
Today itit houses
houses the
the Museum
Museum of
of Applied
Applied Arts.
Arts. Opposite
Opposite
the
the castle
castle stands
stands the
the late-Baroque
late-Baroque Franciscans’
Franciscans’ Church
Church 13
which for
for more
more
13,, which
than 300 years has displayed the painting of ‘the Mighty Mother of God,’ also
called ‘the Lady of Poznań’. Walking down Ludgarda Street, you will pass on
your right hand-side the remains of once city walls. On the left, the church
basement houses the Model of Historic Poznań. There we can see models of
Poznań from the time of the Piast dynasty (c. 1000) and the Renaissance (c.
sixteenth century).
To return to the Old Market Square you must go left into Paderewskiego Street.
Der Alte Markt und seine Umgebung sind die
besuchenswertesten Stellen in Poznań.
Das schöne Renaissance-Rathaus, die historischen Häuser, die reizenden
Strassen, die zahlreichen Museen, Kneipen, Kaffeehäuser und die flanierenden
Menschen machen das einmalige Flair dieses Ortes aus. Der Alte Markt ist
das Herz von Poznań. Vom Frühling bis Herbst von Gartencafes umsäumt,
lebt der Markt bis in späte Nachtstunden. Auf dem Markt finden auch viele
Veranstaltungen, Aufführungen und Konzerte statt.
Zum Alten Markt sollte man die Wielka Strasse nehmen – hier befand sich
einst das Haupttor, durch welches im Mittelalter die wichtigsten Gäste nach
Poznań kamen. Sehenswert sind unterwegs, auf halbem Wege zum Markt, die
mit rotem Kopfsteinpflaster gekennzeichneten Stellen – dort befand sich einst
die städtische Wehrmauer von Poznań. Der Alte Markt wurde 1253 angelegt,
als die Stadt auf der Basis des deutschen Städterechts gegründet wurde. Das
Recht enthielt die Normen für den Aufbau einer idealen, mittelalterlichen
Stadt. Der zentrale Platz in der Stadt hatte einen quadratischen Grundriss von
141 x 141m. Von jeder Seite gingen drei Strassen aus, an jeder Häuserwand
wurden 8 Grundstücke gleicher Größe angelegt. Die ehemalige Anlage ist
übrigens größtenteils an allen vier Seiten des Marktes erhalten, an jeder stehen
bis heute je 8 Häuser.
Vor uns erhebt sich das schönste Renaissance-Rathaus 1 nördlich der
Alpen, das Werk von Giovanni Battista Quadro aus Lugano, aus der Mitte des
16. Jahrhunderts. Die monumentale Vorderfassade mit der dreigeschossigen
Arkadenloggia schmückt eine hohe Attika mit drei Türmen. Früher haben in
diesem Gebäude die Stadtväter residiert. Am repräsentativsten ist im Rathaus
der Renaissance-Saal (die sog. Große Diele) mit dem berühmten Gewölbe
von 1555. Heute beherbergt das Rathaus das Museum für Geschichte
der Stadt Poznań. 1551 wurde am Rathausturm die Uhr mit den Böcken
angebracht. Ihr Autor ist Bartholomäus Wolf aus Guben. Täglich um 12.00 Uhr
mittags erscheinen an der Turmuhr zwei blecherne Böcke, die sich 12 Mal
mit den Hörnern stoßen. Mit den Böcken ist eine alte Volkssage verbunden.
Nachdem Bartholomäus Wolf die Uhr fertig hatte, wollte er sie den Ratsherren
und dem Poznaner Woiwoden zeigen. Es sollte ein großes Festmahl stattfinden,
aber der unachtsame Küchengehilfe hat den Rehrücken anbrennen lassen. Um
sich aus der Patsche zu helfen, stahl er zwei Böcke und beschloss, sie auf dem
Rost zu braten. Die sind jedoch vor Schreck auf den Rathausturm geflüchtet.
10/11
12
Die Gäste, die zum Festmahl kamen, sahen, wie sich die Böcke auf dem Gesims
des Rathausturms mit den Hörnern stoßen. Der Woiwode ordnete daraufhin
an, dass die Uhr noch zusätzlich mit einem Mechanismus versehen wird, der
die Böckchen in Bewegung setzt.
Vor dem Rathaus steht der Pranger 2 mit der Skulptur eines Henkers mit
dem Schwert in der hand, hier wurden einst die verhängten Strafen vollzogen.
Neben dem Rathaus stehen bunte Häuser 3 mit charakteristischen
Säulengängen, wo einst Fische, Wachskerzen und Salz verkauft wurden.
Vom Rathaus orientieren wir uns nach links und laufen entlang der östlichen
Häuserwand des Marktes. Wir gehen am Museum für Musikinstrumente 4
vorbei, eines der wenigen in Europa, und kommen zum sog. „Haus unterm
Dach“ Nr. 50 5 . Mit diesem Haus ist eine Erzählung vom Aufenthalt vom
August dem Starken in Poznań verknüpft. Bei einem Gelage soll der Monarch
aus dem Fenster auf dieses charakteristisches Dach gefallen sein, das ihm das
Leben rettete. Die Tafel links am Eingang erinnert an den Wasserpegel bei der
Hochwasserkatastrophe von 1736.
Auf dem Grundstück an der südöstlichen Ecke des Marktes steht das GórkaPalais 6 aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Es war eines der schönsten
Stadtpalais der Renaissance in der damaligen Republik Polen. Das luxuriöse
Gebäude hatte u.a. einen Fischteich und einen Springbrunnen auf dem Dach.
Während des Zweiten Weltkrieges ist das Palais völlig abgebrannt. Nach der
durchgeführten Rekonstruktion bekam das Bauwerk die Form wieder, die es
nach dem Umbau im 18. Jahrhundert hatte. Von der ehemaligen Ausstattung
der Residenz ist das authentische, reich verzierte Renaissance-Portal in der
Klasztorna Strasse erhalten, mit dem eingravierten Entstehungsdatum des
Palais. Gegenwärtig befindet sich im Palais das Archäologische Museum,
wo neben Exponaten zur Geschichte Großpolens reiche Kunstsammlungen
ägyptischer und nubischer Werke untergebracht sind. An der Westwand
des Museums befindet sich ein Stich nach Braun und Hogenberg aus dem
17. Jahrhundert mit der Darstellung Poznańs im Mittelalter. Es ist die älteste
bekannte Darstellung der Stadt. Man sieht darauf deutlich die Dominsel, den
Dom, die Stadtmauer mit den Toren und die heute nicht mehr existierende
Stiftskirche St. Maria Magdalena mit dem 90 m hohen Kirchturm.
Wir gehen weiter auf die Świętosławska Strasse und kommen zu einer
der imposantesten barocken Kirche in Polen – es ist die Pfarrkirche St.
Stanislaus 7 . Das imposante Innere ist im Stil des römischen Barock gehalten.
Der Bau der Pfarrkirche der Jesuiten dauerte 50 Jahre. Das Innere der Kirche
besticht mit seiner Größe und Reichtum. Autor des Portals im mittleren Teil der
Fassade und des Hauptaltars war Pompeo Ferrari. In der Mitte des Gewölbes
– an der Kreuzung des Langhauses und des Querschiffs – befindet sich eine
Pseudokuppel mit dem illusionistischen Deckengemälde von Stanisław
Wróblewski. Das Gewölbe sieht dank der angewandten Malertechnik wie eine
halbkugelige Schale aus. Die fast unversehrte, 230 Tonnen wiegende Orgel ist
Von der Stadtwache gehen wir die Franciszkańska Strasse auf die kleine
Anhöhe, den sog. Przemysł-Berg, wo sich die Reste des Königlichen
Schlosses 12 befinden. Es entstand in gleicher Zeit als Poznań gegründet
wurde und war Sitz des Königs von Polen, Przemysł II., der 1296 von den
Brandenburgern ermordet wurde. Zur Regierungszeit von Kazimierz III. Wielki
war es das größte weltliche Bauwerk im ganzen Land. Während des 1959-1964
durchgeführten Umbaus wurde lediglich das ehemalige, von K. Raczyński
erbaute Archivgebäude wiederaufgebaut. Gegenwärtig befindet sich hier
das Museum für Angewandte Kunst. Gegenüber dem Schloss erhebt sich
die spätbarocke Franziskanerkirche 13 . Seit über 300 Jahren befindet sich
dort das wundertätige Gemälde der Wunder vollbringenden Gottesmutter,
der Herrin von Poznań. Wenn man die Ulica Ludgardy nach unten geht, sieht
man die Reste der ehemaligen städtischen Wehrmauer. Auf der linken Seite,
in den unterirdischen Gewölben der Kirche befinden sich zwei Stadtmodelle
des ehemaligen Poznań, aus der Dynastie der Piasten (um 1000) und aus der
Renaissance (ca. 16. Jh.).
Zum Markt zurück wählen wir die nach links abgehende Paderewskiego
Strasse.
Stary Rynek 1 (Ratusz), tel. (+48) 61 856 81 93
www.mnp.art.pl
Godziny otwarcia:
16 czerwca - 15 września: wt. - czw. 11-17, pt. 12-21, sob.- niedz. 11-18
16 września - 15 czerwca: wt.- czw. 9-15, pt. 12-21, sob.- niedz. 11-18
bilety: 7 zł, 5 zł, w soboty wstęp bezpłatny
Opening hours:
Aleje Marcinkowskiego
Wir gehen zurück zum Markt und laufen zu seiner westlichen Häuserwand.
Unterwegs passieren wir das Denkmal von Johann Nepomuk 8 , der
die Stadt vor Hochwasser schützt. Am Auslauf der Franciszkańska Strasse
steht das spätbarocke, 1773-1787 errichtete Działyński-Palais 9 . Ins
Innere führen zwei Tore, durch die einst die Pferdekuschen rein fuhren. Die
klassizistische Fassade ist reich mit Steindekorationen verziert. Auf der Attika
befinden sich Flachreliefs mit Darstellungen des Triumph- und des Opferzuges,
in der Mitte steht ein Pelikan mit entfachten Flügeln – das Wahrzeichen der
Opferbereitschaft. Schönster Raum im gesamten Palais ist der Rote Saal, wo
viele wichtige Treffen abgehalten werden. Er hat einen über die ganze Fassade
verlaufenden Balkon mit einer barocken Balustrade. Die Bezeichnung des
Saales stammt von der roten Wandfarbe, die mit dem Weiß der Stuckdecke
kontrastiert. Im 19. Jahrhundert war das Działyński-Palais Zentrum des
polnischen Kulturlebens. Im Palais fanden Konzerte, Vorlesungen in polnischer
Sprache und Ausstellungen statt. Gegenüber dem Działyński-Palais steht die
Stadtwache 10 , die im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Initiator und Stifter
des Bauwerkes war Kazimierz Raczyński, der damalige Generalstarost von
Großpolen. Gegenwärtig beherbergt die Stadtwache das Museum des
Großpolnischen Aufstands 1918-1919. Neben der Stadtwache ist das
Gebäude der ehemaligen Stadtwaage 11 , die nach dem Krieg nach der
ursprünglichen Vorlage von Giovanni Battista Quadro rekonstruiert wurde.
Muzeum Historii Miasta Poznania / Poznań Historical Museum /
Museum für die Geschichte der Stadt Posen 1
June 16th - September 15th: Tue - Thu 9am - 3pm, Fri 12 am– 9pm, Sat - Sun 11am
– 6pm,
September 16th - June 15th: Tue - Thu 11am – 5pm, Pl
Friac12
am–
Sat - Sun
Wol
nośc9pm,
i
11am – 6pm,
Admission: 7 zł, 5 zł, Saturdays admission free
Öffnungszeiten:
16 Juni - 15 September: Di - Do 11-17 Uhr, Fr 12-21 Uhr, Sa - So 11-18 Uhr
Plac Wolności
16 September - 15 Juni: Di - Do 9-15 Uhr, Fr 12-21 Uhr,
Sa - So 11-18 Uhr
Eintritt: 7 zł, 5 zł, Samstags Eintrittfrei
Alej
eM
arci
nko
wsk
iego
das Werk von Friedrich Ladegast und stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Muzeum Instrumentów Muzycznych / Museum of Musical
Instruments / Museum für Musikinstrumente 4
Stary Rynek 45, tel. (+48) 61 856 81 78
www.mnp.art.pl
Godziny otwarcia:
16 czerwca - 15 września: wt. - czw. 11-17, pt. 12-21, sob. - niedz. 11-18
16 września - 15 czerwca: wt. - czw. 9-15, pt. 12-21, sob. - niedz. 11-18
bilety: 5,50 zł i 3,50 zł, w soboty wstęp bezpłatny
Opening hours:
June 16th - September 15th: Tue - Thu 9am – 3pm, Fri 12am - 9pm, Sat - Sun 11am
– 6pm
September 16th - June 15th: Tue - Thu 11am - 5pm, Fri 12am – 9pm, Sat - Sun
11am – 6pm
Admission: 5,50 zł, 3,50 zł, Saturdays admission free
Öffnungszeiten:
16 Juni - 15 September: Di - Do 11-17 Uhr, Fr 12-21 Uhr, Sa - So 11-18 Uhr
16 September - 15 Juni: Di - Do 9-15 Uhr, Fr 12-21 Uhr, Sa - So 11-18 Uhr
Eintritt: 5,50 zł, 3,50 zł, Samstags Eintrittfrei
Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków) /
Archaeological Museum (Górka Palace) /
Archäologisches Museum (Schloss der Familie Górka) 6
ul. Wodna 27, tel. (+48) 61 852 82 51
www.muzarp.poznan.pl
Godziny otwarcia:
1 września – 30 czerwca: wt. - czw. 9-15, pt. - sob. 10-18, niedz. 13-18
1 lipca – 31 sierpnia: wt. – czw. 10-16, pt. 12-19, sob. 11-19, niedz. 13-18
bilety: 8 zł, 4 zł, w soboty wstęp bezpłatny
Opening hours:
September 1st – June 30th:
Tue - Thu 9am - 3pm, Fri - Sat 10am - 6pm, Sun 1pm - 6pm
July 1st – August 31st:
Tue - Thu 10am - 4pm, Fri 12am - 7pm, Sat 11am - 7pm, Sun 1pm - 6pm
Admission: 8 zł, 4 zł, Saturdays admission free
Öffnungszeiten:
13
1 September – 30 Juni: Di - Do 9-15 Uhr, Fr - Sa 10-18 Uhr, So 13-18 Uhr
1 Juli – 31 August: Di - Do 10-16 Uhr, Fr 12-19 Uhr, Sa 11-19 Uhr, So 13-18 Uhr
Eintritt: 8 zł, 4 zł, Samstags Eintritt frei
ia
rna
Gołębia
ka
Ślusars
Klaszto
Kozia
Wodna
Kozia
Kozia
rna
Wrocław
ska
Wodna
6
Gołęb
7
P
Góra Przemysła 1, tel. (+48) 61 856 81 83
www.mnp.art.pl
Z powodu prac przy budowie Zamku Przemysła, muzeum jest nieczynne do
końca września 2012 r.
Due to building of the Royal Castle, the museum is closed till the end of
September 2012.
Infolge der Arbeiten beim Bau des Przemysł-Schlosses wird das Museum bis
Ende September 2012 geschlossen.
Miasto Poznań/City of Poznań/Stadt Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
www.poznan.pl
ką
Muzeum Sztuk Użytkowych / Applied Arts Museum /
Museum für Angewandte Kunst 12
cki
legia
Ko
Plac
ram
Wrocław
ska
Szkolna
Szkolna
5
Kozia
Klasztorna
Klaszto
rna
8
Kozia
Woźna
Za B
rna
Woźna
4
Ślusars
ka
3
STARY RYNEK
Murna
gó
2
10
Paderew
skiego
Kozia
Żydo
wska
Francis
z
Wielka
Klasztorna
9
kańska
1
Klaszto
a
Sieroca
13
Wielka
11
ańska
a
a
Franciszkań
sk
r
Kramarsk
Święto
sławsk
Gó
Zamko
wa
a
ław
ys
m
e
rz
aP
a
Wron
iecka
12
Kramarsk
Dominik
Żydow
ska
Zamk
owa
go
Wron
iecka
Masztalarsk
a
23 L
ute

Podobne dokumenty